CARITA PANTUN SUNDA

CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDA

CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDA.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDA

Ciung Wanara téh saenyana putra raja Galuh Pakuan. Ngan ti leuleutik dirorok ku Aki Balangantrang jeung Nini Balangantrang. Ciung Wanara téh teu apaleun yén anjeunna putra raja. Disangkana indung-bapana téh Nini jeung Aki Balangantrang wé.

Ngan dasar aya terah sanajan dididik ku nini-nini jeung aki-aki bari di kampung, béda pasipatanana jeung barudak-barudak kampung séjénna. Leutik kénéh gé geus ngawasa rupa-rupa élmu nu biasana mah nu karitu téh dicekel ku jalma déwasa.

Ari karesep Ciung Wanara harita ngukut jeung ngadu hayam. Nu matak barang ngadéngé béja cenah raja Galih Pakuan gé kasenengna kana ngadu hayam. Cita-cita Ciung Wanara hayang ngéléhkeun hayam kagungan raja. Ceuk pikiranana hadé goréngna hayam mah gumantung kana turunan jeung pamiaraan. Sanajan hayam raja, ari goréng turunan atawa pamiaraan mah moal bisa ngéléhkeun ka hayam manéhna.

Dina hiji waktu Ciung Wanara nyarita ka Nini jeung Aki Balangantrang yén manéhna rék indit ka nagara Galih Pa¬kuan. Komo wé nini-nini jeung aki-aki téh barang mimiti ngadéngé caritaan Ciung Wanara kitu, rareuwaseun pisan. Tapi teu aya alesan keur nyarék. Komo mun seug nilik jalugjugna awak Ciung Wanara nu geus rék nincak déwasa, pantes mun hayang indit pikeun nyiar luang pangalaman ka dayeuh téh. Leuwih ti kitu, Aki jeung Nini Balangantrang nu apaleun pisan, saha ari Ciung Wanara téh, dina pikirna ieu lalaki lalanang jagat téh tangtu baris ngukir sajarah.

Kacaritakeun dina waktu nu geus ditangtukeun jung baé Ciung Wanara téh indit kadua hayam jago. Waktu nyorang lembur-lembur matak guyur, sabab ceuk mojang-mojang kakaraeun teuing nempo satria kasép ngalémpéréng konéng ngaliwat, hanjakal ngan saliwat. Para pamuda gé garogedeg ceuk ieu saha ceuk itu saha. Waktu aya nu ngabéjaan yén éta téh anak Nini jeung Aki Bala¬ngantrang kalah beuki kacida garogedegna.

Keur meujeuhna panas poé mentrang-mentring Ciung Wanara nepi ka luareun lawang sakéténg nyaéta lawang paranti asup ka jero dayeuh. Di dinya anjeunna ngareureuhkeun capé heula di handapeun tangkal kai. Karinget ngucur ti sakuliah badanna, ni’mateun pisan katebak ku angin
ngahiliwir.

Bari diuk manéhna nempo lawang sakéténg dijaga ku jelema duaan jarangkung gedé bari marawa tumbak jeung nyorén gobang. Ceuk pikiranana kumaha bisana asup ari dijaga kitu mah, mangkaning teu boga duit. Sabab sakur nu asup ka dinya kudu mayar.

Ngan kabeneran nu jaraga téh sok luas-léos. Sabot bongoh kitu sup Ciung Wanara asup. Barang geus di jero dayeuh, jelema-jelema karagéteun, nempo pamuda nu sakitu kasépna. Harita Ciung Wanara aya nu ngaku ku hiji randa beunghar. Waktu ditanya ngaran jeung lembur, Ciung Wanara ngajawab terus terang.

“Ari Ujang ka dieu téh rék naon?” Nyi Randa nanya deui.
“Hoyong ngadu hayam sareng kagungan Kangjeng Raja!” jawabna tenang.
”Is na ari Ujang, asa lalawora teuing! Boga naon kitu keur tumpangna?”
“Aya wé.”
“Ayeuna mah tong waka jeung nu raja, jeung nu bibi wé heulaanan!
Da bibi gé boga hayam adu mah!”
“Mangga, ngan upami sareng nu bibi mah moal tumpangan.”

Kacaritakeun geprak wé hayam Ciung Wanara diadukeun jeung hayam Nyi Randa beunghar. Da ngan sakali ngabintih hayam Nyi Randa ngagolér. Jelema-jelema nu nyaraksian ramé surak. Aya ogé nu ngomong, “Héran déwék mah euy! Hayam turundul kitu maké meunang!”

Isukna Ciung Wanara kaluar ti tempat panyiru-rukanana nyaéta imah Nyi Randa téa. Waktu ulin ka alun-alun lar patih Purawesi jeung Puragading bébénténg nagara Galih Pakuan angkat sareng. Jaman harita téa upama aya pangagung angkat, jelema-jelema nu nempo téh kudu brek caringogo bari tungkul. Upama teu kitu dianggap teu sopan, pasti bakal meunang hukuman.

Sanajan teu nyaho gé nu duaan éta patih, nilik dedeg-pangadegna, saha nu teu sieun. Geus puguh awakna jarangkung gedé, kumis baplang jeung godégan, maké iket barangbang semplak nepi ka buukna sakitu panjangna papuket kabeungkeut iket. Awakna teu maké baju nepi ka atra bulu kélékna jabrig, dadana buluan. Ka handap maké calana sontog maké beubeur sagedé tampah, Duanana pada nyorén gobang ngangsar ampir antel kana taneuh. Upama ngarérét ka nu ngahormat, burileng panonna nu sagedé jéngkol téh hirup kawas rék kék waé ngerewes.

Ari Ciung Wanara aya nu ngabéjaan yén éta téh patih, ngadon solongkrong nyampeurkeun. Duka kituna téh pédah didikan Aki jeung Nini Balangantrang nu ngajarkeun hakékat jelema mah taya bédana da sarua damelan Nu Maha Kawasa. Malah dina basa gé ka ieu-ieu sarua taya adab taya kasar. Atawa pangna wani nyampeurkeun patih téh perbawa sipatna nu teuneung. Tapi nu pasti mah berekah didikan jeung sipat!

Waktu Ciung Wanara nyampeurkeun ka patih mah papakéanana lain nu biasa, tapi diganti ku nu goréng. Malah teu maké baju-baju acan, beuteungna ngahaja dibucitreuk-bucitreukkeun, beungeutna camérong diko-toran leutak.

Barang solongkrong ka patih, nu disampeurkeun nanya sorana mani tarik semu peura, “Rék naon sia budak buncir nyampeurkeun ka kami?”

Ceuk Ciung Wanara bolostrong bari teu kireum-kireum, “Hayang ngadu hayam jeung nu Kangjeng Patih!”

“Hah siah wawanianan! Boga hayam turundul kitu wani ngadu jeung nu aing! Sakali ngabintih gé hayam sia paéh!” Patih Purawesi sasauranana kitu bari bendu sabab asa dihina ku budak buncir.
“Nyobaan wé!” ceuk budak buncir téh.
“Heug! Tapi naon tumpangna?” saur Patih Pura-gading.
“Teu boga da kami mah tara tumpangan!” cék budak buncir.
“Aéh-aéh siah!” saur Patih Purawesi, “Kieu wé atuh! Lamun hayam sia éléh, sia ku kami digebug sapuluh kali Ku gegendir ieu! Wani henteu?”
“Wani! Ngan upama hayam patih nu éléh naon tumpangna?”
“Moal éléh hayam kami mah!”
“Enya upama ieu mah,” ceuk budak buncir deui.
“Manéh ku kami dibéré duit sarajut!” saur Patih Purawesi.

Geus nyieun perjangjian kitu mah Patih Purawesi jeung Patih Puragading nimbalan ponggawa nyandak hayam kagunganana nu pangsaéna. Budak buncir diajak ka pakalangan paranti ngadu hayam. Di dinya nu lalajo geus pinuh. Jelema sakitu lobana teu aya saurang gé nu mangmeunangkeun ka hayam budak buncir.

Hayam Patih Purawesi tuluy diasupkeun ka pakalangan. Barang sup ger nu lalajo surak. Hayam téh jangkung gedé buluna hérang pertanda asak piara, jawérna sumpel, buntutna lempay, siihna seukeut panjangna kira-kira satunjuk. Barang jrut ka pakalangan, belegender kokoréh tuluy kongkorongok.

Ningali hayam lagana kitu, Patih Purawesi imut. “Sok, Buncir asupkeun hayam manéh!”

Hayam turundul téh ku budak buncir ditiup sirahna geus kitu dialungkeun ka pakalangan. Barang sup, séak diudag ku hayam Patih Purawesi. Si Turundul nyingcet, jol di tukangeun Si Jelug, kecok sirah hayam Patih Purawesi téh dipacok, jebét dibintih. Teu ngadua-kalian, hayam patih Purawesi ngagolér teu hudang deui.

Ger nu lalajo surak éak-éakan. Patih Purawesi barengep lain pédah aya nu neunggeul tapi bakat ku éra ku nu lalajo. Sabab hayam kagunganana tacan aya nu ngéléhkeun, sumawonna nepi ka ngagolér kawas harita mah. Ongkoh jaman harita mah ajén jelema téh ditangtukeun ku hayam aduna. Upama hayam aduna kuat teu aya nu ngéléhkeun, ajén nu bogana ningkat upama hayamna éléh, ajén nu bogana turun.

Budak buncir téh nyokot hayamna ti pakalangan, tuluy diusapan. Nu lalajo ngarogrog nempo hayam budak buncir. Ku saréréa pada nyidikkeun teu aya tanda-tanda hayam alus. Nu matak sakur nu lalajo pada hookeun.

“Sok ayeuna mah jeung nu aing!” saur Patih Puragading. “Sok asupkeun heula hayam maneh, Buncir!”

Saperti tadi budak buncir téh méméh ngasupkeun hayamna ditiup heula huluna, Sanggeus hayam turundul aya di pakalangan, hayam Patih Puragading diasupkeun. Barang sup sebrut hayam jelug nu Patih Puragading ngudag Si Turundul. Tapi nu diudag rikat luncat ka luhur nepi ka nu ngudag téh kaselebrungan. Si Turundul geus taki-taki di tukangeun Si Jelug. Barang Si Jelug malik, sebrut deui ngudag. Si Turundul nu geus taki-taki mapang hulu Si Jelug ku pangbintih satakerna. Jepet golépak hayam Patih Pura gading ngagolér. Ger deui nu lalajo surak. Patih Puragading baketut ambek nyedek tanaga midek.

Sanggeus dua hayam patih ngagolér, budak buncir ngadeukeutan patih rék nagih jangji, Patih Purawesi jeung Puragading kalah ambek, geus puguh hayam nu dipikameumeutna éléh, ayeuna aya nu nagih. Ku sabab kitu budak buncir téh dirawél tadina rék digebug. Ngan budak buncir nu taya lian Ciung Wanara bisa cungcat-cingcet nepi ka teu katéwak.
Sakitu dikepung ku dua patih dibantuan ku para ponggawa karaton teu beunang. Ber pada ngudag, Ciung Wanara geus teu aya, nyumput ngadedempés. Puguh wé dua patih téh ambek murang-maring. Majar jelema sakitu lobana éléh ku budak buncir saurang.

Kacaritakeun béja yén aya budak buncir boga hayam adu sakitu meunanganana geus dugi ka Kangjeng Raja Galih Pakuan. Anjeunna enggal nimbalan para ponggawa milarian budak buncir téa. Nu milarian geus ber ka ditu ber ka dieu tapi nu dipilarian teu kapendak, teu aya raratan-raratanana acan.

Kabeneran ku kapinteran Léngsér budak buncir téh kapanggih. Ngan waktu diajak ka karaton ngadeuheus ka Kangjeng Raja, budak buncir téh mugen, embungeun. Ari alesanana sieun ku patih. Budak buncir téh nya nyarita terus terang katugenahna ku patih. Nu jangji rék méré duit sarajut kalah rék nyiksa. Patih nu modél kitu cenah kudu meunang hukuman.

Léngsér nyanggupan rék méréskeun masalah éta asal budak buncir daék milu ka karaton. Kacaritakeun sanggeus Léngsér jangji mah, budak buncir téh daékeun milu.

Barang nepi ka karaton patih keur araya di dinya. Nempo budak buncir panonna burulang-burileng tapi teu bisa kukumaha da sieuneun ku raja. Budak buncir mah nempo patih kitu téh tenang wé siga teu aya kakeueung.

Saparantos diparios ku raja, énggalna budak buncir terus terang hayang ngadukeun hayamna jeung kagungan raja, nu geus sohor ka manamana teu acan aya nu ngéléhkeun. Waktu diparios naon tumpangna, waler bu¬dak buncir, pati-hurip raga sareng badan. Dawuhan raja ti kami mah cenah tumpanganana nagara sabeulah.

Isukna jelema-jelema geus pinuh di tempat pangaduan hayam rék lalajo. Hayam raja mah datangna ka dinya gé pada ngagotong jeung kurungna. Ti barang datang disada kakak-kokok jeung pucak-pacok. Atuh si Budak Buncir geus datang cingogo bari ngusapan hayamna Si Turundul.

Barang geus ninggang kana waktuna dua hayam geus pasang sanghareup-sanghareup. Hayam raja nu jangkung leuwih ti hayam patih, dongko bari muridingkeun bulu beuheungna, panonna gular-giler sieun kapiheulaan kabintih. Kecok Si Turundul sirahna dipacok, jebét dibintih. Ger nu lalajo ramé surak kabéh ngabobotohan hayam raja. Ngan dibintih sakitu tarikna Si Turundul teu régrog-régrog. Manéhna gulak-gilek ngamaénkeun huluna bisi kabeunangan deui. Kangjeng Raja Galih Pakuan imut ngagelenyu ningali hayam aduanana nu sakitu ageungna, ngalawan hayam turundul, eukeur mah leutik kawas kurang parab deuih, Tapi waktu Kangjeng Raja imut kitu, teu kanyahoan kecok hayam kagungan raja dipacok jawérna, jebét dibintih. Kawas lawan-lawan Si Turundul nu ti heula, teu kudu ngadua kalian dibintih, sakali gé cukup. Barang jebét golépak ngagolér.

Kangjeng Raja ngarénjag reuwas teu aya papadana, Patih Purawesi jeung Puragading tadina rék ngarontok budak buncir, ngan énggal dihuit ku raja.

“Héy Patih! Teu meunang kitu! Geus puguh hayam urang nu éléh, rék naon deui! Kaula moal jalir jangji rék masrahkeun karajaan satengahna. Geus adat nu sok ngadu ngan meunang jeung éléh. Malah loba nu béak kakayaanana ku ngadu!”

Barang ngadangu kasauran raja kitu, patih cicing teu ngomong sakemék Harita kénéh karajaan Galih Pa¬kuan beulah kulon dipasrahkeun ka budak buncir. Beulah wétan mah geus dicepeng ku putrana Hariang Banga.

Dina hiji kasempetan kauninga ku raja yén budak buncir téh taya lian ti Ciung Wanara putrana ku anjeun, nu dirorok ti oorok ku Aki jeung Nini Balangantrang. Ku sabab kitu saur raja ka Ciung Wanara, “Sukur hidep geus jadi budak prihatin. Jeung hidep boga karajaan lain warisan, tapi hasil usaha sorangan. Muga-muga waé bisa ngajalankeun pamaréntahan, ari Ama mah ti wangkid ieu rék ngabagawan.”

Diropéa tina buku ”Jaka Gurumaya Ngaburak-barik Siluman”
karya Tasdik 1996

LATIHAN

  1. Naon téma atawa jejer carita pantun diluhur téh?
  2. Saha waé palakuna? Kumaha deuiih watekna?
  3. Dimana kajadianana carita diluhur téh?
  4. Naon hal-hal anu bisa ditaulad (diconto) tina carita pantun diluhur?
  5. Pék caritakeun deui sempalan carita pantun diluhur téh?
  6. Paluruh 10 kecap anu dianggap hésé, tina carita pantun diluhur! Téangan hartina dina kamus basa Sunda, geus kitu tuluy larapkeun kalana kalimah!
BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI CARITA PANTUN lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDA

Cerita Puisi “Ciung Wanara”
Ciung Wanara adalah putra raja Galuh Pakuan. Baru sejak kecil diadopsi oleh Aki Balangantrang dan Nini Balangantrang. Ciung Wanara tidak ingat bahwa dia adalah putra seorang raja. Diduga kedua orang tuanya adalah Nini dan Aki Balangantrang.
Hanya dasar-dasarnya saja yang ada meski dididik oleh kakek-nenek dan aki-aki selama di desa, beda sifat dan anak desa lainnya. Kecil masih kita akan menguasai berbagai ilmu yang biasanya tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa.
Hari favorit Ciung Wanara adalah memungut dan menggali ayam. Para pemeran barang mendengar kabar bahwa raja Galih Pakuan akan senang menggali ayam. Ambisi Ciung Wanara adalah mengalahkan ayam raja. Dia pikir semakin baik ayam saya bergantung pada keturunan dan pembiakan. Bahkan ayam raja, keturunan yang buruk atau pembiakan saya tidak bisa mengalahkan ayam he.
Ciung Wanara pernah berbicara dengan Nini dan Aki Balangantrang bahwa ia ingin pergi ke negeri Galih Pa¬kuan. Bahkan kakek-nenek dan bibinya yang CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDApertama kali mendengar cerita Ciung Wanara sangat terkejut. Tapi tidak ada alasan untuk mengeluh. Meski melihat jenazah Ciung Wanara yang hendak menginjak usia dewasa, ada baiknya jika ingin pergi mencari pengalaman liburan ke kota ini. Apalagi Aki dan Nini Balangantrang sangat berhati-hati, siapa Ciung Wanara, dalam pemikiran orang yang mengabaikan dunia ini pasti akan mengukir sejarah.
Dilaporkan pada waktu yang ditentukan orang jung Ciung Wanara telah menjadi ayam jantan kedua. Lembur agak merepotkan, karena para gadis mengatakan sudah terlambat untuk melihat kesatria terlambat untuk membiarkan kuning lewat, sayangnya baru selesai. Pemuda akan garogedeg mengatakan ini siapa yang mengatakan itu siapa. Ketika ada yang memberitahumu bahwa itu adalah anak Nini dan Aki Bala¬ngantrang semakin bangga.
Demi kenyamanan panasnya hari Ciung Wanara hingga di luar pintu depan merupakan pintu masuk kota. Di sana ia beristirahat lelah dulu di bawah pohon kayu. Keringat menetes dari sekujur tubuhnya, kematiannya sangat bisa ditebak oleh angin
ngahiliwir.
Sambil duduk dia melihat sebuah pintu kecil yang dijaga oleh dua jala besar sambil membawa tombak dan menarik seekor gobang. Dia berpikir bagaimana dia bisa tetap waspada jadi saya, bagaimanapun, tidak punya uang. Karena siapapun yang masuk harus membayar.

CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDA
Satu-satunya kebenaran adalah bahwa net selalu terbelalak. Saat dia pergi, sop Ciung Wanara masuk. Banyak hal telah terjadi di dalam kota, orang-orang khawatir, melihat pemuda itu larut malam. Harita Ciung Wanara diklaim oleh seorang janda kaya. Saat ditanya nama dan lemburnya, Ciung Wanara menjawab terus terang.
“Ari Ujang ini yang kamu inginkan?” Nyi Randa bertanya lagi.
“Saya ingin makan ayam dan memiliki Kangjeng Raja!” Jawabannya tenang.
“Apakah na ari Ujang, sebagai kelalaian juga! Apa yang Anda miliki untuk berkuda? “
“Itu dia.”
“Sekarang aku laras waka dengan raja, dan bibi kita duluan!
Bibiku akan makan ayamku! “
“Tolong, hanya jika dengan bibi saya tidak akan naik.”
Kabarnya, ayam Ciung Wanara diaduk dan ayam Nyi Randa kaya. Da hanya sekali menyembelih ayam Nyi Randa yang dibaringkan. Orang-orang bersorak dengan keras. Ada juga yang mengatakan, “Saya terkejut! Ayam-ayam itu turun jadi saya bisa mendapatkannya! “
Keesokan harinya, Ciung Wanara keluar dari tempat pemerkosanya berada di rumah Nyi Randa. Saatnya bermain ke alun-alun patih purawesi dan puragading benteng negeri galih pakuan pergi bersama. Kala itu, jika ada lift, yang melihatnya harus merem caringogo sambil tungkul. Jika tidak dianggap kasar, pasti akan mendapat hukuman.
Meskipun Anda tidak tahu bahwa keduanya adalah penguasa, lihatlah kemapanan, siapa yang tidak takut. Dia malas, badannya besar, kumis dan janggutnya, dia pake tas bangbang semplak sampai rambutnya sepanjang bungkusannya diikat ke bungkusannya. Tubuhnya tidak memakai baju sampai terlihat jelas bahwa rambutnya jabrig, berbulu dada. Turun dengan celana yang memakai ikat pinggang sebesar sampah, Keduanya di dorong oleh gobang ngarsar hampir antel ke tanah. Jika dipikir-pikir, mata Anda terbuka lebar dan Anda bisa merasakannya.
Ari Ciung Wanara ada di sana untuk memberi tahu bahwa itu adalah sang duke, menyumbang untuk yang malang. Karena itu dukacita adalah ajaran Aki dan Nini Balangantrang yang mengajarkan hakikat orang yang tidak berbeda dengan karya yang sama dari Yang Maha Kuasa. Bahkan dalam bahasa Anda akan mengatakan ini-ini sama, tidak ada sopan santun, tidak kasar. Atau keberanian untuk menyentuh penguasa adalah pemegangnya, mereka adalah tumitnya. Tapi yang pasti saya diberkati dengan pendidikan dan properti!
Ketika Ciung Wanara menghampiri sang duke, pakaiannya tidak biasa, tetapi diganti dengan yang jelek. Belum pakai baju pun, perutnya sengaja sobek, wajahnya berlumuran lumpur.
Barang-barang nongkrong ke Duke, yang disela untuk menanyakan suara maniak yang tampaknya peura, “Apa yang Anda ingin anak nakal mengganggu kita?”
Ciung Wanara bolostrong berkata sambil tidak berbisik, “Mau ngadu ayam dengan n

u Kangjeng Patih! ”
“Hah, kamu berani! Punya ayam jadi berani mengadu dengan aing itu! Setelah dibunuh, ayamnya akan mati! ” Patih Purawesi mengatakan hal tersebut sambil marah karena merasa dihina oleh anak nakal tersebut.
“Cobalah!” kata anak nakal itu.
“BAIK! Tapi apa yang terjadi? ” saur Patih Pura-gading.
“Saya tidak punya tumpangan!” periksa anak laki-laki buncir.
“Ya ampun!” Patih Purawesi berkata, “Ini aku! Jika ayam layak dikalahkan, kita dipukul sepuluh kali oleh guntur ini! Tidak berani? “
“Keberanian! Bagaimana jika ayamnya dikalahkan? ”
“Aku tidak akan kehilangan ayam kita!”
“Ya kalau ini aku,” kata bocah nakal itu lagi.
“Anda memberi kami uang!” saur Patih Purawesi.
Saya sudah bersepakat bahwa ayam pengganti buatan Patih Purawesi dan Patih Puragading mengambil ayam yang terbaik. Bocah nakal itu diajak ke kandang ayam. Di sana arlojinya penuh. Begitu banyak orang sehingga tidak ada yang akan sampai pada anak ayam nakal.
Hayam Patih Purawesi kemudian masuk gudang. Isi sup yang Anda tonton. Ayam itu tinggi, berkilau, tanda dewasa, rahangnya tebal, ekornya ramping, dan panjangnya tajam sekitar satu inci. Barang jrut ke gudang, belegender kokoréh lalu tenggorokan.
Melihat ayam seperti itu, Patih Purawesi memang lucu. “Kadang Buncir masuk ayam lagi!” CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDA
Ayam yang turun itu oleh bocah bengkok ditiup kepalanya sehingga dibuang ke warung. Barang soto seak dikejar oleh ayam Patih Purawesi. Si Turundul nyingcet, jol di belakang Si Jelug, kecok sirah hayak Patih Purawesi teh dipacok, jebet dibintih. Tak mau kalah, ayam jantan purawesi tiarap dan tidak bangun lagi.
Apakah Anda melihat sorakan eak-eakan. Patih Purawesi bersama-sama tidak mengatakan ada pemogokan melainkan bakat yang dipermalukan oleh yang menyaksikan. Karena ayam belum dikalahkan, apalagi sampai tiduran seperti dulu. Nilai hari-hari itu ditentukan oleh ayam. Jika ayam kuat dan tidak ada yang menang maka nilai pemilik bertambah jika ayam kalah, nilai pemilik menurun.
Bocah nakal itu mengambil ayamnya dari kandang, lalu menggosoknya. Arloji itu jatuh untuk melihat anak ayam telanjang. Dengan semua orang menyelidiki, tidak ada tanda-tanda ayam yang baik. Anda harus memperhatikan saat Anda menonton.
“Terkadang aku bersamamu!” saur Patih Puragading. “Selalu masukkan ayammu dulu, Buncir!”
Seperti sebelum anak nakal itu sebelum masuk ayam ditiup kepala dulu, Setelah ayam turun di lapak, ayam Patih Puragading masuk. Patih Puragading mengejar sop ayam jelug mengejar Si Turundul. Tapi pengejaran rikat melonjak hingga pengejaran dibatalkan. Si Turundul adalah taki-taki di belakang Si Jelug. Barang Si Jelug malik, sebrut lagi kejar. Suku Turundul yang telah taki-taki untuk memetakan kepala Si Jelug dengan yang paling banyak di sekitarnya. Ayam gading Patih Pura tergeletak di tanah. Ger sekali lagi Anda menonton sorakan. Patih Puragading baketut marah sambil mengejek energi midek.
Setelah kedua ayam sang adipati tiarap, bocah nakal itu menghampiri sang adipati untuk menuntut janji, adipati purawesi dan puragading hilang kesabarannya, ia malas ayam itu dikalahkan, kini ada jaminan. Karena itulah bocah nakal itu repot-repot dipukuli. Hanya bocah nakal yang tak lain Ciung Wanara yang bisa bersin hingga tidak tertangkap.
Mereka dikepung oleh dua penguasa dibantu olCONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDAeh para abdi dalem. Ber dalam pengejaran, Ciung Wanara tidak ada di sana, bersembunyi untuk menenangkan diri. Kemalasan kedua penguasa itu marah. Orang-orang Majar banyak yang dikalahkan oleh bocah nakal.
Kabarnya ada seorang bocah nakal berkelahi ayam sehingga pemenangnya sudah sampai di Kangjeng Raja Galih Pakuan. Dia segera memanggil si buatan untuk mencari bocah nakal itu. Pencarian sudah dicari di sini tapi belum ditemukan, belum ada link.
Untunglah kecerdikan bocah malang Buncir ditemukan. Cuma waktu ngobrol ke istana pujaan dengan Kangjeng Raja, bocah nakal itu mugen, hamil. Ari beralasan takut pada sang duke. Bocah nakal adalah dia yang berbicara terus terang dengan penguasa. Anda berjanji untuk memberikan uang kepada pecundang yang ingin Anda penyalahgunaan. Duke model seperti itu mengatakan dia harus dihukum.
Yang tersisa ingin menyelesaikan masalah adalah asal muasal bocah nakal yang mau bergabung dengan istana. Kabarnya setelah janjiku, bocah nakal itu mau ikut.
Barang sampai ke duke palace untuk jalan raya di sana. Melihat bocah itu dengan mata terbuka lebar, dia tidak bisa menahan ketakutan oleh raja. Anak nakal saya melihat adipati jadi tenang kami sepertinya tidak menyesal.
Setelah diperiksa oleh raja, bocah lelaki telanjang baru itu terus terang ingin beternak ayamnya dan memiliki raja, yang telah merayakan kepada siapa pun yang belum menang. Saat ditanya apa yang terjadi, jawabannya mati rasa, matinya jasmani dan jasmani. Atas perintah raja, kataku, naiki desa pedang.
Keesokan harinya warga sudah kenyang di tempat menonton ayam aduan. Raja ayam saya datang untuk itu saya akan membawa dan kandang. Dari barang-barang itu keluarlah suara saudara

ak-kokok dan pucak-pacok. Saya pikir Budak Buncir datang bersiul sambil menggosok ayam Si Turundul.
Barang-barang tersebut telah dipanggang setelah kedua ayam tersebut dipasangkan secara langsung. Ayam raja lebih tinggi dari ayam adipati, sambil mengusap rambut leher dongko, matanya berputar-putar karena takut dibunuh. Kecok Si Turundul dipenggal, dipukul. Ger yang menyaksikan kerumunan itu bersorak di seluruh ayam raja. Hanya dibintih agar daya tarik Si Turundul tidak goyah. Dia ragu-ragu untuk bermain dengan kepalanya jika terjadi kebingungan lagi. Kangjeng raja galih pakuan lucu melihat ayam yang begitu besar, melawan ayam turun, saya kecil seperti kurang parab lagi, tapi waktu kangjeng raja lucu jadi, tidak diketahui bahwa ayam raja dicambuk, jebet dibintih. Seperti lawan Si Turundul sejak awal, Anda tidak perlu khawatir terbunuh, begitu Anda sudah merasa cukup. Barang itu tergeletak di lantai.
Kangjeng Raja heran tidak ada yang salah dengan itu, Patih Purawesi dan Puragading sempat ingin menjatuhkan bocah nakal itu, hanya untuk disambut oleh raja.
“Hei Patih! Tidak mengerti! Ayam malas sudah dikalahkan, apa yang Anda inginkan lebih! Aku tidak akan mengingkari janjiku untuk menyerahkan kerajaan di tengah jalan. Merupakan kebiasaan bahwa Anda selalu mengadu hanya untuk menang dan kalah. Faktanya, banyak yang kehilangan kekayaan mereka dengan menggali! “
Hal-hal yang terdengar tentang pernikahan raja, namun, sang duke tetap tinggal tidak mengatakan begitu Harita masih kerajaan Galih Pa¬kuan di bagian barat diserahkan kepada bocah nakal itu. Bagian timur I telah ditangkap oleh putranya Hariang Banga.
Pada suatu ketika raja mengetahui bahwa bocah nakal itu tidak lain adalah Ciung Wanara, putranya olehmu, yang diadopsi sejak bayi oleh Aki dan Nini Balangantrang. Oleh karena itu, raja berkata kepada Ciung Wanara, “Syukurlah hidep telah menjadi anak yang peduli. Dan hidep memiliki kerajaan bukan warisan, tapi hasil dari usahanya sendiri. Saya berharap kita bisa menjalankan pemerintahan, Ama ari saya dari wangkid ini mau bawa. ”
Diperbarui dari buku “Jaka Gurumaya Scattering Demons”
oleh Tasdik 1996

CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDA

error: Content is protected !!