CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
PANUMBU CATUR

TEKS PANUMBU CATUR

TEKS PANUMBU CATUR
TEKS PANUMBU CATUR


TEKS PANUMBU CATUR

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar TEKS PANUMBU CATUR yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
TEKS PANUMBU CATUR.

MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA

TEKS PANUMBU CATUR

Panumbu Catur : Assalamu’alaikum wr. wb. Bapa/Ibu Guru kalih réréncangan sadaya anu dipihormat, dina danget ieu sim kuring sapakaranca ti kelompok hiji badé medar pasualan “Ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoé”. Ieu pasualan badé didugikeun ku Sadérék Jajang, sumangga dihaturanan!

Pangjejer : Réréncangan sadaya, sakumaha anu tadi parantos didugikeun ku Panumbu Catur, urang badé madungdengkeun “Ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoé”. Ieu pasualan téh peryogi disawalakeun, jalaran beuki dieu ku urang beuki sering ka kuping urang Sunda seueur anu henteu nyarios ku basa Sunda. Naon anu ngalantarankeunana, sareng kedah kumaha urang ngungkulanana? Sumangga urang padungdengkeun dina ieu sawala. Pamair sareng pamadegan ti sadayana kalintang diarep-arepna, supados ieu sawala téh aya mangpaatna.


Anu kasaksén ku urang dina kahirupan sadidinten, urang Sunda seueur anu wegah ngagunakeun basa Sunda, utamina di kota-kota. Malah di pilemburan ogé ayeuna mah ampir sami baé, teu sakedik urang Sunda anu nyariosna ku basa Indonésia. Ku urang geuning sok sering ka kuping, upami aya sepuh anu ngajak nyarios ka murangkalih, nyariosna téh sok ku basa Indonésia padahal sidik maranéhna téh urang Sunda bari cicing di tatar Sunda.


Aya anu nyebatkeun yén maké basa Sunda téh cenah géngsi, da basa urang lembur. Tinggaleun jaman, henteu gaul, sareng sajabina. Aya deui anu gaduh pamadegan yén basa Sunda téh cenah hésé da aya undak-usuk basa. Sieun lepat ngagunakeun undak-usuk. Sok pagentos maké basa kasar sareng basa lemes, janten langkung praktis nyarios ku basa Indonésia waé. Kitu saurna téh. Duka mana anu leres. Mung anu puguh, salaku urang Sunda, urang ulah cicingeun atawa ngantepkeun ieu pasualan.

Da upami henteu ditarékahan, tangtos urang Sunda bakal beuki seueur anu henteu ngagunakeun basa Sunda. Upami kitu, tangtos wé basa Sundana ogé bakal leungit. Atuh bangsa Sundana ogé moal aya, da apan ceuk paribasa, Basa téh cicirén bangsa.


Leungit basana ilang bangsana. Ayeuna kantun kumaha sikep urang. Naha badé ngantepkeun basa Sunda sina leungit, atawa ku urang rék dipiara sangkan basa Sunda langgeng jadi banda budaya sareng jati diri urang Sunda? Rupina sakitu anu tiasa kadugikeun ku sim kuring. Mangga urang sawalakeun.

Panumbu Catur : Hatur nuhun ka Sadérék Jajang anu parantos ngadugikeun pasualan. Bapa/Ibu Guru kalih réréncangan sadaya, rupina éta jejer pasualan anu diasongkeun ku sim kuring saparakanca kanggo bahan sawalakeuneun urang danget ieu. Jalaran kitu, sim kuring badé langsung waé masihan waktos ka réréncangan sadayana supados mairan, ngadugikeun pamendak masing-masing. Sumangga, saha anu badé mairan?

Siswa 1 : (Bari ngacung) “Abdi, pun Galih ti kelompok 3! Ceuk abdi mah, saha waé anu cicing di tatar Sunda, wajib nyarita ku basa Sunda. Upami aya urang Sunda anu gagayaan nyarita ku basa Indonésia, ku urang kedah digeuing.

Siswa 2 : Abdi, pun Sinta ti kelompok 2 badé mairan! Tadi ku urang kakuping, yén basa Sunda téh sesah lantaran aya undak usuk-basa, dugi ka urang Sunda seueur anu nyarios ku basa Indonesia. Janten anu jadi hahalangna téh undak-usuk. Kumaha atuh upami undak-usuk basana dileungitkeun?

Siswa 3 : Sim kuring, pun Usép, ti kelompok 6 badé mairan! Sim kuring rada kirang panuju kana pamadegan Nurul. Upami undak-usuk basa dileungitkeun, basa Sunda moal gaduh ciri has anu mandiri. Jaba engké moal aya deui disebat basa lemes. Nu aya téh basa kasar wé panginten. Mung sakitu. Hatur nuhun!

Panumbu Catur : Hatur nuhun ka réréncangan anu parantos ngedalkeun pamendakna. Sawala urang janten langkung ramé. Naha undak-usuk kedah dileungitkeun atawa henteu, mangga tiasa dipairan deui ku nu sanés. Nanging anu badé mairan atawa ngadugikeun pamendak, mugi henteu papanjangan. Singget baé nujul kana poko pasualan. Mangga saha deui anu badé mairan?

Siswa 4 : Abdi, pun Rina, ti kelompok 4! Ceuk abdi mah kieu, supados urang Sunda tiasa nyarios ku basa Sunda bari leres undak-usukna, rupina kedah aya tempat kursus basa Sunda, sapertos tempat kursus basa Inggris nu ayeuna seueur di mana-mana. Janten saha baé, rek urang Sunda rék urang Batak anu badé dialajar basa Sunda, nya lebet kursus téa.

Siswa 5 : Sim kuring, pun Tantan, ti kelompok 5! Sim kuring panuju kana pamadegan Nunung, mung aya tambihna. Rupina sanés kursus baé anu kedah diayakeun téh, tapi ogé buku-buku kamus alit basa Sunda anu pangaosna mirah, sarta tiasa dipésér di mana baé. Upami aya pancén basa Sunda urang ogé apan sok peryogi ku kamus téh.

Siswa 6 : Abdi, pun Yuni, ti kelompok 7 badé ngiring mairan! Leres anu didugikeun ku réréncangan nembé, supados masarakat tiasa diajar basa Sunda kedah aya tempat kursus, kedah aya kamus. Nanging ceuk abdi nu pentingna pisan mah kedah aya kasadaran dina diri urang, yén basa Sunda téh banda urang anu kedah dipiara.Kedah dihargaan bari dianggo dina kahirupan sadidinten. Rek leres undak-usukna rék henteu, anu penting nyarios ku Basa Sunda. Mung Sakitu. Hatur Nuhun!

Panumbu Catur : Hatur nuhun kana pamair ti réréncangan sadaya. Tina sawala urang nembé rupina tiasa dicindekeun, yén anu penting téh nyaéta kasadaran urang ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sadidinten. Perkawis undak-usuk, naha leres atawa lepat ngalarapkeunana, rupina teu kedah janten hahalang. Nu penting urang nyarita ku basa Sunda. Tangtos baé kedah bari teras diajar, supados langkung paham, mana basa anu merenah atawa saé sareng mana anu henteu.

Bapa/Ibu Guru kalih réréncangan sadaya anu dipihormat, rupina sakitu anu tiasa kapidangkeun dina ieu sawala. Hatur séwu nuhun kana perhatosan ti sadayana. Hapunten bilih aya kakirangan sareng kalepatan. Wassalamu’alaikum wr. wb. Sangkan hidep leuwih paham kana eusi téks di luhur,LATIHAN SOAL

 1. Cing jéntrékeun ku hidep, naon pancénna panata acara téh?
 2. Acara naon anu dijejeran ku panata acara dina éta téks téh?
 3. Naon cenah maksudna éta acara bet dihariringkeun kawih “Sabilulungan”?
 4. Ceuk hidep kira-kira naon anu bakal jadi pamecut préstasi para siswa dina éta acara?
 5. Kumaha pamanggih hidep kana omongan panata acara dina éta téks? Lebah mana alusna atawa kahéngkéranana?
 6. Jéntrékeun naon bédana pancén panata acara jeung panumbu catur?
 7. Naon jejerna sawala anu dicaritakeun dina téks omongan panumbu catur téh?
 8. Ceuk pangjejer, kumaha kaayaan urang Sunda ayeuna dina ngagunakeun basa Sunda?
 9. Kumaha pamanggih hidep kana pasualan undakusuk basa anu disawalakeun dina éta téks?
 10. Panumbu catur téh pancénna purah ngatur lumangsungna sawala (diskusi). Cing pék tuduhkeun lebah mana pancén panumbu catur dina téks di luhur!

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai TEKS PANUMBU CATUR lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI PANUMBU CATUR SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-panumbu-catur-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH PANUMBU CATUR SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/panumbu-catur/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL PANUMBU CATUR SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA


GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

TEKS PANUMBU CATUR

Pemimpin Catur: Assalamu’alaikum wr. wb. Ayah / Ibu Guru dan dua orang sahabat semuanya dihormati, dalam tarian ini saya sim sapakaranca dari sebuah rombongan akan mengedarkan kasus “Menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari”. Ini adalah pertanyaan yang akan Anda tanyakan, Pak Jajang, tolong jelaskan!
Pangjejer: Teman-teman, seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Panumbu Catur, kami akan mengatakan “Menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari”. Masalah ini layak untuk dibahas, karena semakin banyak di sini kita semakin sering sampai ke telinga banyak orang yang tidak bisa berbicara bahasa tersebut. Apa penyebabnya, dan bagaimana kita harus menghadapinya? Mari kita dukung dalam pembahasan kali ini. Pemain dan opini dari semua sangat diharapkan, agar pembahasan kali ini bermanfaat.

Seperti yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang enggan menggunakan bahasa tersebut, terutama di kota. Bahkan di campur yah sekarang saya orang yang hampir sama, tidak sedikit orang yang berbahasa Indonesia. Oleh kebanyakan orang sudah sering di telinga, jika ada sesepuh yang mengajak berbicara dengan anaknya, pepatah tersebut selalu dalam bahasa indonesia walaupun sidik jarinya R selama tinggal di Tatar R.

Ada yang bilang kalau menggunakan R dikatakan bergengsi, karena bahasa kita lembur. Kedaluwarsa, tidak dapat disentuh, dan seterusnya. Ada pula yang berpendapat bahwa bahasa tersebut dikatakan sulit dan ada bahasa step-by-step. Takut salah menggunakan step-in. Terkadang menggunakan bahasa yang kasar dan lembut, lebih praktis berbicara bahasa Indonesia saja. Jadi bagaimanapun juga. Duka mana yang benar. Malas saja, karena kami R, kami tidak menyembunyikan atau membiarkan hal ini.

Jika tidak dicoba tentu akan semakin banyak orang yang tidak menggunakan bahasa tersebut. Jika demikian, tentunya bahasa sunda juga akan hilang. Aku sunda juga tidak ada, da apan kata pepatah, basa itu jatuhnya bangsa.

Bahasa yang hilang kehilangan bangsa. Sekarang tinggal bagaimana sikap kita. Apakah kita ingin agar bahasa sunda tetap hilang, ataukah kita ingin dibina agar bahasa sunda selamanya menjadi warisan budaya dan identitas masyarakat sunda kita? Sepertinya itu bisa dibaca oleh sim saya. Izinkan kami berdiskusi.
Chess Linker: Terima kasih Pak Jajang yang telah mengangkat masalah ini. Bapak Guru / Ibu dan 2 orang teman semuanya, sepertinya topik kasus tersebut di ajukan oleh teman saya Sim untuk bahan bahasan danget kita. Oleh karena itu, saya ingin segera memberikan waktu kepada semua teman saya untuk berkomentar, berbagi ide. Tolong, siapa yang akan berkomentar?

Siswa 1: (Sambil mengangguk) “Aku, Galih dari kelompok 3! Saya katakan bahwa siapa pun yang tinggal di Tatar R, harus berbicara dalam bahasa R. Jika ada orang yang berani berbicara bahasa Indonesia, kita harus didorong.

Siswa 2: Saya, Sinta dari kelompok 2 akan berkomentar! Sebelumnya kita mendengar bahwa bahasa sunda sulit karena ada bahasa step by step, hingga banyak orang sunda yang berbicara bahasa indonesia. Jadi hambatannya adalah langkah demi langkah. Apa yang harus saya lakukan jika lidah di pipi diangkat?

Siswa 3: Sim I, pun Usép, dari grup 6 akan berkomentar! Sim saya agak kurang setuju dengan Nurul. Jika langkah-langkah bahasa tersebut dihilangkan, bahasa tersebut tidak akan memiliki karakteristik tersendiri. Eksterior tidak lagi disebut bahasa lembut. Bahwa ada bahasa kasar yang kami pikir. Itu saja. Terima kasih!
Chess Linker: Terima kasih kepada teman-teman yang telah membagikan ide-idenya. Diskusi kami menjadi lebih ramai. Entah tangga harus dilepas atau tidak, harap dipasangkan dengan orang lain. Tetapi bagi yang ingin mengomentari atau mengutip gagasan, mohon tidak menyampaikannya. Secara singkat dia mengacu pada materi pelajaran. Silahkan siapa lagi yang mau berkomentar?

Siswa 4: I, Rina, dari kelompok 4! Saya katakan begini, agar orang bisa berbahasa Inggris dengan langkah yang benar, harus ada tempat kursus bahasa Inggris, seperti kursus bahasa Inggris yang sekarang ada dimana-mana. Bagaimanapun, Anda ingin orang R Anda ingin orang Batak yang akan belajar bahasa R, itu masuk ke kursus.

Siswa 5: Sim me, pun Tantan, dari grup 5! Sim Saya setuju dengan pendapat Nunung, hanya ada satu tambahan. Bukan hanya kursusnya saja yang perlu diadakan, tapi juga buku kamus bahasa Inggris kecil yang murah, dan bisa dibeli dimana saja. Kalau bahasa kita ada fungsinya yah apan selalu butuh kamus ini.

Siswa 6: I, Yuni, dari grup 7 akan berkomentar! Benar apa yang teman-teman katakan akhir-akhir ini, supaya masyarakat bisa belajar bahasa sunda, harus ada tempat kursus, harus ada kamus. Tapi saya katakan sangat penting kita memiliki kesadaran dalam diri kita sendiri, bahwa bahasa adalah milik kita yang harus kita pelihara, harus dihormati dalam bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Anda ingin mengikuti langkah-langkah yang Anda inginkan, penting untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Hanya Sakitu. Terima kasih!

Pemimpin Catur: Terima kasih kepada para pemeran

cangan semua. Dari pembahasan kita baru-baru ini dapat disimpulkan, yang penting adalah kesadaran kita dalam menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Soal langkah-langkahnya, benar atau salah, seharusnya tidak menjadi kendala. Penting bagi kami untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Tentu ia perlu belajar sebentar, agar lebih paham, bahasa mana yang cocok atau bagus dan mana yang tidak.

Ayah / ibu guru dan dua orang sahabat semuanya dihormati, itulah yang terlihat dalam diskusi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Wassalamu’alaikum wr. wb. Untuk lebih memahami isi teks di atas,

Peck menjawab pertanyaan ini dengan singkat dan nyaman!

 1. Cing mendeskripsikan sambil tersenyum, sebenarnya apa sebenarnya penyelenggara acara tersebut?
 2. Acara apa yang dibariskan oleh penyelenggara acara di teks itu?
 3. Apa yang dia maksud dengan jaringan “Taruhan”?
 4. Dia bertanya-tanya bagaimana prestasi siswa dalam ajang tersebut?
 5. Apa ide di balik pidato pembawa acara dalam teks? Lebah mana yang lebih baik atau lebih buruk?
 6. Jelaskan apa perbedaan antara peran penyelenggara dan pemain catur?
 7. Apa pokok bahasan yang dinarasikan dalam teks bidak catur?
 8. Dia menjelaskan, bagaimana situasi R saat ini dalam menggunakan bahasa R?
 9. Apa gagasan di balik kasus bahasa undakusuk yang dibahas dalam teks?
 10. Buah catur sangat mudah untuk mengatur diskusi (diskusi). Cing peck menunjukkan lebah tempat tautan catur berfungsi di teks di atas!
error: Content is protected !!