MATERI PANUMBU CATUR BAHASA SUNDA
MATERI PANUMBU CATUR SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA

MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA

MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA.

MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA

MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA

A. PERKARA PANUMBU CATUR

Panumbu catur atawa moderator téh sakapeung disarua keun jeung panata acara atawa MC (Master of Ceremony). Pa numbu catur jeung panata acara téh aya bédana. Panumbu catur nyaéta nu nyepeng kadali (ngatur jeung ngokolakeun) dina hiji jirangan (sési) kagiatan. Ari panata acara mah nyepeng kadali sakabéh kagiatan. Moderator kakara bisa meunang kadali upa ma geus dihaturanan ku panata acara.

Moderator téh jalma anu pancénna minangka panengah (hakim atawa wasit) dina hiji kagiatan, boh sawala/rapat boh diskusi. Nya moderator pisan anu ngarahkeun diskusi ngeunaan hiji perkara. Dina lumangsungna acara diskusi, panumbu catur kudu boga sikep nétral, objektif, atawa teu mihak ka sala sahiji pihak. Upama aya konflik di tengah-tengah lumangsung na acara, panumbu catur kudu bisa jadi panengah.

B. LÉNGKAH-LÉNGKAH PANUMBU CATUR

Saméméh prung ngalaksanakeun pancén jadi panumbu catur, aya sawatara éngkah anu kudu dipilampah, di antarana:

 1. Ngawasa pasualan anu luyu jeung jejer/téma acara, tuluy nyusun kalimah panganteur saméméh méré kasempetan ka pangjejer. Hadéna mah urang geus maca heula makalah atawa matéri dina wangun slide dina power point ti unggal narasumber.
 2. Mikanyaho kaayaan jeung kasang tukang pamiarsa (audiens) pikeun milihan diksi atawa kekecapan anu merenah.
 3. Mikanyaho kalungguhan pangjejer atawa narasumber. Ku kituna, bisa leuwih teleb ngaguar perkara matéri anu didadarkeun. Tangtuna, moal nepi ka salah dina nepikeun pananya.
 4. Mikanyaho runtuyan acara, lilana waktu anu disadiakeun pikeun unggal narasumber, lilana waktu pikeun tanya jawab, jeung jumlah jirangan tanya-jawab. Kitu deui kudu nyaho kana waktu pikeun istirahat jeung ngatur suasana daria atawa salsé.
 5. Nataharkeun catetan singget pikeun ngingetan waktu nu disadiakeun ka narasumber. Upamana, “Punten, waktosna kantun 5 menit deui. Mangga dicindekkeun baé sareng di pungkas.” Atawa, “Hapunten, waktosna séép. Mangga di pungkas baé.” Tangtuna, kudu maké kekecapan anu sopan.
 6. Nyiapkeun buku catetan pikeun nyatet poko-poko penting nu ditepikeun ku para narasumber. Ieu catetan ogé bisa di paké pikeun nyatet ngaran jeung pananya anu diajukeun ku pamiarsa dina waktu lumangsungna tanya-jawab.
 7. Nyiapkeun raksukan atawa dangdanan anu merenah luyu jeung téma acara. Sangkan nyaho raksukan nu merenah, urang bisa nanyakeun heula ka panitia.
 8. Nyiapkeun alat panuduh waktu. Ieu téh penting sang kan acara bisa lumangsung luyu jeung waktu nu geus di tangtukeun.

C. PERKARA ANU KUDU DIPILAPAH KU MODERATOR

Sawatara hal anu kudu dipilampah ku moderator dina lumangsungna acara

 1. Datang leuwih ti heula ti batan pamilon
 2. Pariksa sound system (mikrofon), kasiapan slide presentasi materi.
 3. Ngawanohkeun diri ka para narasumber samemehna.
 4. Nyiapkeun biodata atawa CV (curriculum vitae) urang anu bakal dibacakeun ku panata acara samemeh urang prak ngamoderatoran.
 5. Maca heul abiodata unggal pangjejer sarta pastikeun urang bisa maca kalawan bener eusi biodata.

D. MAHAM PANCÉN PANUMBU CATUR

 1. Bubuka
  Tugas mimiti panumbu catur téh nyaéta muka lumangsungna presentasi, diskusi, seminar, lokakarya atawa debat. eusina basana ngucapkeun salam, ngedalkeun rasa sukur, jeung panuhun pikeun kasempetan jadi panumbu catur.
 2. Pangwilujeng ka pamilon
  Pikeun nembongkeun rasa soméah jeung pikaresepeun, hadena upama ngawilujeungkeun sumping ka para pamilon anu geus aya dirohangan.
 3. Pedaran singget kasang tukang jeung tujuan préséntasi
  Usahakeun sangkan pamilon ngarasa katarik kana matéri anu dipedar ku pangjejer.
 4. Wanohkeun pangjejer jeung topik préséntasina
  Dina waktu ngawanohkeun pangjejer diusahakeun sangkan pamiarsa ngaraa yakin kana kualitas jeung kamampuh pangjejerna.
 5. Nangtukeun waktu jeung aturan diskusi
  Waktu anu diatur téh ngawengku waktu pedaran jeung jeung dina jirangan tanya-jawab.
 6. Méré waktu ka pangjejer pikeun medar matéri
  Dina ieu bagian, pangjejer dibéré lorongkrang waktu anu geus ditangtukeun saméméhna.
 7. Ngarangkum eusi pedaran
  nuliskeun poko utawa anu dipedar. teu kudu panjang teuing tapi intina baé.
 8. Ngahaturan pamilon pikeun nanya
  biasana sési diskusi dibagi jadi sababaraha jirangan. unggal jirangan dibéré kasempetan pikeun tilu urang pananya.
 9. Panuhun ka pangjejer jeung pamiarsa
  Tepikeun kalawan iklas jeung soméah, dibarengan ku imut jeung pasemon anu hégar.
 10. Mungkas acara
  Pungkas acara ku rasa sukur. hadé upama ngagunakeun ungkara anu matak ngahudang sumanget.

(Rancagé Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, Penerbit Pustaka Jaya, Medal Taun 2017, Kaca 44-49)

LATIHAN SOAL 1

 1. Naon bédana panumbu catur jeung panata acara?
 2. Naon wae pancén panumbu catur téh?
 3. Dina kaayaan anu kumaha panumbu catur kudu jadi panengah?
 4. Naon maksudna panumbu catur kudu nétral atawa objektif?
 5. Nurutkeun hidep, naon pentingna runtuyan acara jeung waktu nu disa diakeun pikeun panumbu catur?
 6. Naon sababna urang kudu apal heula kana kalungguhan pangjejer méméh lumangsungna diskusi?
 7. Naon gunana (fungsi) buku catetan pikeun panumbu catur?
 8. Nurutkeun hidep, naha panumbu catur kudu nyaho heula jejer diskusi?
 9. Naha panumbu catur kudu nyiapkeun raksukan atawa dangdanan anu merenah?
 10. Sebutkeun lima hal anu kudu dipilampah, upama hidep jadi panumbu catur dina kagiatan diskusi!

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

 1. Panumbu catur jeung MC téh aya bedana. Panumbu catur nyaéta anu nyepeng kadali (ngatur jeung ngokolakeun) dina hiji jirangan (sesi) kagiatan. Ari panata acara mah nyepeng kadali sakabeh kagiatan.
 2. Upama aya konflik di tengah-tengah lumangsung na acara, panumbu catur kudu bisa jadi panengah.
 3. Nyiapkeun buku catetan pikeun nyatet poko-poko penting nu ditepikeun ku para narasumber. Ieu catetan ogé bisa di paké pikeun nyatet ngaran jeung pananya anu diajukeun ku pamiarsa dina waktu lumangsungna tanya-jawab.
 4. ..
 5. Nyiapkeun raksukan atawa dangdanan anu merenah luyu jeung téma acara. Sangkan nyaho raksukan nu merenah, urang bisa nanyakeun heula ka panitia.

E. CONTO TÉKS PANUMBU CATUR DINA SAWALA

Assalamu ‘alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh!
Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panata cala gara anu parantos maparin kapercantenan ka sim kuring kanggo janten panumbu catur dina ieu sawala, disarengan ku girang serat Sadérék Putri Endah. Atuh salajengna, sumangga urang buka ieu forum ku sami-sami maca basmalah: bismillahirrohmanirrohim.

Hadirin anu ku sim kuring dipikahormat,

Sakumaha anu tadi didugikeun ku Pupuhu Panata Calagara, dina ieu kasempetan urang sami-sami medar sareng nyawalakeun perkawis “Ajén-inajén Kajujuran dina Budaya Sunda”. Seueur anu nyebatkeun, yén kajujuran téh dina mangsa kiwari mah tos kalebet barang langka. Naha leres éta téh, atanapi mung saukur sangkaan? Naha ari dina budaya Sunda aya ajén-inajén kajujuran? Sareng kumaha deuih carana nuwukeun ajén-inajén kajujuran dina kahirupan urang Sunda sadidinten?

Anu baris ngajejeran ieu sawala nya éta Bapa Dr. Asép Shalahudin,M.Ag, salahsawios panitén budaya Sunda anu rajin medar sareng ngaguar perkawis budaya Sunda dina sawatawis média massa, boh lokal boh na sional. Namung sateuacanna sim kuring badé ngadugikeun heula riwayat hirup anjeunna.

(RÉNGSÉ NEPIKEUN RIWAYAT HIRUP)

Pa Asep badé ngadugikeun makalah anu jejerna “Ajén-inajén Kaju juran dina Budaya Sunda”. Aya waktos dugi ka tabuh sapuluh, dila jengkeun kana tanya-jawab. Ka pangersa Pa Asép Shalahudin, sumangga dihaturanan

(RÉNGSÉ PANGJEJER NEPIKEUN MAKALAH)

Hadirin anu ku sim kuring dipikahormat, parantos kakuping ku urang sadayana pedaran anu kalintang munelna ti Pa Asep. Sim kuring neda widi seja ngadugikeun sawatawis kacindekan tina perkawis anu didugikeun ku Pa Asép nembé, anu ku urang tiasa dijantenkeun tata pakan dina ieu sawala, di antawisna:

Kahiji, kajujuran téh mangrupi ajén kasaéan anu sipatna universal tur langgeng. Aya di unggal bangsa ti mangsa ka mangsa, ti bihari dugi ka kiwari Kajujuran mangrupi bagéan anu kalintang dalitna sareng ajaran agama naon baé, jadi salasawios jejer utama dina pedaran parapilsup, sarta nyampak dina kaaripan budaya lokal, kalebet dina budaya Sunda.

Kadua, kajujuran mangrupi dadasar anu kedah dijantenkeun cece pengan enggoning ngahontal hirup kumbuh di masarakat anu langkung tartib. Dina konteks kahirupan bangsa sareng nagara, kajujuran mangrupi dadasar utama pikeun ngahontal nagara anu mahmur tur sejahtera.

Katilu, kajujuran ogé nyampak dina budaya Sunda sapertos anu kapendak dina naskah-naskah Sunda Kuno, carita rayat, pakeman basa, sareng sajabina. Kajujuran janten dadasar moral sakaligus udagan moral dina hirup kumbuh urang Sunda.

Kaopat, nuwuhkeun ajén-inajén kajujuran kedah dikawitan di lungkungan kulawarga, masarakat, sareng sakola. Tangtos baé dina émprona mah, nuwuhkeun kajujuran téh meryogikeun pribadi-pribadi anu jujur kanggo tuladeun, utamina mah ti parasepuh, ti parainohongSunda, sareng ti urang sadayana.

Sumangga, bilih aya anu badé naroskeun, nambihan, atanapi ngadu gikeun kamandangna perkawis jejer sawala, sim kuring masihan kaser petan dina sababaraha jirangan. Jirangan kahiji kanggo limaan. Téhnisna patarosan atanapi kamandang ditampung heula limaanana, engké diwa ler sakaligus ku Pa Asép. Dikawitan ti ayeuna Sumangga, ngacung baé. Tong lali nyebatkeun jenengan sareng kawitna.

(RÉNGSÉ SÉSI SAWALA JEUNG TANYA JAWAB)

Hadirin, sim kuring yakin masih kénéh seueur kapanasaran perkawis ajén-inajén kajujuran, utamina mah anu aya dina budaya Sunda ti bihari dugi ka kiwari, sareng prakna dina kahirupan sadidinten kiwari. Namung hanjakal, urang kawatesanan ku waktos, ayeuna parantos tabuh dua belas, parantos dugi kana waktosna kanggo lekasan.

Sugema teu sugema, kapaksa kedah sugema baé. Malih saé ogé hen teu sugema, supados ieu sawala janten pangjurung laku kanggo urang sadayana ngaguar deui ajén-inajén kajujuran dina budaya Sunda, atuh ngkung jembarna deui ajén-inajén moral sanésna anu aya dina budaya Sunda. Tétéla, masih kénéh seueur guareun urang téh, guareun sakumna urang Sunda tina kabeungharan budaya Sunda. Kacindekan tina ieu sawa la, sim kuring masrahkeun ka hadirin sadayana.

Pamungkas sim kuring atas nami panumbu catur, girang serat, sareng panata calagara seja ngahaturkeun nuhun ka Pa Asép anu parantos nga jejeran ieu sawala, anu kalintang munelna. Sasieureun sabeunyeureun, asa piraku henteu aya mangpaatna kanggo urang sadayana.

Sumangga urang tutup baé ieu sawala ku sami-sami ngucapkeun hamdalah: Alhamdulillahi robbil alamiin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokaatuh.

LATIHAN SOAL 2

1. Naon anu pangheulana diucapkeun ku panumbu catur dina bubuka sawala téh?
2. Dibarengan ku saha panumbu catur dina enggoning mingpin sawalatéh?
3. Nurutkeun hidep, naon sababna panumbu catur sok nepikeun riwayat
4. Naon baé kacindekan tina jejer sawala anu ditepikeun ku pangjejer téh?
5. Naon anu dilakukeun ku panumbu catur sabada pangjejer ngaguar atawa nepikeun makalahna?

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

1. Anu pangheulana dipilampah ku panumbu catur nyaéta muka acara, contona saperti kieu:
Assalamu ‘alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh!
Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panata cala gara anu parantos maparin kapercantenan ka sim kuring kanggo janten panumbu catur dina ieu sawala, disarengan ku girang serat Sadérék Putri Endah. Atuh salajengna, sumangga urang buka ieu forum ku sami-sami maca basmalah: bismillahirrohmanirrohim.
2. Disarengan ku girang serat Sadérék Putri Endah.
3…
4…
5…

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

F. RANGKUMAN MATERI DALAM BAHASA INDONESIA

Panumbu catur atau moderator terkadang disamakan dengan MC. Moderator dan MC ada perbedannya. Moderator yaitu orang yang mengatur kendali dalam satu desi kegiatan. Sedangkan MC mengatur kendali semua kegiatan

Tugas moderator sebagai penengah (hakim atau wasit) dalam satu kegiatan rapat maupun diskusi. Dalam kegiatan diskusi, moderator harus netral, objektif atau tidak memihak pada satu orang. Jika ada konflik ditengah berlangsungnya acara, moderator harus bis jadi penengah.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh moderator sebelum dimuali acara, diantaranya:

 1. Menguasai persoalan yang berhubungan dengan tema acara, kemudian menyusun kata pengantar sebelum memberikasn kesempatan berbicara kepada narasumber/pembiacra
 2. Mengetahui latar belakang audiens, untuk memilih diksi atau kata-kata yang sesuai
 3. Mengetahui kedudukan pembicara/narasumber
 4. Mengetahui usunan acara, durasi waktu yang disediakan untuk narasumber, Tanya-jawab dan jumlah sesi Tanya-jawab
 5. Menyiapkan catatan kecil untuk jadi pengingat waktu yang disediakan untuk narasumber
 6. Menyiapkan buku catatan untuk mencatat pokok-pokok penting yng dismpaikan nrasumber
 7. Menyiapkan pakaian yang sesuai dengan tema acara
 8. Menyiapkan alat petunjuk waktu

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh moderator dalam berlangsungnya acara

 1. Datang lebih awal dari peserta
 2. Periksa sound system, kesiapan slide presentasi materi
 3. Memperkenalkan diri pada narasumber sebelum kegaiatan berlangsung
 4. Menyiapkan biodata atau CV, yang akan dibacakan oeh panitia sebelum kita menjalankan tugas sebagai moderator
 5. Membaca biodata setiap narasumber dan pastikan membaca dengan benar

Tugas moderator

 1. Pembukaan, tugas pertama moderator adalah membuka jalannya presentasi, diskusi, seminar, lokakarya atau debat. Biasanya berisi ucapan salam, mengucap syukur dan berterimakasih karena sudah diberi kesempatan menjadi moderator.
 2. Menyapa peserta. untuk menunjukan keramahtamahan, baiknya mengucapkan selamat datang kepada peserta.
 3. Menceritakan dengan singkat, latar belakang dan tujuan presentasi agar peserta merasa tertarik dengan materi yang akan dibahas oleh narasumber

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI PANUMBU CATUR SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-panumbu-catur-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH PANUMBU CATUR SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/panumbu-catur/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL PANUMBU CATUR SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA
GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA

A. PENGERTIAN MODERATOR

Pemain catur atau moderator terkadang disamakan dengan penyelenggara atau MC (mater of ceremony). Tautan catur dengan MC tidak berbeda. Seorang pemain catur adalah orang yang memegang kendali (mengatur dan mengelola) dalam kegiatan lingkungan (sesei). Pemegang acar saya mengendalikan semua kegiatan.
Moderator sebenarnya adalah orang yang menjadi mediator (hakim atau wasit) dalam suatu kegiatan, baik mediasi / pertemuan atau diskusi. dalam suatu acara diskusi, pemain catur harus memiliki sikap netral, objektif atau tidak memihak terhadap salah satu pihak. Jika ada konflik di tengah-tengah acara, bidak catur harus bisa menjadi penengah.

B. LANGKAH DALAM PEMIMPIN MODERATOR
 1. Kontrol kasus yang sesuai dengan topik / tema acara, lalu susun kalimat pengantar sebelum memberikan kesempatan kepada pembicara.
 2. Ketahui situasi dan latar belakang audiens (audiens) untuk memilih diksi atau kosakata yang sesuai.
 3. Ketahui peran pewawancara atau narasumber.
 4. Ketahui urutan kejadian, lamanya waktu yang disediakan untuk nara sumber, durasi sesi tanya jawab, dan jumlah sesi tanya jawab.
 5. Simpan catatan singkat tentang waktu yang diberikan kepada nara sumber.
 6. Siapkan notebook untuk mencatat poin-poin penting yang disajikan oleh sumber.
 7. Siapkan kostum atau pakaian yang sesuai dengan tema acara.
 8. Siapkan timer waktu.
C. HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH MODERATOR
 1. Datang lebih awal dari para peserta
 2. Periksa sistem suara (mikrofon), kesiapan slide materi presentasi.
 3. Perkenalkan diri Anda ke sumber-sumber sebelumnya.
 4. Siapkan biodata atau CV kami (curriculum vitae) yang akan dibaca oleh penyelenggara acara sebelum kami memoderasi prosesnya.
 5. Pertama baca abiodata dari setiap topik dan pastikan kita dapat membaca konten biodata dengan benar.
D. MEMAHAMI MODERATOR
 1. PERKENALAN
  Tugas pertama bidak catur adalah membuka presentasi, diskusi, seminar, lokakarya, atau debat. Bahasa ucapan, ucapan terima kasih, dan menunggu kesempatan untuk menjadi pemain catur.
 2. SELAMAT TERHADAP PELANGGAN
  untuk menunjukkan perasaan yang baik dan menyenangkan, alangkah baiknya jika sambutan datang kepada para peserta yang sudah berada di dalam ruangan.
 3. DESKRIPSI SINGKAT PEKERJA DAN TUJUAN PRESENTASI
  Cobalah untuk membuat peserta merasa tertarik dengan materi yang dijelaskan oleh pewawancara.
 4. IDENTIFIKASI TOPIK PRESENTASI DAN PRESENTASI
  Pada saat memperkenalkan narator berusaha membuat pembaca merasa percaya diri dengan kualitas dan kemampuan narator.
 5. MENENTUKAN WAKTU DAN ATURAN DISKUSI
  Waktu yang ditetapkan mencakup waktu deskripsi dan dan dalam konteks tanya jawab.
 6. BERIKAN WAKTU UNTUK ADMINISTRATOR UNTUK MATERI MEDAR
  Pada bagian ini, presenter disajikan dengan slot waktu yang telah ditentukan.
 7. DESKRIPSI ISI RINGKASAN
  masukkan yang utama atau jelaskan. seharusnya tidak terlalu lama tetapi esensi dari itu.
 8. TERIMA KASIH ATAS PELANGGAN UNTUK MEMINTA
  biasanya sesi diskusi dibagi menjadi beberapa lingkungan. setiap tetangga diberi kesempatan untuk tiga orang untuk bertanya.
 9. PENDAHULUAN UNTUK PENJELASAN DAN AUDIENSI
  Hadir dengan awam dan someah, bersama dengan senyum dan perumpamaan yang hidup.
 10. AKHIR ACARA
  Akhiri pertunjukan dengan penuh terima kasih. Lebih baik menggunakan kejahatan yang membangkitkan semangat.
CONTOH PANUMBU CATUR

MODERATOR: Dear all, ini adalah deskripsi terbaik dari Grup Lima. Saya percaya etiket bahasa digunakan untuk komunikasi antarpribadi. Namun, jika ada di antara Anda yang belum jelas atau ingin menambah keterangan grup yang bersangkutan, mohon maklum. Mereka yang ingin bertanya atau berbicara diharapkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan kelompoknya.

Rika: Terima kasih, saya Rika dari Grup Satu. Sim Saya akan menambahkan deskripsi yang dikutip oleh Grup Lima sebelumnya. Bawiraos, meskipun kita menggunakan bahasa yang nyaman, tetapi dalam emprona saya juga perlu memperhatikan lentong atau intonasi. Cara lentong juga akan mempengaruhi pengertian bahasa yang digunakan. Lentong juga menunjukkan irama yang berbicara. Mengapa pembicara bersemangat, marah, tunduk, dan seterusnya.

MODERATOR: Nah, itulah ide Rica dari Grup Satu.
Cing bagaimana kelompok Kelompok Lima,
menerima pendapat Pak Rika ini?

Grup V: Benar, terima kasih Rika atas deskripsi yang kaya tentang grup sim saya sebagai pasangan. Lentong juga merupakan salah satu aspek yang berkontribusi pada etiket bahasa. Tetapi penting untuk dicatat bahwa tidak setiap kejahatan bahasa memiliki lentong yang sama. Lentong’s Bandung tidak sama dengan lentong’s Subang, Kuningan atau Majalengka. Terima kasih sekali lagi atas komentar Anda.

MODERATOR: Ada lagi yang ingin Anda tanyakan?

Kata Sandi: Kata Sandi Saya dari Grup Dua. Saya tidak akan bertanya tentang perumpamaan atau peniruan dalam berbicara. Cing jika Anda dari Grup Lima bisa menjelaskan!

Kelompok V: Perumpamaan atau peniruan dalam kegiatan berbicara juga memiliki pengaruh besar pada orang yang diajak bicara. Dalam pembicaraan kita perlu memperhatikan perumpamaan tentang beruang beruang. Ada peribahasa yang lebih baik, bahasa yang lebih baik, gogog yang lebih baik, tagog yang lebih baik. Jadi bahasa yang lebih baik harus disertai dengan perilaku yang lebih baik. Jika kita berbicara dengan orang lain jangan ragu-ragu, tapi usahakan tetap solid. Paling selalu ada yang jabat tangan tapi saat wajah bingung, atau dengan kata lain lebih enak tapi paromanna baketut asam.

MODERATOR: Masih di sana, siapa yang akan kamu tanyakan? …… Tolong beritahu kakakmu Tomi!

Tomi: Saya Tomi dari Grup Tujuh. Aku selalu menghisap ada orang yang mengatakannya dengan lantang tapi jangan sampai menyentuh hati. Model teman saya yang merupakan tempat tidur saya ini (sambil menunjuk ke teman-teman sebelum tidurnya) sebenarnya adalah sperma yang kasar, tetapi menurut saya, dulu. Jadi bagaimana, nyaman bukan?

Grup V: Kami dapat berbicara dengan teman atau kenalan dalam bahasa yang sopan, karena kami tidak menghormati mereka. Itu tidak salah, tapi penting bagi saya untuk memahami apa yang dia bicarakan. Meskipun menggunakan berbagai kabel lembut yang saya tidak mengerti tidak berguna? Kecuali, tentu saja, jika kita berbicara dengan orang yang baru kita temui, kita perlu tampil beda, karena kita perlu menjaga sopan santun. Bagaimana jika orang yang Anda ajak bicara tidak menerima, heg menganggap kami orang-orang dari hasil panen, akhirnya akan berantakan. Lebih baik berbicara dengan seseorang yang baru saja Anda temui atau di atasnya dengan cara yang sopan.

MODERATOR: Sedikit waktu lagi, cukup untuk satu penanya. Tolong ceritakan, bagaimana kisah mereka anak anjing besar …..

Dendi: Saya Dendi dari Grup Tiga. Saya tidak akan bertanya bagaimana menerapkan kata kembali dan kembali; pergilah dengan mios, jika bayangan dari Grup Lima bisa menjelaskan!

Grup V: Beberapa dari kata-kata saya kembali kepada seseorang atau seseorang yang lebih tinggi, kembali kepada kita; serta kata-kata dorongan untuk orang lain atau orang yang lebih tinggi. Lihat contohnya:
Aku telah kembali
Pun adi kembali
Guru berkata, “Dimana Tomi?”
“Tomi, aku kembali dari depan, Ayah,” kata Ramdan.
Ayah pulang
Yudi pulang
Guru berkata, “Di mana Nyonya Idah?”
Bu Idah, saya telah kembali dari sebelum Ayah. ” Kata Tomi.
Saya mios
Pun adi mios
Guru berkata, “Dimana Tomi?
“Tomi mah mios ti payun Pa.” Kata Ramdan
Ayah pergi
Kang Yudi pergi
Guru berkata, “Di mana Nyonya Idah?”
“Nyonya Idah, aku pergi lebih dulu dari Ayah.” Kata Ramdan.

MODERATOR: “Ya, begitulah jumlah saudara dan saudari yang digambarkan oleh Kelompok Lima. Saya harap Anda semua setuju dengan apa yang telah dibahas baru-baru ini. Jika Anda tidak mengerti apa yang saya maksud, tolong beritahu saya. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Kelompok Lima yang telah turun ke lapangan untuk berdiskusi dan mengedarkan Etiket di Kebetulan. Sekaligus kepada anda semua yang sudah berani melakukan pembahasan ini, mohon maaf selama bapak memimpin pembahasan ini selalu ada kesalahan. Mari kita tutup pembahasan ini dengan membaca hamdallah bersama.
Alhamdulillahirobbilalamin.

Assalamu’alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh!
Lebih dari sebelumnya sim saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara cala gara yang telah memberikan kepercayaannya kepada sim saya untuk menjadi penghubung catur dalam diskusi ini, disertai dengan kegembiraan dari serat Anda Putri Cantik. Selanjutnya, marilah kita masuk ke forum ini dengan sama-sama membaca basmalah: bismillahirrohmanirrohim.

Hadirin oleh sim saya yang terhormat,

Seperti yang disampaikan Ketua Panata Calagara, pada kesempatan ini kami sama-sama mengedarkan dan membahas isu “Nilai Kejujuran dalam Budaya”. Banyak yang bilang, kalau kejujuran di masa sekarang ini saya sudah termasuk barang langka. Benarkah demikian, atau hanya dugaan belaka? Mengapa ada nilai kejujuran dalam budaya R? Dan bagaimana lagi menanamkan nilai kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari?

Yang akan memimpin diskusi ini adalah Pastor Dr. Asep Shalahudin, M.Ag, merupakan salah satu pemerhati budaya Sunda yang rajin mengedarkan dan menyebarluaskan budaya Sunda di beberapa media massa, baik lokal maupun nasional. Sesaat sebelum sim saya akan mengutip dulu riwayat hidupnya.

(SELESAI DENGAN SEJARAH HIDUP)

Pa Asep akan mengutip makalah yang berjudul “Ajen-inajen Kaju juran di Budaya Sunda”. Ada waktu sampai jam sepuluh, dan kemudian tanya jawab. Kepada Almarhum Pa Asep Shalahudin, mohon diinformasikan

(AKHIR KERTAS)

Hadirin oleh sim saya yang terhormat, telah mendengar oleh kami semua deskripsi yang sangat bermanfaat dari Pa Asep. Sim I neda widi seja mengutip beberapa kesimpulan dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pa Asep baru-baru ini, yang dapat kita gunakan sebagai feeding plan dalam pembahasan kali ini, antara lain:

Pertama, kejujuran merupakan nilai kebaikan yang bersifat universal dan abadi. Ada di setiap bangsa dari waktu ke waktu, dari bihari sampai sekarang Kejujuran adalah bagian yang sangat dalitna dan ajaran agama apapun, sehingga selalu menjadi topik utama dalam uraian parapilsup, dan melihat kompleksitas budaya lokal, termasuk budaya.

Kedua, kejujuran merupakan dasar yang harus dilakukan untuk mencapai kehidupan yang sehat dalam masyarakat yang lebih tertib. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kejujuran merupakan dasar utama untuk mencapai negara yang sejahtera dan sejahtera.

Ketiga, kejujuran juga hadir dalam budaya seperti yang ditemukan dalam teks-teks kuno, cerita rakyat, konvensi bahasa, dan sebagainya. Kejujuran menjadi landasan moral sekaligus target moral dalam kehidupan regeneratif kita.

Keempat, pengembangan nilai kejujuran harus dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Tentu seseorang menurut saya, menciptakan kejujuran itu membutuhkan individu-individu yang jujur ​​untuk diteladani, terutama saya dari para sesepuh, dari para pemimpin, dan dari kita semua.

Tolong, kalau ada yang mau bertanya, menambahkan, atau mengeluh tentang munculnya topik diskusi, sim saya memberikan kaser petan di beberapa lingkungan. Tetangga pertama untuk lima. Secara teknis pertanyaan atau gaung ditampung terlebih dahulu, kemudian diwa ler secara bersamaan oleh Pa Asep. Mulai dari sekarang Tolong, goyangkan dia. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan latar belakang Anda.

(AKHIR SESI DISKUSI DAN PERTANYAAN)

Hadirin, saya yakin masih banyak rasa ingin tahu tentang nilai-nilai kejujuran, terutama yang ada dalam budaya dari Bihari hingga saat ini, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Sayangnya, kita dibatasi oleh waktu, sekarang sudah jam dua belas, saatnya berakhir.

Puas tidak puas, harus puas dengan orangnya. Apalagi wah belum puas, sehingga pembahasan ini menjadi sebuah imbauan untuk mengamalkan bagi kita semua untuk menegakkan kembali nilai-nilai kejujuran dalam budaya R, Ingkung memperluas kembali nilai-nilai moral lain yang ada dalam budaya tersebut. dari R Ternyata guareun kita masih banyak ya, guareun kita semua R dari kekayaan budaya R. Kesimpulan dari sawa la, sim saya serahkan kepada seluruh hadirin.

Terakhir, atas nama bidak catur, fiber joy, dan panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada Pa Asep yang sudah mengantri untuk diskusi yang sangat bermanfaat ini. Untuk sebagian besar, saya berharap itu tidak baik untuk kita semua.

Mari kita tutup pembicaraan orang ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah: Alhamdulillahi robbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokaatuh.

Prolog: Beberapa pengurus OSIS SMA Negeri 1 Mekarsari sedang mengadakan diskusi, Peserta diskusi sangat berani. Pada hari tersebut materi yang dibahas adalah tentang kegiatan PORSAK (Pekan Olahraga dan Seni Antar Kelas) yang akan dilaksanakan sebentar lagi.
Aris yang kelima menjadi Penghubung Catur, pok mulai berbicara.
ARIS: “Sesuai dengan rencana hari ini kita membahas materi apa saja yang akan dipasangkan dalam kegiatan PORSAK semester ini. Siapa yang ingin disampaikan?”

Tatang: “Materi olahraga saya adalah kita pertandingan futsal. Kalau materi seni, bagaimana jika turnamen mengungkapkan kanopi.”

Lesmana: “Sepertinya futsal lebih cocok untuk anak laki-laki, bagaimana dengan anak perempuan?”
Tatang : Iya, laki-laki perempuan pasti bisa. Cepat atau lambat, akan lebih ramai untuk melihat gadis-gadis itu.”
Lesmana: “Ah, kami tidak setuju. Bagaimana jika anak perempuan saya bermain bola voli?”

Mirna : “Ya, Tang sepertinya masih bagus untuk bola voli putri saya.” ARIS: “Bagaimana, Tang, katanya untuk anak perempuan saya bola voli. Setuju tidak?

Tatang: “Tidak, saya tidak, jadi lebih baik. Kami tidak setuju. Saya berharap begitu.”
ARIS: “Begitulah, Mir, Tatang akan setuju untuk anak perempuan saya setiap pertandingan bola voli. Jika suami saya telah bermain futsal?”

Mirna+Lesmana: “Ya, saya sudah mendapatkan futsal saya. Tarif saat ini banyak yang seperti futsal.”

ARIS: Bagaimana materi seninya, apakah setuju dengan lomba nyanyi Bu pupuh, mungkin Lisma punya ide. Asa bisa mairan
Lisma: Saya tidak ingat banyak tentang olahraga saya. Kalau ke materi seni saya siap. Tampaknya menghindari kontes untuk mengungkapkan kanopi jika tidak ada daftar

Mirna: “Tidak ada daftar bagaimana Lisma tinggal, tetapi setiap kelas harus mengirim perwakilan?”
Lisma: “Yeh ari Mima, saya tidak ingat, tetapi tidak setiap kelas memiliki siswa yang dapat menyanyikan pupuh. Ingat bahwa hanya anak-anak yang aktif di ekstrakurikuler LISES saja yang dapat menyanyikan pupuh. Daripada banyak kelas yang tidak mengirimkan perwakilan , lebih baik untuk materi seni saya bersaing untuk berbicara dengannya. Bagaimana, setuju tidak? “
ARIS: “Nona bagaimana Tang Man, Mir, setuju untuk tidak menyetujui materi seni saya dari kompetisi berbicara?”

Lesmana: Tatang “Setuju, lah!”
Tatang: “Ya, bahkan kami tidak bisa tidur. Saya selalu bingung. Saya tidak bisa bicara, hahaha… Kalau

ARIS: Bagaimana, Mima setuju tidak?”

Mirna: “Nah, nggak apa-apa aku mau kontes ngomong ge. Yang penting materi seninya harus lebih dulu dari seni R&B.”

Lisma : “Oh, sudah lama aku tidak terburu-buru. Pan Leu akan berlomba menyanyikan bahasa Sunda. Satu lagi lomba mendongeng bahasa Indonesia atau bercerita bahasa Inggris. Segera, Aris akan berbicara. Meringkas hasil diskusi ,
ARIS: “Jadi kami simpulkan, bahwa dalam acara PORSAK semester ini, kami mengadakan pertandingan futsal dan kompetisi berbicara.”

Setelah diskusi dianggap selesai, Aris menutup acara.

Epilog:
Kesimpulan dari pembahasan adalah dalam kegiatan PORSAK diadakan pertandingan futsal dan lomba berbicaraerror: Content is protected !!