CARITA PANTUN SUNDA

SEMPALAN CARITA PANTUN NYI POHACI LAHIR

SEMPALAN CARITA PANTUN NYI POHACI LAHIR

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar SEMPALAN CARITA PANTUN NYI POHACI LAHIR yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belaja
r
SEMPALAN CARITA PANTUN NYI POHACI LAHIR.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

SEMPALAN CARITA PANTUN NYI POHACI LAHIR

Dewa Anta kebat lumpatna, rek ngadeuheus ka Batara Guru. Barang sog ka payunounana terus dipariksa, “He Anta, ku naon manch bangun anu rusuh pisan? Jeung ku naon bet lengoh mana batu keur tatapakan téh? Naha Kakang Narada tacan maréntahkeun?”

Sanggeus ngaluarkeun endog tina sungutna, Déwa Anta pok unjukan, “Nun Gusti, Raka Gusti kantenan parantos miwarang. Atuh para Déwa sadayana parantos nyaranggeman Saur Raka Gusti, sing saha anu teu tiasa nyumponan eta pamundut Gusti, baris diteukteuk beuheung. Nguping kasauran kitu, abdi Gusti teu kinten sedihna. Abdi Gusti ngaraos moal tiasa nyumponan éta pamundut, rumaos teu gaduh suku teu gaduh leungeun. Ngémutkeun kana nasib abdi nu baris tumiba kana diri, harita teh abdi Gusti rambisak. Clak, clak, clak, cipanon abdi Gusti ngeclak, … gorolong gorolong. gorolog, jadi endog tilu siki Ku Raka Gusti, abdi Gusti dipiwarang ngadeuheus mundung tibangan Gusti, réhna abdi Gusti walurat téa. Sajaba ti éta, dipiwarang nyanggakeun endog anu tilu siki tea.”

Saur Déwa Guru, “Geuning ngan sasiki? Ana anu dua deui?”
Walon Déwa Anta, “Nun Gusti, mugi ageung pangapura kana katalingeuhan abdi Gusti. Fupi margina kieu di satengahing jalan, abdi Gusti tepang sareng Heulang Belang. Manéhna naros ka abdi Gusti. Ku margi ku abdi Gusti teu diwaler, manéhna ngambek teras nyamberan sareng…”

“Na, ku naon atuh nu matak teu ditémbalan?” saur Dewa Guru megat kalimah. Walon Déwa Anta, “Dupi margina, san’es pisan abdi Gusti tungi atanapi gede hulu, nanging upami abdi Gusti nyanggem, tangtos endog anu diheungheum téh manurag anu temahna baris pareupeus.”

“Bener, tuluy kusaha?” Saur Déwa Guru, bari unggut-unggutan
“Jeprot Heulang téh ngabintih,” ceuk Dewa Anta nuluykeun caritaanana,”cleng endog téh mencleng sasik, murag di Pasabrangan. Abdi Gusti kebat ngaléor, nanging Heuang teras baé ngabeberik, merekpek nyabetan sareng macokan, dugi ka ieu panon teu tiasa ningal sapalih. Di tegal Kapapan endog téh murag deui sasiki. Éta margina anu mawi mung sasiki anu tiasa kasanggakeun mah. Teu aya sanés, timbang taraju anu kasuhun.”

Saur Dewa Guru, “Heug, Anta, manéh ku kai dihampura sarta dibebaskeun tina kawajiban néangan batu keur tatapakan Ayeuna manéh geura mulang, sarta eta endog anu sasiki téa geura sileungleuman. Engké mun geus megar, anakna sanggakeun ka kami.”

Walon Déwa Anta, “Unjuk sumangga, abdi Gusti amit mundur.”
Dewa Guru, “Bral!”
Sanggeus datang ka imahna, tuluy endog téh disileungleuman. Lila-lila endog téh megar jadi. putri geulis.
Eta putri ku Déwa Anta disanggakeun ka Dewa Guru
Sang Hyang Pramésti pohara bingaheunana, ngan kawas nu bingung kumaha Tigurusna. Tuluy sasauran ka Batara Narada, saurna, “Kakang Narada, kula atoh narima leu budak, tapi bingung kumaha ngurusna, jeung ka saha kudu nyusuna?”
Walon Batara Narada, “Teu kedah jadi kaéwedan, Adi Guru, kapan aya tuang rai Dewi Uma Pasrahkeun ka anjeunna. Cenah éta teu aya cisesepan, atuh jiad baé ku Adi Guru, moal teu juuh.” Saur Dewa Guni, “Leres, Kakang, urang pasrahkeun ka manéhna Mangga, saur baé

Teu lila, langgéor anu geulis Déwi Uma ngadeuheusan ka tuang carogé. Brek calik, cedok nyembah.

“Kieu, Geulis, nu matak disaur téh,” saur Déwa Guru, “ieu Kakang narima orok ti Déwa Anta, asal tina endog. Pangrorokkeun ku Nyai.”
Cong Déwi Uma nyembah, galindeng sasauran, “Sumangga, Gusti, timbalan badé diéstoleun pisan. Mung kumaha nyesepanana?”
“Gampil, Nyai. Beu, ku Kakang dijiad!”
Sanggeus Déwi Uma dijiad, tuluy orok téh disesepan mani ngalekik. Eta putri tuluy dinamian Nyi Pohaci Sang Hiang Sri, nénéhna Déwi Sri. Ti harita Déwi Sri dirorok ku Déwi Uma. ***

(BUKU PANGGELAR BASA SUNDA SMA KELAS 12)

LATIHAN

  1. Naon téma atawa jejer carita pantun diluhur téh?
  2. Saha waé palakuna? Kumaha deuiih watekna?
  3. Dimana kajadianana carita diluhur téh?
  4. Naon hal-hal anu bisa ditaulad (diconto) tina carita pantun diluhur?
  5. Pék caritakeun deui sempalan carita pantun diluhur téh?
  6. Paluruh 10 kecap anu dianggap hésé, tina carita pantun diluhur! Téangan hartina dina kamus basa Sunda, geus kitu tuluy larapkeun kalana kalimah!

SUMBER & REFERENSI
Dirangkum dari beberapa buku:

Sudaryat, Yayat. Spk. 2017. Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Erlangga

Héndrayana, Dian. 2016. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X). Bandung: Pustaka Jaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai SEMPALAN CARITA PANTUN NYI POHACI LAHIR lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

SEMPALAN CARITA PANTUN NYI POHACI LAHIR

Nyi P’ohaci Lahir

Sekelompok Dewa Anta lari, ingin disembah kepada Batara Guru. Barang melorot ke depan lalu dicek, “Hai Anta, oleh apa manch bangun sangat cepat? Dan dengan taruhan apa lengoh di mana batu untuk langkah kaki itu? Kenapa Kak Narada belum memesan?”

Setelah mengeluarkan telur dari mulutnya, Dewa Anta pok berkata, “Nun Gusti, Raka Gusti kantenan telah meminta. Saya berterima kasih kepada para dewa semua telah mendengar Saur Raka Gusti, bahwa siapa pun yang tidak dapat memenuhi permintaan Tuhan, akan disela. leher. Tuhan sepertinya tidak bersedih. Aku Tuhan merasa aku tidak bisa memenuhi permintaan, aku merasa tidak punya kaki dan tidak ada tangan. Mengingat takdirku yang akan menimpa diriku, maka itu adalah rambisak Tuhan. , clak, air mataku Tuhan menetes, .. gorolong gorolong. gorolog, jadi telur dari tiga benih Oleh Raka Gusti, Akulah Tuhan dilarang takut jatuhnya Tuhan, Akulah Tuhan walurat thea. Selain itu, dilarang memberi telur tiga biji teh. “

Guru Agung berkata, “Baiklah sekarang? Apakah masih ada dua lagi?”
Dewa Anta menjawab, “Nun Lord, saya mohon maaf atas ketaatan saya kepada Tuhan. Fupi lewat sini di tengah jalan, saya bertemu Tuhan dan Garis Pertama. Dia bangkit untuk saya Tuhan ..”

“Dan, dengan apa yang saya lemparkan yang tidak ditembak?” saur Dewa Guru megat kalimah. Dewa Anta menjawab, “Begitukah caranya, sama sekali bukan aku Penguasa Langit atau Kepala Agung, tapi jika Sang Bhagavā menanggungnya, tentu telur yang menetas adalah manurag yang akan pecah.”

“Sungguh, lalu coba?” Saur Dewa Guru, sambil berdoa
“Jeprot Heulang membunuh,” kata Dewa Anta melanjutkan ceritanya, “telur cleng bengkok, jatuh di Pasabrangan. Peternakan telur jatuh kembali hari ini. Itulah satu-satunya jalan yang bisa saya bayangkan hari ini. Tidak ada yang lain , tapi taraju sudah tua. “

Guru Guru berkata, “Angkat, Anta, kamu dimaafkan oleh kayu dan dibebaskan dari kewajiban mencari batu untuk langkah kakimu. Sekarang kamu segera kembali, dan telur itu sekarang segera disembunyikan. Nanti ketika telah menetas, anak mendukung kami. “

Dewa Anta menjawab, “Tolong, Tuanku Amit mundur.”
Guru Tuhan, “Bral!”
Setelah sampai di rumahnya, barulah telur itu terendam. Selama telurnya berkembang biak. Anak perempuan yang cantik.
Itu adalah putri dewa Anta yang dikaitkan dengan Guru Dewa
Sang Hyang Pramesti sangat senang, sama seperti Anda bingung bagaimana Tigurusna. Kemudian dia memanggil Batara Narada, dan berkata, “Saudara Narada, saya masih menerima anak itu, tetapi bingung bagaimana cara merawatnya, dan kepada siapa saya harus mengaturnya?”
Walon Batara Narada, “Seharusnya tidak menjadi masalah ketakutan, Adi Guru, ketika ada sesuatu untuk dimakan, Dewi Uma menyerahkannya kepadanya. Katanya itu bukan ciuman, saya jihad dia oleh Adi Guru, tidak ada salahnya . ” Kata Dewa Guni, “Benar, Saudaraku, kami serahkan padanya Tolong, pikirnya

Segera, dewi cantik Uma diberi kehormatan untuk makan carogé. Rem calik, sembah sendok.

“Ini, Indah, harus dijawab,” kata Guru Guru, “Kakak ini menerima bayi dari Dewa Anta, asal mula telur. Telur oleh Nyai.”
Cong Dewi Uma disembah, galindeng berkata, “Tolong, Bhagavā, wakil akan sangat membantu. Bagaimana cara menghisapnya?”
“Tenang, Nyai. Beu, di Kakang dijiad!”
Setelah Dewi Uma dijadikan, barulah bayi tersebut dihisap ke dalam air mani. Sang putri kemudian secara dinamis Nyi Pohaci Sang Hiang Sri, kata Dewi Sri. Sejak saat itu Dewi Sri diadopsi oleh Dewi Uma. ***

(Dari Studi Sastra, oleh Budi RT)

error: Content is protected !!