MATERI KAWIH BAHASA SUNDA
KAWIH SUNDA,  MATERI KAWIH SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI KAWIH SUNDA KELAS X

MATERI KAWIH SUNDA KELAS X
MATERI KAWIH SUNDA KELAS X

MATERI KAWIH SUNDA KELAS X

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI KAWIH SUNDA KELAS X yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI KAWIH SUNDA KELAS X.

MATERI KAWIH SUNDA KELAS X
MATERI KAWIH SUNDA KELAS X

MATERI KAWIH SUNDA

A. PERKARA MATERI KAWIH SUNDA

Nu dimaksud kawih téh nyaéta sakur lalaguan nu aya di tatar Sunda. Kecap pagawéanana mah ‘ngawih’. Dina basa Indonésia mah lagu atawa nyanyian, kecap pagawéanana menyanyi. Hartina, lamun urang hahariringan atawa nyanyi, éta téh hartina urang keur ngawih. Kawihna mah naon baé, rék diala tina sisindiran, pupujian, tembang pupuh, kaulinan barudak, dermayonan, atawa nu séjénna.

Matéri kawih geus aya ti baheulana. Dina naskah Sunda kuna Sanghyang Siksa Kandang Karesian nu ditulis taun 1518 M, di dinya disebutkeun ngaran rupa-rupa kawih nyaéta kawih bwatuha, kawih panjang, kawih lalaguan, kawih panyaraman, kawih sisi(n)diran, kawih péngpélédan, bongbongkaso, perérané, porod eurih, kawih babahanan, kawih bangbarongan, kawih tangtung, kawih sasa(m)batan, sareng kawih igel-igelan. Ceuk éta naskah kénéh, lamun urang hayang nyaho ngeunaan kawih, mangka tanyakeun ka paraguna. Kecap ‘paraguna’ téh hartina seniman kawih, mun ayeuna mah musisi, atawa ahli musik.

Upama nilik kana naskah Sunda kuna nu bieu disebut, tétéla urang Sunda téh ti baheulana resep kana hahariringan, kana ngawih téa. Da jeung enyana, méh saban pagawéan di Sunda mah sok bari dihariringan. Ti mimiti mépéndé budak, ngamandian budak, ngawuluku, ngeprak manuk di sawah, ngoréd di huma, jeung sajabana.

Kawih nu aya di Sunda téh réa pisan rupana. Aya anu iramana merdéka atawa bébas atawa henteu kauger ku ketukan jeung wiletan, aya ogé anu iramana tandak atawa ritmik, kauger ku wiletan jeung ketukan. Mun ditataan téa mah kawih téh aya nu disebut kawih kacapian, kawih degung, kawih calung, kawih celempungan, kawih kiliningan, kawih pupujian, kawih tembang, tepi ka kawih pop Sunda. Ari anu ngabédakeun kawih nu hiji jeung kawih nu séjénna diantarana ku sabab piriganana.

B. KAWIH KLASIK

Ciri séjén hiji kawih disebut klasik téh deuih duméh rumpakana maké puisi heubeul (sisindiran). Tepi ka taun 1950-an mah, nu nyaranggi lagu téh geus ilahar sok maké puisi winangun sisindiran. Mun teu ku sisindiran nya sok ku guguritan (puisi nu ditulis maké aturan pupuh). Sabab harita mah puisi nu keur populér téh nya winangun sisindiran jeung guguritan (rumpaka pupuh). Kaharti, upama nu nyaranggi lagu téh sok ngamangpaatkeun puisi sisindiran jeung guguritan pikeun dijieun lagu.

Béda jeung jaman kiwari, pangpangna ti taun 1960-an, nu nyaranggi lagu téh sok maké rumpaka puisi bébas, atawa anu sok disebut sajak téa. Malah upama éta sajak téa téh disanggijadi lagu ku hiji juru sanggi (musisi), nu nulis rumpakana gé sok rajeun ditulis gédéngeun nu nyanggi laguna. Nya contona dina lagu-lagu nu disanggi ku Mang Koko, atawa ku Ubun Kubarsah.

Lagu-lagu klasik sakapeung sok dibedakeun jeung lagu pop. Ari pangna hiji lagu disebut lagu pop téh duméh dipirigna téa ku musik moderen, kayaning organ, gitar, piul, dieuyeuban deui ku musik tradisi kayaning kendang jeung suling.

Sakali deui, pikeun ngabédakeun kawih nu hiji jeung kawih nu séjénna bisa ditilik tina pakakas naon anu mirigna; naha pirigan kacapian, gamelan degung, gamelan saléndro, calung, kacapi cianjuran, celempungan, atawa organ. Cindekna, upama lagu “Dalingding Asih” dipirigna ku gamelan degung, nya urang nyebutna kawih degung. Upama dipirig ku kacapi siter, disebutna kawih kacapian. Sarta upama dipirigna ku organ, biasa disebut kawih pop Sunda, Lian ti Ubun Kubarsah, pikeun nyebutan sababaraha seni man anu sok nyanggi lagu-lagu pop Sunda téh nyaéta Nano S, Doel Sumbang, Déddy Odoy, Yaya Suharya, Uko Héndarto, jeung Gun Gunawi.

C. STRUKTUR TÉKS KAWIH

1. Pilihan kecap (Diksi)

Dina rumpaka kawih di luhur nu judulna “Écéng Gondok jeung “Sorban Palid”, hidep bisa niténan yén éta rumpaka kawih téh wangunna sisindiran. Urang contoan sapada tina kawih di luhur:

Hayang nyeupah daun seureuh              padalisan ka-1
ambéh beureum biwir abdi                  padalisan ka-2
hayang leumpang jeung beubeureuh    padalisan ka-3
ambeh reugreug pikir kuring                padalisan ka-4

Akang Haji sorban palid          padalisan ka-1
palidna ka Cilamaya                padalisan ka-2
Akang Haji sumangga calik     padalisan ka-3
nyanggakeun mah saaya-aya  padalisan ka-4

Padalisan ka-1 jeung ka-2 disebutna cangkang, Ari pada lisan ka-3 jeung ka-4 disebutna eusi.

2. Purwakanti

Ari nu disebut purwakanti téh padeukeutna sora dina tungtung kecap atawa kalimah. Dina téks kawih di luhur, loba pisan purwakanti kecap téh. Upamana aya dina conto pada:

Sawengi asa tos lami                ngi – mi (aya purwakanti sora i)
Saminggu bade ditunggu          gu – gu (aya purwakanti sora u)
Sabulan taya wartos pisan        lan – san (aya purwakanti sora )

Dina élmuning sastra, purwakanti anu nyampak dina sora disebutna madusora atawa maduswara. Pangna disebut madusora téh duméh dina éta ungkara, sora-sorana bangun anu ‘padu’, paadu sorana, atawa sorana harmoni. Da kapan upama dipahilikeun kekecapanana jadi sawengi badé ditunggu, atawa sabulan asa tos lami, atawa saminggu taya wartos pisan tangtu sorana téh moal padu, moal harmoni. Henteu murwakanti.
Ayeuna tengetan deui rumpaka ieu di handap:

Ka mana engkang ka mana ka mana
Ka mana kudu ka mana
piraku lali, piraku, piraku lali ka abdi
piraku téga ninggalkeun

Dina rumpaka di luhur, kecap ka mana di awal padalisan ka-1 dipindo atawa dibalénan (diulang) di awal padalisan ka-2. Pon kitu deui kecap piraku di awal padalisan ka-3 dipindo deui di awal padalisan ka-4. Dina élmuning sastra mah kecap-kecap anu dipindo di awal padalisan téh disebutna purwakanti mindoan kawit (kawit = awal).

Terus tengetan deui, kecap ka mana dina tungtung padalisan ka-1 dipindo deui dina tungtung padalisan ka-2. Sakali deui, di pindona téh dina bagian tungtung atawa bagian wekasan. Tah nu kitu, dina élmuning sastra mah disebutna téh purwakanti mindoan wekas (wekas = tungtung, ahir).

3. HARTI DÉNOTATIF JEUNG KONOTATIF

BÉNTANG KURING
Cipt: H. Yus Wiradiredja

Duh béntang nu baranang
kahiban sinar bulan
duh éta béntang nu nyéngcélak
narik ati tan wangenan
sorot cahya gilang gumilang
ngahibarani ngalangkangan

Boa béntang anu ilang
lah, nu nyandingan diri kuring
boa béntang anu ilang
lah, nu miasih mikahéman

Langit los teu ngalanglangan
nu lawas henteu némbongan
kasilih ku méga malang
boa bentang kuring

Ku naon siga nebihan
nu sono hoyong nepangan
duh bentang geura jol datang
béntang, bentang kuring

Urang cutat ungkara dua padalisan dina pada kahiji:

Duh bentang nu baranang
kahibaran sinar bulan

Kecap béntang dina padalisan Duh béntang nu baranang ngandung harti pangeusi langit anu ngaluarkeun cahya. Éta béntang téh ciptaan Gusti Alloh. Jumlahna réa pisan, tepi ka katémbong na ti bumi mah mani baranang siga nu tingkariceup. Jeung ka tingalina téh laleutik pisan bakat ku anggang pisan ti bumi. Tapi tengetan deui kecap bentang nu aya dina ungkara di handap ieu:

Boa béntang anu ilang
lah, nu nyandingan diri kuring
boa béntang anu ilang
lah, nu miasih mikahéman

Kecap bentang dina pada nu ieu mah henteu nuduhkeun kana pangeusi langit anu ngaluarkeun cahya téa, tapi nujul kana hiji tangtungan (hiji insan) anu boa pikeun “kuring” kacida pisan gedé hartina. Kecap béntang nu ieu mah hartina téh bébéné ata wa kabogoh. Eta kabogoh téh pikeun diri “kuring” geus leungit alatan ninggalkeun, atawa alatan tilar dunya. Tepi ka si “kuring” téh ngarasa leungiteun pisan ku éta “béntang”. Kecap béntang anu mimiti mah nuduhkeun kana harti anu sabenerna. Disebutna harti dénotatif. Ari kecap béntang anu kadua mah henteu nuduhkeun kana harti anu sabenerna, tapi nuduhkeun kana harti séjén pikeun ngawakilan figur jalma. Eta kecap béntang téh henteu ngandung harti anu saenyana, tapi ngandung harti injeuman (nginjeum kana harti figur atawa ba rang séjén). Tah, kecap anu henteu ngandung harti sabenerna disebutna harti konotatif.


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI KAWIH SUNDA KELAS X lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI KAWIH SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-kawih-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH KAWIH SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kawih/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL KAWIH SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI KAWIH SUNDA

A. KAWIH


Arti dari kawih adalah sembarang lagu yang ada di Tatar R. Kosakata saya adalah ‘memberi’. Di lagu atau lagu Indonesia saya, kata kerjanya adalah nyanyi. Artinya, saat kita bernyanyi atau bernyanyi, itu artinya kita sedang bercerita. Hal terakhir yang ingin saya lakukan adalah mendapatkan beberapa satir, pujian, lagu, permainan anak-anak, dermayonan, atau yang lainnya.

Materi kuno sudah ada sejak zaman kuno. Dalam naskah Sunda kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian yang ditulis pada tahun 1518 M, disebutkan bahwa berbagai nama kawih adalah kawih bwatuha, kawih panjang, kawih lalaguan, kawih panyaraman, kawih sisi (n) diran, kawih pengelingan, bongbongkaso, pererane, porod eu rih, kawih babahanan, kawih bangbarongan, kawih tangtung, kawih sasa (m) batan, dan kawih igel-igelan. Katanya naskahnya masih, la kalau kita ingin tahu tentang kawih, tanyakan pada pengguna. Kata ‘paraguna’ berarti artis terkenal, jika bukan musisi, atau musisi.

Jika melihat manuskrip kuno yang nyaris tidak disebutkan, ternyata masyarakat R itu dari masa lalu suka hahariringan, hingga ngawih thea. Da dan Enyana, hampir setiap pekerjaan di R selalu disertai. Dari awal saya sayang pada anak laki-laki, amankan anak lampu, membajak, mengejar burung di sawah, diseret di sawah, dan sebagainya.

Cinta yang ada di R banyak ragamnya. Ada ritme dan mandiri atau bebas atau tidak kauger demi hentakan dan wiletan, ada juga rambu atau ritme ritmis, kauger demi wiletan dan hentakan. Jika tata letak thea mah kawih ada yang disebut kacapian kawih, kawih degung, kawih calung, kawih celempungan, kawih kiliningan, kawih pupujian, kawih tem bang, tepi ka kawih pop Sunda. Ari membedakan satu dengan yang lain karena lokasinya.


B. KAWIH KLASIK


Karakteristik lain dari apa yang disebut klasik adalah bahwa mereka dulu menggunakan puisi kuno (sindiran). Pada 1950-an, penulisan lagu sudah menjadi hal biasa di Wina. Jika bukan dengan sindiran, itu selalu dengan sindiran (puisi ditulis menggunakan aturan kanonik). Karena puisi saya yang populer adalah sindiran winangunnya dan guguritan (rumpaka pupuh). Tentunya jika pencipta lagu selalu memanfaatkan syair sindiran dan syair untuk membuat lagunya.

Berbeda dengan zaman sekarang, kebanyakan tahun 1960-an, pencipta lagu selalu menggunakan puisi bebas, atau yang disebut pantun. Sekalipun puisi itu disusun dari sebuah lagu oleh seorang penyanyi (musisi), penulis puisi tersebut akan selalu ditulis di dalam bangunan laguna. Seperti pada lagu yang dinyanyikan Mang Koko, atau Ubun Kubarsah.

Lagu klasik terkadang dibedakan dengan lagu pop. Lagu hari pertama yang disebut lagu pop itu diawali dengan musik modern, seperti organ, gitar, rebab yang diperkaya dengan musik tradisional seperti drum dan seruling.

Sekali lagi, untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya bisa dinilai dari alat apa itu mirigna; apakah itu piring kacapian, gamelan degung, gamelan salendro, calung, kacapi cianjuran, celempungan, atau organ. Yang pasti, lagu Dalingding Asih diiringi gamelan degung kita menyebutnya kawih degung. Jika diiringi dengan kecapi sitar maka disebut kacapian kawih. Dan jika diiringi sebuah organ, bia sa disebut kawih pop Sunda, Lian dari Ubun Kubarsah, sebut saja beberapa kesenian lelaki yang selalu menyanyikan lagu-lagu pop Sunda adalah Nano S, Doel Sumbang, Déddy Odoy, Yaya Suharya, Uko Héndarto, dan Gun Gunawan.C. STRUKTUR TEKS KAWIH

  1. Pemilihan kata (Diksi)
    Pada puisi kedua di atas yang berjudul “Eceng Gondok dan“ Turban Palid ”, kita dapat melihat bahwa puisi kedua adalah salah satu bentuk sindiran.

Mau sewa daun padalisan ke 1
biar bibirku jadi merah di lantai 2
mau jalan-jalan bareng padalisan merah ke-3
untuk reugreug pikir saya padalisan ke-4

Saya haji sorban palid padalisan 1
palidna ka Cilamaya padalisan ka-2
Akang Haji silahkan baca padalisan ke-3
biarkan saya memiliki padalisan ke-4

Padalisans ke-1 dan ke-2 disebut kerang, Ari pada lisan ke-3 dan ke-4 disebut isi.


b. aliterasi
Yang disebut arketipe adalah bunyi yang berdekatan di akhir kata atau kalimat. Dalam teks kedua di atas, asal kata tersebut adalah. Misalnya pada contoh:

Sudah malam yang panjang – mi (ada kata ganti i)
Seminggu menunggu gu – gu (ada kata ganti u berbunyi)
Sebulan tanpa berita sama sekali dan – san (ada arsip suara)

Dalam ilmu sastra, pola dasar yang muncul dalam bunyi disebut madusora atau maduswara. Pangna yang disebut madusora adalah sebelum terjadinya kejahatan, bunyi yang dibangkitkan bersifat ‘padat’, bunyi padat, atau harmoni bunyi. Da kapan jika dipahi seperti kekecapanana jadi semalaman mau menunggu, atau sebulan harapan panjang, atau seminggu tidak ada kabar sama sekali tentu suaranya moa

B. CIRI-CIRI RUMPAKA KAWIH

Bagaimana cara menulis
Ciri khas menurut cara penulisannya, kawih merupakan salah satu karya sastra berupa bahasa kauger, yang cara penulisannya juga tidak berbeda dengan menulis puisi, melainkan berupa gundukan-gundukan dalam bentuk di atasnya. Dalam artian gundukan terdiri dari beberapa padalisans, sedangkan padalisan artinya barisan yang tersusun dari beberapa cincin.

Bagaimana cara membaca
Ciri khas bacaannya, kawih dibaca dengan cara dijaring atau dinyanyikan sesuai irama yang lazim digunakan dalam bentuk kawih. Agar kedepannya lebih nyaman maka perlu menggunakan waditra yang sesuai.

Bentuk bahasanya
Ciri khas berdasarkan bentuk bahasanya, bentuk bahasa pada kalimat pertama merupakan bahasa yang disusun dengan menggunakan diksi yang dipilih, gaya bahasa, bahasa suara turr murwakanti dan selalu dipermanis dengan peribahasa, atau siloka

B. UNSUR-UNSUR KAWIH

Puisi dalam puisi, puisi, dan lagu memiliki nilai sastra. Umumnya ditulis dalam bentuk puisi satir atau puisi bebas. Jadi, rumpaka kawih, kakawihan. dan lagu memiliki unsur pui, misalnya terdiri dari huit (pada), jajaran (padalisan), purwakanti, corak bahasa, dan kekecapan (diksi) digunakan dengan sangat selektif sehingga deul dapat dicari non tema, bagaimana amanat, dan apa Narasi Unsur-unsur dalam ayat kedua adalah sebagai berikut

1. ADEGAN LAHIR

Arti dari adegan kelahiran adalah memahami unsur fisik yang ghaib dalam pratinjau bentuk. Termasuk dalam ade lahir rumpaka kawih pertama antara lain:

1) Bentuk (tipografi)
Rumpaka kawih ditulis berbeda, misal wać ada sapada, dua pada, dan sebagainya. Tentu saja Anda tidak akan melihatnya sebagai sindiran atau kanon, terlepas dari penulisnya

2) Pilihan kata (diksi)
Kosakata yang baik tergantung pada kata-kata yang digunakan oleh penulisnya. Biasanya selalu ditemukan kata-kata yang jarang digunakan (kuno), kemudian digunakan untuk menulis kawih. Misalnya kata asit diubah menjadi kata duriat, atau kata sedih diubah menjadi kata tunggara.

3) Citra (citra)
Perumpamaan atau image adalah efek sebuah kata pada pembaca atau pembaca. Biasanya tidak ada hubungannya dengan apa yang pembaca rasakan, lihat, atau dengar dari kata-kata dalam puisi itu. Pencitraan pada kalimat kedua dapat berupa citra pendengaran (auditory), citra visual (visual), dan citra sensorik (taktil). Kabar baiknya adalah tidak ada orang lain yang dapat menyebabkan pembaca atau gangguan untuk berpartisipasi dalam apa yang disampaikan dalam cerita kedua.

4) Gaya bahasa (kiasan)
Gaya bahasa dalam frasa tch dapat mengarah pada makna konotatif. Gaya bahasa dalam tata bahasa dapat memberikan makna yang kaya pada konten. Kaw sangat prismatik, artinya bisa memiliki arti yang biasa. dalam, dan banyak lagi. Dalam bahasa sunda ada beberapa gaya bahasa, seperti mijalma, ngasor, kadalon, rarahulan, jsté.

5) Aliterasi
Purwakanti adalah bunyi kata yang berdekatan baik di awal, di tengah, atau di akhir kalimat.

B. ADEGAN BATIN

Adegan batin mimpi saya tidak langsung terlihat, tetapi harus dipahami atau dirasakan. Caranya bisa dibaca beberapa kali atau dijelaskan bagaimana isi atau maknanya.

1) Topik (pengertian)
Topik adalah subjek pemikiran dalam bentuk lampau. Tema merupakan gagasan utama yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Tema dalam berbagai topik, ada tema agama, kemanusiaan, cinta air lemah, dan lain sebagainya. Misalnya kalimat “Tanah Sunda” di atas adalah untuk menceritakan keadaan Tanah Sunda selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tema yang diangkat adalah tentang cinta air lemah (nasehat).

2) Rasa (perasaan)
Rasa adalah jiwa dari isi masa lalu. Rasa di ayat kedua bisa ditemukan saat dibaca. Apakah itu dibacakan, dibisikkan, dinarasikan, dinarasikan atau diserap di dalam hati. Rumpaka kawih “Tanah Sund misalnya, tidak akan menemukan rasa isi untuk dibaca hanya di dalam hati. Sebaliknya akan ditemukan dan dirasakan apalagi jika bacaan itu diteriakkan atau diteriakkan.

3) Wirahma (nada)
Nada adalah sikap penulis terhadap pembaca. Dari sikap penulis mengarah pada hadirnya suasana yang dirasakan oleh pembaca. Berdasarkan ungkapan “Papatong” misalnya, sikap penulis adalah mengatakan kepada pembacanya bahwa sesibuk apapun pekerjaan, kita harus menunda dulu untuk berserah diri kepada Yang Maha Kuasa.

4) Amanat (niat)
Mandatnya adalah pesan pansengit dirasakan oleh pembaca yang tidak terbaca. Namun demikian, mandat dalam frasa tak terucapkan tertentu bergantung pada pembaca. Artinya kita diberi kebebasan untuk menentukan amanat salah satu prinsip pertama.

error: Content is protected !!