MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8

MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8
MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8

MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8

MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8
MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

1. CIRI-CIRI ARTIKEL

Hidep kungsi maca artikel dina koran atawa majalah? Ceuk hidep naon nu disebut artikel téh? Bener, artikel téh tulisan atawa karangan nu ngaguar hiji hal nu dianggap penting tur aktual (anyar). Bédana artikel jeung karangan séjén saperti makalah, artikel mah dimuat dina koran atawa majalah, Ku kituna, eusina ogé artikel mah ngebréhkeun pamanggih pribadi saurang pangarang atawa panulis anu dirojong jeung dumasar kana rupa-rupa rujukan, boh hasil panalungtikan boh pamanggih ahli. Témana ogé rupa-rupa, bisa ngeunaan naon wae: sosial, politik, hukum, agama, budaya, jsté.

Artikel téh ditulisna sok ngaguluyur, sangkan gampang dipahamna ku batur. Lantaran artikel mah dimuat dina média citak, jadi nu macana ogé bisa ti sawatara kalangan. Umumna, artikel téh ditulis maké paragraf arguméntasi. Najan aya ogé nu ditulis make paragraf persuasi, narasi, jeung déskripsi. Nu penting sarat-sarat artikel kudu katedunan.

2. SARAT NULIS ARTIKEL

Ari sarat-sarat nulis artikel téh, di antarana wae

a. Basa nu digunakeun kudu jelas tur komunikatif,
b. Dirojong ku pamanggih ahli atawa data hasil panalungtikan;
c. Témana kudu aktual;
d. Perkara nu dipedar kudu hal-hal penting tur aya mangpaatna keur nu maca;
e. Kudu dimuat dina koran atawa majalah,
f. Ku lantaran artikel mah dimuat dina média citak, nya tangtu wé cara nulisna kudu diluyukeun jeung aturan anu geus ditangtukeun ku rédaktur koran atawa majalah. Upamana waé, panjang tulisan tara leuwih ti 3-4 kaca.

3. NALAAH ARTIKEL

Mun hidep maca salasahiji artikel dina koran atawa majalah, sangkan eusina gampang kacangking, sahenteuna kudu nyindekel kana hal-hal ieu di handap:

1. Baca heula sakali ti mimiti judul nepi ka tamat.
2. Mun can pati ngarti kana eusina, baca sakali deui.
3. Catetkeun hal-hal penting tina eusi artikel.
4. Mun perlu catetkeun saha waé ahli anu dicutat dina éta artikel.
5. Jieun ringkesanana tina artikel anu dibaca.

Niténan Adegan Artikel leu di handap aya deui conto artikel. Pék baca dina jero haté tur lenyepan! Geus kitu, titénan bagian-bagian anu ngawangun éta artikell

Ngilikan Karinding Ku: Dikdik Mulyadi Budiman

Karinding téh hiji waditra anu dijieun tina awi atawa tangkal kawung. Wangunna boga ciri anu mandori, tangtu béda jeung alat musik séjénna. Karinding ngaluarkeun sora anu rada ahéng. Sora karinding dihasilkeun tina résonasi jarum atawa cécét ucing anu ngageter nalika karinding ditepak. Karinding bisa ngaluarkeun sora ku cara ditepak ku curuk ngaluarkeun sora low decibel anu bisa ngahasilkeun frékwénsi ultra sonik, ku ngagunakeun hawa dina jero biwir jeung létah.

Ayeuna karinding geus jadi hiji waditra anu mindeng digelar dina helaran di kota gedé, malah geus dikombinasikeun jeung gitar atawa waditra modéren. Satemena karinding geus kacutat ti abad 14 dina nashkah Sanghyang Raga Déwata, anu ditarjamahkeun ku Edi S. Ékadjati jeung Undang A. Darsa. Naskahna disimpen di Museum Sri Baduga Bandung.

Dina éta naskah, lain karinding wungkul anu disebut téh. Aya ogé toléot jeung gobong, anu unina “Karinding kubang, gobong honghong, toléot bubu, litinghas samangta guna, shangyang bayu ngarana”. Lamun ditarjamahkeun mah kira-kira “Karinding kubang, gobong honghong, toléot bubu, sakabéh aya gunana shangyang Bayu ngaranna”.

Lebah songsong gobong bisa jadi maksudna celempung, ngan jadi robah dina cara ngucap. Saperti kecap Ambu ayah jadi Ambu jeung Abah. Aya ogé dina naskah abad ka-16 Sri Anjyana. Dina éta naskah, karinding disimpen dina palang dada karaton widadari Pwah Aci. “Hurung Subang kacapi di kajuruan Karinding dipago sanding, giringsing di pagulingan deung kampuh pamarungkutan”. Lamun ditarjamahkeun kira-kira: “giwang anu hurung dina sirah, kacapi di pangsaréan, karinding dipago sanding”.

Kajurung ku panasaran, bet hayang nyukcruk ti mana sabenerna mimitina waditra karinding téh? Ku nengetan saliwatan, kapaluruh geuning lain di Tatar Sunda wungkul anu boga karinding téh, da puguh di Yogyakarta ogé aya anu disebut rinding, Bali nyebutna genggong, dungga di Kalimantan. Malah di Tiongkok ogé aya anu disebut chang anu dijieun tina kuningan, Kilang kitu, tangtu baé karinding di tatar Sunda mibanda kaunikan anu henteu dipibanda ku waditra di sékésélér séjén anu wandana ampir sarupa. Tangtu baé merelukeun panalungtikan anu leuwih teleb jeung daria. ***

Dicutat tina situs http://www.sundanews.com/tanggal 21 Mei 2017.

Dina dasarna adegan artikel téh nyoko kana tilu bagian, nyaéta bubuka, eusi, jeung pamungkas. Tangtu aya deui nu penting tina artikel, nyaéta judul jeung nu nulisna.

Judul artikel mangrupa ngaran nu ngawakilan eusi artikel. Artikel di luhur judulna “Ngilikan Karinding” nu ditulis ku Dikdik Mulyadi Budiman.

Bagian bubuka, diwujudkeun ku alinéa atawa paragrap awal, eusina mangrupa panganteur kana eusi artikel. Bubuka dina artikel “Ngilikan Karinding” aya dina alinéa kahiji. Eusi alinéa kahiji ngadadarkeun ngeunaan waditra karinding tur cara ngaluarkeun sorana.

Bagian eusi, diwujudkeun ku sababaraha alinéa, minangka inti eusi tina artikel. Eusi artikel “Ngilikan Karinding” aya dina alinéa kadua nepi ka kaopat. Alinéa kadua ngadadarkeun ngeunaan karinding sering digelar tur geus kacatet ti abad ka-14 dina naskah Sanghyang Raga Déwata. Alinéa katilu ngadadarkeun ngeunaan naskah kuno nu nyaritakeun karinding, toléot, jeung gobong. Alinéa kaopat ngadadarkeun ngeunaan disimpenna karinding dina palang dada karaton Pwah Aci. Cara nepikeun bagian eusi ku pola familiar tas, nyaéta tina hal-hal nu geus dipiwanoh kana hal-hal nu kakara dipiwanoh.

Bagian pamungkas, diwujudkeun ku alinéa ahir, eusina mangrupa kacindekan tina eusi artikel. Bagian pamungkas artikel “Ngilikan Karinding” ngadadarkeun yén karinding téh lain di Tatar Sunda waé, tapi aya ogé di Jawa, Bali, Kalimantan, malah di Tiongkok. Ngan pédah karinding Sunda mibanda kaunikan.

4. NGARANG ARTIKEL JEUNG PEDARAN

Artikel téh dina dasarna mah mangrupa pedaran. Ngan pedah artikel mah geus dimuat dina majalah atawa koran. Pedaran téh mangrupa wacana atawa karangan anu eusina ngajéntrékeun hiji objek, kumaha prosesna, tujuanana, jeung gunana. Karangan pedaran gedé mangpaatna pikeun ngalegaan pangaweruh hiji jalma. Dina basa Indonésia, disebut bahasan atawa eksposisi, sakapeung sok disebut ogé wacana prosedural, lantaran eusina ngagambarkeun cara ngalaksanakeun hiji pagawéan, saperti: resép kuéh, resép kadaharan, jeung formula obat.

Aya rupa-rupa téhnik anu bisa dipaké dina nyusun wacana éksposisi, di antarana, ku cara néangan ciri-ciri barang (idéntifikasi), babandingan, méré gambaran (ilustrasi), nyieun papasingan (klasifikasi), méré wangenan (définisi), jeung prosés.

Teu béda jeung adegan karangan lianna, raraga atawa kerangka pedaran ngabogaan tilu bagéan, nyaéta (1) bubuka, (2) bagéan eusi, jeung (3) bagéan pamungkas.

5. NULIS ARTIKEL

Artikel téh dina hakékatna mah mangrupa karangan pedaran, pédah dimuat dina koran, majalah, atawa jurnal. Hidep ogé bisa karangan pedaran atawa artikel. Cara-carana kieu.

a. Pranulis

 1. Nangtukeun téma jeung judul artikel.
 2. Ngumpulkeun pibahaneun artikel.
 3. Milih jeung nyusun bahan artikel nu geus dikumpulkeur

b. Nyusun rangkay artikel

Maké dua pola nyusun, nyaéta:

1) Pola alamiah, anu ngawengku:

 • (a) Runtuyan rohang atawa tempat (spasial);
 • (b) Runtuyan waktu (kronologis); jeung
 • (c) Runtuyan topik (jejer).

2) Pola logis, anu maké pamarekan pola pikir logis, ngawengku:

 • (a) Klimaks – antiklimaks
 • (b) Umum – husus
 • (c) Sabab – akibat
 • (d) Familiaritas (Dipiwanoh – teu dipiwanoh)
 • (e) Akseptabilitas (gagasan nu bisa ditarima)
 • (f) Ngungkulan masalah

c. Prakna Nulis artikel

 • 1) Nyieun judul artikel
 • 2) Nyusun alinéa bubuka
 • 3) Nyusun alinéa eusi
 • 4) Nyusun alinéa pamungkas

d. Nyunting jeung Ngaropéa

 • 1) Nyunting atawa nyarungsum eusi artikel
 • 2) Nyarungsum tatabasa jeung éjahan
 • 3) Nyarungsum sistimatika tulisan jeung logika artikel
 • 4) Nyarungsum pilihan kecap
 • 5) Nyarungsum gaya pidangan

Teu béda jeung adegan karangan lianna, raraga artikel ngabogaan tilu bagéan, nyaéta (1) bubuka, (2) bagéan eusi, jeung (3) bagéan pamungkas. Geura titénan deui babagéan karangan pedaran “Nyieun Kompas”ieu di handap!

a. Bagian bubuka

midangkeun hal-hal umum perkara eusi pedaran:
Kumaha carana nangtukeun arah.
Gunana panonpoé keur nangtukeun arah.
Kompas penting keur nangtukeun arah.

b. Bagéan eusi

midangkeun objék anu dipedar, saperti:
Bahan-bahan keur nyieun kompas.
Cara-cara nyieunna.

c. Bagéan pamungkas (panutup)

midangkeun dua hal: Kacindekan jeung saran

(Simpay Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTS Kelas VIII, Penerbit Erlangga, Medal Taun 2017, Kaca 49-54)

LATIHAN SOAL 1

 1. naon ari artikel teh?
 2. kumaha sarat-sarat nulis artikel teh?
 3. kumaha nalaah artikel teh?
 4. kumaha struktur artikel teh?
 5. kumaha prak-rakan nulis artike teh?

KUNCI JAWABAN

CONTO TEKS ARTIKEL BUDAYA

“Bandung Muru Ibukota Buku”
ku: Dhipa Galuh Purba

Teu kaleuleuwihi lamun sawatara profesional dina widang pabukon mibanda cita-cita pikeun nganteurkeun Bandung jadi ibukota buku sajagat dina taun 2017. Luyu pisan jeung naon rupa anu digemborkeun ku Walikota Bandung, Ridwan Kamil, nyatana; Bandung Juara. Minangka puseur dayeuh Jawa Barat, geus sawadina Bandung mibanda rupaning kaunggulan anu bisa reueus masarakat Jawa Barat. Dina widang sépakbola, kapan sanajan ngaranna Persib Bandung, anu ngarojongna mah sakumna masarakat Jawa Barat. Atuh lamun urang daérah mana baé anu ngumbara ka alak paul, satungtung masih kaasup Jawa Barat mah sasarina sok nyebutkeun urang Bandung. Pantes pisan ku lantaran Bandung minangka puseur téa.

Di Nusantara, Kota Bandung geus dipikawanoh jadi hiji kota anu beunghar ku wisata alam, sajarah, jeung kulinér. Husus dina widang kulinér, kaasup nu kakoncara réa kamonésanana. Tapi kituna téh di tingkat nasional. Sabab dibawa ka tingkat internasional mah, tétéla nu ngaraja urusan kadaharan mah urang Padang, nu kakoncara ku rendang. Jadi, Bandung rék jadi juara dina widang naon? Lamun kiwari keur muru jadi ibukota buku sajagat, tangtu saingan utamana Yogyakarta, anu kiwari geus kakoncara minangka Kota Pendidikan. Malah kota-kota séjénna ogé teu bisa dilalaworakeun, saperti Jakarta, Surabaya, tug nepi ka Banjarbaru anu geus wani tandang mroklamirkeun minangka kota anu pangpantesna jadi ibukota buku sajagat.

Gelar ibukota buku sajagat téh mangrupa hasil rapat UNESCO ku ayana sawatara perkara anu dianggap nyumponan sarat. Tangtu baé sarat-saratna teu jauh tina dunya atikan, kayaning ngundakkeun karep maca jeung rupaning kagiatan anu patali jeung kamajuan dunya pabukon. Di Asia Tenggara, anu geus kungsi dilélér ibukota buku sajagat téh Bangkok, Thailand. Lantaran UNESCO ningali hirup-huripna dunya pabukon, anu tangtu raket jeung kahanaan warga Bangkok kana maca. Teu di kafe, teu di mall, buku teu weléh nyampak jeung ngadominasi. Malah béjana, jumlah toko buku leuwih réa batan jumlah tempat hiburan sabangsaning bar. Ayeuna kari bandingkeun kaayaanna jeung di Kota Bandung.

Anu ngadominasi reuteur sapanjang jalan téh kapan toko atawa counter anu nyadiakeun isi ulang pulsa. Nandakeun masarakatna leuwih resep ngobrol atawa sms-an batan maca buku. Hésé rék neangan toko buku di Kota Bandung. Komo deui néangan pabukon (perpustakaan). Mal-mal badag, tara pati miduli kana majang buku, ku lantaran masarakatna ogé langka nu balanja buku. Lamun dibandingkeun jeung tempat hiburan, tangtu baé bisa dijamin bakal leuwih réa tempat hiburan.

Memang lamun nilik kana kamekaran teknologi jaman kiwari, kagiatan maca jeung nulis téh kaitung naék. Indikasina bisa diilikan dina jejaring sosial anu teu weléh merul ku rupa-rupa status. Dikaloméntaran rabeng naker. Tangtu hartina dibaca heula. Jadi, ari sakadar maca jeung nulis mah geus pasti naék. Tapi pasualanna ari maca status dina jejaring sosial jeung maca buku mah kalintang bédana. Sanajan aya ogé di antara status facebook atawa twitter anu eusina ngandung atikan, hadé dibaraca. Tapi ukur hiji-dua. Lolobana mah ukur nu curhat, ngedalkeun rasa kabungah jeung katugenah dina kahirupan sapopoé.

Nagara urang ogé éléh ku Nigéria, anu taun ieu kapilih jadi ibukota buku sajagat. Kamungkinan taun 2016, kota buku sajagat bakal beunang ku Kota Orégon di Amérika Serikat, Kolomnis Hawé Setiawan kungsi nyieun catetan anu sumberna tina: “Los Angeles. Times”, Salasa, 28 Januari 2014, jeung “The Guardian”, Rebo, 29 Januari 2014. Eusina nyaéta mangrupa warta yén di nagara Oregon, AS, majelis hakim anyar-anyar ieu nibankeun hukuman ka saurang aktivis lingkungan. Ari hukumanna téh mangrupa dibérok lima taun jeung wajib maca buku. Jadi, maca buku téh bagéan tina kawajiban salila nyorang hukuman.

Koran “Los Angeles Times” nétélakeun yén vonis ti Hakim Ann Aiken ka sakitan Rebeca Rubin téh minangka “hukuman anu henteu biasa” (unusual punishment). Ms Rubin, anu saméméhna aktif dina Front Pembebasan Hewan jeung Front Pembebasan Bumi, didakwa alatan kasus percobaan ngaduruk fasilitas Industri Kehutanan AS. Jadi, buku anu nurutkeun majelis hakim kudu dibaca ku Ms. Rubin téh “David and Goliat” karya Malcolm Gladwell jeung “Nature’s Trust” karya Mary C. Wood. Ku ayana maca éta buku, nurutkeun hakim, dipiharep Rebeca Rubin bisa mikirkeun cara anu lain ku jalan kekerasan mangsa ngagugat perkara anu keur disanghareupanana.

Éta ku calakan pisan hakim, nepi ka bisa kapikir pikeun nambahan hukuman ka Rebeca Rubin ku maca buku. Matak kitu ogé, sigana hakim boga kayakinan yên ku cara maca buku, bisa ngahudang rasa Rebeca Rubin, pikeun ngalenyepan naon rupa kasalahan anu kungsi dilakonan, sarta sangkan ka hareupna Rebeca Rubin bisa robah. Memang bener, pangaruh maca bakal leuwih nyerep batan lalajo atawa ngadéngékeun. Matakna, Nu Maha Kawasa nurunkeun ayat Al-Quran munggaran ka Nabi Muhammad SWT nyaéta nitah maca. Teu waka nitah nanaon, tapi maréntahkeun maca.

Ku kituna, gelar ibukota buku sajagat mémang kudu kahontal Enas-enasna lain ku ayana kapentingan penerbit jeung pangarang. Tapi anu leuwih penting mah ngaronjatna minat baca masarakat, ngaronjatna kacerdasan masarakat, jeung ngaronjatna tradisi atikan nu weweg tur mibanda kualitas punjul di Kota Bandung, Pangaruhna lain baé keur urang Bandung, tapi pikeun sakuliah Jawa Barat, malah pikeun tingkat nasional.

Pikeun ngahontal gelar Ibukota Buku Sajagat, teu bisa disorang sosorangan. Kudu aya gawé bareng antara praktisi profesional dina widang pabukon, rojongan ti pamaréntah (dina hal ieu Walikota Bandung), sarta rojongan ti masarakat Bandung jeung sabudeureunana.

Dicutat tina Béber Layar (28 Maret 2014) Sunda.net.com

LATIHAN SOAL 2

1. Naon cirina Bandung minangka puseur Jawa Barat?
2. Beunghar ku naon waé Kota Bandung téh?
3. Naon sarat ibukota buku sajagat téh?
4. Naon sababna pangna Bangkok jadi ibukota buku sajagat?
5. Naon sababna Kota Bandung hésé jadi ibukota buku sajagat?
6. Ku naon pangna maca status dina facebook teu kaasup kana maca nu daria?
7. Naon hukuman has di Kota Oregon Amérika Serikat?
8. Buku naon nu wajib dibaca ku sakitan Rebeca Rubin di Kota Oregon?
9. Naon nu kudu ngaronjat tina gelar ibukota buku sajagat?
10. Kudu kumaha pikeun ngahontal ibukota buku sajagat?

KUNCI JAWABAN

RANGKUMAN MATERI ARTIKE BUDAYA

 1. Artikel téh tulisan atawa karangan nu ngaguar hiji hal nu dianggap penting tur aktual (anyar).
 2. Bedana artikel jeung karangan séjén saperti makalah, artikel mah dimuat dina koran atawa majalah.
 3. Tema artikel téh sok rupa-rupa, bisa ngeunaan naon wae sosial, politik, hukum, agama, budaya, jsté.
 4. Sarat-sarat nulis artikel téh, di antarana:
  a. Basa nu digunakeun kudu jelas tur komunikatif,
  b. Dirojong ku pamanggih ahli atawa data hasil panalungtikan;
  c. Témana kudu aktual;
  d. Perkara nu dipedar kudu hal-hal penting tur aya mang paatna keur nu maca;
  e. Kudu dimuat dina koran atawa majalah;
  f. Ku lantaran artikel mah dimuat dina média citak, nya tangtu wé cara nulisna kudu diluyukeun jeung aturan anu geus ditangtukeun ku rédaktur koran atawa majalah. Upamana waé, panjang tulisan tara leuwih ti 3-4 kaca.
 5. Sarat-sarat maca artikel, di antarana:
  a. Baca heula sakali ti mimiti judul nepi ka tamat.
  b. Mun can pati ngarti kana eusina, baca sakali deui.
  C. Catetkeun hal-hal penting tina eusi artikel.
  d. Mun perlu catetkeun saha waé ahli anu dicutat dina éta artikel.
  e. Jieun ringkesanana tina artikel anu dibaca.
 6. Karangan pedaran téh nyaéta karangan anu eusina ngajén trékeun hiji objék, kumaha prosésna, tujuanana, jeung gu nana.
 7. Dina basa Indonésia, disebut bahasan atawa éksposisi, saka peung sok disebut ogé wacana prosedural, lantaran eusina ngagambarkeun cara ngalaksanakeun hiji pagawéan saperti: resép kuéh, resép kadaharan, jeung formula obat.
 8. Téhnik anu bisa dipaké dina nyusun wacana éksposisi, di antarana, ku cara néangan ciri-ciri barang (identifikasi), ba bandingan, méré gambaran (ilustrasi), nyieun papasingan (klasifikasi), méré wangenan (définisi), jeung prosés.
 9. Raraga atawa kerangka karangan pedaran ngabogaan tilu bagéan, nyaéta (1) Bagéan Bubuka, (2) Bagéan Eusi, jeung (3) Bagéan Pamungkas.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-artikel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/artikel-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8
 1. Fitur Artikel

Pernahkah Anda membaca artikel di koran atau majalah? Dia menyembunyikan apa yang disebut artikel itu? Sebenarnya artikel adalah tulisan atau karangan yang memperkenalkan sesuatu yang dianggap penting dan aktual (baru). Perbedaan antara artikel dan esai lain seperti makalah, artikel saya dimuat di surat kabar atau majalah, oleh karena itu, isi artikel saya juga mencerminkan pendapat pribadi seorang penulis atau penulis yang didukung dan berdasarkan berbagai referensi, baik hasil penelitian maupun pendapat ahli. Temanya juga beragam, bisa tentang apa saja: sosial, politik, hukum, agama, budaya, dll.

Artikel ditulis selalu bergulir, agar mudah dipahami oleh orang lain. Karena artikel saya dimuat di media cetak, jadi pembacanya juga bisa dari beberapa kalangan. Umumnya, artikel ditulis menggunakan paragraf argumentatif. Meskipun ada juga yang ditulis dengan menggunakan paragraf persuasif, narasi, dan deskripsi. Istilah penting dari artikel harus dimaafkan.

Saat ini persyaratan menulis artikel antara lain

Sebuah. Bahasa yang digunakan harus jelas dan komunikatif,
B. Didukung oleh pendapat ahli atau data penelitian;
C. Tema harus aktual;
D. Hal-hal yang dijelaskan harus penting dan bermanfaat bagi pembaca;
e. Harus diterbitkan di surat kabar atau majalah,
F. Karena artikel saya dimuat di media cetak, tentunya cara saya menulis harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh redaksi surat kabar atau majalah tersebut. Misalnya, panjang tulisan par lebih dari 3-4 halaman.

 1. Artikel Nalaah

Jika Anda ingin membaca artikel di koran atau majalah, agar lebih mudah dibaca, setidaknya Anda harus menyentuhnya.

berikut ini:

 1. Baca dulu sekali dari awal judul sampai akhir.
 2. Jika Anda tidak memahami isinya, baca kembali.
 3. Perhatikan poin-poin penting dari isi artikel.
 4. Jika perlu perhatikan setiap ahli yang dikutip dalam artikel.
 5. Buatlah ringkasan dari artikel yang Anda baca.

Perhatikan Adegan Artikel Leu di bawah ini adalah lebih banyak contoh artikel. Kemas bacaan di hati Anda dan serap! Namun, sudah, amati bagian-bagian yang membentuk artikel itu

Ngilikan Karinding Ku: Dikdik Mulyadi Budiman

Karinding adalah waditra yang terbuat dari bambu atau pohon ek. Bentuknya memiliki ciri khas mandori, tentunya berbeda dengan alat musik lainnya. Karinding mengeluarkan suara yang agak aneh. Suara karinding dihasilkan oleh resonansi jarum atau sikat kucing yang bergetar saat karinding ditendang. Karinding dapat mengeluarkan suara dengan cara ditendang oleh paruh pemancar suara desibel rendah yang dapat menghasilkan frekuensi ultra sonik, dengan menggunakan udara di dalam bibir dan lidah.

Kini karinding sudah menjadi waditra yang sering diadakan di helaran di kota-kota besar, bahkan sudah dipadukan dengan gitar atau waditra modern. Memang karinding telah tercatat sejak abad ke-14 dalam nashkah Sanghyang Raga Dewata yang diterjemahkan oleh Edi S. Ekadjati dan Undang A. Darsa. Naskah tersebut disimpan di Museum Sri Baduga Bandung.

Dalam teks itu, tidak hanya karinding yang disebutkan. Ada juga toléot dan gobong, unina “Karinding kubang, gobong honghong, toléot bubu, litinghas samangta guna, shangyang bayu bernama”. Ketika saya terjemahkan itu tentang “Karinding kubang, gobong honghong, toléot bubu, semua sia-sia bernama shangyang Bayu”.

Pembakaran lebah terbalik bisa berarti kebingungan, hanya diubah pengucapannya. Seperti kata ayah Ambu menjadi Ambu dan Abah. Ada juga dalam naskah abad ke-16 Sri Anjyana. Dalam naskah tersebut, karinding ditempatkan pada salib dada keraton Widadari Pwah Aci. “Hurung Subang kacapi di kajuruan Karinding dipago sanding, giringsing di pagulingan deung kampuh pamarungkutan”. Jika diterjemahkan secara kasar: “anting-anting yang berdenging di kepala, kecapi pada saat pemakaman, karinding dipago pengamplasan”.

Didorong oleh rasa ingin tahu, pasti Anda ingin melacak dari mana sebenarnya waditra karinding yang pertama? Dengan memperhatikan kejadian tersebut, maka satu-satunya masyarakat Tatar Sunda yang memiliki karinding adalah, da puguh di Yogyakarta juga ada yang disebut rinding, Bali menyebutnya genggong, dungga di Kalimantan. Bahkan di China juga ada yang disebut chang yang terbuat dari kuningan, Factory, namun tentu saja orang karinding di Tatar R memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh waditra di sekéséler lain yang wandananya hampir mirip. Tentu saja dia membutuhkan penelitian dan daria yang lebih mendalam. ***

Diperoleh dari situs http://www.sundanews.com/ pada 21 Mei 2017.

Pada dasarnya adegan artikel diadopsi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan akhir. Tentu masih ada lagi yang lebih penting dari artikel tersebut, yaitu judul dan penulisnya.

Judul artikel adalah nama yang mewakili isi artikel. Artikel di atas berjudul “Ngilikan Karinding” yang ditulis oleh Dikdik Mulyadi Budiman.

Bagian pengantar, yang dibentuk oleh paragraf atau paragraf awal, harus menjadi pengantar isi artikel. Pendahuluan artikel “Ngilikan Karinding” terdapat pada paragraf pertama. Isi paragraf pertama menjelaskan tentang waditra karinding dan cara mengeluarkan bunyi.

Bagian konten, diwakili oleh beberapa paragraf, adalah inti dari konten

artikel. Isi artikel “Kepemilikan Karinding” terdapat pada alinea kedua sampai keempat. Paragraf kedua menggambarkan karinding yang sering diadakan dan tercatat sejak abad ke-14 dalam teks Sanghyang Raga Dewata. Paragraf ketiga menjelaskan teks kuno yang menceritakan tentang karinding, toléot, dan gobong. Paragraf keempat menjelaskan tentang penyimpanan karinding pada salib dada keraton Pwah Aci. Cara menyampaikan sebuah konten dengan pola tas yang sudah dikenal, adalah dari hal yang sudah diketahui ke hal yang baru diketahui.

Bagian terakhir, yang diwujudkan oleh paragraf terakhir, berisi kesimpulan dari isi artikel. Bagian terakhir artikel “Ngilikan Karinding” menjelaskan bahwa karinding tidak hanya ada di Tatar Sunda, tetapi juga di Jawa, Bali, Kalimantan, bahkan di China. Hanya metode R karinding yang memiliki keunikannya.

 1. Artikel Esai dan Deskripsi

Artikel pada dasarnya adalah deskripsi. Hanya artikel bermanfaat yang saya terbitkan di majalah atau surat kabar. Deskripsi adalah wacana atau karangan yang menggambarkan suatu objek, bagaimana prosesnya, tujuannya, dan tujuannya. Esai deskriptif yang bagus berguna untuk memperluas pengetahuan seseorang. Dalam bahasa Indonesia disebut diskusi atau eksposisi, kadang disebut juga wacana prosedural, karena isinya menggambarkan cara melaksanakan suatu pekerjaan, seperti: resep kue, resep makanan, dan formula obat.

Ada berbagai macam teknik yang dapat digunakan dalam menyusun wacana ekspositori, di antaranya dengan mencari ciri-ciri item (identifikasi), perbandingan, memberi deskripsi (ilustrasi), membuat deskripsi (klasifikasi), memberikan wawasan (definisi), dan proses.

Tidak seperti adegan esai lainnya, tujuan atau kerangka deskriptif memiliki tiga bagian, yaitu (1) pendahuluan, (2) bagian isi, dan (3) bagian akhir.

 1. Tulis Artikel

Artikel pada dasarnya adalah esai deskriptif, diterbitkan di surat kabar, majalah, atau jurnal. Hidep juga bisa berupa esai atau artikel deskriptif. Cara-cara ini.

Sebuah. Pranulis

1) Tentukan tema dan judul artikel.
2) Kumpulkan konten artikel.
3) Memilih dan menyusun materi artikel yang telah dikumpulkan

B. Buat serangkaian artikel

Menggunakan dua pola penyusunan, yaitu:

1) Pola alam, yang meliputi:

(a) Urutan ruang atau tempat (spasial);
(b) Urutan waktu (kronologis); dan
(c) Urutan topik (topik).

2) Pola logis, yang menggunakan pengertian berpikir logis, meliputi:
(a) Klimaks – antiklimaks
(b) Umum – khusus
(c) Sebab – akibat

(d) Keakraban (Dikenal – tidak diketahui)
(e) Akseptabilitas (gagasan yang dapat diterima)
(f) Pemecahan masalah

Latihan Menulis artikel

1) Buat judul artikel
2) Buatlah paragraf pengantar
3) Tulis paragraf konten
4) Tulis paragraf terakhir

D. Mengedit dan Menyesuaikan

1) Edit atau kompilasi konten artikel
2) Renungkan tata bahasa dan ejaan
3) Rangkullah sistematika penulisan dan logika artikel
4) Renungkan pilihan kata
5) Merangkul gaya adegan

Tidak seperti adegan esai lainnya, urutan artikel memiliki tiga bagian, yaitu (1) pendahuluan, (2) bagian isi, dan (3) bagian akhir.

Perhatikan kembali bagian esai “Membuat Kompas” di bawah ini!

Bagian pengantar, memainkan hal-hal umum deskripsi konten:
Cara menentukan arah.
Matahari tidak berguna untuk menentukan arah.
Kompas penting untuk menentukan arah.

Bagian konten dari permainan objek dijelaskan, seperti:
Bahan-bahan untuk membuat kompas.
Cara membuatnya.

Bagian terakhir (sampul) memainkan dua hal:
Kesimpulan dan rekomendasi

(Simpay Basa Sunda Untuk Siswa Kelas VIII SMP/MTS, Penerbit Erlangga, Medali 2017, Hal 49-54)

“Buku Bandung Muru Ibukota”
oleh: Dhipa Galuh Purba

Tak berlebihan jika beberapa profesional di bidang perbukuan berambisi mengantarkan Bandung sebagai ibu kota buku dunia di tahun 2017. Sangat sesuai dengan apa yang disampaikan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, nyatanya; Juara Bandung. Sebagai pusat kota Jawa Barat, Bandung memiliki berbagai keunggulan yang bisa dibanggakan masyarakat Jawa Barat. Di bidang sepak bola, saat itu pun nama Persib Bandung yang mendukung seluruh masyarakat Jawa Barat. Saya lakukan jika kita daerah di mana siapa saja yang bepergian ke anggur paul, akhirnya masih termasuk Jawa Barat, maksud saya selalu mengatakan kita Bandung. Sangat layak karena Bandung adalah pusatnya teh.

Di Nusantara, Kota Bandung dikenal sebagai kota yang kaya akan wisata alam, sejarah, dan kuliner. Mengkhususkan diri di bidang kuliner, termasuk banyak koki terkenal. Tapi begitu juga di tingkat nasional. Saat dibawa ke tingkat internasional, ternyata urusan makanan saya didominasi oleh Padang yang diganggu oleh chop. Jadi, Bandung mau juara di bidang apa? Jika kini menjadi ibu kota dunia perbukuan, tentunya para pesaingnya terutama Yogyakarta yang kini dikenal sebagai Kota Pendidikan. Bahkan kota-kota lain pun tak bisa diabaikan, seperti Jakarta, Surabaya, tarik ulur hingga Banjarbaru yang telah berani memproklamirkannya sebagai kota yang pantas menjadi ibu kota buku dunia.

Gelar ibu kota buku dunia merupakan hasil pertemuan UNESCO dengan adanya sejumlah hal yang dianggap memenuhi syarat. Tentu saja kebutuhannya tidak jauh dari dunia pendidikan, seperti menumbuhkan minat baca dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan dunia buku. Di Asia Tenggara, salah satu yang dinobatkan sebagai ibu kota buku dunia adalah Bangkok, Thailand. Karena UNESCO melihat kehidupan dunia buku, yang tentunya erat kaitannya dengan situasi masyarakat Bangkok untuk membaca. Tidak di kafe, tidak di mal, buku tidak meleleh dan mendominasi. Bahkan perhatikan, jumlah toko buku lebih banyak daripada jumlah tempat hiburan sesama bar. Sekarang bandingkan situasinya dengan kari di Bandung.

Reuteur yang dominan di sepanjang jalan adalah saat toko atau konter menyediakan isi ulang pulsa. Menunjukkan bahwa orang lebih suka berbicara atau mengirim pesan daripada membaca buku. Sulitnya mencari toko buku di Bandung. Apalagi mencari buku (perpustakaan). Mal-mal besar, par pati miduli untuk meregangkan buku, karena masyarakat juga jarang yang membeli buku. Jika dibandingkan dengan tempat hiburan, tentu saja dia bisa dijamin memiliki lebih banyak tempat hiburan.

Memang jika melihat perkembangan teknologi saat ini, kegiatan membaca dan menulis sangat meningkat. Indikasi dapat dimiliki di jejaring sosial yang tidak bergema dengan berbagai status. Komentar rabeng naker. Tentu saja itu berarti membaca terlebih dahulu. Jadi, tinggal saya hanya membaca dan menulis sudah pasti meningkat. Tetapi kasus status membaca di jejaring sosial dan membaca buku saya sangat berbeda. Meski ada juga di antara status facebook atau twitter yang memang mengandung pendidikan, lebih baik dibaca. Tapi hanya satu-dua. Kebanyakan saya hanya sekedar curhat, mengungkapkan rasa senang dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari.

Negara itu juga dikalahkan oleh Nigeria, yang tahun ini terpilih sebagai ibu kota buku dunia. Kemungkinan tahun 2016, kota buku universal akan diizinkan oleh City of Oregon di Amerika Serikat, Kolumnis Hawe Setiawan sempat membuat catatan yang bersumber dari: “Los Angeles. Times”, Selasa, 28 Januari 2014, dan “The Guardian “, Rabu, 29 Januari 2014 Diberitakan bahwa di negara bagian Oregon, AS, baru-baru ini majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada seorang aktivis lingkungan. Hukumannya adalah hukuman lima tahun dan dia harus membaca buku. Jadi, membaca buku adalah bagian dari kewajiban selama menjalani hukuman.

The “Los Angeles Times” melaporkan bahwa vonis dari Hakim Ann Aiken kepada Rebeca Rubin yang sakit adalah “hukuman yang tidak biasa”. Rubin, yang sebelumnya aktif di Front Pembebasan Hewan dan Front Pembebasan Bumi, didakwa karena kasus percobaan pembakaran fasilitas Industri Kehutanan AS. Jadi, buku yang menurut juri harus dibaca oleh Ms. Rubin adalah “David and Goliath” oleh Malcolm Gladwell dan “Nature’s Trust” oleh Mary C. Wood. Dengan membaca buku tersebut, menurut hakim, diharapkan Rebeca Rubin bisa memikirkan cara lain dengan cara kekerasan selama kasus penggugat yang ada di hadapannya.

Itu oleh hakim yang sangat cerdas, untuk berpikir untuk menambahkan hukuman kepada Rebeca Rubin dengan membaca buku. Menariknya, tampaknya hakim memiliki keyakinan bahwa dengan membaca buku, ia dapat membangkitkan indra Rebeca Rubin, menyerap kesalahan apa yang telah dilakukan, dan agar masa depan Rebeca Rubin dapat berubah. Memang, efek membaca akan lebih menyerap daripada menonton atau mendengarkan. Menariknya, Yang Maha Kuasa menurunkan ayat pertama Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk memerintahkan pembacanya. Bukan waka yang memerintahkan apapun, melainkan menginstruksikan pembaca.

Jadi, tingkat modal buku saja

gat memang harus tercapai dengan adanya kepentingan penerbit dan penulis. Namun yang lebih penting, peningkatan minat baca masyarakat, peningkatan kecerdasan masyarakat, dan peningkatan tradisi pendidikan yang kuat dan berkualitas unggul di Kota Bandung, pengaruhnya tidak hanya bagi masyarakat Bandung, namun bagi seluruh Jawa Barat, bahkan bagi masyarakat. level nasional.

Untuk mencapai tingkat Ibukota Buku Dunia, seseorang tidak bisa sendirian. Harus ada kerjasama antara praktisi profesional di bidang tekstil, dukungan dari pemerintah (dalam hal ini Walikota Bandung), dan dukungan dari masyarakat Bandung dan sekitarnya.

Dikutip dari Béber Layar (28 Maret 2014) Sunda.net.com

 1. Bagaimana karakter Bandung sebagai pusat Jawa Barat?
 2. Kaya apa saja Bandung?
 3. Apa saja persyaratan modal buku universal?
 4. Apa alasan Bangkok menjadi ibu kota buku dunia?
 5. Apa alasan mengapa Bandung sulit menjadi ibu kota buku dunia?
 6. Dalam hal apa status membaca di facebook tidak termasuk dalam membaca daria?
 7. Apa hukuman khas di Oregon City Amerika Serikat?
 8. Buku apa yang harus dibaca oleh pasien Rebecca Rubin di Oregon City?
 9. Apa yang harus ditingkatkan dari tingkat kapital buku universal?
 10. Bagaimana seharusnya kita mencapai ibu kota buku alam semesta?
 1. Artikel adalah tulisan atau karangan yang memperkenalkan sesuatu yang dianggap penting dan aktual (baru).
 2. Membedakan artikel dari esai lain seperti makalah, artikel yang tidak dimuat di surat kabar atau majalah.
 3. Tema artikel selalu bervariasi, bisa tentang sosial, politik, hukum, agama, budaya, dll.
 4. Persyaratan penulisan artikel antara lain:
  Sebuah. Bahasa yang digunakan harus jelas dan komunikatif,
  B. Didukung oleh pendapat ahli atau data penelitian;
  C. Tema harus aktual;
  D. Hal-hal yang dijelaskan harus merupakan hal-hal yang penting dan menarik bagi pembaca;
  e. Harus diterbitkan di surat kabar atau majalah;
  F. Karena artikel saya dimuat di media cetak, tentunya cara saya menulis harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh redaksi surat kabar atau majalah tersebut. Misalnya, panjang tulisan par lebih dari 3-4 halaman.
 5. Syarat membaca artikel, antara lain:
  Sebuah. Baca sekali dari awal judul sampai akhir.
  B. Jika Anda tidak memahami isinya, baca lagi.
  C. Perhatikan poin-poin penting dari isi artikel.
  D. Jika perlu perhatikan para ahli yang dikutip dalam artikel tersebut.
  e. Buatlah ringkasan dari artikel yang Anda baca.
 6. Esai Deskriptif adalah karangan yang tidak mengevaluasi lintasan suatu objek, bagaimana prosesnya, tujuannya, dan gu nananya.
 7. Dalam bahasa Indonesia disebut diskusi atau eksposisi, dari kata peung kadang disebut juga wacana prosedural, karena isinya menggambarkan cara melaksanakan suatu pekerjaan seperti: resep kue, resep makanan, dan formula obat.
 8. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam menyusun wacana eksposisi antara lain dengan mencari ciri-ciri barang (identifikasi), perbandingan, pemberian deskripsi (ilustrasi), membuat presentasi (klasifikasi), memberikan rekoleksi (definisi), dan proses.
 9. Tujuan atau kerangka karangan deskriptif memiliki tiga bagian, yaitu (1) Bagian Pendahuluan, (2) Bagian Isi, dan (3) Bagian Akhir.
error: Content is protected !!