BIANTARA SUNDA,  KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

50+ SOAL & JAWABAN BIANTARA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

50+ SOAL & JAWABAN BIANTARA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar 50+ SOAL & JAWABAN BIANTARA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belaja
r
50+ SOAL & JAWABAN BIANTARA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

50+ SOAL & JAWABAN BIANTARA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

Pilih jawaban nu pang benerna ku cara nyakra (X) akasara A, B, C, D atawa E !

1. Naon ari biantara téh…

a. Nyarita dihareupeun balaréa, kalawan eusina luyu jeung tujuan anu rék ditepikeun
b. Nyarita dihareupeun balaréa, kalawan eusina ngagunakeun basa hormat
c. Nyarita dihareupeun balaréa, kalawan eusina luyu jeung tujuan naskah biantara
d. Nyarita dihareupeun balaréa, kalawan eusina luyu jeung tujuan nu nyarita
e. Nyarita dihareupeun balaréa, kalawan eusina ngagunakeun sopan santun

2. Dina biantara ilaharna ngagunakeun basa…

a. Basa hormat
b. Basa kasar
c. Basa loma
d. Basa sapopoé
e. Basa keur sorangan

3. Aya opat metodeu anu digunakeun dina biantara nyaéta…

a. Metodeu nalar, metodeu maca naskah, metodeu ékstémporan, metodeu impromtu
b. Metodeu nalar, metodeu maca naskah, metodeu faktual, metodeu impromtu
c. Metodeu nalar, metodeu maca naskah, metodeu kontemporér metodeu impromtu
d. Metodeu nalar, metodeu maca naskah, metodeu faktual, metodeu langsung
e. Metodeu nalar, metodeu maca naskah, metodeu ékstémporan, metodeu langsung

4. Anu kaasup biantara resmi nyaéta…

a. Sidang
b. Lawungan
c. Ualngtaun
d. Riungan lembur
e. Diskusi

5. Anu kaasup biantara teu resmi nyaéta…

a. Ulangtaun
b. Sidang
c. Lawungan
d. Riungan lembur
e. Diskusi

6. Bagian bubuka dina biantara ngawengku…

a. Salam pamuka, mukadimah, salam panghormat, ngahaturkeun nuhun
b. Salam pamuka, mukadimah, salam panghormat, salam panutup
c. Salam pamuka, mukadimah, eusi biantara, ngahaturkeun nuhun
d. Salam pamuka, mukadimah, eusi biantara, salam panutup
e. Salam pamuka, mukadimah, ucapan sanduk-sanduk, ngahaturkeun nuhun

7. Bagian panutup dina biantara ngawengku…

a. Sanduk-sanduk, nyindekeun, dunga, salam panutup
b. Kecap panutup, nyindekeun, salam panghormat, salam panutup
c. Sanduk-sanduk, nyindekeun, dunga, salam panutup
d. Sanduk-sanduk, nyindekeun, salam panghormat, salam panutup
e. Kecap panutup, nyindekeun, dunga, salam panutup

8. Ieu dihandap padika atawa léngkah-léngkah dina nyieun téks biantara anu bener nyaéta…

a. Jejerna aktual, rangkayna weweg, eusina mundel, basana hadé
b. Jejerna aktual, rangkayna weweg, eusina basajan, basana loma
c. Jejerna aktual, rangkayna weweg, eusina dipikaharti, basana hadé
d. Jejerna aktual, rangkayna weweg, eusina basajan, basana lemes
e. Jejerna aktual, rangkayna weweg, eusina mundel, basana loma

9. Baca ieu téks biantara di handap!
Cai dina Angen-angen Urang Sunda
a) Assalamu’alaikum
b) Sadaya puji kagungan Alloh Nu Murbéng Alam. Solawat sinareng salam mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad SAW.
c) Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun rewu nuhun, réhna simkuring dipasihan kasempetan kanggo ngadugikeun biantara perkara “Cai dina Angen-angen urang Sunda”
d) Cai téh dianggap kabutuhan anu utama. Ku pentingna cai,nepi ka dina kahirupan urang Sunda teu weléh dipatalikeun jeung alam pangpangna jeung cai, katitén tina ngaran patempatan anu aya patalina jeung cai. Contona waé, Cinangka, Cicaheum, Cimahi, tiluanana gé dimimitian ku kecap ci. Lain waé tempat, ku penting-pentingna cai dina kahirupan urang Sunda, aya tradisi ngatur cai keur tatanén atawa ngebon. Di pilemburan jalma nu ngatur cai téh disebutna ulu-ulu.
e) Hadirin anu sami rawuh, Salajengna perkara pentingna cai dina kahirupan urang Sunda, bisa kacrukcruk ogé tina paribasa. Gening aya paribasa kieu “ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak”.
f) Mung sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya saur nu teu kaukur basa nu teu karéka. Hatur nuhun.
g) Wassalamu’alaikum.
Ungkara anu luyu jeung eusi biantara di luhur nya éta…..

a. Kahirupan manusa tara dipatalikeun jeung alam
b. Cai téh dianggap kabutuhan nu teu pati penting.
c. Kahirupan urang Sunda dipatalikeun jeung cai
d. Patempatan di tatar Sunda asalna lain tina cai
e. Kahirupan moal lumangsung lamun taya cai.

10. Titénan ungkara di handap!
Bapa Kapala Sakola kudu biantara méré pamapag dina acara pentas seni. Tapi dina waktu acara rék dimimitian ngadadak Bapa Kapala Sakola aya kaperluan nu teu bisa ditinggalkeun. Ahirna ditunjuk sacara ngadadak Pembina OSIS pikeun nepikeun biantara pamapag ngawakilan Kapala Sakola.
Tina kasus di luhur, cara biantara nu dipaké ku pembina OSIS nya éta ….

a. biantara ku cara maca naskah
b. biantara ékstémporan
c. biantara impromtu
d. biantara ku cara ngapalkeun
e. biantara kontémporer

11. “Sakitu nu kapihatur, bilih aya anu pondok nyogok panjang nyugak, bobo sapanon carang sapakan, hapunten anu kasuhun jembar pangampura adu diteda. Saninten buah saninten, saninten dikalapaan, hapunten abdi hapunten, bilih aya kalepatan”. Kalimah biantara di luhur kaasup kana bagian ….

a. salam pamuka
b. mukadimah (bubuka)
c. ngahaturkeun pangwilujeng ka nu Hadir
d. sanduk-sanduk dina panutup
e. salam panutup

12. “Ngadegna sim kuring di dieu téh taya sanés hoyong ngadugikeun pangwilujeng ka Akang sareng Tétéh kelas XII anu parantos lulus ti ieu sakola. Tangtos seueur pangalam anu mundel, boh amisna boh peuheurna, anu tiasa janten eunteung kanggo sim kuring saparakanca dina neraskeun tapak lacak Akang kalih Tétéh dina ngulik pangarti.” Kalimah biantara di luhur kaasup kana bagian ….

a. salam pamuka
b. eusi biantara
c. ngahaturkeun pangwilujeng ka nu hadir
d. sanduk-sanduk dina panutup
e. salam panutup

13. Titénan ieu ungkara-ungkara bubuka dina biantara di handap.
1) Réréncangan nu dipikareueus
2) Assalamu’alaikum Wr.Wb
3) Bismillah nu jadi sekaring pangiring catur pangréka basa, malah mandar sagala amaliyah katut lalampahan jadi utama.
4) Sateuacanna hayu urang sasarengan sanggakeun puji sinareng sukur ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos masihan kaséhatan réhna dina dinten ieu urang tiasa kempel riung mungpulung paamprok jonghok di ieu patempatan dina kaayaan séhat wal afiat.
5) Para hadirin nu dimulyakeun ku Alloh SWT!
Susunan ungkara bubuka biantara di luhur anu merenah nya éta ….

a. 1,2,3,5,4
b. 3,2,5,1,4
c. 4,5,3,2,1
d. 5,3,2,1,4
e. 2,1,5,3,4

14. Kagiatan nyarita di hareupeun balaréa kalawan maké tatacara anu husus pikeun nepikeun informasi anu tangtu disebut ….

a. Biantara
b. Wawancara
c. Warta
d. Déklamasi
e. Sawala

15. Amit mungkur. Hapunten sakali deui, bilih aya basa anu kirang merenah-sumarambah kana manah-sareng matak nyelekit kana ati. Mugia agung cukup lumur-neda jembar hapuntena.
Kalimah di luhur biasana sok aya dina …

a. salam bubuka
b. mukadimah
c. eusi biantara
d. panutup
e. salam panutup

16. Métode anu sacara langsung tanpa nyiapkeun heula téks mah biasana sok dilakukeun ku jalma anu geus parigel atawa ahlina dina nepikeun biantara.
Katerangan di luhur kaasup métode biantara . . .

a. Métode nalar
b. Métode maca naskah
c. Métode catetan inti
d. Métode langsung/ impromtu
e. Metode ngapalkeun

17. Pamungkas pihatur, bilih tutus langkung kepang halang, bobo sapanon carang sapakan… Tutus langkung kepang halang, ngabogaan harti…

a. kudu boga pikir rangkepan
b. turunan soméah
c. carita nu matak ngahalangan
d. omongan nu salah pokpokanana
e. sing bener waktu keur hirup

18. Hadirin anu sami-sami lenggah, mungguh ari waktu asa nyéak pisan sajorélat. Asa cikénéh urang sadaya diajar sasarengan di ieu sakola, ayeuna siswa kelas Xll tos kedah paturay deui. Kedah miang deui ngahontal harepan sareng cita-cita nu langkung luhur.
Ungkara di luhur kaasup bagian . . .

a. Mukadimah
b. Salam panghormat
c. Nepikeun eusi
d. Nepikeun tujuan
e. Sanduk sanduk

19. Sim kuring…. di dieu téh badé ngadugikeun biantara ngeunaan “Nonoman Sunda Jaman Ayeuna”. Kecap nu luyu pikeun ngalengkepan éta kalimah nyaéta….

a. nangtung
b. ngadeg
c. cicing
d. diuk
e. leumpang

No. 20-23
Langkung ti payun, puji sinareng sukur kasanggakeun ka gusti Nu Maha Suci.
Salawat miwah salam mugia tetep ngocor ngagolontor ka panutan urang sadaya, Nabi Muhammad SAW.
Bapa Kepala Sakola, komite sakola, réngréngan guru, sareng staf TU nu ku sim kuring dipihormat, ogé teu hilap para siswa-siswi nu dipikareueus. Alhamdulillah urang sadaya tiasa patepung lawung paamprok jonghok, dina raraga “Paturay Tineung” Siswa kelas Xll.
Simkuring ngadeg di ieu panmgagungan minangka wawakil ti siswa kelas X sareng kelas Xl, seja cumarios ngedalkeun kereteg manah sareng ngawilujengkeun ka siswa kelas Xll.
Kantenan baé salami tilu taun diajar di ieu sakola, tangtosna gé siswa kelas Xll seueur pisan perkara anu bakal janten panineungan. Di dieu, di sakola urang nu genah pikabetaheun, urang sadaya diajar babarengan néangan élmu. Ruang riung boh dikelas boh dina rupa-rupa kagiatan, bari sempal guyon gogonjakan.
Muga lanceuk-lanceuk kelas Xll, tiasa metik hasilna ngala buahna, tina hasil tilu taun nungtut élmu nyiar pangabisa. Nya élmu nu bakal salawasna marengan urang dina kahirupan. Tuduh jalan kasalametan sareng karahayuan.
Atuh teu hilap, kana kasaéan ibu kalih bapa guru sadaya, élmu pangaweruhna nu didugikeun ka urang sadaya, tangtos bakal nyerep dina angen.
Ibu kalih bapa guru, ngahaturnuhunkeun séwu nuhun kana pirang-pirang kasaéanana. Sim kuring teu tiasa males kana kasaéan éta, anging ngedalkeun du’a.
Pamungkas, pamigi sadaya alumni nu lulus taun ieu tiasa neraskeun sakola nu langkung luhur. Suksés kalawan lungsur-langsar teu aya halangan-harungan.

20. Naon sababna sakola bakal jadi tempat panineungan . . .

a. Tempatna ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan, bari sempal guyon gogonjakan
b. Tempatna loba kantin kantin
c. Tempatna diajar jeung ibu bapa guru
d. Tempatna néangan babaturan anu solid
e. Tempat anu teu beunang dipopohokeun

21. Kantenan baé salami tilu taun diajar di ieu sakola, tangtosna gé siswa kelas Xll seueur pisan perkara anu bakal janten panineungan. Di dieu, di sakola urang nu genah pikabetaheun, urang sadaya diajar babarengan néangan élmu. Ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan, bari sempal guyon gogonjakan.
Naon kira-kira maksud sempal guyon gogonjakan dina kalimah di luhur . . .

a. Nu pinter ulah sombong
b. Nu bodo kudu daék loba tatanya
c. Ocon atawa heureuy jeung papada babaturan bari suka bungah
d. Sedih
e. Diskusi

22. Ungkara mana anu ngajéntrékeun bagian salam panghormat . . . .

a. Langkung tipayun, puji sinareng sukur kasanggakeun ka gusti Nu Maha Suci.
b. Salawat miwah salam mugia tetep ngocor ngagolontor ka panutan urang sadaya, Nabi Muhammad SAW.
c. Bapa Kepala Sakola, komite sakola, réngréngan guru, sareng staf TU nu ku sim kuring dipihormat, ogé teu hilap para siswa-siswi nu dipkareueus.
d. Alhamdulillah urang sadaya tiasa patepung lawung paamprok jonghok, dina raraga “Paturay Tineung” Siswa kelas Xll
e. Pamungkas, pamigi sadaya alumni nu lulus taun ieu tiasa neraskeun sakola nu langkung luhur. Suksés kalawan lungsur-langsar teu aya halangan-harungan

23. Ungkara kalimat mana nu kaasup kana eusi bagian ngadadarkeun tujuan . . .

a. Pamungkas, pamigi sadaya alumni nu lulus taun ieu tiasa neraskeun sakola nu langkung luhur. Suksés kalawan lungsur-langsar teu aya halangan-harungan.
b. Bapa Kepala Sakola, komite sakola, réngréngan guru, sareng staf TU nu kusimnkuring dipihormat, ogé teu hilap para siswa-siswi nu dipkareueus.
c. Salawat miwah salam mugia tetep ngocor ngagolontor ka panutan urang sadaya, Nabi Muhammad SAW.
d. Simkuring ngadeg di ieu papanggungan minangka wawakil ti siswa kelas X sareng kelas Xl, seja cumarios ngedalkeun kereteg manah sareng ngawilujengkeun ka siswa kelas Xll.
e. Atuh teu hilap, kana kasaéan ibu kalih bapa guru sadaya, élmu pangaweruhna nu didugikeun ka urang sadaya, tangtos bakal nyerep dina angen.

24. Titénan ieu ungkara-ungkara panutup dina biantara di handap!
1) Wassalamualaikum Wr.Wb
2) Hapunten sakali deui, bilih aya basa anu kirang merenah-sumarambah kana manah, sareng matak nyelekit kana ati.
3) Sakitu nu kapihatur.
4) Neda jembar pangampura.
Susunan ungkara panutup biantara di luhur anu merenah nya éta ….

a. 1,2,3,4
b. 3,2,1,4
c. 4,3,2,1
d. 2,31,4
e. 3,2,4,1

NO. 25-27
Langkung ti payun, puji sinareng sukur kasanggakeun ka gusti Nu Maha Suci.
Salawat miwah salam mugia tetep ngocor ngagolontor ka panutan urang sadaya, Nabi Muhammad SAW.
Bapa Kepala Sakola, komite sakola, réngréngan guru, sareng staf TU nu kusimnkuring dipihormat, ogé teu hilap para siswa-siswi nu dipkareueus. Alhamdulillah urang sadaya tiasa patepung lawung paamprok jonghok, dina raraga “Paturay Tineung” Siswa kelas Xll.
Simkuring ngadeg di ieu panmgagungan minangka wawakil ti siswa kelas x sareng kelas Xl, seja cumarios ngedalkeun kereteg manah sareng ngawilujengkeun ka siswa kelas Xll.
Kantenan baé salami tilu taun diajar di ieu sakola, tangtosna gé siswa kelas Xll seueur pisan perkara anu bakal janten panineungan. Didieu, disakola urang nu genah pikabetaheun, urang sadaya diajar babarengan néangan élmu. Ruang riung boh dikelas boh dina rupa-rupa kagiatan, bari sempal guyon gogonjakan.
Muga lanceuk-lanceuk kelas Xll, tiasa metik hasilna ngala buahna, tina hasil tilu taun nungtut élmu nyiar pangabisa. Nya élmu nu bakal salawasna marewngan urang dina kahirupan. Tuduh jalan kasalametan sareng karahayuan.
Atuh teu hilap, kana kasaéan ibu kalih bapa guru sadaya, élmu pangaweruhna nu didugikeun ka urang sadaya, tangtos bakal nyerep dina angen.
Ibu kalih bapa guru, ngahaturnuhunkeun séwu nuhun kana pirang-pirang kasaéanana. Simkuring teu tiasa males kana kasaéan éta, anging ngedalkeun du’a.
Pamungkas, pamugi sadaya alumni nu lulus taun ieu tiasa neraskeun sakola nu langkung luhur. Suksés kalawan lungsur-langsar teu aya halangan-harungan.

25. Paragraf ka sabaraha nu nuduhkeun katerangan nyindekkeun dina sempalan téks biantara di luhur …

a. 1
b. 3
c. 6
d. 8
e. 9

26. Parasadérék, Sakumaha anu tos ka uninga ku sadayana, ray dinten-ray dinten téh masarakat urang teu aya kendatna ditaragal ku kabudayaan nu jolna ti luar.
Sakapeung mah urang téh sok salempang, boa-boa baris karandapan jati kasilih ku junti. Tapi ah, palias teuing.
Kanggo ngungkulan ieu kaayaan anu matak pikasalempangeunana, teu aya sanés, urang sadaya sugri nu mikanyaah jeung mitineung ka Sunda kedah guyub akur, sapamadegan ngahiji, pikeun ngawujudkeun katahanan budaya Sunda. Pikeun ngahontal hal ieu, urang peryogi nyusun léngkah-léngkah sareng stratégi, anu salajengna dilaksanakeun kalawan daria.
Kutipan biantara di luhur nepikeun ………

a. Kasang tukang jeung maksud biantara
b. Maksud jeung tujuan biantara
c. Bubuka jeung tujuan biantara
d. Eusi biantara
e. Panutup biantara

27. Parasadérék anu ku sim kuring dipihormat, Ku pangjurung ti mitra-mitra anu sering riungan, sim kuring kapentés gawé, kedah sumanggem pikeun ngedalkeun naon anu janten purwa lantaran, sareng naon anu janten maksad katut tujuan urang ayeuna ngayakeun acara Lawung Budaya. Sim kuring nu katempuhan, tamahna rumaos sim kuring pisan anu awitna ngabijilan hoyong ngayakeun Lawung Budaya di unggal kabupatén di Tatar Sunda téh. Tumali sareng éta, neda widi seja muka tungkus pamaksudan, ngedalkeun anu lawas kapiangen.
Kutipan biantara di luhur nepikeun ………

a. Maksud biantara
b. Tujuan biantara
c. Bubuka biantara
d. Kasang tukang biantara
e. Eusi biantara

KUNCI JAWABAN

ÉSSÉY

 1. Naon nu dimaksud biantara?
 2. Jéntrékeun, kumaha larapna basa hormat jeung loma dina biantara? 3. Sebutkeun nu kaasup biantara resmi jeung teu resmi?
 3. Jéntrékeun, métode naon baé nu digunakeun dina biantara?
 4. Sebutkeun struktur biantara?

SUMBER & REFERENSI

Sumber dan referensi blog ini dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai 50+ SOAL & JAWABAN BIANTARA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biantara-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biantara/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PIDATO BAHASA SUNDA

yang oleh sim saya disegani, juga tidak lupa para siswa yang dibanggakan.
D. Alhamdulillah kita semua bisa memenuhi aula yang mendekat, dalam rangka “Paturay Tineung” Siswa kelas Xll
E. Akhirnya, semua alumni yang lulus tahun ini dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Sukses dengan drop-down bukanlah halangan

 1. Hukuman pidana yang termasuk dalam isi bagian yang menjelaskan tujuannya. . .
  A. Akhirnya, semua alumni yang lulus tahun ini dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Sukses dengan drop-down bukanlah halangan.
  B. Kepala Sekolah, komite sekolah, para guru, dan staf TU yang saya hormati, juga tidak lupa para siswa yang dibanggakan.
  C. Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW.
  D. Kami berdiri di belakang ini sebagai perwakilan siswa kelas X dan kelas Xl, semua cumarios menyampaikan belasungkawa dan turut berbela sungkawa kepada siswa kelas Xll.
  E. Tak lupa, atas kebaikan ibu bapak semua guru, ilmu pengetahuan yang dititipkan kepada kita semua, pasti akan menyerap rindu.
 2. Perhatikan kejahatan penutup berikut dalam pidato di bawah ini!
  1) Wassalamualaikum Wr.Wb
  2) Saya mohon maaf sekali lagi, bahwa ada bahasa yang kurang nyaman menjangkau hati, dan terlempar ke hati.
  3) Jadi terima kasih.
  4) Berdoa dengan jangkauan yang luas.
  Himpunan kejahatan penutup pidato di atas nyaman….
  A.1,2,3,4
  B.3,2,1,4
  C.4,3,2,1
  D.2,31,4
  E.3,2,4,1
  TIDAK. 13-15
  Lebih dari itu, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa.
  Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW.
  Kepala Sekolah, komite sekolah, para guru, dan staf TU yang saya hormati, juga tak lupa para siswa yang dibanggakan. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu di balai paamprok, dalam rangka untuk “Paturay Tineung” Siswa kelas Xll.
  Kami berdiri pada pelantikan ini sebagai perwakilan dari siswa kelas x dan kelas Xl, semua cumarios menyampaikan turut berduka cita dan turut berbela sungkawa kepada siswa kelas Xll.
  Kantenan orang selama tiga tahun belajar di sekolah ini, tentunya kalian para siswa kelas X akan banyak hal yang akan menjadi observasi. Disini sekolah kita nyaman, kita semua sama-sama belajar mencari ilmu. Ruangan yang ramai itu entah berkelas atau dalam berbagai kegiatan, sementara leluconnya bergetar.
  Semoga adik-adik kelas Xll, bisa menuai hasil jerih payahnya, dari hasil tiga tahun menuntut kemampuan mencari ilmu. Ini adalah ilmu yang akan selalu membimbing kita dalam hidup. Salahkan jalan keselamatan dan keselamatan.
  Tak lupa, atas kebaikan ibu bapak semua guru, ilmu ilmu yang dititipkan kepada kita semua, pasti akan menyerap rindu.
  Ibu dan ayah guru, terima kasih seribu terima kasih atas banyak kebaikan Anda. Kita tidak bisa membalas kebaikan seperti itu, tapi kita bisa mengandalkan keduanya.
  Akhirnya, semua alumni yang lulus tahun ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sukses dengan drop-down bukanlah halangan.
 3. Paragraf sampai seberapa jauh Anda menunjukkan penjelasan yang dirangkum dalam penggalan teks pidato di atas….
  A. 1
  B.3
  C.6
  D.8
  E.9
 4. Saudara-saudara, Seperti yang sudah kalian dengar semua, ray day-ray day adalah masyarakat kita bahkan tidak ditandai dengan budaya yang berasal dari luar.
  Terkadang kita selalu khawatir, boa-boa akan hancur berantakan oleh junta. Tapi ah, palias juga.
  Untuk mengatasi situasi yang mengkhawatirkan ini, tidak ada yang lain, kita semua pengantin yang mencintai dan merawat R harus bekerja sama, dengan suara bulat, untuk mewujudkan ketahanan budaya R. Untuk mencapai hal tersebut, kita perlu menyusun langkah dan strategi, yang selanjutnya diimplementasikan dengan daria.
  Kutipan dari pidato di atas untuk ………
  A. Latar belakang dan tujuan pidato
  B. Maksud dan tujuan pidato
  C. Pendahuluan dan tujuan pidato
  D. Isi pidato
  E. Kata penutup
 5. Kakak-kakak yang disegani oleh sim saya, Atas desakan rekanan yang sering ramai, sim saya bisa bekerja, harus setuju untuk mengungkapkan apa yang menjadi preseden karena, dan apa yang menjadi maksud dan tujuannya dari acara kami saat ini dari Cultural Hall. Sim saya dihadapkan, tamu itu sangat merasakan sim saya bahwa karena dia ingin mengadakan Balai Budaya di setiap distrik di Tatarstan tersebut. Tumali dan itu, neda widi seja membuka bundel niat, mengandalkan kapiangen tua.
  Kutipan dari pidato di atas untuk ………
  A. Makna pidato
  B. Tujuan pidato
  C. Pendahuluan
  D. Pembicara
  E. Isi pidato
  JAWABAN KUNCI
  ESSÉY
 6. Apa yang dimaksud dengan pidato?
 7. Jelaskan, bagaimana penerapan bahasa santun dan santun dalam bertutur? 3. Sebutkan bahwa itu termasuk pidato formal dan informal?
 8. Jelaskan, metode apa yang digunakan dalam pidato?
 9. Sebutkan struktur pidato?

Bagaimana ??? Penjelasan materi di atas

 1. Hukuman pidana yang termasuk dalam isi bagian yang menjelaskan tujuannya. . .
  A. Akhirnya, semua alumni yang lulus tahun ini dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Sukses dengan drop-down bukanlah halangan.
  B. Kepala Sekolah, komite sekolah, para guru, dan staf TU yang saya hormati, juga tidak lupa para siswa yang dibanggakan.
  C. Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW.
  D. Kami berdiri di belakang ini sebagai perwakilan siswa kelas X dan kelas Xl, semua cumarios menyampaikan belasungkawa dan turut berbela sungkawa kepada siswa kelas Xll.
  E. Tak lupa, atas kebaikan ibu bapak semua guru, ilmu pengetahuan yang dititipkan kepada kita semua, pasti akan menyerap rindu.
 2. Perhatikan kejahatan penutup berikut dalam pidato di bawah ini!
  1) Wassalamualaikum Wr.Wb
  2) Saya mohon maaf sekali lagi, bahwa ada bahasa yang kurang nyaman menjangkau hati, dan terlempar ke hati.
  3) Jadi terima kasih.
  4) Berdoa dengan jangkauan yang luas.
  Himpunan kejahatan penutup pidato di atas nyaman….
  A.1,2,3,4
  B.3,2,1,4
  C.4,3,2,1
  D.2,31,4
  E.3,2,4,1
  TIDAK. 13-15
  Lebih dari itu, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa.
  Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW.
  Kepala Sekolah, komite sekolah, para guru, dan staf TU yang saya hormati, juga tak lupa para siswa yang dibanggakan. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu di balai paamprok, dalam rangka untuk “Paturay Tineung” Siswa kelas Xll.
  Kami berdiri pada pelantikan ini sebagai perwakilan dari siswa kelas x dan kelas Xl, semua cumarios menyampaikan turut berduka cita dan turut berbela sungkawa kepada siswa kelas Xll.
  Kantenan orang selama tiga tahun belajar di sekolah ini, tentunya kalian para siswa kelas X akan banyak hal yang akan menjadi observasi. Disini sekolah kita nyaman, kita semua sama-sama belajar mencari ilmu. Ruangan yang ramai itu entah berkelas atau dalam berbagai kegiatan, sementara leluconnya bergetar.
  Semoga adik-adik kelas Xll, bisa menuai hasil jerih payahnya, dari hasil tiga tahun menuntut kemampuan mencari ilmu. Ini adalah ilmu yang akan selalu membimbing kita dalam hidup. Salahkan jalan keselamatan dan keselamatan.
  Tak lupa, atas kebaikan ibu bapak semua guru, ilmu ilmu yang dititipkan kepada kita semua, pasti akan menyerap rindu.
  Ibu dan ayah guru, terima kasih seribu terima kasih atas banyak kebaikan Anda. Kita tidak bisa membalas kebaikan seperti itu, tapi kita bisa mengandalkan keduanya.
  Akhirnya, semua alumni yang lulus tahun ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sukses dengan drop-down bukanlah halangan.
 3. Paragraf sampai seberapa jauh Anda menunjukkan penjelasan yang dirangkum dalam penggalan teks pidato di atas….
  A. 1
  B.3
  C.6
  D.8
  E.9
 4. Saudara-saudara, Seperti yang sudah kalian dengar semua, ray day-ray day adalah masyarakat kita bahkan tidak ditandai dengan budaya yang berasal dari luar.
  Terkadang kita selalu khawatir, boa-boa akan hancur berantakan oleh junta. Tapi ah, palias juga.
  Untuk mengatasi situasi yang mengkhawatirkan ini, tidak ada yang lain, kita semua pengantin yang mencintai dan merawat R harus bekerja sama, dengan suara bulat, untuk mewujudkan ketahanan budaya R. Untuk mencapai hal tersebut, kita perlu menyusun langkah dan strategi, yang selanjutnya diimplementasikan dengan daria.
  Kutipan dari pidato di atas untuk ………
  A. Latar belakang dan tujuan pidato
  B. Maksud dan tujuan pidato
  C. Pendahuluan dan tujuan pidato
  D. Isi pidato
  E. Kata penutup
 5. Kakak-kakak yang disegani oleh sim saya, Atas desakan rekanan yang sering ramai, sim saya bisa bekerja, harus setuju untuk mengungkapkan apa yang menjadi preseden karena, dan apa yang menjadi maksud dan tujuannya dari acara kami saat ini dari Cultural Hall. Sim saya dihadapkan, tamu itu sangat merasakan sim saya bahwa karena dia ingin mengadakan Balai Budaya di setiap distrik di Tatarstan tersebut. Tumali dan itu, neda widi seja membuka bundel niat, mengandalkan kapiangen tua.
  Kutipan dari pidato di atas untuk ………
  A. Makna pidato
  B. Tujuan pidato
  C. Pendahuluan
  D. Pembicara
  E. Isi pidato
  JAWABAN KUNCI
  ESSÉY
 6. Apa yang dimaksud dengan pidato?
 7. Jelaskan, bagaimana penerapan bahasa santun dan santun dalam bertutur? 3. Sebutkan bahwa itu termasuk pidato formal dan informal?
 8. Jelaskan, metode apa yang digunakan dalam pidato?
 9. Sebutkan struktur pidato?

Bagaimana ??? Penjelasan materi di atas


 1. C. Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Dosen, dan Staf TU

s dapat dipahami dengan baik ??? jika masih kurang paham anda bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar dibawah atau anda juga bisa mengunjungi postingan tentang 50+ TANYA JAWAB BIANTARA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11 lainnya atau cari saja kata kunci materi yang anda cari dibawah ini :

error: Content is protected !!