RESENSI SUNDA

RESENSI NOVEL SUNDA

RESENSI NOVEL SUNDA

RESENSI NOVEL SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar RESENSI NOVEL SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
RESENSI NOVEL SUNDA.

RESENSI NOVEL SUNDA
RESENSI NOVEL SUNDA

RESENSI NOVEL SUNDA

Nyastrakeun Olahraga

Rada ahéng saenyana mah ieu novel téh. Nu didongéngkeunana perkara olahraga maén bal. Atuh pangarangna, nyaéta RAF (Rahmatullah Ading Affandie) resep kana maén bal deuih. Kasebut langka wé dina sastra Sunda mah sigana.

RAF téh pituin urang Banjarsari, Ciamis, lahir 2 Oktober 1929 Kungsi milu ngurus Persib (1955-1964). Geus tangtu apal kana bubuk leutikna maén bal mah. Ti mimiti urusan kleub maén bal tepi ka unak anikna téhnik maen bal, éstu weruh.

Kaweruhna nembrak pisan dina ieu novel Bentang Lapang. Upamana baé dina lebah ngabéjérbéaskeun téhnik jeung stratégi maén bal Najan ukur saules, tapi keur nu hayang terang kana perkara maén bal mah loba pulukaneunana.

Bentang Lapang téh nyaritakeun dunya maén bal katut kahirupan nu maraénna. Nu ngalalakonna para béntang lapang. Kalawan miang tina jihat tokoh “kuring”, RAF tapis pisan ngagambarkeun tokoh-tokohna téh. Demi tokohna “kuring”-na sorangan dicaritakeun minangka pangurus kleub nu gedé peranna di éta pakumpulan maén bal. Ari nu disebut béntang lapangna téh Basir, pamaén senior, jeung Kadir, yuniorna. Kadir umurna karék welasan taun. Anak tukang béas nu resep pisan kana maén bal, kataji ku kaparigel Basir dina maén bal. Basir téh teu sirikna ditutur-tutur, dijadikeun idola. Nénjo bakatna kana maén bal katut kati neungna ka dirina, Kadir diangkat anak asuh ku Basir. Malahan mah cara ka anak na sorangan baé.

Kadir teu wudu hasil jadi pamaén dina kleubna Basir. Barang sup gé Kadir langsung ngajaul, nepi ka popularitasna ngéléhkeun Basir. Ari geus kitu mah, najan reueus gé, Basir téh bangun teu rido kalin dih popularitasna. Aya rasa sirik ka Kadir nu geus jadi béntang lapang. Malah tim bul goréng haté.

Sakali mangsa manéhna nyieun konspirasi jeung pihak lawan keur ngaba bad anak asuhna. Éta rencana téh hasil. Kadir sukuna tatu tepi ka kudu ngalaman dirawat di rumah sakit tur teu bisa maén opat bulan lilana. Tapi éta kajadian téh teu wudu jadi bangbaluh keur diri Basir, pon kitu deui keur pamajikanana. Manéhna ngarasa dosa. Keur nebusna, Basir nu umurna karék 25 taun tur jadi andelan dina kleubna téh nékadkeun manéh rék eureun tina dunya maén bal. Najan ari ngadidik Kadir mah moal eureun, malah sagala kabisana din urusan maén bal kabéhnanana baris diketrukkeun ka Kadir.

Orokaya, najan sakumaha alusana Kadir dina maén bal, ari henteu dibarengan ku pamaén anu satata mah teu katénjo alusna. Sababaraha kali maén, kleubna téh éléh jeung éléh baé. Hal éta ngabalukarkeun Basir kahudang deui sumangetna. Antukna manéhna ancrub deui ka dunya maén bal.

Konflik séjénna dina Bentang Lapang, nalika aya opat urang pamaén nu narima duit sogokan ti Piow Soe, tukang judi. Éta anu opatan téh kabéh anana pamaén ngora nu can panceg boh maénna boh émosina. Kabuktian maranéhna nyanggupan paménta Piow Soe nu hayang meunang judi. Ti antara nu opatan téh Kadir ogé kababawa. Puguh bae loba nu kuciwa ku peta Kadir kitu téh. Pangpangna Basir jeung pamajikanana nu geus nga suh manehna ti bubudak.

RAF memang parigel dina ngaréka pangalaman nepi ka ngajangge lek jadi karya sastra. Keur anjeunna mah pangalaman hirup teh kacida gede ajénna. Remen ditamperkeun dina karya-karya sastrana Upamana baé dina kumpulan carita pondokna anu munggaran, Carita Biasa (1959), kapan idéna téh tina pangalaman anjeunna nu kungsi milu bajoang nalika jadi tentara Pelajar. Kitu deui kumpulan carpon séjénna, saperti Dongeng Enteng ti Pasantren (1961) atawa drama Yaomal Kiamah, karangan nu dua éta téh lahir sabada anjeunna masantrén salila dua taun nalika jaman Jepang

Dina Béntang Lapang gé kitu Écés yén éta carita téh kaidéan ku panga laman anjeunna nu lila icikibung dina dunya maén bal. Najan wangunna carita fiksi, sabagéan tokoh-tokohna jeung latar caritana, bisa jadi nyata. Lebah dieu kaunggulan novel Bentang lapang téh. Nu nulisna jalma nu lain wungkul tabah kana urusan maen bal, tapi gedé katineungna deuih. Apan di sagedengeun jadi pangurus Persib, RAF ogé wartawan nu remen jadi komentator tur nulis ngeunaan maén bal. Ku nyieun carita nu kasang tukangna ngeunaan maén bal, RAF geus ngabuktikeun yén dunya olah raga ogé boga tempat anu hadé di dunya sastra. Kitu deui sabalikna, sas tra bisa dipaké alat pikeun ngawanohkeun dunya olah raga ka balaréa, kaasup maén bal.

leu novel hadé pisan keur bacaeun saha baé. Komo keur nu resep maén bal mah. Dalah keur nu teu resep gé, ku maca ieu karya susuganan jadi kalandepeun. Ku ayana ieu novel, RAF geus hasil nyiptakeun “lapang maén bal” dina wanda anu séjén. Eta “lapang” téh tangtuna keur lalajoaneun nu daraék maca. ***

(Dicutat tina majalah Cupumanik No. 29/2005, karangan Ibnu Hijar Apandi)

LATIHAN SOAL

 1. Naon sababna nu nulis résénsi nyebut ahéng kana novel Bentang Lapang?
 2. Cing tétélakeun saha RAF anu ngarang éta novel téh!
 3. Naon buktina yén nu ngarang apal pisan kana perkara maén bal?
 4. Nyaritakeun naon novel Bentang Lapang téh? Saha palaku utamana?
 5.  Konflik naon baé cenah nu kasampak dina éta novel?
 6. Ceuk pamanggih nu nulis résénsi naon kapunjulan éta novel téh?
 7. Naha aya pamanggih ngeunaan kakurangan éta novel? Naon sababna?
 8.  Kumaha pangajak nu nulis résénsi ka nu maca ngeunaan éta novel?

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai RESENSI NOVEL SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 1
https://bahasasunda.id/materi-resensi-basa-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 2
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-bahasa-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 3
https://bahasasunda.id/materi-resensi-bahasa-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 4
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-sunda-kelas-xii/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 5
https://bahasasunda.id/resensi-novel-pangeran-kornel-bahasa-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 6
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-musik-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 7
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-pertunjukan-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 8
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-sunda-singkat/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 9
https://bahasasunda.id/resensi-film-soekarno-bahasa-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 10
https://bahasasunda.id/resensi-buku-nelenengkung-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 11
https://bahasasunda.id/resensi-novel-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 12
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-buku-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 13
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-buku-bahasa-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 14
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-drama-sunda/

LINK MATERI & CONTOH RESENSI SUNDA 15
https://bahasasunda.id/contoh-resensi-film-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
MODUL SMATER BASA SUNDA
BUKU PRASADA BASA


GOOGLE TRANSLATE

Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

A. MATERI RESENSI

Istilah tinjauan berasal dari resentie Belanda, diserap dari resecio Latin, recencere, dan revidere, yang berarti menyampaikan (menceritakan) lagi. Dengan kata lain, ulasan yang disebut adalah untuk mengevaluasi atau mengevaluasi sebuah karya, seperti buku, film atau drama dan musik pertunjukan (konser). Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengadopsi kegiatan mengevaluasi atau menilai suatu karya atau pertunjukan seni yang bertujuan untuk memberikan informasi dan mencerminkan kelebihan dan kekurangan bagi pembaca atau penonton

B. STRUKTUR RESENSI

Dilihat dari bentuknya, biasanya review memiliki empat struktur:
IDENTITAS KERJAIdentitas karya biasanya menentukan identitas utama suatu karya. Dalam ulasan film adalah judul film, sutradara, produser, tahun rilis, aktor / aktris, dll.
RINGKASAN CERITA
Dalam ulasan buku ini, konten bgin menggali ringkasan dari isi buku. Biasanya diuraikan dalam setiap bab. Tujuan bagian ini adalah untuk menganalisis konten suatu karya.
LIHAT KONTEN
Peninjau harus mencerminkan keunggulan atau keunggulan dan kerugian atau kerugian dari konten pekerjaan yang ditinjau.
penutup
Bagian dari konten saya ini adalah kesimpulan dari isi ulasan. Saya biasanya juga mengungkapkan harapan mereka yang menulis ulasan tentang pekerjaan yang mereka tinjau.

RESENSI NOVEL SUNDA

Olahraga Olahraga

Cukup aneh menurut saya novel ini. Dia berbicara tentang olahraga sepak bola. Berkat penulisnya, RAF (Rahmatullah Ading Affandie) gemar bermain bola lagi. Tampaknya jarang dalam literatur saya.

RAF adalah warga asli Banjarsari, Ciamis, lahir 2 Oktober 1929 Sempat ikut asuhan Persib (1955-1964). Sudah tentu ingat bubuk kecil sepak bola saya. Dari awal klub sepak bola hingga keasyikan teknik sepak bola, saya sangat tahu.

Ketenarannya berkembang dalam novel Landscape of the Field ini. Misalkan orang dalam lebah menjelaskan teknik dan strategi sepak bola Meskipun hanya saules, tetapi bagi mereka yang ingin tahu soal sepak bola saya bersenang-senang.

Lanskap Lapangan adalah tentang dunia sepak bola dan kehidupan orang lain. Itu membuat bintang lapangan. Dengan hilangnya angka “I”, filter RAF sangat mencerminkan sosok itu. Demi sosok “aku” sendiri dinarasikan sebagai

Administrator klub memainkan peran utama dalam asosiasi sepakbola. Yang disebut bintang lapangan adalah Basir, pemain senior, dan Kadir, junior. Kadir baru berusia belasan tahun. Bocah beras itu sangat menyukai sepak bola, tertarik dengan keterampilan Basir dalam sepak bola. Basir tidak serakah untuk dibicarakan, menjadi berhala. Memata-matai bakatnya di sepakbola dan kati memandangnya, Kadir diadopsi oleh Basir. Bahkan, cara saya untuk putranya sendiri.

Kadir tidak berhasil menjadi pemain di klub Basir. Sup Kadir akan langsung laku sampai popularitasnya mengalahkan Basir. Ari punya begitu aku, meski bangga aku, Basir bangun bukan rido kalin dih popularitas. Ada rasa iri pada Kadir yang sudah menjadi bintang lapangan. Bahkan tim banteng berhati buruk.

Suatu ketika ia melakukan persekongkolan dengan pihak lawan untuk merugikan anak angkatnya. Rencana itu sukses. Kadir Sukuna terluka dan harus dirawat di rumah sakit serta tidak bisa bermain selama empat bulan. Namun kejadian itu bukan wudhu yang menjadi mercusuar bagi Basir sendiri, apalagi bagi istrinya. Dia merasa bersalah. Atas penebusannya, Basir yang baru berusia 25 tahun dan sangat bergantung pada klubnya bertekad untuk berhenti ingin berhenti dari dunia sepakbola. Meski mendidik Kadir, saya tidak akan berhenti, bahkan semua kemampuannya dalam urusan sepak bola akan ditarik ke Kadir.
Orokaya, meski sebagus Kadir di sepakbola, tetap tidak ditemani pemain satata saya yang tidak terlihat bagus. Beberapa kali bermain, klub kehilangan dan kehilangan orang tersebut. Ini menyebabkan Basir mendapatkan kembali semangatnya. Akhirnya dia ancrub kembali ke dunia sepakbola.
Konflik lain di Lanskap Lapangan, ketika ada empat pemain yang menerima suap dari Piow Soe, seorang penjudi. Keempatnya adalah pemain muda yang belum bermain baik secara emosional maupun emosional. Ternyata mereka mampu memenuhi permintaan Piow Soe yang ingin berjudi. Dari empat orang tersebut juga dibawa Kadir. Orang malas sangat kecewa dengan peta Kadir. Kebanyakan Basir dan istrinya yang sudah menjadi suh dia sejak kecil.

RAF memang berhati-hati dalam memberikan pengalaman hingga menjadi karya sastra. Baginya, pengalaman hidup saya sangat berharga. Sering ditampilkan dalam karya sastra Misalnya dalam kumpulan cerpen pertama, Cerita Biasa (1959), ketika idenya berasal dari pengalaman dia yang pernah ikut perjuangan ketika dia menjadi mahasiswa tentara. Seperti halnya koleksi karangan lainnya, seperti Dongeng Enteng ti Pasantren (1961) atau drama Yaomal Kiamah, kedua karangan tersebut lahir saat ia bersekolah selama dua tahun di era Jepang.

Di Field Stars, Anda akan menemukan bahwa jelas bahwa cerita tersebut diceritakan oleh kontesnya yang telah lama ditunggu-tunggu di dunia sepak bola. Meski berbentuk cerita fiksi, beberapa tokoh dan latar cerita, bisa jadi nyata. Kelebihan dari novel lanskap lapangan adalah lebah di sini. Tulisan mereka yang tidak hanya tabah dalam urusan sepakbola, tapi lebih besar di dalam. Namun selain menjadi manajer Persib, RAF juga merupakan jurnalis yang suka menjadi komentator dan menulis tentang sepakbola. Dengan membuat latar cerita tentang sepak bola, RAF telah membuktikan bahwa dunia olahraga juga mendapat tempat yang lebih baik dalam dunia sastra. Sebaliknya, sas tra dapat digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan dunia olahraga kepada massa, termasuk sepak bola.

Novel Leu sangat bagus untuk dibaca siapa saja. Bahkan bagi mereka yang menyukai sepak bola saya. Dan bagi beberapa orang saat bayi bertambah besar, dia akan mengatasi ini. Dengan adanya novel ini, RAF berhasil menciptakan “lapangan sepak bola” dengan mood yang berbeda. “Bidang” itu tentu saja untuk dibaca oleh pembaca. ***

(Dikutip dari majalah Cupumanik No. 29/2005, oleh Ibn Hijar Apandi)

LATIHAN RESENSI NOVEL SUNDA

 1. Apa alasan penulis review menyebutnya aneh dalam novel Landscape Field?
 2. Katakan padaku siapa RAF yang menulis novel itu!
 3. Apa buktinya bahwa penulis tahu banyak tentang sepakbola?
 4. Ceritakan apa novel Field Landscape itu? Siapakah pelaku utamanya?
 5. Konflik apa yang Anda lihat dalam novel?
 6. Dia punya ide untuk menulis reviewnyan keunggulan novel ini?
 7. Apakah ada gagasan tentang kekurangan novel? Apa alasannya?
 8. Bagaimana cara undangan menulis review kepada pembaca tentang novel?
error: Content is protected !!