MATERI RESENSI BAHASA SUNDA
MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI RESENSI SUNDA,  RESENSI SUNDA

MATERI RESENSI BAHASA SUNDA

MATERI RESENSI BAHASA SUNDA
Materi Resensi Basa Sunda

MATERI RESENSI BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI RESENSI BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI RESENSI BAHASA SUNDA.

CONTOH RESENSI BAHASA SUNDA
CONTOH RESENSI BAHASA SUNDA

MATÉRI RÉSÉNSI BASA SUNDA

A. PERKARA RÉSÉNSI

Nilik kana istilahna gé geus kaciri, istilah resénsi lain pitu in tina basa Sunda. Istilah resénsi, asalna tina basa Belanda resentie, serepan tina basa Latin recensio, recensere, jeung revidere, nu hartina nepikeun (nyaritakeun) deui. Nilik kana harti kitu, nu disebut resénsi téh nyaéta ngajén atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, pilem, atawa pintonan drama jeung musik (konsér).

Resénsi buku eusina biasana mah nyaritakeun eusi buku boh kaunggulanana boh kahéngkéranana sangkan jadi informasi keur nu maca. Ari resénsi pilem mah eusina nyaritakeun ringke san (sinopsis) guluyuran carita pilem, kaunggulan jeung kahéng kéranana, sarta nétélakeun nu ngagarapna ti mimiti sutradara, produsér, aktor, jeung aktrisna. Kitu deui resénsi kana pintonan drama atawa musik (konsér), eusina nyaritakeun ngeunaan panitén kana pintonan, boh kaunggulan boh kahéngkéranana.

Cindekna, resénsi téh nyoko kana kagiatan meunteun ata wa ngajén hiji karya atawa kagiatan pintonan seni nu tujuanana pikeun méré informasi jeung ngagambarkeun kaunggulan jeung kahéngkéran karya keur nu maca atawa nu lalajo.

B. STRUKTUR RÉSÉNSI

Nilik kana wangunna, biasana resénsi téh miboga opat struktur. Sangkan leuwih tétéla baca pedaranana ieu di handap:

 1. Idéntitas karya Idéntitas karya biasana nataan idéntitas utama hiji karya. Dina resénsi pilem, ditataan judul pilem, sutradara, produser, taun dirilis, aktor/aktris, jsté. Anapon dina resénsi buku, di tataan judul buku, pangarang, pamedal (penerbit), taun medal, jumlah kaca, jsté. Bagian ieu penting kacida, lantaran eusina in formatif pisan keur nu maca atawa nu lalajo,
 2. Ringkesan Carita (Sinopsis) Dina resénsi buku, ieu bagian eusina ngaguar ringkesan eusi buku. Biasana ditataan unggal bab. Mun nu diresénsina buku novel, biasana diringkeskeun eusi caritana. Kitu deui dina resén si pilem, diguar kumaha ringkesan caritana. Cindekna, bagian ieu téh nembrakeun eusi hiji karya.
 3. Tilikan Eusi. Eusina téh tilikan atawa sawangan kana eusi karya. Nu nu lis resénsi kudu ngagambarkeun kapunjulan atawa kaonjoyan tina eusi karya nu diresénsina. Tapi najan sakumaha alusna hiji karya (buku atawa pilem), tetep wé baris nyangkaruk kahéng kéranana. Ku kituna, dina bagian ieu gé kudu dipedar ngeunaan kahéngkéran nu nyampak dina karya anu diresénsi.
 4. Panutup. Bagian ieu mah eusina téh kacindekan tina eusi resénsi. Bia sana mah ditepikeun ogé harepan-harepan nu nulis resénsi kana karya anu diresénsina, upamana ngajak ka masarakat sangkat maca atawa lalajo pilem anu diresénsina.

C. LÉNGKAH-LÉNGKAH NGARÉSÉNSI BUKU

 1. Milih buku nu rék dirésénsi, alusna mah buku anu loba dibaca (best seller)
 2. Maca kalayan gemet tur imeut, buku nu rék dirésénsi. Carana bisa ku cara maca sababaraha balikan.
 3. Nyatetkeun hal-hal anu pikatajieun jeun anu kurang pikatajiuen tina eusi buku.
 4. Nyatetkeun pamanggih ataw sawangan hidep, naha éta buku téh payus tur gedé mangpaatna atawa henteu keur bacaeun balaréa
 5. Tuliskeun judul résénsi hidep ku cara nuliskeun idéntitas buku (judul, pangarang, pamedal (penerbit), taun medal, kandel buku, warna jilid buku jeung jenis kertas)
 6. Susunan raraga résénsi  anu rék ditulis, upama kieu. Jenis buku anu dirésénsi, naha fiksi atawa non-fiksi
  a. Nuliskeun idéntitas buku
  b. Medar ngeunaan eusi buku
  c. Medar ngeunaan kaunggulan jeung kahéngkéran eusi buku
  d. Medar ngeunaan mangpaat nuku keur bacaeun balaréa
  e. Ngajudulan résénsi

D. LÉNGKAH-LÉNGKAH NGARÉSÉNSI PILEM

 1. Lalajo pilem anu nu rék dirésénsi sing daria. Alusna mah piem anyar anu dilalajoanan ku hidep téh.
 2. Nyatetkeun guluyuran carita (alur) atawa adegan-adegan penting anu matak pikatajieun tin aéta pilem. Kitu deui caritakeun hal-hal anu kukrang pikaresepeunana.
 3. Nyatetkeun pamanggih atawa sawangan hidep, naha éta pilem téh payus atawa gedé mangpaatna pikeun dilalajoanan ku balaréa atawa henteu.
 4. Tulis judul résénsi ku cara nluliskeun idéntitas pilem anu dirésénsina (judul, palaku utama, sutradara, produsér, rumah produksi nu ngaluarkeun éta pilem, nu nulis naskah, lillana (durasi), jeng jenis pilemna naha kaasup horor, drama, actio, jsté)
 5. Susun rangkay résénsi anu rék ditulis:
  a. Jenis pilem anu rék dirésénsi
  b. Nuliskeun idéntitras pilem
  c. Medar ngeunaan carita dina pilem, ti  mimiti galurna jeung tokoh-tokohna.
  d. Medar ngeunaan kaunggulan jeung kahéngkéran pilem
  e. Medar ngeunaan mangpaat pilemkeur lalajoaneun balaréa
  f. Ngajudulan résénsi

(Rancagé Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, Penerbit Pustaka Jaya, Medal Taun 2017, Kaca 48-53)

LATIHAN SOAL 1

 1. Naon ari résénsi téh?
 2. Nilik kana wangunna, biasana résénsi téh miboga opat struktur. Pék jentrekeun!
 3. kumaha ari léngkah-léngkah ngarésénsi buku téh?
 4. kumaha ari léngkah-léngkah ngarésénsi pilem téh?

  SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

E. CONTO RÉSÉNSI PILEM

FILM SOEKARNO:
Tarékah Numuwuhkeun Sikep Nasionalismeu Kaom Rumaja

IDÉNTITAS PILEM

Judul: SOEKARNO  
Genre:Drama History
Sutradara: Hanung Bramantyo
Produser:Raam Punjabi
Studio: Dapur Film
Distributor: MVP Picture, Mahaka Picture, jeung Dapur Films
Durasi:137 menit
Rilis:11 Désémber 2013
Basa: Indonésia
Aktor/Aktris: Ario Bayu (salaku Soekarno); Luk man Sardi (salaku Hatta); Tanta Ginting (salaku Sjahrir); Tika Bravani (salaku Fatmawati); Maudy Koesnaédi (salaku Inggit Garnasih)

RINGKESAN (SINOPSIS)

Mun lalajona di bioskop, méméh der pilem(pilem) dipu ter, nu lalajo diajak nyanyikeun lagu kabangsaan “Indonésia Raya” bari ngadeg. Sanggeus nu lalajo dariuk deui dina korsina séwang-séwangan, karék pilem diputer.

Dumasar kana sinopsis dina website resmi pilem Soekarno, dina lalakon pilem “Soekarno: Indonésia Merdéka!”, dicarita- keun yén saméméhna mah ngaran Soekarno téh Kusno. Awakna begang jeung ririwit. Ku bapana, ngaran Kusno téh diganti jadi Soekarno. Dina umur 24 taun, Sukarno bisa ngageunjleungkeun podium ku ngagorowok: Kita Harus Merdeka Sekarang! Akibat na, Soekarno dibérok, kalayan tuduhan ngahasut jeung ngaba runtak siga komunis. Tapi, kawani Soekarno henteu pareum, kalah leuwih ngabebéla Soekarno wani ngagugat Plédoina anu kakoncara nyaéta: Indonesia Menggugat! Ku ayana peristiwa “In donesia Menggugat”, Soekarno diasingkeun ka Endé, sarta sa tuluyna dipindahkeun ka Bengkulu

Di Bengkulu, Sukarno reureuh saheulaanan tina pulitik. Dina mangsa harita, Soekarno kagémbang ku wanoja ngora nu ngaranna Fatmawati (18 taun). Padahal harita Soekarno status na masih kénéh salaki Inggit Garnasih; wanoja anu umurna leu wih kolot ti Soekarno, nu salawasna sok ngabéla tur satia nga rojong kana perjoangan Soekarno. Antukna, Inggit kudu iklas nangénan salakina kagembang deui ku wanoja séjén.

Di satengahing konflik rumah tanggana, Jepang datang ngamimitian peperangan Asia Timur Raya. Belanda taluk ku Jepang. Belanda anu saméméhna dianggap ngawasa, antukna bobor karahayuan ku Jepang. Orokaya, ari Hatta jeung Sjahrir, lawan pulitik Sukarno, ngingetan ka Soekarno yén Jepang téh euweuh bédana jeung Belanda. Sarua rék meres jeung ngajajah.

Tapi, Soekarno mibanda cara nyawang nu béda. “Lamun urang calakan, urang bisa ngamangpaatkeun Jepang pikeun narekahan kamerde kaan Indonesia.” kitu ceuk Sukarno Harita Hatta kapangaruhan, tapi Sjahrir mah henteu. Sabab, nurutkeun Sjahrir, lamun daék ngaya keun rukun gawé jeung Jepang, hartina mosisikeun Indonesia jadi bagian tina fasisme, balukarna baris dimusuhan ku Amérika-Inggris Australia. Soekarno noyod, da ngarasa yakin Indonésia bisa merdé ka ku cara rukun gawé jeung Jepang

Soekarno babarengan jeung Hatta, narékahan cita-cita jeung perjoangan sangkan Indonésia merdeka. Réa barudak ngora anu sapuk ka Sjahrir, nyebutkeun yén Sukarno-Hatta miangka kolab orator, ngajual bangsa sorangan ka leungeun fasis. Tapi sakali deui, Soekarno mibanda sawangan anu béda. Antukna, najan dina kaayaan konflik kitu, ku lantaran ku perjoangan saréréa, an tukna Soekarno-Hatta meroklamirkeun kamerdekaan Indonesia dina tanggal 17 Agustus 1945. Momentum ieu pisan nu dianggaphasil tina perjoangan Soekarno jeung sobat-sobatna. Tina runtuyan carita, dina pilem aya adegan Haji Cokroaminoto méré piwuruk ka Soekarno, “Manusa mah sarua mistérina jeung alam, fapi mun anjeun bisa nalukkeun hatena, maranelma bakal biluk.”

KAPUNJULAN JEUNG KAHÉNGKÉRAN

Di antara pilem-pilem Indonséia anu dirilis dina taun 2013, pilem Soekarno téh kaasupna genre pilem drama-history. leu téh kaitung genre anu nenggang di antara pilem-pilem di Indonésia. Apan geus pada maphum, pilem-pilem di Indonésia karéréanana nyaritakeun perkara jurig. Hartina, pilem Soekarno saeutik loba na geus hasil ngasongkeun perkara anyar dina kamekaran pilem Indonésia. Geura wé, latar carita diwewegan ku properti anu nyurup kana kasang tukang taun 40-an, kayaning mobil antik, motor antik, wangunan imah, tug nepi ka dangdanan tokoh-to kohna. Kitu deui najan basa nu dipaké ku tokoh-tokohna dina basa Indonesia, tapi katitén aya usaha anu daria pikeun ngasup keun kosa kecap anu dipaké dina taun 40-an. Malah dina sawata ra adegan direumbeuy ku basa Jawa, Walanda, jeung Jepang. Teu wudu bisa ngawewegan kana karakter tokoh-tokohna.

Tapi najan kitu, sakumaha pilem-pilem Indonésia séjénna, pilem Soekarno masih ngasongkeun galur carita anu gampang diteguh atawa babari kabadé ku nu lalajo. Asa jauh kénéh jeung galur anu meulit tur ngarancabang kawas dina pilem-pilem Holly wood. Kitu deui tokoh Soekarno, loba digambarkeun ngemu ka bingung (gloomy). Katurug-turug éfék cahaya pilem anu kalolo banana poék lantaran ngaluyukeun kana latar taun 40-an, kesan Soekarno ngemu kabingung leuwih katara. Padahal harepan mah, ieu pilem téh bisa ngagambarkeun pamor jeung dangiang Soekarno minangka pamingpin nu kaceluk orator ulung, gagah, jeung gedé komarana. Najan sacara umum tokoh-tokoh dina pilem geus ném bongkeun karakter anu kuat, tapi aya sawatara adegan anu kurang keuna. Upamana adegan ayana konflik rumah tangga antara Soekarno-Inggit Garnasih-Fatmawati, teu kudu diékspos kaleuleu wihi. Atuh hubungan Soekarno jeung wanoja Walanda, ieu gé teu kudu diékspos. Cék pangrasa, tokoh Soekarno kuduna digam barkeun minangka pamingpin anu mibanda pamor jeung komara anu kungsi diajénan ku masarakat dunya. Cindekna, garapan pilem Soekarno masih kénéh nulad kana konvensi pilem-pilem Indonésia nu geus aya, jauh kénéh kana garapan apik kawas pilem-pilem Hollywood.

Luyu jeung genre drama-history, pilem Soekarno geus hasil ném bongkeun fakta-fakta sajarah anu salila ieu can pati kaguar. Upama na dina pilem dicaritakeun tokoh Riwu, anak kukut Soekarno jeung Inggit Garnasih. Sacara umum, pilem Soekarno katitén digarap ka layan daria. Lian ti geus némbongkeun katapis sutradara Hanung Bramantyo, ogésacara teu langsung geus hasil nepikeun ajén-inajen kasajarahan bangsa Indonésia ka barudak rumajangaliwatan média pilem. Di sagédéngeun kitu, bawirasa népakeun sikep nasionalis meka barudak rumaja di jaman kiwari, leuwih keuna maké média pilem tinimbang ngajejelan buku-buku sajarah anu kandelna kabina-bina.

(Rancagé Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, Penerbit Pustaka Jaya, Medal Taun 2017, Kaca 45-48)

LATIHAN SOAL 2

 1. Naon jejer éta téks resénsi pilem téh? Tuliskeun dina sakalimah!
 2. Saha waé tokoh-tokohna nu aya dina pilem Soekarno téh? Saha tokoh anu béda pamadegan jeung Soekarno?
 3. Kumaha lalakon perjoangan Soekarno dina raraga ngamerdékakeun bangsa Indonésia?
 4. Saha ari Inggit Garnasih téh? Kumaha patalina jeung tokoh Fatmawati?
 5. Naon anu disebut istilah pilem genre drama-history téh?
 6. Naon kaunggulanana jeung kahéngkéranana pilem Soekarno téh?
 7. Cék pamanggih hidep, naon maksudna piwuruk Haji Cokroaminoto ka Soekarno téh?
 8. Naha hidep sapuk kana pamadegan yén népakeun sikep nasionalisme ka barudak rumaja di jaman kiwari, leuwih keuna maké média pilem tinimbang ngajejelan buku-buku sajarah?
 9. Tuliskeun kecap-kecap nu teu dipikaharti dina éta téks resénsi pilem!
 10. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

  SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

F. CONTO RÉSÉNSI BUKU

Nyastrakeun Olahraga

Rada ahéng saenyana mah ieu novel téh. Nu didongéngkeunana perkara olahraga maén bal. Atuh pangarangna, nyaéta RAF (Rahmatullah Ading Affandie) resep kana maén bal deuih. Kasebut langka wé dina sastra Sunda mah sigana.

RAF téh pituin urang Banjarsari, Ciamis, lahir 2 Oktober 1929 Kungsi milu ngurus Persib (1955-1964). Geus tangtu apal kana bubuk leutikna maén bal mah. Ti mimiti urusan kleub maén bal tepi ka unak anikna téhnik maen bal, éstu weruh.

Kaweruhna nembrak pisan dina ieu novel Bentang Lapang. Upamana baé dina lebah ngabéjérbéaskeun téhnik jeung stratégi maén bal Najan ukur saules, tapi keur nu hayang terang kana perkara maén bal mah loba pulukaneunana.

Bentang Lapang téh nyaritakeun dunya maén bal katut kahirupan nu maraénna. Nu ngalalakonna para béntang lapang. Kalawan miang tina jihat tokoh “kuring”, RAF tapis pisan ngagambarkeun tokoh-tokohna téh. Demi tokohna “kuring”-na sorangan dicaritakeun minangka pangurus kleub nu gedé peranna di éta pakumpulan maén bal. Ari nu disebut béntang lapangna téh Basir, pamaén senior, jeung Kadir, yuniorna. Kadir umurna karék welasan taun. Anak tukang béas nu resep pisan kana maén bal, kataji ku kaparigel Basir dina maén bal. Basir téh teu sirikna ditutur-tutur, dijadikeun idola. Nénjo bakatna kana maén bal katut kati neungna ka dirina, Kadir diangkat anak asuh ku Basir. Malahan mah cara ka anak na sorangan baé.

Kadir teu wudu hasil jadi pamaén dina kleubna Basir. Barang sup gé Kadir langsung ngajaul, nepi ka popularitasna ngéléhkeun Basir. Ari geus kitu mah, najan reueus gé, Basir téh bangun teu rido kalin dih popularitasna. Aya rasa sirik ka Kadir nu geus jadi béntang lapang. Malah tim bul goréng haté.

Sakali mangsa manéhna nyieun konspirasi jeung pihak lawan keur ngaba bad anak asuhna. Éta rencana téh hasil. Kadir sukuna tatu tepi ka kudu ngalaman dirawat di rumah sakit tur teu bisa maén opat bulan lilana. Tapi éta kajadian téh teu wudu jadi bangbaluh keur diri Basir, pon kitu deui keur pamajikanana. Manéhna ngarasa dosa. Keur nebusna, Basir nu umurna karék 25 taun tur jadi andelan dina kleubna téh nékadkeun manéh rék eureun tina dunya maén bal. Najan ari ngadidik Kadir mah moal eureun, malah sagala kabisana din urusan maén bal kabéhnanana baris diketrukkeun ka Kadir.

Orokaya, najan sakumaha alusana Kadir dina maén bal, ari henteu dibarengan ku pamaén anu satata mah teu katénjo alusna. Sababaraha kali maén, kleubna téh éléh jeung éléh baé. Hal éta ngabalukarkeun Basir kahudang deui sumangetna. Antukna manéhna ancrub deui ka dunya maén bal.

Konflik séjénna dina Bentang Lapang, nalika aya opat urang pamaén nu narima duit sogokan ti Piow Soe, tukang judi. Éta anu opatan téh kabéh anana pamaén ngora nu can panceg boh maénna boh émosina. Kabuktian maranéhna nyanggupan paménta Piow Soe nu hayang meunang judi. Ti antara nu opatan téh Kadir ogé kababawa. Puguh bae loba nu kuciwa ku peta Kadir kitu téh. Pangpangna Basir jeung pamajikanana nu geus nga suh manehna ti bubudak.

RAF memang parigel dina ngaréka pangalaman nepi ka ngajangge lek jadi karya sastra. Keur anjeunna mah pangalaman hirup teh kacida gede ajénna. Remen ditamperkeun dina karya-karya sastrana Upamana baé dina kumpulan carita pondokna anu munggaran, Carita Biasa (1959), kapan idéna téh tina pangalaman anjeunna nu kungsi milu bajoang nalika jadi tentara Pelajar. Kitu deui kumpulan carpon séjénna, saperti Dongeng Enteng ti Pasantren (1961) atawa drama Yaomal Kiamah, karangan nu dua éta téh lahir sabada anjeunna masantrén salila dua taun nalika jaman Jepang

Dina Béntang Lapang gé kitu Écés yén éta carita téh kaidéan ku panga laman anjeunna nu lila icikibung dina dunya maén bal. Najan wangunna carita fiksi, sabagéan tokoh-tokohna jeung latar caritana, bisa jadi nyata. Lebah dieu kaunggulan novel Bentang lapang téh. Nu nulisna jalma nu lain wungkul tabah kana urusan maen bal, tapi gedé katineungna deuih. Apan di sagedengeun jadi pangurus Persib, RAF ogé wartawan nu remen jadi komentator tur nulis ngeunaan maén bal. Ku nyieun carita nu kasang tukangna ngeunaan maén bal, RAF geus ngabuktikeun yén dunya olah raga ogé boga tempat anu hadé di dunya sastra. Kitu deui sabalikna, sas tra bisa dipaké alat pikeun ngawanohkeun dunya olah raga ka balaréa, kaasup maén bal.

leu novel hadé pisan keur bacaeun saha baé. Komo keur nu resep maén bal mah. Dalah keur nu teu resep gé, ku maca ieu karya susuganan jadi kalandepeun. Ku ayana ieu novel, RAF geus hasil nyiptakeun “lapang maén bal” dina wanda anu séjén. Eta “lapang” téh tangtuna keur lalajoaneun nu daraék maca. ***

(Dicutat tina majalah Cupumanik No. 29/2005, karangan Ibnu Hijar Apandi)

LATIHAN SOAL 3

 1. Naon sababna nu nulis résénsi nyebut ahéng kana novel Bentang Lapang?
 2. Cing tétélakeun saha RAF anu ngarang éta novel téh!
 3. Naon buktina yén nu ngarang apal pisan kana perkara maén bal?
 4. Nyaritakeun naon novel Bentang Lapang téh? Saha palaku utamana?
 5.  Konflik naon baé cenah nu kasampak dina éta novel?
 6. Ceuk pamanggih nu nulis résénsi naon kapunjulan éta novel téh?
 7. Naha aya pamanggih ngeunaan kakurangan éta novel? Naon sababna?
 8.  Kumaha pangajak nu nulis résénsi ka nu maca ngeunaan éta novel?

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

RANGKUMAN MATÉRI RÉSÉNSI DALAM BAHASA INDONESIA

A. RESENSI

Istilah resensi berasal dari bahasa Belanda resentie, serapan dari bahasa Latin resecio, recencere, dan revidere, yang artinya menyampaikan (menceritakan) kembali. Berdasarkan arti tersebut maka, resensi adalah menilai suatu karya seperti buku, film atau pertunjukan drama dan musik (konser). Kesimpulannya resensi merupakan kegiatan untuk memberi informasi dan menggambarkan keunggulan dan kekurangan untuk pembaca atau penonton.

B. STRUKTUR RESENSI

Berdaasarkan bentuknya, resensi mempunyai empat struktur

Identitas karya
identitas karya biasanya menyebutkan identitas utama suatu karya. Dalam resensi film diurutkan mulai dari judul film, sutradara, produser, tahun rilis, actor/aktris dst.

Ringkasan cerita
dalam resensi buku, bagian ini membahas ringkasan isi buku, biasanya diurutkan setiap bab nya. Kesimpulannya dlam bagian ini menjelaskan isi suatu karya.

Analisis isi
orang yang menulis resensi harus menggambarkan keunggulan atau kelebihan dan kelemahan atau kekurngan dari isi karya yang diresensinya Penutup
bagian penutup berisi kesimpuan dari isi resensi. Biasanya disampaikan juga harapan-harapan untuk karya yang diresensi

C. LANGKAH MERESENSI BUKU

 1. Memilih buku yang akan diresensi, baiknya buku yang banyak dibaca atau best seller
 2. Maca dengan teliti buku yang akan diresensi, caranya bias denga membaca berulangkali
 3. Mencatat hal yang menarik dan kurang menarik dalam isi buku
 4. Mencatat temuan atau pendapat sendiri, apakah buku tersebut banyak manfaatnya atau tidak untuk bahan bacaan umum
 5. Tulis judul resensi dengan cara menuliskan identitas buku (judul, pengarang, penerbit, tahun rilis, tebal buku, warna jilid buku dan jenis kertas)
 6. Susun kerangaka resensi yang akan ditulis, seperti:
  a. Jenis buku yang akan diresensi, apakah fiksi atau non-fiksi
  b. Menuliskan identitas buku
  c. Membahas isi buku
  d. Membahasa mengenai manfaat buku untuk bahan bacaan umum
  e. Memberi judul resensi

D. LANGKAH MERESENSI FILM

 1. Menonton film yang akan diresensi dengan seksama, baiknya film yang baru tayang.
 2. Mencatat alur cerita atau adegan-adegan penting yang menarik dari film tersebut. Kemudian ceritakan hal-hal yang kurang menarik.
 3. Mencatat temuan atau pendapat sendiri, apakah buku tersebut banyak manfaatnya atau tidak untuk bahan bacaan umum
 4. Tulis judul resensi, dengan cara menuliskan identitas film yang diresensi (judul, pemeran utama, sutradara, produser, rumah produksi, penulis naskah, durasi, dan jenis film apakah termasuk horror, drama atau action dst
 5. Menyusun rangka resensi yang akan ditulis
  a. jenis film yang aan diresensi
  b. Menulis identitas film
  c. Membahas ceirata dalam film, dimulai alur dan tokoh-tokohnya.
  d. Membahas mengenai keunggulan dan kelemahan film
  e. Membahas mengenai manfaat film untuk tontonan umum
  f. Memberi judul resensi

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI RESENSI BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATÉRI RÉSÉNSI BASA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-resensi-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTO RÉSÉNSI BASA SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/resensi-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL RÉSÉNSI BASA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI RESENSI
A. MATERI RESENSI

Istilah tinjauan berasal dari resentie Belanda, diserap dari resecio Latin, recencere, dan revidere, yang berarti menyampaikan (menceritakan) lagi. Dengan kata lain, ulasan yang disebut adalah untuk mengevaluasi atau mengevaluasi sebuah karya, seperti buku, film atau drama dan musik pertunjukan (konser). Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengadopsi kegiatan mengevaluasi atau menilai suatu karya atau pertunjukan seni yang bertujuan untuk memberikan informasi dan mencerminkan kelebihan dan kekurangan bagi pembaca atau penonton

B. STRUKTUR RESENSI

Dilihat dari bentuknya, biasanya review memiliki empat struktur:
IDENTITAS KERJAIdentitas karya biasanya menentukan identitas utama suatu karya. Dalam ulasan film adalah judul film, sutradara, produser, tahun rilis, aktor / aktris, dll.
RINGKASAN CERITA
Dalam ulasan buku ini, konten bgin menggali ringkasan dari isi buku. Biasanya diuraikan dalam setiap bab. Tujuan bagian ini adalah untuk menganalisis konten suatu karya.
LIHAT KONTEN
Peninjau harus mencerminkan keunggulan atau keunggulan dan kerugian atau kerugian dari konten pekerjaan yang ditinjau.
penutup
Bagian dari konten saya ini adalah kesimpulan dari isi ulasan. Saya biasanya juga mengungkapkan harapan mereka yang menulis ulasan tentang pekerjaan yang mereka tinjau.

C. LANGKAH-LANGKAH RESENSI BUKU
 1. Pilih buku yang ingin Anda ulas, nah itu buku yang lob adibaca (best seller)
 2. Baca dengan gentar dan payah, buku yang ingin Anda ulas. Cara melakukannya dengan membaca beberapa pengulangan.
 3. Nyatakan hal-hal yang menarik dan kurang menarik dari buku ini.
 4. Nyatakan ide atau pratinjau, apakah buku itu baik dan bermanfaat atau tidak untuk dibaca publik.
 5. Masukkan judul ulasan langsung dengan memasukkan identitas buku (judul, penulis, penerbit (penerbit), tahun penerbitan, ketebalan buku, warna volume buku, dan jenis kertas)
 6. Atur urutan di mana Anda ingin menulis ulasan, misalnya
  o Jenis buku ditinjau, apakah fiksi atau non-fiksi
  o Masukkan identitas buku
  o Beredar tentang isi buku
  o Beredarkan tentang kelebihan dan kekurangan konten buku
  Sirkulasikan tentang manfaat membeli untuk membaca keramaian
  o Kirim ulasan
D. LANGKAH-LANGKAH RESENSI FILM
 1. Tonton film yang ingin Anda ulas. Ya piem baru saya diawasi oleh hidep.
 2. Jelaskan alur cerita (alur) atau adegan-adegan penting film tin aeta yang menarik. Jadi sekali lagi, katakan padaku hal-hal yang kurang menarik.
 3. Nyatakan ide atau pratinjau, apakah film itu payus atau lebih bermanfaat untuk ditonton oleh orang banyak atau tidak.
 4. Tulis judul ulasan dengan menuliskan identitas film yang ditinjau (judul, aktor utama, sutradara, produser, rumah produksi yang memproduksi film, yang menulis naskah, lillana (durasi), dan jenis film apakah itu termasuk horor, drama, akting, dll. )
 5. Atur serangkaian ulasan yang ingin Anda tulis:
 6. Jenis film yang ingin Anda tinjau
  o Masukkan identitas film
  o Menceritakan tentang kisah dalam film, dari awal ketegangan dan karakter.
  Beredarkan tentang keunggulan dan kebesaran film
  o Bicara tentang manfaat syuting untuk menonton orang banyak
  o Kirim ulasan

Melihat istilah yang akan Anda munculkan, istilah ulasan tidak tujuh dalam bahasa. Istilah review, berasal dari bahasa Belanda resentie, serapan dari bahasa latin recensio, recensere, dan revidere, yang artinya menyampaikan (menceritakan) kembali. Dilihat dalam arti, bagaimanapun, yang disebut resensi adalah penilaian atau evaluasi suatu karya, seperti buku, film, atau pertunjukan drama dan musik (konser).
Resensi buku biasanya tidak menceritakan isi buku baik kelebihan maupun kekurangannya sehingga dapat informatif bagi pembaca. Pada hari review film saya, saya menceritakan secara singkat (sinopsis) cerita film, kelebihan dan kekurangannya, dan menceritakan pekerjaan dari awal sutradara, produser, aktor, dan aktris. Demikian pula review sebuah drama atau pertunjukan musik (konser), harus menceritakan tentang si pengamat terhadap pertunjukan tersebut, baik kelebihan maupun kekurangannya.

Yang pasti, resensi adalah adopsi dari kegiatan menilai atau mengevaluasi suatu karya atau kegiatan seni pertunjukan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan menggambarkan keunggulan dan kehebatan karya tersebut bagi pembaca atau penontonnya.
B. STRUKTUR RESERVASI
Dilihat dari bentuknya, biasanya ulasan memiliki empat struktur. Jadi lebih jelasnya simak uraian berikut ini:

 1. Identitas kerja Identitas kerja biasanya mendefinisikan identitas utama dari sebuah karya. Dalam resensi film, cantumkan judul film, sutradara, produser, tahun rilis, aktor/aktris, dll. Anapon dalam resensi buku, dalam urutan judul buku, pengarang, penerbit (penerbit), tahun terbit, jumlah halaman, dll. Bagian ini sangat penting, karena isinya sangat formatif bagi pembaca atau pemirsa,
 2. Ringkasan Cerita (Sinopsis) Dalam resensi buku, bagian ini berisi ringkasan isi buku. Biasanya diuraikan dalam setiap bab. Jika Anda mengulas buku novel, biasanya merangkum isi ceritanya. Nah lagi-lagi dalam review film tersebut, terungkap bagaimana rangkuman ceritanya. Yang pasti, bagian ini mencerminkan isi sebuah karya.
 3. Tinjauan Konten. Konten adalah preview atau pratinjau ke dalam konten karya. Lisensi tinjauan harus mencerminkan keunggulan atau kenikmatan konten karya yang ditinjau. Tapi sebagus apapun sebuah karya (buku atau film), tetap saja kita akan menaiki tangga karenanya. Jadi, di bagian ini kita harus menjelaskan tentang kehebatan karya yang diulas.
 4. Penutup. Bagian ini saya lakukan adalah kesimpulan dari isi review. Di sana, saya juga menyampaikan harapan para resensi terhadap karya yang sedang diresensi, seperti mengajak masyarakat untuk membaca atau menonton film yang sedang diresensi.
  C. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN BUKU
 5. Pilih buku yang ingin diresensi, nah buku yang banyak dibaca (best seller)
 6. Bacalah dengan penuh kekaguman dan kekaguman, buku yang ingin Anda ulas. Cara melakukannya dengan membaca beberapa putaran.
 7. Identifikasi hal-hal yang menarik dan yang kurang menarik dari isi buku.
 8. Tentukan ide atau pratinjau yang jelas, apakah buku itu bermanfaat dan lebih bermanfaat atau tidak untuk bacaan umum
 9. Masukkan judul live review dengan memasukkan identitas buku (judul, pengarang, penerbit (penerbit), tahun terbit, ketebalan buku, warna volume buku dan jenis kertas)
 10. Urutan penulisan resensi adalah sebagai berikut. Jenis-jenis buku yang diresensi, baik fiksi maupun nonfiksi
  A. Masukkan identitas buku
  B. Beredar tentang isi buku
  C. Beredar tentang kelebihan dan kekurangan isi buku
  D. Beredar tentang manfaat membeli untuk membaca orang banyak
  e. Beri judul ulasan
  D. LANGKAH-LANGKAH RESOLUSI FILM
 11. Menonton film yang ingin di review daria itu. Nah piem baru saya dihadiri oleh hidep ini.
 12. Menggambarkan alur cerita (plot) atau adegan-adegan penting yang menarik dalam sebuah film. Jadi sekali lagi ceritakan hal-hal yang kurang menyenangkan.
 13. Tentukan ide atau preview yang jelas, apakah film tersebut payus atau lebih bermanfaat untuk ditonton oleh orang banyak atau tidak.
 14. Tulis judul resensi dengan menyebutkan identitas film yang diresensi (judul, pemeran utama, sutradara, produser, rumah produksi yang memproduksi film, siapa yang menulis naskah, lillana (durasi), dan jenis film apakah itu termasuk horor, drama, aksi, dll.)
 15. Susunlah rangkaian resensi yang akan ditulis:
  A. Jenis film yang ingin Anda ulas
  B. Masukkan ID film
  C. Beredar tentang cerita dalam film, dari awal ketegangan dan karakter.
  D. Beredar tentang keunggulan dan kehebatan film
  e. Beredar tentang manfaat film untuk tontonan orang banyak
  F. Beri judul ulasan
  (Rencana Belajar Bahasa Sunda Siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Pustaka Jaya, Medali 2017, Hal 48-53)
  SOAL LATIHAN 1
 16. Apa itu ulasan?
 17. Dilihat dari bentuknya, biasanya sebuah review memiliki empat struktur. Kemas detailnya!
 18. Bagaimana langkah-langkah resensi buku?
 19. Bagaimana langkah-langkah mereview sebuah film?

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN
E. CONTOH ULASAN FILM
FILM SOEKARNO:
Perkembangan Nasionalisme Remaja
IDENTITAS FILM
Judul : SOEKARNO
Genre: Sejarah Drama
Sutradara: Hanung Bramantyo
Produser: Raam Punjabi
Studio: Dapur Film
distribusikan

utor: Gambar MVP, Gambar Mahaka, dan Film Dapur
Durasi: 137 menit
Rilis: 11 Desember 2013
Bahasa: Indonesia
Aktor/Aktris: Ario Bayu (sebagai Soekarno); Luk man Sardi (sebagai Hatta); Tanta Ginting (sebagai Sjahrir); Tika Bravani (sebagai Fatmawati); Maudy Koesnaedi (sebagai Inggit Garnasih)
RINGKASAN (SINOPSIS)
Jika menonton di bioskop, sebelum der movie (film) dipu ter, jam tangan diminta menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” sambil berdiri. Setelah Anda menonton berlutut di kursi Anda, film baru saja diputar.

Berdasarkan sinopsis di situs resmi film Soekarno, dalam film “Soekarno: Indonesia Merdeka!”, Dikisahkan- bahwa sebelumnya nama saya Soekarno adalah Kusno. Tubuhnya kaku dan kaku. Oleh ayahnya, nama Kusno diubah menjadi Soekarno. Di usia 24 tahun, Soekarno sempat mengguncang podium dengan berteriak: Kita Harus Mandiri Sekarang! Akibatnya, Sukarno dipecat, dengan tuduhan menghasut dan berkomplot seperti komunis. Namun, keberanian Sukarno tidak padam, kalah lagi untuk membela keberanian Sukarno untuk menggugat Plédoina yang ditantang adalah: Indonesia Menggugat! Akibat peristiwa “In donesia Menggugat”, Soekarno diasingkan ke Endé, kemudian dipindahkan ke Bengkulu

Di Bengkulu, Sukarno untuk sementara tertunda dari politik. Selama waktu itu, Sukarno dibesarkan oleh seorang wanita muda bernama Fatmawati (18 tahun). Padahal saat itu status Soekarno dan masih suami Inggit Garnasih; Wanita itu lebih tua dari Sukarno, yang selalu defensif dan setia mendukung perjuangan Sukarno. Akhirnya, Inggit harus berbaring untuk melihat suaminya dikembangkan lagi oleh wanita lain.

Di tengah konflik domestik, Jepang datang untuk memulai perang Asia Timur Raya. taluk Belanda oleh Jepang. Belanda yang sebelumnya dianggap berkuasa, akhirnya putus dengan Jepang. Orokaya, Ari Hatta dan Sjahrir, lawan politik Sukarno, mengingatkan Sukarno bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda. Anda juga ingin memeras dan menjelajah.

Namun, Sukarno memiliki cara pandang yang berbeda. “Kalau kita cerdas, kita bisa memanfaatkan Jepang untuk memecah kemerdekaan Indonesia.” begitu kata Sukarno Harita Hatta terpengaruh, tapi Sjahrir tidak. Sebab, menurut Sjahrir, jika mereka mau bekerja secara harmonis dengan Jepang, berarti memposisikan Indonesia sebagai bagian dari fasisme, akibatnya akan memusuhi Amerika-Inggris Australia. Soekarno memetik, dan merasa yakin bahwa Indonesia bisa merdeka dengan bekerja secara harmonis dengan Jepang

Soekarno bersama Hatta memperjuangkan cita-cita dan perjuangannya untuk membuat Indonesia merdeka. Banyak anak muda sependapat dengan Sjahrir, mengatakan bahwa Sukarno-Hatta meninggalkan klub orator, menjual bangsanya sendiri ke tangan fasis. Namun sekali lagi, Sukarno memiliki cara pandang yang berbeda. Akhirnya, meskipun dalam keadaan konflik, namun karena perjuangan semua orang, sebuah tukna Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Momentum ini dianggap sebagai hasil perjuangan Soekarno dan kawan-kawan. Dari rangkaian cerita tersebut, dalam film tersebut terdapat adegan Haji Cokroaminoto memberikan nasehat kepada Soekarno, “Manusia tidak sama misteri dan alamnya, fapi kalau bisa menaklukkan hatena, maranelma akan biluk.”
SUKSES DAN SUKSES
Di antara film-film Indonesia yang dirilis pada tahun 2013, film-film Sukarno termasuk film bergenre drama-sejarah. Leu adalah salah satu genre yang paling populer di antara film-film di Indonesia. Tapi sudah di maphum, film-film di Indonesia bercerita tentang jurig. Artinya, film-film Sukarno sedikit banyak dan berhasil memunculkan hal-hal baru dalam perkembangan perfilman Indonesia. Tak lama kemudian, latar cerita diselingi dengan properti yang bernostalgia ke tahun 40-an, seperti mobil antik, motor antik, bangunan rumah, kostum figur penarik kohna. Demikian pula meskipun bahasa yang digunakan oleh para tokoh dalam bahasa Indonesia, namun tentu ada upaya yang berani untuk memasukkan perbendaharaan kata yang digunakan pada tahun 40-an. Bahkan dalam beberapa adegan ra diselingi dengan bahasa Jawa, Belanda, dan Jepang. Tidak ada wudhu yang dapat mempengaruhi karakter tokoh.
Namun meski begitu, seperti film-film Indonesia lainnya, film-film Sukarno tetap menyarankan jalan cerita yang mudah dikonfirmasi atau dibagikan oleh mereka yang menonton. Harapan masih jauh dan ketegangannya rumit dan direncanakan seperti di film-film kayu Holly. Jadi lagi-lagi sosok Soekarno, banyak digambarkan memegang linglung (suram). Efek cahaya dari film ini adalah dark banana karena menyesuaikan dengan latar tahun 40-an, kesan Sukarno lebih menyimpan kebingungan. Padahal harapan saya, film ini mampu mencerminkan gengsi dan pamor Soekarno sebagai pemimpin orator terkenal, pemberani, dan komarana agung. Walaupun secara umum karakter dalam film tersebut sudah terlihat karakter yang kuat, namun ada beberapa adegan yang kurang mencolok. Misalnya, adegan konflik dalam negeri antara Soekarno-Inggit Garnasih-Fatmawati, tidak boleh diekspos. Saya kira hubungan Sukarno dengan perempuan Belanda ini, tidak perlu diungkap. Cek perasaan,

Sosok Soekarno harus diakui sebagai pemimpin yang berwibawa dan berwibawa yang disegani masyarakat dunia. Yang pasti, penggunaan film-film Soekarno masih mirip dengan konvensi film-film Indonesia yang ada, jauh dari sebagus film-film Hollywood.

Sesuai dengan genre drama-sejarah, film Soekarno berhasil mengungkap fakta sejarah yang selama ini belum ditemukan. Misalkan dalam film tersebut diceritakan tokoh Riwu, Sukarno dan Inggit Garnasih. Secara umum, film Sukarno pasti akan bekerja untuk melayani Daria. Selain menampilkan sutradara saring Hanung Bramantyo, secara tidak langsung juga telah berhasil menyampaikan nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia kepada anak-anak remaja melalui media film. Di sisi lain, bawirasa mengungkapkan sikap nasionalis anak-anak remaja masa kini, lebih banyak tersentuh penggunaan media film ketimbang mengotori buku-buku sejarah yang kental dengan bangunan kabin.

(Rencana Belajar Bahasa Sunda Siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Pustaka Jaya, Medali 2017, Halaman 45-48)
SOAL LATIHAN 2

 1. Apa topik teks ulasan film? Masuk semua lima!
 2. Siapa sajakah tokoh-tokoh dalam film Sukarno? Siapa saja tokoh yang berbeda dengan Sukarno?
 3. Bagaimana jalan perjuangan Soekarno untuk memerdekakan bangsa Indonesia?
 4. Siapakah Inggit Garnasih? Bagaimana kaitannya dengan sosok Fatmawati?
 5. Apa yang dimaksud dengan film bergenre drama-sejarah?
 6. Apa kelebihan dan kekurangan film Sukarno?
 7. Cek ide cemerlangnya, apa maksud dari nasehat Haji Cokroaminoto kepada Soekarno?
 8. Apakah Anda setuju dengan pendapat bahwa menanamkan sikap nasionalisme kepada anak remaja masa kini lebih mencolok menggunakan media film daripada menyumbat buku sejarah?
 9. Tulis kata-kata yang tidak kamu mengerti dalam teks ulasan film!
 10. Diskusikan hasil kerja langsung Anda dengan sekelompok teman!

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN
F. CONTOH ULASAN BUKU
Olahraga Menulis
Cukup aneh adalah bahwa novel ini. Yang memberitahu saya olahraga sepak bola. Menurut penulis, apakah RAF (Rahmatullah Ading Affandie) suka main bola lagi. Tampaknya jarang dalam literatur saya.

RAF adalah penduduk asli Banjarsari, Ciamis, lahir 2 Oktober 1929 Sempat ikut dalam asuhan Persib (1955-1964). Saya akan mengingat bubuk terkecil dari sepak bola saya. Dari awal urusan klub sepak bola hingga minat teknik sepak bola putranya, dia sangat tahu.

Ketenarannya sangat menonjol dalam novel Landscape Field ini. Misalkan orang dalam lebah menjelaskan teknik dan strategi sepak bola Meskipun hanya saules, tetapi bagi mereka yang ingin mengetahui masalah sepak bola sangat menyenangkan.

Lanskap lapangan menceritakan dunia sepak bola dan kehidupan mereka. Itu melakukan bintang lapangan. Dengan menyimpang dari arah figur “saya”, RAF menyaring banyak sekali figur tersebut. Demi dirinya sendiri sosok “aku” dikisahkan sebagai manajer klub yang perannya lebih besar dalam asosiasi sepakbola. Yang disebut bintang lapangan Ari adalah Basir, pemain senior, dan Kadir, junior. Kadir baru berusia belasan tahun. Petani padi yang sangat menyukai sepak bola, tertarik dengan kepiawaian Basir dalam sepak bola. Basir tidak iri untuk dibicarakan, dijadikan idola. Memata-matai bakatnya ke sepak bola dan melontarkannya, Kadir diadopsi oleh Basir. Padahal, jalanku ke anaknya sendiri.

Kadir tidak berhasil sebagai pemain dalam masuknya Basir. Sop Kadir langsung bergema, hingga popularitasnya mengalahkan Basir. Ari sudah jadi, meski saya akan bangga, Basir bangun bukan rido kalin dih popularitas. Ada rasa iri pada Kadir yang sudah menjadi bintang lapangan. Bahkan tim banteng yang berhati buruk.

Dahulu kala ia melakukan persekongkolan dengan pihak lawan untuk mencelakakan anak angkatnya. Rencana itu berhasil. Kadir Sukuna mengalami cedera tepi hingga harus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa bermain selama empat bulan. Tapi kejadian itu bukan wudhu sebagai mercusuar bagi Basir sendiri, jadi kembalikan untuk istrinya. Dia merasa bersalah. Untuk penebusan, Basir yang baru berusia 25 tahun dan sangat bergantung pada inklusi bersikeras ingin berhenti dari dunia sepakbola. Meskipun saya tidak akan berhenti mendidik Kadir, bahkan semua kemampuannya dalam urusan sepakbola akan ditransfer ke Kadir.
Orokaya, meski sehebat Kadir dalam sepak bola, tetap tidak ditemani pemain yang satata saya tidak terlihat baik. Beberapa kali dalam bermain, inklusi adalah untuk menang dan kehilangan orang tersebut. Itu menyebabkan Basir mendapatkan kembali semangatnya. Akhirnya ia ancrub kembali ke dunia sepak bola.

Konflik lainnya terjadi di Lapangan Lanskap, ketika ada empat pemain yang menerima suap dari Piow Soe, seorang penjudi. Keempatnya adalah pemain muda yang stabil baik dalam permainan maupun emosinya. Ternyata mereka memenuhi permintaan Piow Soe yang ingin menang judi. Dari antara keempatnya adalah Kadir juga dibawa. Orang malas banyak yang kecewa dengan peta Kadir. Basir dan istrinya telah bersamanya sejak kecil.

RAF memang berhati-hati dalam menawarkan pengalaman hingga ng

ajangge lek menjadi karya sastra. Baginya, pengalaman hidup saya sangat dihargai. Sering ditampilkan dalam karya sastra misalnya dalam kumpulan cerpen pertamanya, Cerita Biasa (1959), ketika ide dari pengalamannya bahwa ia telah berpartisipasi dalam perjuangan ketika ia menjadi seorang prajurit Mahasiswa. Seperti halnya koleksi karpon lainnya, seperti Dongeng Enteng ti Pasantren (1961) atau drama Yaomal Kiamah, kedua karangan tersebut lahir ketika ia bersekolah selama dua tahun pada zaman Jepang.

Di Stars Field Anda akan sangat jelas bahwa ceritanya terinspirasi oleh kontes yang telah lama ia geluti di dunia sepak bola. Meskipun berbentuk cerita fiksi, beberapa karakter dan latar belakang cerita mungkin tidak nyata. Lebah di sini keuntungan bidang lanskap baru adalah. Tulisan mereka yang tidak hanya ulet untuk urusan sepakbola, tapi lebih besar batinnya. Namun selain menjadi pengurus Persib, RAF juga seorang jurnalis yang kerap menjadi komentator dan menulis tentang sepak bola. Dengan membuat latar cerita tentang sepak bola, RAF telah membuktikan bahwa dunia olahraga juga memiliki tempat yang lebih baik di dunia sastra. Sebaliknya, sas tra dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan dunia olahraga kepada masyarakat luas, termasuk sepak bola.

Leu adalah novel yang sangat bagus untuk dibaca siapa saja. Bahkan bagi mereka yang menyukai sepak bola saya. Dalah bagi yang tidak suka nanti, dengan membaca karya ini semoga menjadi bayangan. Dengan hadirnya novel ini, RAF berhasil menciptakan “lapangan sepak bola” dalam suasana yang berbeda. “Lapangan” itu tentu saja untuk ditonton pembaca. ***

(Dikutip dari majalah Cupumanik No. 29/2005, karya Ibnu Hijar Apandi)
SOAL LATIHAN 3

 1. Apa alasan resensi menyebutkan aneh pada novel Landscape Field?
 2. Katakan siapa RAF yang menulis novel itu!
 3. Apa buktinya bahwa penulis tahu banyak tentang sepak bola?
 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan novel Landscape Field? Siapa pelaku utamanya?
 5. Konflik apa yang dia katakan kamu cari dalam novel?
 6. Apakah ide menulis resensi apa keunggulan novel tersebut?
 7. Apakah ada gambaran kekurangan dari novel tersebut? Apa alasannya?
 8. Bagaimana pembujuk menulis resensi kepada pembaca tentang novel tersebut?
  SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN
  RINGKASAN MATERI PENERIMAAN DI INDONESIA
  A. ULASAN
  Istilah review berasal dari bahasa Belanda resentie, serapan dari bahasa latin resecio, recencere, dan revidere, yang artinya menceritakan kembali (recount). Berdasarkan pengertian tersebut, resensi adalah untuk menilai suatu karya seperti buku, film atau drama dan musik (konser). Kesimpulannya, review adalah kegiatan untuk memberikan informasi dan menggambarkan kelebihan dan kekurangan bagi pembaca atau audiens.
  B. STRUKTUR TINJAUAN
  Berdasarkan bentuknya, ulasan memiliki empat struktur:
  Identitas kerja
  Identitas kerja biasanya mengacu pada identitas utama sebuah karya. Dalam ulasan film, mereka diurutkan mulai dari judul film, sutradara, produser, tahun rilis, aktor/aktris, dll.
  Ringkasan cerita
  Dalam resensi buku, bagian ini membahas ringkasan isi buku, biasanya diurutkan berdasarkan setiap bab. Kesimpulan pada bagian ini menjelaskan tentang isi sebuah karya.
  Analisis konten
  orang yang menulis resensi harus menggambarkan kekuatan atau kelemahan dan kelemahan atau kekurangan isi karya yang dia ulas.
  bagian penutup berisi ringkasan isi review. Harapan untuk pekerjaan yang direview juga biasanya disampaikan
  C. LANGKAH-LANGKAH REVIEW BUKU
 9. Pilih buku yang akan diresensi, apakah buku yang banyak dibaca atau best seller
 10. Bacalah dengan teliti buku yang akan diresensi, caranya bias dengan membaca berulang-ulang
 11. Tuliskan hal-hal yang menarik dan kurang menarik dalam isi buku
 12. Catatlah temuan atau pendapat Anda sendiri, apakah buku tersebut memiliki banyak manfaat atau tidak untuk bahan bacaan umum
 13. Tulis judul resensi dengan menuliskan identitas buku (judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ketebalan buku, warna volume buku dan jenis kertas)
 14. Menyusun kerangka review yang akan ditulis, seperti:
  A. Jenis buku yang akan diresensi, baik fiksi maupun nonfiksi
  B. Tulis identitas bukunya
  C. Diskusikan isi buku
  D. Bicara tentang manfaat buku untuk bahan bacaan umum
  e. Beri judul ulasan
  D. LANGKAH-LANGKAH PENINJAUAN FILM
 15. Menonton film yang akan di review dengan teliti, sebaiknya film baru.
 16. Rekam alur cerita atau adegan penting yang menarik dari film. Kemudian ceritakan hal-hal yang kurang menarik.
 17. Catatlah temuan atau pendapat Anda sendiri, apakah buku tersebut memiliki banyak manfaat atau tidak untuk bahan bacaan umum
 18. Tulis judul resensi, dengan menuliskan identitas film yang diresensi (judul, pemeran utama, sutradara, produser, rumah produksi, penulis skenario, durasi, dan jenis film apakah termasuk horor, drama atau aksi, dll.
 19. Siapkan garis besar resensi yang akan ditulis
  A. jenis film yang sedang ditinjau
  B. Tulis identitas filmnya
  C. Diskusikan cerita dalam film, dimulai dengan plot dan karakter.
  D. Diskusikan kelebihan dan kekurangan film
  e. Diskusikan manfaat film untuk tontonan publik
  F. Berikan judu

error: Content is protected !!