WARTA SUNDA

CONTOH WARTA SUNDA PENDIDIKAN

CONTOH WARTA SUNDA PENDIDIKAN

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar CONTOH WARTA SUNDA PENDIDIKAN yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belaja
r
CONTOH WARTA SUNDA PENDIDIKAN.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

CONTOH WARTA SUNDA PENDIDIKAN

CONTOH WARTA SUNDA 1

Bantuan Buku Pangrojong Pangajaran

Dina taun anggaran 2014, pamaréntah daérah provinsi Jawa Barat, geus nyadiakeun waragad pikeun meuli buku-buku pangrojong pangajaran basa Sunda anu gedéna 3,5 milyar rupia. Kitu anu ditandeskeun ku gubernur Jawa Barat dina wawancarana jeung Majalah Sunda, Kemis 10 Nopember 2013.

Buku-buku anu dibeuli ku anggaran pamaréntah téh bakal dibagikeun ka sakumna SMP anu aya di Jawa Barat, boh negri boh swasta, kalawan haratis. Anapon jenis bukuna ngawengku: buku kumpulan dongéng, buku kumpulan sajak, buku kumpulan carita pondok, buku kumpulan drama, jeung novel barudak.

Buku anu bakal dibagikeun téh henteu sagawayah, tapi kudu diajén heula ku tim pangajén anu diwangun ku parasastrawan, budayawan, jeung akademisi. Buku anu nyumponan sarat, kakarak dibagikeun ngaliwatan Dinas Pendidikan kabupatén/kota masing-masing daérah. Aya 800 buku anu diajén taun ieu, sarta anu nyumponan sarat pikeun jadi buku pangrojong pangajaran di sakola ngan 630 buku. Sésana, eusina jeung témana dianggap kurang loyog keur bacaeun barudak SMP.

LATIHAN
1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

CONTOH WARTA SUNDA 2

Biaya Kuliah Distandarkeun, Pamarentah Nyiapkeun Rp. 4 Triliun Keur Paguron Luhur

Mimiti taun ajaran 2013/2014, biaya kuliah mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) bakal distandarkeun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) netepkeun plafon maksimal sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) nu bisa dipungut ti mahasiswa.

“Ayeuna loba pisan komponén biaya nu dipungut ti mahasiswa. Salian ti éta ogé biaya kuliah nu mahal jadi bangbaluh. Padahal dumasar UU Pendidikan Tinggi, biaya kuliah kuduna bisa kahontal. Ku kituna, biaya pendidikan di PTN bakal diatur,” ceuk Mentri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Kemis (27/9/2012) di Jakarta.

Nuh nyebutkeun, Kemendikbud geus nyieun tim pikeun nyusun standar satuan biaya operasional pendidikan. Standar biaya éta dipastikeun bérés dina bulan Pébruari 2013. Tapi, Nuh can bisa nyebutkeun plafon pangluhurna nu bakal ditetepkeun pamaréntah.

“Mimiti taun ajaran anyar 2013/2014, komponén biaya nu diterapkeun ka mahasiswa, SPP wungkul. Ieu nu disebut SPP tunggal. Teu siga komponén nu loba pisan saperti ayeuna, aya pungutan satuan kredit semester (SKS), sumbangan pendidikan, SPP, jeung sajabana. Dipiharep standar biaya ieu jadi patokan supaya biaya kuliah bisa kahontal,” ceuk Nuh.

Nu dijadikeun tinimbang dina netepkeun standar biaya ieu nya éta dumasar kawilayahan, program studi, jeung karakteristik perguruan tinggi. Saperti nu geus ditetepkeun, tata kelola PTN dibagi jadi PTN badan hukum, PTN badan layanan umum, jeung PTN satuan kerja. Ayana standar biaya pendidikan di PTN, ceuk Nuh, jadi alat kontrol pikeun masarakat jeung pamaréntah. Ku sabab kitu, pamaréntah boga instrumén pengawasan ku cara nerapkeun insentif jeung disentif.

Lamun PTN ménta biaya SPP ti mahasiswa ngaleuwihan plafon maksimal nu ditetepkeun, maka pamarintah méré sangsi dikuranganana bantuan dana pamaréntah pikeun éta PTN. Sabalikna, lamun PTN bisa ningkatkeun dana ngaliwatan pengelolaan risét, mangka pamaréntah bakal méré inséntif ku cara nambahan dana ka éta PTN.

“Baheula, pamaréntah ngan bisa ngagero supaya PTN teu naékkeun biaya kuliah. Ayeuna, geus aya instruménna, kasup jeung nerapkeun sangsi fi nansialna,” ceuk Nuh.

Dina taun 2013, pamaréntah ngalokasikeun bantuan operasional pendidikan tinggi (BOPTN) Rp 4 triliun. Dana nu dikocorkeun ka sakabeh PTN ieu ditargetkeun sangkan PTN henteu naékkeun waragad kuliah.

(Sumber: Majalah Cahara)

LATIHAN
1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

CONTOH WARTA SUNDA 3

Pasanggiri Ngadongéng pikeun Ngarojong Karep Diajar Siswa

Cimahi ngagelar pasanggiri ngadongéng/tingkat SMP sa-Kota Cimahi// Eta lomba diayakeun pikeun ngarojong karep siswa SMP/ ngaludang deui tradisi ngadongéng/ anu geus méh leungit.   

………………….. VOICE OVER …………………..

Dina tanggal 21 Pebruari 2014 anu anyar kaliwat/ MGMP Basa Sunda Kota Cimahi/ngagelar pasanggiri ngadongéng tingkat SMP sa-Kota Cimahi//Ieu kagiatan anu diayakeun di SMPN 8 Cimahi téh/ pikeun ngareuah-reuah miéling poé basa indung sadunya atawa mother tangue//Nurutkeun katerangan ti pupuhu MGMP Basa Sunda Kota Cimahi/Ibu Susi Budiwati,S.Pd./ ieu kagiatan téh geus rutin diayakeun saban taun// Dipiharep/ ieu kagiatan bisa ngahudang deui karesep barudak kana dongéng-dongéng Sunda/anu geus ngeureuyeuh laleungitan//Lian ti éta/pikeun numuwuhkeun deui tradisi ngadongéng anu geus méh leungit//Sakabéh SMP anu aya di Kota Cimahi/ngirimkeun wawakilna// Matak reueus/lantaran geuning barudak téh palinter ngadongéngna// Tina 54 urang pamilon/22 urang pamilon istri jeung 22 urang pamilon pameget/ ditetepkeun masing-masing genep pinunjul//Unggal pinunjul meunang piala/ piagem/ jeung béasiswa ti kapala Dinas Pendidikan Kota Cimahi//  

………………….. STATEMENT …………………..

SANDY NUGROHO/ SUNDA TV//

LATIHAN
1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

TEKS WARTA 4

Pasanggiri Kawih Murangkalih

Bulan Désémber anu anyar ka liwat, Daséntra, gawé bareng jeung pémda Kabupatén Subang, ngagelar pasanggiri kawih murangkalih anu tempatna di aula pémda Kabupatén Subang. Ieu pasanggiri dilaksanakeun dina raraga ngareuah-reuah acara milangkala Kabupatén Subang anu ka- 65.

Lantaran lobana pamilon, ieu pasanggiri dilaksanakeun salila dua poé, ti tanggal 12 nepi ka tanggal 13 Désémber. Dipidangkeun dina wanda rampak sekar atawa sok disebut ogé layeutan swara, anu jumlah anggotana minimal 10 urang.

Acara dibuka langsung ku Bupati Subang. Dina pamapagna, Bupati Subang nétélakeun kareueusna ka barudak SMP anu geus mahér ngahaleuangkeun kawih-kawih Sunda. Anjeunna ogé nétélakeun kabingahna, lantaran ampir sakabéh SMP anu aya di Kabupatén Subang ngirimkeun wawakilna. Gedé harepan cenah, mun kagiatan samodél kieu tuluy tumuluy diayakeun, minat barudak kana kasenian Sunda bakal beuki ngaronjat.

LATIHAN
1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

TEKS WARTA 5

Tempat:SUBANGTgl`14 05 2017
Judul:WARGA BINAAN JAGO SISINGAAN Rep/Cam:ARDY RAHMADANI
Redaktur:APE: 
PENYIARVTR STAR  
CUE:        
WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS DUA A SUBANG/ MIBANDA KAPARIGELAN DINA MINTONKEUN SENI SISINGAAN// CENAH, ÉTA KAPARIGELAN TÉH HASIL TINA LATIHAN DI JERO LAPAS/ NU SALAH SAHIJI UDAGANANA NYAÉTA PIKEUN NYINGLAR RIRIBUTAN DI JERO LAPAS//

——PKG——

NU MAHÉR MILU MIDANG DINA SENI SISINGAAN DI SUBANG, HORENG LAIN WAÉ SENIMAN ATAWA AHLI SENI TRADISIONAL BAÉ// PANGEUSI LAPAS KELAS DUA A SUBANG OGÉ, TÉTÉLA MAHÉR MILU MIDANG DINA SENI SISINGAAN/ CARA ANU DIPIDANGKEUN ANYAR-ANYAR IEU// HARITA WARGA BINAAN LAPAS NU KAJIRET KU RUPA-RUPA PASUALAN HUKUM TÉH MINTONKEUN KABISANA DINA PIDANGAN SISINGAAN// MARANÉHNA MILU RÉRÉNGKÉNÉKAN LUYU JEUNG WIRAHMA WADITRA NU MIRIGNA/ TABEUHAN HAS SUNDA// KITUNA TÉH BARI TEU CICING METAKEUN ATRAKSI DINA RUPA-RUPA GERAK// SUSI SUSILAWATI/ KAKANWIL KEMENHUKHAM JABAR NU NGAHAJA NYAKSIAN ÉTA ATRAKSI WARGA BINAAN DI SUBANG/ NYEBUTKEUN NGARASA REUEUS MIREUNGEUH WARGA BINAAN LAPAS KELAS DUA A SUBANG/ MIBANDA KAMAHÉR DINA SENI SUNDA// NURUTKEUN SUSI/ ÉTA HAL TÉH ALUS PIKEUN NYINGLAR RIRIBUTAN DI JERO LAPAS/ JEUNG BISA DIJADIKEUN MARGA GEUSAN NGARAKETKEUN HUBUNGAN ANTARA PATUGAS LAPAS JEUNG WARGA BINAAN// ÉTA HAL OGÉ BAKAL GEDÉ MANGPAATNA UPAMA WARGA BINAANNA GEUS KALUAR TI JERO LAPAS//   ARDY RAHMADANI/ SUNDA TV//  

LATIHAN
1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

SUMBER & REFERENSI
Dirangkum dari beberapa buku:

Sudaryat, Yayat. Spk. 2017. Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Erlangga

Héndrayana, Dian. 2017. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI). Bandung: Pustaka Jaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH WARTA SUNDA PENDIDIKAN lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI WARTA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-warta-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH WARTA SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/warta/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL WARTA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI WARTA SUNDA

Berita adalah makna informasi atau laporan tentang peristiwa atau kejadian aktual dan terkini dalam perhitungan waktu. Gagasan lain seperti dicap oleh para ahli, berita adalah laporan dari peristiwa atau gema yang penting, relevan, dan baru bagi masyarakat umum, diterbitkan secara luas menggunakan media massa secara berkala.

STRUKTUR TEKS BERITA

Ada beberapa struktur yang membentuk teks berita. struktur adalah yang membentuk teks, untuk menjadi teks yang lengkap. Struktur teks berita terdiri dari judul, lalu, dan isi berita.

CONTOH WARTA SUNDA PENDIDIKAN

Mulai tahun ajaran 2013/2014, biaya kuliah mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) akan distandarisasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan pagu maksimal sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang bisa dipungut dari siswa.

“Saat ini banyak sekali komponen biaya yang dipungut dari mahasiswa. Selain itu biaya kuliahnya mahal. Padahal menurut UU Dikti, biaya kuliah harus bisa dicapai. Oleh karena itu, biaya pendidikan di PTN akan diatur,” kata Mendiknas dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Kamis (27/9/2012) di Jakarta.

Kata Nuh, Kementerian Pendidikan telah membentuk tim untuk merumuskan standar satuan operasional pendidikan. Standar biaya dipastikan rampung pada Februari 2013. Namun, Nuh belum bisa menyebut pagu tertinggi yang akan ditetapkan pemerintah.

“Awal tahun ajaran baru 2013/2014, komponen biaya diberlakukan untuk mahasiswa, SPP saja. Inilah yang disebut SPP tunggal. Beda dengan komponen-komponen yang banyak seperti sekarang, ada kumpulan satuan kredit semester (SKS), sumbangan pendidikan, SPP, dll. Diharapkan standar biaya ini bisa menjadi tolak ukur agar biaya sekolah bisa tercapai, ”kata Nuh.

Alih-alih menetapkan standar biaya tersebut, mereka didasarkan pada karakteristik wilayah, program studi, dan perguruan tinggi. Sebagaimana telah ditetapkan, tata kelola PTN dibagi menjadi PTN badan hukum, PTN badan layanan umum, dan unit kerja PTN. Standar biaya pendidikan di PTN, kata Nuh, merupakan alat kendali bagi masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki instrumen pengawasan dengan menerapkan insentif dan insentif.

Jika PTN meminta uang sekolah kepada mahasiswa melebihi pagu maksimum, maka pemerintah akan memberikan sanksi atas kurangnya bantuan dana pemerintah untuk PTN. Sebaliknya, jika PTN bisa menghimpun dana melalui pengelolaan penelitian, maka pemerintah akan memberikan insentif dengan menambah dana ke PTN.

“Dulu pemerintah hanya bisa meminta PTN untuk tidak menaikkan SPP. Sekarang ada instrumen, spons, dan menerapkan sanksi fi nasional,” kata Nuh.

Pada 2013, pemerintah mengalokasikan bantuan operasional perguruan tinggi (BOPTN) Rp 4 triliun. Dana yang dialokasikan ke semua PTN ditargetkan agar PTN tidak menaikkan biaya pendidikan.

(Sumber: Majalah Cahara)

Mimiti taun ajaran 2013/2014, biaya kuliah mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) bakal distandarkeun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) netepkeun plafon maksimal sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) nu bisa dipungut ti mahasiswa.

“Ayeuna loba pisan komponén biaya nu dipungut ti mahasiswa. Salian ti éta ogé biaya kuliah nu mahal jadi bangbaluh. Padahal dumasar UU Pendidikan Tinggi, biaya kuliah kuduna bisa kahontal. Ku kituna, biaya pendidikan di PTN bakal diatur,” ceuk Mentri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Kemis (27/9/2012) di Jakarta.

Nuh nyebutkeun, Kemendikbud geus nyieun tim pikeun nyusun standar satuan biaya operasional pendidikan. Standar biaya éta dipastikeun bérés dina bulan Pébruari 2013. Tapi, Nuh can bisa nyebutkeun plafon pangluhurna nu bakal ditetepkeun pamaréntah.

“Mimiti taun ajaran anyar 2013/2014, komponén biaya nu diterapkeun ka mahasiswa, SPP wungkul. Ieu nu disebut SPP tunggal. Teu siga komponén nu loba pisan saperti ayeuna, aya pungutan satuan kredit semester (SKS), sumbangan pendidikan, SPP, jeung sajabana. Dipiharep standar biaya ieu jadi patokan supaya biaya kuliah bisa kahontal,” ceuk Nuh.

Nu dijadikeun tinimbang dina netepkeun standar biaya ieu nya éta dumasar kawilayahan, program studi, jeung karakteristik perguruan tinggi. Saperti nu geus ditetepkeun, tata kelola PTN dibagi jadi PTN badan hukum, PTN badan layanan umum, jeung PTN satuan kerja. Ayana standar biaya pendidikan di PTN, ceuk Nuh, jadi alat kontrol pikeun masarakat jeung pamaréntah. Ku sabab kitu, pamaréntah boga instrumén pengawasan ku cara nerapkeun insentif jeung disentif.

Lamun PTN ménta biaya SPP ti mahasiswa ngaleuwihan plafon maksimal nu ditetepkeun, maka pamarintah méré sangsi dikuranganana bantuan dana pamaréntah pikeun éta PTN. Sabalikna, lamun PTN bisa ningkatkeun dana ngaliwatan pengelolaan risét, mangka pamaréntah bakal méré inséntif ku cara nambahan dana ka éta PTN.

“Baheula, pamaréntah ngan bisa ngagero supaya PTN teu naékkeun biaya kuliah. Ayeuna, geus aya instruménna, kasup jeung nerapkeun sangsi fi nansialna,” ceuk Nuh.

Dina taun 2013, pamaréntah ngalokasikeun bantuan operasional pendidikan tinggi (BOPTN) Rp 4 triliun. Dana nu dikocorkeun ka sakabeh PTN ieu ditargetkeun sangkan PTN henteu naékkeun waragad kuliah.

(Sumber: Majalah Cahara)

Cimahi ngagelar pasanggiri ngadongéng/tingkat SMP sa-Kota Cimahi// Eta lomba diayakeun pikeun ngarojong karep siswa SMP/ ngaludang deui tradisi ngadongéng/ anu geus méh leungit.   

………………….. VOICE OVER …………………..

Dina tanggal 21 Pebruari 2014 anu anyar kaliwat/ MGMP Basa Sunda Kota Cimahi/ngagelar pasanggiri ngadongéng tingkat SMP sa-Kota Cimahi//Ieu kagiatan anu diayakeun di SMPN 8 Cimahi téh/ pikeun ngareuah-reuah miéling poé basa indung sadunya atawa mother tangue//Nurutkeun katerangan ti pupuhu MGMP Basa Sunda Kota Cimahi/Ibu Susi Budiwati,S.Pd./ ieu kagiatan téh geus rutin diayakeun saban taun// Dipiharep/ ieu kagiatan bisa ngahudang deui karesep barudak kana dongéng-dongéng Sunda/anu geus ngeureuyeuh laleungitan//Lian ti éta/pikeun numuwuhkeun deui tradisi ngadongéng anu geus méh leungit//Sakabéh SMP anu aya di Kota Cimahi/ngirimkeun wawakilna// Matak reueus/lantaran geuning barudak téh palinter ngadongéngna// Tina 54 urang pamilon/22 urang pamilon istri jeung 22 urang pamilon pameget/ ditetepkeun masing-masing genep pinunjul//Unggal pinunjul meunang piala/ piagem/ jeung béasiswa ti kapala Dinas Pendidikan Kota Cimahi//  

………………….. STATEMENT …………………..

SANDY NUGROHO/ SUNDA TV//

Pada bulan Desember, Daséntra bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Subang mengadakan kompetisi untuk dua anak di balai kabupaten Subang. Lomba ini digelar dalam rangka mengacaukan acara milangkala Kabupaten Subang ke-65.

Karena jumlah peserta yang banyak, kompetisi diadakan selama dua hari, dari tanggal 12 hingga 13 Desember. Disajikan dalam bentuk rampak sekar atau kadang disebut juga bunyi layeutan yang jumlah anggotanya minimal 10 orang.

Acara dibuka langsung oleh Bupati Subang. Dalam pemakaman tersebut, Bupati Subang mengungkapkan rasa bangganya kepada anak-anak SMP yang telah menguasai seni R&B. Ia pun mengungkapkan kegembiraannya, karena hampir seluruh SMP di Kabupaten Subang mengirimkan perwakilannya. Harapan besar, kata dia, jika kegiatan seperti itu terus diadakan, minat anak terhadap seni akan semakin meningkat.

WARGA BANGUNAN DI DUA KELAS A SUBANG / PEDULI MENUNJUKKAN SENI JAUH // KATAKAN, PERAWATAN ADALAH HASIL LATIHAN DI DALAM NARA / YANG ADALAH SALAH SATU MASALAH PALING BERBAHAYA UNTUK DIBUAT

—— PKG ——

NU MAHÉR MILANG MIDANG DINA SISINGANAN DI SUBANG, HORENG LAIN SENIIS ATAU AHLI SENI TRADISIONAL // PENGISI DUA KELAS A SUBANG OGÉ MEREKA TERPENGARUH OLEH BERBAGAI MASALAH HUKUM YANG MENUNJUKKAN KEMAMPUAN MEREKA DI SISI MATA // MEREKA BERPARTISIPASI DI WIR MAHDI WADITRA YANG INGIN JABAR NU INGIN MENYAKSIKAN TARIK WARGA BANGUNAN DI SUBANG / BANGGA MENGHADIRI PEMBANGUN PROPERTI KELAS DUA SUBANG / MEMILIKI PENGETAHUAN DALAM SENI R / THE HUBUNGAN ANTARA KANTOR / BESAR JUGA DIGUNAKAN JIKA WARGA KONSTRUKSI TELAH KELUAR DARI KEBERANGKATAN // ARDY RAHMADANI / SUNDA TV //

error: Content is protected !!