GUGURITAN : SAJARAH STRUKTUR PAPASINGAN & WATEK PUPUH
MATERI GUGURITAN SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

GUGURITAN : SAJARAH STRUKTUR PAPASINGAN & WATEK PUPUH

GUGURITAN : SAJARAH STRUKTUR PAPASINGAN & WATEK PUPUH

GUGURITAN : SAJARAH STRUKTUR PAPASINGAN & WATEK PUPUH

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar GUGURITAN : SAJARAH STRUKTUR PAPASINGAN & WATEK PUPUH yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
GUGURITAN : SAJARAH STRUKTUR PAPASINGAN & WATEK PUPUH.

GUGURITAN PUPUH SINOM BAHASA SUNDA
GUGURITAN PUPUH SINOM BAHASA SUNDA

GUGURITAN : SAJARAH STRUKTUR PAPASINGAN & WATEK PUPUH

1. PERKARA GUGURITAN

Guguritan téh sok disebut ogé dangding nyaéta karangan wangun ugeran (puisi) anu pondok dina wangun pupuh. Disebut pondok sotéh mun seug dibandingkeun jeung wawacan, anu sarua ditulis dina wangun pupuh. Eusina ogé biasana mangrupa hiji kajadian, kaayaan, atawa poko pikiran. Ku lantaran pondok téa, umumna pupuh dina guguritan mah henteu gunta-ganti. Sakapeung ngaran pupuhna ogé sok diterapkeun dina judul éta guguritan, saperti “Asmarandana Lahir Batin” beunang R.A. Bratadiwijaya, “Kinanti jeung Indung Turun” beunang Kalipah Apo.

2. SAJARAH GUGURITAN

Guguritan téh geus lila gelarna dina sastra Sunda. Dina mangsa saméméh perang, siswa di Sakola Angka II jeung utamana Sakola Guru (Normalschool) diajarkeun nembang jeung nulis guguritan, nu matak maranéhna parigel lain ngan saukur ngahariringkeun saluyu jeung lagu pupuh, tapi bisa nyusun guguritan ku sorangan deuih. Dina mangsa sabada perang, dangding jeung cara nembang teu diajarkeun sacara daria. Ku kituna, guguritan leungit popularitasna, iwal di kalangan ahli tembang tapi éta ogé ngan ukur kawatesan ku ngapalkeun guguritan nu geus aya.

Ti abad ka-19 geus loba anu nganggit guguritan Taun 1822 1866 R. Haji Muhammad Musa nganggit Wulang Krama”: taun 1865 R.A. Bratadiwijaya nganggit “Asmarandana Lahir Batin”; taun 1892 Haji Hasan Mustapa nganggit welasan rebu pada guguritan, upamana waé “Kinanti Ngahurun Balung “Asmarandana Babalik Pikir”, “Sinom Pamulang Tarima” “Dangdanggula Pamolah Rasa”, jeung sajabana.

3. STRUKTUR GUGURITAN

Guguritan diwangun ku sababaraha unsur, nyaéta anu aya patalina jeung struktur jero (unsur intrinsik) sarta struktur luar (unsur ékstrinsik). Struktur dina guguritan di antarana nyaéta: téma, rasa, nada, jeung amanat.

a. Téma hartina “pokok pikiran” atawa dadasar carita dina paguneman, sajak, jeung sajabana.
b. Rasa atawa “citraan” dina karya sastra nyaéta cara nga wangun rasa atawa gambaran hiji hal; gambaran visual. anu ditimbulkeun ku hiji kecap, frasa, atawa kalimah sarta mangrupa unsur dasar anu has dina karya prosa jeung puisi.
c. Nada nyaéta tarik halonna sora. Nada baris patali pisan jeung rasa anu dikandungna, umumna tara papalingpang.
d Amanat dina karya sastra nyaéta gagasan anu jadi dadasar hiji karya sastra; naon anu baris ditepikeun ku pangarang ka nu maca

4. PAPASINGAN GUGURITAN

Dumasar kana eusina, guguritan téh bisa dipasing-pasing jadi lima rupa anu ngawengku:

a. Piwulang, upamana waé “Wulang Krama”, “Wulang Murid”, “Wulang Guru” karangan R. Haji Muhamad Musa. “Asmarandana Lahir Batin” karangan R.A. Bratawijaya;
b. Pangalaman kabatinan, contona “Guguritan” karangan Haji Hasan Mustapa;  
c. Kawaasan alam, contona “Dangdanggula Laut Kidul” karangan Kalipah Apo;
d. Kajadian, contona “Kiamat Leutik” karangan Tubagus Jaya dilaga
e. Surat, biantara, jeung buka pintu. Guguritan anu eusina surat jeung biantara, upamana anu dikumpulkeun ku R. Danureja dina buku Serat-sinerat Jaman Jumenengna Raden Haji Muhammad Musa. Guguritan buka pintu sok dihaleuangkeun dina upacara buka pintu di nu kawinan.

5. PUPUH MINANGKA DASAR GUGURITAN

Guguritan mangrupa karangan pondok wangun ugeran anu disusun ku hiji wanda pupuh. Upamana waé, “Guguritan Laut Kidul” beunang Kalipah Apo disusun dina pupuh Dangdanggula.

Aya 17 pupuh anu dipaké pikeun dadasar nyusun guguritan, nyaéta 4 sekar ageung (Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdanggula [disingget KSAD] jeung 13 sekar alit (Balakbak, Durma, Gambuh, Gurisa, Jurudemung, Ladrang, Lambang, Magatru, Maskumambang, Mijil, Pangkur, Pucung, Wirangrong). Tiap pupuh ngabogaan watek, guru wilangan, jeung guru lagu masing-masing.

a) Asmarandana: 8-i, 8-a, 8-é/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a.
b) Balakbak: 15-é, 15-é, 15-é.
c) Dangdanggula: 10-i, 10-a, 8-é/o, 7-u, 9-1, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a.
d) Jurudemung: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-1.
e) Durma: 12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i.
f) Gambuh: 7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o.
g) Gurisa: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a.
h) Kinanti: 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i.
i) Ladrang: 10-i, 4-a, 10-i, 4-a, 8-i, 12-a.
j) Lambang: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a.
k) Magatru: 12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o. I)
l) Maskumambang: 12-i, 6-a, 8-i, 8a.
m) Mijil: 10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u.
n) Pangkur: 8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-i.
o) Pucung: 12-u, 6-a, 8-é/o, 12-a.
p) Sinom: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a.
q) Wirangrong: 8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a.

NOPUPUHWATEKNA
1.Asmarandana  silih asih, silih pikanyaah, atawa mepelingan  
2.Balakbakpikaseurieun atawa banyol  
3.Dangdanggulabungah atawa agung  
4.Jurudemung  kaduhung atawa hanjakal  
5.Durma  heuras, panceg, atawa siap rék tarung  
6.Gambuh  bingung, samar polah  
7.Gurisa  pangangguran, lulucon atawa tamba kesel  
8.Kinanti  miharep atawa prihatin  
9.Ladrang  banyol atawa pikaseurieun  
10.Lambang  suka bungah, senang-senang, banyol, atawa pikaseurieun  
11.Magatru  lulucon deukeut kana prihatin  
12.Maskumambang  prihatin, sasambat, atawa nalangsa  
13.Mijil  sedih, susah, atawa cilaka  
14.Pangkur  napsu, lumampah atawa sadia rék perang  
15.Pucung  piwuruk, wawaran, atawa mépélingan  
16.Sinom  gumbira  
17.Wirangrong  éra atawa wirang  

LATIHAN 1
GUGURITAN : SAJARAH STRUKTUR PAPASINGAN & WATEK PUPUH

 1. Naon ari guguritan téh?
 2. Kumaha cara maca guguritan téh?
 3. Dumasar kana eusina, guguritan téh bisa dipasing-pasing jadi sababaraha golongan?
 4. Aya 17 pupuh anu dipaké pikeun dadasar nyusun guguritan, pék tataan hiji-hiji!
 5. Tiap pupuh ngabogaan watek, guru wilangan, jeung guru lagu masing-masing. pék tataan hiji-hiji!

CONTO GUGURITAN

Budak Bangor

Kacatur Arman jeung Andi,
budak sakola ti kota,
di kelas ngan heureuy baé,
diajar sakahayangna,
lamun dipapatahan,
tara ieuh daék nurut,
dasar adatna wangkelang.

Hiji poé baradami,
éta budak nu duaan,
arék arulin ka warnét,
kajeun bolos ti sakola,
teu mikir akibatna,
nurut laku nu teu puguh,
kaleungitan akal séhat.

Caritana enggeus nepi
ka warnét di deukeut pasar,
lumayan tempatna ramé,
puguh da loba nu dagang,
Andi kadua Arman,
di warnét diukna nyumput
meureun sieun kanyahoan.

Ibu Guru Biologi,
nuju ngawulang di kelas,
héran kelas henteu gandéng,
geuwat naros ka barudak
saha anu teu aya,
Arman Andi nyampak suwung,
paingan atuh paingan
Bu guru naros taliti,
narosna téh lantip pisan,
barudak téh éléh déét,
balaka budak nu dua,
ngahaja internétan,
di pasar rada béh juru,
anu nyanghareup ka wétan.

Lapor ka Pembina OSIS,
budak kabur ti sakola,
cenah mah nyingkur di warnét,
hayang wareg internétan,
nu deukeut pasar téa,
ngaréndéng jeung warung sangu,
geuwat kudu didatangan.

Harita kénéh digidig,
didatanganna jeung satpam,
langsung muru warnét baé,
Andi jeung Arman kasampak,
gancangna mah dibawa,
Andi jeung Arman tarungkul,
lantaran ngarasa éra.

LATIHAN 2
GUGURITAN : SAJARAH STRUKTUR PAPASINGAN & WATEK PUPUH

 1. Ditulis dina wangun pupuh naon éta guguritan téh?
 2. Kumaha watekna éta guguritan téh?
 3. Naon témana éta guguritan téh?
 4. Naon deuih amanatna tina éta guguritan téh?
 5. Analisis guru lagu jeung guru wilangan?
 6. Saha anu jadi tokoh dina guguritan Budak Bangor?
 7. Saha anu mimiti manggihan éta dua budak leungit ti kelas?
 8. Ka marana cenah éta dua budak inditna?
 9. Kumaha watek éta dua budak téh?
 10. Kumaha balukarna kalakuan éta dua budak téh?
 11. Nurutkeun pamanggih hidep, alus henteu éta kalakuan budak anu dua téh? Sebutkeun alesanana!
 12. Tuliskeun deui kumaha jalan carita atawa runtuyan kajadian dina guguritan Budak Bangor!


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai GUGURITAN : SAJARAH STRUKTUR PAPASINGAN & WATEK PUPUH lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI GUGURITAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-guguritan-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH GUGURITAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/guguritan-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL GUGURITAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 7
 1. GUGURITAN

Guguritan kadang juga disebut dangding adalah karangan pendek yang berbentuk puisi. Disebut sotéh pendek menjadi segu dibandingkan dengan tuturan, yang sama ditulis dalam bentuk tongkat. Biasanya juga merupakan peristiwa, situasi, atau subjek pemikiran. Karena perawakannya yang pendek, umumnya dada di tengkorak saya tidak berubah. Terkadang nama pupuh juga selalu digunakan dalam judul puisi, seperti “Asmarandana Lahir Batin” oleh R.A. Bratadiwijaya, “Kinanti dan Indung Turun” atas izin Kalipah Apo.

 1. SEJARAH GUGURITAN

Menurut para ahli, guguritan merupakan pengaruh dari kesusastraan Jawa. Masuklah kami selama pemerintahan Tatar Mataram (Islam). Entri bersama dengan karya sastra lain dari kanon adalah ceramah. Namun, selama saya mengajar menjadi karya sastra yang sangat populer di kami. Dari awal surat hingga laporan suatu peristiwa, ditulis dalam bentuk sketsa.

Belakangan ini, apalagi jika melihat kamus, terdapat puisi dan puisi pernikahan, seperti terlihat pada karya Dian Hendrayana, Dédy Windyagiri dan Yus Rusyana Penulis lain yang sering menulis puisi yang selalu dilestarikan dengan puisi, antara lain: RAF, Wahyu Wibisana , Apung s Wiratmadja, Hidayat Suryalaga, dan Hasan Wahyu Atmakusumah

Guguritan biasanya dibacakan sambil dijaring menggunakan lagu yang dikhususkan untuk pupuh. Atau, sengaja digunakan sebagai pantun di lagu Cianjuran. Umumnya kandungan tersebut disesuaikan dengan baik dengan kebiasaan menyusui

 1. BERBAGAI GUGURITAN

Berdasarkan isinya, puisi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, antara lain, (1) pelajaran, (2) keterampilan, (3) pengalaman batin, (4) peristiwa, dan (5) huruf, pidato, gergaji, dan terbuka. pintu. Guguritan Piwulang: “Wulang Krama”, “Wulang Murid”, “Wulang Guru” oleh R. Haji Muhamad Musa; “Asmarandana Lahir Batin” oleh R.A. Bratadiwijaya. Di bawah ini adalah kutipan dari puisi “Asmarandana Lahir Batin”, atas izin R.A. Bratadiwijaya. Guguritan Kakelar: Rusia, dan Hasan Wahyu Atmakusumah.

 1. PUPUH

Guguritan adalah karangan pendek berupa puisi gubahan gaya pupuh. Misalnya, “Guguritan Laut Kidul” milik Kalipah Apo yang ditata di dada Dangdanggula.

Ada 17 batang yang digunakan sebagai dasar untuk guguritan, yaitu 4 sekar besar (Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdanggula [disingkat KSAD]) dan 13 sekar kecil (Balakbak, Durma, Gambuh, Gurisa, Jurudemung, Ladrang, Lambang, Magatru, Maskumambang, Mijil, Pangkur, Pucung, Wirangrong). Setiap kanopi memiliki karakter, guru nomor, dan guru nyanyiannya sendiri-sendiri.
a) Asmarandana: 8-i, 8-a, 8-é / o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a.
b) Balakbak: 15-é, 15-é, 15-é.
c) Dangdanggula: 10-i, 10-a, 8-é / o, 7-u, 9-1, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a.
d) Jurudemung: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-1.
e) Durma: 12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i.
f) Gambuh: 7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o.
g) Gurisa: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a.
h) Kinanti: 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i.
i) Ladrang: 10-i, 4-a, 10-i, 4-a, 8-i, 12-a.
j) Simbol: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a.
k) Magatru: 12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o. SAYA)
l) Maskumambang: 12-i, 6-a, 8-i, 8a.
m) Mijil: 10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u.
n) Pangkur: 8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-i.
o) Pucung: 12-u, 6-a, 8-é / o, 12-a.
p) Sinom: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a.
q) Wirangrong: 8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a.

 1. TEMBANG

Lagu tersebut kadang juga disebut mamaos, cianjuran, tembang sunda atau tembang sunda cianjuran. Cuma biasanya aku selalu menyebutnya lagu saja. Istilah lagu pertama kali dikenal sekitar tahun 1932-an. Lagu termasuk dalam seni suara. Biasanya nyanyian selalu diiringi dengan kecapi dan suling,

Ada beberapa lagu yang menunjukkan tempat judulnya, seperti: (1) Lagam Cianjuran karena judulnya di Cianjur, (2) Lagam Ciawian karena judulnya di Ciawi, dan; (3) Lagam Cigawiran karena gelarnya di Cigawir. Bahkan seringkali ada yang disebut lagu bandungan, karena pertama kali diperkenalkan di Bandung

Dalam lagu cianjuran, setiap lagu memiliki beberapa mood, antara lain: petunjuk, jejemplangan, rarancagan, dan dedegungan. Bahkan ada yang disebut mood pernikahan. Ari larasna, ada yang disebut pelog, salendro, dan sorog. Ada juga yang disebut mandalungan laras

Dina ulikan sastra, tembang téh kaasupna kana sastra lagu, lantaran ditulisna dina wangun rumpaka puisi anu husus pikeun dihaleuangkeun. Ari rumpaka tembang biasana sok ngagunakeun wangun ugeran sisindiran, guguritan, jeung rajah tina carita pantun. Nepi ka kiwari, tembang téh dianggap seni swara asli urang Sunda. Malah aya sawatara ahli karawitan nu nyebutkeun yén tembang téh salasahiji karya seni urang Sunda nu pangleubeutna ku ajén-inajén kahirupan. Di antara inohong tembang téh: Dalem Pancaniti, Haji Palil, Mang Bakang. R. Acé Hasan Su eb, jeung Apung S.W.

Ku lantaran tembang téh rumpakana sok ditulis dina wangun ugeran guguritan, tangtu wé dina cara nyieun (nganggit) rumpakana kudu nyoko kana aturan nulis guguritan. Ari guguritan téh ditulisna maké patokan pupuh, nyaéta puisi anu kauger (boga patokan; katangtuan) ku guru lagu, guru wilangan, jeung jumlah padalisan dina sapadana. Ari guru lagu téh nyaéta sora (vokal) dina engang panungtung kecap unggal padalisan. Ari guru wilangan nyaéta jumlah lobana engang dina unggal padalisan.

Dina sastra Sunda, pupuh téh sok dipaké ngarang guguritan jeung wawacan. Nilik kana wangunna, jumlah pupuh téh aya 17. Pupuh anu pangmindengna dipaké ngarang guguritan téh di antarana Kinanti. Sinom, Asmarandana, jeung Dangdanggula. Sok disingget jadi KSAD. ku kituna, éta opat pupuh téh sok disebut Sekar Ageung, ari sésana sok disebut Sekar Alit. Ungal pupuh mibanda watek jeung patokan anu beda-beda anu diluyukeun jeung cara ngahariringkeunana.

Budak Bangor

Campuran Arman dan Andi,
anak sekolah dari kota,
di kelas sedikit saja,
belajar sebanyak yang kamu mau,
jika ditahan,
Pasangan ini bersedia untuk patuh,
dasar adat itu keras kepala.

Suatu hari yang damai,
dua anak laki-laki,
arek arulin ka warnét,
Aku bolos sekolah,
jangan memikirkan konsekuensinya,
menurut perilaku malas,
kehilangan akal sehat.

Ceritanya sudah habis
ke kafe dekat pasar,
tempat yang cukup ramai,
malas dan banyak yang trading,
Andi Arman kedua,
di kafe duduk tersembunyi
mungkin takut akan hal yang tidak diketahui.

Ibu Guru Biologi,
untuk mengajar di kelas,
anehnya kelas tidak terhubung,
segera bangkit untuk anak-anak
siapa yang tidak disana,
Arman Andi tampak hampa,
paingan atuh paingan
Guru naros taliti ini,
Pertanyaannya sangat tajam,
anak-anak dikalahkan,
balaka budak nu dua,
sengaja internet,
di sudut pasar agak beh,
menghadap ke timur.

Laporkan ke OSIS Builders,
anak laki-laki lari dari sekolah,
dia bilang aku meninggalkan kafe,
ingin memuaskan internet,
dekat pasar teh,
shuffle and allowance shop,
harus segera dikunjungi.

Harita masih digidig,
mengunjungi dengan penjaga keamanan,
segera pergi ke kafe,
Andi dan Arman terlihat,
Saya dengan cepat diambil,
Andi dan Arman berpelukan,
karena saya merasa malu.

error: Content is protected !!