MATERI CARITA PANTUN,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG

CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG

Salah sahiji wanda karya sastra Sunda buhun nu kungsi populér di masarakat nyaéta carita pantun. Dina magelarkeunana pantun mah umumna sok dipirig maké kacapi. Ari jalma anu magelarkeun carita pantun ilaharna disebut tukang pantun atawa juru pantun. Kaumumanana juru pantun, lian ti geus kolot ogé lolobana anu teu ningal (lolong).

Ieu kasenian (karya sastra) pantun téh dina taun 50-an ka ditu kungsi ngalaman jaya. Dina éta mangsa pantun téh kacida dipikaresep tur dibagéakeun pisan ku masarakat patani lantaran pantun téh raket patalina jeung tata kahirupan masarakat agraris (padésaan) anu butuh ku hiburan. Nu matak juru pantun mah kalungguhanana teu bina ti juru penerang di masarakat nu kalungguhanana méh satata jeung dalang (wayang golék) kiwari. Nya teu anéh juru pantun harita mah diperedih kudu boga pangabisa tina rupa-rupa kaparigelan jeung pangaweruh anu jembar.

Ayeuna mah ieu kasenian pantun téh geus méh tumpur. Juru pantun loba nu geus pangsiun tina profésina, lantaran ayeuna mah geus langka anu nanggap. Sanajan kitu aya kénéh juru pantun anu ngeureuyeuh. Dina sataun sakali mah sok aya kénéh anu sok nanggap, utamana pikeun acara ngaruat imah, ngaruat lembur, atawa dina réngsé panén.

A. PERKARA CARITA PANTUN

Carita pantun atawa lalakon pantun nyaéta carita rékaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan (ritual) anu disebut mantun. Mantun biasa dipirig ku kacapi sarta biasana dihaleuangkeun. Carita pantun biasana dipagelarkeun sapeuting jeput nepi ka tutug téh dimimitian ti bada isa. Ukuran carita pantun umumna paranjang. Malah aya lalakon nu kakara tamat ku tilu peuting, saperti lalakon Badak Pamalang. Dumasar kana médiana, carita pantun gelar dina lisan, sarta ngandung hal-hal anu méré kesan pamohalan.

Carita pantun téh kaasup sastra lisan. Turun tumurunna jeung sumebarna tatalépa ku cara lisan. Munasabah upama dina kamekaranana timbul sababaraha versi. Aya pantun Bogor, aya pantun Priangan, jeung pantun Baduy.

B. EUSI CARITA PANTUN

Upama nilik kana eusina, carita pantun téh umumna ngabogaan pola nu sarua, nyaéta ngalalakonkeun lalampahan raja-raja atawa satria teureuh Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, anu keur ngalegaan nagara anyar, atawa néangan pijodoeun.

Ari pola jalan carita pantun umumna téh kieu:
Satria ngalalana, upamana baé lantaran néangan putri pipraméswarieun. Sapanjang ngalalana, loba kajadian anu karandapan, saperti peperangan jeung musuh. Ahirna satria Pajajaran téh unggul perangna, tuluy ngadahup ka putri, sarta ngadeg raja.

C. GALUR CARITA PANTUN

Nilik kana alur caritana, aya dua golongan, nyaéta galur leunjeuran jeung galur simpay. Galur leunjeuran nyaéta galur carita nu ngaleunjeur, lempeng. Kapanggihna tina niténan ruruntuyan kajadian dina unggal épisodeuna. Dina pungkasan caritana, anu ngalalakon téh henteu kacatur mulang deui ka nagara asalna. Sabada ngéléhkeun sababaraha nagara téh tuluy tumetep ngaheuyeuk nagara patalukan nu pangahirna.

Dina galur simpay, palaku utama téh ahirna bisa mulang deui ka nagara asalna sanggeus ngalalana meunang rupa-rupa dodoja, cocoba, sarta pribadina beuki punjul. Lalakon pantun nu kaasup golongan galur simpay téh henteu réa. Contona: pantun Ciung Wanara, Lutung Kasarung, jeung Mundinglaya di Kusumah. Lalakon pantun anu leunjeuran caritana galur simpay téh, umurna leuwih kahot (batan anu caritana galur leunjeuran)

D. WANGUN CARITA PANTUN

Upama nilik kana wangunna, carita pantun téh mangrupa wangun ugeran (puisi). Di jerona diwangun ku sababaraha bagian; aya bagian rajah, bagian déskripsi, bagian narasi, dialog jeung monolog jeung rajah panutup/ pamunah.

1. Rajah

Bagian rajah téh biasana sok ditembangkeun ku juru pantun saméméh mangkat carita. Eusi rajah mangrupa sanduk-sanduk ka karuhun lantaran rék ngamimitian mantun. Sanduk-sanduk téh hartina ménta idin, ménta pangraksa jeung pangriksa ti nu ngageugeuh éta lembur sangkan saralamet. Ménta kasalamétan téh lain keur nu dipangmantunkeun baé tapi kaasup nu mantun jeung nu lalajo éta pantun.

Nilik eusina, rajah téh lain mangrupa bagian tina carita. Tapi sanajan kitu, mangrupa bagian penting dina pantun. Rajah mangrupa salah sahiji ciri utama anu ngabédakeun carita pantun jeung seni (sastra) séjénna. Nu matak pantes upama aya nu nyarita, lain carita pantun upama euweuh rajahan.

Rajah téh salilana aya di bagian awal carita pantun. Aya nu panjang, aya nu pondok deuih. Panjang-pondokna rajah jeung béda-bédana rajah henteu gumantung kana carita nu dilalakonkeunana, tapi leuwih gumantung ka juru pantunna. Sanajan caritana béda, upama dilalakonkeun ku juru pantun anu sarua, bisa jadi rajahna ogé henteu béda.

Conto rajah pamuka dina carita pantun Lutung Kasarung:

Bul kukus mendung ka manggung,
ka manggung neda papayung,
ka déwata neda suka,
ka pohaci neda suci,
kuring rék diajar ngidung,
nya ngidung carita pantun,
ngahudang carita wayang,
nyilokakeun nyukcruk laku,
mapay lampah nu baheula,
lulurung tujuh ngabandung,
kadalapan keur disorang,
bisina nerus narutus,
bisina narajang alas,
da puguh galuring tutur,
ngembat papatan carita,
ti mendi papisinieun,
ti mana pacaritaeun,
teuteureuh ti kahiyangan,
ditandéan cupu manik,
cupu manik astagina,
dituruban ku mandepun,
diteundeun di jalan gedé,
ditunda ku nu ngaliwat,
ku nu weruh di semuna,
ku nu terang bujaksana,
ku nu rancagé di angen,
dibuka patinghaleuang,
nu ménta dilalakonkeun,
cag!
teundeun di handeuleum sieum,
tunda di hanjuang siang,
paranti nyokot ninggalkeun.

(Dicutat tina Panca Warna IIA)

2. Narasi

Bagian narasi atawa nyaritakeun, ditepikeun dina mangsa juru pantun nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian saterusna. Béda jeung rajah katut kajadian déskripsi (papantunan), lebah bagian narasi mah henteu ditembangkeun. Tapi sanajan kitu angger baé dipirig ku kacapi najan ukur digalantangkeun baé ogé. Conto narasi dina carita pantun Lutung Kasarung:

Guru Minda kahyangan, anak déwata cikalna, titisan Guru
Hyang Tunggal, seuweu batara di langit, ngabujangga di
paradéwata, kasép taya papadana, keur meujeuhkeun teguh
cangcut.
Tuluy ngimpi kagungan bébéné, sarupa jeung Sunan
Ambu; ngalingling ngadeuleu maling. Enggeus nganggo
raksukan, salin jenengan kana Lutung Kasarung; kasarung
ku sadulur, kasimpang ku barayana.
Cedok nyembah, indit ngusap birit, angkat ngusap
sinjang, bisi kawiwirangan keur ngawula

3. Déskripsi

Bagian déskripsi nyaéta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripolah tokoh carita dina hiji kajadian, saperti putri dangdan, léngsér lumpat, satria perang, satria ngapung, hayam diadu jeung sajabana. Salian ti éta, bagian déskripsi téh ngagambarkeun ogé pangrasa haté saperti sedih, ngangres, ngenes, ambek, hareneg, jeung sajabana; sarta ngagambarkeun kaayaan.

Bagian déskripsi sok dihaleuangkeun ku juru pantun, nu matak sok disebut ogé papantunan. Kaasup bagian nu pikaresepeun, lantaran umumna juru pantun ngagunakeun gaya basa babandingan anu lucu tur karikatural pikeun ngagambarkeun kajadian atawa kaayaanana.

Conto déskripsi dina pantun Lutung Kasarung, ngagambarkeun kaayaan Purbasari sanggeus diboréhan kéler nahun ku Purbararang:

Ludak-lédok diboréhan,
lain teu wuni boboréh,
dipulasan kéler nahun,
nu geulis ngadadak goréng,
hideung batan wadah teuleum,
bangbang awak batan gagak,
ngan sorotna henteu leungit,
sasemu kénéh jeung Ambu,
pakéan jiga kiramay,
karémbong saburubutan,
salindang sariga rambang,
dibahan boboko buntung,
bawaeun linggih di gunung.

Deskripsi anu ngagambarkeun satria dangdan:
Toroptopan téréptépan,
sacokot-cokotna meunang,
sabeulit mahi sagolék pangkék,
sacangkreud pageuh,
nyigihkeun calana panji,
sabuk dantun tali anyar,
keris buat mantalan sari,
gogodongna si julang anom,
disorén tungtungna baé,
kékéwér dicindé kembang,
panjangna sadeupa mideur,
susumping kembang jayanti

4. Dialog

Bagian dialog atawa paguneman nyaéta paguneman antara parapalakuna. Sakumaha umumna dina karya sastra lianna, dialog téh di antarana pikeun ngagambarkeun watek atawa karakter palaku, ngalancarkeun jalan carita, sarta nepikeun gagasan-gagasan. Contona:

• Paguneman antara Purbararang jeung Purbasari dina pantun Lutung
Kasarung:
“Adi, sia hayang hirup ta henteu?”
“Tétéh, teu kangkat, teu ngalangkungan mapalang. Mana hirup ku
Gustina, mana mawas ku Sang Widi, waluya ti kawasana, teu beunang
dipaké kahayang kaembung; ing halé kari kumaha pangersakeun jeneng
Si Tétéh”
“Lamun sia hayang awét hirup, di ditu pienggoneun sia, di Gunung
Cupu Mandala Ayu, mandala kasawitan di hulu dayeuh.”

• Paguneman Purbararang jeung Léngsér
“ Aéh, Mama Léngsér, bagéa teuing, iraha dongkap?”
Témbalna Mama Léngsér “ Jagong carang, Ratu Emas!”
“Jadi Mama Léngsér téh kakara hol? Atuh sukur, Mama Léngsér
boa tos noong heula?”
“Aduh Ratu Emas, ulah tadah-tuduh kanu puguh, ulah
ngangaranan ka nu enya, palias teuing lamun teu tas noong”
“ Nya sukur Mama Léngsér, lamun teu tas noong mah. Tapi
lamun tas noong, ulah pupulih ka batur, ulah cacarita ka tatangga, ari
uar-uar mah kajeun”

5. Monolog

Monolog téh nyarita sorangan atawa nyarita dina jero haté. Contona monolog Lutung Kasarung dina pantun Lutung Kasarung.

“Karunya teuing ku Aki Panyumpit, gila ku ruksak, dideule
pakuwon, jeg lain enggon jalma. Rék neneda ka Sunan Ambu, ka Ambu
neda pituduh, ka Rama neda papatah, muga tulus nya pangjurung,
muga laksana pangjiad; rék misalin Aki Panyumpit, peuting ieu”
(Tina Galuring Sastra, karya Budi RT)

6. Rajah Panutup

Puun Sapuuuun Hyang Prabu Wastu
Pangampura anu diseja
Boh bisi langkung nya saur
Boh bisi bahé nya carék
Kami ngan darma mitutur
Lalakon dilalakonkeun
Puun Sapuuuun Hyang Suwargi
Sang Lumahing Nusa Larang
Sing langgeng di kasucian
Lumanggeng di Kahyangan
Ngahiji jeung Maha Suci
Nya Hyang Séda Niskala
Puuuun Sapuuuuuuuuuuuuun.
htt p://qwastu.blogspot.com/

(PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA SMA)

LATIHAN 1

 1. Naon ari carita pantun?
 2. Kumaha kaayaan carita pantun di taun 50-an?
 3. Kunaon mangsa kiwari kasenian pantun geus tumpur?
 4. Upama nilik kana eusina, carita pantun téh umumna ngabogaan pola nu sarua, nyaéta?
 5. Ari pola jalan carita pantun umumna saperti kumaha?
 6. Naon ari galur leunjeuran téh?
 7. Naon ari galur simpay téh?
 8. Kumaha struktur carita pantun?
 9. Naon fungsi rajah?
 10. Tuliskeun deui conto rajah pamuka?
 11. Tuliskeun deui conto rajah panutup (rajah pamunah)
 12. Naon ari narasi téh?
 13. Naon ari déskripsi téh?
 14. Naon ari dialog jeung monolog téh?
 15. Naon anu disebut papantunan? Jéntrékeun ku hidep!

CONTO CARITA PANTUN

Anu ngaheuyeuk dayeuh di Pasirbatang Anu Girang harita nyaéta Mas Prabu Ageung Tapa. Praméswarina Nitisuari. Boga anak tujuh awéwé wungkul, ngaranna: Purbararang, Purbaéndah, Purbadéwata, Purbakancana, Purbamanik, Purbaleuwih jeung nu bungsu Purbasari, anu panggeulisna.

Ku lantaran geus kolot, Prabu Ageung Tapa ngarasa geus meujeuhna ngécagkeun kalungguhan sarta diteruskeun ku salah saurang anakna. Terus baé Prabu Ageung Tapa téh ngumpulkeun anak-anakna, pikeun nyérénkeun kalungguhanana. Anu kapilih pikeun gaganti anjeunna téh nyaéta Purbasari, anakna anu bungsu. Purbararang salaku anak panggedéna ngarasa kaléngkahan ku nu jadi adi. Manéhna ngarasa tugenah.

Basa Prabu Ageung Tapa katut prameswarina geus ninggalkeun nagara, Purbararang ngayakeun rupa-rupa réka-perdaya pikeun ngarebut kalungguhan ti Purbasari. Ari alesanana manéhna ngarasa leuwih boga hak jadi ratu ti batan Purbasari, lantaran manéhna anak panggedéna (cikal). Ku réka perdaya Purbararang téa, nya ahirna Purbasari disingkurkeun ti nagara, dititah nyingkur di Gunung Cupu. Di leuweung nu hara-haraeun tur jauh kaditu ka dieu. Tempatna di saung hateup injuk sajalon, handapna palupuh sabébék. Sarta saméméhna diboréhan kéler nahun, papakéanana diganti ku nu rarombéng.

Sunan Ambu di Kahyangan boga anak lalaki, kasép taya papadana, ngaranna Guru Minda. Hiji peuting Guru Minda ngimpi boga bébéné (kabogoh) nu sarupa jeung Sunan Ambu. Nepi ka hiji waktu Guru Minda maling-maling neuteup rarayna Sunan Ambu. Sunan Ambu nyahoeun. Antukna Guru Minda dititah turun ka Buana Pancatengah pikeun néangan pijodoeunana anu sarupa jeung Sunan Ambu. Tapi saméméhna kudu salin rupa heula jadi lutung, sarta dingaranan Lutung Kasarung.

Sanggeus dibéré pituduh pijalaneunana, Guru Minda nu geus jadi lutung, turun ka Buana Pancatengah. Gubragna di Nagara Pasirbatang Anu Girang.

Dina hiji poé, Purbararang nitah ngala lutung ka Aki Panyumpit. Kudu meunang, lamun teu meunang Aki Panyumpit baris ditugel jangga. Aki Panyumpit moro lutung ka leuweung. Ngan aya nu anéh, basa moro ti isuk-isuk nepi ka soré bet teu meunang lutung hiji-hiji acan. Tong boroning meunang, manggihan ogé heunteu. Padahal biasana mah lutung téh loba tinggurayang. Aki Panyumpit kacida pisan bingungna. Keur kitu, bet ujugujug aya lutung hiji keur tinggurayang dina tangkal. Aki Panyumpit reuwas pacampur jeung atoh lantaran mun meunang éta lutung moal tulus ditugel janggana (diteuteuk beuheungna) téa. Bari jeung ngadégdég, ku Aki Panyumpit disumpitan, tapi teu daék waé beunang, sabab lutung téh bet bisa nyingcet jeung ngelok jiga manusa. Aki Panyumpit mungguh kagét manggihan lutung nu tapis nyingkahan paser. Leuwih kagét deui sanggeus ngadéngé lutung téh bisa ngomong. Tétéla éta téh Lutung Kasarung téa. Lutung Kasarung ménta dibawa ku Aki Panyumpit sarta dipasrahkeun ka Purbararang di karaton.

Caritana Lutung Kasarung téh geus aya di karaton. Basa rék dipeuncit kacida linghasna, lulumpatan ngaruksak barang-barang nu aya di karaton. Antukna Purbararang nitah Léngsér sangkan mawa lutung ka Gunung Cupu pikeun maturan Purbasari.

Cocoba jeung dodoja ka Purbasari ku réka perdaya Purbararang kacida loba jeung héséna. Mimiti Purbasari dititah mendet parakan Leuwi Sipatahunan dina waktu sapeuting. Purbasari lantaran meunang pitulung ti Sunan Ambu, ngaliwatan lutung bisa ngalaksanakeun panitah Purbararang. Ku lantaran kasoran terus Purbasari diajak paalus-alus ngahuma. Purbasari dititah ngahuma di tanah angar sarta ngan dibéré pakarang kujang buntung.

Tapi hasilna huma Purbasari leuwih alus batan huma Purbararang. Purbararang henteu sugema ku ngadoja sakitu. Purbasari tuluy diajak paalus-alus ninun. Tétéla deui baé, hasilna leuwih alus beunang Purbasari. Terus diajak pageulis-geulis. Purbasari angger anu meunang. Ahirna nya diajak pakasép-kasép kabogoh. Lebah dieu Purbasari bingung, sabab kabogoh Purbararang téh sinatria gandang anu jenenganana Indrajaya. Ari kabogoh Purbasari apan lutung.

Ku sabab dianggap éléh téa, nya Purbasari kudu nandangkeun hukuman kudu ditugel jangga deuih. Tapi barang Purbasari rék ditugel pisan, torojol aya satria gagah, leuwih kasép jeung gandang ti batan Indrajaya, nyampeurkeun sarta ngaku kabogoh Purbasari. Éta satria téh taya lian ti Lutung Kasarung anu geus salin rupa deui jadi Guru Minda.

Nénjo kaayaan kitu, Indrajaya panas. Terus narajang Guru Minda, der gelut. Indrajaya éléh jajaten ku éta satria gagah téa. Ahirna Purbasari jeneng jadi raja di nagara Pasir Batang Anu Girang, dibarengan ku salakina. Ari dulur-dulurna dijadikeun pembantu-pembantuna. Iwal Purbaleuwih (pangais bungsu) anu sok nulungan Purbasari upama keur dikakaya ku dulur-dulurna nu séjén.

(Tina Pangajaran Sastra, karya Budi RT)

LATIHAN 2

 1. Naon sababna Prabu Tapa Ageung bet milih Purbasari pikeun nuluykeun ngaheuyeuk nagri Pasir Batang?
 2. Kumaha nasib Purbasari sabada narima éta kalungguhan?
 3. Kumaha ketak (réaksi) Purbararang basa ramana nyérénkeun kalungguhanana ka Purbasari?
 4. Tembrakeun pamadegan hidep kana putusan Prabu Tapa Ageung!
 5. Tembrakeun pamadegan hidep kana kalakuan Purbararang!
 6. Pék analisis ku hidep, naon maksud Sunan Ambu nu sabenerna ngutus Guru Minda lungsur ka buana panca tengah?
 7. Loba tur bangga dodoja ti Purbararang ka Purbasari. Tapi sakabéh dodoja ti lanceukna bisa dicumponan kalayan hasil nu leuwih alus. Tembrakeun pamanggih hidep kana kasabaran Purbasari narima jeung ngayonan dodoja ti Purbararang!
 8. Kumaha ahirna perjuangan hirup Purbasari? Jelaskeun masing kaharti!
 9. Kalakuan Purbararang ka nu jadi adina keuna kana paribasa “ Gusti Alloh tara nanggeuy ti bongkokna”. Jelaskeun harti jeung maksud éta paribasa!
 10. Karakter Lutung Kasarung dina ieu carita keuna kana paribasa “batok bulu eusi madu”. Jelaskeun harti jeung maksud éta paribasa!
BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI CARITA PANTUN lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG

Salah satu mood dari karya sastra R&B yang sempat populer di masyarakat adalah cerita puisi. Dalam pementasan puisi, saya selalu diiringi dengan memainkan kecapi. Orang yang bercerita puisi biasanya disebut penyair atau penyair. Kebanyakan penyair, selain orang tua juga kebanyakan yang tidak melihat (melolong).
Seni (karya sastra) puisi yang ada di tahun 50-an ini sempat sukses. Saat itu puisi sangat populer dan sangat banyak dibagikan oleh masyarakat petani karena puisi sangat erat kaitannya dengan cara hidup masyarakat agraris (pedesaan) yang membutuhkan hiburan. Pemeran penyair, peranku tidak dibangun dari iluminator di masyarakat yang perannya hampir satata dan dalang (wayang) saat ini. Tak heran jika penyair kemudian berkata bahwa ia harus memiliki kemampuan berbagai macam keterampilan dan pengetahuan.
Sekarang saya adalah seni puisi yang hampir mati. Banyak penyair sudah pensiun dari profesinya, karena sekarang sudah jarang saya tanggapi. Namun masih ada penyair yang berkarya. Setahun sekali, selalu ada orang yang selalu merespon, terutama untuk acara renovasi rumah, panen lembur, atau di akhir panen.
Sekarang saya adalah seni puisi yang hampir mati. Banyak fashionista sudah pensiun dari profesinya, karena sekarang sudah jarang saya tanggapi. Namun masih ada penyair yang berkarya. Setahun sekali, selalu ada orang yang selalu merespon, terutama untuk acara renovasi rumah, panen lembur, atau di akhir panen.

CARITA PANTUN

Cerita puisi atau lakon puisi adalah sebuah cerita desain yang dibawakan oleh seorang penyair dalam sebuah pertunjukan ritual yang disebut mantun. Mantun biasanya diiringi oleh kecapi dan biasa dimainkan. Cerita puisi biasanya dimainkan semalaman sampai permulaan dimulai dari bada isa. Ukuran cerita puisi umumnya lebih panjang. Nyatanya, ada jalan setapak yang baru berakhir tiga malam, seperti pendakian badak. Berdasarkan median, cerita puisi bergelar lisan, dan mengandung hal-hal yang menimbulkan kesan tidak percaya.
Cerita puisi termasuk sastra lisan. Menurunnya dan penyebaran instruksi dari mulut ke mulut. Wajar jika dalam perkembangannya muncul beberapa versi. Ada puisi Bogor, ada puisi Priangan, dan puisi Baduy.

ISI CARITA PANTUN

Jika dilihat dari isinya, cerita puisi tersebut umumnya memiliki pola yang sama, yaitu menjalankan perjalanan raja atau ksatria penjangkauan Prabu Siliwangi, Prabu Pajajaran yang sedang melebarkan negara baru, atau mencari jodoh.
Saat ini pola alur cerita puisi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:
Ksatria bepergian, misalnya, karena mereka mencari seorang putri untuk dinikahi. Sepanjang perjalanan, banyak insiden terjadi, seperti perang dan musuh. Akhirnya para kesatria Pajajaran menang dalam pertempuran, kemudian beralih ke putri, dan berdiri sebagai raja.

TOKO KISAH PANTUN

Dilihat dari jalan ceritanya, ada dua kelompok yaitu regangan dan regangan. Garis lurus adalah cerita yang lurus dan lurus. Temuan dari pengamatan urutan kejadian di setiap episode.
Di akhir cerita, kemungkinan besar pelaku tidak akan kembali ke negara asalnya. Sabada memenangkan beberapa negara dan kemudian menetap di keadaan perang terakhir. Dalam ketegangan simpay, pelaku utama akhirnya bisa kembali ke negara asalnya setelah melakukan perjalanan untuk mendapatkan ragam dodoja yang menggoda, dan kepribadian yang semakin unggul.
Lakon puisi yang termasuk dalam kelompok alunan simpay tidak banyak. Misalnya puisi Ciung Wanara, Lutung Kasarung, dan Mundinglaya dalam Kusumah. Kisah puisi yang memecahkan kisah regangan simpay ini, usianya jauh lebih tua (dari pada kisah regangan regangan)

CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG

WANGUN CARITA PANTUN

Jika dilihat dari bentuknya, maka cerita puisi tersebut merupakan salah satu bentuk ugeran (puisi). Ini terdiri dari beberapa bagian; ada bagian tato, bagian deskripsi, bagian naratif, dialog dan monolog, serta tato sampul / kematian.

 1. RAJAH

Bagian tato biasanya selalu dinyanyikan oleh penyair sebelum meninggalkan cerita. Isi tato adalah kotak untuk leluhur karena Anda ingin mulai menyelesaikannya. Kotak-kotak itu dimaksudkan untuk meminta izin, meminta belas kasihan dan pemeriksaan dari mereka yang bekerja lembur untuk bertahan hidup. Meminta keselamatan bukan untuk orang yang lemah hati tetapi termasuk yang tegas dan mereka yang menonton puisi itu.
Dilihat seperti itu, tato bukanlah bagian dari cerita. Tapi meski begitu, itu adalah bagian penting dari fashion. Rajah merupakan salah satu ciri utama yang membedakan cerita puisi dengan seni (sastra) lainnya. Pemeran itu layak jika ada yang berbicara, bukan cerita puisi jika tidak ada koloni.
Gambar adalah di awal cerita puisi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Panjang tato dan perbedaan tato tidak tergantung pada cerita yang diceritakan, melainkan pada penerjemahnya. Meski ceritanya berbeda, jika dibawakan oleh penyair yang sama, bisa jadi tidak sama.

CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOGContoh tato pengantar dalam cerita puisi Lutung Kasarung:
Banteng kukus berawan untuk manggung,
untuk manggung neda payung,
kepada para dewa neda suka,
ka pohaci neda suci,
Saya ingin belajar bernyanyi,
dia menyanyikan cerita puisi,
membangunkan cerita boneka,
melaporkan praktik pelacakan,
perhatikan tindakan masa lalu,
jalan tujuh jalur,
yang kedelapan diprivatisasi,
bisina terus narutus,
bus menyerang hutan,
da puguh galuring tutur,
memegang empat lantai,
dari sendi papisinieun,
dari mana untuk berbicara,
dari ketidakjelasan,
ditandai dengan cangkir manik-manik,
cupu manik astagina,
dipenuhi dengan kekurangan,
tetap di jalan raya,
ditunda oleh orang yang lewat,
yang dengannya Anda tahu semuanya,
dengan bijak,
yang Anda rencanakan,
membuka patinghaleuang,
siapa yang meminta untuk dieksekusi,
cag!
jatuhkan di bagian bawah pagar,
tidur siang,
perangkat mengambil cuti.
(Dikutip dari Five Colors IIA)

NARASI

Bagian naratif atau naratif yang disampaikan selama penyair menghubungkan satu peristiwa ke peristiwa berikutnya. Berbeda dengan tato dan peristiwa penggambaran (tuntunan), bagian narasi lebah tidak dinyanyikan. Tapi meski begitu, dia ditemani oleh harpa, meski dia hanya memainkannya dengan baik. Contoh narasi dalam cerita puisi Lutung Kasarung:

Guru Minda kahyangan, putra sulung dewa penjelmaan Guru
Hyang Tunggal, seuweu batara di langit, ngabujangga di
Para dewa, terlalu terlambat untuk menjadi setara, sudah mapan
cangcut.
Kemudian mimpi itu memiliki batu, mirip dengan Sunan
aroma; ngalingling ngadeuleu malang. Sudah menggunakan
raksukan, salin nama Anda ke lutung kasarung; keren
oleh saudara, terganggu oleh kerabat.
Cedok membungkuk, pergi untuk membersihkan diare, pergi untuk membersihkan
sinjang, jika malu untuk melayani

CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG

DESKRIPSI

Bagian deskripsi adalah bagian yang mendeskripsikan tingkah laku tokoh cerita dalam suatu peristiwa, seperti baju putri, pelari, kesatria perang, kesatria terbang, ksatria ayam, dan lain sebagainya. Selain itu, bagian uraian juga mencerminkan perasaan hati seperti sedih, duka, duka, amarah, hareneg, dll .; dan mewakili situasinya.
Bagian deskripsi selalu dibaca oleh penyair, yang selalu disebut sebagai pemandu. Ini merupakan bagian yang menarik, karena penyair pada umumnya menggunakan gaya bahasa perbandingan yang lucu dan karikatur untuk menggambarkan peristiwa atau situasi.
Contoh uraian dalam puisi Lutung Kasarung, menggambarkan keadaan Purbasari setelah dibor oleh Purbararang:
Tetes dibor,
belum lagi kebosanan,
dipulasan kéler nahun,
yang tiba-tiba sangat buruk,
hitam dari wadah selam,
Bangbang Anda dari pada burung gagak,
hanya cahayanya yang tidak hilang,
masih tersenyum dengan Ambu,
berpakaian seperti kiramay,
karembong saburubutan,
penutup sariga acak,
dibahan boboko buntung,
bawa untuk duduk di gunung.
Deskripsi yang menggambarkan seorang ksatria:
Toroptopan téréptépan,
sedikit kemenangan,
sedikit pekerjaan sebagai sapu tangan,
sacangkreud tegas,
jatuhkan celana bendera,
tali sabuk baru,
keris untuk mantalan sari,
gogodongna si julang anom,
disoren di penghujung hari,
kékéwér dicindé kembang,
panjang dahi berkurang,
datanglah bunga jayanti

DIALOG

Bagian dialog atau percakapan adalah percakapan antar aktor. Seperti biasa pada karya sastra lainnya, dialog di antaranya untuk merefleksikan karakter atau karakter pelakunya, melancarkan jalan cerita, dan menyampaikan gagasan. Sebagai contoh:
• Percakapan antara Purbararang dan Purbasari dalam puisi Lutung
Cokelat:
“Saudaraku, apakah kamu ingin hidup atau tidak?”
“Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu. Dimana hidupku
Tuhan, yang direnungkan oleh Tuhan, penguasa alam, tidak diperbolehkan
digunakan persis kembung; di halé kari bagaimana memberi nama
Si Tétéh ”
“Jika Anda ingin berumur panjang, tidak ada tempat, di pegunungan
Cupu Mandala Ayu, mandala pertama di kepala kota. ”
• Percakapan Purbararang dan Lengser
“Wah, Mama Slide senang juga, kapan selesai?”
Mama berteriak “Kerumunan, Ratu Emas!”
“Jadi Mama Slide hanya hol? Terima kasih, Mama Lengser
boa tos noong heula? ”
“Wahai Ratu Emas, jangan menuduh kano pemalas, jangan
sebut saja ya, palias juga jika tidak tampilan tas “
“Syukurlah Mama Lengser, kalau tas saya tidak terlihat. tapi
kalau tas kelihatan, jangan pupulih ke orang lain, jangan bicara dengan tetangga, tinggal
uar-uar mah kajeun ”
monolog
Monolog adalah berbicara untuk diri sendiri atau berbicara di dalam hati Anda. Misalnya monolog Lutung Kasarung dalam puisi Lutung Kasarung.
“Sayang sekali oleh Aki Panyumpit, gila karena rusak, dideule
pakuwon, jeg lain enggon orang. Doakan saja untuk Sunan Ambu, ke Ambu
panduan neda, untuk Rama neda papatah, semoga dorongan tulusnya,
semoga algojo; Saya ingin menyalin Aki Panyumpit, malam ini ”
(Dari Galuring Sastra, oleh Budi RT)

RAJAH PANUTUP

Puun Sapuuuun Hyang Prabu Wastu
Pengampunan dibutuhkan
Bagaimanapun, saya pikir begitu
Bagaimanapun dia peduli
Kami hanya mengatakan darma
Tindakan dilakukan

CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG

Kota utama di Pasirbatang Anu Girang adalah Mas Prabu Ageung Tapa. Putri Nitisuari. Hanya memiliki tujuh orang putri, bernama: Purbararang, Purbaéndah, Purbadéwata, Purbakancana, Purbamanik, Purbaleuwih dan si bungsu Purbasari yang paling cantik.

Karena dia sudah tua, Raja Tapa Agung merasa dia berhak untuk mundur dan digantikan oleh salah satu putranya. Kemudian Raja Tapa Agung sedang mengumpulkan anak-anaknya, untuk melepaskan posisinya. Yang dipilih untuk menggantikannya adalah Purbasari, putra bungsunya. Purbararang sebagai anak tertua merasa terbebani karena begitu berharga. Dia merasa nyaman.

Ketika Prabu Ageung Tapa dan putrinya meninggalkan negeri itu, Purbararang menyusun berbagai skema untuk merebut pimpinan dari Purbasari. Alasan Ari ia merasa lebih berhak menjadi ratu dibanding Purbasari, karena ia anak tertua (benih). Atas tipu muslihat Purbararang, akhirnya Purbasari terusir dari negaranya, diperintahkan untuk meninggalkan Gunung Cupu. Di hutan dan hutan yang jauh datang ke sini. Itu terletak di atap gedung, di bawah amunisi. Dan sebelumnya dibor, bagaimanapun, pakaiannya diganti dengan kerutan.

Sunan Ambu di Kahyangan memiliki seorang putra terlambat, bernama Guru Minda. Suatu malam Guru Minda bermimpi memiliki seorang bayi (pacar) yang mirip dengan Sunan Ambu. Hingga suatu ketika pencuri Guru Minda menatap wajah Sunan Ambu. Sunan Ambu menginformasikan. Akhirnya Guru Minda disuruh turun ke Buana Pancatengah untuk mencari jodoh yang mirip dengan Sunan Ambu. Tetapi pertama-tama Anda harus meniru wajah pertama sebagai monyet, dan itu diberi nama Lutung Kasarung.

Setelah diberi pemandu perjalanannya, Guru Minda yang telah menjadi monyet turun ke Buana Pancatengah. Gubragna di Negara Bagian Pasirbatang Anu Girang.

Suatu hari, Purbararang memesan seekor kera untuk Aki Panyumpit. Harus menang, jika tidak mendapatkan Aki Panyumpit jagung akan dipotong. Aki Panyumpit berburu monyet ke hutan. Aneh saja, saat berburu dari pagi hingga sore saya yakin Anda belum mendapatkan satu monyet pun. Barel boroning menang, temukan baik tidak. Padahal biasanya monyet saya memang banyak tinggurayang. Aki Panyumpit sangat bingung. Untuk itu, saya yakin ada bayangan monyet di pohon itu. Aki Panyumpit terkejut tetap mencampurnya karena untuk mendapatkannya monyet tidak ikhlas memotong dagu (memotong lehernya) thea. Sementara dan mapan, oleh Aki Panyumpit disumpitan, namun tidak rela dibiarkan, karena kera adalah taruhan untuk bisa meremas dan menelan layaknya manusia. Aki Panyumpit terkejut menemukan monyet dengan saringan untuk menghindari pasir. Lebih mengherankan setelah mendengar monyet tersebut dapat berbicara. Ternyata itu Lutung Kasarung. Lutung Kasarung diminta untuk dibawa oleh Aki Panyumpit dan diserahkan ke Purbararang di istana.

Kisah Lutung Kasarung sudah ada di istana. Saat hendak dibantai, mereka lari untuk menghancurkan barang-barang yang ada di istana. Selama ini, Purbararang memerintahkan Lengser untuk membawa monyet ke Gunung Cupu untuk dipersembahkan Purbasari.

Mencoba dodoja ke Purbasari dengan tipu daya Purbararang sangatlah banyak dan sulit. Pertama Purbasari disuruh menjemput Leuwi Sipatahunan parakan di malam hari. Purbasari karena mendapat bantuan dari Sunan Ambu, melalui kera ia dapat melaksanakan perintah Purbararang. Karena cinta, Purbasari terus berbicara dengan lembut. Purbasari diperintahkan untuk berkeliaran di tanah Angar dan hanya diberi senjata ikan pari.

Namun hasil Purbasari huma lebih baik dari pada Purbararang huma. Purbararang tidak puas menunggu terlalu lama. Purbasari kemudian berbicara dengan lembut menenun. Ternyata lagi-lagi, hasil Purbasari lebih baik diperbolehkan. Teruslah berbicara dengan indah. Purbasari mengatur siapa yang menang. Akhirnya dia terlambat bicara dengan pacarnya. Lebah-lebah disini Purbasari kebingungan, karena pacar Purbararang adalah pasangan sinatria bernama Indrajaya. Pacar Ari Purbasari apan lutung.

Karena dianggap kalah teh, Purbasari harus menanggung hukuman dicincang lagi. Tapi barang-barang Purbasari ingin dipotong banyak, torojol ada kesatria pemberani, lebih telat dan tampan dari pada Indrajaya, menyerang dan menuntut pacar Purbasari. Ksatria itu tak lain adalah Lutung Kasarung yang telah menjiplak baik lagi sebagai Guru Minda.

Memata-matai situasi, Indrajaya panas. Terus serang Master Mind, der fight. Indrajaya mengalahkan Jajaten oleh kesatria pemberani. Akhirnya Purbasari dinobatkan sebagai raja di negeri Pasir Batang Anu Girang bersama suaminya. Saudara laki-laki Ari adalah pembantunya. Kecuali Purbaleuwih (pangasi bungsu) yang selalu membantu Purbasari jika dianiaya oleh saudara-saudaranya yang lain.

(Dari Studi Sastra, oleh Budi RT)

CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG

error: Content is protected !!