TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA
MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA

TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA
TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA

TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA.

TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA

TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA

1. HAKÉKAT JEUNG ASPÉK MACA

1) Hakékat Maca

Maca téh prosés komunikasi antara nu maca jeung nu nulis. Éta prosés téh lumangsung sacara langsung jeung sifatna reseptif. Ayeuna dijéntrékeun rupa rupa wangenan maca numutkeun para ahli.

Robert Lado (dina Rusyana, 1984: 190) nétélakeun yén maca téh mangrupa kagiatan pikeun mikanyaho pola-pola basa nu diébréhkeun sacara tinulis pikeun mikanyaho maksudna, sedengkeun H.G. Tarigan (1987) nyebutkeun yén maca téh prosés pikeun meunangkeun pesen atawa informasi nu ditepikeun ku nunulis ngaliwatan medium kekecapan atawa basa tinulis.

Dumasar kana éta pedaran bisa dicindekkeun yén maca téh kagiatan aktif lain kagiatan pasif wungkul. Upama dicindekeun mah maca téh lain ngan ukur narima informasi, fakta, atawa opini, tapi maca ogé mangrupa kagiatan ngaréspons atawa méré kamandang kana informasi atau fakta nu ditarimana

2) Aspék-aspék Maca

Aya dua aspék penting dina maca, nyaéta kaparigelan mékanis jeung kaparigelan pemahaman.
a. Kaparigelan nu sifatna mékanis (mechanical skiils) kagolong kana tingkatan nu handap. Aspék-aspékna ngawengku (a) ngawanohkeun wangun huruf; (b) ngawanohkeun unsur-unsur linguistik (fonémgrafem, kecap, frasa, pola klausa, kalimah, jeung réa-réa deui); (c) ngawanohkeun hubungankoréspondénsi pola éjahan jeung sora basa (d) gancangna maca.
b. Kaparigelan nu sipatna pamahaman (comprehension skills) kagolong kana tahapan nu luhur. Aspék-aspékna ngawengku: (a) paham kana harti (léksikal, gramatikal, rétorikal); (b) paham kana siginifikansi atawa harti; (c) meunteun (isi, bentuk); (d) gancangna maca (Broughton dina Tarigan, 13: 1983).

2. PRINSIP-PRINSIP MACA

Harjasujana nétélakeun yén maca téh mangrupa prosés psikologis, prosés sénsoris, prosés perceptual, prosés kamekaran, jeung prosés mekarkeun kaparigelan.

a. Maca prosés psikologis
maca téh disebut prosés kognisi nu sakurang-kurangna kudu ngalibetkeun pangalaman, intelegénsi, kamandirian, sikep jeung minat, motif, perhatian, jeung kasayagaan nu maca.
b. Maca prosés sénsoris
Maca prosés sénsoris nyaéta prosés maca anu diwujudkeun ku kamampuh nu maca dina mikawanoh rangsangan-rangsangan anu asup ngaliwatan panon jeung ceuli, atawa liwat syarap-syarap ramo jeung ceuli pikeun jalma tuna nétra.
c. Maca prosés persépsi
Vernon (1962) dina Harjasujana (1988) ngajéntrékeun yén prosés persépsi dina maca kabagi opat bagian, nyaéta: (a) sadar kana rangsangan visual; (b) sadar kana pikiran poko nu sarua pikeun ngaklasifikasi umum ngeunaan kecap-kecap;
(c) klasifikasi lambang-lambang visual kekecapan nu aya dina kandaga kecap umum; (d) idéntifikasi kecap-kecap nu dilakukeun sacara disebutkeun atawa dibedaskeun.
d. Maca prosés kamekaran
Maca téh mangrupa kagiatan anu dialaman tur mekar saumur-umur. Kaparigelan maca ti poé ka poé bakal robah-robah luyu jeung kamekaran umur, atikan, jeung pangalaman nu dialaman ku éta jalma.
e. Maca prosés mekarkeun kaparigelan
Maca téh hiji prosés pikeun mekarkeun kaparigelan atawa kamahéran anu sipatna sistematik, nyaéta diperlukeun tahapan-tahapanana. Harjasuana (1988) nétélakeun yén saban babak dina prosés maca lumangsung sacara sambung- sinambung tur tuluy-tumuluy.

Tahapan maca sacara umum dibagi jadi opat tahap, nyaéta: (a) mekarkeun konsép, (b) ngawanohkeun sarta ngaidéntifikasi kecap, (c) mekarkeun jeung ngainterpretasikeun, sarta (d) nerapkeun jeung ngageneralisasikeun kaparigelan jeung informasi anu katarima ku nu maca.

3. TUJUAN JEUNG MANGPAAT MACA

1) Tujuan Maca

Tujuan utama maca téh nyaéta neangan sarta meunangkeun informasi, eusi, paham kana bacaan. Ayeuna baris dijelaskeun tujuan maca.
a) Pikeun meunangkeun rincian atawa urutan atawa pakta-pakta (reading for details or facts).
b) Pikeun meunangkeun idé-idé utama (reading for main ideas).
c) Pikeun mikanyaho aturan atawa susunan, organisasi carita (reading for sequence or organization).
d) Pikeun nyindekkeun atawa maca inférénsi (reading inference).
e) Pikeun ngaklasifikasi (reading to classify).
f) Pikeun meunteun (reading to evaluate).
g) Pikeun ngabandingkeun atawa matukangtonggongkeun (reading to compare or contrast).
Dumasar kana katerangan tadi, yén nu kasebat bisa numuwuhkeun kaparigelan maca kudu dina kaayaan cageur supaya bisa maca kalawan bener, kudu boga kabisa jeung mikir anu alus, boga pangalaman anu alus, sarta miboga motivasi, minat, jeung karep anu daria.

2) Mangpaat Maca

a) Meunangkeun panglamanan hirup nu jembar.
b) Meunangkeun rupa-rupa kanyaho jeung sagala informasi anu tangtu pikeun bekel dina kahirupan sapopoé.
c) Mikanyaho sagala rupa kajadian dina kabudayaan bangsa.
d) Mekarkeun élmu pangaweruh jeung tehnologi nu modéren di alam dunya.
e) Ngajembaran cakrawala, ngawewegan batin, ngajalankeun amanah, ngaronjatkeun kahirupan, jeung ngajembaran budaya sorangan katut budaya batur.
f) Ngaréngsékeun rupa-rupa pasualan hirup, ngarobah pangaweruh hiji jalma, jeung jadi pinter.
g) Ngajembaran kamaheran dina cumarita, babasan, kandaga kecap, ngarojong kana kamahéran ngaregepkeun katut kaparigelan nulis.
h) Ngaronjatkeun harkat martabat pribadi, ngawewegan jatidirina jeung nu séjénna.
Emerson, salah saurang filosop nyebutkeun yén saban jalma kudu ngabiasakeun maca nu bener.

4. WANDA MACA

Nurutkeun Tarigan (2008: 11-13) ditilik tina jihat kadéngé henteuna sora nu maca, kaparigelan maca digolongkeun jadi dua, nyaéta maca bedas jeung maca jero haté (ngilo).

Maca Bedas
Maca bedas nyaéta kagiatan maca ku cara digalantangkeun atawa nyoarakeun tulisan nu dibacana nu lapal jeung lentongna merenah sangkan nu ngaregepkeun jeung nu maca bisa narima informasi nu ditepikeun ku nu nulis.

Maca Jero Haté (Ngilo)
Maca jero haté (ngilo) nyaeta cara atawa téhnik maca nu teu ngaluarkeun sora, sabalikna tina maca bedas. Ieu maca ngutamakeun kana pamahaman eusi bacaan.

Ahli séjén, Harras (2009: 5) ngébréhkeun ditilik tina bahan bacaan nu dibaca, sacara gurat badag maca teh dibagi jadi dua, nyaéta maca inténsif jeung maca éksténsif.

1) maca éksténsif
Maca éktensif maca sacara jembar. Obyék nu dibacana loba tur rupa-rupa bacaan dina waktu nu singget. Tujuan maca éksténsif nyaéta pikeun meunangkeun pamahaman nu rélatip basajan atawa handap, sabab saking ku loba jeung rupa-rupa anu dibaca. Contona: maca koran, majalah, jrrd.
Broughton dina Tarigan, 1983 milah-milah maca éksténsif jadi tilu bagian, nyaeta (1) maca survéy (survey reading), (2) maca saliwat (skimming), jeung (3) maca déét (superficial reading)

2) Maca Inténsif
Maca intensif nyaéta studi seksama, talaah sacara taliti, jeung ngawincik hal- hal anu aya dina bacaan anu jumlah kacana opat kaca unggal poé jeung merlukeun waktu nu lila (Tarigan 1994: 35).

Maca Talaah Eusi
Biasana bahan bacaan telaah eusi rincianana téks anu panjang. Panjang bacaan atawa téks dina maca inténsif panjangna leuwih ti 500 kecap (anu bisa dibaca dina waktu dua menit nu gancangna kira-kira 5 kecap dina sadetik).
Maca telaah eusi dikelompokkeun jadi opat, nyaéta (a) maca taliti, (b) maca pamahaman, (c) maca kritis, jeung (d) maca idé.

Ragam-Ragam Basa
1). Basa pormal jeung basa informal dikolompokkeun jadi basa lulugu atawa standar. Basa guneman nyaéta basa nu umumna digunakeun dina guneman. Ku sabab kitu, ieu ragam basa kaasup ragam lisan.

2). Neuleuman harti kecap tina kontéksna
Jalma bisa neuleuman harti kecap ku cara ngaliwatan maca. Salah sahiji cara pikeun meunangkeun, nambahan, jeung ngalegaan kosa kecap ku cara ngaliwatan kagiatan maca

3). Bagian-bagian Kecap
Bagian-bagian penting dina maca talaah basa nyaéta bagain-bagian kecap tina éta bacaan. Éta bagian-bagian kecap téh ngawengku: kecap rundayan (nu maké rarangkén), , kecap rajékan, kecap kantétan, sarta warna kecap.

4). Ngagunakeun Kamus
Basa téh hirup dinamis, mekar, tur robah-robah. Ku sabab kitu, kamus miboga peran penting pikeun jalma dina neuleuman basa.

5).Variasi Makna
Unggal kecap miboga makan anu béda-béda. Bédana téh disebut variasi basa. Ku sabab kitu, pamaca kudu ngabiasakeun merhatikeun harti-harti anu béda tiap kecap. Misalna: harti homonim:
Kecap bisa: harti 1. racun ular 2. bisamampuh

6). Idiom
Idiom nyaéta eksprési nu teu dipikaharti tina segi harti.
Misalna: 1) Mobil héjo Kang Enang nuju ditambut ku Kang Dédi.
2)Manéhna dibawa ka méja hejo lantaran boga kasalahan
Kecap héjo dina kalimah di luhur miboga harti anu beda, kudu diluyukeun jeung kontéksna. Kecap héjo dina kalimah kahiji harti nuduhkeun harti nu sabenerna, nyaeta warna; sedengkeun héjo dina kalimah kadua nuduhkeun harti lain nu sabenerna,nyaéta hartina dibawa pengadilan.


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-artikel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/artikel-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA

TEORI MEMBACA DALAM BAHASA INGGRIS

 1. Sifat dan Aspek Membaca
  1) Inti dari Membaca
  Membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dan penulis. Proses itu berlangsung secara langsung dan reseptif. Sekarang dijelaskan berbagai macam kebangkitan bacaan menurut para ahli.

Robert Lado (dalam Rusyana, 1984: 190) menjelaskan bahwa membaca adalah kegiatan mengetahui pola-pola bahasa yang digunakan dalam menulis untuk mengetahui maknanya, sedangkan H.G. Tarigan (1987) mengatakan bahwa membaca adalah proses mendapatkan suatu pesan atau informasi yang disampaikan oleh seorang penulis melalui media penguasaan atau bahasa tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan kegiatan aktif dan bukan hanya kegiatan pasif. Jika saya menyimpulkan bahwa membaca tidak hanya menerima informasi, fakta, atau pendapat, tetapi membaca juga merupakan kegiatan menanggapi atau memberi umpan balik atas informasi atau fakta yang diterima.

2) Aspek Membaca
Ada dua aspek penting dalam membaca, yaitu keterampilan mekanik dan keterampilan pemahaman.
Sebuah. Keterampilan yang dimiliki mekanik (ski mekanik)
ke level yang lebih rendah. Aspek-aspeknya meliputi (a) pengenalan bentuk surat; (b) memperkenalkan elemen linguistik (fonem, kata, frasa, pola klausa, kalimat, dan banyak lagi); (c) memperkenalkan hubungan pola ejaan dan bunyi bahasa (d) kecepatan membaca.
b. Keterampilan pemahaman termasuk dalam tahapan yang lebih tinggi. Aspek-aspeknya meliputi: (a) pemahaman makna (leksikal, gramatikal, retoris); (b) pemahaman tentang signifikansi atau maknanya; (c) evaluasi (isi, bentuk); (d) kecepatan membaca (Broughton dalam Tarigan, 13: 1983).

 1. Prinsip Membaca
  Harjasujana menjelaskan bahwa membaca merupakan proses psikologis, proses indera, proses persepsi, proses perkembangan, dan proses pengembangan kesadaran.

Sebuah. Bacalah proses psikologisnya
Membaca disebut sebagai proses kognitif yang setidaknya harus melibatkan pengalaman, kecerdasan, kemandirian, sikap dan minat, motif, perhatian, dan kesejahteraan pembaca.
b. Baca proses sensoriknya
Pembacaan sensorik merupakan proses membaca yang diwujudkan dengan kemampuan pembaca mengenali rangsangan yang masuk melalui mata dan telinga, atau melalui saraf jari tangan dan telinga bagi tunanetra.
c. Baca proses persepsi
Vernon (1962) dalam Harjasujana (1988) menjelaskan bahwa proses persepsi dalam membaca terbagi menjadi empat bagian, yaitu: (a) kesadaran rangsangan visual; (b) perhatikan pokok bahasan yang sama untuk klasifikasi umum kata;
(c) klasifikasi simbol visual kemahiran yang terkandung dalam batasan kata umum; (d) identifikasi kata-kata yang dibuat untuk diucapkan atau dikecualikan.
d. Baca proses pengembangannya
Membaca adalah aktivitas yang dialami dan berkembang sepanjang zaman. Kesulitan membaca dari hari ke hari akan berubah sesuai dengan perkembangan usia, pendidikan, dan pengalaman yang dialami orang tersebut.
e. Bacalah proses mengembangkan kesadaran
Membaca merupakan suatu proses untuk mengembangkan keterampilan atau penguasaan yang sistematis, diperlukan tahapan-tahapan. Harjasuana (1988) menjelaskan bahwa setiap babak dalam proses membaca terjadi secara terus menerus dan terus menerus.

Tahap membaca secara umum dibagi menjadi empat tahap, yaitu: (a) mengembangkan konsep, (b) memperkenalkan dan mengidentifikasi kata, (c) mengembangkan dan menafsirkan, dan (d) menerapkan dan menggeneralisasi keterampilan dan informasi yang diterima pembaca.

 1. Tujuan dan Manfaat Membaca
  1) Tujuan Membaca
  Tujuan utama membaca adalah mencari dan memperoleh informasi, isi, pemahaman ke dalam bacaan. Sekarang akan menjelaskan tujuan pembaca.
  a) Untuk mendapatkan rincian atau perintah atau pakta (membaca untuk rincian atau fakta).
  b) Mendapatkan ide pokok (membaca untuk ide pokok).
  c) Untuk mengetahui aturan atau urutan, organisasi cerita (bacaan untuk urutan atau organisasi).
  d) Untuk menyimpulkan atau membaca inferensi (membaca inferensi).
  e) Untuk mengklasifikasikan (membaca untuk mengklasifikasikan).
  f) Untuk mengevaluasi (membaca untuk mengevaluasi).
  g) Untuk membandingkan atau mengontraskan (membaca untuk membandingkan atau mengontraskan).
  Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat mengembangkan keterampilan membaca harus dalam keadaan sehat agar dapat membaca dengan baik, harus memiliki kemampuan berpikir yang baik, memiliki pengalaman yang baik, serta memiliki motivasi, minat, dan semangat yang daria.

2) Gunakan Membaca
a) Dapatkan pengalaman hidup yang komprehensif.
b) Mendapatkan berbagai pengetahuan dan segala informasi spesifik untuk dibekali dalam kehidupan sehari-hari.
c) Mengenal berbagai peristiwa budaya bangsa.
d) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern di alam.
e) Memperluas wawasan, menginspirasi batin, menjalankan kepercayaan, meningkatkan kehidupan, dan mengembangkan budaya sendiri dan budaya orang lain.
f) Memecahkan berbagai masalah kehidupan, mengubah pengetahuan seseorang, dan menjadi pintar.
g) Memperluas kekaguman dalam berbicara, mengucapkan, menangkap kata-kata, mendukung hak

kepercayaan diri dan keterampilan menulis yang menakjubkan.
h) Meningkatkan harkat pribadi, memelihara jati diri dan lain-lain.
Emerson, seorang filsuf mengatakan bahwa setiap orang harus membiasakan membaca dengan benar.

 1. Siapa Maca
  Menurut Tarigan (2008: 11-13) dilihat dari arah pendengaran tidak adanya suara pembaca, kesadaran membaca digolongkan menjadi dua, yaitu bacaan berbeda dan bacaan dalam (ngilo).

Maca Bedas
Membaca dibedakan adalah kegiatan membaca dengan memaparkan atau menyuarakan teks yang dibacakan dengan cara yang dihafal dan tepat sehingga pembaca dan pembaca dapat menerima informasi yang disampaikan oleh penulis.

Deep Heart Reading (Ngilo)
Deep reading (GILO) adalah cara atau teknik membaca yang tidak mengeluarkan bunyi, berlawanan dengan bacaan yang berbeda. Bacaan ini berfokus pada pemahaman isi bacaan.

Pakar lain, Harras (2009: 5) mengemukakan jika dilihat dari bahan bacaan yang dibaca, secara garis besar bacaan terbagi menjadi dua, yaitu bacaan intensif dan bacaan ekstensif.

1) Membaca ekstensif
Bacaan ekstensif adalah bacaan ekstensif. Objek bacaannya banyak dan bacaannya bermacam-macam dalam waktu singkat. Tujuan dari membaca ekstensif adalah untuk memperoleh pemahaman yang relatif sederhana atau rendah, karena bacaan yang banyak dan beragam. Misalnya: membaca koran, majalah, dll.
Broughton dalam Tarigan, 1983 membagi bacaan ekstensif menjadi tiga bagian, yaitu (1) bacaan survei, (2) skimming, dan (3) bacaan dangkal.

2) Membaca Intensif
Bacaan intensif adalah kajian yang cermat, analisis yang cermat, dan detail hal-hal yang terdapat dalam suatu bacaan yang panjangnya empat halaman setiap hari dan membutuhkan waktu yang lama (Tarigan 1994: 35).

Baca Daftar Isi
Biasanya bahan bacaan review isi teks detailnya panjang. Panjang bacaan atau teks dalam bacaan intensif lebih dari 500 kata (yang dapat dibaca dalam dua menit secepat sekitar 5 kata dalam satu detik).
Review isi bacaan dikelompokkan menjadi empat, yaitu (a) bacaan cermat, (b) bacaan pemahaman, (c) bacaan kritis, dan (d) bacaan gagasan.

Ragam Bahasa
1). Bahasa formal dan bahasa informal dikelompokkan menjadi bahasa utama atau bahasa standar. Bahasa lisan adalah bahasa yang umum digunakan dalam tutur kata. Oleh karena itu, bentuk bahasa tersebut termasuk bentuk lisan.
2). Pelajari arti kata dari konteksnya
Orang bisa mempelajari arti kata dengan cara membaca. Salah satu cara untuk memperoleh, menambah, dan mengembangkan kosakata adalah melalui kegiatan membaca
3). Bagian dari Kata
Bagian penting dari membaca tata bahasa adalah bagian kata dari bacaan. Bagian kata tersebut adalah: kata rundayan (yang menggunakan urutan), kata rajekan, kata keterikatan, dan kata warna.

4). Menggunakan Kamus
Bahasa itu dinamis, berkembang, dan berubah. Oleh karena itu, kamus memegang peranan penting bagi masyarakat dalam pembelajaran bahasa.

5). Variasi Makna
Setiap kata memiliki makanan yang berbeda. Perbedaan itu disebut variasi bahasa. Oleh karena itu, pembaca harus membiasakan diri untuk memperhatikan arti yang berbeda dari setiap kata. Contoh: definisi homonim:
Kata bisa: artinya 1. bisa ular 2. bisa

6). Idiom
Idiom adalah ungkapan yang tidak dipahami dari segi makna.
Contoh: 1) Mobil hijau Kang Enang disambut oleh Kang Dedi.
2) Dia dibawa ke meja hijau karena dia melakukan kesalahan
Kata hijau pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda, harus disesuaikan dengan konteksnya. Kata hijau pada kalimat pertama arti menunjukkan arti sebenarnya, yaitu warna; Sedangkan warna hijau pada kalimat kedua menunjukkan makna lain yang benar yaitu makna yang dibawa ke pengadilan.

error: Content is protected !!