CONTOH LAPORAN KAJADIAN SUNDA
LAPORAN PERISTIWA SUNDA

CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN PENDEK BAHASA SUNDA

CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN PENDEK BAHASA SUNDA
CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN PENDEK BAHASA SUNDA

CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN PENDEK BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN PENDEK BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN PENDEK BAHASA SUNDA.

CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN PENDEK BAHASA SUNDA
CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN PENDEK BAHASA SUNDA

CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN PENDEK BAHASA SUNDA

PURBAKALA BANTEN HEUBEUL SAJABA TI KARATON, LOBA MASJID

Di Jawa Barat teu aya patilasan karaton, pangpangna Pajajaran. Kitu ceuk nu méré pangajén pangpangna ti jalma-jalma anu teu wanoheun kana kabeungharan sajarah. Padahal Jawa Barat boga Karaton Kasepuhan jeung Kanoman di Cirebon. Di Banten patilasan-patilasan sajarah araya kénéh, beuki dieu beuki écés di Banten baheula aya karajaan gedé tur ma’mur Kajeun teuing ayeuna Banten misahkeun diri ti Provinsi Jawa Barat, tapi sajarahna teu bisa dipisahkeun ti Tatar Sunda atawa Jawa Barat.

Perenahna Situs Karaton Banten Lama atawa Banten heubeul téh 10 km ti jalan raya ka Kota Sérang, legana kurang leuwih 4 km pasagi, diwangun ku opat unit. Ieu wewengkon kaeréh ka Kabupatén Sérang anu ayeuna jadi puseur dayeuh Provinsi Banten.

Wewengkon anu nyimpen sajarah perjuangan rayat Banten hususna, Jawa Barat jeung Indonésia dina umumna téh diwangun dina abad XV, runtagna taun 1832. Tepi ka kiwari patilasan-patilasan kasultanan masih dipiara dimumulé, sanajan sabagian aya nu geus méh rata jeung taneuh. Tapi masih bisa dimangpaatkeun, pangpangna keur kapentingan ilmiah saperti sajarah, arkeologi, agama, budaya, sosial ekonomi jeung pariwisata.

Unsur-unsur wisata sajarahna katingal memang punjul Di antarana baé, ruruntuk karaton, bénténg-bénténg Portugis jeung Walanda, masjid masjidna, pangpangna Masjid Agung Banten, barang-barang pusaka, jeung sajabana Beunghar pisan ku patilasan. Malah aya kelenténg sagala rupa anu tepi ka ayeuna dipiaran dimumulé

Nu pangmashurna Masjid Agung Banten. Diwangun ku Sultan Maulana Yususf putra Maulana Hasanudin, putu Sunan Gunung Jati, taun 1566 M, bulan Zulhijah 966 H. Kubahna diwangun hateup tumpang lima susun, beuki luhur katingal beuki leutik. Aya munara di buruan hareup masjid, luhurna 30 m. Tadina mah teu aya, taun 1026 H. diadegkeun téh jaman Sultan Abdul Kodir. Ari perenahna Masjid Agung peresis hareupeun buruan Karaton jeung Bénténg Surosowan.

Kaléreun jeung kiduleun masjid aya wangunan anu ngahiji jeung masjid. Di dieu loba makam para Sultan Banten jeung para kulawargana. Kaléreun masjid ogé aya makam-makam, tapi di jero kamar-kamar, aya tujuh kamar. Makam Sultan Abdul Fathi Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtayasa anu kamashur kapahlawananana). Gédéngeunana, makam Sultan Maulana Muhamad Nazaruddin, terus makam Pangeran Ratu, geureuha Sultan Maulana Hasanuddin Gédéngeunana, makam Maulana Hasanudin, terus makam Sultan Abdul Fadhal, makam geureuha Sultan Fadhal, nu katujuh makam Sultan Abun Nazir Abdul Kohar

Gigireun masjid, beulah kidul aya wangunan anu disebut Tiamah. Arsitékna bangsa Walanda Islam, Hendrick Lucas Cardeel anu ku Sultan Banten mangsa harita dilélér gelar Pangeran Wiraguna. Baheula mah Tiamah téh sok dipaké diskusi kaagamaan ku para ulama, ayeuna mah dijadikeun musieum, tempat nyimpen barang-barang purbakala.

Salian ti masjid-masjid aya ogé wangunan nu mangrupa bénténg, anu pangsohorna Bénténg Spéélwijk. Perenahna kaléreun Masjid Agung Banten, deukeut basisir Teluk Banten. Kuma ilaharna bénténg nyantong ka laut. Baheulana mah ieu téh bénténg kasultanan, ku sabab kitu diwangunna ogé ngabénténg sakuriling Karaton Surosowan. Karaton mah kari tapakna da geus rata jeung lemah, saeutik-saeutik ratana téh, awal taun genep puluhan mah masih katingal témbok-témbok tur kamar-kamarna. Nincak taun salapan puluhan geus rék rata jeung lemah, ayeuna geus rata pisan.

Tapi ari bénténgna mah katingal kénéh jegirna sabab bahan bangunanana ogé batu karang jeung bata tur kandel jadi kacida tohagana. Pantona ngan hiji nyanghareup ngalér. Awal taun salapan puluhan gawe babarengan Indonésia-Perancis ngoméan Benteng Speelwijk, hikmahna arkeolog mendakan situs parahu kuno Banten anu saterusna disimpen dimusieum. Sababaraha unit wangunan séjénna ogé dioméan, di antarana Tasikardi, urut talaga keur kapentingan karaton jeung nyaian héktaran sawah sabudeureunana. Mun di Pajajaran mah Talaga Réna Maha Wijaya nu didamel ku Sri Baduga Maharaja

Ari karaton dianggo jaman Sultan Hasanuddin tepi ka Sultan Haji Ruksakna karaton jeung bénténg karajaan téh waktu jaman perang campuh jeung VOC. Beuki parnana mah waktu pamaréntahan Daendels anu ngaruksak wangunan karajaan Maksudna mah rék ngamusnahkeun tatapakan sajarah Banten

Direbutna bénténg ku Walanda taun 1685, terus dirénovasi jadi leuwih tohaga jeung weweg nya dingaranan Benteng Spéélwijk. Cenah mah pangna dingaranan kitu, keur miéling jasa-jasa pamaréntahan Jansen Speelman. leu bénténg tetep dipiara dimumulé, sabada dirénovasi jadi leuwih weweg jeung weuteuh deui katingalna.

Deukeut Benteng Spéélwijk aya kelenteng Cina anu tetep dipiara, dimumulé jeung dipaké leu ogé amanat ti nu baheula, karukunan beragama téh geus dipaké ti jaman karuhun ogé. Urang Cina anu buniaga, daratang ka Banten téh ti mangsa ka mangsa terus merul, barutuheun ku tempat ibadah, nya di dieu deukeut bénténg nyarieun kelenténg Jigana tina sakabéh barang purbakala anu aya di Banten, kelenténg anu henteu kagunasika ku penjajah

téh, atawa bisa jadi ogé ku sabab hadé omé wé meureun matak tetep ngajengléng agréng téh Upama laha-loho ka éta kelenténg, asa dina lalakon The Last Emperor ceuk nu geus ngajaran mah.

(Dicutat tina Mangle no. 1885; 24-30 Okt. 2002; kaca 62 -63)

LATIHAN

 1. Naon alesan pentingna ngalakukeun kagiatan diajar di luar kelas téh?
 2. Saha pamilon kagiatan lalampahan ka Musieum Konferensi Asia Afrika?
 3. Iraha waktuna kagiatan lalampahan ka Musieum Konferensi Asia Afrika?
 4. Pamilon lalampahan ka Musieum Konferensi Asia Afrika téh ngalaku keun naon waé salila kagiatan lumangsung?
 5. Aya naon waé di Musieum Konferensi Asia Afrika téh?
 6. Saha nu ngajugjug jeung nyieun laporan lalampahan ngeunaan wewengkon Banten téh?
 7. Di mana perenahna Situs Karaton Banten?
 8. Aya naon waé di Situs Karaton Banten?
 9. Di Situs Karaton Banten aya Bénténg Spéélwijk, naha bet dingaranan kitu?
 10. Naon sababna kelenténg Cina di Situs Karaton Banten nepi ka ayeuna masih tetep ngajengléng agréng?

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN PENDEK BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI LAPORAN PERISTIWA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-laporan-perisitwa-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH LAPORAN PERISTIWA SUNDA

https://bahasasunda.id/category/laporan-peristiwa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL LAPORAN PERISTIWA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN PENDEK BAHASA SUNDA

PURBAKALA BANTEN HEUBEUL SAJABA TI KARATON, LOBA MASJID

Di Jawa Barat tidak ada peninggalan kerajaan, kebanyakan Pajajaran. Konon, ini memberikan apresiasi paling tinggi dari mereka yang tidak percaya pada kekayaan sejarah. Padahal Jawa Barat memiliki Keraton Kasepuhan dan Kanoman di Cirebon. Di Banten sisa-sisa sejarah araya masih semakin jelas di sini di Banten dulu ada kerajaan Kajeun yang besar dan makmur juga sekarang Banten memisahkan dari Provinsi Jawa Barat, namun sejarahnya tidak lepas dari Tatar. Sunda atau Jawa Barat.

Situs Banten Lama atau Situs Istana Banten Lama berjarak 10 km dari jalan raya menuju Kota Serang, kurang lebih 4 km persegi, terdiri dari empat unit. Kawasan ini termasuk dalam Kabupaten Serang yang kini menjadi pusat kota Provinsi Banten.

Kawasan yang menyimpan sejarah perjuangan rakyat Banten pada khususnya, Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya dibangun pada abad XV, runtuh pada tahun 1832. Hingga saat ini sisa-sisa kesultanan tersebut masih dipertahankan, walaupun ada juga yang hampir datar dan tanah. Namun masih bisa dimanfaatkan terutama untuk kepentingan keilmuan seperti sejarah, arkeologi, religi, budaya, sosial ekonomi dan pariwisata.

Unsur wisata sejarah tampaknya lebih diunggulkan, di antaranya adalah tatanan kerajaan, benteng Portugis dan Belanda, masjid masjid, masjid agung banten terbesar, benda-benda pusaka, dsb. Sangat kaya dengan peninggalan. Padahal, ada berbagai candi yang sedang dibangun

Yang paling terkenal adalah Masjid Agung Banten. Dibangun oleh Sultan Maulana Yususf putra Maulana Hasanudin, cucu Sunan Gunung Jati, pada tahun 1566 M, bulan Zulhijah 966 H. Kubah terdiri dari atap yang tumpang tindih lima lantai, semakin tinggi tampilannya semakin kecil. Di halaman depan masjid terdapat menara setinggi 30 m. Tidak ada, tahun 1026 H. didirikan pada zaman Sultan Abdul Kodir. Masjid Ari terletak persis di depan Istana Keraton dan Benteng Surosowan.

Di sebelah utara dan selatan masjid terdapat bangunan yang menyatu dengan masjid. Berikut banyak makam Sultan Banten dan keluarganya. Di sebelah utara masjid juga terdapat makam, namun di dalam kamar terdapat tujuh ruangan. Makam Sultan Abdul Fathi Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtayasa yang terkenal dengan kepahlawanannya). Yang Mulia, makam Sultan Maulana Muhammad Nazaruddin, kemudian makam Pangeran Ratu, kemudian Sultan Maulana Hasanuddin Agung, makam Maulana Hasanudin, kemudian makam Sultan Abdul Fadhal, lalu makam Sultan Fadhal, makam Sultan yang ketujuh Abun Nazir Abdul Kohar

Di sebelah masjid, di sisi selatan terdapat bangunan bernama Tiamah. Arsitek bangsa Islam Belanda, Hendrick Lucas Cardeel yang kemudian dianugerahi gelar Pangeran Wiraguna oleh Sultan Banten. Jika dulu Tiamah selalu digunakan untuk diskusi agama oleh para ulama, kini digunakan sebagai museum, tempat menyimpan barang antik.

Selain masjid juga terdapat bangunan yang merupakan benteng, yaitu Benteng Spélwijk yang paling terkenal. Letaknya di utara Masjid Agung Banten, dekat pantai Teluk Banten. Kuma biasanya merupakan benteng ke arah laut. Dulunya ini adalah benteng kerajaan, jadi dibangun sekaligus dibentengi di sekitar Istana Surosowan. Istana saya dan jejak kakinya datar dan lemah, agak datar, di awal tahun enam puluhan saya masih melihat tembok dan kamar. Memasuki tahun sembilan puluhan akan menjadi rata-rata dan lemah, sekarang sangat rata-rata.

Tapi benteng saya masih kelihatan bagus karena bahan bangunannya juga dari koral dan batako dan tebal jadi sangat tohagana. Pintunya hanya menghadap ke utara. Pada awal tahun sembilan puluhan Indonesia-Prancis bekerja sama membangun Benteng Speelwijk, kearifan para arkeolog adalah menemukan situs perahu kuno Banten yang kemudian diawetkan di sebuah museum. Beberapa unit bangunan lain juga direnovasi, termasuk Tasikardi, bekas kolam untuk kepentingan keraton dan areal persawahan di sekitarnya. Kalau di Pajajaran I Talaga Rena Maha Wijaya dibuat oleh Sri Baduga Maharaja

Hari istana diduduki oleh Sultan Hasanuddin ke Sultan Haji Kehancuran istana dan benteng kerajaan adalah saat perang dengan VOC. Lebih buruk lagi pemerintah Daendels menghancurkan bangunan kerajaan yang saya maksud saya ingin menghancurkan jejak sejarah Banten

Benteng tersebut direbut oleh Belanda pada tahun 1685, kemudian direnovasi menjadi lebih tohaga dan weweg itu diberi nama Benteng Spéélwijk. Dia mengatakan itu dinamai menurut namanya, untuk mengenang layanan pemerintah Jansen Speelman. Benteng Leu masih terawat dimumule, bila direnovasi menjadi lebih weweg dan tidak terlihat lagi.

Di dekat Benteng Spélwijk terdapat sebuah kelenteng Tionghoa yang masih dipertahankan, dibangun kembali dan digunakan serta amanah dari masa lalu, kerukunan umat beragama sudah digunakan sejak zaman nenek moyang juga. Orang Tionghoa yang berdagang, pendatang ke banten dari waktu ke waktu terus merul, baru ke tempat peribadatannya, disinilah dekat benteng menceritakan ke candi kayaknya semua artefak kuno yang ada di banten, candi tidak dipakai oleh para penjajah

adalah, atau mungkin baik karena lebih baik ome kita mungkin melemparkan terus gemetar agréng adalah Jika laha-loho ke kuil, harapan di jalan The Last Emperor mengatakan bahwa Anda telah mengajari saya.

(Dikutip dari Mangle no. 1885; 24-30 Oktober 2002; halaman 62-63)

 1. Apa alasan penting melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas?
 2. Siapa saja peserta perjalanan ke Museum Konferensi Asia Afrika?
 3. Kapan waktu perjalanan ke Museum Konferensi Asia Afrika?
 4. Apakah peserta Museum Konferensi Asia Afrika melakukan sesuatu selama acara berlangsung?
 5. Apakah ada sesuatu di Museum Konferensi Asia Afrika?
 6. Siapa yang merencanakan dan membuat laporan perjalanan tentang wilayah Banten?
 7. Di manakah letak Situs Keraton Banten?
 8. Apakah ada sesuatu di Situs Istana Banten?
 9. Di situs Keraton Banten terdapat Benteng Spéélwijk, mengapa dinamai demikian?
 10. Apa yang menyebabkan kelenteng Tionghoa di Situs Keraton Banten ini masih bergoyang?

error: Content is protected !!