MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA

MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11
MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11.

MATERI WARTA SUNDA
MATERI WARTA SUNDA

MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

1. WATESAN WARTA

Kecap warta atawa berita asalna tina basa Sansekerta viritta nu hartina béja ngeunaan hiji kajadian atawa hal nu keur kajadian. Istilah warta dina jurnalistik dipaké pikeun ngalaporkeun kajadian nu eukeur atawa anu enggeus lumangsung. Warta téh bisa dibédakeun jadi sababaraha katagori, dumasar bobot eusina, lokasi peristiwana, sipatna, jeung topikna.

Warta teu ukur nepikeun béja ngeunaan peristiwa kiwari jeung nu kamari, tapi deuih sakapeung mah sok mangaruhan ka nu narimana, boh nu maca boh nu ngaregepkeun. Umumna warta diwawarkeun dina media massa, kayaning surat kabar, majalah, radio, jeung televise. Malahan mah di jaman kiwari geus bisa dipaluruh dina internet.

Sababaraha unsur anu perlu ditengetan dina hiji berita nyaéta:
(1) midangkeun hal anu dianggap anyar,
(2) peristiwa dianggap penting,
(3) miboga ma’na keur masarakat,
(4) miboga pangaruh ka nu maca,
(5) aya hubunganana jeung jalma réa,
(6) bisa dipercaya jeung teu jijieunan,
(7) ngirut atawa matak resep lamun dibaca, sarta
(8) luar biasa.

Nepikeun hiji warta téh dipandu ku sababaraha kecap pananya minangka kaidah nu aya dina jurnalistik, kayaning what, who, when, where, why, jeung how (5W + 1H).

2. JENIS WARTA

Nilik kana wandana warta téh dibagi jadi sababaraha jenis. Dina ieu pangajaran mah anu diperdar téh ngeunaan warta jenis straight news jeung depth news.

a. Straight News

Straight news disebut ogé warta langsung, nyaéta warta anu dipidangkeun dumasar kajadian nu sabenerna kalawan ngagunakeun basa nu lugas ngarah babari kahartina ku nu narima. Éta warta samodél kitu téh sok disebut ogé hard news atawa spot news.

Straight news report, nyaéta nepikeun laporan ngeunaan hiji kajadian persis sakumaha nu kabandungan atawa pakta anu sabenerna, sarta ditulis ku basa nu singget tur basajan.

Sawatara hal anu kudu diperhatikeun dina warta straight news, di antarana
(1) beritana teu bisa ditunda, hartina kudu buru-buru atawa langsung harita kénéh diwawarkeun ka balaréa;
(2) mentingkeun aktualitas atawa warta anu keur jadi bahan obrolan masarakat;
(3) disusun ngagunakeun pola piramida tibalik, nyaéta hal inti ditulis leuwih awal;
(4) sok disebut ogé breaking news atawa spot news;
(5) diwangun ku 100-200 kecap;
(6) ngabogaan tujuan pikeun nambah bahan informasi ka balaréa (publik).

b. Depth News

Depth news nyaéta warta anu dipidangkeun sajaba ti nepikeun peristiwa nu sabenerna ogé sok ditambahan ku informasi nu mangrupa pakta séjénna, nu aya patalina jeung peristiwa nu keur kajadian. Sawatara hal anu kudu diperhatikeun dina warta depth news, di antarana
(1) bisa dipublikasikeun iraha waé, teu kauger ku waktu;
(2) merhatikeun human interest (ngangkat aspek kamanusaan);
(3) péréléan beritana ditulis kalawan luwes, henteu kaku;
(4) teu aya watesan jumlah kecap;
(5) sajaba ti nepikeun informasi, ogé sipatna ngahibur.

3. BASA ANU DIPAKÉ DINA WARTA

Basa Sunda anu dipaké dina karya jurnalistik téh kudu anu komunikatif, tapi lain hartina bisa sakama-kama. Ari sababna dina basa Sunda téh aya aturan, tepi ka urang bisa nyindekkeun yén anu keur dibaca/didéngékeun téh basa Sunda, lain basa séjén.
(a) Pulisi nyetop motor tanpa kaca spion, terus ngaluarkeun surat tilang.
(b) Polisi menyetop motor tanpa kaca spion, terus mengeluarkan surat tilang.
Tina éta conto sidik yén kalimah dina basa Sunda téh anu (a). Ari kalimah (b) mah basa Indonésia.

Anu jadi ciri poko basa Sunda téh ayana dina adegan atawa struktur, boh kecap boh kalimah. Geura urang bandingkeun:
(a) Pakarangan imah-imah di Cicadas heureut.
(b) Pakarangan imah di Cicadas hareureut.
Najan ngagunakeun kekecapan Sunda, tapi kalimah (a) téh dianggap lain struktur basa Sunda, sabab kapangaruhan ku struktur basa Indonésia.

Geura urang bandingkeun jeung kalimah ieu:
(c) Sawaréh deui mah nu ngajarugjug ka Curug Cipurut téh bisa ngahajakeun manéh sina diragragan cai curugna pisan nu semu bahé ninggang kana awak tina sungut curug nu luhurna ti panyurugan aya kana 20 méterna.
(d) Najan geus hohopéngan jeung gegedén Éropa ogé, angger waé Osama bin Laden téh ku Amerika mah diwontidkeun.

Katangen ku urang, najan kalimah (c) ngagunakeun ungkara basa Sunda, tapi ana dibaca téh karasa teu nyunda. Béda jeung kalimah (d) anu sanajan aya unsur kecap asing (hopéng tina basa Cina, jeung wontid tina basa Inggris, wanted) angger karasa nyunda, sabab ngagunakeun struktur Sunda. Ana kitu, dina nyusun karya jurnalistik Sunda téh urang ulah katalikung ku ungkara/kecap/ istilah, da anu kudu jadi cecekelan urang mah lebah ngalarapkeun strukturna. Alus pisan mun urang bisa ngasupkeun kecap/ungkara/istilah anyar tina basa séjén, sangkan basa Sunda tambah ngabeungharan, tapi ulah tepi ka nimbulkeun pabeulit harti.

Geura contona:
(e) Moal cukup satreuk pasir pikeun némbok ruang tukang téh, sabab luas pisan.
(f) Kudu bangga jadi urang Sunda téh, tur kudu bisa ngalastrikeun warisan karuhun.

4. BERITA RADIO JEUNG TV

Sajaba ti warta tulis anu médiana mangrupa koran (surat kabar), tabloid, atawa majalah, aya ogé warta nu ditepikeun lisan dina radio atawa televis.

Warta nu ditepikeun dina radio leuwih ngutamakeun lentong, teu merlukeun réngkak jeung pasemon da moal katingali ku nu ngaregepkeun. Tapi, berita nu ditepikeun dina televisi mah, salian ti lentong, pasemon ogé kudu ditalingakeun, sajaba ti teu kudu nempo kaméra salila nepikeun éta eusi warta.

Sanajan ditepikeunana ku cara lisan dina radio atawa televisi, angger kudu merhatikeun basa tulis. Dina nuliskeun eusi berita sajaba ti kekecapanana kudu merenah, ogé kudu merhatikeun kaidah-kaidah basa tulis, sabab upama salah ngalarapkeun kecap jeung aturan ngagunakeun kaidah basa tulis bakal mangaruhan kana harti atawa maksud eusi warta nu ditepikeun.

5. KALAWARTA BASA SUNDA

Upama nyaritakeun sajarah pers basa Sunda tangtu waé panjang. Kalawarta nu pangangteurna ditulis dina basa Sunda téh kacida réana.

Kalawarta Sunda anu pangkolotna nyaéta Tjahya Pasoendan (1911) mangrupa majalah tengah bulanan nu alamat jeung kantor tata usahana aya di Bandung.

Sajaba ti éta aya Papaes Nonoman (1914-1919), nu dipedalkeun ku paguyuban di Batavia, mangrupa majalah anu eusina ngeunaan élmu pangaweruh, basa, sajarah, jeung sajabana.

Kungsi deuih medal majalah mingguan Mingguan Padjajaran (1915- 1920) ku Paguyuban Pajajaran nu dipingpin ku Darmakusuma jeung redakturna Muh. Sanoesi.

Dina taun 1921-1922 medal Mingguan Siliwangi ku Paguyuban Siliwangi di Bandung, anu pingpinan redaksina Kosasih Soerakoesoemah jeung Redsaksi pelaksana E. Bratakoesoemah.

Sabenerna mah masih kénéh loba koran jeung majalah basa Sunda anu medal baheula téh, ngan moal ditataan hiji-hijna. Ieu mah minangka conto waé ngarah jadi pangaweruh pikeun hidep.

Kalawarta basa Sunda anu masih medal maneuh nepi ka kiwari nyaéta majalah Mangle (1956 nepi ka kiwari), mingguan tabloid Galura medal 1972 nepi ka kiwari, majalah Cupumanik, Sunda Midang, Sora, jeung Cahara Bumi Siliwangi.

(BASA SUNDA URANG KELAS 11)

MATERI WARTA BAHASA SUNDA
LATIHAN 1

 1. Naon ari warta téh?
 2. Sebutkeun unsur anu aya dina warta?
 3. Naon ari warta straight news téh?
 4. Hal naon waé anu kudu diperhatikeun dina straight news?
 5. Naon ari warta depth news téh?
 6. Hal naon waé anu kudu diperhatikeun dina depth news?
 7. Naon bédana berita dina radio jeung televisi?
 8. Caritakeun kalawan singget kumaha sajarah kalawarta sunda?
 9. Kalawarta naon anu masih kénéh medal nepikeun ka kiwari?
 10. Tuliskeun kecap-kecap anu teu dipikaharti dina ieu materi, sarta téangan hartina dina kamus!

CONTO WARTA DEPTH NEWS

Rebo Nyunda, Kemis Énglish, Jumaah Bersepédah, Saptu Cinta Produk Bandung
ku Amra Iska

(Sunda News, Bandung) Dina mangsa Kota Bandung dipingpin ku Dada Rosada, turun aturan nu ngawajibkeun nyarita basa Sunda unggal poé Rebo di Bandung. Ku Walikota nu ayeuna, Ridwan Kamil, éta kawijakan téh dilegaan, nyaéta Rebo Nyunda. Hartina, lain baé basa, tapi sagala rupa nu patula-patalina jeung Sunda.

Lian ti Rebo Nyunda, Ridwan Kamil ngasongkeun kawijakan Kemis Énglish, Jumaah Bersepédah, jeung Saptu micinta produk Bandung deuih. Atuh pon kitu kénéh jeung poé Senén katut Salasa, bakal ditéangan ciri hasna.

“Unggal dinten bakal aya cirina. Iwal ti dinten Ahad, husus kanggé istirahat,” cék Wali Kota Bandung nu loma katelah Émil ka wartawan di Balé Kota, Jumaah (6/12/2013).

Udagan Émil nerapkeun aturan micinta produk Bandung téh pikeun ngarojong kamekaran sakumna pengrajin di Bandung. Sapatu Cipaduyut upama. Hanas masarakat henteu tuhu kana kahayangna, Émil teu leutik haté. Rék terus jejem dina pamadeganana.

“Sadayana program teu tiasa pok torolong, sareng teu langsung hasil dina waktu anu singket. Peryogi waktos sareng tahapan-tahapan dina nyorang prosésna. Pami tos sataun, nembé tiasa kaukur naha kawijakan téh hasil atanapi henteu,” pokna deui.

(Sumber: http://www.sundanews.com/aos/seratan/)

MATERI WARTA BAHASA SUNDA
LATHAN 2

 1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
 2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
 3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI WARTA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-warta-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH WARTA SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/warta/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL WARTA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

1) Batasan Berita

Kata news atau news berasal dari bahasa sansekerta viritta yang berarti berita dari suatu peristiwa atau hal yang sedang terjadi. Istilah berita dalam jurnalisme digunakan untuk melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi atau sedang terjadi. Berita dapat dibagi menjadi beberapa kategori, berdasarkan konten, lokasi, peristiwa, dan topiknya.

Berita tidak hanya menyampaikan berita tentang kejadian terkini dan kejadian kemarin, tetapi terkadang selalu mempengaruhi penerimanya, baik pembaca maupun pembaca. Berita umumnya diberitakan di media massa, seperti koran, majalah, radio, dan televisi. Faktanya, saat ini bisa dicari di internet.

Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam sebuah berita adalah: (1) memainkan sesuatu yang dianggap baru, (2) peristiwa yang dianggap penting, (3) memiliki makna bagi masyarakat, (4) berdampak pada pembaca, (5) relevan dan banyak orang, (6) amanah dan tidak artifisial, (7) meniru atau menarik saat dibaca, dan (8) luar biasa.

Penyajian berita berpedoman pada beberapa kata tanya sebagai aturan dalam jurnalistik, seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana (5W + 1H).

2) Jenis Berita

Menatap berita terbagi menjadi beberapa jenis. Dalam penelitian ini yang saya edarkan adalah tentang berita tipe straight dan depth news.

(a) Straight News

Berita langsung disebut juga berita langsung, yaitu berita yang disajikan berdasarkan peristiwa aktual dengan menggunakan bahasa lugas sehingga dapat dipahami oleh penerimanya. Berita semacam itu terkadang juga disebut berita keras atau berita spot.

Pemberitaan yang berjudul “Drama Basa Sunda dan Rumaja” di atas juga berpedoman pada kata tanya seperti apa, siapa, kapan, dimana, kenapa,
dan bagaimana sebenarnya suatu peristiwa terjadi, tanpa penambahan atau pengurangan. Berita semacam itu ada dalam kaidah jurnalistik yang selalu disebut straight news report, yakni pemberitaan tentang suatu peristiwa persis seperti kehamilan atau pakta yang sebenarnya, dan ditulis dalam bahasa yang singkat dan sederhana. Jadi berita di atas ditulis berdasarkan peristiwa yang terjadi semua dan bermacam-macam, tidak ditambah dan tidak dikurangi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam straight news antara lain (1) berita tidak bisa ditunda, artinya harus terburu-buru atau segera diberitakan kepada orang banyak; (2) fokus pada aktualitas atau berita yang menjadi bahan pembicaraan publik; (3) disusun dengan pola piramida terbalik, yaitu benda inti yang ditulis sebelumnya; (4) kadang juga disebut breaking news atau spot news; (5) terdiri dari 100-200 kata; (6) bertujuan untuk menambah materi informasi ke kerumunan (publik).

(b) Depth News


Berita mendalam adalah berita yang disajikan selain menginformasikan kejadian yang sebenarnya juga selalu dilengkapi dengan informasi yang merupakan pakta lain, yaitu terkait dengan kejadian yang sedang terjadi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berita mendalam, antara lain (1) bisa terbit kapan saja, kapan saja; (2) memperhatikan human interest (mengangkat aspek kemanusiaan); (3) buletin berita ditulis secara fleksibel, tidak kaku; (4) tidak ada batasan jumlah kata; (5) Selain menyampaikan informasi, mereka juga menghibur.

3) Bahasa yang Digunakan dalam Berita

Bahasa yang digunakan dalam karya jurnalistik memang harus komunikatif, tapi bukan berarti bisa sama. Saat ini karena di dalam bahasa sunda ada aturannya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang dibaca / didengar adalah bahasa sunda, bukan bahasa lain.
(a) Polisi menghentikan sepeda motor tanpa cermin, dan kemudian mengeluarkan surat perintah.
(b) Polisi menghentikan motor tanpa cermin, melanjutkan dengan mengeluarkan surat perintah.

Dari contoh imprint bahwa kalimat dalam bahasa Inggris adalah (a). Ari kalimah (b) mah basa Indonesia.

Ciri-ciri utama suatu bahasa adalah adanya adegan atau struktur, baik kata maupun kalimat. Segera kami bandingkan:
(a) Pekarangan rumah di Cicadas sempit.
(b) Pekarangan rumah di Cicadas sebelah.

Meskipun menggunakan kata sunda, namun kalimat (a) dianggap bukan struktur bahasa sunda, karena dipengaruhi oleh struktur bahasa indonesia. Langsung saja kita bandingkan dengan kalimat berikut: (c) Bagian lain dari diri saya yang jatuh ke Curug Cipurut bisa melihat letak air terjun yang sangat banyak yang seolah-olah terpanggang ke dalam tubuh mulut air terjun yang tingginya lebih dari 20 meter. (d) Meskipun telah dikepung oleh raksasa Eropa juga, aturan Osama bin Laden adalah bahwa Amerika tidak memerintah.

Katangen menurut kami, meskipun kalimat (c) menggunakan tindak pidana R, namun ada yang dibaca sulit untuk dihentikan. Berbeda dengan kalimat (d) yang meskipun terdapat unsur kata asing (hopeng dari bahasa Cina, dan wontid dari bahasa Inggris, diinginkan) pengaturannya dirasa dicadangkan, karena menggunakan struktur R. Namun dalam menyusun karya jurnalistik R kita tidak mengkategorikan kejahatan / kata / istilah, dan itu harus kita pegang dan bukan lebah yang menerapkan strukturnya. Alangkah baiknya jika kita bisa memasukkan kata / kejahatan / istilah baru dari bahasa lain, sehingga bahasanya menjadi lebih diperkaya, tetapi tidak menimbulkan kebingungan. Langsung saja misalnya: (e) Pasir tidak cukup untuk menutupi ruang belakang, karena sangat luas. (f) Banggalah menjadi R’s, dan dapat mewarisi warisan leluhur.

4) Berita Radio dan Televisi

Selain berita tertulis bahwa medianya adalah surat kabar (koran), tabloid, atau majalah, ada juga berita yang disampaikan secara lisan di radio atau televisi.
Berita yang disajikan di radio lebih menitikberatkan pada yang lambat, tidak membutuhkan retakan dan perumpamaan dan tidak akan dilihat oleh mereka yang berharap. Namun berita yang disajikan di televisi saya, selain lentong, perumpamaan juga patut dicermati, selain tidak harus menatap kamera saat penyajian konten berita.
Meskipun disampaikan secara lisan di radio atau televisi, penting untuk memperhatikan bahasa tertulisnya. Dalam penulisan isi berita selain harus tepat susunan kata, juga harus memperhatikan kaidah bahasa tertulis, karena jika salah menerapkan kata dan kaidah menggunakan kaidah bahasa tertulis akan mempengaruhi arti atau tujuan isi berita yang disampaikan.

5) Kalawarta Basa Sunda

Kalau menceritakan sejarah pers bahasa R tentu saja panjang. Surat kabar yang paling banyak diterbitkan dalam bahasa ini sangat banyak.
Kalawarta Sunda yang tertua adalah Tjahya Pasoendan (1911) adalah majalah bulanan menengah yang beralamat dan berkantor bisnis di Bandung.
Selain itu ada Papaes Nonoman (1914-1919) terbitan kelompok di Batavia, merupakan majalah yang memuat ilmu pengetahuan, bahasa, sejarah, dan sebagainya.
Itu sekali lagi dimuat di majalah mingguan Mingguan Padjajaran (1915-1920) oleh Asosiasi Pajajaran yang dipimpin oleh Darmakusuma dan editornya Muh. .Mohammad.
Pada tahun 1921-1922 Mingguan Siliwangi diterbitkan oleh Persatuan Siliwangi di Bandung, Pemimpin Redaksi Kosasih Soerakoesoemah dan Redaktur Pelaksana E. Bratakoesoemah.
Sebenarnya, saya masih memiliki banyak surat kabar dan majalah yang terbit di masa lalu, hanya saja bukan pesanan satu kali. Ini bukan hanya contoh yang mengarah pada pengetahuan untuk hidup.
Koran berbahasa Sunda yang masih terbit hingga saat ini adalah majalah Mangle (1956 sampai sekarang), tabloid mingguan Galura terbitan 1972 sampai sekarang, majalah Cupumanik, Sunda Midang, Sora, dan Cahara Bumi Siliwangi.

Nyunda Wednesday, English Thursday, Bike Friday, Bandung Product Love Saturday
oleh Amra Iska

(R News, Bandung) Selama di Kota Bandung yang dipimpin oleh Dada Rosada, turunlah aturan yang mewajibkan berbicara bahasa R setiap Rabu di Bandung. Oleh Wali Kota saat ini Ridwan Kamil kebijakan diperpanjang yaitu Rabu Nyunda. Artinya, itu bukan bahasa, melainkan berbagai hal yang berkaitan dengan R.

Selain Rabu Nyunda, Ridwan Kamil menyarankan kebijakan Kamis Inggris, Jumat Sepeda, dan Sabtu mencintai produk Bandung lagi. Saya berdebar-debar dan Senin dan Selasa, akan mencari karakteristik hasna.

“Setiap hari pasti ada gejala. Kecuali Minggu, khusus untuk istirahat, ”ujar Wali Kota Bandung yang akrab disapa Emil itu kepada wartawan di Balaikota, Jumat (6/12/2013).

Tujuan Emil menerapkan aturan mencintai produk Bandung adalah untuk mendukung perkembangan seluruh pengrajin yang ada di Bandung. Sepatu Cipaduyut misalnya. Orang hanas tidak menuruti keinginannya, Emil tidak patah semangat. Anda ingin tetap teguh dalam pendapat Anda.

“Semua program tidak dapat membantu, dan tidak segera berhasil dalam waktu singkat. Butuh waktu dan upaya untuk menavigasi prosesnya. Setelah setahun baru bisa diukur apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak, ”imbuhnya.

(Sumber: http://www.sundanews.com/aos/seratan/)

error: Content is protected !!