BIANTARA SUNDA,  MATERI BIANTARA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belaja
r
MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA.

materi biantara bahasa sunda
materi biantara bahasa sunda
materi biantara bahasa sunda
materi biantara bahasa sunda
materi biantara bahasa sunda

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA

A. WANGENAN BIANTARA

Dina kamus basa Sunda R.A. Danadibrata (2006), yén nu disebut biantara téh nyaéta kagiatan nyarita hareupeun kumpulan jelema. Biantara atawa pidato ogé disebutkeun mangrupa nyarita dihareupeun balaréa, jalma réa (Sacadibrata,2005:72).

Kagiatan nyarita dina biantara béda jeung nyarita biasa. Aya sawatara katangtuan anu kudu dicumponan ku jalma anu rék atawa keur biantara. Ku lantaran kitu biantara sok disebut ogé “art of speech” atawa seni nyarita.

B. STRUKTUR BIANTARA

Dumasar kana warnana, nurutkeun Tarigan (1981:23) yén biantara téh kabagi jadi: (1) biantara ngalaporkeun; (2) biantara kakulawargaan; (3) biantara ngayakinkeun; jeung (4) biantara ngarundingkeun. Sanajan warnana béda tapi éta biantara téh mibanda struktur téks nu ilaharna sarua. Sistematika téks biantara ilaharna nyaéta aya bubuka, eusi, jeung aya bagian panutupna.

Dina bagian bubuka, dimimitain ku nepikeun salam pamuka. Bisa ku assalamu’alaikum atawa ku salam kawilujengan. Aya ogé anu sok ditambahan ku sampurasun. Ti dinya ditéma ku mukadimah, kitu gé mungguh keur muslim, nyaéta bubuka anu dieusi ku omongan muji ka Pangéran jeung nepikeun solawat ka Rosululloh. Ti dinya ditéma deui ku nepikeun panghormat ka hadirin anu ngaluuhan acara sarta ngahaturkeun nuhun ka girang acara anu geus méré kasempetan ka dirina pikeun nepikeun biantara.

Ari dina bagian eusi mah ngadadarkeun saniskara maksud nu biantara. Contona, lamun biantara anu ditulis ku urang keur ditepikeun dina acara paturay- tinueng kelas IX, eusina bisa ngawilujengkeun ka nu rék ninggalkeun sakola, ngadu’akeun sangkan bisa neruskeun sakola ka nu leuwih luhur, atawa bisa ogé nembrakkeun rasa sedih pédah rék papisah.

Biantara dipungkas ku bagian panutup anu biasana ngawengku sanduk- sanduk bisi salila cacarita aya kekecapan anu salah atawa teu merenah. Tuluy ditéma ku ngahaturkeun nuhun ka hadirin anu geus saregep ngabandungan biantarana. Ti dinya nepikeun du’a jeung salam panutup.

C. PADIKA BIANTARA

Biantara téh sok dipatalikeun jeung seni nyarita. Naon sababna? Sabab, dina biantara téh sakapeung merlukeun gaya jeung omongan nu matak narik jalma réa nu ngabandunganana. Aya sawatara faktor anu ngalantarankeun biantara hiji jalma dipikaresep ku balaréa. Éta faktor téh urang sebut baé T-A-M-A-N, singgetan tina:

hartina dina nepikeun biantara téh urang kudu nyarita bari tatag atawa tétéla, henteu kumagok atawa loba ngarandeg.

hartina téma biantara nu ku urang ditepikeun téh kudu aktual, lain téma-téma nu geus basi.

hartina, biantara nu ditepikeun ku urang téh eusina loba pulunganeunana, atawa loba mangpaatna.

hartina biantara téh seni nyarita. Ku sabab kitu, basa nu dipaké ku urang dina biantara téh alusna mah reumbeuy ku mamanis basa. Upamana diselapan ku babasan jeung paribasa, atawa bisa ogé ku sisindiran. Malah mun bisa mah diselapan ogé ku kalimah-kalimah pinilih (kata-kata mutiara atawa kuotasi) nu kungsi ditepikeun ku hiji tokoh.

hartina, dina biantara téh omongan urang kudu diatur gancang kendorna, tarik halonna, atawa luhur handapna. Tegesna, dina nepikeun biantara téh kudu maké lentong (lagu kalimah) anu hadé.

Sawatara hal anu penting sanggeus siswa ngaregepkeun biantara, di antarana mampuh pikeun: 1) nuduhkeun bagian bubuka, eusi, jeung panutup biantara; 2) maluruh kekecapan anu merenah jeung teu merenah nu ditepikeun ku nu biantara; 3) mampuh nyaritakeun deui eusi; 4) mampuh ngoméntaran eusi biantara; 5) mampuh ngoméntaran jalma nu nepikeun biantara, upamana patali jeung lentong, tarik-halonna sora, pasemon, tenang henteuna.

D. NYUSUN TÉKS BIANTARA

Jejer atawa téma biantara téh kudu aktual, luyu jeung situasi sarta kondisi nu kiwari keur ramé dipadungdengkeun. Ulah medar téma nu geus bari atawa jejer nu éta-éta kénéh.

Jieun rangkay tulisan dumasar kana struktur biantara nu ngawengku bagian bubuka, eusi, jeung panutup. Éta struk tur téh tuluy kari ngeusian sing taliti sangkan rangkayna weweg. Tong poho gunakeun éjahan basa Sunda nu bener.

Eusi biantara téh kudu mundel, hartina réa mangpaat jeung pulunganeunana. Teu padu ukur nyieun atawa nyonto téks biantara nu geus aya.

Biantara téh kudu matak ngirut, sabab patali jeung seni har jeung euyeub ku mamanis basa. Bisa dieuyeuban ku si atawa kalimah pinilih (kata-kata mutiara) nu ditepikeun ku nyarita. Ku kituna, basa nu digunakeunna gé kudu beung sindiran, babasan jeung paribasa, cutatan référénsi bacaan, hiji tokoh.

E. NYUSUN TOPIK ATAWA GAGASAN DINA NYARITA

Kalintang pentingna milih topik disaluyukeun jeung kamampuh atawa kompeténsi panyatur, lantaran saupama henteu ngawasa téma nu rék ditepikeun bakal ngabalukarkeun nyarita jadi henteu lancar sakumaha nu dipiharep. Sabalikna umpama ngawasa matéri caritaan, biantara bakal lumangsung lancar, hadé, jeung tangtu nyugemakéun.

Dina ieu hal nu kudu jadi diinget téh nyaéta caritaan urang kudu bisa ngirut panitén audien nepi ka daék ngadéngékeun naon nu dicaritakeun ku urang.

Saha nu diajak nyarita téh? Éta patalékan kudu muncul disatiap panyatur nalika nyusun bahan atawa gagasan dina biantara. Ari maksudna taya lian pikeun nyaluyukeun antara gagasan nu rék ditepikeun jeung kasang tukang pangaweruh pamiarsa.

Topik biantara kudu jelas ditepikeun sangkan henteu ngabingungkeun pamiarsa. Leuwih hadé topik nu ditepikeun téh mangrupa hiji hal sifatna aktual nu aya di masarakat umum.

Panyatur saéstuna kudu merhatikeun kalawan daria situasi jeung waktu saméméh nyarita. Éta hal téh pikeun nyingkahan situasi anu sifatna sensitif atawa henteu saluyu jeung budaya di éta tempat.

F. CARA MIDANG BIANTARA

Biantara mangrupa kagiatan nyarita dihareupeun jalma réa pikeun nepikeun pamadegan atawa ngabahas hiji kajadian nu kudu dibahas. Jalma anu ahli biantara atawa pidato disebutna orator. Aya unsur utama nu wajib muncul nalika biantara luamangsung, nyaéta pangjejer, matéri atawa bahan nu rék dibiantarakeun, pangregep/pamiarsa, jeung téma. Salian ti unsur jeung métode, biantara mibanda téhnik nu mandiri nu tujuanana sangkan ngirut pamiarsa nalika urang biantara, di antarana:

Saméméh biantara di hareupeun pamiarsa, leuwih hadé wanoh jeung maham kana matéri nu rék ditepikeun. Ieu hal téh mibanda fungsi pikeun ngaheureutan kasalahan-kasalahan nalika biantara. Cara sangkan maham matéri biantara bisa dilakukeun ngaliwatan pamarekan téhnik maca jeung ngapalkeun matéri biantara. Satuluyna latihan nyarita hareupeun kaca eunteung kalawan rutin pikeun ngahasilkeun biantara nu nyugemakeun.

Saupama bianatara téh maké tehnik maca, leuwih hadé panyatur macakeun téks pidatona kalawan tenang jeung rinéh atawa henteu rusuh. Sabalikna umpama téks biantara dibacana rusuh atawa gancang biasana ngabalukarkeun pamiarsa hésé nyangking eusi biantara jeung haré-haré. Baca téks biantara kalawan rinéh sangkan amanat tina éta téks katepikeun kalawan mundel.

Éksprési anu saluyu jeung eusi atawa téma biantara bakal ngabalukarkeun panitén nu hadé ti pamiarsa. Sabalikna éksprési anu henteu saluyu bakal ngabalukarkeun pamiarsa ngarasa jenuh atawa bosen ngaregepkeunana. Ku sabab kitu diperedih pikeun ngalarapkeun éksprési saluyu jeung topik nu ditepikeun nalika biantara lumangsung.

Sora nu kaluar nalika biantara kudu ngagalantang, sangkan ngirut panitén pamiarsa leuwih fokus kana matéri nu ditepikeun. Sora nu ngagalantang diperlukeun sangkan pamiarsa bisa ngadéngé kalawan saregep kana matéri biantara.

Nalika éjahan jeung tanda baca henteu diperhatikeun, geus pasti naon nu ditepikeun téh bakal ambigu jeung henteu jelas pamaksudanana. Paregep atawa pamiarsa ogé bakal ngarasa bosen jeung teu resep pikeun mireng eusi biantara nu ditepikeun.

Saméméh nepikeun matéri utama eusi biantara, leuwih hadé panyatur ngagentraan heula audiéns kalawan handap asor, daréhdéh, marahmay jeung imut leutik. Umpamana baé ngaliwatan kalimah salam “Assalamualaikum!” atawa ”sampurasun…!”. Éta hal téh penting dilakukeun pikeun ngirut pamiarsa saméméh urang medar eusi biantara.

Kalawan dimimitian ku imut leutik di awal biantara, dipiharep pamiarsa bakal mikaresep ka panyatur nu satuluyna meunang pangajen ti paregep yén urang kaasup panyatur anu santun, handap asor, jeung pikaresepeun.

Umpama panyatur henteu gugon kana ugeran waktu nu geus diancokeun keur biantara, geus bisa dipastikeun yén audiéns bakal kuciwa jeung méré pangajén goréng ka panyatur. Salahsahiji pangajén nu biasana dilarapkeun ka panyatur samodél kitu téh nyaéta orator nu henteu mibanda disiplin waktu.

Salahsahiji faktor nu mangaruhan kana munculna panitén pamiarsa ka panyatur nyaéta adegan panyatur nalika biantara. Posisi awak nalika biantara leuwih hadé ‘tegap’ sangkan aya kesan wibawa. Dipahing pisan némbongkeun sikep nu henteu daria atawa henteu sopan nalika biantara.

G. MÉTODE BIANTARA

Teu saeutik jalma nu rampang-reumpeung upama dibéré pancén nyarita atawa biantara di hareupeun jalma réa. Bingung, naon anu kudu dicaritakeunana. Métode nyarita ngawengku: (1) métode impromtu, (2) métode naskah/manuskrip, (3) métode ékstémporan, jeung (4) métode ngapalkeun/memoritér.

Ieu métode biasana dipaké ku panyatur anu dina nepikeun biantarana teu tatahar heula saméméhna. Panyatur teu boga rencana pikeun nyarita ti anggalna. Pikeun jalma anu teu biasa nyarita di hareupeun jalma réa sok gugup ngagunakeun métode saperti kieu téh. Naon-naon anu rék dicaritaeun ngadadak laleungitan, awak ngadégdég, napas ogé ngadadak karasa eungap, jeung jajantung ratug sarta ka luar késang badag jeung késang tiis. Tapi sabalikna, tumerapna ka jalma nu bisa nyarita mah teu gedé teuing réaksi kitu téh, lantaran geus loba pangalaman nyarita di hareupeun jalma réa.

Panyatur dina nyaritana téh bari maca naskah. Saméméhna panyatur tatahar heula nyayagikeun naskah, nyaéta ku cara maluruh jeung ngumpulkeun bahan picaritaeun salengkep-lengkepna. Sajaba ti éta, panyatur geus dibéré iber saha nu baris jadi audience-na, jeung deui bisa latihan heula ku cara maca sababaraha balikan éta naskah nu disayagikeun téa. Ieu métode téh aya onjoyna ti nu kahiji, nyaéta bahan picaritaeun téh ngaguluyur, lengkep, sarta informasi nu katarima ku paregep ogé baris leuwih jelas. Ngan kahéngkéranana panyatur sok tonggoy kana téks bacaan, tampolana pamiarsa mah tara katalingakeun. Kurang-kurangna pangalaman ieu métode téh sok matak ngabosenkeun pamiarsa. Ku lantaran kitu, weruh tanda baca, lentong, jeung luhur handapna sora salila maca naskah kudu diperhatikeun.

Saméméh biantara, panyatur ngapalkeun heula bahan picaritaeun anu geus disusunna. Nyarita samodél kieu biasaana sok dipaké ku para siswa nu keur dialajar biantara, diajar déklamasi atawa diajar ngadongéng. Kahéngkéran ieu métode nyaéta panyatur sakapeung mah sok tara kebat nyaritana téh, lantaran nginget-nginget bahan picaritaeun anu diapalkeunana. Lantaran konséntrasi payatur museur kana bahan caritaan anu keur diinget-ingetna sajeroning nyarita, atuh pamiarsa atawa audién-na ogé teu katalingakeun kalawan gembleng.

Ieu métode magrupa campuran tina dua métode di luhur. Dina prak- prakkanana panyatur geus mibanda bahan anu gembleng jeung mérélé, da puguh geus tatahar saméméhna. Ngan dina prungna nyarita atawa biantara téh, éta panyatur bari jeung dibarengan ku saliwat-saliwat maca naskah. Éta ogé nu dicatetna teu sagemblengna, tapi ngan gurat badagna waé. Kaunggulan ieu métode ti nu kadua di antarana waé panyatur bisa ngabagi paningal ka pamiarsa, sarta aya kontak paningal jeung pamiarsa.

Latihan Soal 1 & Kunci Jawaban

 1. Naon ari biantara téh?
 2. Sebutkeun struktur biantara!
 3. Sebutkeun padika biantara!
 4. Kumaha cara nyusun téks biantara?
 5. Jéntrékeun cara midang biantara!
 6. Jéntrékeun métode naon waé anu digunakeun dina biantara!

CONTO TÉKS BIANTARA

Pamapag Gubernur Jawa Barat

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sampurasun,

Puji sinareng sukur salawasna mung kagungan Gusti Alloh nu Maha Welas og Maha Asih, kalayan Rahmat sareng inayahna, alhamdulillah dina taun 2011 ayeuna tasa lumangsung kongrès Basa Sunda IX. Teu kendat sadaya sukur urang sanggakeun ka Mantenna anu parantos maparin mangpirang-pirang kani’matan magrupi kajembaran kabudayaan

Dina ieu kasempetan, sim kuring ngaraos bingah taya papadana tiasa kempel ngariung silaturahmi sareng para wargi sadaya nu sami-sami kagungan kareueus fur kaheman kana kabudayaan Sunda. Salasawios unsur budaya nu janten udagan urang saréréa nyaéta basa, basa Sunda nu dipidamba ku urang salaku basa indung mangrupa cicirên bangsa kanggo nanjungkeun kaluhungan budaya urang di ranah nasional. Ku kituna simkuring umajak ka para wargi sadayana kanggo miara tur ngamumule basa Sunda, di antarana ngalangkungan tarékah dilarapkeunna basa Sunda dina kahirupan sapopoé di masarakat Sun-da kiwari, aplikasina dilarapkeun dina sagala widang saperti widang atikan, kaséhatan, pertanian, ilmu bumi, psikologi, jeun nu lianna, Dipiharep tarékah kitu téh tiasa ngabantos kana pangwangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat nu kaunggel dina peraturan Daerah No.5 Taun 2003 ngeunaan miara basa, sastra, jeung aksara daérah.

Ku ayana akselerasi (percepatan) di sagala widang, tiasa dijantenkeun pamecut kanggo nanjeurkeun kabudayaan hususna dina widang basa, sastra, jeung aksara daérah, némbongkeun préstasi enggoning ngahirup-huripkeun, miara tur ngamumulé basa katut budaya Sunda.

Sim kuring miharep, ku dilaksanakeuna kongrés ieu bakal numuwuhkeun rasa cinta kana kabudayaan Sunda anu salajengna bakal maparin pangaruh kanggo mageuhan kabudayaan nasional. Hal ieu tumali sareng téma kongrés ayeuna nyaéta “Ngamumulé basa mageu-han jatidiri bangsa”. Dina ngalaksanakeun pangwangunan diperyogikeun upaya silih rojong ti sadaya pihak, hal ieu mangrupi kawajiban urang saréréa, lain ngan ukur kawajiban pihak pamaréntah.

Sim kuring ngawilujengkeun kanggo sadaya para wargi sadaya, mudah-mudahan kagiatan kongrés ieu bakal tiasa ngungkab rupa-rupa tarékah, kumaha sangkan basa Sunda tetep dipikacinta, dipiara tur dipaké ku masarakatna dina kahirupan sapopoé, geusan mageuhan tatapakan kahirupan budaya nasional Indonésia.

Wabillahi taufik zal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, 1 Juli 2011
Gubernur Jawa Barat.

Dr. (H.C.) H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.

Dicutat tina majalah Cupumanik
No.97-98 Taun IX No.1-2 Agustus-Séptémber 2011, kaca 12-13

Latihan Soal 2 & Kunci Jawaban

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

TINGKESAN

Dina kamus basa Sunda R.A. Danadibrata (2006), yén nu disebut biantara téh nyaéta kagiatan nyarita hareupeun kumpulan jelema.

Struktur téks biantara ilaharna nyaéta aya bubuka, eusi, jeung aya bagian panutupna.

Aya sawatara faktor anu ngalantarankeun biantara hiji jalma dipikaresep ku balaréa. Éta faktor téh urang sebut baé T-A-M-A-N, singgetan tina:
1. Tatag nyaritana,
2. Aktual témana
3. Munel eusina
4. Alus basana
5. Ngandung wirahma

Nyusun Téks Biantara
1. Jejerna aktual
2. Rangkayna weweg
3. Eusina mundel
4. Basana hadé

Nyusun Topik Atawa Gagasan Dina Nyarita
a. Topik kudu saluyu jeung kasangtukang kompeténsi nu nyusun biantara.
b. Matak ngirut atawa pikaresepeun nu ngaregepkeun.
c.  Disaluyukeun jeung pangaweruh audién atawa pamiarsa.
d. Kudu jelas ambahan bahan caritaanana.
e. Topik atawa gagasan kudu saluyu jeung situasi sarta waktu.

Cara Midang Biantara
Salian ti unsur jeung métode, biantara mibanda téhnik nu mandiri nu tujuanana sangkan ngirut pamiarsa nalika urang biantara, di antarana:
a. Maham matéri nu rék ditepikeun
b. Maca kalawan tenang
c. Maké éksprési nu saluyu
d. Maké sora nu ngagalantang
e. Perhatikeun éjahan jeung tanda baca
f. Gentra audién
g. Dimimitian ku imut leutik
h. Merhatikeun ugeran waktu
i. Ngadeg wibawa

Teu saeutik jalma nu rampang-reumpeung upama dibéré pancén nyarita atawa biantara di hareupeun jalma réa. Bingung, naon anu kudu dicaritakeunana. Métode nyarita ngawengku: (1) métode impromtu, (2) métode naskah/manuskrip, (3) métode ékstémporan, jeung (4) métode ngapalkeun/memoritér.

RINGKASAN (Bahasa Indonesia)

SUMBER & REFERENSI

Sumber dan referensi blog ini dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biantara-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biantara/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterMATERI BIANTARA BAHASA SUNDA
jemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PIDATO BAHASA SUNDA
A. PENGERTIAN PIDATO

Pidato adalah berbicara di depan orang banyak, dengan konten sesuai dengan tujuan yang ingin Anda sampaikan. Pidato biasanya menggunakan bahasa hormat karena itu menghormati audiens yang mengisap pidato

Itu termasuk pidato informal misalnya pidato ulang tahun, keramaian lembur, acara hiburan, dan rekan senegaranya. Hari meliputi pidato formal seperti pidato di rapat, rapat, upacara agung, dan acara resmi lainnya.

Metode atau teknik bicara yang harus diketahui meliputi,
1. Metode Penalaran atau metode menghafal, adalah ucapan yang dikirimkan sesuai dengan teks yang telah disiapkan sebelumnya. Tentu saja ucapan ditransmisikan atau dihafal setelah teks
2. Metode membaca teks, adalah pidatMATERI BIANTARA BAHASA SUNDA
o yang menggunakan teks dalam praktek, pidato membaca apa pun yang ada dalam teks
3. Metode pencatatan inti (extemporaneous), adalah pidato dengan catatan hal-hal penting yang ingin Anda sampaikan.
4. Metode langsung (impromtu), adalah pidato langsung tanpa menyiapkan teks. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah berhati-hati atau ahli dalam menyampaikan pidato

2. STRUKTUR TEKS PIDATO

Pidato memiliki struktur umum, terdiri dari bagian pengantar, konten dan penutup.
1. Bagian pengantar termasuk salam pengantar, kata pengantar (terutama untuk Muslim), salam hormat kepada audiens, dan terima kasih kepada penyelenggara acara yang telah memberikan kesempatan.
2. Bagian konten menjelaskan tujuan atau tujuan pidato, dan menyampaikan konten pidato.
3. Bagian penutup biasanya berisi kotak jika ada banyak kata yang salah atau tidak pantas selama percakapan, meringkas isi pidato, berdoa, dan mengakhiri pidato dengan salam penutup.

3. MENYUSUN PIDATO

Berikut ini adalah metode atau langkah-langkah untuk menulis teks pidato

1. Topik saat ini
Topik atau tema pidato harus aktual, sesuai dengan situasi dan kondisi, yang sekarang didukung. Jangan membahas topik yang sudah ada untuk sementara waktu atau topik yang masih relevan
2. Rangkayna weweg
Buat rangaky berdasarkan pengantar, konten, dan sampul. Jangan lupa untuk menggunakan ejaan yang benar
3. Eusina mundel
Isi pidato harus sangat bermanfaat dan bermanfaat
4. Bahasa yang lebih baik
Bahasa yang digunakan harus kaya dan kaya nku bahasa mamanis. Itu dapat diperkaya dengan sindiran, ucapan dan peribahasa, membaca kutipan referensi atau kalimat yang dipilih (kata mutiara) yang disampaikan oleh karakter

4. MENYAMPAIKAN PIDATO

Untuk menyampaikan ucapan dan ketertiban yang lebih baik, ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu

 1. Suara (artikulasi)
  Suara harus berbeda dan berani. Bentes berbicara dengan lancar dan tidak banyak bicara
 2. Lambat (intonasi)
  Lentong harus nyaman, jangan menyampaikan bahasa RFA dengan lentong bahasa Indonesia
 3. Wirahma
  Terkait dengan kecepatan cantik atau tarik halona dalam ucapan. Jangan terburu-buru terlalu banyak jangan terbang terlalu banyak harus bisa mengatur lebah di tempat yang seharusnya cantik atau cepat, lebah harus menarik atau halon
 4. Nada
  Terkait dengan rasa isi pidato. Jika sMATERI BIANTARA BAHASA SUNDA
 5. ukacita harus diungkapkan dengan nada bahagia, jika kesedihan harus diungkapkan dengan nada sedih
 6. Perumpamaan (ekspresi / mimikri)
  Perumpamaan atau perumpamaan berhubungan dengan nada suara, sesuai dengan isi pidato
 7. Pasang peta (gerakan)
  Gerakan tubuh yang efektif tidak berlebihan. Biasanya memposting peta mengikuti ritme dan nada pidato

Pamapag Gubernur Jawa Barat

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sampurasun,

Puji dan syukur selalu hanya milik Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan Rahmat dan Rahmat-Nya, alhamdulillah pada tahun 2011 kini tasa mengadakan Kongres ke-IX. Belum lagi semua rasa terima kasih kami kepada Mantenna yang telah mengembangkan banyak kani’matan sebagai kemakmuran budaya

Pada kesempatan ini, saya senang tidak ada yang bisa berjuang untuk bersatu dengan warga yang semuanya sama-sama memiliki kebanggaan akan budaya. Meski unsur budaya yang menjadi incaran setiap orang adalah bahasa, namun bahasa yang kita gunakan sebagai bahasa ibu adalah tetes bangsa untuk menjunjung kebesaran budaya kita di ranah nasional. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh warga untuk menjaga dan memelihara bahasa, termasuk melalui penerapan bahasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sunda saat ini, penerapannya diterapkan di segala bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, ilmu bumi, psikologi, dan lain-lain, diharapkan pelatihan tersebut dapat membantu pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2003 tentang Pembinaan Bahasa, Sastra, dan Aksara daerah.

Dengan hadirnya akselerasi (percepatan) di segala bidang, dapat menjadi cambuk untuk memajukan kebudayaan khususnya di bidang bahasa, sastra, dan aksara daerah, menunjukkan prestasi dalam menghidupi, merawat dan memelihara bahasa dan budaya. .

Sim I berharap, dengan diadakannya kongres ini akan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya yang selanjutnya akan memberikan pengaruh untuk memperkuat budaya bangsa. Hal itu sejalan dengan tema kongres kali ini yaitu “Memuji bahasa identitas bangsa”. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan dukungan timbal balik dari semua pihak, ini merupakan kewajiban semua orang, bukan hanya kewajiban pemerintah.

Sim I sampaikan kepada seluruh warga, semoga kegiatan kongres ini mampu mengungkap berbagai teori, bagaimana agar bahasa sunda tetap dicintai, dibina dan digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sudah menapaki jejak budaya bangsa Indonesia. kehidupan.

Wabillahi taufik zal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, 1 Juli 2011
Gubernur Jawa Barat.

dr. (H.C.) H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.

Dikutip dari majalah Cupumanik
No.97-98 Tahun IX No.1-2 Agustus-September 2011, halaman 12-13

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA
A. MASALAH Pidato
Dalam kamus bahasa Inggris R.A. Danadibrata (2006), bahwa yang disebut pidato adalah kegiatan berbicara di depan sekelompok orang. Pidato atau pidato juga dikatakan berbicara di depan orang banyak, banyak orang (Sacadibrata, 2005: 72).
Aktivitas berbicara dalam pidato berbeda dengan berbicara biasa. Ada beberapa kepastian yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin atau sedang berbicara. Oleh karena itu berbicara kadang juga disebut “seni berbicara” atau art of speaking.
B. STRUKTUR BIANTARA
Berdasarkan warna, menurut Tarigan (1981: 23) tuturan dibagi menjadi: (1) tuturan pelaporan; (2) pidato keluarga; (3) pidato yang meyakinkan; dan (4) pidato negosiasi. Walaupun warnanya berbeda tetapi tuturannya dengan struktur teks yang khas sama. Sistematika sebuah teks pidato biasanya ada pendahuluan, isi, dan ada bagian penutup.
Pada bagian pendahuluan, diawali dengan menyampaikan salam perkenalan. Bisa dengan assalamu’alaikum atau dengan ucapan selamat. Ada juga yang selalu dilengkapi sampurasun. Dari situ bertemakan Pembukaan, seperti yang akan kita masing-masing bagi umat Islam, adalah pengantar yang diisi dengan ucapan puji-pujian kepada Tuhan dan menyampaikan doa kepada Nabi. Dari situ kembali bertemakan dengan menyampaikan rasa hormat kepada para hadirin yang hadir dalam acara tersebut dan mengucapkan terima kasih atas kemeriahan acara yang telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan pidatonya.
Ari pada bagian isi saya uraikan saniskara tujuan pidato. Misalnya, jika pidato yang ditulis oleh kami sedang disampaikan di pemakaman kelas IX, isinya dapat meluas ke mereka yang ingin meninggalkan sekolah, berduka untuk dapat melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, atau mungkin juga menyampaikan kesedihan. ingin berpisah.
Pidato diakhiri dengan bagian penutup yang biasanya dilengkapi kotak-kotak jika selama pidato ada kata-kata yang salah atau tidak pantas. Kemudian bertemakan ucapan terima kasih kepada para hadirin yang sudah bersemangat menyedot pidatonya. Dari sana ke dua dan salam penutup.
C.PADIKA BIANTARA
Pidato selalu dikaitkan dengan seni berbicara. Apa alasannya? Sebab, pidato terkadang membutuhkan gaya dan cara bicara yang menarik banyak orang. Ada beberapa faktor yang membuat pidato seseorang diminati orang banyak. Faktor itulah yang kami sebut dengan T-A-M-A-N, singkatan dari:

Keberanian untuk berbicara,
arti dalam menyampaikan pidato adalah kita harus berbicara sambil berani atau rupanya, tidak gagap atau banyak terasa.

Tema saat ini,
artinya tema pidato yang kita sampaikan harus aktual, bukan tema basi.

Munel eusina,
Artinya, pidato yang disampaikan oleh kita adalah untuk melakukan banyak pekerjaan, atau banyak manfaat.

Bahasa yang baik,
artinya berbicara adalah seni berbicara. Oleh karena itu, bahasa yang kita gunakan dalam bertutur juga tidak reumbeuy oleh perawat bahasa. Misalnya diserap oleh ujaran dan peribahasa, atau bisa juga dengan sindiran. Sekalipun saya tidak dapat terserap dengan baik oleh kalimat-kalimat pilihan (kata-kata mutiara atau kutipan) yang telah disampaikan oleh seorang tokoh.

Berisi ritme,
Artinya, dalam berbicara adalah berbicara kita harus mengatur kendorna cepat, tarik halonna, atau top down. Secara khusus, dalam menyampaikan pidato perlu menggunakan lentong (kalimat lagu) yang lebih baik.
Beberapa hal yang penting setelah siswa menyelesaikan pidato, antara lain mampu: 1) menunjukkan pendahuluan, isi, dan penutup pidato; 2) mencari kosa kata yang tepat dan tidak pantas yang disampaikan oleh pembicara; 3) kemampuan untuk menceritakan kembali konten; 4) mampu mengomentari isi pidato; 5) mampu mengomentari orang yang menyampaikan tuturan, misalnya berkaitan dengan lentong, tarik-menarik bunyi halonna, perumpamaan, diam diam.
D. MENYUSUN TEKS PIDATO

Topik sebenarnya
Topik atau tema pembicaraan harus aktual, sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini untuk didukung oleh orang banyak. Jangan mengedarkan tema-tema yang sudah lama beredar atau topik-topik yang masih ada.

Rangkaina weweg
Buatlah rangkaian postingan berdasarkan struktur pidato yang meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Mereka distruk dan kemudian diisi kari dengan hati-hati untuk membuat seri weweg. Jangan lupa untuk menggunakan ejaan yang benar.

Eusina mundel
Isi pidato harus pendek, artinya banyak bermanfaat dan membantu. Ini bukan masalah membuat atau menyalin teks pidato yang ada.

Bahasa yang lebih baik
Pidato adalah suatu keharusan untuk ditiru, karena berkaitan dengan seni har dan kaya dengan bahasa perawat. Itu bisa diperkaya oleh seseorang atau kalimat pilihan (kata-kata bijak) yang disampaikan dengan berbicara. Jadi, bahasa yang akan Anda gunakan harus mengandung kiasan, ucapan dan peribahasa, kutipan referensi bacaan, gambar.
E. ORGANISASI TOPIK ATAU IDE DALAM JARINGAN

Topik harus sesuai dengan kompetensi relevan yang menyusun pidato.
Sangat penting untuk memilih topik yang disesuaikan dengan kemampuan atau kompetensi pembicara, karena jika tidak menguasai tema yang ingin disampaikan akan menyebabkan pidato tidak lancar seperti yang diharapkan. Sebaliknya jika Anda menguasai materi cerita, pidato akan berlangsung dengan lancar, lebih baik, je

ung tentu saja memuaskan.

Untuk meniru atau menenangkan keputusasaan.
Dalam hal ini yang perlu diingat adalah cerita kita harus mampu membuat penonton pengamat mau mendengarkan apa yang diceritakan oleh kita.

Beradaptasi dengan pengetahuan audiens atau pembaca.
Dengan siapa Anda berbicara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus muncul pada setiap pembicara ketika menyusun materi atau ide dalam pidato. Ari tidak ada maksud lain untuk menyesuaikan antara ide yang ingin disampaikan dengan latar belakang pengetahuan pembaca.

Harus jelas tentang materi cerita.
Topik pidato harus disampaikan dengan jelas agar tidak membingungkan pembaca. Sebaiknya topik yang disajikan adalah sesuatu yang bersifat aktual yang ada di masyarakat umum.

Topik atau ide harus sesuai dengan situasi dan waktu.
Penutur sangat perlu memperhatikan situasi dan waktu sebelum berbicara. Hal itu untuk menghindari situasi yang sensitif atau tidak sesuai dengan budaya di tempat tersebut.
F. BAGAIMANA BERBICARA
Pidato adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan pendapat atau membahas suatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Orang yang ahli dalam berbicara atau berbicara disebut orator. Ada unsur-unsur kunci yang harus muncul selama live talk, yaitu pokok bahasan, materi yang akan dibahas, audiens, dan tema. Selain unsur dan metode, pidato memiliki teknik mandiri yang bertujuan untuk mengesankan pembaca ketika kita berbicara, antara lain:

Pahami materi yang ingin disampaikan
Sebelum berbicara di depan pembaca ada baiknya untuk sejenak memahami dan memahami materi yang ingin disampaikan. Benda ini berfungsi untuk mempersempit kesalahan saat berbicara. Cara memahami materi pidato dapat dilakukan melalui penerapan membaca dan menghafal materi pidato. Selanjutnya berlatih berbicara di depan cermin secara teratur untuk menghasilkan pidato yang memuaskan.

Baca dengan tenang
Jika pembicara menggunakan teknik membaca, lebih baik pembicara menghabiskan teks pidato dengan tenang dan tenang atau tidak cepat. Sebaliknya, jika teks pidato dibaca dengan cepat atau cepat, biasanya akan menyulitkan pembaca untuk membawa isi pidatonya ke hare-hare. Membaca teks pidato dengan mudah sehingga amanat teks tersampaikan dengan moncong.

Gunakan ekspresi yang sesuai
Ungkapan yang sesuai dengan isi atau tema pidato akan menghasilkan pengamat yang lebih baik dari pembaca. Sebaliknya ungkapan yang tidak tepat akan menyebabkan pembaca merasa jenuh atau bosan putus asa. Oleh karena itu berkeringat untuk menerapkan ekspresi sesuai dengan topik yang disampaikan saat pidato berlangsung.

Gunakan suara yang keras
Suara yang keluar saat berpidato harus keras, agar MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA
pembaca yang mengamati lebih terfokus pada materi yang disampaikan. Suara yang keras diperlukan agar pembaca dapat menyimak dengan penuh minat terhadap materi pidato.

Perhatikan ejaan dan tanda baca
Jika ejaan dan tanda baca tidak diperhatikan, sudah pasti apa yang disampaikan akan menjadi ambigu dan tidak jelas tujuannya. Pembaca atau pembaca juga akan merasa bosan dan tidak suka mendengarkan isi pidato yang disampaikan.

Penonton Gentra
Sebelum menyampaikan materi pokok isi pidato, ada baiknya pembicara terlebih dahulu menginformasikan kepada hadirin dengan kerendahan hati, kerendahan hati, keramahan dan senyuman kecil. Misalnya melalui ucapan “Assalamualaikum!” atau “sampurasun…!”. Itu adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan untuk melibatkan pembaca sebelum kami mengedarkan konten pidato.

Mulailah dengan senyuman kecil
Dengan diawali dengan senyuman kecil di awal pidato, diharapkan para pembaca dapat menikmati pembicara dan selanjutnya mendapatkan apresiasi dari pembicara bahwa kami termasuk pembicara yang sopan, rendah kelembapan, dan menyenangkan.

Perhatikan jumlah waktu
Jika pembicara tidak menepati waktu yang diberikan untuk pidato, sudah pasti audiens akan kecewa dan memberikan penghargaan yang buruk kepada pembicara. Salah satu penghargaan yang biasa diberikan kepada pembicara seperti itu adalah orator yang tidak disiplin waktu.

Otoritas tetap
Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya pengamatan pembaca terhadap pembicara adalah adegan pembicara selama pidato. Posisi tubuh saat berbicara lebih ‘tegas’ sehingga ada kesan wibawa. Dipahing sangat menunjukkan sikap yang tidak daria atau tidak sopan saat berbicara.
G. METODE BIANTARA
Tidak sedikit orang yang enggan jika diberi tugas berbicara atau berbicara di depan banyak orang. Bingung, mau cerita apa. Metode berbicara meliputi: (1) metode dadakan, (2) metode naskah, (3) metode ekstemporer, dan (4) metode menghafal.

Metode dadakan
Cara ini biasanya digunakan oleh penutur yang dalam menyampaikan pidatonya tidak mengutamakan. Pembicara tidak memiliki rencana untuk berbicara sejak awal. Bagi yang belum terbiasa berbicara di depan banyak orang selalu gugup menggunakan cara seperti ini. Apa pun yang ingin Anda katakan tidak terduga

k hilang, badan gemetar, nafas juga tiba-tiba terasa mual, dan jantung berdebar-debar dan keluar keringat banyak dan keringat dingin. Namun sebaliknya, bertindak kepada orang yang bisa berbicara bukanlah reaksi yang terlalu besar, karena Anda memiliki banyak pengalaman berbicara di depan banyak orang.

Metode Naskah
Pembicara dalam pidatonya adalah saat membaca naskah. Sebelumnya, pembicara tatahar terlebih dahulu mengungkapkan teks, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan untuk berbicara secara detail. Selain itu, pembicara diberikan pemberitahuan tentang siapa yang akan menjadi pendengarnya, dan dapat dipraktikkan terlebih dahulu dengan membaca bolak-balik naskah yang telah disiapkan. Cara ini lebih menyenangkan dari yang pertama, yaitu materi pembicaraannya mengalir, lengkap, dan informasi yang diterima pendengar juga akan lebih jelas. Hanya kehebatan pembicara yang selalu bersandar pada teks bacaan, tampon pembaca saya juga sama perhatiannya. Kurangnya pengalaman metode ini selalu membosankan bagi pembaca. Oleh karena itu, mengetahui tanda baca, lentong, dan bunyi atas dan bawah saat membaca teks harus diperhatikan.

Metode Menghafal
Sebelum berbicara, pembicara terlebih dahulu menghafal materi yang telah disiapkan. Berbicara seperti ini biasanya digunakan oleh siswa yang sedang belajar pidato, belajar deklamasi atau belajar berbicara. Kehebatan metode ini adalah bahwa pembicara kadang-kadang tidak selalu mengintip sekelompok narasi, karena ingatan materi pembicaraan dihafal. Karena konsentrasi pembayar terfokus pada materi cerita yang dihafalkan selama pidato, baik pembaca maupun pendengarnya tidak memperhatikan secara keseluruhan.

Metode Ekstemporer
Cara ini merupakan campuran dari kedua cara diatas. Dalam prakkanna pembicara harus memiliki materi yang utuh dan merélé, da lazy memiliki tatahar sebelumnya. Hanya dalam prungna speak atau tuturan tersebut, penutur sementara dan disertai dengan sesekali membaca teks. Itu juga dicatat tidak seluruhnya, tetapi hanya besar secara lateral. Keuntungan dari metode ini adalah bahwa yang kedua hanya pembicara yang dapat membagikan pandangan kepada pembaca, dan ada kontak visual dengan pembaca.
LATIHAN 1
JAWABAN KUNCI
Apa itu pidato?
Sebutkan struktur pidato!
Sebutkan metode pidato!
Bagaimana cara membuat teks pidato?
Jelaskan cara merekam pidato!MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA

Jelaskan metode apa saja yang digunakan dalam pidato!

error: Content is protected !!