MATERI MC SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

GIRANG ACARA BASA SUNDA

GIRANG ACARA BASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar GIRANG ACARA BASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
GIRANG ACARA BASA SUNDA.

GIRANG ACARA BASA SUNDA
GIRANG ACARA BASA SUNDA

GIRANG ACARA BASA SUNDA

Dina hiji acara, urang sok ningal aya jalma anu kapapancénan ngatur acara, anu ilahar sok disebut panata acara atawa MC (Master of Ceremony). Pancénna purah nyusun runtuyan acara, nangtukeun sarta ngahaturanan saha-sahana anu midang atawa cacarita dina éta acara. Sagédéngeun panata acara, aya deui anu disebut panumbu catur atawa sok katelah modérator. Ieu ogé pancénna méh sarua, purah ngatur lumangsungna hiji acara. Bédana, panumbu catur mah ilaharna sok dipaké dina acara sawala atawa diskusi. Éta anu dua téh urang sebut baé girang acara, nyaéta jalma anu miboga pancén ngatur lumangsungna hiji acara. Boh panata acara boh panumbu catur, diperedih kudu bisa nyarita kalawan lancar, sora anu ngoncrang ngarah jéntré kadengéna, lentong anu merenah, sarta maké basa anu genah éntép seureuhna. Dina pangajaran ayeuna hidep rék niténan, nyusun téks omongan panata acara jeung panumbu catur, sarta ngedalkeun éta omongan di hareupeun kelas.

B. Niténan Téks

Sabada dititénan, conto téks omongan panata acara di luhur téh aya sasaruaanana jeung naskah biantara, nyaéta ayana bagian bubuka jeung panutup anu kalimah-kalimahna ilahar sok digunakeun dina biantara. Upamana baé nepikeun puji sukur sarta nganuhunkeun ka jalma-jalma anu ngaluuhan acara. Panata acara téh pancénna purah ngatur lumangsungna hiji acara sangkan ngaguluyur kalawan tartib. Manéhna anu méré waktu sarta ngahaturanan saha baé anu cacarita atawa midangkeun pintonan. Ku sabab kitu, nyaritana teu kudu papanjangan. Cukup ku ngahaturanan, nganuhunkeun, sarta nepikeun koméntar saperluna. Titénan ieu conto téks omongan anu di luhur tadi!

1. Ngahaturanan:
Salajengna sim kuring ngahaturanan Sadérék Syifa Rahmawati kanggo maoskeun ayat suci Al Qur’an. Sumangga dihaturanan!

2. Nganuhunkeun:
Hatur séwu nuhun ka Pupuhu Panitia, kersana Bapa Drs. Galih Sundana anu parantos ngadugikeun biantara laporanana.

3. Nepikeun koméntar:
Sabilulungan, sipat silihrojong. Sipat urang Sunda nu kalintang éndahna. Pamugi kawih anu nembé dihaharingkeun sing nyerep kana angen, sing nitih kana ati sanubari. Dina enggoning diajar urang salamina tiasa silihrojong, silihasih ku pangarti, silihasah ku kabisa, silihasuh ku kaweruh.

4. Mungkas acara:
Bapa miwah Ibu, kalih hadirin sadaya anu sami rawuh!
Acara Paturay Tineung parantos lekasan. Ti sim kuring, rupina sakitu nu kapihatur. Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah. Bobo sapanon carang sapakan, luhur saur bahé carék, mugia kersa ngahapunten. Billahitaufik wal hidayah wassalamu’alaikum wr. wb.

Sagédéngeun éta panata acara kudu tandes lebah ngatur waktu, sangkan acara henteu ngambay, tapi saluyu jeung waktu anu geus dibadamikeun ti anggalna. Malah anu rék biantara atawa anu rék mintonkeun pagelaran, kudu dipaheutkeun heula waktuna ti anggalna. Maksudna ngarah katémbong durasi (lilana) saban-saban anu midang sarta luyu jeung waktu anu geus dirarancang ti anggalna. Upama teu kitu, aya kalana anu biantara atawa magelaran sok kajongjonan tepi ka nyontang waktu anu lian.

Dina conto wacana anu kadua, nyaéta omongan panumbu catur, ku urang katingal ayana sasaruaan jeung omongan panata acara. Panumbu catur ogé ngan saukur ngatur lumangsungna ‘acara’, nyaéta sawala. Kalungguhanana nganteurkeun anu rék cacarita nyaéta pangjejer anu nepikeun pedaran, jeung jalma-jalma anu rék mairan kana pasualan anu disawalakeun. Émbohna ti éta, dina pungkasan sawala, panumbu catur sok nyindekkeun naon-naon anu dipadungdengkeun. Jadi upama dicindekkeun, pancén panumbu catur téh ngawengku:

1. Muka sawala sarta ngahaturanan pangjejer:
Assalamu’alaikum wr. wb. Bapa/Ibu Guru kalih réréncangan sadaya anu dipihormat, dina danget ieu sim kuring sapakaranca ti kelompok hiji badé medar pasualan “Ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoé”. Ieu pasualan badé didugikeun ku Sadérék Jajang, sumangga dihaturanan!

2. Ngahaturanan pamilon pikeun mairan atawa nepikeun kamandang:
Hatur nuhun ka Sadérék Jajang anu parantos ngadugikeun pasualan. Bapa/Ibu Guru kalih réréncangan sadaya, rupina éta jejer pasualan anu diasongkeun ku sim kuring saparakanca kanggo bahan sawalakeuneun urang danget ieu. Jalaran kitu, sim kuring badé langsung waé masihan waktos ka réréncangan sadayana supados mairan, ngadugikeun pamendak masing-masing. Sumangga, saha anu badé mairan?

3. Ngahudang sumanget pamilon sangkan mairan sarta nepikeun aturan sawala:
Hatur nuhun ka réréncangan anu parantos ngedalkeun pamendakna. Sawala urang janten langkung ramé. Naha undak-usuk kedah dileungitkeun atawa henteu, mangga tiasa dipairan deui ku nu sanés. Nanging anu badé mairan atawa ngadugikeun pamendak, mugi henteu papanjangan. Singget baé nujul kana poko pasualan. Mangga saha deui anu badé mairan?

4. Mungkas sarta nyindekkeun sawala:
Hatur nuhun kana pamair ti réréncangan sadaya.Tina sawala urang nembé rupina tiasa dicindekeun, yén anu penting téh nyaéta kasadaran urang ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sadidinten. Perkawis undak-usuk, naha leres atawa lepat ngalarapkeunana, rupina teu kedah janten hahalang. Nu penting urang nyarita ku basa Sunda. Tangtos baé kedah bari teras diajar, supados langkung paham, mana basa anu merenah atawa saé sareng mana anu henteu.
Bapa/Ibu Guru kalih réréncangan sadaya anu dipihormat, rupina sakitu anu tiasa kapidangkeun dina ieu sawala. Hatur séwu nuhun kana perhatosan ti sadayana. Hapunten bilih aya kakirangan sareng kalepatan.
Wassalamu’alaikum wr. wb.

C. Metakeun

1. Panata Acara Kagiatan:

a. Baca sarta apalkeun jeung batur sakelompok ieu téks panata acara.
b. Pilih salah sahiji téks panata acara anu disadiakeun di handap.
c. Tangtukeun saha anu rék ngaragakeun jadi panata acara di hareupeun kelas ti masing-masing kelompok.
d. Tangtukeun saha anu rék dianggap modél (jalma-jalma anu dihaturanan biantara atawa midangkeun pintonan) dina éta acara. Dina émprona, éta modél téh henteu kudu biantara enyaan atawa midangkeun pintonan. Cukup ku maju ka hareup sarta dianggap geus biantara atawa mintonkeun hiji pagelaran. Leuwih hadé upama éta model anu dihaturan téh ti kelompok anu séjén, ngarah leuwih resep diajarna.
e. Kelompok anu henteu minton kudu meunteun kapunjulan jeung kahéngkéran kelompok anu minton

(PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA SMP)


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai GIRANG ACARA BASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:


LINK KUMPULAN MATERI MANDU ACARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-mandu-acara-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH MANDU ACARA SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/mandu-acara-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL LAPORAN KAGIATAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

GIRANG ACARA BASA SUNDA

Dalam sebuah acara, kami selalu melihat orang-orang yang tertarik untuk menyelenggarakan acara yang sering disebut dengan penyelenggara atau MC (Master of Ceremony). Penting untuk mengatur rangkaian acara, mengidentifikasi dan menginformasikan siapa saja yang ambil bagian dalam acara tersebut. Selain penyelenggara acara, ada juga yang disebut pecatur atau kadang dikenal sebagai moderator. Ini juga hampir sama, murni mengatur terjadinya suatu peristiwa. Sebaliknya, buah catur saya biasanya digunakan dalam acara diskusi atau diskusi. Keduanya itulah yang kita sebut dengan kegembiraan dari suatu peristiwa, yaitu orang yang mempunyai tugas untuk mengatur terjadinya suatu peristiwa. Baik penyelenggara acara maupun para pecatur, sweternya harus bisa berbicara dengan lancar, suaranya jernih agar detail bisa didengar, lentongnya nyaman, dan menggunakan bahasa yang nyaman untuk diduduki. Dalam pelajaran kali ini, Anda ingin mengamati, menyusun teks ceramah penyelenggara dan bidak catur, dan mempresentasikan khotbah di depan kelas.

B. Mengamati Teks

Seperti yang diamati, contoh teks ceramah penyelenggara di atas mirip dengan teks pidato, yaitu adanya bagian pembuka dan penutup yang kalimatnya biasa digunakan dalam pidato. Misalkan dia mengucapkan terima kasih dan panggilan kepada mereka yang menghadiri acara tersebut. Penyelenggara acara benar-benar bertugas mengatur acara agar berjalan tertib. Dia memberi waktu dan terima kasih kepada siapa pun yang berbicara atau memainkan pertunjukan. Oleh karena itu, tidak harus perpanjangan. Cukup dengan berterima kasih, menelepon, dan berkomentar sesuai kebutuhan. Lihat contoh text talk di atas!

 1. Jelaskan:
  Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Syifa Rahmawati yang telah membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an. Mohon diinformasikan!
 2. Telepon:
  Terima kasih banyak kepada Ketua Panitia, atas keinginan Romo Drs. Galih Sundana yang mengutip laporannya.
 3. Kirimkan komentar:
  Bersama-sama, sifat dukungan. Sifat R sangat indah. Sampai yang baru bernafas, yang menyerap kerinduan, yang masuk ke dalam hati yang sabar. Dalam ranah belajar kita bisa selamanya saling mendukung, saling mencintai dengan pengertian, saling mencintai dengan kemampuan, saling mencintai dengan ilmu.
 4. Akhir acara:
  Ayah dan Ibu, kedua hadirin semuanya hadir!
  Acara Paturay Tineung telah usai. Dari sim saya, terlihat sangat bersyukur. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Bobo sapanon carang sapakan, saur bahé carek tinggi, semoga anda memaafkan saya. Billahitaufik wal hidayah wassalamu’alaikum wr. wb.
  Sebagian besar penyelenggara acara harus lebah mengatur waktu, agar acara tidak melayang, melainkan sesuai dengan waktu yang sudah ditenangkan sejak pemberangkatan. Bahkan mereka yang mau ngobrol atau yang ingin unjuk kebolehan, harus didahului dengan saat pemberangkatan. Artinya, mengarah pada durasi (durasi) tiap tembakan dan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan sejak pemberangkatan. Jika tidak, ada kalanya pidato atau pertunjukan selalu cenderung mengarah ke waktu lain.

Pada contoh wacana kedua, yaitu pembicaraan pecatur, kita melihat kesamaan dengan pembicaraan penyelenggara. Bidak catur juga hanya mengatur terjadinya ‘peristiwa’, yaitu diskusi. Perannya adalah menyampaikan orang yang ingin Anda ajak bicara, informan, dan orang yang ingin Anda komentari. Selain itu, di akhir pembahasan bidak catur selalu merangkum apa saja yang sedang didukung. Jadi kesimpulannya, fungsi bidak catur adalah mencakup:

 1. Buka diskusi dan jelaskan topiknya:
  Assalamu’alaikum wr. wb. Ayah / Ibu Guru dan dua orang sahabat semuanya dihormati, dalam tarian ini saya sim sapakaranca dari sebuah rombongan akan mengedarkan kasus “Menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari”. Ini adalah pertanyaan yang akan Anda tanyakan, Pak Jajang, tolong jelaskan!
 2. Minta peserta untuk berkomentar atau berkomentar:
  Terima kasih Pak Jajang yang telah mengangkat masalah tersebut. Bapak Guru / Ibu dan 2 orang teman semuanya, sepertinya topik kasus tersebut di ajukan oleh teman saya Sim untuk bahan bahasan danget kita. Oleh karena itu, saya ingin segera memberikan waktu kepada semua teman saya untuk berkomentar, berbagi ide. Tolong, siapa yang akan berkomentar?
 3. Bangkitkan peserta untuk berkomentar dan menyampaikan aturan diskusi:
  Terima kasih kepada teman-teman yang telah membagikan ide-idenya. Diskusi kami menjadi lebih ramai. Entah tangga harus dilepas atau tidak, harap dipasangkan dengan orang lain. Tetapi bagi yang ingin mengomentari atau mengutip gagasan, mohon tidak menyampaikannya. Secara singkat dia mengacu pada materi pelajaran. Silahkan siapa lagi yang mau berkomentar?
 1. Simpulkan dan rangkum diskusi:
  Terima kasih kepada performer dari teman-teman semua, dari diskusi kita baru-baru ini dapat disimpulkan bahwa yang penting adalah kesadaran kita dalam menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Soal langkah-langkahnya, benar atau salah, seharusnya tidak menjadi kendala. Penting bagi kami untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Tentu ia perlu belajar sebentar, agar lebih paham, bahasa mana yang cocok atau bagus dan mana yang tidak.
  Ayah / ibu guru dan dua orang sahabat semuanya dihormati, itulah yang terlihat dalam diskusi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf untuk ketidaknyamanannya.
  Wassalamu’alaikum wr. wb.

C. Catatan

 1. Penyelenggara Acara:
  Sebuah. Baca dan hafalkan bersama orang lain grup teks penyelenggara acara ini.
  b. Pilih salah satu teks penyelenggara acara yang disediakan di bawah ini.
  c. Tentukan siapa yang ingin Anda wakili sebagai penyelenggara acara di depan kelas dari masing-masing kelompok.
  d. Tentukan siapa yang Anda ingin dianggap sebagai model (orang yang diberi pidato atau permainan pertunjukan) di acara tersebut. Dalam emprona, model tidak serta merta mengiyakan atau memainkan pertunjukan. Cukup dengan bergerak maju dan menganggap Anda memiliki pidato atau pertunjukan pertunjukan. Sebaiknya model yang disajikan berasal dari kelompok lain, sehingga mereka lebih suka diajar.
  e. Kelompok non-minton harus mengevaluasi keunggulan dan prestise kelompok minton
error: Content is protected !!