WARTA SUNDA

WARTA SUNDA ONLINE

WARTA SUNDA ONLINE

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar WARTA SUNDA ONLINE yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
WARTA SUNDA ONLINE

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

WARTA SUNDA ONLINE

WARTA SUNDA ONLINE 1

Lead: OSIS SMA urang téh badé ngayakeun Pasinggiri Musik Karinding antar kelas.  

Body: sakur siswa ti kelas 10 nepi ka kelas 12 nu aya minat ngiring dina éta acara tiasa daptar, jsté.
Assalamu’alaikum wrwb. Seja nguningakeun ka sadérék sadayana, réhna OSIS SMA urang téh badé ngayakeun Pasinggiri Musik Karinding antar kelas. Pasanggiri bakal dilaksanakeun tanggal 17 Agustus 2013, tempatna di Aula Serba Guna, tahuh 09.00 nepi ka réngsé.  

Ka sakur siswa ti kelas 10 nepi ka kelas 12 nu aya minat ngiring dina éta acara tiasa daptar ka panitia unggal istirahat pelajaran ti kaping 11–15 Agustus 2013.  

Ka Kelompok Karinding anu pangalusna bakal narima hadiah ti Bapa Kepala Sakola. Upami peryogi katerangan nu langkung lengkepna mah, sadérék sadayana tiasa nepengan panitia di sekretariat Panitia.

LATIHAN

 1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
 2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
 3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

WARTA SUNDA ONLINE 2

Tempat:PANGANDARANTgl`28 05 2017
Judul:NGADU NASIB DI LOKASI WISATA PANGANDARANRep/Cam:ENDANG MS
Redaktur:AAM PERMANA: 
VIDEOAUDIO

PENYIAR
  
 
VTR STAR

CUE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDE SUPRIATNA, PADAGANG
BALANTIK DI TEMPAT WISATA BASISIR PANGANDARAN TÉTÉLA BISA NGADATANGKEUN KAUNTUNGAN// BALANTIKNA OGÉ BISA DIANDELKEUN PIKEUN NGABAYUAN KULAWARGANA// SUMANGGA NYANGGAKEUN BAÉ WARTANA//

—–PKG——

DI KAWASAN WISATA PANGANDARAN/ TI BAHEULA TUG KA KIWARI TEU SAEUTIK NU NGAHAJA NYIAR KASAB TINA BALANTIK RUPA- RUPA KADAHARAN JEUNG KAULINAN// NU DAGANGNA HORÉNG LAIN WAÉ URANG PANGANDARAN KATUT SABUDEUREUNANA/ TAPI OGÉ TEU SAEUTIK NU JOLNA TI SUMEDANG/ GARUT/ BANJAR/ CIAMIS/ JEUNG SAJABANA/// SALAHSAHIJI NU DAGANGNA TÉH NYAÉTA UDE SUPRIATNA/ URANG WARGA GARUT NU GEUS WELASAN TAUN DAGANG BASO CUANKI DI BASISIR PANGANDARAN// NURUTKEUN UDE/ ARI KU LEUKEUN MAH BALANTIK CUANKI DI BASISIR PANGANDARAN TÉH NGADATANGKEUN UNTUNG ANU LUMAYAN GEDÉ// UDE OGÉ BISA NGABAYUAN KULAWARGANA TINA LADANG BALANTIKNA TEH/// BUKTINA/ AYEUNA DINA SAPOÉNA UDE BISA NGALA BATI TEPI KA 300 RÉBU//

—-WW SUNDA—-

 NURUTKEUN UDE JEUNG PADAGANG SÉJÉNNA/ NU DAGANG DI PANGANDARAN TÉH BOGA BEUNGKEUTAN ATAWA ORGANOSASINA// ÉTA TÉH SANGKAN NU DAGANGNA TARTIB JEUNG AYA NU NGURUS MUN PARENG AYA PASUALAN//
 
ENDANG MS/ SUNDA TV//

LATIHAN

 1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
 2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
 3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

WARTA SUNDA ONLINE 3

Lead: Helaran Jampana dina miéling poé jadina Kota Tasikmalaya pikeun mageuhkeun tékad pamaréntah sangkan “Sauyunan Ngarojong Pangwangunan ku Gawé Nyata ngahontal Rahayat Kerta Raharja”  

Body: Panitia nyadiakeun piala jeung layang pangajén pikeun pamilon helaran, jsté.  
Hélaran Jampana Kota Tasikmalaya 2013  
Dina raraga miéling poé jadina Kota Tasikmalaya taun 2013 ieu direuah-reuah ku Hélaran Jampana. Ruteuna ti mimiti Bunderan Tugu Adipura, tuluy ngidul sapanjang jalan KHZ Mustofa nepi ka Lapang Dadaha.  

Helaran Jampana nu dilaksanakeun taun ieu seja mageuhkeun tékad pamaréntah pikeun “Sauyunan Ngarojong Pangwangunan ku Gawé Nyata sangkan Rahayat Kerta Raharja”  

Sajaba ti midangkeun rupa-rupa kasenian tradisional Sunda, sacara simbolis dina aleutan helaran dipintonkeun ogé hasil-hasil pangwangunan ti unggal dinas. Anu harita milu ngaleut dina helaran téh di antarana waé dinas kacamatan, kesatuan bangsa, komunitas sapédah gowél, unsur BUMN, BUMD, OPD Setda Kota Tasikmalaya. Sajaba ti éta, aya pamilon hélaran ti warga Tionghoa,nu rampak maraké pakéan Sunda, kayaning kabaya, pangsi, jeung iket barangbang semplak.  

Aleutan helaran nu munggaran dipupuhuan ku Walikota katut Wakilna, dibarengan ku Sékda sarta réngréngan DPRD, para Kepala Dinas/Badan, alim ulama, sarta unsur Muspida Kota Tasikmalaya ngajugjug panggung kahormatan nu dipernahkeun di jalan parapatan Nagarawangi.  

Panitia nyadiakeun piala jeung layang pangajén pikeun pamilon helaran. Anu jadi Pinunjul I beunang ku Unit BPPT, Pinunjul II Dinas Kacamatan Tawang, sarta Pinunjul III Dinas Kacamatan Kawalu. Sedengkeun anu jadi Pinunjul kahiji dina Lomba kandaraan hias nyaéta ku Unit Perbankan, pinunjul kadua Bina Marga, jeung pinunjul katilu ku Asia Plaza.   Uun Juharti (Manglé)  

LATIHAN

 1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
 2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
 3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

TEKS WARTA 4

Lead: Dina raraga ngamumulé budaya Sunda, Walikota Bandung geus ngaluarkeun aturan anyar nu eusina nganjurkeun ka sakumna pelajar jeung mahasiswa sangkan maraké pakéan adat Sunda unggal poé Rebo.  

Body: Ku cara kitu, dipiharep para pelajar ngabogaan sikep nu hadé kana budayana sorangan, anu ahir-ahir ieu ku geus kadéséh ku nerekabna budaya deungeun.
Wartos-wartos salajengna. Dina raraga ngamumulé budaya Sunda, Walikota Bandung geus ngaluarkeun aturan anyar nu eusina nganjurkeun ka sakumna pelajar jeung mahasiswa sangkan maraké pakéan adat Sunda unggal poé Rebo.  

Pikeun pelajar putra disarankeun maké pakéan sabangsa pangsi jeung iket. Pelajar putri maké kabaya.   Ieu aturan téh minangka komitmen Walikota dina ngalaksanakeun program ngaronjatkeun raga katineung para pelajar kana budayana sorangan. Ku cara kitu, dipiharep para pelajar ngabogaan sikep nu hadé kana budayana sorangan, anu ahir-ahir ieu ku geus kadéséh ku nerekabna budaya deungeun.  

Sajaba ti éta, Walikota Bandung dina Apél Bendéra poé Senén tadi negeskeun sangkan aparan pamaréntah kota ogé ajeg jeung leuwih daria dina ngalaksanakeun program ngagunakeun basa Sunda unggal poé Rebo, boh dina suasana resmi boh teu resmi.

LATIHAN

 1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
 2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
 3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

TEKS WARTA 5

Tempat:BANDUNGTanggal:03-6-2018
Judul:MANGRATUS IMAH DI CINGISED KACAAHANRep/Cam:ABDUL R
Redaktur: : 
VIDEOAUDIO

PENYIAR 
 
 
 
VCR START
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACA PENYIAR
MANGRATUS IMAH DI LELEWEK CINGISED/ ARCAMANIK KOTA BANDUNG/ KACAAHAN BALUKAR WALUNGAN CIRONGGÉNG LIMPAS/ TI POÉ SALASA SORÉ KAMARI// TEPI KA POÉ REBO ISUK-ISUK/ ÉTA CAAH MASIH NGEUEUM SAWATARA IMAH WARGA// ANTUKNA/ WARGA TEU BISA KA MAMANA/ DUMÉH ÉTA JALAN DIBLOKIR KÉNÉH KU PANGHALANG TINA KAI JEUNG DREUM//

——VOICE OVER——

TEPI KA POÉ REBO ISUK-ISUK/ CAAH MASIH NGEUEUM SAWATARA IMAH WARGA// SANAJAN KITU/ CAAH MIMITI NGOROTAN/ TEPI KA 30 SENTI/ SATUTAS PETUGAS DINAS BINA MARGA KOTA BANDUNG NYEDOT ÉTA CAI CAAH MAKÉ MESIN KOMPA//

—–JEDA GAMBAR—–

NAJAN CAINA NGOROTAN/ KAGIATAN WARGA DI LELEWEK CINGISED ARCAMANIK KOTA BANDUNG/ MASIH KATEUG// PANGNA KITU/ JALAN PIKEUN NGAJUGJUG KA PAIMAHAN WARGA MASIH DIBLOKIR TUR KAKEUEUM// SAWATARA KENDARAAN GE JALANNA KAPAKSA MUTER/ TUR DIPAHING NGALALAR KA PAIMAHAN/ NU MASIH KÉNÉH KACAAHAN//

———JEDA GAMBAR——

SAWATARA WARGA NU IMAHNA GEUS TEU KAKEUEUM/ MIMITI MERESIHAN IMAH KATUT HARTA BANDANA// WARGA CINGISED ARCAMANIK KOTA BANDUNG MIHAREP/ PAMARÉNTAH SAGANCANGNA NGAYAKEUN NORMALISASI WALUNGAN CIRONGGÉNG/ NU KIWARI GEUS DÉÉT//‎ ÉTA CAAH ANU NGEUEUM IMAH WARGA TÉH DIERONG TINA LIMPASNA WALUNGAN CIRONGGÉNG// SAMALAH/ TANGGUL WALUNGAN CIRONGGÉNG KUNGSI REMPAG DUA KALI//

—-STATEMENT——-

ÉTA CAAH ANU NGEUEUM MANGRATUS IMAH WARGA DI CINGISED ARCAMANIK KOTA BANDUNG TÉH/ MIMITI NARAJANG TI POÉ MALEM REBO/ BALUKAR WALUNGAN CIRONGGENG LIMPAS SATUTAS HUJAN GEDÉ NU NARAJANG KA ETA LELEWEK//
 
YANA KURNIA/ SUNDA TV//

LATIHAN

 1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
 2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
 3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

SUMBER & REFERENSI
Dirangkum dari beberapa buku:

Sudaryat, Yayat. Spk. 2017. Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Erlangga

Héndrayana, Dian. 2017. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI). Bandung: Pustaka Jaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai WARTA SUNDA ONLINE lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI WARTA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-warta-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH WARTA SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/warta/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL WARTA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

WARTA SUNDA ONLINE

Berita adalah makna informasi atau laporan tentang peristiwa atau kejadian aktual dan terkini dalam perhitungan waktu. Gagasan lain seperti dicap oleh para ahli, berita adalah laporan dari peristiwa atau gema yang penting, relevan, dan baru bagi masyarakat umum, diterbitkan secara luas menggunakan media massa secara berkala.

STRUKTUR TEKS BERITA

Ada beberapa struktur yang membentuk teks berita. struktur adalah yang membentuk teks, untuk menjadi teks yang lengkap. Struktur teks berita terdiri dari judul, lalu, dan isi berita.

 1. Judul
  Judul adalah kata kunci (keyword) yang mewakili berita secara keseluruhan. dalam teks berita, judul biasanya berisi deskripsi tentang apa yang terjadi. Lebih baik lagi, judul dibuat untuk menarik pembaca atau pendengar.
 2. Lalu
  Halaman depan atau berita adalah bagian yang sangat penting dari berita saya. Maka berita adalah inti dari keseluruhan berita. Setiap pemimpin GE ditulis untuk mendorong pembaca untuk terus mengikuti atau terus membaca berita
 3. Konten
  Bagian konten adalah inti dari teks berita. Konten berita adalah konten berita yang dapat memecah berita di mana sangat jelas informasi apa pun yang disajikan.
CONTOH WARTA BAHASA SUNDA SINGKAT

CONTOH BERITA BAHASA INGGRIS SINGKAT 1

Helaran Jampana
Kota Tasikmalaya 2013

Dalam rangka memperingati hari raya Kota Tasikmalaya tahun 2013 diganggu oleh Hélaran Jampana. Rute dari awal Lingkar Tugu Adipura, lalu ke selatan menyusuri jalan KHZ Mustofa menuju Lapangan Dadaha.

Helaran Jampana yang digelar tahun ini hanya memperkuat tekad pemerintah untuk “Mendukung Pembangunan dengan Kerja Nyata Mewujudkan Umat Kerta Raharja”

Selain memainkan ragam kesenian R&B tradisional, secara simbolis aleutan helaran juga menampilkan hasil pengembangan dari masing-masing jurusan. Yang ikut berenang di helaran tersebut hanya dinas kabupaten, persatuan bangsa, masyarakat gowel sepeda, unsur BUMN, BUMD, Sekretaris OPD Kota Tasikmalaya. Selain itu, ada pula peserta dari komunitas Tionghoa yang sering menggunakan pakaian khas Sunda, seperti kabaya, poros, dan bagbangbang semplak.

Kursi helaran pertama diketuai oleh Walikota dan Wakilnya, bersama dengan Sekretaris dan anggota DPRD, Kepala Dinas / Badan, Ulama, dan unsur Muspida Kota Tasikmalaya mendirikan panggung kehormatan di perempatan perempatan Nagarawangi.

Panitia memberikan piala dan surat penghargaan kepada para peserta. Yang menjadi I I diizinkan oleh Unit BPPT, II Kabupaten Tawang, dan III Kabupaten Kawalu. Sedangkan juara I lomba kendaraan hias diraih Banking Unit, juara II Highway, dan juara III Asia Plaza.

Uun Juharti (Manglé)

CONTOH BERITA BAHASA INGGRIS SINGKAT 2

Assalamu’alaikum wrwb.
Seperti yang kita ketahui bersama, siswa SMA kita akan mengadakan Lomba Musik Karinding antar kelas. Kompetisi akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 2013, di Multipurpose Hall, mulai pukul 09.00 sampai dengan akhir.

Setiap siswa dari kelas 10 hingga kelas 12 yang tertarik untuk mengikuti acara dapat mendaftar ke panitia untuk setiap jeda pelajaran pada tanggal 11-15 Agustus 2013.

Grup Karinding terbaik akan menerima hadiah dari Kepala Sekolah. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi panitia di Sekretariat Panitia.

CONTOH BERITA BAHASA INGGRIS SINGKAT 3

Berita selanjutnya.
Untuk membina budaya, Walikota
Bandung mengeluarkan aturan baru untuk itu
merekomendasikan kepada semua siswa dan siswa
jadi pakailah baju custom R setiap hari rabu.

Untuk siswa laki-laki dianjurkan untuk memakai baju
poros dan paket. Siswa perempuan mengenakan kabaya.

Aturan ini seperti yang dilakukan oleh Walikota
menerapkan program untuk meningkatkan tubuh bagian dalam
siswa ke dalam budaya mereka sendiri.
Ngomong-ngomong, seperti yang diharapkan para siswa
sikap yang lebih baik terhadap budaya seseorang, yang terakhir
ini karena diganggu oleh penyebaran budaya asing.

Selain itu Walikota Bandung tentang Bendera Banding
Senin telah mengkonfirmasi untuk membuat permintaan maaf pemerintah
Kota ini juga mantap dengan lebih daria dalam perilaku
Program ini juga menggunakan bahasa Inggris setiap Rabu
baik dalam suasana formal maupun informal.

BALANTIK DALAM WISATA TERHADAP PANGANDARAN TETLAL DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT // BALANTIKNA JUGA DAPAT DIANDALKAN MEMBANTU KELUARGA MEREKA // MOHON DUKUNG BERITA //

—– PKG ——

DI WILAYAH PARIWISATA PANGANDARAN / DARI TUGAS MASA LALU SAMPAI HARI INI BUKAN KECIL YANG SENGAJA MENCARI KERJA DARI BERBAGAI MAKANAN DAN GAMES BALANTIK / DAN LAINNYA /// SALAH SATU PEDAGANG ADALAH UDE SUPRIATNA / PENDUDUK GARUT KITA SELAMA TAHUN PERDAGANGAN BASO CUANKI DI BASISIR PANGANDARAN // MENGIKUTI UDE / ARI JUGA DAPAT MENDUKUNG KELUARGA DARI PETANI BALANTIKNA /// BUKTI / SEKARANG SEHARI UDE DAPAT MEMBUAT HINGGA 300 RIBU //

—- WW SUNDA —-

MENURUT UDE DAN PEDAGANG LAIN / PERDAGANGAN DI PANGANDARAN ADALAH TANPA ANTARA ATAU ORGANISASI

ENDANG MS / SUNDA TV //

RATUSAN RUMAH DI CINGISED COWARDS / ARCAMANIK BANDUNG CITY / KACAAHAN BALUKAR WALANGAN CIRONGGENG LIMPAS / DARI SELASA SANTAI HARI INI // MENUJU RABU PAGI / MEREKA MASIH MELIHAT RUMAH / TAMU / TAMU MASIH DIBLOKIR DREUM //

—— PENGISI SUARA ——

TAPI PADA HARI RABU PAGI / BANJIR MASIH TERTAWA BEBERAPA RUMAH TANGGA // BAHKAN PIKIRAN / BANJIR DIMULAI PENCAHAYAAN / BAHKAN SAMPAI 30 SENTH / SATU KANTOR BANGUNAN KOTA BANDUNG MENYEDI AIR AIR MENGGUNAKAN MESIN KOMPAS //

—– GAMBAR GAMBAR —–

MESKIPUN AIR RUSAK / KEGIATAN WARGA WNI DI KOTA ARCAMANIK BANDUNG TERSINGKAT MASIH / MASIH DIHANCURKAN // PANGNA KITU / JALAN RUMAH WARGA MASIH DIBLOKIR DAN DIHAPUS // BEBERAPA KENDARAAN JALAN GE HARUS DIMAINKAN /

——— HARAP GAMBAR ——

BEBERAPA PENGUMUM RUMAH BELUM DIPERBAIKI / MULAI MEMBERSIHKAN RUMAH DAN PROPERTI // CINGISED WARGA ARKAMANIK BANDUNG MIHAREP / PEMERINTAH MEMBANGUN NORMALISASI RIVER CIRONGANGIRENG / CURRENT CIRONGGIRENG / CURRENT CIRRENTIZUNG TWICE //

—- PERNYATAAN ——-

BANJIR YANG RATUSAN RATUSAN RUMAH TANGGA DI KOTA ARCAMANIK CINGISED TEH BANDUNG / SERANGAN PERTAMA DARI RABU MALAM / AKIBAT SUNGAI CIRONGGENG SETELAH SATU RATUS HUJAN YANG MENYERANG LELEWEK //

YANA KURNIA / SUNDA TV //

error: Content is protected !!