CONTOH LAPORAN KAJADIAN SUNDA
LAPORAN PERISTIWA SUNDA

CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA

15+ CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA
15+ CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA

15+ CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar 15+ CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
15+ CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA

15+ CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA
15+ CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA

15+ CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA

LAPORAN LALAMPAHAN 1

Basajan, Réa Jasana
ku: Dadan Sutisna

TAUN 1990, aya sawatara kajadian penting nu aweuhanana nepi ka sakuliah dunya. Tanggal 11 Februari, Nelson Mandela, nu kungsi jadi persiden Afrika Kidul, bebas tina panjara sabada dibui 27 taun lilana Bulan April, teleskop Hubble miang ka langit, dipaké motrétan kaayaan marcapada, hasilna guna pisan pikeun kabeungharan astronomi tur diparaké ku para ahli. Bulan Oktober, Jerman ngahiji. Atuh dina tungtung taun 1990-nu baris diguar dina ieu tulisan-jadi pamiangan medalna teknologi nu bisa ngarobah cara hirup manusa nepi ka kiwari

Nu sok aranteng muka Facebook gé, tur unggal usik nyieun status, boa teu terangeun ka nu ngalalanyah dunya maya. Tim Berners-Lee, jalma basajan ti dayeuh London, kawasna teu hayangeun sohor deuih. Remen kacaritakeun dina média…

BACA SALENGKEPNA

LAPORAN LALAMPAHAN 2

LAPORAN LALAMPAHAN KA MUSIEUM KONFERENSI ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG

Diajar téh teu salawasna di jero kelas. Diajar ogé bisa dilaksanakeun di luar kelas. leu hal saluyu jeung konsep yén alam sabudeureun urang bisa djadikeun sumber jeung média diajar, sakumaha anu kaunggel dina Peraturan Menteri Pendidikan ngeunaan Standar Proses Pembelajaran. Diajar di luar kelas téh réa cara jeung wangunna. Salasahijina nyaéta ku cara niténan rupa-rupa informasi anu nyampak di musieum.

Di Kota Bandung euyeub pisan musieum anu bisa dijadi keun sumber diajar. Salasahijina nyaéta Musieum Konférénsi Asia Afrika (Musieum KAA). Musieum KAA perenahna di …

BACA SALENGKEPNA

LAPORAN LALAMPAHAN 3

Ku Taya Pisan Cukang, Barudak Sakola Kudu Meuntas Walungan
ku: Amra Iska

Puguh gé kapaksa. Puluhan murid Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Mannar kudu milu ujian nasional (UN) bari pakéan jalibreg. Eta sakola téh perenahna di Désa Mekarwangi, Kacamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Ana nepi ka jalibreg, lantaran sangkan bisa tepi ka sakola téh kudu turun meuntasan Walungan Cibaluk heula. Kawantu taya pisan cukang, jeung cai walungan keur meneran léb-léban.

Ti jam 06.30 mula, barudak téh geus kumpul di Kampung Sakambangan, Désa Mekarwangi Sanggeus taya nu tingaleun, bring waéh mapay galengan jeung gawir, muru ka sisi Walungan Cibaluk. Méméh…

BACA SALENGKEPNA

LAPORAN LALAMPAHAN 4

PURBAKALA BANTEN HEUBEUL SAJABA TI KARATON, LOBA MASJID

Di Jawa Barat teu aya patilasan karaton, pangpangna Pajajaran. Kitu ceuk nu méré pangajén pangpangna ti jalma-jalma anu teu wanoheun kana kabeungharan sajarah. Padahal Jawa Barat boga Karaton Kasepuhan jeung Kanoman di Cirebon. Di Banten patilasan-patilasan sajarah araya kénéh, beuki dieu beuki écés di Banten baheula aya karajaan gedé tur ma’mur Kajeun teuing ayeuna Banten misahkeun diri ti Provinsi Jawa Barat, tapi sajarahna teu bisa dipisahkeun ti Tatar Sunda atawa Jawa Barat.

Perenahna Situs Karaton Banten Lama atawa Banten heubeul téh 10 km ti jalan raya ka Kota Sérang, legana kurang leuwih…

BACA SALENGKEPNA

LAPORAN LALAMPAHAN 5

LAPORAN KAGIATAN
KARYA WISATA KA SUMEDANG

Bapa Kepala Sakola SMA Negri 10 Bandung nandeskeun ka para siswa, yén dina ngayakeun karyawisata téh, henteu salawasna kudu indit ka tempat anu jauh. Angot lamun tujuan karya wisata téh maksudna pikeun mikawanoh hiji tempat. Saméméh mikawanoh anu jarauh téh, leuwih hadé wanoh heula ka patempatan anu deukeut.

“Ulah Yogyakarta didatangan, ari Sumedang henteu,” saur Bapa Kepala Sakola.

Mimitina mah paramurid téh silih rérét…

BACA SALENGKEPNA

LAPORAN LALAMPAHAN 6

LAPORAN KAGIATAN
PAGELARAN SENI SUNDA OSIS SMK SUNDALANA

Dina raraga milangkala SMK Sundalana nu ka 20, OSIS SMK Sundalana ngayakeun kagiatan Pagelaran Seni Sunda pikeun lingkungan sakola. Ieu kagiatan téh minangka pangreuah-reuah, sarta salah sahiji kasempetan pikeun némbongkeun kaparigelan jeung karancagéan siswa. Iwal ti éta, ieu acara téh ngarojong pro gram Rebo Nyunda anu ditetepkeun ku pamaréntah daerah Ku kituna dipiharep bisa numuwuhkeun kareueus jeung sumanget siswa sangkan ngamumulé seni tradisi Sunda. Dina ieu pagelaran disadiakeun tilu pakét hadiah pikeun katégori “pamidang favo rit”, “pamidang motékar” jeung “pamidang méncrang”.

Ieu kagiatan dilaksanakeun ping 31 Mei 2017, jam 08.00-11.00 di Balé Pamidangan (Aula) SMK…

BACA SALENGKEPNA

LAPORAN LALAMPAHAN KA MUSIEUM KONFERENSI ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG

I. BUBUKA

Diajar téh teu salawasna di jero kelas. Diajar ogé bisa dilaksanakeun di luar kelas. leu hal saluyu jeung konsep yén alam sabudeureun urang bisa djadikeun sumber jeung média diajar, sakumaha anu kaunggel dina Peraturan Menteri Pendidikan ngeunaan Standar Proses Pembelajaran. Diajar di luar kelas téh réa cara jeung wangunna. Salasahijina nyaéta ku cara niténan rupa-rupa informasi anu nyampak di musieum.

Di Kota Bandung euyeub pisan musieum anu bisa dijadi keun sumber diajar. Salasahijina nyaéta Musieum Konférénsi Asia Afrika (Musieum KAA). Musieum KAA perenahna di Jl. Asia Afrika No. 65, Kota Bandung. Ieu musieum mangrupa mémorabilia Konferensi Asia Afrika nu dilaksanakeun taun 1955.

Lalampahan parasiswa SMP Negeri Sundalana ka Musieum KAA téh raket patalina jeung ngaguar matéri-matéri dina pa ngajaran IPS, Basa Indonésia, jeung Basa Sunda. Ku cara niténan langsung, rupa-rupa informasi nu diperlukeun bisa dihontal kalawan leuwih gemet, daria, jeung lengkep.

II. WAKTU JEUNG TEMPAT

Lalampahan para siswa SMP Negeri Sundalana ka Musieum Konferensi Asia Afrika téh dilaksanakeun dina,

Poé, kaping : Rebo, 8 Maret 2017
Jam: 09.00 nepi ka 15.00
Tempat WIB: Musieum Konferensi Asia Afrika Jl. Asia Afrika No. 65, Kota Bandung

III. PAMILON

Pamilon anu ilubiung dina kagiatan lalampahan ka Musieum Konferensi Asia Afrika nyaéta parasiswa kelas VIII SMP Negeri Sundalana. Réna pamilon aya 214 urang siswa, ngawengku 114 urang siswa pameget jeung 100 urang siswa istri.

IV. KAGIATAN JEUNG HASILNA

Salila di Musieum Konferensi Asia Afrika, para siswa kelas VIII SMP Negeri Sundalana ngalakukeun dua kagiatan, nyaéta: 1) niténan koléksi musieum, jeung 2) lalajo pilem pondok sajarah Konferénsi Asia Afrika. Tina hasil niténan jeung lalajo, dicangking rupa-rupa informasi sakumaha ditétélakeun ieu di handap.

1. Sajarah Singget Konferensi Asia Afrika

Konferensi Asia Afrika dilaksanakeun di Bandung, poé Senén, ping 18 April 1955. Ieu konferensi dilaksanakeun dika sangtukangan ku masih ayana karereged nu disanghareup- an ku nagara-nagara Asia Afrika sabada merdika tina pen jajahan. Gelarna dua blok kakuatan nagara anu pada-pada patukangtonggong, nyaéta Blok Barat nu diluluguan ku Amérika Serikat jeung Blok Timur nu diluluguan ku Uni Sovyet, milu ngalantarankeun situasi dunya mangsa harita beuki panas. Sok sanajan mangsa harita geus aya organinasi nagara-nagara nu disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kanyataanana éta organisasi tacan mampuh ngungkulan rupa-rupa pasualan sabada perang dunya ka-2, nu akibatna leuwih karasa pisan ku nagara-nagara di Asia jeung Afrika.

Awal taun 1954, Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotelawala, ngalulungsur para perdana menteri ti Birma (U Nu), India (Jawaharlal Néhru), Indonésia (Ali Sastroamidjojo), jeung Pakistan (Mohamméd Ali). Ari maksudna, ngayakeun babadamian pikeun ngungkulan pasualan nu disanghareupan ku nagara-nagara Asia jeung Afrika sabada perang dunya ka-2. Dina ieu pasamoan (terusna disebut Konferensi Kolombo), gelar idé pikeun ngayakeun hiji pasamoan dina wangun Konferensi Asia Afrika. Éta usulan ditarima, sarta terus ditetepkeun yén konferensi baris dilaksanakeun di Indonésia.

Ping 15 Januari 1955, ondangan Konferensi Asia Afrika dipaparinkeun ka 30 nagara di Asia jeung Afrika. Tina sajumlahing 30 nagara anu diondang, 29 nagara narima sarta sapuk rék ilubiung, ari sanagara deui mah nolak. Nagara anu nolak téh ngaranna Féderasi Afrika Tengah, najan geus merdika harita keur dikawasa kénéh ku golongan urut penjajahna. Ari 29 nagara nu sapuk ilubiung dina KAA nyaéta: Afghanistan, Indonésia, Pakistan, Birma, Iran, Filipina, Kamboja, Irak, Iran, Arab Saudi, Ceylon, Jepang, Sudan, Républik Rakyat Tiongkok, Yordania, Suriah, Laos, Thailand, Mesir, Libanon, Turki, Éthiopia, Liberia, Vietnam (Utara), Vietnam (Selatan), Pantai Emas, Libya, India, Népal, jeung Yaman.

Poé Senén, 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika dilaksana keun. Tempatna di Gedong Merdeka, Kota Bandung. Harita, anu jadi réngréngan pingpinan sidangna ngawengku:

 1. Pupuhu Konferensi: Ali Sastroamidjojo, Perdana MenteriIndonésia.
 2. Pupuhu Komiteu Politik: Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonésia.
 3. Pupuhu Komiteu Ekonomi: Roosseno, Menteri Perekonomian Indonésia
 4. Pupuhu Komiteu Kebudayaan: Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonésia.
 5. Sekretaris Jenderal Konferensi : Roeslan Abdulgani, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonésia.

Minangka hasilna, gelar konsensus para pamilon anu disebut Dasa Sila Bandung. Eusi Dasa Sila Bandung nyaéta:

 1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuantujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.
 2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
 3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil.
 4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain.
 5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.
 6. (a) Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan koléktif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun. (b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain mana pun.
 7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agrési atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.
 8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
 9. Meningkatkan kepentingan dan kerja sama bersama.
 10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.
 11. Sajarah Singget Museum Konferensi Asia Afrika

Dina raraga ngamumulé rupa-rupa hal anu patali jeung sajarah Konferensi Asia Afrika, di Gedong Merdeka diadegkeun Musieum Konferensi Asia Afrika. Idé ngadegkeun musieum téh dipopoyankeun dina rapat Miéling 25 Taun Konferensi Asia Afrika, taun 1980. Éta idé téh diréspon kalawan hade ku pamaréntah Indonésia, utamama ku Présidén Soeharto.

Idé ngadegkeun Musieum KAA saterusna diwujudkeun ku Joop Ave, nu harita jeneng Diréktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri Indonesia, salaku pupuhu Panitia Mieling 25 Taun KAA. Dina prakna ngawujudkeun ieu musieum, Departemen Luar Negeri Indonésia gawé bareng jeung Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pamaréntah Provinsi Jawa Barat, katut Universitas Padjadjaran. Rarancang jeung hal-hal téknisna mah dipigawé ku PT Dacenta Bandung.

Musieum Konferensi Asia Afrika antukna diresmikeun ku Présidén Soeharto, ping 24 April 1980. Bareng jeung poéan puncak kagiatan Miéling 25 Taun Konferensi Asia Afrika.

3. Koléksi Musieum Konferensi Asia Afrika

Musieum Konferensi Afrika ngawengku sababaraha bagian. Di antarana nyaéta:

a. Rohang Pamer
Rohang Pamer mintonkeun rupa-rupa koleksi nu mangrupa papakas-pakakas nu digunakeun nalika konferensi, foto-foto dokumentasi kagiatan konferensi ti mimiti prosés nataharkeun kagiatan nepi ka prungna kagiatan, jeung diorama nu ngagambarkeun prakna Konferensi Asia Afrika.

b. Rohang Audio-Visual
Rohang Audio-Visual mangrupa rohang pikeun minton keun pilem pondok ngeunaan sajarah dilaksanakeunana Konferensi Asia Afrika.

c. Perpustakaan
Perpustakaan Musieum Konferensi Afrika miboga koleksi buku-buku anu patali jeung sajarah KAA, sosial, pulitik, jeung budaya nagara-nagara anggota KAA. Aya deuih koleksi nu mangrupa buku-buku hasil panalungtikan ngeunaan KAA.

V. PANUTUP

Ieu laporan lalampahan ka Musieum Konferensi Asia Afrika disusun dumasar kana data-data anu kasungsi, kalawan gemet tur pinuh ku rasa tanggung jawab. Tangtu waé, kakurangan katut kahéngkéran mah pasti nyampak. Éta hal lain dihaja, ari pangpangna mah alatan kakurangan sim kuring pribadi, boh salila prungna kagiatan boh dina prakna nyusun laporan.

Pamungkas, hatur séwu nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngadeudeul kana ieu kagiatan. Mugia Alloh SWT maparin ganjaran anu satimpal kana samukawis kasaéan sadayana.

(RANAGE DIAJAR BASA SUNDA SMP KELAS 8)


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai 15+ CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI LAPORAN PERISTIWA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-laporan-perisitwa-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH LAPORAN PERISTIWA SUNDA

https://bahasasunda.id/category/laporan-peristiwa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL LAPORAN PERISTIWA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

15+ CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA

LAPORAN PERJALANAN AFRIKA AFRIKA ASIA CONFERENCE Museum DI BANDUNG

SAYA BUKA

Belajar tidak selalu di dalam kelas. Pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas. Hal tersebut sejalan dengan konsep bahwa lingkungan kita dapat menjadi sumber media pembelajaran, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan tentang Standar Proses Pembelajaran. Belajar di luar kelas ada dalam banyak cara dan bentuk. Salah satunya dengan mengamati berbagai informasi yang terdapat di museum.

Di Kota Bandung terdapat museum yang sangat kaya yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Salah satunya adalah Museum Konferensi Asia Afrika (KAA Museum). Museum KAA terletak di Jl. Asia Afrika No. 65, Kota Bandung. Museum ini merupakan memorabilia Konferensi Asia Afrika yang diadakan pada tahun 1955.

Perjalanan siswa SMP Negeri Sundalana menuju Museum KAA sangat erat kaitannya dengan pembelajaran materi dalam pembelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Sunda. Dengan pengamatan langsung, keragaman informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan lebih gentar, daria, dan banyak lagi.

II. WAKTU DAN TEMPAT

Perjalanan siswa SMP Negeri Sundalana menuju Museum Konferensi Asia Afrika sedang berlangsung,

Hari, tanggal: Rabu, 8 Maret 2017
Jam buka: 09.00 sampai 15.00
Tempat: Museum Konferensi Asia Afrika Jl. Asia Afrika No. 65, Kota Bandung

AKU AKU AKU. peserta
Peserta yang mengikuti kegiatan trip ke Museum Konferensi Asia Afrika ini adalah siswa-siswi kelas VIII SMP Negeri Sundalana. Jumlah peserta 214 siswa yang terdiri dari 114 siswa dan 100 siswa.

IV. KEGIATAN DAN HASIL Selama Museum Konferensi Asia-Afrika, para siswa kelas

VIII SMP Negeri Sundalana melakukan dua kegiatan, yaitu: 1) mengamati koleksi museum, dan 2) menonton film pendek sejarah Konferensi Asia Afrika. Dari hasil observasi dan pengamatan, dikumpulkan berbagai informasi seperti yang dijelaskan di bawah ini.

 1. Sejarah Singkat Konferensi Asia Afrika
  Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung pada hari Senin tanggal 18 April 1955. Konferensi ini diadakan di tengah masih adanya negara-negara Asia Afrika pasca kemerdekaan dari wilayah jajahannya. Dua blok utama tulang punggung negara, Blok Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur, yang dipimpin oleh Uni Soviet, berkontribusi pada pemanasan global. Kadang kala bahkan di masa itu ada organisasi negara yang bernama Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), nyatanya organisasi tersebut tidak mampu menangani berbagai persoalan selama Perang Dunia II yang pada akhirnya banyak dirasakan oleh negara-negara di Asia dan Afrika. .

Pada awal 1954, Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotelawala, mengunjungi Perdana Menteri Burma (U Nu), India (Jawaharlal Néhru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohamméd Ali). Artinya, berdamai untuk mengatasi masalah yang dihadapi negara-negara Asia dan Afrika selama Perang Dunia Kedua. Dalam pertemuan ini (selanjutnya disebut Konferensi Kolombo), judulnya adalah gagasan untuk mengadakan pertemuan dalam bentuk Konferensi Asia Afrika. Usulan tersebut diterima, dan selanjutnya ditetapkan bahwa konferensi tersebut akan diadakan di Indonesia.

Pada tanggal 15 Januari 1955, undangan Konferensi Asia Afrika diperluas ke 30 negara di Asia dan Afrika. Dari 30 negara yang diundang, 29 negara menerima dan setuju untuk berpartisipasi, sisanya negara tidak menolak. Negara yang menolak diberi nama Federasi Afrika Tengah, meskipun masih merdeka dan masih di bawah kendali bekas penjajah. Ke-29 negara yang telah setuju untuk berpartisipasi dalam KAA adalah: Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Burma, Iran, Filipina, Kamboja, Irak, Iran, Arab Saudi, Ceylon, Jepang, Sudan, Republik Rakyat Cina, Yordania, Suriah, Laos , Thailand, Mesir., Lebanon, Turki, Ethiopia, Liberia, Vietnam (Utara), Vietnam (Selatan), Gold Coast, Libya, India, Nepal, dan Yaman.

Pada hari Senin tanggal 18 April 1955 diadakan Konferensi Asia Afrika. Letaknya di Gedong Merdeka, Kota Bandung. Harita yang menjabat sebagai ketua sidang, antara lain:

 1. Ketua Konferensi: Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia.
 2. Ketua Komite Politik: Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia.
 3. Ketua Komite Ekonomi: Roosseno, Menteri Perekonomian Indonesia
 4. Ketua Komite Kebudayaan: Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia.
 5. Sekretaris Jenderal Konferensi: Roeslan Abdulgani, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Alhasil, derajat konsensus peserta disebut Dasa Sila Bandung. Isi dari Dasa Sila Bandung adalah:

 1. Menghormati hak asasi manusia dan menghormati tujuan dan prinsip Piagam PBB.
 2. Menghormati kedaulatan dan integritas wilayah semua negara.
 3. Mengenali derajat kesetaraan semua ras serta derajat kesetaraan semua negara besar dan kecil.
 4. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
 5. Hormati hak masing-masing negara

k membela diri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.

 1. (a) Tidak menggunakan pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun. (b) Jangan menekan negara lain.
 2. Jangan melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun.
 3. Menyelesaikan semua sengketa internasional dengan cara damai, seperti melalui negosiasi, konsultasi, arbitrase, atau proses hukum, atau cara damai lainnya atas kebijaksanaan pihak terkait sesuai dengan Piagam PBB.
 4. Meningkatkan arti penting dan kerjasama bersama.
 5. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban internasional.
 6. Sejarah Singkat Museum Konferensi Asia Afrika

Guna mewujudkan berbagai hal yang berkaitan dengan sejarah Konferensi Asia Afrika, di Gedung Merdeka didirikan Museum Konferensi Asia Afrika. Ide pendirian museum dikenalkan pada HUT ke-25 Konferensi Asia Afrika tahun 1980. Ide tersebut diterima dengan baik oleh pemerintah Indonesia, khususnya oleh Presiden Soeharto.

Ide pendirian Museum KAA ini kemudian direalisasikan oleh Joop Ave yang sebelumnya dikenal sebagai Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, selaku ketua Panitia Dies Natalis ke-25 KAA. Dalam praktik mewujudkan museum ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Penerangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Universitas Padjadjaran. Urusan desain dan teknis dikerjakan oleh PT Dacenta Bandung.

Museum Konferensi Asia Afrika diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1980. Bersamaan dengan KTT harian HUT ke-25 Konferensi Asia Afrika.

 1. Koleksi Museum Konferensi Asia Afrika

Museum Konferensi Afrika mencakup beberapa bagian. Diantaranya adalah:
Sebuah. Ruang pamer
Ruang Pameran menampilkan berbagai koleksi alat yang digunakan selama konferensi, dokumentasi dokumentasi aktivitas konferensi dari proses pemutakhiran aktivitas hingga aktivitas, dan diorama yang mencerminkan praktik Konferensi Asia-Afrika.

b. Ruang Audio-Visual
Ruang Audio-Visual adalah ruangan untuk film pendek tentang sejarah Konferensi Asia Afrika.

c. Perpustakaan
Library of the African Conference Museum memiliki koleksi buku-buku yang berkaitan dengan sejarah KAA, sosial, politik, dan budaya negara-negara anggota KAA. Ada juga koleksi buku penelitian tentang KAA.

V. KESIMPULAN

Laporan perjalanan ke Museum Konferensi Asia Afrika ini disusun berdasarkan data warga, dengan gentar dan penuh rasa tanggung jawab. Tentu saja kekurangan dan kekurangan saya sudah jelas. Bukan itu maksudnya, terbesar saya stay karena kurangnya sim pribadi saya, baik pada saat kegiatan prungna maupun dalam praktek menyusun laporan.

Terakhir, terima kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga Allah SWT menganugerahkan pahala yang sepadan dengan segala amalan baik.

15+ CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA


error: Content is protected !!