MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA

MATERI WARTA SUNDA

MATERI WARTA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar MATERI WARTA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belaja
r
MATERI WARTA SUNDA.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

MATERI WARTA SUNDA

A. WANGENAN WARTA

Warta téh hartina informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar carék itungan waktu. Wangenan anu sejena sakumaha nu ditembrakeun ku para ahli, warta téh nyaéta laporan tina peristiwa atawa kamandang nu sipatna penting, ngirut, jeung anyar pikeun masarakat réa, kapublikasikeun sacara lega kalawan maké média massa sacara périodik.

B. STRUKTUR TÉKS WARTA

Aya sawatara struktur nu ngawangun téks warta téh, éta struktur téh anu ngawangun téks, tepi ka jadi hiji téks anu gembleng. Struktur téks warta diwangun ku judul, teras, jeung eusi berita.

1. Judul
Judul téh kecap konci (keyword) nu ngawakilan warta kalawan gembleng. dina téks warta, judul biasana ngamuat ngeunaan gambaran naon anu kajadian. Hadéna mah judul téh dijieun sina matak kataji nu maca atawa nu ngadéngéna.

2. Teras
Téras atawa lead warta téh kaasup bagian anu kacida pentingna dina warta mah. Dina teras warta téh karangkum inti tina sakabehna warta anu gembleng. unggal lead gé ditulis sangkan ngirut nu maca sangkan terus nuturkeun atawa terus maca wartana

3. Eusi
Bagian eusi nyaéta inti teks warta. Eusi warta téh eusi berita nu bisa ngawincik deui warta sina pertéla pisan sakur informasi nu ditepikeun.

C. KAIDAH BASA TÉKS BERITA

Dina téks berita téh aya kaidah anu kudu ditedunan, nyaéta téks kudu ditepikeun kalawan informasi nu aktual tur mibanda sifat umum. Basa nu digunakeun kudu mibanda sifat nu baku atawa sunda lulugu, sangkan dipikaharti ku sakumna masarakat Sunda.
Aspék basa lianna nu aya dina warta tur sering muncul nyaéta wanda kalimah. téks warta sering ngagunakeun kalimah langsung jeung teu langsung.

D. NYUNGSI PADIKA NYUSUN WARTA

Dina nyusun warta téh urang perlu nedunan unsur warta nyaéta 5W + 1H
what : peristiwa naon anu diinformasikeun
where: dimana éta peristiwa kajadianana
when : iraha éta peristiwa kajadianana
who : saha anu kalibet dina éta kajadian
why : naha éta peristiwa bisa kajadian
how : kumaha kajadianana éta peristiwa

TÉKS WARTA KORAN/MAJALAH
Téks warta dina koran atawa majalah disusun dina wangun lancaran. Unggal kalimah disusun dina paragraf kalawan diluyukeun jeung struktur umum pikeun warta.

TÉKS WARTA TÉLÉVISI
Teks warta pikeun dibaca ku présénter dina télévisi mah wanguna béda jeung téks warta dina koran atwa majalah

Sangkan leuwih jentré deui, ieu di handap katangtuan téks warta pikeun télévisi.
1. Téks warta dina televisi mah ditulis saperti ieu, Tanda koma ( , ) ditandaan ku garis miring hiji ( / ), ari tanda titik ( . ) ditandaan ku garis miring dua (/ /).
2. Dina eusi warta televisi mah, teu kudu didéskripsikeun (dijelaskeun) pisan kumaha degdegan hiji narasumber.
3. Warta di televisi ditepikeun ku préséntér (nu maca warta), dibantuan ku voice over .

E. NYUSUN WARTA

Ayeuna urang diajar nyusun warta. Nu kudu diperhatikeun ku urang salaku nu nyusun berita téh nyaéta unsur-unsur 5W1H nu kudu aya dina jero warta. Ilikan ieu contona di handap:

1. Téras
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi (who) nga yakeun acara Geografi Punya Seni (what). Éta acara nu dieuyeuban ku konsér musik, bazar, national geography ant bassador, téh nyangga téma Konser Limbah (How). Acara nu diayakeun dina tanggal 24 Desember 2016 (when) di Gedung Amphiteater UPI (when) téh diluuhan ku mang pirang unsur civitas akademik katut para ondangan (who).

2. Eusi
Konsér limbah digelar minangka wangun rasa priha tin jeung kahaat kana kondisi bumi kiwari (what). Diban dingkeun jeung kondisi bumi béh ditu mah, kondisi bumi nu ayeuna téh geus réa nu robah (how). Demi nu ngalan tarankeun ayana robah téh dipangaruhan ku kagiatan manusa nu geus henteu jadi Khalifah fil Ardhi, nya éta ngokolakeun, ngatur, jeung ngajaga alam. Manusa kiwari téh bet ngaruksak alam. (why)

Nurutkeun Rio Septianto salaku ketua pelaksana (who), tujuan éta acara éstuning basajan pisan, “Ukur seja ngémutan baé, urang sadayana kudu micinta tur nyaah ka bumi tempat urang kumelendang!” (how)

Nu jadi harepan, ceuk Rio, salaku manusa-pangpang na mahasiswa (who)-leuwih tapis miara alam (how), “Piceun runtah kana tempatna! Upama urang nyaah ka alam, atuh alam gé bakal nyaah ka urang (why). Ku kituna, pikanyaah alam jeung bumi tempat urang kumelendang. Bumi nu ku urang ditincak téh lain tempat runtah. Éta intina mah! (why)” ceuk Rio deui.

MATERI WARTA SUNDA
LATIHAN 1

 1. Naon anu disebut warta téh?
 2. Kumaha struktur dina warta téh?
 3. Nu kumaha ari judul warta nu alus?
 4. Naon anu disebut téras warta té?
 5. Naon anu disebut eusi warta téh?
 6. Unsur naon waé anu kudu aya dina warta?
 7. Naon bédana warta dina média citak jeung éléktronik?
 8. Kumaha gaya nulis warta dina télévisi?
 9. Naon anu disebut présénter?
 10. Naon anu disebut voice over?

CONTOH WARTA SUNDA TÉLÉVISI

SUNDA TELEVISI
DIVISI PEMBERITAAN

TANGGAL : 4 -10 -2012
REPORTER : SANDY
CAMERAMAN : SANDY
EIC : RANGGA

POKOK BERITA: Pasanggiri Ngadongéng pikeun Ngarojong Karep Diajar Siswa

VIDEO                                   AUDIO
PENYIAR

VTR STAR                        
Susi Budiwati,S. Pd. Pupuhu MGMP
Cimahi ngagelar pasanggiri ngadongéng/tingkat SMP sa-Kota Cimahi// Eta lomba diayakeun pikeun ngarojong karep siswa SMP/ ngaludang deui tradisi ngadongéng/ anu geus méh leungit.   

………………….. VOICE OVER …………………..

Dina tanggal 21 Pebruari 2014 anu anyar kaliwat/ MGMP Basa Sunda Kota Cimahi/ngagelar pasanggiri ngadongéng tingkat SMP sa-Kota Cimahi//Ieu kagiatan anu diayakeun di SMPN 8 Cimahi téh/ pikeun ngareuah-reuah miéling poé basa indung sadunya atawa mother tangue//Nurutkeun katerangan ti pupuhu MGMP Basa Sunda Kota Cimahi/Ibu Susi Budiwati,S.Pd./ ieu kagiatan téh geus rutin diayakeun saban taun// Dipiharep/ ieu kagiatan bisa ngahudang deui karesep barudak kana dongéng-dongéng Sunda/anu geus ngeureuyeuh laleungitan//Lian ti éta/pikeun numuwuhkeun deui tradisi ngadongéng anu geus méh leungit//Sakabéh SMP anu aya di Kota Cimahi/ngirimkeun wawakilna// Matak reueus/lantaran geuning barudak téh palinter ngadongéngna// Tina 54 urang pamilon/22 urang pamilon istri jeung 22 urang pamilon pameget/ ditetepkeun masing-masing genep pinunjul//Unggal pinunjul meunang piala/ piagem/ jeung béasiswa ti kapala Dinas Pendidikan Kota Cimahi//  

………………….. STATEMENT …………………..

SANDY NUGROHO/ SUNDA TV//

MATERI WARTA BAHASA SUNDA
LATHAN 2

 1. Diwangun ku sabaraha paragraph warta di luhur?
 2. Naon poko pikiran utamana unggal paragrap nu aya dina warta?
 3. Tuliskeun contona nu ngandung unsur 5W jeung 1H dina warta warta di luhur!

SUMBER & REFERENSI
Dirangkum dari beberapa buku:

Sudaryat, Yayat. Spk. 2017. Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Erlangga

Héndrayana, Dian. 2017. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI). Bandung: Pustaka Jaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI WARTA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-warta-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH WARTA SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/warta/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL WARTA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI WARTA SUNDA

Berita adalah makna informasi atau laporan tentang peristiwa atau kejadian aktual dan terkini dalam perhitungan waktu. Gagasan lain seperti dicap oleh para ahli, berita adalah laporan dari peristiwa atau gema yang penting, relevan, dan baru bagi masyarakat umum, diterbitkan secara luas menggunakan media massa secara berkala.

STRUKTUR TEKS BERITA

Ada beberapa struktur yang membentuk teks berita. struktur adalah yang membentuk teks, untuk menjadi teks yang lengkap. Struktur teks berita terdiri dari judul, lalu, dan isi berita.

 1. Judul
  Judul adalah kata kunci (keyword) yang mewakili berita secara keseluruhan. dalam teks berita, judul biasanya berisi deskripsi tentang apa yang terjadi. Lebih baik lagi, judul dibuat untuk menarik pembaca atau pendengar.
 2. Lalu
  Halaman depan atau berita adalah bagian yang sangat penting dari berita saya. Maka berita adalah inti dari keseluruhan berita. Setiap pemimpin GE ditulis untuk mendorong pembaca untuk terus mengikuti atau terus membaca berita
 3. Konten
  Bagian konten adalah inti dari teks berita. Konten berita adalah konten berita yang dapat memecah berita di mana sangat jelas informasi apa pun yang disajikan.

KAIDAH BASA TEXT BERITA
Dalam teks berita ada aturan yang harus ditetapkan, yaitu teks yang harus disampaikan dengan informasi aktual dan bersifat umum. Bahasa yang digunakan harus memiliki standar atau bahasa utama, sehingga dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Sunda.
Aspek bahasa lain yang ada dalam berita dan sering muncul adalah mood kalimat. Teks berita sering menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung.

CARI CARA UNTUK MEMBANDINGKAN BERITA
Dalam menyusun berita adalah kita perlu melakukan elemen berita adalah 5W + 1H
apa: acara apa yang diinformasikan
dimana: di mana peristiwa itu terjadi
kapan: kapan peristiwa itu terjadi
siapa: dia yang terlibat dona itu terjadi
mengapa: mengapa peristiwa itu bisa terjadi
bagaimana: bagaimana itu terjadi adalah acara tersebut

TEKS KORAN / MAJALAH
Teks berita di surat kabar atau majalah disusun dalam bentuk yang ramping. setiap kalimat diatur dalam paragraf dengan adaptasi dengan struktur umum untuk berita.

TEKS BERITA TELEVISI
Teks berita untuk dibaca oleh presenter di televisi saya berbeda dari teks berita di koran atau majalah

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kekhasan teks berita untuk televisi.

 1. Teks berita di televisi ditulis seperti ini, Koma (,) ditandai dengan garis miring (/), dan tanda titik (.) Ditandai dengan garis miring (/ /).
 2. Dalam isi berita televisi saya, tidak boleh dijelaskan (dijelaskan) sama sekali bagaimana pendirian suatu sumber.
 3. Berita di televisi disampaikan oleh presenter (nun membaca berita), dibantu oleh voice over.

Sekarang kita belajar menulis berita. Yang perlu kita perhatikan sebagai penyusun berita adalah elemen 5W1H yang harus ada di dalam berita. Berikut beberapa contohnya:

 1. Teras
  Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi (siapa) membuat acara Geografi Punya Seni (apa). Acara yang diperkaya dengan konser musik, bazar, geografi nasional dan duta besar ini mengangkat tema Waste Concert (How). Acara yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2016 (saat) di Gedung Amfiteater UPI (saat) ini didahului oleh beberapa elemen sivitas akademika dan para undangan (who).
 2. Isi
  Konser sampah digelar sebagai wujud rasa timah dan pengabdian pada kondisi bumi saat ini (apa). Tergantung kondisi bumi, keadaan bumi saat ini sudah banyak berubah (bagaimana). Demi nama keberadaan perubahan dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang belum menjadi Khalifah fil Ardhi, yaitu mengelola, mengelola, dan melindungi alam. Manusia saat ini adalah taruhan untuk menghancurkan alam. (Mengapa)
  Menurut Rio Septianto selaku ketua pelaksana (who), tujuan diadakannya acara éstuning itu sangat sederhana, “Ingat saja dia, kita semua harus cinta dan pergi ke bumi tempat kita tersandung!” (Bagaimana)
  Itu yang diharapkan, kata Rio, sebagai manusia-pembawa dan pelajar (yang) -lebih menyaring untuk menjaga alam (bagaimana), “Buang sampah ke tempatnya! Kalau kita ke alam, biar alam ikut kita (kenapa). Jadi, pi- cinta alam dan bumi tempat kita tersandung. Bumi yang kita injak itu bukan tempat sampah. Itu ada dalam diri saya! (Kenapa) “kata Rio lagi.

SUNDA TELEVISI
DIVISI PELAPORAN

TANGGAL: 4 -10 -2012
REPORTER: SANDY
CAMERAMAN: SANDY
EIC: RANGGA

BERITA KUNCI: Lomba Berbicara untuk Mendukung Keinginan Belajar Siswa

Cimahi mengadakan lomba berbicara tingkat / tingkat sekolah menengah pertama di kota cimahi // lomba ini diadakan untuk mendukung minat siswa sekolah menengah pertama / menghidupkan kembali tradisi berbicara / yang hampir hilang.

………………….. PENGISI SUARA …………………..

Pada tgl 21 februari 2014 baru-baru ini / MGMP Basa Sunda Kota Cimahi / mengadakan lomba berbicara tingkat SMP di Kota Cimahi // Kegiatan yang diadakan di SMPN 8 Cimahi ini adalah / dalam rangka memperingati hari bahasa ibu atau tangue ibu // Menurut Ketua MGMP Basa Sunda Kota Cimahi / Ibu Susi Budiwati, S.Pd. / Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun // Semoga / kegiatan ini dapat membangkitkan kembali minat anak-anak terhadap cerita Sunda / yang pernah bekerja merugi // Selain itu / mengobarkan kembali tradisi bicara yang hampir hilang // Seluruh SMP di Kota Cimahi / kirim perwakilannya // Bangga / karena sebagian besar anak pintar mendengarkan // Dari 54 peserta / 22 peserta dan 22 orang Para peserta dinominasikan untuk masing-masing enam pemenang // Setiap pemenang mendapatkan piala / penghargaan / dan beasiswa dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi //

error: Content is protected !!