CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
PANUMBU CATUR

PANUMBU CATUR TENTANG SAWALA TATAKRAMA BAHASA SUNDA

PANUMBU CATUR TENTANG SAWALA TATAKRAMA BAHASA SUNDA
PANUMBU CATUR TENTANG SAWALA TATAKRAMA BAHASA SUNDA


PANUMBU CATUR TENTANG SAWALA TATAKRAMA BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar PANUMBU CATUR TENTANG SAWALA TATAKRAMA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
PANUMBU CATUR TENTANG SAWALA TATAKRAMA BAHASA SUNDA.

MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA

PANUMBU CATUR TENTANG SAWALA TATAKRAMA BAHASA SUNDA

A. NYAWALAKEUN TATAKRAMA BASA

Panumbu Catur : Sadérék sadayana, tah kitu geuning pedaran ti Kelompok Lima téh. Cindekna mah tatakrama basa téh dipaké pikeun silih ajénan antar jalma nu nyaritana. Nanging, bilih di antawis sadérék aya anu teu acan patos jelas atanapi badé nambihan kana pedaran ti kelompok nu midang, mangga dihaturanan. Nu badé naroskeun atanapi sasauran, dipiharep ngacungkeun panangan sareng nyebatkeun jenengan katut kelompokna.

Rika : Hatur nuhun, abdi Rika ti Kelompok Hiji. Sim kuring badé nambihan pedaran anu didugikeun ku Kelompok Lima di payun. Bawiraos, sanaos urang nganggo basa anu mérénah, nanging dina émprona mah urang ogé peryogi merhatoskeun lentong atanapi intonasi. Margi lentong ogé baris mangaruhan rasa basa anu dipakéna. Lentong ogé némbongkeun wirahma nu nyarita. Naha nu nyarita téh bungah, ambek, nyungkun, sareng sajabina.

Panumbu Catur : Tah, kitu geuning pamendak Rika ti Kelompok Hiji mah. Cing kumaha pamadegan réngréngan Kelompok Lima, katampi éta pamadegan ti Sadérék Rika téh?

Kelompok V : Leres pisan, hatur nuhun ka Sadérék Rika nu parantos ngeuyeuban pedaran ti kelompok sim kuring saparakanca. Lentong ogé salahsawios aspék nu ngadeudeul tatakrama basa. Nanging peryogi kauninga, yén teu unggal ungkara basa ngagaduhan lentong anu sami. Lentong urang Bandung tacan karuhan sami sareng lentong urang Subang, Kuningan atanapi urang Majaléngka Ku margi kitu, lentong mah tétéla kapangaruhan pisan ku kasang tukang budaya daérah asal éta jalma nu nyarita. Hatur nuhun sakali deui ka Sadérék Rika anu parantos ngadugikeun pamendakna.

Panumbu Catur : Manawi aya deui nu badé naroskeun?

Sandi : Abdi Sandi ti Kelompok Dua. Abdi mah badé naroskeun perkawis pasemon atanapi mimik dina nyarita. Cing manawi Sadérék ti Kelompok Lima tiasa ngajelaskeun!

Kelompok V : Tadi ogé parantos didugikeun, yén pasemon atanapi mimik dina kagiatan nyarita téh ageung pisan pangaruhna ka jalma nu diajak nyarita. Sajeroning nyarita urang perlu merhatikeun pasemon anu béar marahmay. Geuning aya paribasa hadé budi hadé basa, hadé gogog hadé tagog. Jadi basa anu hadé kudu dibarengan ku paripolah anu hadé. Upama urang nyarita jeung batur ulah bari ngabalieur, tapi usahakeun kudu paadu teuteup. Geuning sok aya nu ngajak sasalaman tapi bari beungeut ngabalieur, atawa nyaritana hadé tapi paromanna baketut haseum.

Panumbu Catur : Aya kénéh, nu badé naroskeun? …… Mangga ka sadérék Tomi dihaturanan!

Tomi : Abdi Tomi ti Kelompok Tujuh. Abdi sok ngabandungan aya jalma nu nyaritana teureugeus tapi teu matak nyentug kana haté. Modél réréncangan ieu nu sabangku (bari nunjuk ka babaturan sabangkuna) nyaritana téh mani kasar, tapi ku abdi mah dianggap, biasa wé. Tah kumaha anu kitu, mérénah henteu?

Kelompok V : Urang tiasa nyarios sareng réréncangan atanapi sobat dalit nganggo basa loma, margi tos deuheus téa. Éta gé teu lepat, da anu penting mah pada-pada ngarti naon anu diobrolkeunana. Sanajan ngagunakeun ragam lemes ari teu kaharti mah taya mangpaatna? Kajabi, upami, urang nyarios sareng jalmi nu anyar pinanggih mah kedah dibéntenkeun, margi urang kedah ngajaga sopan santun. Kumaha upami jalmi nu diajak nyarita ku urang teu narima, hég nganggap ka urang jalma polontong, antukna bakal jadi piributeun. Tah, nyarios sareng jalmi nu anyar pinanggih atanapi saluhureun mah langkung saé nganggo basa ragam hormat baé.

Panumbu Catur : Waktosna sakedik deui, mung cekap kanggo saurang panaros. Mangga ka Déndi nu ngacung ti tadi dihaturanan!

Déndi : Abdi Déndi ti Kelompok Tilu. Abdi mah badé naroskeun cara ngalarapkeun kecap mulih sareng wangsul; angkat sareng mios, manawi réngréngan ti Kelompok Lima tiasa ngajelaskeun!

Kelompok V : Sakaterang abdi mah kecap mulih kanggo batur atawa jalmi nu saluhureun, wangsul kanggo urang; kitu ogé kecap angkat kanggo batur atawa jalmi nu saluhureun. Geura titénan contona:
Abdi wangsul
Pun adi wangsul
Saur Pa Guru, “Ka mana Tomi?”
“Tomi mah wangsul ti payun Pa” Ceuk Ramdan.
Pun Bapa mulih
Kang Yudi mulih
Saur Pa Guru, “Ka mana Bu Idah?”
Bu Idah mah mulih ti payun Pa.” Ceuk Tomi.
Abdi mios
Pun adi mios
Saur Pa Guru, “Ka mana Tomi?
“Tomi mah mios ti payun Pa.” Ceuk Ramdan
Pun Bapa angkat
Kang Yudi angkat
Saur Pa Guru, “Ka mana Bu Idah?”
“Bu Idah mah angkat ti payun Pa.” Ceuk Ramdan.

Panumbu Catur : ”Tah, kitu geuning para sadérék pedaran anu didugikeun ku Kelompok Lima téh. Mugia waé sadérék sadayana sarugema kana naon anu parantos disawalakeun nembé. Anapon kacindekanana mah moal didugikeun ku simkuring, mangga waé nyanggakeun ka sadérék sadayana. Teu hilap ngahaturkeun nuhun ka Kelompok Lima anu parantos midang geusan ngaguar jeung medar ngeunaan Tatakrama dina Nyarita. Kitu ogé ka sadérék sadayana anu parantos daria pisan ngalaksanakeun ieu sawala, simkuring nyuhunkeun dihapunten bilih salami mingpin sawala ieu aya kalepatan. Mangga urang tutup waé ieu sawala téh ku maos hamdallah sasarengan. Alhamdulillahirobbilalamin.

(Basa Sunda Urang Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, Penerbit Geger Sunten, Medal Taun 2017, Kaca 55-57)

LATIHAN SOAL

 1. Naon jejer bacaan di luhur téh?
 2. Naon ari panumbu catur (moderator) téh? Ari pancén panumbu
  catur téh keur naon baé?
 3. Lamun dina seminar-seminar atawa diskusi teu aya panumbu catur,
  kumaha balukarna?
 4. Hal naon baé nu kudu dicumponan ku panumbu catur, salian
  ti mancén tugas ngawanohkeun curriculum vitae pangjejer ka
  pamilon?
 5. Wewenang naon baé nu bisa dilakukeun ku panumbu catur?
 6. Naon baé nu kudu dipilampah ku panumbu catur saméméh prungna
  acara?

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai PANUMBU CATUR TENTANG SAWALA TATAKRAMA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI PANUMBU CATUR SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-panumbu-catur-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH PANUMBU CATUR SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/panumbu-catur/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL PANUMBU CATUR SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA


GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA

A. PENGERTIAN MODERATOR

Pemain catur atau moderator terkadang disamakan dengan penyelenggara atau MC (mater of ceremony). Tautan catur dengan MC tidak berbeda. Seorang pemain catur adalah orang yang memegang kendali (mengatur dan mengelola) dalam kegiatan lingkungan (sesei). Pemegang acar saya mengendalikan semua kegiatan.
Moderator sebenarnya adalah orang yang menjadi mediator (hakim atau wasit) dalam suatu kegiatan, baik mediasi / pertemuan atau diskusi. dalam suatu acara diskusi, pemain catur harus memiliki sikap netral, objektif atau tidak memihak terhadap salah satu pihak. Jika ada konflik di tengah-tengah acara, bidak catur harus bisa menjadi penengah.

B. LANGKAH DALAM PEMIMPIN MODERATOR
 1. Kontrol kasus yang sesuai dengan topik / tema acara, lalu susun kalimat pengantar sebelum memberikan kesempatan kepada pembicara.
 2. Ketahui situasi dan latar belakang audiens (audiens) untuk memilih diksi atau kosakata yang sesuai.
 3. Ketahui peran pewawancara atau narasumber.
 4. Ketahui urutan kejadian, lamanya waktu yang disediakan untuk nara sumber, durasi sesi tanya jawab, dan jumlah sesi tanya jawab.
 5. Simpan catatan singkat tentang waktu yang diberikan kepada nara sumber.
 6. Siapkan notebook untuk mencatat poin-poin penting yang disajikan oleh sumber.
 7. Siapkan kostum atau pakaian yang sesuai dengan tema acara.
 8. Siapkan timer waktu.
C. HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH MODERATOR
 1. Datang lebih awal dari para peserta
 2. Periksa sistem suara (mikrofon), kesiapan slide materi presentasi.
 3. Perkenalkan diri Anda ke sumber-sumber sebelumnya.
 4. Siapkan biodata atau CV kami (curriculum vitae) yang akan dibaca oleh penyelenggara acara sebelum kami memoderasi prosesnya.
 5. Pertama baca abiodata dari setiap topik dan pastikan kita dapat membaca konten biodata dengan benar.
D. MEMAHAMI MODERATOR
 1. PERKENALAN
  Tugas pertama bidak catur adalah membuka presentasi, diskusi, seminar, lokakarya, atau debat. Bahasa ucapan, ucapan terima kasih, dan menunggu kesempatan untuk menjadi pemain catur.
 2. SELAMAT TERHADAP PELANGGAN
  untuk menunjukkan perasaan yang baik dan menyenangkan, alangkah baiknya jika sambutan datang kepada para peserta yang sudah berada di dalam ruangan.
 3. DESKRIPSI SINGKAT PEKERJA DAN TUJUAN PRESENTASI
  Cobalah untuk membuat peserta merasa tertarik dengan materi yang dijelaskan oleh pewawancara.
 4. IDENTIFIKASI TOPIK PRESENTASI DAN PRESENTASI
  Pada saat memperkenalkan narator berusaha membuat pembaca merasa percaya diri dengan kualitas dan kemampuan narator.
 5. MENENTUKAN WAKTU DAN ATURAN DISKUSI
  Waktu yang ditetapkan mencakup waktu deskripsi dan dan dalam konteks tanya jawab.
 6. BERIKAN WAKTU UNTUK ADMINISTRATOR UNTUK MATERI MEDAR
  Pada bagian ini, presenter disajikan dengan slot waktu yang telah ditentukan.
 7. DESKRIPSI ISI RINGKASAN
  masukkan yang utama atau jelaskan. seharusnya tidak terlalu lama tetapi esensi dari itu.
 8. TERIMA KASIH ATAS PELANGGAN UNTUK MEMINTA
  biasanya sesi diskusi dibagi menjadi beberapa lingkungan. setiap tetangga diberi kesempatan untuk tiga orang untuk bertanya.
 9. PENDAHULUAN UNTUK PENJELASAN DAN AUDIENSI
  Hadir dengan awam dan someah, bersama dengan senyum dan perumpamaan yang hidup.
 10. AKHIR ACARA
  Akhiri pertunjukan dengan penuh terima kasih. Lebih baik menggunakan kejahatan yang membangkitkan semangat.
PANUMBU CATUR TENTANG SAWALA TATAKRAMA BAHASA SUNDA

Chess Linker: Yang terhormat semuanya, begitu banyak deskripsi dari Grup Lima. Saya percaya etiket bahasa digunakan untuk saling menghormati antara orang yang berbicara. Namun, jika ada di antara Anda yang belum jelas atau ingin menambah keterangan grup yang bersangkutan, mohon maklum. Mereka yang ingin bertanya atau berbicara diharapkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan kelompoknya.

Rika: Terima kasih, saya Rika dari Grup Satu. Sim Saya akan menambahkan deskripsi yang dikutip oleh Grup Lima sebelumnya. Bawiraos, meskipun kita menggunakan bahasa yang nyaman, tetapi dalam emprona saya juga perlu memperhatikan lentong atau intonasi. Cara lentong juga akan mempengaruhi pengertian bahasa yang digunakan. Lentong juga menunjukkan irama yang berbicara. Mengapa pembicara bersemangat, marah, tunduk, dan seterusnya.

Chess Linker: Nah, itulah ide Rica dari Grup Satu. Bagaimana pendapat mereka yang tergabung dalam Kelompok Lima yang diterima oleh kalian semua Rika?

Grup V: Tentu saja, terima kasih Rika atas deskripsi yang kaya tentang grup sim saya sebagai pasangan. Lentong juga merupakan salah satu aspek yang berkontribusi pada etiket bahasa. Tetapi penting untuk dicatat bahwa tidak setiap kejahatan bahasa memiliki lentong yang sama. Lentong Bandung tidak sama dengan lentong Subang, Kuningan atau Majalengka, ngomong-ngomong, ternyata lentong saya sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya daerah tempat orang-orang berbicara. Terima kasih sekali lagi atas komentar Anda.

Chess Linker: Ada lagi yang ingin Anda tanyakan?

Kata Sandi: Kata Sandi Saya dari Grup Dua. Saya tidak akan bertanya tentang perumpamaan atau peniruan dalam berbicara. Cing jika Anda dari Grup Lima bisa menjelaskan!

Kelompok V: Perumpamaan atau peniruan dalam kegiatan berbicara juga memiliki pengaruh yang besar pada orang yang diajak bicara. Dalam berbicara kita perlu memperhatikan perumpamaan tentang pembawa kebaikan. Ada peribahasa yang lebih baik, bahasa yang lebih baik, gogog yang lebih baik, tagog yang lebih baik. Jadi bahasa yang lebih baik harus disertai dengan perilaku yang lebih baik. Jika kita berbicara dengan orang lain jangan ragu-ragu, tapi usahakan tetap solid. Paling selalu ada yang jabat tangan tapi saat wajah bingung, atau dengan kata lain lebih enak tapi paromanna baketut asam.

Chess Link: Masih ada, siapa yang akan kamu tanyakan? …… Tolong beritahu kakakmu Tomi!

Tomi: Saya Tomi dari Grup Tujuh. Aku selalu menghisap ada orang yang mengatakannya dengan lantang tapi jangan sampai menyentuh hati. Model teman saya yang merupakan tempat tidur saya ini (sambil menunjuk teman-teman sebelum tidurnya) sebenarnya adalah sperma yang kasar, tetapi menurut saya, dulu. Jadi bagaimana, nyaman bukan?

Grup V: Kami dapat berbicara dengan teman atau kenalan dalam bahasa yang sopan, karena kami tidak menghormati mereka. Itu tidak salah, tapi penting bagi saya untuk memahami apa yang dia bicarakan. Meskipun menggunakan berbagai jenis kabel yang lembut tidak dapat dimengerti, apakah itu tidak berguna? Kecuali, tentu saja, jika kita berbicara dengan orang yang baru kita temui, kita perlu tampil beda, karena kita perlu menjaga sopan santun. Bagaimana jika orang yang Anda ajak bicara tidak menerima, heg menganggap kami orang-orang tanaman, akhirnya akan berantakan. Lebih baik berbicara dengan seseorang yang baru saja Anda temui atau di atasnya dengan cara yang sopan.

Bidak catur: Sedikit waktu lagi, cukup untuk satu penanya. Tolong ceritakan, bagaimana kisah mereka anak anjing besar …..

Dendi: Saya Dendi dari Grup Tiga. Saya tidak akan bertanya bagaimana menerapkan kata kembali dan kembali; pergilah dengan mios, jika bayangan dari Grup Lima bisa menjelaskan!

Grup V: Beberapa dari kata-kata saya kembali ke seseorang atau seseorang yang lebih tinggi, kembali kepada kita; serta kata-kata dorongan untuk orang lain atau orang yang lebih tinggi. Lihat contohnya:
Aku telah kembali
Pun adi kembali
Guru berkata, “Dimana Tomi?”
“Tomi, aku kembali dari depan, Ayah,” kata Ramdan.
Ayah pulang
Yudi pulang
Guru berkata, “Di mana Nyonya Idah?”
Bu Idah, saya telah kembali dari sebelum Ayah. ” Kata Tomi.
Saya mios
Pun adi mios
Guru berkata, “Dimana Tomi?
“Tomi mah mios ti payun Pa.” Kata Ramdan
Ayah pergi
Kang Yudi pergi
Guru berkata, “Di mana Nyonya Idah?”
“Bu Idah, aku pergi lebih dulu dari Ayah.” Kata Ramdan.

Chess Linker: “Ya, begitulah jumlah saudara dan saudari yang digambarkan oleh Kelompok Lima. Saya harap Anda semua setuju dengan apa yang telah dibahas baru-baru ini. Kesimpulan saya adalah bahwa saya tidak akan diberi tahu oleh Anda, izinkan saya memberi tahu Anda semua. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Kelompok Lima yang telah turun ke lapangan untuk berdiskusi dan mengedarkan Etiket di Kebetulan. Serta kepada anda semua yang sudah berani melakukan pembahasan ini, mohon maaf selama bapak memimpin pembahasan ini selalu ada kesalahan. Perkenankan kami menutup hanya pembahasan ini dengan membaca hamdallah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin.

error: Content is protected !!