MATERI CARITA PANTUN,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI CARITA PANTUN

MATERI CARITA PANTUN

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI CARITA PANTUN yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI CARITA PANTUN.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

MATERI CARITA PANTUN

A. MEDAR PERKRA CARITA PANTUN

Carita pantun téh carita nu biasa dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran seni nu disebut mantun. Najan kitu, saenyana mah pagelaran mantun téh aya dina jero hiji upacara tradisional Ayana carita pantun téh kawilang geus heubeul. Kateranganana nya kapanggih dina naskah kuna Sanghyang Siksa Kandang Kare sian (1440 Saka; 1518 Maséhi). Dina éta naskah disebutkeun aya prepantun (juru pantun) jeung opat lalakon pantun, nyaéta Lang galarang, Banyakcatra, Siliwangi jeung Haturwangi. Eusi éta opat pantun téh kiwari geus teu dipikawanoh deui.

Mantun biasana diayakeun dumasar pamundut salah saurang nu boga maksud ngayakeun salametan. Upamana, sukuran nempatan imah anyar (réngsé diwangun), kalahiran, sanggeus panén, kawinan, sunatan, hudang gering tina kasakit wales, jeung sajabana kalawan tujuan sangkan meunang kasalametan. Nu matak dina nyaritakeun lalakon téh salawasna dimimitian ku bagian rajah, nu biasana paranjang. Umumna lalakon pantun téh nga gunakeun basa anu beunghar ku métafora, purwakanti, jeung wirahmana angger

Pidangan carita pantun biasana bari dipirig ku kacapi. Waktuna sapeuting jeput, kira-kira ti bada isa tepi ka rék subuh. Tapi aya ogé di antarana nu kawilang panjang, sarta kakara tamat dina waktu dua nepi ka tilu peuting.

Eusi pantun téh umumna nyaritakeun putra raja Pajajaran nu ngarandapan rupa-rupa kasusah, tapi ahirna mah bisa manggih kabagjaan Iwal ti éta, bisa ogé nyaritakeun raja séjén nu ahirna bakal ngabdi ka Pajajaran, atawa ngeunaan putra Pajajaran nu ngumbara nyiar pangalaman. Eta putra raja téh ahir na papanggih jeung putri nu geulis sabada ngéléhkeun dulurna, tuluy jadi istrina.

Upamana waé dina carita pantun saperti Mundinglaya di Kusumah, Nyi Sumur Bandung, Nyi Pohaci Sanghiang Sri, Raden Tanjung, Demung Kalagan, Lutung Leutik, Munding Kawati, Pak si Keuling, Gajah Lumantung, Gantangan Wangi, Kidang Panadri, Kuda Gandar, Kuda Wangi, Langgasari, Perenggong Jaya, jeung Raden Tega

Aya ogé carita pantun nu henteu nyabit-nyabit nagara Pajajaran atawa rajana, Prabu Siliwangi, contona lalakon Lutung Kasarung jeung Ciung Wanara. Ari sababna, éta dua lalakon mah nyaritakeun karajaan anu leuwih heubeul.

B. STRUKTUR CARITA PANTUN

Lalakon-lalakon carita pantun téh mibanda ciri nu tangtu, nu ngabédakeun jeung wanda carita séjénna. Dimimitian ku rajah pamunah, dituluykeun ku medar eusi lalakon, sarta dipungkas ku rajah pamungkas.

1. RAJAH

Rajah hartina ruat atawa ruatan. Dipidangkeunana dina bagian mimiti, nu matak disebut ogé rajah pamunah atawa pamuka. Dina unggal rajah salawasna aya bagian-bagian anu nyebutkeun ménta panyalindungan jeung sanduk-sanduk ménta hampura, nu ditepikeun kalawan panjang. Sanduk-sanduk téh biasana ditujukeun ka para karuhun jeung para palaku (tokoh) carita nu bakal dihudang-hudangkeun deui ngaran-ngaranna jeung lalakonna. Tapi intina mah nya ménta panyalindungan jeung kasalametan ti Alloh SWT.

Contona:

Pun sampun
ka luhur sang rumun
ka handap sang batara
ka batara ka batari
Ass batara naga raja
ka batari naga sugih
amit ampun
ka nu kagungan bumi langit katut eusina
agungna ka Kangjeng Gusti Rasulullah
jembarna ka Kangjeng Nabi Adam
babu Hawa, Nabi Sulaeman
singgetna ka Kangjeng Nabi Muhammad
ka para sahabat anu opat
Abu Bakar, Umar, Usman, Sayidina Ali
ka para malaikat nu opat
Jabrail, Minkail, Isropil, Ajroil
ka para déwata salapan
ka para wali salapam
kasapuluh wali tunggal.

Bisina kuring nempuh luput
manggih pamali
mendakan doraka
nyorang salah
pacuan ulah rek katulah
ucap lampah jeung pamolah
sumawonten ti Gusti Allah
ti Allah ti Rasulullah
ti Gusti ti para nabi
ti sahabat ti malaikat
ti wali mu’min
titip diri sangsang badan
bubuhan anu kumawula

(Dicutat tina transkripsi Carita Panggung Karaton, beunang Ajip Rosidi, 1971).

2. EUSI

Ari eusi carita pantun téh nu jadi inti lalakonna. Nyaritakeun nagara (karajaan), putra raja, putri raja, Si Léngsér, pu raja keur dangdan, putri dangdan, Si Léngsér dangdan, putra raja leumpang, putri leumpang, Si Léngsér lumpat, putri ninun, putra raja asup ka leuweung, meuntas laut, ngapung, perang, jeung sajabana. Eusi carita pantun téh bisa dipasing-pasing deui dumasar kana wanda téksna, nyaéta narasi, déskripsi, dialog, jeung monolog.

a. Narasi
Nyaéta bagian anu ngagambarkeun adegan, galur (plot), laku lampah, karakter, ucapan, jeung rasa unggal palakuna. Ogé pikeun nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian séjénna. Hal-hal anu dicaritakeun dina narasi téh gunana pikeun ngawangun suasana sangkan lalakonna karasa leuwih nyata. Tengetan contona di handap.

Kocap nagara Pakuan Pajajaran
nagri dikikis ku beusi
dikuta ku waja
dérédés bénténganana
agemna kabina-bina agemna mah kabina-bina.

Nagara kaliung ku gunung
nagara talaga ngembeng
déngdék ngétan bahé ngalér
pangaruh impungan dunya, layeut
nagara kariung ku gunung
ngocor cai ngétan ngulon
nyiuk cai ka taweuran pangaruh tampian
nonggéng ka langit nya bogoh saumur-umur.

Kacarios ingkang putra
anu kasép jenengan
Raden Gantanganwangi
Mangkurat Mangkunagara
putra saha éta satria?
anu sakitu kasép
ngalénggéréng konéng méntéréng mani méncéngés
éstu putrana Kangjeng Prabu Siliwangi
ti Nagara Pakuan Pajajaran kumaha atuh dupi padamelanana téh?
Iwal ti huleng jentul
isuk jentul soré jentul teu kersa tuang teu kersa leueut
teu kersa sasauran-sasauran acan.
Ngajentul semu bingung cicing semu pusing
huleng siga puyeng
daweung siga nu keueung

(Dicutat tina transkripsi Carita Gantangan Wangi, beunang Ajip Rosidi, 1973).

b. Deskripsi
Ngagambarkeun obyek sangkan karasa ku pan caindra kalawan écés. Upamana dina adegan Léngsér dangdan ieu di handap

Adat panakawan dangdan
totopong bong totopong bang
totopong batik majingjong
nya bendo dibelenongkeun
kajeun torék dapon kasép
cinta panonna kabedol bendo ari bendo atuh niron bendo Jawa
dienolan ku tolombong
dangal kabetot ku enol bendo
dibajuan baju kurung
baju halang tatambalan
téréktek dibaju paret
parakatangtang pirikitingting

(Dicutat tina transkripsi Tjarita Sri Sandana atawa Sulandjana, beunang Ajip Rosidi, 1970).

c. Dialog

Nyaéta bagian paguneman antara para palaku. Biasana mangrupa kalimah langsung. Upama dituliskeun mah ditandaan ku kekenteng. Pék tengetan conto dialog antara Léngsér jeung Kangjeng Raja ieu di handap.

“Léngsér!”
“Kulan”
“Ka dieu!”
Atuh jol léngsér marek ka payuneun Kangjeng Raja.
“Gusti kapandang naon?”
“Eh, léngsér ayeuna urang ngaronda pagawean eta budak
manjor téa.”
“Mangga.”

“Hatur pangapunten, gusti”
“Éh, léngsér?” “Sumun timbalan”
“Kumaha daratang nu nyarambungan jeung para ponggawa
panayagan?”
“Parantos, Gan. Ti suklakna ti siklukna anu jauh anu deukeut, urang tonggoh urang landeuh, urang penyingkiran-panyingkiran, urang sepén urang régol, urang ti para kanoman, kumpul pinuh di alun-alun.”
“Sukur léngsér, aya sabaraha ratus sabaraha rebu bilanganana?” “Nun, ti kulon golongan para kaliwon aya dua, Gan.”
“Dua ratus? Dua rebu?”
“Dua bilangan, nun. Ti kalér golongan para bupatén dua, ti wétan dua, ti kidul dua.”

(Dicutat tina transkripsi Carita Budak Manjor, beunang Ajip Rosidi, 1973)

d. Monolog
Nyaéta paguneman palaku (tokoh) ka dirina sorangan. Upamana waé gerentes haté nu dikedalkeun. Biasana negeskeun harepan, kasedih atawa rasa gumbira. Ilikan contona ieu di handap.

“Emh, na kaula téh, ngagaduhan dulur téh henteu cara deu ngeun-deungeun. Maké aya dua tilu opat-lima genep-tujuh.

Ngugaduhan dulur saibu-sarama teh kaula mah éstuning écés. jentre, jelas. Sadlérék teh mung hiji-hifina kadua kaula.”

(Dicutat tina transkripsi Carita Gantangan Wangi, beunang Ajip Rosidi, 1973)

3. RAJAH PAMUNGKAS

Rajah pamungkas nyaéta bagian panutup lalakon pantun. Eusina sanduk-sanduk nu ditujukeun ka para karuhun jeung para palaku (tokoh) nu geus dicaritakeun. Bisi aya nu teu kase butkeun, salah nyebutkeun atawa salah runtuyanana, sarta ménta kasalametan.

Bisi aya para ratu nu teu kasebutkeun
para raja nu teu kacaritakeun
patih mantri anu teu dikawhkeun
bisi nagara anu kaliwat
nu heula dipandeurikeun
nu pandeuri diheulakeun
bisi selap gempilan
neda agung nya paralun
panjang pangampura,

Titip diri sangsang badan
bubuhan nu kumawula
ngawulakeun kawulaaneunana
nyuhunkeun kaberekahanana
nyuhunkeun dina kasalametanana
salamet nu dipaké mantunna
salamet anu mantun
salamet nu dipangmantunkeunana
saahli warisna saahli wajibna
salamet nu nyaksianana
salamet ka sadayana

(Dicutat tina transkripsi Carita Panggung Karaton, beunang Ajip Rosidi, 1971).

C. GALUR

Nurutkeun Iskandarwassid galur carita pantun téh aya dua rupa nyaéta galur leunjeuran jeung galur simpay. Galur leunjeuran nyaéta galur carita anu lempeng. Kapanggihna tina niténan run tuyan kajadian dina unggal episodeuna. Dina pungkasan cari tana, anu ngalalakon téh henteu kacatur mulang deui ka nagara asalna. Sanggeus ngéléhkeun sababaraha nagara, tuluy tumetep ngaheuyeuk nagara patalukan nu pangahirna.

Ari dina galur simpay mah sanggeus palaku utamana ngala lana bari meunang rupa-rupa dodoja, cocoba, sarta pribadina beuki punjul, ahirna bisa mulang deui ka nagara asalna. Lalakon pantun anu kaasup galur simpay téh umurna leuwih kolot batan carita nu maké galur leunjeuran. Sawatara contona nyaéta Ciung Wanara, Lutung Kasarung, jeung Mundinglaya di Kusumah.

4. UNSUR KABASAAN

a. DIKSI
Diksi nyaéta pilhan kecap nu dipaké sangkan luyu jeung suasana adegan lalakon. Lantaran carita pantun téh kawilang carita nu heubeul, atuh diksina ogé réa nu maké kekecapan heu beul nu kiwari geus langka dipaké sapopoé. Nu matak, pikeun mikaharti diksi nu dipaké dina carita pantun téh kudu dibantu an ku ku kamus.

b. LENTONG (INTONASI)
Lentong atawa intonasi téh jadi salah sahiji hal nu penting dina midangkeun carita pantun. Lentong téh bedas alonna sora (tekenan), naék turunna sora (wirahma) jeung panjang pon dokna sora (dangka) dina ngedalkeun omongan. Upama nyaritakeun lalakon nu maké lentong merenah, eusi caritana bakal jadi leuwih hirup. Lentong diluyukeun jeung adegan, kalunggu han jeung suasana haté palaku dina carita. Nu matak, tina lentong bisa dibédakeun antara ucapan raja jeung cacah, nu keur sedih jeung gumbira, ambek, bingung jeung sajabana Juru pantun tangtuna parigel pisan merenahkeun makéna lentong téh,sangkan lalakon nu dicaritakeunana karasa nyata.

c. ÉJAHAN
Carita pantun téh gelarna sacara lisan. Upama lalakonna tina lisan dirobah kana wangun tulisan, nya disebutna transkripsi. Ari transkripsi biasana diluyukeun jeung éjahan nu dipaké sacara umum. Dina hasil transkripsi carita pantun nu diusahakeun ku Ajip Rosidi taun 1970-an, éjahanana masih kénéh maké éjahan heubeul.

LATIHAN 1

  1. Naon nu disebut carita pantun téh?
  2. Kateranganana naon anu kapanggih dina naskah kuna Sanghyang Siksa Kandang Kare sian (1440 Saka; 1518 Maséhi)?
  3. Mantun biasana diayakeun dumasar pamundut salah saurang nu boga maksud ngayakeun salametan. Upamana?
  4. Iraha waktuna midangkeun carita pantun téh?
  5. Naon nu ngabédakeun carita pantun jeung wanda carita séjénna?
  6. Eusi carita pantun téh umumna nyaritakeun naon?
  7. Pék jelaskeun gunana rajah pamuka jeung rajah panutup!
  8. Dina bagian eusi carita pantun téh aya narasi, deskripsi, dialog, monolog. Pék jelaskeun hiji-hijina!
  9. Dina bagian unsur kabasaaan carita pantun téh aya diksi, lentong jeung éjahan. Pék jéntrékeun hiji-hijina!
  10. Jelaskeun naon ari anu disebut galur téh?

(RANCAGÉ BASA SUNDA KELAS 12)

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI CARITA PANTUN lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI CARITA PANTUN
A. MATERI CARITA PANTUN

Cerita pantun merupakan cerita yang biasanya dibawakan oleh seorang juru pan tun dalam sebuah pertunjukan seni yang disebut mantun. Namun tidak semua pertunjukan mantun hadir dalam sebuah upacara adat. Adanya cerita puisi relatif sudah tua. Penjelasannya terdapat dalam naskah kuno Sanghyang Siksa Kandang Kare sian (1440 Saka; 1518 M). Dalam teks tersebut dikatakan ada seorang prepantun (penyair) dan empat buah puisi, yaitu Lang Galarang, Banyakcatra, Siliwangi dan Haturwangi. Isi keempat puisi tersebut kini tidak lagi diketahui.

Mantun biasanya diadakan atas permintaan orang yang hendak mengadakan pesta. Misalnya berkat enam rumah baru (selesai konstruksi), kelahiran, setelah panen, pernikahan, sunat, bangun dari penyakit Wales, dan sebagainya dengan tujuan memperoleh keselamatan. Pemeran dalam bercerita selalu dimulai dari bagian tato yang biasanya lebih panjang. Secara umum, puisi adalah bahasa yang kaya akan metafora, arketipe, dan aturan berima.

Adegan cerita puisi biasanya diiringi dengan kecapi. Waktuna jeput semalam, kira-kira dari tepi bada isa sampai mau subuh Tapi ada juga yang relatif lama, dan baru berakhir waktu dua sampai tiga malam.

Isi syair tersebut umumnya bercerita tentang putra raja Pajajaran yang menghadapi berbagai kesulitan, namun akhirnya saya dapat menemukan kebahagiaan. Selain itu, bisa juga menceritakan kepada raja lain yang nantinya akan mengabdi ke Pajajaran, atau tentang putra Pajajaran yang berkelana untuk mencari pengalaman. Putra raja itu terlambat dan bertemu dengan seorang putri cantik yang memukuli adiknya, lalu menjadi istrinya.

Misalnya dalam cerita puisi seperti Mundinglaya di Kusumah, Nyi Sumur Bandung, Nyi Pohaci Sanghiang Sri, Raden Tanjung, Demung Kalagan, Lutung Leutik, Munding Kawati, Pak si Keuling, Gajah Lumantung, Gantangan Wangi, Kidang Panadri, Kuda Gandar, Kuda Wangi, Langgasari, Perenggong Jaya, dan Raden Tegal

Ada pula cerita puisi yang tidak berpotongan dengan negara jajaran Pa atau raja Prabu Siliwangi, misalnya jalur Lutung Kasarung dan Ciung Wanara. Hari ini, oleh karena itu, adalah dua jalan yang saya ceritakan tentang kerajaan yang lebih tua.

B. STRUKTUR CARITA PANTUN

Alur cerita puisi memiliki ciri tertentu, yang membedakannya dengan gaya cerita lainnya. Dimulai dengan ra jah pamunah, dilanjutkan dengan mengedarkan isi jalan, dan dipung kas dengan tato terakhir.

Gambar
Angka berarti ruat atau ruatan. Itu ditampilkan di tempat pertama, yang juga disebut tato almarhum atau almarhum. Di setiap tato selalu ada bagian yang bertuliskan keun minta perlindungan dan kotak-kotaknya minta maaf, yang disampaikan panjang lebar. Kotak-kotak tersebut biasanya ditujukan kepada leluhur dan para pelaku (tokoh) cerita yang akan dihidupkan kembali dengan nama je ung lalakonna. Tapi maksud saya adalah mencari perlindungan dan keselamatan dari Allah SWT.

Isi
Saat ini isi cerita puisi menjadi inti karyanya. Berbicara tentang negara (kerajaan), putra raja, putri raja, Si Lengser, pu raja keur dangdan, putri dangdan, Si Lengser dangdan, putra raja berjalan, putri berjalan, Si Lengser berlari, putri penenun, putra raja memasuki hutan, menyeberangi laut , terbang, perang, dll. Isi cerita puisi dapat disusun kembali berdasarkan mood teksnya, yaitu naratif, deskripsi, dialog, dan monolog.

Naratif adalah bagian yang menggambarkan adegan, ketegangan (plot), aksi, karakter, ucapan, dan selera masing-masing aktornya. Juga untuk menghubungkan satu acara ke acara lain. Hal-hal yang diceritakan dalam narasi berguna untuk menciptakan suasana yang membuat cerita menjadi lebih nyata. Perhatikan contoh di bawah ini.

Uraian tersebut mendeskripsikan objek sehingga dapat dirasakan oleh pan caindra dengan jelas. Misalnya dalam adegan Lengser gaun ini ada di bawah

Dialog adalah bagian dari percakapan antar aktor. Bi asana adalah kalimat langsung. Jika ada tertulis saya ditandai dengan kelaparan. Perhatikan contoh dialog antara Lengser dan Kangjeng Raja berikut ini.

Monolog adalah percakapan aktor (figur) terhadap dirinya sendiri soran gan. Misalkan setiap manajer hati diungkapkan. Biasanya menekankan pada harapan, kesedihan atau rasa suka cita. Berikut contohnya di bawah ini.

Gambar Akhir
Gambar terakhir adalah bagian sampul puisi. Isi kotak tersebut ditujukan kepada leluhur dan pelaku (tokoh) yang telah diriwayatkan. Jika ada yang salah, katakan sesuatu yang salah, dan mintalah keselamatan.

C. CERITA CARITA PANTUN

Alur cerita puisi menurut Iskandarwassid ada dua macam yaitu regangan dan regangan. Garis pemecahannya adalah alur cerita yang lurus. Temuan dari pengamatan run tuyan terjadi di setiap episode. Pada akhirnya, pelaku kemungkinan tidak akan kembali ke negara asalnya. Setelah mengalahkan beberapa negara, barulah diselesaikan keadaan perang terakhir.
Sehari di simpay saya tegang setelah pelaku utamanya menggali lana sambil mendapatkan berbagai dodoja, berusaha, dan kepribadiannya lebih unggul, akhirnya bisa kembali ke negara asalnya. Drama puisi yang menyertakan alunan simpay lebih tua dari cerita ba tan yang menggunakan alunan ramping. Beberapa contohnya adalah Ciung Wanara, Lutung Kasarung, dan Mundinglaya di Kusumah.

CARITA PANTUN LUTUNG KASARUNG

Kota utama di Pasirbatang Anu Girang adalah Mas Prabu Ageung Tapa. Putri Nitisuari. Hanya memiliki tujuh orang putri, bernama: Purbararang, Purbaéndah, Purbadéwata, Purbakancana, Purbamanik, Purbaleuwih dan si bungsu Purbasari yang paling cantik.

Karena dia sudah tua, Raja Agung Tapa merasa dia berhak mundur dan digantikan oleh salah seorang putranya. Kemudian Raja Tapa Agung sedang mengumpulkan anak-anaknya, untuk melepaskan posisinya. Yang dipilih untuk menggantikannya adalah Purbasari, putra bungsunya. Purbararang sebagai anak tertua merasa terbebani karena begitu berharga. Dia merasa nyaman.

Ketika Prabu Ageung Tapa dan puterinya meninggalkan negeri itu, Purbararang menyusun berbagai skema untuk merebut pimpinan dari Purbasari. Alasan Ari dia merasa lebih berhak menjadi ratu dibanding Purbasari, karena dia anak tertua (benih). Atas tipu muslihat Purbararang, akhirnya Purbasari terusir dari negaranya, diperintahkan untuk meninggalkan Gunung Cupu. Di hutan dan hutan yang jauh datang ke sini. Itu terletak di atap gedung, di bawah amunisi. Dan sebelumnya dibor, bagaimanapun, pakaiannya diganti dengan kerutan.

Sunan Ambu di Kahyangan memiliki seorang putra yang terlambat, bernama Guru Minda. Suatu malam Guru Minda bermimpi memiliki seorang bayi (pacar) yang mirip dengan Sunan Ambu. Hingga suatu ketika pencuri Guru Minda menatap wajah Sunan Ambu. Sunan Ambu menginformasikan. Akhirnya Guru Minda disuruh turun ke Buana Pancatengah untuk mencari jodoh yang mirip dengan Sunan Ambu. Tetapi pertama-tama Anda harus meniru wajah pertama sebagai monyet, dan itu diberi nama Lutung Kasarung.

Setelah diberi pemandu perjalanannya, Guru Minda yang telah menjadi monyet turun ke Buana Pancatengah. Gubragna di Negara Bagian Pasirbatang Anu Girang.

Suatu hari, Purbararang memesan seekor kera untuk Aki Panyumpit. Harus menang, jika tidak mendapatkan Aki Panyumpit jagung akan dipotong. Aki Panyumpit berburu monyet ke hutan. Aneh saja, saat berburu dari pagi hingga sore saya yakin Anda belum mendapatkan satu monyet pun. Barel boroning menang, temukan baik tidak. Padahal biasanya monyet saya memang banyak tinggurayang. Aki Panyumpit sangat bingung. Untuk itu, saya yakin ada bayangan monyet di pohon itu. Aki Panyumpit terkejut tetap mencampurnya karena untuk mendapatkannya monyet tidak ikhlas memotong dagu (memotong lehernya) thea. Sementara dan mapan, oleh Aki Panyumpit disumpitan, namun tidak rela dibiarkan, karena kera adalah taruhan untuk bisa meremas dan menelan layaknya manusia. Aki Panyumpit terkejut menemukan seekor kera yang disaring untuk menghindari paser. Lebih mengherankan setelah mendengar monyet tersebut mampu berbicara. Ternyata itu Lutung Kasarung. Lutung Kasarung diminta untuk dibawa oleh Aki Panyumpit dan diserahkan ke Purbararang di istana.

Kisah Lutung Kasarung sudah ada di istana. Saat hendak dibantai, mereka lari untuk menghancurkan barang-barang yang ada di istana. Selama ini, Purbararang memerintahkan Lengser untuk membawa monyet ke Gunung Cupu untuk dipersembahkan Purbasari.

Mencoba dodoja ke Purbasari dengan tipu daya Purbararang sangatlah banyak dan sulit. Pertama Purbasari disuruh menjemput Leuwi Sipatahunan parakan di malam hari. Purbasari karena mendapat bantuan dari Sunan Ambu, melalui kera ia dapat melaksanakan perintah Purbararang. Karena cinta, Purbasari terus berbicara dengan lembut. Purbasari diperintahkan untuk berkeliaran di tanah Angar dan hanya diberi senjata ikan pari.

Namun hasil Purbasari huma lebih baik dari pada Purbararang huma. Purbararang tidak puas menunggu terlalu lama. Purbasari kemudian berbicara dengan lembut menenun. Ternyata lagi, hasil Purbasari lebih baik dibolehkan. Teruslah berbicara dengan indah. Purbasari mengatur siapa yang menang. Akhirnya dia terlambat bicara dengan pacarnya. Lebah-lebah disini Purbasari kebingungan, karena pacar Purbararang adalah pasangan sinatria bernama Indrajaya. Pacar Ari Purbasari apan lutung.

Karena dianggap kalah teh, Purbasari harus menanggung hukuman dicincang lagi. Tapi barang-barang Purbasari mau banyak dipotong, torojol ada kesatria pemberani, lebih telat dan tampan dari pada Indrajaya, menyerang dan menuntut pacar Purbasari. Ksatria itu tak lain adalah Lutung Kasarung yang telah menjiplak baik lagi sebagai Guru Minda.

Memata-matai situasi, Indrajaya panas. Terus serang Master Mind, der fight. Indrajaya mengalahkan Jajaten oleh kesatria pemberani. Akhirnya Purbasari dinobatkan sebagai raja di negeri Pasir Batang Anu Girang bersama suaminya. Saudara laki-laki Ari adalah pembantunya. Kecuali Purbaleuwih (pangasi bungsu) yang selalu membantu Purbasari jika dianiaya oleh saudara-saudaranya yang lain.

(Dari Studi Sastra, oleh Budi RT) MATERI CARITA PANTUN

error: Content is protected !!