RESENSI SUNDA

RESENSI FILM SOEKARNO BAHASA SUNDA

CONTOH RESENSI PERTUNJUKAN SUNDA

RESENSI FILM SOEKARNO BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar RESENSI FILM SOEKARNO BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
RESENSI FILM SOEKARNO BAHASA SUNDA.

RESENSI FILM SOEKARNO BAHASA SUNDA
RESENSI FILM SOEKARNO BAHASA SUNDA

RESENSI FILM SOEKARNO BAHASA SUNDA

FILM SOEKARNO:
Tarékah Numuwuhkeun Sikep Nasionalismeu Kaom Rumaja

IDÉNTITAS PILEM

Judul: SOEKARNO  
Genre:Drama History
Sutradara: Hanung Bramantyo
Produser:Raam Punjabi
Studio: Dapur Film
Distributor: MVP Picture, Mahaka Picture, jeung Dapur Films
Durasi:137 menit
Rilis:11 Désémber 2013
Basa: Indonésia
Aktor/Aktris: Ario Bayu (salaku Soekarno); Luk man Sardi (salaku Hatta); Tanta Ginting (salaku Sjahrir); Tika Bravani (salaku Fatmawati); Maudy Koesnaédi (salaku Inggit Garnasih)

RINGKESAN (SINOPSIS)

Mun lalajona di bioskop, méméh der pilem(pilem) dipu ter, nu lalajo diajak nyanyikeun lagu kabangsaan “Indonésia Raya” bari ngadeg. Sanggeus nu lalajo dariuk deui dina korsina séwang-séwangan, karék pilem diputer.

Dumasar kana sinopsis dina website resmi pilem Soekarno, dina lalakon pilem “Soekarno: Indonésia Merdéka!”, dicarita- keun yén saméméhna mah ngaran Soekarno téh Kusno. Awakna begang jeung ririwit. Ku bapana, ngaran Kusno téh diganti jadi Soekarno. Dina umur 24 taun, Sukarno bisa ngageunjleungkeun podium ku ngagorowok: Kita Harus Merdeka Sekarang! Akibat na, Soekarno dibérok, kalayan tuduhan ngahasut jeung ngaba runtak siga komunis. Tapi, kawani Soekarno henteu pareum, kalah leuwih ngabebéla Soekarno wani ngagugat Plédoina anu kakoncara nyaéta: Indonesia Menggugat! Ku ayana peristiwa “In donesia Menggugat”, Soekarno diasingkeun ka Endé, sarta sa tuluyna dipindahkeun ka Bengkulu

Di Bengkulu, Sukarno reureuh saheulaanan tina pulitik. Dina mangsa harita, Soekarno kagémbang ku wanoja ngora nu ngaranna Fatmawati (18 taun). Padahal harita Soekarno status na masih kénéh salaki Inggit Garnasih; wanoja anu umurna leu wih kolot ti Soekarno, nu salawasna sok ngabéla tur satia nga rojong kana perjoangan Soekarno. Antukna, Inggit kudu iklas nangénan salakina kagembang deui ku wanoja séjén.

Di satengahing konflik rumah tanggana, Jepang datang ngamimitian peperangan Asia Timur Raya. Belanda taluk ku Jepang. Belanda anu saméméhna dianggap ngawasa, antukna bobor karahayuan ku Jepang. Orokaya, ari Hatta jeung Sjahrir, lawan pulitik Sukarno, ngingetan ka Soekarno yén Jepang téh euweuh bédana jeung Belanda. Sarua rék meres jeung ngajajah.

Tapi, Soekarno mibanda cara nyawang nu béda. “Lamun urang calakan, urang bisa ngamangpaatkeun Jepang pikeun narekahan kamerde kaan Indonesia.” kitu ceuk Sukarno Harita Hatta kapangaruhan, tapi Sjahrir mah henteu. Sabab, nurutkeun Sjahrir, lamun daék ngaya keun rukun gawé jeung Jepang, hartina mosisikeun Indonesia jadi bagian tina fasisme, balukarna baris dimusuhan ku Amérika-Inggris Australia. Soekarno noyod, da ngarasa yakin Indonésia bisa merdé ka ku cara rukun gawé jeung Jepang

Soekarno babarengan jeung Hatta, narékahan cita-cita jeung perjoangan sangkan Indonésia merdeka. Réa barudak ngora anu sapuk ka Sjahrir, nyebutkeun yén Sukarno-Hatta miangka kolab orator, ngajual bangsa sorangan ka leungeun fasis. Tapi sakali deui, Soekarno mibanda sawangan anu béda. Antukna, najan dina kaayaan konflik kitu, ku lantaran ku perjoangan saréréa, an tukna Soekarno-Hatta meroklamirkeun kamerdekaan Indonesia dina tanggal 17 Agustus 1945. Momentum ieu pisan nu dianggaphasil tina perjoangan Soekarno jeung sobat-sobatna. Tina runtuyan carita, dina pilem aya adegan Haji Cokroaminoto méré piwuruk ka Soekarno, “Manusa mah sarua mistérina jeung alam, fapi mun anjeun bisa nalukkeun hatena, maranelma bakal biluk.”

KAPUNJULAN JEUNG KAHÉNGKÉRAN

Di antara pilem-pilem Indonséia anu dirilis dina taun 2013, pilem Soekarno téh kaasupna genre pilem drama-history. leu téh kaitung genre anu nenggang di antara pilem-pilem di Indonésia. Apan geus pada maphum, pilem-pilem di Indonésia karéréanana nyaritakeun perkara jurig. Hartina, pilem Soekarno saeutik loba na geus hasil ngasongkeun perkara anyar dina kamekaran pilem Indonésia. Geura wé, latar carita diwewegan ku properti anu nyurup kana kasang tukang taun 40-an, kayaning mobil antik, motor antik, wangunan imah, tug nepi ka dangdanan tokoh-to kohna. Kitu deui najan basa nu dipaké ku tokoh-tokohna dina basa Indonesia, tapi katitén aya usaha anu daria pikeun ngasup keun kosa kecap anu dipaké dina taun 40-an. Malah dina sawata ra adegan direumbeuy ku basa Jawa, Walanda, jeung Jepang. Teu wudu bisa ngawewegan kana karakter tokoh-tokohna.

Tapi najan kitu, sakumaha pilem-pilem Indonésia séjénna, pilem Soekarno masih ngasongkeun galur carita anu gampang diteguh atawa babari kabadé ku nu lalajo. Asa jauh kénéh jeung galur anu meulit tur ngarancabang kawas dina pilem-pilem Holly wood. Kitu deui tokoh Soekarno, loba digambarkeun ngemu ka bingung (gloomy). Katurug-turug éfék cahaya pilem anu kalolo banana poék lantaran ngaluyukeun kana latar taun 40-an, kesan Soekarno ngemu kabingung leuwih katara. Padahal harepan mah, ieu pilem téh bisa ngagambarkeun pamor jeung dangiang Soekarno minangka pamingpin nu kaceluk orator ulung, gagah, jeung gedé komarana. Najan sacara umum tokoh-tokoh dina pilem geus ném bongkeun karakter anu kuat, tapi aya sawatara adegan anu kurang keuna. Upamana adegan ayana konflik rumah tangga antara Soekarno-Inggit Garnasih-Fatmawati, teu kudu diékspos kaleuleu wihi. Atuh hubungan Soekarno jeung wanoja Walanda, ieu gé teu kudu diékspos. Cék pangrasa, tokoh Soekarno kuduna digam barkeun minangka pamingpin anu mibanda pamor jeung komara anu kungsi diajénan ku masarakat dunya. Cindekna, garapan pilem Soekarno masih kénéh nulad kana konvensi pilem-pilem Indonésia nu geus aya, jauh kénéh kana garapan apik kawas pilem-pilem Hol lywood.

Luyu jeung genre drama-history, pilem Soekarno geus hasil ném bongkeun fakta-fakta sajarah anu salila ieu can pati kaguar. Upama na dina pilem dicaritakeun tokoh Riwu, anak kukut Soekarno jeung Inggit Garnasih. Sacara umum, pilem Soekarno katitén digarap ka layan daria. Lian ti geus némbongkeun katapis sutradara Hanung Bramantyo, ogésacara teu langsung geus hasil nepikeun ajén-inajen kasajarahan bangsa Indonésia ka barudak rumajangaliwatan média pilem. Di sagédéngeun kitu, bawirasa népakeun sikep nasionalis meka barudak rumaja di jaman kiwari, leuwih keuna maké média pilem tinimbang ngajejelan buku-buku sajarah anu kandelna kabi na-bina.

Latihan

1. Naon jejer éta téks resénsi pilem téh? Tuliskeun dina sakalimah!
2. Saha waé tokoh-tokohna nu aya dina pilem Soekarno téh? Saha tokoh anu béda pamadegan jeung Soekarno?
3. Kumaha lalakon perjoangan Soekarno dina raraga ngamerdékakeun bangsa Indonésia?
4. Saha ari Inggit Garnasih téh? Kumaha patalina jeung tokoh Fatmawati?
5. Naon anu disebut istilah pilem genre drama-history téh?
6. Naon kaunggulanana jeung kahéngkéranana pilem Soekarno téh?
7. Cék pamanggih hidep, naon maksudna piwuruk Haji Cokroaminoto ka Soekarno téh?
8. Naha hidep sapuk kana pamadegan yén népakeun sikep nasionalisme ka barudak rumaja di jaman kiwari, leuwih keuna maké média pilem tinimbang ngajejelan buku-buku sajarah?
9. Tuliskeun kecap-kecap nu teu dipikaharti dina éta téks resénsi pilem!
10. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai RESENSI FILM SOEKARNO BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 1
https://bahasasunda.id/materi-resensi-basa-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 2
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-bahasa-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 3
https://bahasasunda.id/materi-resensi-bahasa-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 4
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-sunda-kelas-xii/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 5
https://bahasasunda.id/resensi-novel-pangeran-kornel-bahasa-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 6
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-musik-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 7
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-pertunjukan-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 8
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-sunda-singkat/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 9
https://bahasasunda.id/resensi-film-soekarno-bahasa-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 10
https://bahasasunda.id/resensi-buku-nelenengkung-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 11
https://bahasasunda.id/resensi-novel-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 12
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-buku-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 13
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-buku-bahasa-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 14
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-drama-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 15
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-film-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
MODUL SMATER BASA SUNDA
BUKU PRASADA BASA


GOOGLE TRANSLATE

Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

A. MATERI RESENSI

Istilah tinjauan berasal dari resentie Belanda, diserap dari resecio Latin, recencere, dan revidere, yang berarti menyampaikan (menceritakan) lagi. Dengan kata lain, ulasan yang disebut adalah untuk mengevaluasi atau mengevaluasi sebuah karya, seperti buku, film atau drama dan musik pertunjukan (konser). Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengadopsi kegiatan mengevaluasi atau menilai suatu karya atau pertunjukan seni yang bertujuan untuk memberikan informasi dan mencerminkan kelebihan dan kekurangan bagi pembaca atau penonton

B. STRUKTUR RESENSI

Dilihat dari bentuknya, biasanya review memiliki empat struktur:
IDENTITAS KERJAIdentitas karya biasanya menentukan identitas utama suatu karya. Dalam ulasan film adalah judul film, sutradara, produser, tahun rilis, aktor / aktris, dll.
RINGKASAN CERITA
Dalam ulasan buku ini, konten bgin menggali ringkasan dari isi buku. Biasanya diuraikan dalam setiap bab. Tujuan bagian ini adalah untuk menganalisis konten suatu karya.
LIHAT KONTEN
Peninjau harus mencerminkan keunggulan atau keunggulan dan kerugian atau kerugian dari konten pekerjaan yang ditinjau.
penutup
Bagian dari konten saya ini adalah kesimpulan dari isi ulasan. Saya biasanya juga mengungkapkan harapan mereka yang menulis ulasan tentang pekerjaan yang mereka tinjau.

RESENSI FILM SOEKARNO BAHASA SUNDA

FILM SOEKARNO: Perkembangan Nasionalisme Remaja

IDENTITAS PILM
Judul: SOEKARNO
Genre: Sejarah Drama
Sutradara: Hanung Bramantyo
Produser: Raam Punjabi
Studio: Dapur Film
Distributor: Gambar MVP, Gambar Mahaka, dan Film Dapur
Durasi: 137 menit
Rilis: 11 Desember 2013
Bahasa: Bahasa Indonesia
Aktor / Aktris: Ario Bayu (sebagai Soekarno); Luk man Sardi (sebagai Hatta); Tanta Ginting (sebagai Sjahrir); Tika Bravani (sebagai Fatmawati); Maudy Koesnaédi (sebagai Inggit Garnasih)
RINGKASAN (SINOPSIS)
Jika Anda menonton di bioskop, sebelum der film (movie) dipu ter, maka arloji bicara menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” sambil berdiri. Setelah penonton berjongkok di kursinya, film baru saja diputar.
Berdasarkan sinopsis di situs resmi film Soekarno, dalam film “Soekarno: Indonesia Merdeka!”, Diceritakan bahwa sebelumnya nama saya Soekarno adalah Kusno. Tubuhnya kaku dan mati rasa. Oleh ayahnya, nama Kusno diubah menjadi Soekarno. Di usianya yang ke 24, Sukarno mampu mengguncang podium dengan berteriak: Kita Harus Merdeka Sekarang! Akibatnya, Soekarno dipecat, dengan tuduhan menghasut dan melecehkan komunis. Namun, keberanian Soekarno tak kunjung padam, kalah lagi membela Soekarno yang berani menuntut Pledoina yang dikenal sebagai: Indonesia Gugat! Dengan terjadinya peristiwa “In donesia Menggugat”, Soekarno diasingkan ke Endé, kemudian dipindahkan ke Bengkulu
Di Bengkulu, Soekarno berhenti dari politik. Saat itu, Soekarno dibesarkan oleh seorang perempuan muda bernama Fatmawati (18 tahun). Padahal saat itu Soekarno berstatus suami dan masih Inggit Garnasih; Perempuan yang lebih tua adalah kakak Soekarno, yang selalu membela dan setia mendukung perjuangan Soekarno. Akhirnya, Inggit harus berbaring untuk melihat suaminya berkembang lagi oleh wanita lain.
Di tengah konflik domestik, Jepang datang untuk memulai perang di Asia Timur. Taluk Belanda oleh Jepang. Belanda yang sebelumnya dianggap berkuasa akhirnya menggulingkan perdamaian dengan Jepang. Orokaya, Ari Hatta dan Sjahrir, lawan politik Soekarno, mengingatkan Soekarno bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda. Sama-sama Anda ingin memeras dan menjelajah.
Namun, cara pandang Soekarno berbeda. “Kalau kita pintar, kita bisa manfaatkan Jepang untuk mematahkan perekonomian Indonesia.” begitu kata Soekarno terkena dampak Harita Hatta, tapi Sjahrir tidak. Sebab, menurut Sjahrir, jika mau bekerja untuk perdamaian dengan Jepang berarti memposisikan Indonesia sebagai bagian dari fasisme, akibatnya akan bermusuhan dengan Amerika-Inggris Australia. Soekarno memetik, dan merasa yakin bahwa Indonesia bisa merdeka dengan bekerjasama secara damai dengan Jepang
Soekarno bersama Hatta memperjuangkan cita-cita dan perjuangan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Banyak anak kecil setuju dengan Sjahrir, mengatakan bahwa Sukarno-Hatta adalah seorang orator, menjual bangsanya sendiri ke tangan fasis. Namun sekali lagi, Soekarno memiliki cara pandang yang berbeda. Akhirnya meski dalam keadaan konflik, karena perjuangan semua orang, seorang tuk-tuk Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Momentum ini sangat hasil perjuangan Soekarno dan kawan-kawan. Dari rangkaian ceritanya, dalam film tersebut terdapat adegan Haji Cokroaminoto memberikan nasehat kepada Soekarno, “Manusia itu tidak sama misteri dan alam, fapi kalau bisa menaklukkan hatena, maranelma akan biluk.”

CONTOH TEKS RESENSI BAHASA SUNDA

KEUNGGULAN DAN KEHORMATAN
Di antara film-film Indonesia yang dirilis tahun 2013, film Soekarno termasuk film bergenre drama-sejarah. Leu adalah genre yang tak terhitung jumlahnya di antara film-film di Indonesia. Namun sudah di maphum, film-film di Indonesia kebanyakan bercerita tentang jurig. Artinya, film-film Soekarno yang sedikit dan jarang berhasil menyuguhkan hal-hal baru dalam perkembangan perfilman Indonesia. Tak lama kemudian, latar cerita dipenuhi dengan properti yang mencerminkan latar belakang tahun 40-an, seperti mobil antik, sepeda motor antik, bangunan rumah, pakaian tug to kohna figure-to. Begitu pula, meskipun bahasa yang digunakan oleh karakter-karakter dalam bahasa Indonesia, dapat dipastikan bahwa ada upaya daria untuk memasukkan kosakata kata-kata yang digunakan di tahun 40-an. Bahkan di beberapa adegan ra didominasi oleh bahasa Jawa, Belanda, dan Jepang. Tidak berwudhu dapat mempengaruhi karakter karakter.
Namun meski begitu, seperti film Indonesia lainnya, film Soekarno tetap mengedepankan alur cerita yang mudah dikonfirmasi atau dibagikan oleh penonton. Harapan masih jauh dan alurnya rumit dan terencana seperti di film-film kayu Holly. Begitu lagi sosok Soekarno, banyak digambarkan menahan hingga bingung (suram). Tempat tidur di sini sangat terjangkau, dengan beberapa pisang hitam di latar belakang, dan beberapa di antaranya telah dicetak di tahun 40-an. Padahal harapan saya, film ini mampu mencerminkan gengsi dan gengsi Soekarno sebagai pemimpin yang dikenal sebagai orator ulung, pemberani, dan komarana hebat. Meski secara umum karakter dalam film tersebut hanya menampilkan karakter yang kuat, namun ada beberapa adegan yang kurang menyolok. jika

dan adegan konflik domestik antara Soekarno-Inggit Garnasih-Fatmawati, jangan sampai dihadapkan pada ketakutan yang berlebihan. Saya melakukan hubungan Soekarno dengan wanita Belanda, ini tidak akan terungkap. Cek perasaan, karakter Soekarno harus dicap sebagai pemimpin yang memiliki prestise dan komara yang dihormati oleh masyarakat dunia. Yang pasti, film produksi Soekarno masih meniru konvensi film Indonesia yang ada, jauh dari produksi yang bagus seperti film Hollywood.
Sesuai dengan genre drama-sejarah, film Soekarno berhasil mengungkap fakta sejarah yang selama ini belum terselamatkan. Jika di film tersebut diceritakan sosok Riwu, putra dari Soekarno dan Inggit Garnasih. Secara umum, film Soekarno didedikasikan untuk melayani Daria. Selain disaring oleh sutradara Hanung Bramantyo, secara tidak langsung juga berhasil menyampaikan nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia kepada anak-anak muda melalui media film. Di sisi lain, bawirasa menyampaikan sikap nasionalis remaja di dunia masa kini, lebih mengharukan menggunakan media film daripada mengacaukan buku-buku sejarah kabi na-bina yang tebal.


Latihan RESENSI FILM SOEKARNO BAHASA SUNDA

  1. Apa topik teks review film? Tulis dalam lima!
  2. Siapakah tokoh-tokoh dalam film Soekarno? Siapa tokoh yang tidak sependapat dengan Soekarno?
  3. Bagaimana perjuangan Soekarno untuk memerdekakan bangsa Indonesia?
  4. Siapakah Inggit Garnasih? Bagaimana dengan sosok Fatmawati?
  5. Apa istilah film bergenre drama-sejarah?
  6. Apa kelebihan dan kekurangan film Soekarno?
  7. Cek idenya, apa maksud nasehat Haji Cokroaminoto kepada Soekarno?
  8. Apakah Anda setuju dengan pendapat bahwa menyampaikan sikap nasionalisme kepada remaja masa kini lebih menyentuh menggunakan media film daripada membingungkan buku sejarah?
  9. Masukkan kata-kata asing ke dalam teks review film!
  10. Diskusikan hasil kerja Anda dengan sekelompok teman!
error: Content is protected !!