CARITA PANTUN SUNDA

15+ CONTOH CARITA PANTUN SUNDA

15+ CONTOH CARITA PANTUN SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar 15+ CONTOH CARITA PANTUN SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
15+ CONTOH CARITA PANTUN SUNDA.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

15+ CONTOH CARITA PANTUN SUNDA

CONTOH CARITA PANTUN 1:

CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDA

Ciung Wanara téh saenyana putra raja Galuh Pakuan. Ngan ti leuleutik dirorok ku Aki Balangantrang jeung Nini Balangantrang. Ciung Wanara téh teu apaleun yén anjeunna putra raja. Disangkana indung-bapana téh Nini jeung Aki Balangantrang wé.

Ngan dasar aya terah sanajan dididik ku nini-nini jeung aki-aki bari di kampung, béda pasipatanana jeung barudak-barudak kampung séjénna. Leutik kénéh gé geus ngawasa rupa-rupa élmu nu biasana mah nu karitu téh dicekel ku jalma déwasa.

Ari karesep Ciung Wanara harita ngukut jeung ngadu hayam. Nu matak barang ngadéngé béja cenah raja Galih Pakuan …

BACA SALENGKEPNA

CONTOH CARITA PANTUN 2:

CARITA PANTUN LUTUNG KASARUNG RA BAHASA SUNDA

Anu ngaheuyeuk dayeuh di Pasirbatang Anu Girang harita nyaéta Mas Prabu Ageung Tapa. Praméswarina Nitisuari. Boga anak tujuh awéwé wungkul, ngaranna: Purbararang, Purbaéndah, Purbadéwata, Purbakancana, Purbamanik, Purbaleuwih jeung nu bungsu Purbasari, anu panggeulisna.

Ku lantaran geus kolot, Prabu Ageung Tapa ngarasa geus meujeuhna ngécagkeun kalungguhan sarta diteruskeun ku salah saurang anakna. Terus baé Prabu Ageung Tapa téh ngumpulkeun anak-anakna, pikeun nyérénkeun kalungguhanana. Anu kapilih pikeun gaganti anjeunna téh nyaéta Purbasari, anakna anu bungsu. Purbararang salaku anak panggedéna ngarasa kaléngkahan ku nu jadi adi. Manéhna ngarasa tugenah.

Basa Prabu Ageung Tapa katut prameswarina geus ninggalkeun nagara, Purbararang ngayakeun rupa-rupa réka-perdaya pikeun ngarebut kalungguhan ti Purbasari. Ari alesanana manéhna ngarasa leuwih boga hak jadi ratu ti batan Purbasari …

BACA SALENGKEPNA

CONTOH CARITA PANTUN 3:

CARITA PANTUN RADEN MUNDINGLAYA DI KUSUMAH

Kacaritakeun Prabu Siliwangi, Ratu Pajajaran kagungan praméswari dua, nyaéta Padmawati jeung Mantri Manik Mayang Sunda.
Ti prameswari nu kadua anjeunna kagungan putra pameget jenenganana Jaka Mangunlaya.
Ku sabab Prabu Siliwangi hoyong nyirnakeun galih, tuluy sumérén karajan ka putra sarta dijenenganana Prabu Guru Gantangan.
Lila-lila ti Padmawati ogé Prabu Siliwangi kagungan putra pameget, kakasihna Mundinglaya di Kusumah.
Barang Mundinglaya yuswana nincak ka tujuh poé, ku ramana dipiwarang ditelasan. Ari nu kudu nelasanana Padmawati.
Sanajan Padmawati kacida nyaahna ka putra, manehna teu majar kumaha da saur ratu kudu digugu sabda raja kudu disangga. Tuluy putrana dicandak rék ditelasan.
Katingali ku sadérékna, nyaéta Kidang Pananjung jeung Gelap Nyawang, tuluy murangkalih dipasrahkeun ka uana, tuluy murangkalih téh dipundut, saurna: “Goréng temen kacaritakeunana indung maéhan anak, kapan aya paribasa: sagalak-galakna macan tara nyatu anak. Ayeuna mah éta budak urang panjara baé.”

BACA SALENGKEPNA

NASKAH CARITA PANTUN 4:

CARITA PANTUN GANTANGAN WANGI BASA SUNDA

Kacaturkeun Raden Gantangan Wangi Mangkurat Mangkunagara, pu tra ti Kangjeng Prabu Siliwangi, raja Pakuan Pajajaran. Anjeunna téh putra mahkota Raden Gantangan Wangi gaduh maksad ngalamar Endén Cinta wati, rayi ti Raden Patih Jayanagara

Waktu éta pamaksudanana ditepikeun ka ramana, atuh nya diéstokeun pisan ku Prabu Siliwangi. Teu kungsi lila Gantangan Wangi tuluy miang ka nagara Tilu Kuta Emas pikeun nyumponan pamaksudanana. Panglamar Gantangan Wangi gasik ditampa, nya tuluy didahupkeun ka Endén Cinta wati.

Teundeun heula caritana. Engké pupulih deui….

BACA SALENGKEPNA

NASKAH CARITA PANTUN 5:

SEMPALAN CARITA PANTUN NYI POHACI LAHIR

Dewa Anta kebat lumpatna, rek ngadeuheus ka Batara Guru. Barang sog ka payunounana terus dipariksa, “He Anta, ku naon manch bangun anu rusuh pisan? Jeung ku naon bet lengoh mana batu keur tatapakan téh? Naha Kakang Narada tacan maréntahkeun?”

Sanggeus ngaluarkeun endog tina sungutna, Déwa Anta pok unjukan, “Nun Gusti, Raka Gusti kantenan parantos miwarang. Atuh para Déwa sadayana parantos nyaranggeman Saur Raka Gusti, sing saha anu teu tiasa nyumponan eta pamundut Gusti, baris diteukteuk beuheung. Nguping kasauran kitu, abdi Gusti teu kinten sedihna. Abdi Gusti ngaraos moal tiasa nyumponan éta pamundut, rumaos teu gaduh suku teu gaduh leungeun. Ngémutkeun kana nasib abdi nu baris tumiba kana diri, harita teh abdi Gusti rambisak. Clak, clak, clak, cipanon abdi Gusti ngeclak, … gorolong gorolong. gorolog, jadi endog tilu siki Ku Raka Gusti, abdi Gusti dipiwarang ngadeuheus mundung tibangan Gusti, réhna abdi Gusti walurat téa. Sajaba ti éta, dipiwarang nyanggakeun endog anu tilu siki tea.”…

BACA SALENGKEPNA

NASKAH CARITA PANTUN 6:

SEMPALAN CARITA PANTUN DEWI SRI MULIH KA JATI

Kacarita Déwi Sri, beuki lila beuki gedé. Beuki gedé beuki geulsi. Geulisna kawanti wanti, éndahna kabina-bina. Rambutna ombak banyuan, galing muntang dina tarang, nya tarang téja mentrangan. Damis lir kadu sapasi, pangambung kuwung-kuwungan, lambey beureum bawna ngajadi, soro soca béntang timur sakembaran. Raray lir bulan purnama, keusik bentik cadas hérang, kahibaran ku Déwi Sri.

Kocap Sang Hiang Déwa wenang anu gagah sarta sakti, ningali kageulisan Nyi Pohaci kitu téh, manahna ngaraos paur. Paur alahmanan maut hinis, sabab émutanana tangtu Yang Pramésti baris kabéngbat manahna, palay migarwa Lamun kajadian kitu. pisakumahaeun teuing pinyerieunana haté Déwi Uma. Ti leuleutik dirorok disusuan ari geus gedé dipigarwa ku carogé. Emh, deudeuh….

BACA SALENGKEPNA

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI CARITA PANTUN lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE
TIKTOK

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

15+ CONTOH CARITA PANTUN SUNDA

Cerita Puisi “Ciung Wanara”
Ciung Wanara adalah putra raja Galuh Pakuan. Baru sejak kecil diadopsi oleh Aki Balangantrang dan Nini Balangantrang. Ciung Wanara tidak ingat bahwa dia adalah putra seorang raja. Diduga kedua orang tuanya adalah Nini dan Aki Balangantrang.
Hanya dasar-dasarnya saja yang ada meski dididik oleh kakek-nenek dan aki-aki selama di desa, beda sifat dan anak desa lainnya. Kecil masih kita akan menguasai berbagai ilmu yang biasanya tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa.
Hari favorit Ciung Wanara adalah memungut dan menggali ayam. Para pemeran barang mendengar kabar bahwa raja Galih Pakuan akan senang menggali ayam. Ambisi Ciung Wanara adalah mengalahkan ayam raja. Dia pikir semakin baik ayam saya bergantung pada keturunan dan pembiakan. Bahkan ayam raja, keturunan yang buruk atau pembiakan saya tidak bisa mengalahkan ayam he.
Ciung Wanara pernah berbicara dengan Nini dan Aki Balangantrang bahwa ia ingin pergi ke negeri Galih Pa¬kuan. Bahkan kakek-nenek dan bibinya yang CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDApertama kali mendengar cerita Ciung Wanara sangat terkejut. Tapi tidak ada alasan untuk mengeluh. Meski melihat jenazah Ciung Wanara yang hendak menginjak usia dewasa, ada baiknya jika ingin pergi mencari pengalaman liburan ke kota ini. Apalagi Aki dan Nini Balangantrang sangat berhati-hati, siapa Ciung Wanara, dalam pemikiran orang yang mengabaikan dunia ini pasti akan mengukir sejarah.
Dilaporkan pada waktu yang ditentukan orang jung Ciung Wanara telah menjadi ayam jantan kedua. Lembur agak merepotkan, karena para gadis mengatakan sudah terlambat untuk melihat kesatria terlambat untuk membiarkan kuning lewat, sayangnya baru selesai. Pemuda akan garogedeg mengatakan ini siapa yang mengatakan itu siapa. Ketika ada yang memberitahumu bahwa itu adalah anak Nini dan Aki Bala¬ngantrang semakin bangga.

15+ CONTOH CARITA PANTUN SUNDA
Demi kenyamanan panasnya hari Ciung Wanara hingga di luar pintu depan merupakan pintu masuk kota. Di sana ia beristirahat lelah dulu di bawah pohon kayu. Keringat menetes dari sekujur tubuhnya, kematiannya sangat bisa ditebak oleh angin
ngahiliwir.
Sambil duduk dia melihat sebuah pintu kecil yang dijaga oleh dua jala besar sambil membawa tombak dan menarik seekor gobang. Dia berpikir bagaimana dia bisa tetap waspada jadi saya, bagaimanapun, tidak punya uang. Karena siapapun yang masuk harus membayar.

CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDA
Satu-satunya kebenaran adalah bahwa net selalu terbelalak. Saat dia pergi, sop Ciung Wanara masuk. Banyak hal telah terjadi di dalam kota, orang-orang khawatir, melihat pemuda itu larut malam. Harita Ciung Wanara diklaim oleh seorang janda kaya. Saat ditanya nama dan lemburnya, Ciung Wanara menjawab terus terang.
“Ari Ujang ini yang kamu inginkan?” Nyi Randa bertanya lagi.
“Saya ingin makan ayam dan memiliki Kangjeng Raja!” Jawabannya tenang.
“Apakah na ari Ujang, sebagai kelalaian juga! Apa yang Anda miliki untuk berkuda? “
“Itu dia.”
“Sekarang aku laras waka dengan raja, dan bibi kita duluan!
Bibiku akan makan ayamku! “
“Tolong, hanya jika dengan bibi saya tidak akan naik.”
Kabarnya, ayam Ciung Wanara diaduk dan ayam Nyi Randa kaya. Da hanya sekali menyembelih ayam Nyi Randa yang dibaringkan. Orang-orang bersorak dengan keras. Ada juga yang mengatakan, “Saya terkejut! Ayam-ayam itu turun jadi saya bisa mendapatkannya! “
Keesokan harinya, Ciung Wanara keluar dari tempat pemerkosanya berada di rumah Nyi Randa. Saatnya bermain ke alun-alun patih purawesi dan puragading benteng negeri galih pakuan pergi bersama. Kala itu, jika ada lift, yang melihatnya harus merem caringogo sambil tungkul. Jika tidak dianggap kasar, pasti akan mendapat hukuman.
Meskipun Anda tidak tahu bahwa keduanya adalah penguasa, lihatlah kemapanan, siapa yang tidak takut. Dia malas, badannya besar, kumis dan janggutnya, dia pake tas bangbang semplak sampai rambutnya sepanjang bungkusannya diikat ke bungkusannya. Tubuhnya tidak memakai baju sampai terlihat jelas bahwa rambutnya jabrig, berbulu dada. Turun dengan celana yang memakai ikat pinggang sebesar sampah, Keduanya di dorong oleh gobang ngarsar hampir antel ke tanah. Jika dipikir-pikir, mata Anda terbuka lebar dan Anda bisa merasakannya.
Ari Ciung Wanara ada di sana untuk memberi tahu bahwa itu adalah sang duke, menyumbang untuk yang malang. Karena itu dukacita adalah ajaran Aki dan Nini Balangantrang yang mengajarkan hakikat orang yang tidak berbeda dengan karya yang sama dari Yang Maha Kuasa. Bahkan dalam bahasa Anda akan mengatakan ini-ini sama, tidak ada sopan santun, tidak kasar. Atau keberanian untuk menyentuh penguasa adalah pemegangnya, mereka adalah tumitnya. Tapi yang pasti saya diberkati dengan pendidikan dan properti!
Ketika Ciung Wanara menghampiri sang duke, pakaiannya tidak biasa, tetapi diganti dengan yang jelek. Belum pakai baju pun, perutnya sengaja sobek, wajahnya berlumuran lumpur.
Barang-barang nongkrong ke Duke, yang disela untuk menanyakan suara maniak yang tampaknya peura, “Apa yang Anda ingin anak nakal mengganggu kita?”
Ciung Wanara bolostrong berkata sambil tidak berbisik, “Mau ngadu ayam dengan n

u Kangjeng Patih! ”
“Hah, kamu berani! Punya ayam jadi berani mengadu dengan aing itu! Setelah dibunuh, ayamnya akan mati! ” Patih Purawesi mengatakan hal tersebut sambil marah karena merasa dihina oleh anak nakal tersebut.

15+ CONTOH CARITA PANTUN SUNDA
“Cobalah!” kata anak nakal itu.
“BAIK! Tapi apa yang terjadi? ” saur Patih Pura-gading.
“Saya tidak punya tumpangan!” periksa anak laki-laki buncir.
“Ya ampun!” Patih Purawesi berkata, “Ini aku! Jika ayam layak dikalahkan, kita dipukul sepuluh kali oleh guntur ini! Tidak berani? “
“Keberanian! Bagaimana jika ayamnya dikalahkan? ”
“Aku tidak akan kehilangan ayam kita!”
“Ya kalau ini aku,” kata bocah nakal itu lagi.
“Anda memberi kami uang!” saur Patih Purawesi.
Saya sudah bersepakat bahwa ayam pengganti buatan Patih Purawesi dan Patih Puragading mengambil ayam yang terbaik. Bocah nakal itu diajak ke kandang ayam. Di sana arlojinya penuh. Begitu banyak orang sehingga tidak ada yang akan sampai pada anak ayam nakal.
Hayam Patih Purawesi kemudian masuk gudang. Isi sup yang Anda tonton. Ayam itu tinggi, berkilau, tanda dewasa, rahangnya tebal, ekornya ramping, dan panjangnya tajam sekitar satu inci. Barang jrut ke gudang, belegender kokoréh lalu tenggorokan.
Melihat ayam seperti itu, Patih Purawesi memang lucu. “Kadang Buncir masuk ayam lagi!” CONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDA
Ayam yang turun itu oleh bocah bengkok ditiup kepalanya sehingga dibuang ke warung. Barang soto seak dikejar oleh ayam Patih Purawesi. Si Turundul nyingcet, jol di belakang Si Jelug, kecok sirah hayak Patih Purawesi teh dipacok, jebet dibintih. Tak mau kalah, ayam jantan purawesi tiarap dan tidak bangun lagi.
Apakah Anda melihat sorakan eak-eakan. Patih Purawesi bersama-sama tidak mengatakan ada pemogokan melainkan bakat yang dipermalukan oleh yang menyaksikan. Karena ayam belum dikalahkan, apalagi sampai tiduran seperti dulu. Nilai hari-hari itu ditentukan oleh ayam. Jika ayam kuat dan tidak ada yang menang maka nilai pemilik bertambah jika ayam kalah, nilai pemilik menurun.
Bocah nakal itu mengambil ayamnya dari kandang, lalu menggosoknya. Arloji itu jatuh untuk melihat anak ayam telanjang. Dengan semua orang menyelidiki, tidak ada tanda-tanda ayam yang baik. Anda harus memperhatikan saat Anda menonton.
“Terkadang aku bersamamu!” saur Patih Puragading. “Selalu masukkan ayammu dulu, Buncir!”
Seperti sebelum anak nakal itu sebelum masuk ayam ditiup kepala dulu, Setelah ayam turun di lapak, ayam Patih Puragading masuk. Patih Puragading mengejar sop ayam jelug mengejar Si Turundul. Tapi pengejaran rikat melonjak hingga pengejaran dibatalkan. Si Turundul adalah taki-taki di belakang Si Jelug. Barang Si Jelug malik, sebrut lagi kejar. Suku Turundul yang telah taki-taki untuk memetakan kepala Si Jelug dengan yang paling banyak di sekitarnya. Ayam gading Patih Pura tergeletak di tanah. Ger sekali lagi Anda menonton sorakan. Patih Puragading baketut marah sambil mengejek energi midek.

15+ CONTOH CARITA PANTUN SUNDA
Setelah kedua ayam sang adipati tiarap, bocah nakal itu menghampiri sang adipati untuk menuntut janji, adipati purawesi dan puragading hilang kesabarannya, ia malas ayam itu dikalahkan, kini ada jaminan. Karena itulah bocah nakal itu repot-repot dipukuli. Hanya bocah nakal yang tak lain Ciung Wanara yang bisa bersin hingga tidak tertangkap.
Mereka dikepung oleh dua penguasa dibantu olCONTOH CARITA PANTUN CIUNG WANARA BAHASA SUNDAeh para abdi dalem. Ber dalam pengejaran, Ciung Wanara tidak ada di sana, bersembunyi untuk menenangkan diri. Kemalasan kedua penguasa itu marah. Orang-orang Majar banyak yang dikalahkan oleh bocah nakal.
Kabarnya ada seorang bocah nakal berkelahi ayam sehingga pemenangnya sudah sampai di Kangjeng Raja Galih Pakuan. Dia segera memanggil si buatan untuk mencari bocah nakal itu. Pencarian sudah dicari di sini tapi belum ditemukan, belum ada link.
Untunglah kecerdikan bocah malang Buncir ditemukan. Cuma waktu ngobrol ke istana pujaan dengan Kangjeng Raja, bocah nakal itu mugen, hamil. Ari beralasan takut pada sang duke. Bocah nakal adalah dia yang berbicara terus terang dengan penguasa. Anda berjanji untuk memberikan uang kepada pecundang yang ingin Anda penyalahgunaan. Duke model seperti itu mengatakan dia harus dihukum.
Yang tersisa ingin menyelesaikan masalah adalah asal muasal bocah nakal yang mau bergabung dengan istana. Kabarnya setelah janjiku, bocah nakal itu mau ikut.
Barang sampai ke duke palace untuk jalan raya di sana. Melihat bocah itu dengan mata terbuka lebar, dia tidak bisa menahan ketakutan oleh raja. Anak nakal saya melihat adipati jadi tenang kami sepertinya tidak menyesal.
Setelah diperiksa oleh raja, bocah lelaki telanjang baru itu terus terang ingin beternak ayamnya dan memiliki raja, yang telah merayakan kepada siapa pun yang belum menang. Saat ditanya apa yang terjadi, jawabannya mati rasa, matinya jasmani dan jasmani. Atas perintah raja, kataku, naiki desa pedang.
Keesokan harinya warga sudah kenyang di tempat menonton ayam aduan. Raja ayam saya datang untuk itu saya akan membawa dan kandang. Dari barang-barang itu keluarlah suara saudara

ak-kokok dan pucak-pacok. Saya pikir Budak Buncir datang bersiul sambil menggosok ayam Si Turundul.
Barang-barang tersebut telah dipanggang setelah kedua ayam tersebut dipasangkan secara langsung. Ayam raja lebih tinggi dari ayam adipati, sambil mengusap rambut leher dongko, matanya berputar-putar karena takut dibunuh. Kecok Si Turundul dipenggal, dipukul. Ger yang menyaksikan kerumunan itu bersorak di seluruh ayam raja. Hanya dibintih agar daya tarik Si Turundul tidak goyah. Dia ragu-ragu untuk bermain dengan kepalanya jika terjadi kebingungan lagi. Kangjeng raja galih pakuan lucu melihat ayam yang begitu besar, melawan ayam turun, saya kecil seperti kurang parab lagi, tapi waktu kangjeng raja lucu jadi, tidak diketahui bahwa ayam raja dicambuk, jebet dibintih. Seperti lawan Si Turundul sejak awal, Anda tidak perlu khawatir terbunuh, begitu Anda sudah merasa cukup. Barang itu tergeletak di lantai.
Kangjeng Raja heran tidak ada yang salah dengan itu, Patih Purawesi dan Puragading sempat ingin menjatuhkan bocah nakal itu, hanya untuk disambut oleh raja.
“Hei Patih! Tidak mengerti! Ayam malas sudah dikalahkan, apa yang Anda inginkan lebih! Aku tidak akan mengingkari janjiku untuk menyerahkan kerajaan di tengah jalan. Merupakan kebiasaan bahwa Anda selalu mengadu hanya untuk menang dan kalah. Faktanya, banyak yang kehilangan kekayaan mereka dengan menggali! “
Hal-hal yang terdengar tentang pernikahan raja, namun, sang duke tetap tinggal tidak mengatakan begitu Harita masih kerajaan Galih Pa¬kuan di bagian barat diserahkan kepada bocah nakal itu. Bagian timur I telah ditangkap oleh putranya Hariang Banga.
Pada suatu ketika raja mengetahui bahwa bocah nakal itu tidak lain adalah Ciung Wanara, putranya olehmu, yang diadopsi sejak bayi oleh Aki dan Nini Balangantrang. Oleh karena itu, raja berkata kepada Ciung Wanara, “Syukurlah hidep telah menjadi anak yang peduli. Dan hidep memiliki kerajaan bukan warisan, tapi hasil dari usahanya sendiri. Saya berharap kita bisa menjalankan pemerintahan, Ama ari saya dari wangkid ini mau bawa. ”
Diperbarui dari buku “Jaka Gurumaya Scattering Demons”
oleh Tasdik 1996

15+ CONTOH CARITA PANTUN SUNDA

error: Content is protected !!