MATERI RESENSI BAHASA SUNDA
MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  RESENSI SUNDA

MATERI RESENSI BASA SUNDA


MATERI RESENSI BAHASA SUNDA
Materi Resensi Basa Sunda

MATÉRI RÉSÉNSI BASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATÉRI RÉSÉNSI BASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATÉRI RÉSÉNSI BASA SUNDA .

MATERI RESENSI BASA SUNDA
MATERI RESENSI BASA SUNDA

MATÉRI RÉSÉNSI BASA SUNDA

A. PERKARA RÉSÉNSI

Nilik kana istilahna gé geus kaciri, istilah resénsi lain pitu in tina basa Sunda. Istilah resénsi, asalna tina basa Belanda resentie, serepan tina basa Latin recensio, recensere, jeung revidere, nu hartina nepikeun (nyaritakeun) deui. Nilik kana harti kitu, nu disebut resénsi téh nyaéta ngajén atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, pilem, atawa pintonan drama jeung musik (konsér).

Resénsi buku eusina biasana mah nyaritakeun eusi buku boh kaunggulanana boh kahéngkéranana sangkan jadi informasi keur nu maca. Ari resénsi pilem mah eusina nyaritakeun ringke san (sinopsis) guluyuran carita pilem, kaunggulan jeung kahéng kéranana, sarta nétélakeun nu ngagarapna ti mimiti sutradara, produsér, aktor, jeung aktrisna. Kitu deui resénsi kana pintonan drama atawa musik (konsér), eusina nyaritakeun ngeunaan panitén kana pintonan, boh kaunggulan boh kahéngkéranana.

Cindekna, resénsi téh nyoko kana kagiatan meunteun ata wa ngajén hiji karya atawa kagiatan pintonan seni nu tujuanana pikeun méré informasi jeung ngagambarkeun kaunggulan jeung kahéngkéran karya keur nu maca atawa nu lalajo.

B. STRUKTUR RÉSÉNSI

Nilik kana wangunna, biasana resénsi téh miboga opat struktur. Sangkan leuwih tétéla baca pedaranana ieu di handap:

 1. Idéntitas karya Idéntitas karya biasana nataan idéntitas utama hiji karya. Dina resénsi pilem, ditataan judul pilem, sutradara, produser, taun dirilis, aktor/aktris, jsté. Anapon dina resénsi buku, di tataan judul buku, pangarang, pamedal (penerbit), taun medal, jumlah kaca, jsté. Bagian ieu penting kacida, lantaran eusina in formatif pisan keur nu maca atawa nu lalajo,
 2. Ringkesan Carita (Sinopsis) Dina resénsi buku, ieu bagian eusina ngaguar ringkesan eusi buku. Biasana ditataan unggal bab. Mun nu diresénsina buku novel, biasana diringkeskeun eusi caritana. Kitu deui dina resén si pilem, diguar kumaha ringkesan caritana. Cindekna, bagian ieu téh nembrakeun eusi hiji karya.
 3. Tilikan Eusi. Eusina téh tilikan atawa sawangan kana eusi karya. Nu nu lis resénsi kudu ngagambarkeun kapunjulan atawa kaonjoyan tina eusi karya nu diresénsina. Tapi najan sakumaha alusna hiji karya (buku atawa pilem), tetep wé baris nyangkaruk kahéng kéranana. Ku kituna, dina bagian ieu gé kudu dipedar ngeunaan kahéngkéran nu nyampak dina karya anu diresénsi.
 4. Panutup. Bagian ieu mah eusina téh kacindekan tina eusi resénsi. Bia sana mah ditepikeun ogé harepan-harepan nu nulis resénsi kana karya anu diresénsina, upamana ngajak ka masarakat sangkat maca atawa lalajo pilem anu diresénsina.

C. LÉNGKAH-LÉNGKAH NGARÉSÉNSI BUKU

 1. Milih buku nu rék dirésénsi, alusna mah buku anu loba dibaca (best seller)
 2. Maca kalayan gemet tur imeut, buku nu rék dirésénsi. Carana bisa ku cara maca sababaraha balikan.
 3. Nyatetkeun hal-hal anu pikatajieun jeun anu kurang pikatajiuen tina eusi buku.
 4. Nyatetkeun pamanggih ataw sawangan hidep, naha éta buku téh payus tur gedé mangpaatna atawa henteu keur bacaeun balaréa
 5. Tuliskeun judul résénsi hidep ku cara nuliskeun idéntitas buku (judul, pangarang, pamedal (penerbit), taun medal, kandel buku, warna jilid buku jeung jenis kertas)
 6. Susunan raraga résénsi  anu rék ditulis, upama kieu. Jenis buku anu dirésénsi, naha fiksi atawa non-fiksi
  a. Nuliskeun idéntitas buku
  b. Medar ngeunaan eusi buku
  c. Medar ngeunaan kaunggulan jeung kahéngkéran eusi buku
  d. Medar ngeunaan mangpaat nuku keur bacaeun balaréa
  e. Ngajudulan résénsi

D. LÉNGKAH-LÉNGKAH NGARÉSÉNSI PILEM

 1. Lalajo pilem anu nu rék dirésénsi sing daria. Alusna mah piem anyar anu dilalajoanan ku hidep téh.
 2. Nyatetkeun guluyuran carita (alur) atawa adegan-adegan penting anu matak pikatajieun tin aéta pilem. Kitu deui caritakeun hal-hal anu kukrang pikaresepeunana.
 3. Nyatetkeun pamanggih atawa sawangan hidep, naha éta pilem téh payus atawa gedé mangpaatna pikeun dilalajoanan ku balaréa atawa henteu.
 4. Tulis judul résénsi ku cara nluliskeun idéntitas pilem anu dirésénsina (judul, palaku utama, sutradara, produsér, rumah produksi nu ngaluarkeun éta pilem, nu nulis naskah, lillana (durasi), jeng jenis pilemna naha kaasup horor, drama, actio, jsté)
 5. Susun rangkay résénsi anu rék ditulis:
  a. Jenis pilem anu rék dirésénsi
  b. Nuliskeun idéntitras pilem
  c. Medar ngeunaan carita dina pilem, ti  mimiti galurna jeung tokoh-tokohna.
  d. Medar ngeunaan kaunggulan jeung kahéngkéran pilem
  e. Medar ngeunaan mangpaat pilemkeur lalajoaneun balaréa
  f. Ngajudulan résénsi

(Rancagé Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, Penerbit Pustaka Jaya, Medal Taun 2017, Kaca 48-53)

LATIHAN SOAL 1

 1. Naon ari résénsi téh?
 2. Nilik kana wangunna, biasana résénsi téh miboga opat struktur. Pék jentrekeun!
 3. kumaha ari léngkah-léngkah ngarésénsi buku téh?
 4. kumaha ari léngkah-léngkah ngarésénsi pilem téh?

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

CONTO RÉSÉNSI

LATIHAN SOAL 2

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

RANGKUMAN MATÉRI RÉSÉNSI DALAM BAHASA INDONESIA

A. RESENSI

Istilah resensi berasal dari bahasa Belanda resentie, serapan dari bahasa Latin resecio, recencere, dan revidere, yang artinya menyampaikan (menceritakan) kembali. Berdasarkan arti tersebut maka, resensi adalah menilai suatu karya seperti buku, film atau pertunjukan drama dan musik (konser). Kesimpulannya resensi merupakan kegiatan untuk memberi informasi dan menggambarkan keunggulan dan kekurangan untuk pembaca atau penonton.

B. STRUKTUR RESENSI

Berdaasarkan bentuknya, resensi mempunyai empat struktur

Identitas karya
identitas karya biasanya menyebutkan identitas utama suatu karya. Dalam resensi film diurutkan mulai dari judul film, sutradara, produser, tahun rilis, actor/aktris dst.

Ringkasan cerita
dalam resensi buku, bagian ini membahas ringkasan isi buku, biasanya diurutkan setiap bab nya. Kesimpulannya dlam bagian ini menjelaskan isi suatu karya.

Analisis isi
orang yang menulis resensi harus menggambarkan keunggulan atau kelebihan dan kelemahan atau kekurngan dari isi karya yang diresensinya Penutup
bagian penutup berisi kesimpuan dari isi resensi. Biasanya disampaikan juga harapan-harapan untuk karya yang diresensi

C. LANGKAH MERESENSI BUKU

 1. Memilih buku yang akan diresensi, baiknya buku yang banyak dibaca atau best seller
 2. Maca dengan teliti buku yang akan diresensi, caranya bias denga membaca berulangkali
 3. Mencatat hal yang menarik dan kurang menarik dalam isi buku
 4. Mencatat temuan atau pendapat sendiri, apakah buku tersebut banyak manfaatnya atau tidak untuk bahan bacaan umum
 5. Tulis judul resensi dengan cara menuliskan identitas buku (judul, pengarang, penerbit, tahun rilis, tebal buku, warna jilid buku dan jenis kertas)
 6. Susun kerangaka resensi yang akan ditulis, seperti:
  a. Jenis buku yang akan diresensi, apakah fiksi atau non-fiksi
  b. Menuliskan identitas buku
  c. Membahas isi buku
  d. Membahasa mengenai manfaat buku untuk bahan bacaan umum
  e. Memberi judul resensi

D. LANGKAH MERESENSI FILM

 1. Menonton film yang akan diresensi dengan seksama, baiknya film yang baru tayang.
 2. Mencatat alur cerita atau adegan-adegan penting yang menarik dari film tersebut. Kemudian ceritakan hal-hal yang kurang menarik.
 3. Mencatat temuan atau pendapat sendiri, apakah buku tersebut banyak manfaatnya atau tidak untuk bahan bacaan umum
 4. Tulis judul resensi, dengan cara menuliskan identitas film yang diresensi (judul, pemeran utama, sutradara, produser, rumah produksi, penulis naskah, durasi, dan jenis film apakah termasuk horror, drama atau action dst
 5. Menyusun rangka resensi yang akan ditulis
  a. jenis film yang aan diresensi
  b. Menulis identitas film
  c. Membahas ceirata dalam film, dimulai alur dan tokoh-tokohnya.
  d. Membahas mengenai keunggulan dan kelemahan film
  e. Membahas mengenai manfaat film untuk tontonan umum
  f. Memberi judul resensi

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATÉRI RÉSÉNSI BASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATÉRI RÉSÉNSI BASA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-resensi-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTO RÉSÉNSI BASA SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/resensi-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL RÉSÉNSI BASA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI RESENSI
A. MATERI RESENSI

Istilah tinjauan berasal dari resentie Belanda, diserap dari resecio Latin, recencere, dan revidere, yang berarti menyampaikan (menceritakan) lagi. Dengan kata lain, ulasan yang disebut adalah untuk mengevaluasi atau mengevaluasi sebuah karya, seperti buku, film atau drama dan musik pertunjukan (konser). Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengadopsi kegiatan mengevaluasi atau menilai suatu karya atau pertunjukan seni yang bertujuan untuk memberikan informasi dan mencerminkan kelebihan dan kekurangan bagi pembaca atau penonton

B. STRUKTUR RESENSI

Dilihat dari bentuknya, biasanya review memiliki empat struktur:
IDENTITAS KERJAIdentitas karya biasanya menentukan identitas utama suatu karya. Dalam ulasan film adalah judul film, sutradara, produser, tahun rilis, aktor / aktris, dll.
RINGKASAN CERITA
Dalam ulasan buku ini, konten bgin menggali ringkasan dari isi buku. Biasanya diuraikan dalam setiap bab. Tujuan bagian ini adalah untuk menganalisis konten suatu karya.
LIHAT KONTEN
Peninjau harus mencerminkan keunggulan atau keunggulan dan kerugian atau kerugian dari konten pekerjaan yang ditinjau.
penutup
Bagian dari konten saya ini adalah kesimpulan dari isi ulasan. Saya biasanya juga mengungkapkan harapan mereka yang menulis ulasan tentang pekerjaan yang mereka tinjau.

C. LANGKAH-LANGKAH RESENSI BUKU
 1. Pilih buku yang ingin Anda ulas, nah itu buku yang lob adibaca (best seller)
 2. Baca dengan gentar dan payah, buku yang ingin Anda ulas. Cara melakukannya dengan membaca beberapa pengulangan.
 3. Nyatakan hal-hal yang menarik dan kurang menarik dari buku ini.
 4. Nyatakan ide atau pratinjau, apakah buku itu baik dan bermanfaat atau tidak untuk dibaca publik.
 5. Masukkan judul ulasan langsung dengan memasukkan identitas buku (judul, penulis, penerbit (penerbit), tahun penerbitan, ketebalan buku, warna volume buku, dan jenis kertas)
 6. Atur urutan di mana Anda ingin menulis ulasan, misalnya
  o Jenis buku ditinjau, apakah fiksi atau non-fiksi
  o Masukkan identitas buku
  o Beredar tentang isi buku
  o Beredarkan tentang kelebihan dan kekurangan konten buku
  Sirkulasikan tentang manfaat membeli untuk membaca keramaian
  o Kirim ulasan
D. LANGKAH-LANGKAH RESENSI FILM
 1. Tonton film yang ingin Anda ulas. Ya piem baru saya diawasi oleh hidep.
 2. Jelaskan alur cerita (alur) atau adegan-adegan penting film tin aeta yang menarik. Jadi sekali lagi, katakan padaku hal-hal yang kurang menarik.
 3. Nyatakan ide atau pratinjau, apakah film itu payus atau lebih bermanfaat untuk ditonton oleh orang banyak atau tidak.
 4. Tulis judul ulasan dengan menuliskan identitas film yang ditinjau (judul, aktor utama, sutradara, produser, rumah produksi yang memproduksi film, yang menulis naskah, lillana (durasi), dan jenis film apakah itu termasuk horor, drama, akting, dll. )
 5. Atur serangkaian ulasan yang ingin Anda tulis:
 6. Jenis film yang ingin Anda tinjau
  o Masukkan identitas film
  o Menceritakan tentang kisah dalam film, dari awal ketegangan dan karakter.
  Beredarkan tentang keunggulan dan kebesaran film
  o Bicara tentang manfaat syuting untuk menonton orang banyak
  o Kirim ulasan

error: Content is protected !!