GUGURITAN PUPUH SINOM KINANTI EUSI JEJER
MATERI GUGURITAN SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

GUGURITAN : TEMA RASA NADA AMANAT SEKAR ALIT & AGEUNG

GUGURITAN : TEMA RASA NADA AMANAT SEKAR ALIT & AGEUNG

GUGURITAN : TEMA RASA NADA AMANAT SEKAR ALIT & AGEUNG

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar GUGURITAN : TEMA RASA NADA AMANAT SEKAR ALIT & AGEUNG yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
GUGURITAN : TEMA RASA NADA AMANAT SEKAR ALIT & AGEUNG

GUGURITAN PUPUH SINOM BAHASA SUNDA
GUGURITAN PUPUH SINOM BAHASA SUNDA

GUGURITAN : TEMA RASA NADA AMANAT SEKAR ALIT & AGEUNG

1. WANGENAN GUGURITAN

Guguritan asalna tina kecap “gurit” anu hartina nyusun karangan. Dina basa Sunda aya istilah ngagurit atawa ngadangding, hartina sarua baé nyaéta némbongkeun pagawéan ngaréka atawa nyusun karangan wangun dangding.

Guguritan nyaéta ungkara sastra anu winangun dangding atawa pupuh Guguritan kagolong kana karangan ugeran dina wangun puisi heubeul. Pangna disebut karangan ugeran lantaran kabeungkeut ku patokan anu tangtu, nyaéta patokan pupuh. Lamun dicindekkeun mah guguritan téh karangan pondok anu ditulis dina wangun pupuh.

Ku lantaran pondok téa biasana mah ukur diwangun ku hiji pupuh, tara gunta-ganti pupuh cara dina wawacan. Eusina ogé henteu ngawujud carita (naratif). Dibacana biasana mah dihariringkeun maké lalaguan anu geus matok keur pupuh éta.

Guguritan umumna teu pati panjang, ukur diwangun ku wewelasan atawa lilikuran pada. Malah anu kurang ti sapuluh pada ogé aya. Contona guguritan karya H. Muhammad Musa, kayaning “Wulangkrama”, “Wulang Guru”, jeung “Wulang Murid”. Anapon kitu, aya deuih guguritan anu panjangna 200 500 pada. Contona guguritan karyana H. Hasan Mustapa (1852 1930) aya nu panjangna nepi ka 500 pada, réréana panjangna kurang leuwih 200 pada.

2. SAJARAH GUGURITAN

Guguritan téh geus lila gelarna dina sastra Sunda. Dina mangsa saméméh perang, siswa di Sakola Angka II jeung utamana Sakola Guru (Normalschool) diajarkeun nembang jeung nulis guguritan, nu matak maranéhna parigel lain ngan saukur ngahariringkeun saluyu jeung lagu pupuh, tapi bisa nyusun guguritan ku sorangan deuih. Dina mangsa sabada perang, dangding jeung cara nembang teu diajarkeun sacara daria. Ku kituna, guguritan leungit popularitasna, iwal di kalangan ahli tembang tapi éta ogé ngan ukur kawatesan ku ngapalkeun guguritan nu geus aya.

Ti abad ka-19 geus loba anu nganggit guguritan Taun 1822 1866 R. Haji Muhammad Musa nganggit Wulang Krama”: taun 1865 R.A. Bratadiwijaya nganggit “Asmarandana Lahir Batin”; taun 1892 Haji Hasan Mustapa nganggit welasan rebu pada guguritan, upamana waé “Kinanti Ngahurun Balung “Asmarandana Babalik Pikir”, “Sinom Pamulang Tarima” “Dangdanggula Pamolah Rasa”, jeung sajabana.

3. STRUKTUR GUGURITAN

Guguritan diwangun ku sababaraha unsur, nyaéta anu aya patalina jeung struktur jero (unsur intrinsik) sarta struktur luar (unsur ékstrinsik). Struktur dina guguritan di antarana nyaéta: téma, rasa, nada, jeung amanat.

a. Téma hartina “pokok pikiran” atawa dadasar carita dina paguneman, sajak, jeung sajabana.
b. Rasa atawa “citraan” dina karya sastra nyaéta cara nga wangun rasa atawa gambaran hiji hal; gambaran visual. anu ditimbulkeun ku hiji kecap, frasa, atawa kalimah sarta mangrupa unsur dasar anu has dina karya prosa jeung puisi.
c. Nada nyaéta tarik halonna sora. Nada baris patali pisan jeung rasa anu dikandungna, umumna tara papalingpang.
d Amanat dina karya sastra nyaéta gagasan anu jadi dadasar hiji karya sastra; naon anu baris ditepikeun ku pangarang ka nu maca

4. PAPASINGAN GUGURITAN

Dumasar kana eusina, guguritan téh bisa dipasing-pasing jadi lima rupa anu ngawengku:

a. Piwulang, upamana waé “Wulang Krama”, “Wulang Murid”, “Wulang Guru” karangan R. Haji Muhamad Musa. “Asmarandana Lahir Batin” karangan R.A. Bratawijaya;
b. Pangalaman kabatinan, contona “Guguritan” karangan Haji Hasan Mustapa;  
c. Kawaasan alam, contona “Dangdanggula Laut Kidul” karangan Kalipah Apo;
d. Kajadian, contona “Kiamat Leutik” karangan Tubagus Jaya dilaga
e. Surat, biantara, jeung buka pintu. Guguritan anu eusina surat jeung biantara, upamana anu dikumpulkeun ku R. Danureja dina buku Serat-sinerat Jaman Jumenengna Raden Haji Muhammad Musa. Guguritan buka pintu sok dihaleuangkeun dina upacara buka pintu di nu kawinan.

5. PUPUH

Nyaritakeun guguritan tangtu moal bisa leupas tina pupuh. Ari sababna, guguritan téh disusun dumasar kana patokan pupuh. Ari pupuh téh lain lagu, tapi mangrupa aturan atawa patokan dina nyusun lagu.

Jumlah pupuh aya 17, nyaéta: Dangdanggula, Sinom, Asmarandana, Kinanti, Mijil, Magatru, Pangkur, Durma, Pucung, Balakbak, Maskumambang, Wirangrong, Gambuh, Gurisa, Lambang, Ladrang, jeung Jurudemung. Aya opat pupuh anu sok disebut sekar ageung, nyaéta pupuh Kinanti, Sinom, Asmarandana, jeung Dangdanggula. Sok disebut ogé KSAD. Ari pupuh nu tilu belas deui sok disebutna pupuh sekar alit.

Di luhur geus ditétélakeun yén pupuh téh mangrupa aturan atawa patokan dina nyusun lagu. Éta patokan-patokan téh ngawengku guru lagu, guru wilangan, jeung watek. Sangkan leuwih paham, urang cutat deui sabagian tina guguritan pupuh Durma!

Hayu batur sing sumanget ka sakola
Nyuprih elmu pangarti
Nyiar pangabisa
Sangkan jadi jelema
Anu élmuna masagi
Sagala bisa
Jadi jalma berbudi

Tah sagunduk di luhur téh disebutna sapada. Dina sapada téh aya tujuh jajar. Tah, sajajar dina sapada téh disebutna sapadalisan Jadi pupuh durma téh dina sapadana aya tujuh padalisan.

Dina pupuh mah jumlah engangna ogé kudu matok, teu bisa sagawayah. Unggal pupuh boga aturan séwang-séwangan. Jumlah engang dina unggal padalisan téh disebutna guru wilangan. Kitu deui sora vokal dina unggal tungtung padalisan kudu luyu jeung aturan pupuhna. Tah sora vokal dina unggal tungtung padalisan téh disebutna guru lagu. Geura urang titénan jumlah guru wilangan jeung guru lagu dina pupuh durma.

PADALISANPUPUH DURMAGURU WILANGANGURU LAGU
1Ha-yu-ba-tur-sing-su-ma-nget-ka-sa-ko-la12a
2Nyu-prih-él-mu-pa-ngar-ti7i
3Nyi-ar-pa-nga-bi-sa6a
4Sang-kan-ja-di-je-le-ma7a
5A-nu-él-mu-na-ma-sa-gi8i
6Sa-ga-la-bi-sa5a
7Ja-di-jal-ma-ber-bu-di7i

Mun diringkeskeun mah patokan pupuh Durma téh nyaéta:
12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i

Di handap dibéréndélkeun patokan guru wilangan jeung guru lagu pupuh anu tujuh belas.

a) Asmarandana: 8-i, 8-a, 8-é/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a.
b) Balakbak: 15-é, 15-é, 15-é.
c) Dangdanggula: 10-i, 10-a, 8-é/o, 7-u, 9-1, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a.
d) Jurudemung: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-1.
e) Durma: 12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i.
f) Gambuh: 7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o.
g) Gurisa: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a.
h) Kinanti: 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i.
i) Ladrang: 10-i, 4-a, 10-i, 4-a, 8-i, 12-a.
j) Lambang: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a.
k) Magatru: 12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o. I)
l) Maskumambang: 12-i, 6-a, 8-i, 8a.
m) Mijil: 10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u.
n) Pangkur: 8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-i.
o) Pucung: 12-u, 6-a, 8-é/o, 12-a.
p) Sinom: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a.
q) Wirangrong: 8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a.

Salian ti guru lagu jeung guru wilangan, aya deuih nu disebut watek dina pupuh. Watek téh gambaran eusi pupuh. Di handap ditétélakeun watek-watek dina pupuh nu tujuh belas.

NOPUPUHWATEKNA
1.Asmarandana  silih asih, silih pikanyaah, atawa mepelingan  
2.Balakbakpikaseurieun atawa banyol  
3.Dangdanggulabungah atawa agung  
4.Jurudemung  kaduhung atawa hanjakal  
5.Durma  heuras, panceg, atawa siap rék tarung  
6.Gambuh  bingung, samar polah  
7.Gurisa  pangangguran, lulucon atawa tamba kesel  
8.Kinanti  miharep atawa prihatin  
9.Ladrang  banyol atawa pikaseurieun  
10.Lambang  suka bungah, senang-senang, banyol, atawa pikaseurieun  
11.Magatru  lulucon deukeut kana prihatin  
12.Maskumambang  prihatin, sasambat, atawa nalangsa  
13.Mijil  sedih, susah, atawa cilaka  
14.Pangkur  napsu, lumampah atawa sadia rék perang  
15.Pucung  piwuruk, wawaran, atawa mépélingan  
16.Sinom  gumbira  
17.Wirangrong  éra atawa wirang  

(RANCAGE BASA SUNDA KELAS 7)

LATIHAN 1
GUGURITAN : TEMA RASA NADA AMANAT SEKAR ALIT & AGEUNG

  1. Naon ari guguritan téh?
  2. Kumaha cara maca guguritan téh?
  3. Dumasar kana eusina, guguritan téh bisa dipasing-pasing jadi sababaraha golongan?
  4. Aya 17 pupuh anu dipaké pikeun dadasar nyusun guguritan, pék tataan hiji-hiji!
  5. Tiap pupuh ngabogaan watek, guru wilangan, jeung guru lagu masing-masing. pék tataan hiji-hiji!

CONTO GUGURITAN

Di Mekah Tepung Silaturahmi

Jamaah téh asal béda nagri,
ti wétan ka kulon,
nagri kidul katut nagri kalér,
rupa-rupa bangsa pada hadir,
mungguh umat Nabi,
kabéh gé kasaur.

Di Mekah tepung silaturahmi,
patanya patakon,
silihrérét loba anu anéh,
nyidik-nyidik kulit warna-warni
panon, irung, biwir,
dedegan nya kitu.

Ku pakéan gé matak kataji,
godéblag berelong,
potonganna gobrah jeung godobér,
nu disarung jeung nu disamping,
kabéh narik ati,
runtut raut rukun.

Betah teuing mun pagilinggisik,
salam silih walon,
lamun pareng diuk paréréndéng,
silih tanya asal téh ti mendi,
silih beuli ati,
patepung jeung dulur.

Nimat pisan jadi umat muslim,
haté teguh tanggoh,
salieuk béh ku réa sadérék,
sosonoan jeung sakolong langit,
saméméh jung balik,
nuju alam kubur.

(Dicutat tina Guguritan Munggah Haji, 1995, karya Yus Rusyana)

LATIHAN 2
GUGURITAN : TEMA RASA NADA AMANAT SEKAR ALIT & AGEUNG

  1. Ditulis dina wangun pupuh naon éta guguritan téh?
  2. Kumaha watekna éta guguritan téh?
  3. Naon témana éta guguritan téh?
  4. Naon deuih amanatna tina éta guguritan téh?
  5. Analisis guru lagu jeung guru wilangan?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai GUGURITAN : TEMA RASA NADA AMANAT SEKAR ALIT & AGEUNG lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI GUGURITAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-guguritan-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH GUGURITAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/guguritan-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL GUGURITAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

GUGURITAN : TEMA RASA NADA AMANAT SEKAR ALIT & AGEUNG
1. GUGURITAN

Guguritan berasal dari kata gurit yang artinya mengarang karangan.

Guguritan adalah kejahatan sastra berupa dangding atau pupuh guguritan milik puisi dalam bentuk puisi kuno. Pangna disebut karangan karena terikat dengan kriteria tertentu yaitu kriteria kanonik. Kalau saya simpulkan, sketsa itu adalah karangan singkat yang ditulis dalam bentuk tongkat.

Karena pondok biasanya tidak hanya terdiri dari satu kantin, ini juga mengubah cara kantin dalam pidato. Itu juga tidak membentuk cerita (naratif). Ini biasanya dibaca di atas ring, menggunakan lagu yang telah ditetapkan untuk Anda.

Guguritan umumnya tidak terlalu panjang, hanya terdiri dari belasan belasan saja. Bahkan kurang dari sepuluh juga tersedia. Contohnya adalah karya H. Muhammad Musa, seperti “Wulangkrama”, “Wulang Guru”, dan “Wulang Murid”. Namun, ada yang lebih panjang dari 200.500 on. Misalnya, karya H. Hasan Mustapa (1852 1930) panjangnya mencapai 500, rata-rata panjangnya kira-kira 200 inci.

2. SEJARAH GUGURITAN

Guguritan adalah gelar yang sudah lama ada dalam sastra R. Pada masa sebelum perang, para siswa di Sekolah Nomor II dan khususnya Sekolah Guru (Sekolah Normal) diajari menyanyi dan menulis puisi, yang tidak hanya mereka nyanyikan sesuai dengan paduan suara, tetapi juga dapat membuat puisi sendiri. Selama perang, dangding dan nyanyian tidak diajarkan daria. Dengan demikian puisi tersebut kehilangan popularitasnya, kecuali di kalangan ahli lagu tetapi juga hanya sebatas hafalan puisi yang ada.

Dari abad ke 19 banyak yang menulis puisi Pada tahun 1822 1866 R. Haji Muhammad Musa menulis Wulang Krama “: pada tahun 1865 RA Bratadiwijaya menulis” Asmarandana Lahir Batin “; pada tahun 1892 Haji Hasan Mustapa menulis puluhan puisi, misalnya” Kinanti Ngahurun Tulang “Asmarandana Babalik Pikir”, “Sinom Pamulang Tarima” “Dangdanggula Pamolah Rasa”, dan lain-lain.

STRUKTUR GUGURITAN

Guguritan terdiri atas beberapa unsur yaitu yang berkaitan dengan struktur dalam (unsur intrinsik) dan struktur luar (unsur ekstrinsik). Struktur puisi adalah: tema, rasa, nada, dan amanat.

Sebuah. Tema berarti “pokok bahasan” atau dasar cerita dalam percakapan, sajak, dll.
b. Taste atau “image” dalam sebuah karya sastra merupakan cara membentuk pengertian atau gambaran tentang sesuatu; deskripsi visual.
c. yang diturunkan dari kata, frase, atau kalimat dan merupakan elemen dasar yang berbeda dalam karya prosa dan puisi. Nadanya adalah untuk menarik suara halonna. Nada akan sangat terkait dengan rasa yang terkandung, umumnya setara dengan langit-langit.
d Amanat dalam sebuah karya sastra merupakan gagasan yang menjadi landasan sebuah karya sastra; apa yang akan penulis sampaikan kepada pembaca

4. MACAM-MACAM GUGURITAN

Berdasarkan isinya, drama komedi dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, antara lain:

Sebuah. Pelajaran, seperti “Wulang Krama”, “Wulang Murid”, “Wulang Guru” oleh R. Haji Muhamad Musa. “Asmarandana Lahir Batin” oleh R.A. Bratawijaya;
b. Pengalaman mistik, misalnya Guguritan karya Haji Hasan Mustapa;
C. Kekuatan alam, misalnya “Dangdanggula Laut Kidul” oleh Kalipah Apo;
d. Insiden misalnya “Tubatus Jaya” “Kiamat” yang ditulis oleh Tubagus Jaya
e. Surat, pidato, dan pintu terbuka. Puisi-puisi yang berisi surat dan pidato, seperti yang dihimpun oleh R. Danureja dalam kitab Serat-sinerat Jaman Jumenengna Raden Haji Muhammad Musa. Guguritan buka pintu selalu diusung dalam upacara buka pintu di pesta pernikahan.

5. PUPUH

Menceritakan tarikan tertentu tidak lepas dari tongkat. Hari ini, oleh karena itu, lemparan diatur berdasarkan kriteria kanopi. Ari pupuh bukanlah sebuah lagu, melainkan aturan atau kriteria dalam menggubah sebuah lagu.

Ada 17 pupuh, yaitu: Dangdanggula, Sinom, Asmarandana, Kinanti, Mijil, Magatru, Pangkur, Durma, Pucung, Balakbak, Maskumambang, Wirangrong, Gambuh, Gurisa, Lambang, Ladrang, dan Jurudemung. Ada empat buah tongkat yang selalu disebut tongkat besar, yaitu tongkat kinanti, sinom, asmarandana, dan dangdanggula. Kadang juga disebut KSAD. Hari ketiga belas menyusui selalu disebut persemaian bunga kecil.

Hal di atas menjelaskan bahwa chorus merupakan aturan atau kriteria dalam menggubah sebuah lagu. Kriteria tersebut adalah guru nyanyian, guru bilangan, dan kebiasaan. Untuk membuatnya lebih jelas, kami mengutip kembali beberapa kanopi Durma di atas!

Biarkan seseorang yang bersemangat tentang sekolah
Ilmu pengertian Nyuprih
Kemampuan pencarian
Jadi jadilah seseorang
Ilmu pijat
Apa pun mungkin
Jadilah orang yang berbudi luhur

Jadi di atas disebut sapada. Di sapada ada tujuh baris. Jadi, paralel dalam padanan disebut ekivalen, jadi sleeper dalam ekivalen ada tujuh penambahan.

Tepung Ramah Mekkah

Jemaat memiliki asal yang berbeda,
dari timur ke barat,
negara selatan dan utara,
berbagai negara hadir,
tentang umat Nabi,
mereka semua akan tidur.

Di Mekah makan keramahan,
patanya patakon,
Banyak hal aneh,
menyelidiki kulit berwarna-warni
mata, hidung, bibir,
Posturnya seperti itu.

Dengan gaun itu Anda akan penasaran,
godéblag berelong,
potongan gobrah dan godobér,
sarung tangan dan samping,
semua menarik,
raut raut rukun.

Itu terlalu mudah untuk diguncang,
Salam satu sama lain,
jika Anda diperbolehkan duduk berdampingan,
saling bertanya asal dari sendi,
membeli hati satu sama lain,
bertemu dengan semua orang.

Merupakan berkah besar menjadi seorang Muslim,
Hatinya teguh,
Selain banyak saudara laki-laki dan perempuan,
dengan langit,
sebelum jung kembali,
menuju kuburan.

(Dikutip dari Guguritan Munggah Haji 1995, oleh Yus Rusyana)

error: Content is protected !!