CARITA WAYANG SUNDA,  KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

50+ SOAL & JAWABAN CARITA WAYANG SUNDA SMA KELAS 12

50+ SOAL & JAWABAN CARITA WAYANG SUNDA SMA KELAS 12
50+ SOAL & JAWABAN CARITA WAYANG SUNDA SMA KELAS 12

50+ SOAL & JAWABAN CARITA WAYANG SUNDA SMA KELAS 12

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar 50+ SOAL & JAWABAN CARITA WAYANG SUNDA SMA KELAS 12 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
50+ SOAL & JAWABAN CARITA WAYANG SUNDA SMA KELAS 12.

MATERI CARITA WAYANG SUNDA
50+ SOAL & JAWABAN CARITA WAYANG SUNDA SMA KELAS 12

50+ SOAL & JAWABAN CARITA WAYANG SUNDA SMA KELAS 12

PILIHAN GANDA

Pék pilih jawaban nu dianggap paling bener ku hidep!

1. Carita wayang ramayana téh minangka hasil karya…
a. Walmiki
b. Dalmiki
c. Salmiki
d. Asep sunandar
e. Asep sunarya

2. Wayang klitik sok nyaritakeun lalakon…
a. Prabu Damarwulan
b. Mahabarata
c. Ramayana
d. Kurawa
e. Pandawa

3. Bratayuda hartina perang brata atawa barata, perang sadulur antara teureuh barata nyaéta pandawa jeung kurawa. Éta sempalan carita wayang nyaritakeun lalakon…
a. Mahabarata
b. Prabu Damarwulan
c. Ramayana
d. Kurawa
e. Pandawa

4. Minangka karya sastra wangun carita (naratif), carita wayang ngabogaan unsur sastra diantarana…
a. Jejer, palaku, latar, setting amanat jeung gaya basa
b. Jejer, palaku, latar, amanat jeung gaya basa
c. Jejer, palaku, latar, amanat, watak jeung gaya basa
d. Jejer, palaku, latar, amanat, sudut pandang jeung gaya basa
e. Jejer, palaku, latar, amanat, galur jeung gaya basa

5. Galur téh runtuyan kajadian nu lumangsung ti awal nepi ka ahir. Galur carita wayang ka asup galur..
a. Flashback
b. Mérélé
c. Bobok tengah
d. Siger tengah
e. Mundur

6. Rama katut pasukanana ngababakan di wewengkon anu paeuteung-eunteung jeung Nagara Aléngka, kahalangan ku laut. Ti dinya Anoman di utus pikeun mubus ka Alengka. Sakalian ngalongok kaayaan Déwi Sinta. Sempalan carita wayang di luhur, kaasup kana babon….
A. Kurawa
B. Mahabarata
C. Ramayana
D. Astina jeung Aléngka
E. ArjunaSastra bahu

7. Sanggeus lila nimbang-nimbang, Yudistira ahirna ménta Nakula nu dihirupkeun deui téh. Déwa pohara héraneunana. Naha bet henteu Arjuna anu ku Yudistira pangdipikaasihna jeung anu disiapkeun pikeun neruskeun kaprabon. Arjuna téh apan pangéran dipati. Walon Yudistira, “Lamun Arjuna anu hirup deui, atuh para putra Ibu Kunti harirup kabéh. Ari putra Ibu Madri paraéh kabéh. Éta henteu adil. Lamun Ibu Madri terangeun kana éta kateuadilan tada teuing kanyenyerianana. Tapi lamun Nakula anu hirup deui, jadi Ibu Kunti jeung Ibu Madri pada kapapaténan ku anakna hiji séwang. Éta adil. Ka Arjuna lain henteu nyaah, tapi kanyaah téh henteu kaci ngalindih kaadilan” (dicutat tina buku Kandaga Bacaan Sunda, susunan M.A. Salmoen).
Nilik tokoh-tokohna, sempalan carita wayang di luhur téh dicutat tina lalakon ….
A. Purnama Alam
B. Kumbakarna Gugur
C. Ramayana
D. Mahabarata
E. Arjuna Wiwaha

ÉSSÉY

1. Naon anu disebut carita wayang téh?
2. Naon anu disebut wayang téh?
3. Naon anu jadi babon carita wayang téh? Ti mana deuih asalna?
4. Saha anu nyekel kaadilan jeung nu murka, dina Ramayana jeung Mahabarata?
5. Jéntrékeun naon nu dimaksud épik?
6. Sebutkeun nu kaasup kana carita galur jeung carangan, dina dina Rama yana jeung Mahabarata!
7. Sebutkeun dalang-dalang sohor anu nyebarkeun carita wayang ngali watan pagelaran wayang golék!
8. Sebutkeun rupa-rupa pagelaran wayang!
9. Jéntrékeun kalawan singget, ringkesan Ramayana jeung Mahabarata!
10. Naon waé bédana carita wayang ti India jeung nu sumebar di Tatar Sunda?
11. Jéntrékeun naon bédana antara jejer jeung amanat?
12. Jéntrékeun naon nu dimaksud latar jeung galur?
13. Jéntrékeun naon bédana antara carita wayang jeung dongéng?
14. Nurutkeun pamanggih hidep, naon bédana unsur sastra carita wayang jeung dongéng?
15. Sawalakeun jeung babaturan sakelompok ngeunaan unsur di luar sastra carita wayang!

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

FORUM DISKUSI


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai 50+ SOAL & JAWABAN CARITA WAYANG SUNDA SMA KELAS 12 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-artikel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/artikel-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

50+ SOAL & JAWABAN CARITA WAYANG SUNDA SMA KELAS 12

 1. Cerita wayang ramayana adalah hasil karya…
  A. Valmiki
  B. Dalmiki
  C. Salmiki
  D. Asep sunandar
  e. asep sunarya
 2. Wayang klitik selalu bercerita…
  A. Raja Damarwulan
  B. Mahabharata
  C. Ramayana
  D. Melompat
  e. Pandawa
 3. Bratayuda artinya perang brata atau barata, perang saudara antara barata penjangkauan adalah pandawa dan kurawa. Ini adalah sepotong cerita boneka yang menceritakan kisah …
  A. Mahabharata
  B. Raja Damarwulan
  C. Ramayana
  D. Melompat
  e. Pandawa
 4. Sebagai karya sastra yang berbentuk cerita (narasi), cerita wayang memiliki unsur sastra diantaranya …
  A. Topik, aktor, latar belakang, pengaturan mandat dan gaya bahasa
  B. Topik, aktor, latar belakang, amanat, dan gaya bahasa
  C. Topik, aktor, latar belakang, amanat, karakter dan gaya bahasa
  D. Topik, aktor, latar belakang, mandat, perspektif, dan gaya bahasa
  e. Topik, aktor, latar belakang, mandat, ketegangan dan gaya bahasa
 5. Strain adalah urutan kejadian yang terjadi dari awal sampai akhir. Alur cerita wayang masuk ke barisan..
  A. Kilas balik
  B. dianiaya
  C. Sudut tengah
  D. Siger Tengah
  e. mundur
 6. Ayah dan pasukannya berkeliaran di daerah yang sejajar dengan Negara Aléngka, terhalang oleh laut. Dari sana Anoman dikirim ke mubus ke Alengka. Semua orang melihat keadaan Dewi Sinta. Cuplikan cerita film di atas, termasuk babon….
  A. Kurawa
  B. Mahabarata
  C. Ramayana
  D. Astina dan Aléngka
  E. Arjuna Sastra bahu
 7. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, akhirnya Yudistira bertanya kepada Nakula siapa yang dihidupkan kembali. Para dewa sangat menjengkelkan. Mengapa tidak mempertaruhkan Arjuna yang oleh Yudistira tercinta dan yang siap untuk melanjutkan pemerintahan. Arjuna adalah pangeran yang terbunuh. Walon Yudistira, “Jika Arjuna hidup kembali, saya akan hidup semua anak Ibu Kunti. Anak Ibu Madri, Ari, membunuh mereka semua. Itu tidak adil. Ketika Bu Madri menjelaskan ketidakadilan, dia sangat marah. Tetapi ketika Nakula hidup kembali, begitu pula Bu Kunti dan Bu Madri atas kematian putranya yang disewa. Itu adil. Bagi Arjuna tidak salah, tapi salah tidak mengesampingkan keadilan” (dikutip dari buku Kandaga Bacaan Sunda, disusun oleh M.A. Salmoen).
  Melihat tokoh-tokohnya, penggalan cerita wayang di atas dikutip dari lakon….
  A. Alam Bulan Purnama
  B. Kumbakarna Gugur
  C. Ramayana
  D. Mahabarata
  E.Arjuna Wiwaha

error: Content is protected !!