CONTOH LAPORAN KAJADIAN SUNDA
LAPORAN PERISTIWA SUNDA

CONTOH LAPORAN PERISTIWA PENDEK BAHASA SUNDA

CONTOH LAPORAN PERISTIWA PENDEK BAHASA SUNDA
CONTOH LAPORAN PERISTIWA PENDEK BAHASA SUNDA

CONTOH LAPORAN PERISTIWA PENDEK BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar CONTOH LAPORAN PERISTIWA PENDEK BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
CONTOH LAPORAN PERISTIWA PENDEK BAHASA SUNDA.

CONTOH LAPORAN PERISTIWA PENDEK BAHASA SUNDA
CONTOH LAPORAN PERISTIWA PENDEK BAHASA SUNDA

CONTOH LAPORAN PERISTIWA PENDEK BAHASA SUNDA

Basajan, Réa Jasana
ku: Dadan Sutisna

TAUN 1990, aya sawatara kajadian penting nu aweuhanana nepi ka sakuliah dunya. Tanggal 11 Februari, Nelson Mandela, nu kungsi jadi persiden Afrika Kidul, bebas tina panjara sabada dibui 27 taun lilana Bulan April, teleskop Hubble miang ka langit, dipaké motrétan kaayaan marcapada, hasilna guna pisan pikeun kabeungharan astronomi tur diparaké ku para ahli. Bulan Oktober, Jerman ngahiji. Atuh dina tungtung taun 1990-nu baris diguar dina ieu tulisan-jadi pamiangan medalna teknologi nu bisa ngarobah cara hirup manusa nepi ka kiwari

Nu sok aranteng muka Facebook gé, tur unggal usik nyieun status, boa teu terangeun ka nu ngalalanyah dunya maya. Tim Berners-Lee, jalma basajan ti dayeuh London, kawasna teu hayangeun sohor deuih. Remen kacaritakeun dina média deungeun mah, sikepna nu handap asor, tur henteu “agul ku payung alus”. Bangun teu haripeut kana pakaya deuih, da geuning panalungtikan jeung hasil karyana, henteu kungsi dipaténkeun, malah dipékbaékeun nepi ka bisa dipaké saha waé. Siga kacatet dina majalah Time édisi “Time 100 People of the Century”, Tim Berners milih kénéh usaha nirlaba ti batan kudu ngeruk untung tina ladang késangna.

Karancagéan Tim Berners dimimitian ti wewengkon Pagunungan Alpen, Swiss Harita, taun 1989, fisikawan Tim Berners meunang tugas jadi insinyur software di CERN, European Organization for Nuclear Research-organisasi Éropah pikeun risét nuklir. Tina anteng ngulik software, diémbohan ku pangalaman di tempat gawé, nya kurunyung idé ngamangpaatkeun pakakas internet keur kapentingan balaréa. Konsépna mah basajan, sangkan sakur informasi téks dina komputer téh henteu ajeg séwang-séwangan, tapi dipuguhkeun pancakakina. Informasi, boh dina kaca nu sarua, boh béda kaca, bisa silih susud silih kait. Teu béda ti indéks dina buku, nu bisa méré pituduh ka lebah mana hiji kecap atawa kalimah nujulna.

Éta gagasan téh, ku Tim Berners terus diwincik jadi proposal. Di labolatorium, make komputer NeXT, Tim Berners mimiti nerapkeun idéna keur kapentingan pagawéan. Janggélék wéh, situs munggaran di alam dunya, nu alamatna di info.cern.ch. Tangtu wé harita mah, nu ngaranna alamat situs téh henteu obyag siga ayeuna.

Hasil panalungtikan Tim Berners téh nepi ka ayeuna dipikawanoh jadi istilah web, atawa website, atawa teknologi informasi nu diakses ngaliwatan internet. Ani “jeroanana” sok disebut hypertext, atawa dina élmu komputer mah sok disebut basa markup (HTML).

Ngarobah Kahirupan Balaréa
Boa Tim Berners teu kungsi engké yén karancagéanana baris nimbulkeun kaahéngan jeung ngarobah cara hirup siga ayeuna. Taun 1990, basa akses intenét ngaliwatan web mimiti diwanohkeun ka balaréa, nu makéna téh ukur sawatara jalma Ayeuna, 1,8 milyar jalma, atawa 25% ti pangeusi dunya, geus maraké internet. Di Indonésia, nu maké internet geus nincak 45 juta atawa 19% tina sakumna rahayat

Tangtuna gé, ceuyahna nu maké internét–ngaliwatan karancagéan Tim Berners-téh alamat réa mangpaat nu bisa kapetik. Kiwari internet lain ngan dipaké ngakses informasi sarupaning warta jeung béja, tapi geus bubutuh hirup kaasup balanja, ngulik pangarti, ruang-riung jeung baraya, nepi ka urusan curhat sagala rupa.

Réa nu ngeruk untung deuih. Teu kurang-kurang nu ngadadak beurat beunghar alatan dibéré cukang teknologi beunang Tim Berners. Sergey Brin jeung Larry Page, upamana, sabada nyieun Google taun 1994, kiwari jadi jalma jugala tur boga banda leuwih ti 17,5 milyar dolar (157 trilun). Kitu deui Jeff Bezos nu boga situs Amazon (12,3 miliar dolar), jeung “budak kamari soré” nu ngadegkeun Facebook (4 miliar dolar).

Nyakséni nu pakepuk ngeruk untung, nu paciweuh nyiar kasab ti dunya maya, bisa jadi Tim Berners ukur imut di nu poék. Padahal mun itungan mah, ménta buruh tina pagawéanana, meureun nya manéhna pisan nu baris pangjegudna téh.

Tim Berners téh sarjana lulusan Oxford University, Inggris. Ti keur kuliah kénéh sok uprak-oprék kana komputer, malah geus bisa ngarakit komputer ku sorangan, maké pakakas urut télévisi. Taun 1976, sabada lulus ti Oxford, kungsi digawé di Plessy Telecommunications Ltd.

Kiwari Tim Berners kapeto jadi pupuhu World Web Consortium organisasi nirlaba nu nalingakeun jeung ngamekarkeun téknologi web. Ti tukangeun méja gawé, manéhna teu reureuh nalungtik, pikeun nyiptakeun deui teknologi pakéeun balarea. ***

Dicutat tina situs http://www.sundanews.com/ 22 Méi 2017.

LATIHAN

  1. Aya naon taun 1990, nu patali jeung kajadian penting aweuhanana nepi ka sakuliah dunya?
  2. Saha ari Tim Berners-Lee téh?
  3. Naon nu dihasilkeun ku Tim Berners-Lee téh?
  4. Lulusan ti mana Tim Berners téh?
  5. Dipercaya jadi naon Tim Berners téh?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH LAPORAN PERISTIWA PENDEK BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI LAPORAN PERISTIWA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-laporan-perisitwa-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH LAPORAN PERISTIWA SUNDA

https://bahasasunda.id/category/laporan-peristiwa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL LAPORAN PERISTIWA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

CONTOH LAPORAN PERISTIWA PENDEK BAHASA SUNDA

Sederhana, Banyak Layanan oleh: Dadan Sutisna

PADA tahun 1990, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia. Pada 11 Februari, Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, dibebaskan dari penjara selama 27 tahun pada bulan April. Pada bulan Oktober, Jerman bersatu. Saya yakin pada akhir tahun 1990 – yang akan diumumkan pada postingan kali ini – sebagai studi tentang kemunculan teknologi yang dapat merubah cara hidup masyarakat saat ini

Yang selalu aranteng buka Facebook kamu, dan setiap probe membuat status, boa tidak menjelaskan kepada pengembara dunia maya. Tim Berners-Lee, pria sederhana dari kota London, tak ingin dirayakan lagi. Sering diberitakan di media luar negeri saya, sikap kelembabannya rendah, dan bukan “pisau cukur dengan payung yang bagus”. Bangun bukan masalah kekayaan lagi, dan sebagian besar penelitian dan hasil karyanya, tidak pernah dipatenkan, bahkan ditingkatkan untuk digunakan oleh siapa pun. Seperti tercatat dalam majalah Time edisi “Time 100 People of the Century”, Tim Berners tetap memilih bisnis nirlaba daripada harus menggaruk keuntungan dari ladangnya.

Karir Tim Berners dimulai di Pegunungan Alpen, Swiss. Pada tahun 1989, fisikawan Tim Berners dipekerjakan sebagai insinyur perangkat lunak di CERN, Organisasi Penelitian Nuklir Eropa, sebuah organisasi penelitian nuklir Eropa. Dari studi perangkat lunak yang santai, yang diwujudkan oleh pengalaman di tempat kerja, muncullah ide memanfaatkan alat internet untuk kepentingan massa. Konsep saya sederhana, jadi informasi teks apa pun di komputer tidak selalu sama, tetapi sudah diperbaiki. Informasi, baik di halaman yang sama, atau di halaman berbeda, dapat saling terkait. Ini tidak berbeda dengan indeks di buku, yang dapat memberikan panduan kepada lebah di mana sebuah kata atau kalimat merujuk.

Ide itu, oleh Tim Berners terus-menerus dirinci sebagai proposal. Di lab, dengan menggunakan komputer NeXT, Tim Berners mulai menerapkan ide untuk kepentingan kerja. Yuk, lihat situs pertama di dunia, beralamat di info.cern.ch. Tentu saja nama alamat situs tersebut tidak obyag seperti sekarang.

Hasil penelitian Tim Berners hingga saat ini dikenal dengan istilah web, atau website, atau teknologi informasi yang diakses melalui internet. Ani “inside” kadang disebut hypertext, atau dalam ilmu komputer selalu disebut markup language (HTML).

Mengubah Kehidupan Banyak Orang

Boa Tim Berners tidak pernah tahu kemudian bahwa keberaniannya akan menciptakan kekaguman dan mengubah cara hidupnya sekarang. Pada tahun 1990, bahasa akses Internet pertama kali diperkenalkan ke massa, dengan hanya segelintir orang. Sekarang, 1,8 miliar orang, atau 25% dari populasi dunia, memiliki akses ke Internet. Di Indonesia, pengguna internet telah mencapai 45 juta atau 19% dari seluruh penduduk

Tentu saja, kemudahan penggunaan internet – melalui kecerdikan Tim Berners – adalah alamat dari banyak manfaat yang bisa dikutip. Saat ini internet tidak hanya digunakan untuk mengakses informasi seperti berita dan berita, akan tetapi sangat diperlukan untuk kehidupan termasuk berbelanja, belajar, tinggal bersama kerabat, hingga berbagai urusan komunikasi.

Banyak yang menggaruk keberuntungan lagi. Belum lagi bobot orang kaya yang tiba-tiba karena alasan teknologi yang diizinkan oleh Tim Berners. Sergey Brin dan Larry Page, misalnya, ketika mereka membuat Google pada tahun 1994, sekarang adalah pemain mapan dengan kekayaan lebih dari $ 17,5 miliar (157 triliun). Begitu pula Jeff Bezos yang memiliki situs Amazon ($ 12,3 miliar), dan “bocah kemarin sore” yang mendirikan Facebook ($ 4 miliar).

Menyaksikan tepuk tangan yang beruntung, yang sangat ingin mencari pekerjaan dari dunia virtual, mungkin Tim Berners hanya imut dalam kegelapan. Padahal menurut perhitungan saya, untuk mendapatkan seorang pekerja dari pekerjaannya, mungkin dialah orang yang paling kaya.

Tim Berners adalah lulusan Universitas Oxford, Inggris. Sejak kuliah saya masih selalu bekerja di depan komputer, bahkan bisa merakit komputer sendiri, menggunakan peralatan televisi bekas. Pada tahun 1976, setelah lulus dari Oxford, dia bekerja di Plessy Telecommunications Ltd.

Tim Berners sekarang adalah ketua Konsorsium Web Dunia, sebuah organisasi nirlaba yang mengawasi dan mengembangkan teknologi web. Dari balik meja kerja, ia tak segan-segan belajar, menciptakan kembali teknologi pakaian balarea. ***

Dikutip dari situs http://www.sundanews.com/ 22 Mei 2017.

  1. Apa tahun 1990, yang terkait dengan peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia?
  2. Siapakah Tim Berners-Lee?
  3. Apa yang diproduksi oleh Tim Berners-Lee?
  4. Lulusan dimana Tim Berners?
  5. Diyakini sebagai Tim Berners?

error: Content is protected !!