MATERI MC SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MC SUNDA

MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8.

MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8
MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

A. PERKARA NGAJEJERAN ACARA

Ngajénan acara téh bisa dihartikeun ngatur acara. Ari jalma anu ngajejeran acara téh disebutna pangjejer. Ari jalma nu ngajejeran acara téh disebutna pangjejer acara atawa panata acara. Tapi istilah nu sohor mah master of ceremony (MC). Aya ogé nu disebut présenter, host, atawa pemandu acara.

Ari pancén utama pangjejer acara téh ngatur jalanna acara sangkan tartib tur lancar. Ku kituna, mun urang jadi panata calagara, butuh kaahlian jeung kaparigelan Loba nu hayang jadi panata calagara téh Lantaran cenah honorna gedé. Piraku urang teu apal ka Ramzi, Ivan, Andika, Rina Nose, Rafi Ahmad, Rubben Onsu atawa Jesica Iskandar? Kabehanana ogé pangjejer acara anu geus sohor tur remen midang aina TV Hidep hayang digawe jadi pangjejer acara?

B. RUPA-RUPA ACARA

Acara nu sok dijejeran téh loba rupana. Aya nu resmi, aya ogé nu teu resmi. Acara resmi upamana acara-acara seminar, lokakarya, jeung seserahan. Acara teu resmi saperti acara lawungan kulawarga jeung hiburan. Acara resmi biasana runtuyanana téh nyoko kana opat hal, nyaéta:

a. Bubuka
b. Pangbagéa/pangjajap (sambutan)
c Acara poko (inti)
d Doa/tutup

C. PADIKA DINA NGAJEJERAN ACARA

Dina ngajejeran acara ogé aya padikana. Padika téh hartina aturan atawa tata cara ngalakukeun hiji kagiatan. Dina hiji kagiatan kudu direncanakeun heula runtuyan acara anu baris dilaksanakeun. Tangtu baé dina ngatur acara téh aya aturan-aturan atawa padikana. Pon kitu deui, lamun urang jadi pangjejer acara, pangatur acara, atawa pamawa acara (master of ceremony) kudu merhatikeun sawatara sarat. Sarat-sarat jadi panata acara téh, di antarana baé:

(1) waruga (fisik) anu prima tur benteng kayaning awak sedeng, séhat, kualitas sora alus;
(2) batin (psikis)na teger tur kukuh saperti aya pamorna, boga karep, percaya diri, tanggung jawab, beresih haté, lagawa, aya heureuyna (humoris)
(3) paham kana étika jeung tatakrama atawa sopan santun;
(4) boga pangaweruh jeung wawasan anu kaitung lega tur jembar jeung
(5) adeg-pangadeg anu ngayakinkeun tur bisa dipercaya, kaasup dangdanan, paripolah.

Pikeun bisa nyusun acara atawa jadi pangjejer acara, aya sawatara hal anu kudu disiapkeun saméméhna, di antarana waé:

(a) neuleuman kahayang atawa tujuan kagiatan,
(b) wawanohan jeung nu boga acara atawa panitia,
(c) niténan (survey) situasi, kondisi, jeung kaayaan,
(d) rukun gawé jeung panitia lian, sarta
(e) prakna nyusun acara.

D. TATAKRAMA

Ari ngajejeran acara resmi téh aya tatakramana, di antarana waé

1) Basa anu dipaké kudu direka sing merenah.
2) Maké pakéan anu sopan atawa pakéan anu luyu jeung sipat acara.
3) Lamun mawa naskah acara, ulah loba teuing maca naskah.
4) Sora kudu ngoncrang atawa bedas.
5) Ngaruntuykeun acara luyu jeung anu geus ditangtukeun.

(SIMPAY BASA SUNDA KELAS 8)

LATIHAN 1

 1. Noan ari MC téh?
 2. Naon pancén utama pangjejer acara téh?
 3. Pék sebutkeun conto acara resmi jeung acara teu resmi?
 4. Kumaha runtuyan acara résmi téh?
 5. Noan ari padika téh?
 6. Sebutkeun sarat-sarat jadi panata acara?
 7. Perkara naon waé anu kudu disiapkeun saméméh jadi pangjejer acara?
 8. Ari ngajejeran acara resmi téh aya tatakramana, pék sebutkeun hiji-hijina!

CONTO PANGJEJER ACARA
MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

PANGJEJER ACARA DINA KAGIATAN NGISTRÉNAN (NGALANTIK) PUPUHU OSIS ANYAR

Tanti:
Assalamualaikum Wr.Wb.
Sampurasun
Bapa Kapala Sakola anu dipihormat Bapa Pembina OSIS anu dipihormat Ren gréngan Pangurus OSIS kalih réréncangan sadaya. Puji sinareng sukur mangga urang sanggakeun ka Gusti anu maha Suci. Solawat miwah salam mangga urang haturkeun ka jungjungan urang sadaya, Nabi Muhammad SAW, ka para sohabatna, ka kulawarga, tug dusi ka urang salaku umatna.
Hadirin anu dipihormat. Dinten ieu téh dinten nu kalintang bingahna kanggo urang sadaya. Pangpangna ka sadérék Tatan Rustandi anu sakedap deui badé diistrénan janten Pupuhu OSIS anyar. Mudah-mudahan ieu acara téh tiasa lumangsung OSIS kalayan lungsur-langsar, teu aya halangan harungan

Angga :
Hadirin anu dipihormat. Sateuacan kana acara poko, salaku panata calagara, sim kuring seja ngadugikeun heula runtuyan acarana, ti kawit dugi ka réngsé. Kahiji, bubuka. Kadua, ngaoskeun Ayat Suci Al-Qur’an. Katilu, ngahaleuangkeun lagu kebangsaan “Indonésia Raya”. Kaopat, pangbagéa ti Kapala Sakola. Kalima, pangbagéa ti Bapa Pembina OSIS. Kagenep, acara ngistrenan Pupuhu OSIS anyar. Minangka panutup, kadalapan, ngaoskeun do’a,
Hadirin anu dipihormat. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang buka waé ieu acara téh ku sami-sami ngaoskeun Basmallah sasarengan….. (Hadinin rampak ngucapkeun Bismillahirrohmanirrohim)

Tanti :
Acara salajengna ngaoskeun Ayat Suci Al-Qur’an. Bade digalindengkeun ku Sadérék Dédi Damhudi. Saritilawahna mah baris didugikeun ku Sadérék Siti Aisah Mangga dihaturanan (Dedi jeung Siti ka hareup ngaoskeun Ayat Suci Al-Qur’an jeung saritilawahna)

Tanti :
Ngahaturkeun nuhun ka sadérék Dédi sareng Siti anu parantos ngaoskeun Ayat Suci Al-Qur’an. Mudah-mudahan janten amal kasaéan kanggo aranjeunna. Atuh umumna mah janten barokah kanggo urang sadaya anu ngabandunganana. Amin

Angga :
Salajengna ngahaleuangkeun lagu kebangsaan Indonesia Raya”. Dirigen ku Lina Marlina. Hadirin dihaturanan ngadeg, (Sar’eréa rampak ngahaleuangkeun lagu kebangsaan “Indonésia Raya” bari ngaradeg)

Angga:
Hadirin dihaturanan linggih deui.

Tanti:
Salajengna pangbagéa ti Bapa Kapala Sakola. Ka pangersana Bapa Drs. Maman Sumarna, M.Pd., sumangga dihaturanan. (Bapa Kapala Sakola majeng ka payun ngadugikeun biantarana, Saparantos réngsé, teras mulih deui ka tempat linggihna)

Tanti :
Hatur nuhun ka Bapa Kapala Sakola anu parantos ngadugikeun biantara anu sakitu mundelna. Mudah mudahan aya mangpaatna kanggo urang sadayana.

Angga :
Hadirin anu dipihormat. Salajengna pangbagéa ti Bapa Pembina OSIS. Ka kersana Bapa Drs. Nana Suryana, mangga dihaturanan (Bapa Nana Suryana maju kanggo ngadugikeun biantarana Sabada réngsé, teras linggih deui ka tempat linggihna)

Angga :
Hatur nuhun ka Bapa Pembina OSIS anu parantos ngadugikeun biantara. Mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo urang sadayana.

Tanti:
Salajengna acara poko, ngistrenan Pupuhu OSIS anyar. Dina acara ngistrénan. Sadérėk Tatan Rustandi salaku Pupuhu OSIS anyar anu badé diistrénan ngadeg di payun. Salajengna Bapa Kapala Sakola disarengan ku Bapa Pembina OSIS nyeumatkeun (masangkeun) pin lambang OSIS. Teras masihkeun bandera OSIS. Tos kitu mah Bapa Kapala Sakola ngahaturkeun pangwilujeng ka Sadérék Tatan Rustandi.

Tanti:
Réngsé acara ngistrénan Pupuhu OSIS anyar. Salajengna dihaturanan ka Sadérék Tatan Rustandi kanggo ngadugikeun biantarana (Salajengna Sadérék Tatan Rustandi biantara)

Angga :
Hatur nuhun ka Sadérék Tatan Rustandi. Wilujeng parantos diistrenan janten Pupuhu OSIS anyar. Mudah-mudahan, ka payunna kagiatan-kagiatan OSIS téh beuki ngaronjat tur langkung sae.

Tati:
Hadirin anu dipihormat Minangka acara pamungkas, nyaéta maoskeun do’a. Dina leresan ieu badé dipingpin ku Saderék Ahmad Mustofa Mangga dihaturanan.
(Ahmad Mustofa mingpin do’a)

Tanti:
Hatur nuhun ka Sadérék Ahmad. Mudah-mudahan do’a urang sadaya ditampi ku Alloh SWT. Amin.

Angga :
Hadirin anu dipihormat. Acara parantos réngsé. Hatur nuhun ka sadayana. Bilih aya kacalétot basa salami ngajejeran acara, hapunten ka sadayana. Moal seueur anu dicatur,mung sakitu anu tiasa kapihatur. Wasalamualaikum wr. wb.

LATIHAN 2
MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

1. Acara naon anu dijejeran ku Tanti jeung Angga téh?
2. Omongan naon nu ditepikeun ku Tanti dina muka acara?
3. Ari omongan anu ditepikeun ku Angga dina nutup acara kumaha?
4. Naon nu diomongkeun ku Tanti saréngséna aya nu maoskeun Ayat Suci Al-Qur’an jeung saritilawahna?
5. Nitah naon Angga ka hadirin saméméh ngahaleuangkeun lagu kebangsaan “Indonésia Raya”?
6. Naha dina éta acara bet kudu ngahaleuangkeun lagu kebangsaan “Indonesia Raya”?
7. Ari nu nepikeun biantara pangbagéa saha baé?
8. Naon nu diucapkeun ku Tanti ka Ahmad Mustofa, sabada macakeun do’a?
9. Kumaha acara poko ngistrenan Pupuhu OSIS anyar téh?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI MANDU ACARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-mandu-acara-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH MANDU ACARA SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/mandu-acara-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL LAPORAN KAGIATAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

Event Alignment Matters

Apresiasi acara diartikan sebagai pengorganisasian acara. Hari orang yang mengantre acara disebut narator. Hari ketika orang yang mengantre acara disebut penyelenggara acara atau penyelenggara acara. Tapi istilah yang terkenal adalah master of ceremony (MC) saya. Ada juga yang disebut presenter, pembawa acara, atau pemandu acara.
Tugas utama penyelenggara acara adalah mengatur acara agar tertib dan lancar. Jadi, jika kita ingin menjadi penyelenggara, itu dibutuhkan
Keterampilan dan Keterampilan Oleh karena itu, banyak orang yang ingin menjadi pengasuh dikatakan memiliki kehormatan yang lebih besar. Berapa banyak dari kita yang tidak ingat Ramzi, Ivan, Andika, Rina Nose, Rafi Ahmad, Rubben Onsu atau Jesica Iskandar? Semuanya juga penyiar yang sudah terkenal dan sering main game TV Hidep ingin bekerja sebagai pembawa acara?
Peristiwa yang selalu berbaris memang banyak wajah. Beberapa resmi, beberapa tidak resmi. Acara resmi meliputi seminar, lokakarya, dan presentasi. Acara informal seperti kumpul keluarga dan hiburan. Acara resmi biasanya satu rangkaian yang diadopsi menjadi empat
hal-hal, yaitu:
Sebuah. pembukaan
b. Senang / berharap (selamat datang)
c Acara utama (inti)
d Doa / penutup
Sejalan dengan acara tersebut juga ada padikana. Metode adalah aturan atau prosedur untuk melakukan suatu aktivitas. Dalam sebuah kegiatan hendaknya direncanakan terlebih dahulu rangkaian acara yang akan digelar. Tentunya dalam menyelenggarakan sebuah acara ada aturan atau aturannya. Sekali lagi, jika kita ingin menjadi penyelenggara acara, penyelenggara acara, atau pembawa acara (pembawa acara), kita harus mempertimbangkan beberapa persyaratan. Syarat menjadi penyelenggara acara antara lain:
(1) penghuni (fisik) unggul dan benteng pertahanan seperti tubuh sedang, sehat, kualitas suara baik;
(2) Batin (psikis) dan tegas serta kuat karena ada gengsi, kasih sayang, percaya diri, tanggung jawab, kesucian hati, sopan santun, ada humor (humoris)
(3) pemahaman tentang etika dan etiket atau tata krama;
(4) memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas dan luas
(5) Pendiri yang meyakinkan dan dapat dipercaya, termasuk pakaian, perilaku.
Untuk bisa menyelenggarakan sebuah acara atau menjadi presenter acara, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya, di antaranya:
(a) mempelajari maksud atau tujuan dari aktivitas,
(b) wawancara dengan pemilik acara atau panitia,
(c) mengamati (survei) situasi, kondisi, dan keadaan,
(d) pilar kerja dengan komite lain, dan
(e) praktik pengorganisasian acara.
Hari acara resmi adalah upacara pernikahan, di antaranya
1) Bahasa yang digunakan harus dirancang dengan tepat.
2) Pakaian yang sopan atau pakaian yang sesuai dengan sifat acara.
3) Jika Anda membawa script acara, jangan terlalu banyak membaca script tersebut.
4) Suara harus keras atau berbeda.
5) Mengatur acara sesuai dengan yang telah ditentukan.

LATIHAN 1

 1. Noan ari MC adalah?
 2. Apa fungsi utama dari event organizer?
 3. Bisakah Anda memberikan contoh acara formal dan informal?
 4. Bagaimana urutan acara resmi?
 5. Apa metodenya?
 6. Sebutkan syarat menjadi event organizer?
 7. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menjadi presenter acara?
 8. Sehari setelah acara resmi adalah etiket, katakan saja satu-satunya!
  CONTOH MANAJER ACARA
  MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8
  ACARA PESERTA DALAM KEGIATAN KETUA BARU

Tanti:
Assalamualaikum Wr.Wb.
Alasan
Kepada Kepala Sekolah, Guru OSIS yang terhormat, Ren Reneng adalah Ketua OSIS dan semua temannya. Puji dan syukur mohon kami bernyanyi untuk Tuhan Yang Maha Esa. Salam dan salam mohon kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pelindung kami, Nabi Muhammad SAW, kepada teman-temannya, untuk keluarganya, tarik dusi untuk kami sebagai umatnya.
Hadirin yang terhormat. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Terakhir kepada adiknya Tatan Rustandi yang akan segera diangkat kembali sebagai Ketua OSIS yang baru. Semoga acara ini bisa berlangsung OSIS dengan drop-down, tidak ada halangan

Angga:
Hadirin yang terhormat. Sebelum acara utama, sebagai penyelenggara, saya ingin mengutip rangkaian acara, dari awal hingga akhir. Pertama, pendahuluan. Kedua, baca Alquran. Ketiga, merilis lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Keempat, yang paling bahagia dari Kepala Sekolah. Kelima, paling bahagia dari Bapak Guru OSIS. Keenam, pengukuhan Ketua OSIS yang baru. Sebagai penutup, kedelapan, ucapkan doa,
Hadirin yang terhormat. Agar tidak terlalu mengunci waktu, mari kita masuki acara ini saja yaitu dengan membaca Basmallah bersama sama… ..

Tanti:
Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat Alquran. Akan dikawal oleh Frater Dedi Damhudi. Saritilawahna mah akan dikutip oleh Anda Siti Aisah Mohon diinformasikan (Dedi dan Siti selanjutnya membaca ayat Alquran dan saritilawahna)

Tanti:
Terima kasih untuk saudara-saudaraku Dedi dan Siti yang telah membaca Ayat Suci Al-Qur’an. Semoga itu menjadi perbuatan baik bagi mereka. Saya biasanya menjadi berkat bagi kita semua yang menanggungnya. Amin

Angga:
Selanjutnya merilis lagu kebangsaan Indonesia Raya “. Disutradarai oleh Lina Marlina. Penonton diminta berdiri,

Angga:
Hadirin diundang untuk duduk kembali.

Tanti:
Yang paling bahagia dari Kepala Sekolah. Kepada almarhum Romo Drs. Maman Sumarna, M.Pd., mohon diinformasikan. (Kepala Sekolah melanjutkan dan membaca pidatonya, Saparantos selesai, lalu kembali ke kursinya)

Tanti:
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah banyak mengutip pidato tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Angga:
Hadirin yang terhormat. Salam hangat dari Pastor OSIS. Atas kehendak Pater Drs. Nana Suryana, tolong beritahu saya (Ayah Nana Suryana maju ke depan untuk mendengar pidato Sabada berakhir, lalu duduk kembali di kursinya)

Angga:
Terima kasih kepada Bapak Guru OSIS yang telah mendengar sambutannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tanti:
Setelah acara utama, diangkat Ketua OSIS yang baru. Dalam acara pelatihan. Frater Tatan Rustandi selaku Ketua OSIS yang baru akan dilatih untuk berdiri di depan. Selanjutnya Kepala Sekolah didampingi oleh Ketua OSIS untuk memasukkan (menyisipkan) pin lambang ID Mahasiswa. Kemudian berikan bendera siswa. Tos so I Ayah Kepala Sekolah terima kasih Tatan Rustandi.

Tanti:
Menyelesaikan acara pelatihan Ketua OSIS yang baru. Selanjutnya Bapak Tatan Rustandi mengutip sambutannya (Selanjutnya pidato Pak Tatan Rustandi)

Angga:
Terima kasih Pak Tatan Rustandi. Selamat datang di Ketua OSIS yang baru. Semoga kedepannya kegiatan OSIS semakin meningkat dan lebih baik lagi.

Tati:
Hadirin Yang Terhormat Sebagai acara terakhir, adalah pembacaan doa. Dalam pembenaran ini akan dipimpin oleh Frater Ahmad Mustofa. Mohon diinformasikan.
(Ahmad Mustofa memimpin shalat)

Tanti:
Terima kasih Pak Ahmad. Semoga doa kita semua diterima oleh Allah SWT. Amin.

Angga:
Hadirin yang terhormat. Acara sudah selesai. Terimakasih untuk semuanya. Jika ada kehilangan bahasa selama acara berlangsung, saya minta maaf kepada semua orang. Tidak banyak yang direncanakan, hanya itu yang bisa disyukuri. Wasalamualaikum wr. wb.

LATIHAN 2
MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

 1. Acara apa yang dibariskan oleh Tanti dan Angga?
 2. Pembicaraan apa yang disampaikan Tanti saat membuka acara?
 3. Bagaimana ceramah yang disampaikan Angga pada penutupan acara?
 4. Apa yang Tanti katakan saat membaca Alquran dan teksnya?
error: Content is protected !!