BIANTARA SUNDA

CONTOH TEKS PIDATO PERPISAHAN BAHASA SUNDA

CONTOH TEKS PIDATO PERPISAHAN BAHASA SUNDA

CONTOH TEKS PIDATO PERPISAHAN BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar CONTOH TEKS PIDATO PERPISAHAN BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar CONTOH TEKS PIDATO PERPISAHAN BAHASA SUNDA
.

CONTOH TEKS PIDATO PERPISAHAN BAHASA SUNDA
CONTOH TEKS PIDATO PERPISAHAN BAHASA SUNDA

CONTOH TEKS PIDATO PERPISAHAN BAHASA SUNDA

PATURAY TINEUNG SISWA KELAS XII
(Biantara Wawakil Siswa)

Assalamu’alaikum.wr. wb.

Inna hamdalillah. Nahmaduhu wa nastai nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a’malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah.

Langkung ti payun, puji sinareng sukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Ku rahmat sareng hidayah-Na, urang sa daya tiasa ngaluuhan ieu acara.

Sholawat miwah salam mugia tetep ngocor ngagolontor ka panutan urang sadaya, Nabi Muhammad SAW. Teu hilap ka ku lawargana, parasohabatna, sareng sadaya umatna kalebet urang sadaya. Amin!

Bapa Kepala Sekolah, Komite Sekolah, réngréngan guru, sareng staf TU nu ku sim kuring dipikahormat, ogé teu hilap sa daya siswa-siswi nu dipikareueus. Alhamdulillah, urang sadaya tiasa patepung lawung paamprok jonghok, dina raraga “Patu ray Tineung” siswa kelas XII. Réhing lanceuk-lanceuk urang sa daya, badé ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami tilu taun.

Sateuacanna, ngahaturkeun nuhun ka panata acara nu tos masihan waktos sareng kasempetan. Sim kuring ngadeg di ieu papanggungan minangka wawakil ti siswa kelas X sareng kelas XI, seja cumarios ngedalkeun kereteg manah sareng ngawilu jengkeun ka siswa kelas XII.

Hadirin nu sami-sami lenggah, mungguh ari waktu asa nyéak pisan sajorélat. Asa cikénéh urang sadaya diajar sasareng an di ieu sakola, ayeuna siswa kelas XII tos kedah paturay deui. Kedah miang deui ngahontal harepan sareng cita-cita nu lang kung luhur.

Kantenan baé salami tilu taun diajar di ieu sakola, tangtosna gé siswa kelas XII seueur pisan perkara anu bakal janten pani neungan. Di dieu, di sakola urang nu genah pikabetaheun, urang sadaya diajar babarengan néangan élmu. Ruang-riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan, bari sempal guyon gogonjakan.

Mugia lanceuk-lanceuk kelas XII, tiasa metik hasilna nga la buahna, tina hasil tilu taun nungtut élmu nyiar pangabisa. Nya élmu nu bakal salawasna marengan urang dina kahiru pan. Tuduh jalan kana kasalametan sareng karahayuan. Sala wasna aya dina panangtayungan Gusti. Keuna ku paribasa, nu pinter ulah kabalinger, nu bodo kudu aléwoh. Élmu nu mangpaat di sarengan ku iman sinareng takwa, insya Alloh bakal nyalamet keun urang di dunya sinareng ahérat.

Perjoangan ngahontal préstasi, boh nu parantos kacangking boh nu teu acan, bakal sakuat tanaga diteraskeun. Enggoning mawa ieu almamater ka nu langkung nanjung. Sakola urang mugia salawasna jadi piunggul boh dina widang akademik jeung spiritual, boh dina widang seni jeung olahraga.

Atuh teu hilap, kana kasaéan Ibu kalih Bapa guru sadayana, élmu pangaweruhna anu didugikeun ka urang sadaya, tangtos bakal nyerep dina angen. Janten obor nu nyaangan jalan sorang eun. Kalayan diaping dididik ku Ibu-Bapa guru pisan, urang sadaya gaduh élmu nu mangpaat. Dituduhkeun nu saé sareng nu awon, nu leres sareng nu lepat. Aranjeunna teu kalis ku capé sareng ngangluh enggoning ngatik ngadidik urang sadaya.

Ibu kalih Bapa guru, hapunten tina rupining kalepatan. Rumaos salami ieu seueur nyusahkeun, ngarépotkeun, sareng ngajaheutkeun manah. Ku kituna, mugi léah ngahapunten lahir sareng batin. Kaiklasan sareng kasabaran Ibu kalih Bapa guru, mugia janten jimat nu bakal dicepeng pageuh.

Hadirin nu dipikahormat, teu aya nu tiasa dipisanggem, iwal ti seja ngawilujengkeun ka siswa-siswi kelas XII nu paran tos tamat diajar salami tilu taun. Wilujeng ngahontal harepan sareng cita-cita nu langkung luhur. Mugia sing janten tuladeun sim kuring sareng adi-adi sadaya. Tiasa nyonto sumanget diajar na, neraskeun préstasi nu parantos kahontal, tur tiasa langkung ditingkatkeun deui. Amin!

Ogé ka Ibu sareng Bapa guru, ngahaturkeun séwu nuhun kana pirang-pirang kasaéanana. Sim kuring sadaya teu tiasa males éta kasaéan, anging ngedalkeun dunga. Mugi rupining élmu anu parantos dipaparinkeun, kénging ganjaran nu ageung mangtikel-tikel ti Gusti Nu Maha Suci. Amin!

Pamungkas, pamugi sadaya alumni nu lulus taun ieu tiasa neraskeun sakola nu langkung luhur. Suksés kalawan lungsur langsar teu aya halangan-harungan. Hapunten bilih aya basa nu kirang merenah larapna, bilih aya kalimah nu teu raos kana manah. Pondok nyogok panjang nyugak, neda tawakupna ti lu hur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Bobo sapanon ca rang sapakan, hapunten anu kasuhun hampura anu diteda.

Rupina sakitu nu kapihatur. Sakali deui ka sadaya siswa kelas XII, wilujeng ngahontal harepan sareng cita-cita nu lang kung luhur, bral geura miang, geura tandang makalangan. Kitu ogé urang sadaya siswa-siswi kelas X sareng kelas XI urang sami-sami ngadunga mugia sing janten siswa nu cageur, bageur, bener, pinter, singer, tur parigel.

Wassalamu’alaikum.wr. wb.

(Dicutat tur diropéa tina Panggelar Sastra, 2015, k. 19-20)
(Rancage Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, penerbit Pustaka Jaya, medal taun 2017, Kaca 11-13)

LATIHAN SOAL

 1. Saha nu biantara di luhur téh? Jeung saha nu bakal ninggalkeun sakola?
 2. Dina raraga naon biantara di luhur téh?
 3. Naon sababna guru nu paling utama dipénta panghampura?
 4. Naon sababna sakola bakal terus jadi panineungan?
 5. Naon dunga jeung harepan pikeun siswa kelas XII dina biantara di luhur?
 6. Nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. Naon kira-kira maksud nu pinter ulah kabalinger, nu bodo kudu aléwoh?
 8. Kumaha pok-pokan mungkas biantara di luhur?
 9. Naon sababna basa Sunda nu digunakeunana, réréana basa hormat? Sawalakeun jeung babaturan sakelompok!
 10. Tuliskeun kecap-kecap nu teu dipikaharti dina biantara di luhur!

PANGJURUNG LAKU
(Biantara Wawakil Guru)

Assalamu’alaikum.wr. wb.

Alhamdulillahirobbil’alamin. Washolatu assalamu ‘ala asrifil ambiyai wal mursalin, sayyidina muhammadin wa’ala alihi washobihi ajma’in.

Sadaya puji kagungan Alloh nu murbéng alam. Alhamdulillah, dina danget ieu urang sadaya dipaparin kaséhatan sareng kakiatan, tiasa kempel ngariung di ieu patempatan, dina raraga ngaluuhan acara paturay tineung sareng ngajurung dunga ka siswa-siswi kelas XII anu parantos lulus ti ieu sakola.

Solawat miwah miwah salam mugi salamina dicurah-limpahkeun ka jungjunan alam, Nabi Muhammad saw, ka kulawargina, ka parasohabatna, ka jalmi-jalmi anu saroléh, tug dugi ka urang sadaya salaku umatna anu tumut kana ajaranana.

Hadirin hormateun simkuring, danget ieu téh wuwuh kebek ku ka bingah sareng kabagjaan. Rehing siswa-siswi kelas XII parantos tamat di ajar, nyukcruk élmu di ieu sakola. Enggoning diajar ngulik pangarti nyiar pangabisa di ieu sakola. Kantenan ieu téh hiji kareueus kanggo urang nu janten sepuhna.

Salami tilu taun parasiswa diatik sareng diaping ku Ibu kalih Bapa Guru, dipaparin élmu keur pibekeleun maranéhna jaga dina mangsa nu bakal da tang. Diajar téh teu cukup ku di sakola, dididik ku Ibu sareng Bapa guru wungkul. Nu langkung utama mah nyaéta didikan ti Ibu sareng Ramana.

Ka hidep sadaya, siswa kelas XII anu badé ngantunkeun ieu sakola, Ibu sareng Bapa guru mung tiasa ngajurung, mugi-mugi hidep sadaya sing tiasa neraskeun sakola ka nu langkung luhur. Sing langkung sulud diajar sareng motékar néangan élmu. Sabab élmu téh kasaktén diri. Geuning aya dina sisindiran, Lauk emas nyuhun ganggeng, disamberan ku japati; Boga emas moal langgeng, teu cara boga pangarti. Élmu mah langgeng teu kawas harta banda, tur hampang teu riba mamawana.

Mugi-mugi hidep sadaya sing jucung sing nanjung. Dina réngkak jeung paripolah, boh di sakola boh di lingkungan masarakat. Urang mah urang Sunda, kawentar tatakramana. Adab sopan ka sasama, hadé budi tur soméah. Rengkuh ajrih ka saluhureun, héman nyaah ka sasama, béar bageur ka sa handapeun. Lamun seug ku hidep dicekel jadi papagon dina hirup kumbuh sadidinten, tinangtu hidep jadi jalma nu dihormat tur diajénan ku nu lian.

Pamungkas, Ibu sareng Bapa Guru mung saukur ngajurung laku, mu gi-mugi naon rupa anu jadi harepan jeung cita-cita hidep sadaya, sing lak sana tinekanan. Teu hilap, kalayan asmana Ibu kalih Bapa Guru sadayana, nyuhunkeun dihapunten bilih aya kalepatan. Clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan. Sakitu nu kapihatur, langkung saur bahé carék, hapuntenna anu kasuhun.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

(Dicutat tur diropea tina Panggelar Sastra, 2015, k. 21-22)
(Rancage Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, penerbit Pustaka Jaya, medal taun 2017, Kaca 16-17)

LATIHAN SOAL

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH TEKS PIDATO PERPISAHAN BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biantara-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biantara/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA


GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, se Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

CONTOH TEKS PIDATO PERPISAHAN BAHASA SUNDA
A. PENGERTIAN PIDATO

Pidato adalah berbicara di depan orang banyak, dengan konten sesuai dengan tujuan yang ingin Anda sampaikan. Pidato biasanya menggunakan bahasa hormat karena itu menghormati audiens yang mengisap pidato

Itu termasuk pidato informal misalnya pidato ulang tahun, keramaian lembur, acara hiburan, dan rekan senegaranya. Hari meliputi pidato formal seperti pidato di rapat, rapat, upacara agung, dan acara resmi lainnya.

Metode atau teknik bicara yang harus diketahui meliputi,
1. Metode Penalaran atau metode menghafal, adalah ucapan yang dikirimkan sesuai dengan teks yang telah disiapkan sebelumnya. Tentu saja ucapan ditransmisikan atau dihafal setelah teks
2. Metode membaca teks, adalah pidato yang menggunakan teks dalam praktek, pidato membaca apa pun yang ada dalam teks
3. Metode pencatatan inti (extemporaneous), adalah pidato dengan catatan hal-hal penting yang ingin Anda sampaikan.
4. Metode langsung (impromtu), adalah pidato langsung tanpa menyiapkan teks. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah berhati-hati atau ahli dalam menyampaikan pidato

2. STRUKTUR TEKS PIDATO

Pidato memiliki struktur umum, terdiri dari bagian pengantar, konten dan penutup.
1. Bagian pengantar termasuk salam pengantar, kata pengantar (terutama untuk Muslim), salam hormat kepada audiens, dan terima kasih kepada penyelenggara acara yang telah memberikan kesempatan.
2. Bagian konten menjelaskan tujuan atau tujuan pidato, dan menyampaikan konten pidato.
3. Bagian penutup biasanya berisi kotak jika ada banyak kata yang salah atau tidak pantas selama percakapan, meringkas isi pidato, berdoa, dan mengakhiri pidato dengan salam penutup.

3. MENYUSUN PIDATO

Berikut ini adalah metode atau langkah-langkah untuk menulis teks pidato

1. Topik saat ini
Topik atau tema pidato harus aktual, sesuai dengan situasi dan kondisi, yang sekarang didukung. Jangan membahas topik yang sudah ada untuk sementara waktu atau topik yang masih relevan
2. Rangkayna weweg
Buat rangaky berdasarkan pengantar, konten, dan sampul. Jangan lupa untuk menggunakan ejaan yang benar
3. Eusina mundel
Isi pidato harus sangat bermanfaat dan bermanfaat
4. Bahasa yang lebih baik
Bahasa yang digunakan harus kaya dan kaya nku bahasa mamanis. Itu dapat diperkaya dengan sindiran, ucapan dan peribahasa, membaca kutipan referensi atau kalimat yang dipilih (kata mutiara) yang disampaikan oleh karakter

4. MENYAMPAIKAN PIDATO

Untuk menyampaikan ucapan dan ketertiban yang lebih baik, ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu

 1. Suara (artikulasi)
  Suara harus berbeda dan berani. Bentes berbicara dengan lancar dan tidak banyak bicara
 2. Lambat (intonasi)
  Lentong harus nyaman, jangan menyampaikan bahasa RFA dengan lentong bahasa Indonesia
 3. Wirahma
  Terkait dengan kecepatan cantik atau tarik halona dalam ucapan. Jangan terburu-buru terlalu banyak jangan terbang terlalu banyak harus bisa mengatur lebah di tempat yang seharusnya cantik atau cepat, lebah harus menarik atau halon
 4. Nada
  Terkait dengan rasa isi pidato. Jika sukacita harus diungkapkan dengan nada bahagia, jika kesedihan harus diungkapkan dengan nada sedih
 5. Perumpamaan (ekspresi / mimikri)
  Perumpamaan atau perumpamaan berhubungan dengan nada suara, sesuai dengan isi pidato
 6. Pasang peta (gerakan)
  Gerakan tubuh yang efektif tidak berlebihan. Biasanya memposting peta mengikuti ritme dan nada pidato

SISWA KELAS XII PATURAY TINEUNG
(Pidato Perwakilan Mahasiswa)

Assalamu’alaikum.wr. wb.

inna hamdalillah. Nahmaduhu wa nastai nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a’malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah.

Lebih dari itu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan hidayah-Nya, kami dengan kekuatan kami dapat menyesuaikan diri dengan peristiwa ini.

Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk berkumpul bersama keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Amin!

Bapak Kepala Sekolah, Komite Sekolah, jajaran guru, dan staf TU yang saya hormati, juga tidak lupa kekuatan siswa yang dikagumi. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu di aula paamprok, dalam rangka “Patu ray Tineung” siswa kelas XII. Banyak saudara kita yang berkuasa, akan membimbing sekolah ini untuk lulus selama tiga tahun.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Sim I berdiri di belakang ini sebagai perwakilan dari siswa kelas X dan kelas XI, seja cumarios menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada siswa kelas XII.

Penonton duduk bersama, masing-masing, pada waktu yang sangat umum. Semoga kita semua belajar bersama di sekolah ini, sekarang siswa kelas XII harus berjuang lagi. Harus kembali meraih harapan dan cita-cita yang lang kung di atas.

Kantenan orang selama tiga tahun belajar di sekolah ini, tentunya saya akan siswa kelas XII banyak hal yang akan pani cari. Di sini, di sekolah kenyamanan kami, kami semua belajar bersama untuk mencari ilmu pengetahuan. Ruangan itu baik di dalam kelas atau dalam berbagai kegiatan, sambil bercanda.

Semoga adik-adik kelas XII, bisa memetik buah la la, dari hasil tiga tahun menuntut kemampuan mencari ilmu. Ilmu itulah yang akan selalu menemani kita di akhirat kelak. Salahkan jalan menuju keselamatan dan kedamaian. Sala berada di bawah perlindungan Tuhan. Tersentuh dengan pepatah, yang pintar jangan berbalik, yang laki-laki harusnya minta maaf. Ilmu bermanfaat dalam hubungannya dengan iman dan takwa, insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat.

Perjuangan untuk meraih prestasi, entah sudah atau belum, akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Premis membawa almamater ini ke arah yang lebih optimis. Semoga sekolah kita selalu menjadi yang terdepan baik dalam bidang akademik maupun spiritual, baik dalam bidang seni maupun olahraga.

Tak lupa, atas kebaikan Ibu dan Ayah semua guru, ilmu pengetahuan yang dititipkan kepada kita semua, pasti akan menyerap rindu. Jadilah obor yang menerangi jalan sang eun. Dengan diaping yang dididik oleh orang tua dan guru sama sekali, kita semua memiliki ilmu yang bermanfaat. Tunjukkan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Mereka tidak kebal terhadap lelah dan mengeluh karena harus mendidik kita semua.

Ibu dan ayah guru, maaf atas rasa bersalah yang pecah. Merasa kita telah ‘kehabisan bensin’ secara emosional, dan emosional. Jadi, izinkan saya memaafkan lahir dan batin. Ketulusan dan kesabaran Ibu dan Bapak para guru, semoga menjadi jimat yang dipegang teguh.

Hadirin yang saya hormati, tidak ada yang bisa disampaikan, kecuali menyampaikan salam kepada siswa kelas XII yang telah menyelesaikan studinya selama tiga tahun. Selamat datang di harapan dan cita-cita yang lebih tinggi. Semoga menjadi contoh bagi sim saya dan semua saudara saya. Bisa meniru semangat belajarnya, melanjutkan prestasi yang sudah diraihnya, dan bisa lebih ditingkatkan lagi. Amin!

Juga untuk ibu dan ayah guru, terima kasih banyak atas banyak kebaikan Anda. Sim saya semua tidak bisa membalas kebaikannya, tapi mengandalkan doa. Semoga ilmu yang telah diberikan, mendapatkan pahala yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin!

Akhirnya, semua alumni yang lulus tahun ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sukses dengan drop mulus bukanlah halangan. Mohon maaf ada bahasa yang kurang cocok untuk aplikasi, ada kalimat yang tidak terasa di hati. Suap pendek tangkai panjang, neda tawakupna dari lu hur setelah rambut dari bawah sahibas dampal. Bobo sapanon ca rang sapakan, maaf maaf kasuhun tertunda.

Terlihat sangat bersyukur. Sekali lagi untuk semua siswa kelas XII, selamat mencapai harapan dan cita-cita lang kung di atas, bral segera pergi, segera tinggalkan halaman. Demikian juga kita semua siswa kelas X dan kelas XI kita sama-sama berharap menjadi siswa yang sehat, ceria, benar, pintar, penyanyi, dan parigel.

Wassalamu’alaikum.wr. wb.

(Dikutip dan diperbarui dari Publishers of Literature, 2015, hlm. 19-20)
(Rancage Belajar Bahasa Sunda Untuk Siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, Penerbit Pustaka Jaya, Terbit tahun 2017, Hal 11-13)

PANGGURUNG LAKU
(Pidato Wakil Guru)

Assalamu’alaikum.wr. wb.

Alhamdulillahirobbil’alamin. Washolatu assalamu ‘ala asrifil ambiyai wal mursalin, sayyidina muhammadin wa’ala alihi washobihi ajma’in.

Segala puji bagi Allah Ta’ala di alam. Alhamdulillah dalam tarian ini kita semua di berikan kesehatan dan kekuatan, bisa berkemah bersama di tempat-tempat tersebut, dalam rangka menyesuaikan diri dengan peristiwa membunuh wasir dan menghimbau kepada siswa-siswi kelas XII yang telah lulus dari sekolah ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk keagungan alam, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umat, hingga kita semua sebagai umatnya yang mengikuti ajarannya.

Hadirin menghormati kami, tarian ini tumbuh penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Rehing siswa kelas XII telah lulus dalam mengajar, pelacakan sains di sekolah ini. Setelah belajar mempelajari arti kemampuan mencari di sekolah ini. Menginap ini merupakan kebanggaan bagi kami untuk menjadi utuh.

Selama tiga tahun para siswa digelitik dan digendong oleh Ibu dan Ayah Guru, terpapar ilmu untuk perawatan mereka di masa depan. Belajar tidak cukup hanya di sekolah, dididik oleh guru Ayah dan Ibu saja. Yang terpenting adalah pendidikan ibu dan ayah.

Untuk menghidupi semua, siswa kelas XII yang akan membimbing sekolah ini, Ibu dan Bapak guru hanya bisa menghimbau, berharap bisa hidup semua yang bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Semakin sulit untuk belajar dan semakin sulit untuk mencari ilmu. Karena sains itu terbukti dengan sendirinya. Guening dalam sindiran, Ikan mas itu berbaring tinggi, diserang oleh merpati; Memiliki emas tidak abadi, bukan cara untuk memiliki pemahaman. Ilmuku yang abadi bukanlah seperti harta, dan ringan bukanlah riba.

Saya berharap untuk hidup semua jucung nanjung itu. Dalam retak dan perilaku, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kami bukan R, terkenal dengan sopan santunnya. Sopan santun kepada sesama, lebih baik kesopanan dan kebaikan. Menempel ketakutan ke atas, ragu-ragu untuk pergi ke sesama, menanggung sukacita ke bawah. Jika segmen mata dianggap sebagai papagon dalam kehidupan regeneratif sepanjang hari, mata tertentu menjadi orang yang dihormati dan dihargai oleh orang lain.

Terakhir, Bapak dan Ibu Guru hanya menghimbau untuk mengamalkan, mu gi-harapan macam apa yang jadi harapan dan cita-cita hidup semua, yang lak ada penekanannya. Tidak lupa, atas nama Ibu dan Bapak Guru sekalian, mohon maaf yang ada kesalahannya. Clik klak putih cerah, terang empat belas bulan, kita lepas semua kesalahan. Terima kasih banyak, saya pikir Anda lebih peduli, saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

(Dikutip dan diedit dari Publishers of Literature, 2015, hlm. 21-22)
(Rancage Belajar Bahasa Sunda Untuk Siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, Penerbit Pustaka Jaya, Terbit Tahun 2017, Hal 16-17)

error: Content is protected !!