MATERI ARTIKEL SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO

ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO

Dina média massa, kayaning majalah, koran, atawa média online, lian ti eusina ngamuat berita téh mindeng ogé ngamuat artikel atawa bahasan. Éta artikel téh eusina mangrupa pangaweruh nu umum tur haneut kénéh (aktual jeung faktual). Jejer tulisanana nyoko kana masalah nu patali jeung budaya, sosial kamasarakatan, hukum, olahraga, kaséhatan, ékonomi jsté. Tangtuna anu gedé mangpaatna pikeun ngajembaran pangaweruh urang.

Wanda-wanda artikel biasana digolongkeun dumasar kana saha nu nulisna, fungsi, jeung kapentinganana. Ditilik tina jihat nu nulisna aya nu disebut artikel redaksi jeung artikel umum. Artikel redaksi nyaéta tulisan nu digarap atawa ditulis ku redaksi dumasar kana tema nu jadi eusi penerbitan. Sedengkeun artikel umum mangrupa tulisan nu ditulis ku umum. Demi fungsi jeung kapentinganana, aya artikel husus jeung artikel sponsor. Artikel husus sok disebut ogé artikel redaksi, sedengkeun artikel sponsor nyaéta artikel anu ngadadarkeun hiji hal supaya dipiwanoh ku balaréa.

A. MEDAR ARTIKEL

Artikel téh ngabogaan harti salaku hiji karangan faktual (nonfiksi) ngeunaan hiji masalah sacara lengkep, anu panjangna teu tangtu, pikeun dimuat di media massa. Artikel kaasup kategori tulisan views (sawangan, nyaéta tulisan anu eusina sawangan, ideu, opini, kumaha nu nulis ngajén kana hiji masalah atawa kajadian.

Artikel téh hartina karya tulis lengkep dina média massa saperti surat kabar, majalah, tabloid, jeung sajabana. Aya ogé nu nyebutkeun, artikel nyaéta tulisan lepas nu eusina mangrupa opini hiji jalma anu ngajujut hiji masalah nu tangtu, sipatna aktual atawa kontrovérsial kalawan udagan pikeun méré nyaho (informatif) jeung ngayakinkeun (pérsuasif arguméntatif), atawa ngahibur halayak nu maca (rékréatif).

Nu dimaksud lepas téh sabab saha waé bisa nulis artikel, kalawan topik anu bébas, saluyu jeung minat sarta widang kaahlian dirina masing-masing. Nu nulis artikel raket patalina jeung hiji ideu atawa gagasan ngeunaan pasualan jeung solusi anu hayang ditepikeun ka halayak. Nulis artikel, biasana miboga udagan pikeun nawarkeun solusi pikeun ngungkulan masalah, ngadidik, ngahibur jeung mangaruhan nu maca.

1. KALUNGGUHAN JEUNG KAGUNAAN ARTIKEL

a. Penerjemah warta dina kalawarta
Pikeun kalawarta, tabloid, atawa majalah, artikel nu ditulis ku ahli dina widangna miboga fungsi minangka pangaping sakaligus minangka penerjemah jeung nu nganalisis warta. Artikel, miboga fungsi pikeun ngahijikeun fakta-fakta dina warta kana hiji wengkuan jéntré, tandes, sarta ngeunah dibacana.

b. Wahana diskusi geusan néangan solusi sarta prosés aktualisasi jeung éksisténsi diri.
1) Wahana diskusi jeung sosialisasi gagasan. Salaku masarakat intelék, nu nulis tangtu miboga kahariwang ngeunaan naon nu kabandungan, kabaca, katempo, nu kadéngé, sajeroning pangalamanana. Tuluy manéhna ngajén sarta ngangtukeun sikep kana pokok pasualanana. Salaku individu nu intelék manéhna miboga sikep ngeunaan hiji bebeneran, kajujuran, kaadilan, démokrasi, nanjeurkeun hukum, norma-norma sosial agama, atawa hal anu sifatna normatif ogé diaku sacara universal.

2) Sarana kontribusi pamikiran pikeun méré solusi kana hiji masalah. Pikeun nu nulis artikel, yén nulis pikeun média massa téh dirojong ku tékadna pikeun méré kontribusi pamikiran dina raraga néang solusi kana hiji hal anu karandapan ku masarakat atawa bangsa.

3). Sarana aktualisasi sakaligus pikeun éksisténsi diri. Teu saeutik jalma sacara sadar nulis artikel konsumsi pérs téh minangka sarana aktualisasi sakaligus éksisténsi diri. Descrates miboga pamadegan cogito ergo sum ‘saya berpikir maka saya ada’. Ngan jalma nu daék mikir nu bisa némbongkeun ajén diri nu bakal diaku ku masarakat.

B. CIRI ARTIKEL

Artikel nu ditulis pikeun kalawarta atawa majalah mibanda tujuh ciri:

a. Aya ngaran nu nulisna
Artikel nyaéta karya individual, hartina dina artikel ngaran nu nulis kudu dicantumkeun kalayan jelas. Pikeun artikel opini ngaran nu nulis biasana ditulis di luhur/di handapeun judul tulisan. Tapi lamun kategorina di luar opini contona artikel ‘ringan’ jeung artikel praktis ngaran nu nulis ditulis rada disumputkeun ku cara disimpen di ahir tulisan jeung ditempatkeun di jero kurung.

b. Miboga gagasan nu aktual jeung atawa kontrovérsial
Artikel kudu miboga gagasan nu aktual, kontrovérsial, atawa duanana. Gagasan nu aktual hartina sifatna anyar, can loba ditulis jeung diobrolkeun, hiji hal nu aya di luar batas atawa nu ilahar.

c. Gagasan nu diangkat dina tulisan kudu patali jeung kapentingan jalma réa.
Artikel nu ditulis kudu méré mangpaat ka jalma réa luyu jeung kaayaan pasar média massa nu midangkeun éta artikel.

d. Ditulis kalayan référénsial ku visi nu inteléktual.
Artikel nyaéta hiji karya nonfiksi, hartina béda jeung novél atawa carpon nu mangrupa hiji prosés imajinasi kréatif nu nulis. Artikel mangrupa hiji prosés kréatif inteléktual. Minangka karya inteléktual artikel kudu dirojong ku bacaan, pangaweruh, jeung tiori nu relevan anu biasana aya dina kalawarta, majalah, jurnal, hasilhasil panaluntikan, skripsi, buku, atawa internét.

e. Dipidangkeun dina basa nu hirup, populér, jeung komunikatif
Artikel kudu maké basa jurnalistik. Basa jurnalistik hartina basa nu ilahar dipaké dina pérs, kalawarta, majalah, bulétin, jeung tabloid. Basa jurnalistik ciri utamana nyaéta basajan, jéntré, singget, ngirut, babari ditarima, babari jeung arahna (komunikatif).

f. Singget jeung tuntas
Singget sacara filosofis hartina sacara langsung, pikiran nu maca teu diulinkeun, nepi ka hésé nyurahanana. Singget sacara téknis hartina diluyukeun jeung kavling atawa rohangan nu disadiakeun anu unggal kalawarta rélatif béda.

Tuntas hartina henteu nyambung kana édisi nu satuluyna, artikel nu dipidangkeun dina kalawarta édisi ayeuna kudu bérés dina saharitaeun. Aya ogé anu dimuat sacara bersambung nepi dua atawa tilu édisi, tapi frékuénsi jeung préséntasena kawilang jarang.

g. Orisinal
Artikel anu ditulis asli mangrupa karya sorangan lain hasil plagiat atawa mindahkeun tulisan batur diaku karya sorangan. Pikeun nyingkahan éta hal nu nulis kudu ngawasa sakaligus ngamalkeun étika penulisan. Kadua artikel nu ditulis sarta dikirimkeun ka kalawarta atawa majalah kudu anu aslina lain meunang motokopi atawa salinanana.

LATIHAN 1

1) Naon ari artikel téh?
2) Dina naon urang bisa manggihan artikel?
3) Kalungguhan artikel téh pikeun wahana diskusi. Jéntrékeun ku hidep maksud éta kalimah!
4) Salah sahiji ciri artikel téh singget jeung tuntas. Jelaskeun maksudna!
5) Naon eusi artikel téh?

(PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA)

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

LINK KUMPULAN MATERI ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-artikel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/artikel-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO

ARTIKEL SUNDA: MASALAH KARAKTERISTIK & CONTOH PERSAINGAN
Di media massa, seperti majalah, koran, atau media online, konten berita yang diupload selain sering juga mengupload artikel atau diskusi. Tulisan tersebut merupakan isi dari pengetahuan yang umum dan masih hangat (aktual dan faktual). Topik tulisannya mengadopsi isu yang berhubungan dengan budaya, kesejahteraan sosial, hukum, olah raga, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Tentu saja itu sangat bermanfaat bagi perluasan pengetahuan kita.
Jenis artikel biasanya diklasifikasikan berdasarkan siapa yang menulisnya, fungsinya, dan minatnya. Dilihat dari arahan penulisnya ada yang disebut artikel editorial dan artikel umum. Artikel redaksi adalah artikel yang dikerjakan atau ditulis oleh redaksi berdasarkan tema yang ada pada isi terbitan. Sedangkan artikel umum adalah postingan yang ditulis oleh publik. Demi fungsi dan kepentingan, ada artikel khusus dan artikel bersponsor. Artikel khusus terkadang disebut artikel editorial, sedangkan artikel bersponsor adalah artikel yang menggambarkan sesuatu yang ingin diketahui oleh publik.
Dalam penelitian ini, hidep akan dikenalkan dengan berbagai artikel dan keingintahuan. Hidep juga diharapkan dapat mereview teks artikel tersebut, yang nantinya akan dilatih untuk memberikan interpretasi, memberikan tanggapan dan komentar terhadap sebuah artikel, hingga akhirnya Hidep dapat membuat artikel tersebut.
Artikel Medar
Setelah Anda selesai mengamati, memahami kosakata dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, agar pengetahuan Anda semakin berkembang dan Anda mampu memahami materi ajar, silahkan baca uraian di bawah ini!
Artikel diartikan sebagai karangan faktual (nonfi ksi) tentang suatu masalah yang lengkap, panjangnya tidak terbatas, untuk dimuat di media massa. Artikel termasuk kategori tampilan tulisan (preview, yaitu posting yang berisi preview, ide, opini, bagaimana penulis mengapresiasi suatu masalah atau peristiwa.
Artikel merupakan suatu tulisan yang lengkap di media massa seperti koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan, artikel adalah postingan yang memuat pendapat seseorang yang mengemukakan suatu masalah tertentu, aktual atau kontroversial dengan tujuan menginformasikan (informatif) dan meyakinkan (persuasif argumentatif), atau menghibur pembaca (rekreasional). Yang dimaksud dengan yang terakhir adalah karena siapapun bisa menulis artikel, dengan topik bebas, sesuai dengan minat dan bidang keahlian masing-masing. Penulis artikel sangat erat kaitannya dengan ide atau gagasan tentang kasus dan solusi yang ingin Anda sampaikan kepada khalayak. Menulis artikel, biasanya bertujuan untuk menawarkan solusi dalam memecahkan masalah, mendidik, menghibur dan mempengaruhi pembaca.
ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO

 1. Peran dan Kegunaan Artikel
  Sebuah. Penerjemah berita di koran
  Untuk surat kabar, tabloid, atau majalah, artikel yang ditulis oleh para ahli di bidangnya berfungsi sebagai penerjemah dan analis berita. Artikel, memiliki fungsi menggabungkan fakta-fakta dalam berita ke dalam cakupan yang detail, tandes, dan enak dibaca.
  b. Wahana diskusi mencari solusi dan proses aktualisasi dan eksistensi diri.

1) Wahana diskusi dan penyebaran gagasan. Sebagai masyarakat intelektual, penulis tentunya memiliki kecemasan akan apa yang dirasakan, dibaca, dilihat, didengar, dalam pengalamannya. Kemudian dia menghormati dan menentukan sikap terhadap subjek masalah tersebut. Sebagai individu intelektual ia memiliki sikap kebenaran, kejujuran, keadilan, demokrasi, penegakan hukum, norma sosial agama, atau sesuatu yang normatif serta diterima secara universal.

2) Berarti memberikan kontribusi pemikiran untuk memberikan solusi atas suatu masalah. Bagi penulis artikel tersebut, bahwa penulisan untuk media massa didukung oleh tekad untuk menyumbangkan pemikiran guna mencari solusi atas sesuatu yang dihadapi masyarakat atau bangsa.

3). Sarana aktualisasi simultan untuk eksistensi diri. Tak sedikit orang yang secara sadar menulis artikel konsumsi pers merupakan sarana aktualisasi sekaligus eksistensi diri. Descrates memiliki pendapat cogito ergo sum ‘I think then I am’. Hanya orang yang mau berpikir yang bisa menunjukkan harga diri yang akan dihargai oleh masyarakat.

 1. Fitur Artikel
  Artikel yang ditulis untuk surat kabar atau majalah memiliki tujuh ciri
  Sebuah. Ada nama untuk ditulis
  Artikel merupakan karya individu, artinya dalam artikel tersebut harus dicantumkan nama pengarangnya dengan jelas. Untuk opini artikel nama penulis biasanya ditulis diatas / dibawah judul artikel. Namun jika kategorinya di luar pendapat misalnya artikel ‘ringan’ dan artikel praktis nama penulis ditulis agak tersembunyi dengan ditempatkan di akhir tulisan dan ditempatkan di dalam tanda kurung.

b. Miliki ide aktual dan atau kontroversial
Artikel harus memiliki ide yang aktual, kontroversial, atau keduanya. Ide yang sebenarnya berarti sesuatu yang baru, namun banyak ditulis dan dibicarakan, sesuatu yang di luar batas atau di luar kebiasaan.

c. Ide-ide yang diangkat dalam tulisan harus relevan
ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO

kepentingan banyak orang.
Artikel yang Anda tulis harus bermanfaat bagi banyak orang sesuai dengan keadaan pasar media massa yang memutar artikel tersebut.

d. Ditulis dengan mengacu pada visi intelektual.
Tulisan adalah karya nonfi ksi, artinya berbeda dengan novel atau karangan yang merupakan proses kreatif imajinasi pengarang. Artikel adalah proses kreatif intelektual. Sebagai sebuah karya intelektual, sebuah artikel harus didukung oleh bacaan, pengetahuan, dan teori yang relevan yang biasanya ditemukan di koran, majalah, jurnal, hasil penelitian, skripsi, buku, atau internet.

e. Disajikan dengan bahasa yang hidup, populer, dan komunikatif
Artikel harus menggunakan bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik berarti bahasa yang paling umum digunakan di pers, koran, majalah, buletin, dan tabloid. Ciri utama bahasa jurnalistik adalah sederhana, detil, ringkas, konsisten, dapat diterima, informatif dan komunikatif.

f. Ringkas dan teliti
Singkat dalam fi losofi artinya langsung, pikiran pembaca tidak dimainkan, sehingga sulit untuk dijelaskan. Secara teknis singkat artinya disesuaikan dengan kavling atau ruang yang disediakan setiap magasin relatif berbeda.

Sepenuhnya berarti tidak menyambung ke edisi berikutnya, artikel yang muncul di edisi majalah saat ini harus segera diselesaikan. Ada juga yang dimuat terus menerus hingga dua atau tiga edisi, namun frekuensi dan penyajiannya relatif jarang.

g. asli
Artikel yang aslinya ditulis adalah hasil karyanya sendiri bukan hasil penjiplakan atau transfer tulisan orang lain seperti karyanya sendiri. Untuk menghindarinya, penulis harus menguasai dan mengamalkan etika menulis. Baik artikel yang ditulis dan diserahkan ke surat kabar atau majalah harus asli bukan fotocopy atau co
ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTOpy.
PERTANYAAN LATIHAN
1) Apa artikelnya?
2) Dalam artikel apa kita bisa menemukan?
3) Peran artikel adalah sebagai kendaraan diskusi. Jelaskan dengan huruf tebal arti dari kalimat itu!
4) Salah satu ciri artikel adalah ringkas dan menyeluruh. Jelaskan artinya!
5) Apa isi artikelnya?

Alasan
Ini telah menjadi kelahiran saya sekarang. Jika kita berbicara, atau berbicara di depan orang banyak, selalu lupa mengucapkan “sampurasun”. Sepertinya sudah menjadi kebutuhan. Akulah yang berbicara tentang cerita itu, atau banyak orang yang menyaksikannya, yang tiba-tiba menjawab “ramp”. Sementara itu terlalu banyak untuk diingat juga tidak, yang dimaksud dengan “sampurasun” yang dijawab dengan “ramp” adalah.

Sempat babalagonjangan ditanyakan beberapa orang. Ingin tahu apa persepsinya tentang maksud pembicaraan tersebut. Jawabannya beragam. Ada yang mengucapkan salam, ada yang mengucapkan saharti dan assalamu’alaikum, ada yang mengucapkan gigideug. Yang pasti, saya biasanya mengatakan “sampurasun” atau jawaban “rampes” hanya menurut orang biasa.

Jadi sekali lagi saya harus bertanya kepada anak-anak yang selalu mengikuti lomba bujangan. Oleh karena itu, mereka tidak menyebutnya “sampurasun” yang merupakan inti daria. Seolah-olah mengucapkan kata itu sebentar di sepanjang keyakinan tertentu. Ongkoh ada kewajiban mereka untuk menunjukkan salam, yang – dalam kompetisi semacam itu – sepertinya dibuat-buat.

Karena sudah menjadi kebiasaan minum teh, tidak sedikit pemimpin yang diomong-olok seperti bupati atau gubernur, jika dalam pidato tersebut rekannya lupa mengucapkan “sampurasun”. Hingga terjadi kebakaran, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dituding mengganti kata assalamu’alailkum dengan “sampurasun”. Tidak ada kematian yang tampaknya berasal dan tidak akan disebutkan di sini secara panjang lebar. Hanya dari gugujrudan yang kemudian banyak diperbincangkan media, ternyata tidak semua orang paham apa yang dimaksud dengan “sampurasun”. Bahkan, ada surat kabar yang kemudian menjelaskan arti kata “sampurasun” dan “rampes”.
Dalah kalau kita buka kamus juga gak “sampurasun” dan “rampes” itu banyak kesenangan. Dalam Kamus Basa Sunda R. Satjadibrata yang cukup laris di sana (edisi 1 tahun 1948) misalnya, “sampurasun” bukanlah lemma yang berdiri sendiri. Ada juga kata “sempurna” yang artinya pengampunan. Dan “matahari” diartikan sebagai ingsun (bahasa Jawa) atau saya. Jika Anda ingin melihat kamus, “sampurasun” diartikan sebagai ‘maaf
Saya ‘.

Namun dalam lemma “rampes” dijelaskan sebagai berikut: diucapkan oleh pemilik rumah (jika ada tamu yang mengatakan sampurasun), artinya masuk atau memerintahkan untuk mengunggah ke rumah. Artinya, Satjadibarata mengklaim bahwa ada kata “sampurasun” yang tidak didefinisikan dalam lemma independen. Dari situ kembali kita sadar, bahwa “sampurasun” dan “ramp” itu muncul dari kebiasaan saling menjamu.

Dalam kamus sebelum kemerdekaan juga tidak ditemukan kata “sampurasun”. Begitu pula dalam Kamus Naskah dan Prasasti (Abad 11 s.d. 18) yang disusun oleh Elis Suryani, spk., Kata itu tidak ditemukan. Apa yang dia temukan adalah kata-katanya “dirampok”. Arti hanya berbeda. Dalam Dictionary of Manuscripts, “rampes” berarti ‘sempurna’, ‘baik’, ‘tertib’, ‘utama’ dan sebagainya. Sedang dalam A Dictionary of the English Language of Java oleh Jonathan Rigg. “Rampes!” didefinisikan sebagai ‘sangat baik, sangat benar’.

Berbeda dengan R.A. Danadibrata, yang disusun antara tahun 1930-an dan 1970-an. Jelaskan bahwa “sampurasun” adalah ringkasan dari kata ‘sampura sapun’ yang artinya ‘maafkan aku, tolong’. Dalam kamus masih, kata “sampura” diartikan sebagai ‘hampura’ (Inggris Kuno). Saat ini kata “sapun” atau “samapun” diartikan sebagai ‘neda maap, neda hampura’ (bahasa Sunda Kuno). Jadi “sampura” dan “sapun” adalah sinonim.
ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO

Hanya ada satu penjelasan lain, katanya kata “sabun” selalu digunakan di awal poin, misalnya sabun ke sadu puhun. Ketika kita melihat tato puisi tersebut, kata “sapun” atau “pun sapun” sering ditemukan. Pada tato cerita puisi Budak Manjor misalnya ada on / pun sapun / sampai rumuhun / sampai batara.

Lebah menjelaskan kata “rampes” Danadibrata menjelaskan hal ini: kata asli menanggapi tamu yang datang untuk mengatakan tolong dari luar; Kata rampes dapat didefinisikan dengan lebih baik atau silakan masukkan atau baca. Penjelasan ini serupa dengan penjelasan Satjadibrata.

Dari uraian di atas kita merasa cukup sulit untuk menyimpulkannya, apalagi sejak kapan kata “sampurasun” muncul dalam komunikasi kita? Dari uraian Danadibrata, kata ini dapat berakar dari bahasa kuno. Hanya jika dilihat dari penjelasan Satjadibrata, “sampurasun” seperti pengaruh dari Jawa karena memutar kata ‘ingsun’. Kanékés Ari, yang mengatakan bahwa perwakilannya adalah R Buhun, tetapi selalu menyebutnya “tabeppun”.

Tetapi baik Satjadibrata maupun Danadibrata sepakat bahwa kata “sampurasun” muncul dari kebiasaan saling menjamu. Anehnya saat ini, kata “sampurasun” dan “rampes” apan belum digunakan dalam keramahtamahan atau keramahtamahan. Kedua kata tersebut biasa digunakan dalam pidato atau pertemuan, yang kemungkinan berarti ‘tolong’ dan ‘silakan masuk’. Boa-boa harus ada koreksi di kamus baru!
(Darpan, Guru SMAN 1 Garut).

 1. Berdasarkan hasil pengamatan yang memfokuskan pada isi wacana, budaya manakah yang lebih dominan mempengaruhi perilaku menyapa dalam pertemuan? Jelaskan alasannya!
 2. Kebiasaan mengucapkan “sampurasun” dan “rampes

“Dalam budaya pertemuan hari ini lagi. Bagaimana dia mendapatkan ide itu? Jelaskan itu dengan jelas!

 1. Jelaskan arti kata “sampurasun” dan “rampés”!
 2. Dari manakah asal kata “sampurasun” dan “rampés”?
 3. Menarik kesimpulan dari isi wacana di atas?
 4. Apakah tidak ada hubungan antara isi wacana dan etiket? Jelaskan itu dengan jelas!
 5. Bagaimana etiket pada saat rapat?
 6. Bagaimana saya harus bersikap ketika saya berkunjung atau menjadi tuan rumah?
 7. Apa akibatnya jika kita tidak mempraktekkan tata krama dalam pemulihan sehari-hari?
 8. Ms mendeskripsikan, baik dilihat dari isi dan mekanisme penulisannya, maupun dilihat dari bahasanya, bagaimana menurut warna hitam artikel tersebut?
  ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO

error: Content is protected !!