KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA,  PEDARAN TRADISI SUNDA

50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12
50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar 50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12.

50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12
MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA
50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

PILIHAN GANDA

Pék pilih jawaban nu dianggap paling bener ku hidep!

1. Tulisan anu medar hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta anu kapanggih. Boh tina hasil panalungtikan, boh tina pangalaman sorangan disebut…
a. Carita pondok
b. Novél
c. Tradisi sunda
d. Résénsi
e. Pedaran

2. Wacana anu eusina ngajéntrékeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji pasualan dumasar kana alesan anu kuat, nepi ka bisa percaya, jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawéan disebut…
a. Narasi
b. Éksposisi
c. Déskripsi
d. Arguméntasi
e. Pedaran

3. Tulisan anu ngagambarkeun objék, tempat, atawa kajadian sacara jéntré ka pamaca, tepi ka pamaca siga nu ngarasakeun langsung éta kajadian nu digambarkeun dina wacana sok disebut…
a. Arguméntasi
b. Narasi
c. Éksposisi
d. Pedaran
e. Déskripsi

4. Tulisan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy tur runut sok disebut…
a. Arguméntasi
b. Éksposisi
c. Narasi
d. Déskripsi
e. Pedaran

5. Wacana anu eusina ngajéntrékeun tur medar hiji objék, prosésna, tujuanana jeung gunana sok disebut
a. Éksposisi
b. Arguméntasi
c. Narasi
d. Déskripsi
e. Pedaran

6. Struktur tulisan pedaran diwangun ku bubuka, panutup jeung eusi. Bubuka téh minangka…
a. Panganteur tulisan
b. Bubuka
c. Kasang tukang tulisan
d. Nyaritakeun asal muasal kajadian
e. Salam pamuka
SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

7. Aya sababaraha léngkah dina nulis pedaran, ieu dihandap minangka léngkah anu ka hiji nyaéta…
a. Nulis judul
b. Nangtukeun jejer
c. Nuliskeun rangka karangan
d. Nyaritakeun eusi
e. Néangan ide

8. Basa téh pakakas atawa alat utama dina nulis. Dina nulis bahasan ilaharna ngaggunakuen basa…
a. loma
b. hormat
c. lemes keur sorangan
d. lemes keur batur
e. hormat keur batur

9. Sanggeus nangtukeun jejer, jieun rangka tulisan dumasar kana struktur tulisan bahasan, nu ngawengku…
a. Bubuka, eusi, panutup
b. Bubuka, eusi, kacindekan
c. Salam pamuka, eusi, salam panutup
d. Salam pamuka, pedaran, salam panutup
e. prolog, eusi, epilog

10. Pungkasan tulisan bahasan bisa ku kacindekan, harepan kahareupna, jeung nyaritakeun kaayaan kiwari boh kiwari boh nu hadé boh nu goréng pikeun ngirut pamaca. Mangrupakeun struktur pedaran dina bagian…
a. bubuka
b. eusi
c. panutup
d. prolog
e. Épilog

11. Baca téks di handap!
Kampung nu mayoritas masarakatna masih kénéh ngagem kapercayaan Sunda Wiwitan téh, dikokolakeun ku tilu sesepuh nu nangtukeun kawijakan hirup kumbuh tur ngokolakeun ritual taunan dicepeng ku Émén Sunarya (75 taun), ais pangampih nu ngokolakeun kamasarakatan dicepeng ku Widia (50 taun), jeung panitén nu ngokolakeun kapamudaan jeung tani sampeu dicepeng ku Asép Wardiman (45 taun). Lega lahanna kurang leuwih 100 héktar, kabagi kana opat bagian, nyaéta 10 héktar lahan padumukan, 25 héktar leuweung baladahan (lahan tani sampeu), sarta 65 héktar kabagi kana leuweung tutupan jeung larangan. Kagiatan ritual taunan nu panginsidéntalna di Cireundeu nyaéta ‘Sérén Taun Ngemban Taun Saka’ unggal tanggal 1 Sura, nu sok disebut Suraan. Tempatna di Balé Saréséhan – legana 6 x 6 m lengkep jeung panggung pintonan kasenian nu legana 6 x 4 m -, pernahna di tengah-tengah kampung. Tujuanna lian ti nutup jeung mapag taun anyar Saka, ogé salametan tina hasil tani jeung ingon-ingon, ngaharib-harib Sérén Taun di Kuningan. Lian ti éta, Balé Saréséhan gé gedé pisan fungsina pikeun para nonoman di dinya, pikeun dijadikeun  tempat diajar aksara Sunda Kuna jeung rupaning kasenian Sunda (celempungan, gondang, karindingan, angklung buncis, mamaos, jeung degung).
Sempalan téks di luhur, eusina leuwih nyaritakeun ngeunaan ….
a. Mangpaat Balé Saréséhan
b. Legana leuweung tutupan
c. Kapercayaan mayoritas ageman masarakatna
d. Kagiatan ritual taunan
e. Tilu sesepuh kampung

12. Baca téks di handap!
Saha nu teu ngangres ningal pirang-pirang jelema jeung sasatoan, ujug-ujug musna kaléléd lambak gangas tsunami. Wawangunan jeung tatangkalan méh rata jeung taneuh. Runtah pasoléngkrah di unggal tempat, ngahunyud di saban juru. Tempat nu tadina éndah jeung asri téh, deudeuh… kiwari ngan kari ruruntuk. Kajadian wuwuh sakedét nétra éstu teu disangka-sangka. “Kakarénna” ukur nyésakeun  rasa ketir jeung watir ku ningali layon ‘ngabarugigag’ pabalatak di  mana-mana. Dihin pinasti anyar pinanggih. Tegesing Alloh parantos mintonkeun kakawasaanana.
Nurutkeun eusina, tulisan di luhur kaasup kana …
a. Narasi
b. Déskripsi
c. Éksposisi
d. Arguméntasi
e. Persuasi

13. Baca téks di handap!
Ceuk para ahli, Kabuyutan Ciburuy téh baheulan mah mandala atawa pusat kaagamaan anu disucikeun sarta kacida ditangtayunganana ku raja. Nya di dinya puseurna kagiatan inteléktual jaman karajaan téh. Hal éta dibuktikeun ku ayana naskah-naskah buhun anu eusina kawilang penting jeung ngandung rupa-rupa ajaran. Di antarana Amanat ti Galunggung jeung Séwaka Darma. (Dicutat tina Ensiklopédi Alit Garut karangan Darpan Spk.).
Téks bahasan budaya di luhur téh nyaritakeun ….                                                                  
a. naskah-naskah nu kapanggih di Kabuyutan Ciburuy
b. fungsi Kabuyutan Ciburuy jaman baheula
c. kagiatan inteléktual di Kabuyutan Ciburuy
d. peran raja dina ngajaga kabuyutan
e. kapanggihna naskah Amanat ti Galunggung jeung Séwaka Darma

ÉSSÉY

1. Naon ari tulisan pedaran téh?
2. Naon bédana tulisan pedaran jeung tulisan sejenna?
3. Cara nuliskeun tulisan bahasan bahasa sunda téh rupa-rupa wanguna, pék ku hidep Jéntrékeun wangu tulisan bahasan!
4. Jéntrékeun struktur pedaran!
5. Jéntrekeun, sok maké wangun tulisan naon ari tulisan bahasan téh?
6. Saméméh nulis pedaran téh kudu nyieun rarangka heula sangkan babari nyieun pedaranana. Pék ku hidep jéntrékeun kumaha ari rarangka nulis pedaran tradisi sunda!

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN
1. Bahasan atawa pedaran téh tulisan anu medar hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih. Boh tina hasil panalungtikan, boh tina hasil pangalaman sorangan. Tangtuna, aya pangaweruh (kanyaho) anyar nu gedé mangpaatna keur pamaca.
2…
3…
4…
5…
6…

FORUM DISKUSI

a). Prak hidep ayeuna sawala kumaha cara maké iket anu bener, sarta jéntrékeun rupa-rupa jenis iket jeung fungsina dina kahirupan urang sapopoé dijaman kiwari!

b). Saréngséna sawala, pék jieun jadi tullisan pedaran, saperti conto diluhur! Pikeun patokan nulisna, bisa nuturkeun padika jeung rarangka nulis pedaran sakumaha pedaran diluhur!

c). sarta jieun tutorial maké iket anu bener dina wangun vidéo!


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai 50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-artikel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/artikel-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

A. ARTIKEL SUNDA

Artikel merupakan suatu bentuk tulisan nonfiksi (berdasarkan data dan fakta) yang dikembangkan dan dianalisis oleh penulisnya. Biasanya, artikel membahas suatu pokok bahasan, berdasarkan salah satu disiplin ilmu. Teknik yang digunakan dalam artikel tersebut umumnya deduktif-induktif atau serupa.
Artikel biasanya dimuat di media cetak seperti letter to bar, majalah atau buletin. Ini harus singkat, rinci, dan dilengkapi dengan bahasa standar. Artikel tidak termasuk materi
yang tidak pernah dipublikasikan oleh sumber yang dapat dipercaya. Ide saya sendiri yang tidak berdasarkan penelitian saya tidak dimasukkan dalam artikel. Tetapi dapatkan kutipan dari sumber yang dapat dipercaya, asal mula topik.

B. SIFAT ARTIKEL

Artikel bersifat netral dengan tidak memuat pemikiran yang berat kepada salah satu pihak, opini, informasi dan lain sebagainya. Artikel harus mewakili setiap pratinjau secara adil dan seimbang. Informasi dalam artikel harus dapat diverifikasi oleh seseorang, yaitu untuk dibuktikan kebenarannya. Artikel tidak ditulis berdasarkan fakta.
Sebagai perbandingan, artikel berbeda dengan esai lisan lainnya seperti opini, kolom atau esai. Pendapat lebih bersifat pribadi. Artikel saya hari ini adalah gagasan yang penulis sajikan dalam bentuk analisis atau data dan fakta pembanding, yang berbeda dengan bahan penulisan. Sehingga diharapkan pembaca artikel dapat merangkum kasus yang dimaksud
Kolom adalah artikel, opini, karangan atau tulisan lain yang selama ini penulis tulis secara rutin, dengan diberi rubrik (spasi) yang ang ger. Esai adalah artikel yang merupakan analisis yang lebih mendalam. Penulis mengedarkan topik pembahasan dari beberapa disiplin ilmu. Biasanya penulis esai memiliki minat dan pengetahuan yang luas.

C. MACAM-MACAM ARTIKEL

Artikel dapat dikategorikan berdasarkan isi dan sifat paragraf, yaitu deskripsi, naratif, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Perhatian!

 1. Deskripsi, artinya mendeskripsikan atau mengilustrasikan. Tujuannya untuk memberikan kesan (impresi) kepada pembaca atas objek, ide, tempat, peristiwa, dan sebagainya. Dalam uraian saya yang baik, pembaca seolah-olah ingin melihat, merindukan, menikmati, atau berpartisipasi dalam peristiwa yang dijelaskan oleh penulis.
 2. Narrative, artinya menarasikan. Hampir sama dengan deskripsinya, tapi dalam penuturan saya lebih suka aransemen dan biasanya ada aktor yang dinarasikan.
 3. Eksposisi, tujuannya adalah menjelaskan, menjelaskan, menginformasikan, mengajar, dan menjelaskan sesuatu, tetapi tidak mengembangkan ajakan kepada pembaca.
 4. Argumentasi, artinya membuktikan atau menyampaikan suatu alasan. Tujuannya untuk menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau pendapat kepada pembaca berdasarkan logika. Untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang dikatakannya itu benar, dikembangkan dengan bukti, contoh dan berbagai alasan yang kuat.
 5. Persuasi, artinya sewa. Isinya merupakan hasil pengembangan dokumentasi. Dimulai dengan menjelaskan ide dan alasan, bukti atau contoh untuk meyakinkan pembaca, kemudian memperkenalkannya kepada undangan. Persuasi saya lebih tertuju pada emosional (selera) target pembaca, meski tidak mengeluarkan logika.

D. MENULIS ARTIKEL

Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk memulai proses persiapan mediasi. Segera kemas detailnya.

 1. Tentukan tema
  Langkah pertama yang perlu Anda ambil untuk menulis artikel adalah menentukan tema artikel. Tema yang diangkat dari isu-isu di sekitar Anda. Ini mungkin terkait dengan tempat, properti, orang atau acara.
 2. Kumpulkan bahan
  Mengumpulkan bahan berguna untuk menumbuhkan formasi agar lebih lengkap dan andal. Sumbernya bisa dari wawancara, buku dari perpustakaan, koran, majalah, atau internet.
 3. Membuat rangkaian karangan Secara umum dalam rangkaian tersebut terdapat bagian-bagian yaitu:
  Sebuah. head, merepresentasikan judul postingan. Judulnya as-bi sa dibuat untuk meniru pembaca. Judul artikel yang bagus biasanya menarik dan menarik bagi pembaca untuk menyelesaikan bacaannya.
  b. lead, mewakili paragraf pertama atau punam bung. Bagian ini akan memberikan kesan baik buruknya tulisan tersebut. Agar menarik, di bagian lead bisa disusun kalimat persuasif, atau bila perlu dengan kesan provokatif Cara menggambar argumen yang meyakinkan, menunjukkan banyak data, menambahkan anekdot terkait topik, atau kutipan dari tokoh terkenal.
  c. body, adalah konten atau diskusi. Pada bagian ini kasus diselesaikan dengan lebih mendalam. Lebih baik jika dikembangkan dengan beberapa referensi. Tujuannya agar pembaca mengerti dan percaya pada pembahasan yang sedang dijelaskan. Bagian ini akan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf berisi topik atau topik pemikiran. Alurnya bisa deduktif, induktif, induktif-deduktif, deskriptif, atau naratif.

d. akhir (akhir), solusi atau kesimpulan. Meski bagian akhir tidak terlalu panjang, namun akan sangat menentukan kesan pada tulisan tersebut. Bagian ini menawarkan solusi untuk masalah yang dijelaskan di bagian isi (tubuh), atau memberikan kesimpulan untuk sesuatu yang telah diselesaikan.
Namun, membuat rangkaian esai atau sketsa belum tentu sepenting di atas. Kemas sesuai kebutuhan Anda. Hanya bisa dengan potongan yang berisi title, subtitle, subtitle anak seperti pada contoh di bawah ini.

 1. Mengembangkan seri Langkah ini untuk mengembangkan penulisan sketsa seri yang telah dibuat. Bagaimana mengembangkan tulisan saya ini tergantung apakah ingin membentuk wacana deskriptif, naratif, eksposisi atau argumentasi. Kelima pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan beberapa ide berani yang telah dihimpun dalam rangkaian. Pastikan semua kata dieja dengan benar. Tidak terasa karena sulit membuat kalimat, karena nanti ada proses editing.
 2. Editing (editing) Proses editing berguna untuk memodifikasi ejaan, struktur kalimat atau gagasan yang kurang nyaman. Dalam proses ini, tulisan yang telah dikembangkan dari serial tersebut disempurnakan kembali. Silahkan baca kembali hasil blacklist tersebut, kemudian periksa bagian-bagian yang kurang nyaman. Sesuaikan dengan logika, rasa dan gaya bahasa kulit hitam.

LATIHAN SOAL

 1. Apa artikelnya? Paket menjelaskan!
 2. Sebutkan karakteristik artikel dan tujuannya!
 3. Apa sifat artikel? Paket menjelaskan!
 4. Jelaskan perbedaan antara artikel dan tulisan lain!

error: Content is protected !!