CONTOH CARPON SUNDA
CARITA PONDOK

UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA

UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA
UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA

UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA.

UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA
UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA

UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA

Duh Indung
Carpon Tetti Hodijah

Geus saminggu dipaparin pancén ku Ibu Guru di sakola. Nepi ka ayeuna can sakotrét-kotrét acan. Mangkaning kudu dibawa poé isuk, bari kudu dibaca di hareup saurang-saurang. Basa keur kelas hiji kénéh mah asa teu beurat-beurat teuing pancén ngarang téh. Paling dititah nyaritakeun pangalaman poé pakanci. Gampang nu kitu mah.

“Barudak, dina raraga miéling dibabarkeunna pahlawan wanoja Rd. Déwi Sartika, ogé dina raraga miéling Hari Ibu, hidep kudu nyieun karangan nu patali jeung kaum wanoja!” saur Bu Guru.

“Bu, ari wanoja téh naon?” Si Ipon ngacung.
“Wanoja téh awéwé,” waler Bu Guru.

Sabenerna mah kuring gé sarua teu nyaho. Hadéna wé Si Ipon miheulaan ngacung, bubuhan manéhna mah pangpinterna di kelas, katurug-turug kolotna jeneng tur beunghar. Puguh wé pédé pisan. Ari kuring, kajeun réa kapanasaran gé tara ieuh réa tatanya, inggis pada nyeungseurikeun, ma’lum uteuk jajar pasar, jajauheun kana nyongcolang. Boga kolot kari sabeulah, kitu ogé ukur tukang buburuh nyeuseuh di imah batur, kalan-kalan sok aya nu ménta dipeuseul. Apan nelahna gé Ema téh tukang pijet. Enya, apan saprak ditinggalkeun ku Bapa mah Ema téh sasat dudulungsruk, nyiar kipayah sorangan keur ngabayuan kuring sadulur-dulur. Baréto onaman, najan ukur bisa hirup basajan, aya Bapa nu néangan pangupa jiwa. Ema mah asal boga tanaga keur nunungtun Bapa mun pareng indit-inditan jauh, balikna tangtu beubeunangan. Enya, pan Bapa kuring mah tuna nétra, pacabakanana jadi tukang pijet.

Karérét Ema saged dangdan, moal salah aya nu manggil, ménta
dipijet.

“Odéd, dibandungan téh ti kamari ngan huleng jentul waé. Geura ngala cai anggur mah. Tuh, meungpeung lowong,” Ema ngasongkeun émbér bari nunjuk kana lebah keran nu pernahna di buruan bumi Pa RW.

Najan awak asa lungsé, teu burung émbér ditampanan. Leumpang bari ngajingjing émbér muru buruan Pa RW. Gen émbér handapeun keran, cai ngagolontor hérang naker. Leuh, mun seug di imah sorangan réa cai bari hérang kawas kieu, meureun moal capé ngakutan. Leuheung basa ayeuna, soré, teu dirurusuh. Ari isuk-isuk mah waktu téh sok asa samporét pisan, bubuhan rék indit ka sakola.

“Deuleu étah, cai seret mudal kitu, Oded?” Ma Acih nyampeurkeun, leungeun kénca katuhuna ranggém ku émbér.
“Hah…!” awak ngarénjag, leungeun rikat nutup keran. “Tong dihambur-hambur cai téh, lebar. Mangkaning geus mimiti halodo,” Ma Acih gegelendeng.

Embér satengah dijéwang, rege-yeng dijinjing. Leumpang ngici-prit, ambéh téréh nepi. Barang sup ka kamar mandi, gulujur cai dicicikeun. Euleuh, meni celong kieu? Palangsiang, moal mahi saémbér dua émbér keur minuhanana. Mangkaning nu ngala cai geus mimiti rajol. Baréto mah basa mimiti pindah ka dieu, dipipir aya sumur timba. Asal daék nimba, cai ngocor ka kamar mandi ngaliwatan talang tina awi. Ngan sanggeus di sakuriling imah jlug-jleg imah sigrong tur tohaga, sumur jadi saat. Hadéna aya Pa RW nu bageur, kersa maparin cai ka sing saha nu di imahna teu barogaeun cai kawas kulawarga kuring. Réréana mah nu sok ngala cai ti Pa RW téh masarakat leutik nu ti baréto dumuk di wewengkon ieu. Da jalma anyar mah imahna alagréng, duka urang mana, cék béja mah para inohong ti kota ngadon ngadaramel bumi di dieu. Ari urang dieu butuh cai téh cukup ku ngali sumur opat atawa lima méter, sedengkeun nu baleunghar mah maraké jétpam nu jerona puluhan méter. Hadéna Pa RW mah najan urang dieu asli ogé kabedag masang jétpam, bubuhan anjeunna mah usaha kana matrial. Ampir kabéh nu ngabangun di lelewek ieu mah mareuli matrial ti Pa RW.

“Odéd, ieu kosong,” Si Atun ngagorowok ti lebah keran Pa RW. Tayohna kacirieun kuring ti tadi nangtung hareupeun imah bari nyenyekel émbér kosong.

“Nuhun, Tun,” pok téh bari tereleng lumpat muru keran, tuluy dipurilitkeun, cai ngagolontor minuhan émbér. Teu kungsi lima balikan, bak pinuh. Sabot ngareureuh mépéskeun késang, leungeun ngarongkong buku jeung pulpén, tuluy ngalangeu dina teras, susuganan manggih ilham. Ras ka Si Ipon, kamari seret ka cuih nyaritakeun eusi karanganana.

“Ipon mah nyaritakeun Si Tetéh nu jadi Pramugari,” pokna. “Saban poé ngangkleung dina kapal udara, kalan-kalan pelesir ka mancanagara. Malah Ipon sakulawarga kungsi dibawa ka Thailand, ka Brunei, jeung ka Singapur,” cenah.

Si Nisa siga nu embung éléh, nyaritakeun Bibina nu jadi Camat. “Bibi Nisa mah mun pidato téh meni capetang jeung perténtang,” cenah. Nyarita kituna téh bari luway- liwey gumeulis.

Lah, barudak awéwé mah sok resep pamér. Tapi kituna téh da puguh aya pamérkeuneunana. Ari uing kudu nyaritakeun saha atuh? Mun nyaritakeun Si Ema, moal pada nyeungseurikun, kitu?

Méméh trét nulis, nyelang narik napas, panon dipeureumkeun. Barang nyah panon dibeuntakeun pulpén ngigel luhureun keretas.

INDUNG KURING

Indung kuring geus lila hirup rarandaan, ngabayuan kulawarga ngandelkeun pangasilan tina buburuh nyeuseuh jeung ngistrika. Basa Bapa maot, Kang Iwan kelas tilu SMP, Ceu Wiwin kelas 1 SMP, Kang Jaka kelas 5 SD, ari kuring karék umur 3 taun.

Ayeuna, Kang Iwan geus jadi Sarjana, sok nyieunan komik bacaeun barudak dibantuan ku Kang Jaka nu karek kuliah tingkat hiji. Ceu Wiwin mah lulusan SMK jurusan Tata Boga, ayeuna sok nyieunan kuéh-kuéh jajanan barudak, dititipkeun di warung sakola, bari ngeureuyeuh kuliah, geus tingkat dua. Pancén kuring mah mawa kuéh bari indit ka sakola, tuluy disimpen di warung, Néang sésa jeung ladangna mah sok langsung ku Ceu Wiwin.

Najan Kang Iwan jeung Ceu Wiwin geus bisa mantuan nyiar kipayah, Ema mah teu eureun buburuh keur nutupan kabutuhan kulawarga, bubuhan pangasilan Akang jeung Euceu mah teu bisa diandelkeun. Komo mun di kampusna keur usum ujian, Ceu Wiwin sok eureun dagang kuéh. Aya tilu kulawarga nu maneuh sok muruhkeun nyeuseuh jeung ngistrika ka Ema téh. Jadi jero sapoé téh Ema ngider ka tilu imah. Indit isuk-isuk mun geus bérés pagawéan di imah, balikna pasosoré, kira-kira ba’da Asar. Sakalieun poé Ahad mah Ema sok peré buburuh, sabab sok ngahadiran acara pangaosan di masigit.

Hiji waktu basa kasémahan ku Ua Emi, lanceuk Ema ti lembur, kuring ngintip obrolanana. Ua nyaurkeun héran duméh Ema bisa ngabayuan rumah tangga bari nyakolakeun budak opat ku sorangan. Sihoréng téh ku dunungan nu tiluan Ema dibéré kabébasan nyetél radio, jadi bari digawé téh Ema bisa ngupingkeun radio. Aya radio kameumeut nu acarana euyeub ku naséhat. Nya naséhat éta pisan nu méré kakuatan ka Ema téh, cenah. Tah kitu carita ngeunaan Indung kuring.

Réngsé nulis, deui-deui narik napas. Karangan dibaca teu sirikna sababaraha balikan. Cék rarasaan mah asa alus, tapi naha eusina moal matak éra? Mun kudu ngarang deui, asa teu sanggup, jeung teu boga deui picaritaeun.

Ah, kajeun teuing rék pada nyeungseurikeun ogé, batan kudu nyieun deui karangan séjén mah, hésé.

Najan geus maké baju saragem, asa horéam rék indit sakola téh, teu sanggup nahan wiwirang mun karangan pada nyeungseurikeun.
“Angger ari geus ngaheruk waé téh manéh mah Odéd. Geura indit anggur mah, bisi kabeurangan,” Ema ngagorowok ti lawang dapur, basa mireungeuh kuring keur ngadeluk dina téras.
Awak nguniang, leumpang semu teunangan. Barang nepi ka buruan sakola, batur meni cuih nyaritakeun eusi karangan. Kuring mah sup wé ka rohangan. Gék diuk, tuluy narik napas. Basa bél disada, babaturan arasup ka kelas. Teu karuhan keteg jajantung ngadadak ngerepan. Komo basa ningal Bu Guru nyepeng buku pangajaran Basa Sunda, beungeut asa ngahéab.
“Cung nu karanganana geus réngsé?” saur Bu guru.
Babaturan ampir kabéh ngacungkeun leungeun, ari leungeun kuring bet agag-agagan, asa-asa rék ngacung téh.
“Odéd?” Bu Guru mencrong rada kerung.
“Pap…, par…parantos Bu,” pok téh bari ngaluarkeun keretas tina jero tas. “Cingan….,” Bu Guru ngadeukeutan. “Tuh geuning? Sok baca ka hareup,” saurna.
Najan karasa ngeleper, awak nguniang, ngoloyong leumpang.
“Lahaola,” cék haté.
Teu sakara-kara, geus nangtung di hareup mah jadi teteg, karangan dibaca norolang ti mimiti nepi ka anggeus.
Bu Guru gumujeng bari ngacungkeun jempol. Babaturan kaleprok. Méméh ngaloyong balik deui kana tempat diuk, nyelang narik napas.
Plong………..!

USNUR INTRINSIK CARPON

a. Naon sababna Si Odéd huleng jentul waé?
1) Lantaran ngarasa éra pédah boga indung tukang buburuh nyeuseuh.
2) Lantaran kabita ku caritaan Ipon babaturan sakolana ngeunaan kahirupanna nu singsarwa ngeunah.
3) Lantaran capé ngakutan cai kana émbér unggal poé
4) Lantaran bingung ku guru basa Sundana dititah nyieun karangan nu patali jeung wanoja.

b. Saha anu jadi palaku utama dina éta carita
pondok?
1) Emana Odéd
2) Odéd
3) Ipon
4) Nisa

c. Kumawa ari watek Odéd?
1) Loba kaéra lantaran rumasa jadi jalma teu boga tapi boga sumanget anu gedé
2) Loba kaéra lantaran rumasa jadi jalma teu boga sarta teu daék gaul jeung batur
3) Loba kaéra lantaran rumasa jadi jalma teu boga sarta babarian ambek
4) Loba kaéra lantaran rumasa jadi jalma teu boga sarta sok sirik kana milik batur

d. Di mana waé éta carita lumangsungna?
1) Di sakola
2) Di imahna
3) Di deukeut imah Pa RW
4) Kabéh jawaban di luhur bener

e. Naon anu jadi téma éta carita pondok?
1) Ulah sok ngadéngé omongan batur
2) Ulah agul pédah jadi anak nu beunghar
3) Ulah éra ku kaayaan sorangan, nganggap sorangan taya harega
4). Ulah sok ngéra-ngéra kolot sorangan

Mun urang geus bisa ngajawab patalékan di luhur, tangtu bakal bisa paham kana eusi carita pondok sagemblengna, nyaéta:

 1. Galur éta carita pondok téh nyaritakeun Si Odéd anu ngarasa bingung lantaran ku guru basa Sunda-na titah nyieun karangan anu aya patalina jeung wanoja, dina raraga miéling dibabarkeunna Rd. Déwi Sartika ogé Hari Ibu. Salila dua minggu manéhna ngan huleng jentul, lantaran bingung kudu nyaritakeun saha. Mun nyaritakeun wanoja anu deukeut jeung kahirupanana (indungna), ngarasa éra lantaran indungna ukur tukang ngurut jeung buburuh nyeuseuh sarta ngistrika di tatanggana. Lantaran teu manggih waé bahan caritakeuneun, antukna Odéd lahlahan nyaritakeun kaayaan indungna waé. Ku Odéd dicaritakeun satarabasna indungna anu geus randa sarta gawé tisusut tidungdung nepi ka bisa nyakolakeun opat anakna, malah aya nu nepi ka jadi sarjana sagala. Mimitina mah Odéd ngarasa éra, sieun karanganna pada nyengseurikeun lantaran kahirupan indungna téh pikaéraeun. Tapi geuning sanggeus dibacakeun mah padamuji ku saréréa.
 2. Palaku anu kasebut dina carita pondok tadi téh Odéd, indungna, Ipon, Nisa, Téh Wiwin, Kang Iwan, Kang Jaka, Bu Guru, Ma Acih, Si Atun, jeung Pa RW. Tapi carita museur ka Si Odéd, nu séjén mah ukur kacatur saliwat, malah aya nu ngan kasebut wungkul. Ku kituna bisa dicindekkeun, anu jadi palaku utama dina éta carita téh Si Odéd.
 3. Watek palaku bisa kagambar dina kalakuan jeung omonganana. Upamana watek Si Odéd éraan tapi teu babari putus pangaharepan. Si Ipon jeung Nisa, resep ngagul-ngagul kaayaan, emana Odéd pinuh sumanget, Teh Wiwin, Kang Iwan, jeung Kang Jaka watekna motékar, Atun jeung Pa RW watekna bageur.
 4. Latar/setting/ tempat kajadian éta carita di sakola, di imahna Si Odéd, jeung di tempat ngala cai.
 5. Anu jadi téma karanganna nyaéta ulah sok éra ku kaayaan sorangan, nganggap sorangan taya harega.
 6. Amanat anu aya dina éta carpon nyaéta ulah sok ngalelewang kaayaan anu tacan kasorang, kudu percaya kana kamampuh sorangan.

(BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA SMP)


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI CARITA PONDOK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-carita-pondok/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH CARITA PONDOK SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/carita-pondok/


LINK 50+ KUMPULAN SOALCARITA PONDOK
SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA

Duh Indung
Carpon Tetti Hodijah
Sudah seminggu sejak guru ditugaskan di sekolah. Sampai sekarang belum difoto. Manganing harus dibawa pagi hari, sedangkan mangan harus dibaca di depan semua orang. Bahasa untuk kelas satu masih saya harap tidak terlalu berat tugas mengarang. Sebagian besar diberitahu untuk menceritakan pengalaman pada hari kunci. Semudah itu.

“Anak-anak, dalam rangka memperingati lahirnya pahlawan wanita Rd. Dewi Sartika, juga untuk memperingati Hari Ibu, hidep harus membuat esai yang berhubungan dengan perempuan! ” saur Bu Guru.

“Bu, apa itu wanita?” Ipon mengangguk.

“Wanita adalah wanita,” jawab Guru.

Sebenarnya saya juga tidak akan tahu. Lebih baik Si Ipon mendahului ngacung, paling pandai di kelasnya, nama orang tuanya kaya dan kaya. Dia sangat malas. Hari ini, saya memiliki banyak rasa ingin tahu, saya banyak pertanyaan, saya sedang waspada, saya tidak berada di pasar, saya tidak berada di antah berantah. Orang tua punya kare, begitu juga dengan hanya buruh yang mencuci di rumah orang lain, kadang ada yang minta dimandikan. Tapi Nelahna’ll Ema adalah seorang tukang pijat. Ya, tapi sejak ayahku meninggalkan ibuku Ema adalah saudara laki-laki dan perempuan, mencari kipayah saya sendiri untuk membantu saya saudara laki-laki dan perempuan. Bareto onaman, meski hanya bisa hidup sederhana, ada seorang Bapak yang mencari jiwa pencari. Ibu saya awalnya memiliki energi untuk membimbing ayah saya untuk memungkinkan dia melakukan perjalanan jauh, tentu saja kembali dalam pelukannya. Ya, panci ayah saya buta, ayahnya tukang pijat.

Kereta Ema bisa berdandan, tidak ada yang menelepon, tanya
dipijat.

“Aneh, bayinya yang kemarin cuma huleng yang bagus saja. Segera tuangkan anggur saya. Itu aja, tutup mulut, ”usul Ema kepada ember sembari menunjuk kran lebah yang berada di lahan permainan Pa RW.

Meski badan terasa lelah, tidak ada ember burung yang diterima. Berjalan sambil membawa seember permainan berburu Pa RW. Gen ember di bawah keran, air menyembur cerah. Leuh, jika Anda memiliki banyak air di rumah Anda sendiri sementara itu bersinar seperti ini, Anda mungkin tidak akan bosan dengan rasa takut. Bahasa saat ini, siang, tidak terganggu. Di pagi hari, waktu saya selalu sangat singkat, saya ingin pergi ke sekolah.

“Sekali lagi, airnya menyeret, Oded?” Ma Acih mengangguk, tangan kiri dan kanannya bertumpu pada ember.

“Hah…!” Tubuh diistirahatkan, tangan terkatup di dekat keran. “Laras tumpahan air itu, lebar. Tapi kemarau sudah dimulai, ”kata Ma Acih.

UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA

Embernya setengah penuh, tongkatnya mudah dibawa. Berjalanlah untuk tersenyum, untuk bersantai. Isi sup ke kamar mandi, tiriskan airnya. Ingat, celah apa ini? Slim, tidak akan melayani dua ember untuk bertemu. Namun, pasokan air mulai berkurang. Bareto, ketika saya pertama kali pindah ke sini, saya pikir ada ember juga. Asal mau diekstrak, air mengalir ke kamar mandi melalui selokan bambu. Baru setelah keliling rumah jlug-jleg house sigrong dan tohaga, nah begitu momen. Alangkah baiknya jika Pa RW senang, bersedia memberikan air kepada siapapun di rumahnya yang tidak memiliki air seperti keluarga saya. Yang selalu mendapat air dari Pa RW adalah masyarakat kecil yang berasal dari bareto yang tinggal di daerah ini. Orang-orang baru, rumah saya kosong, kesedihan kami pergi, periksa berita saya tokoh-tokoh dari kota menyumbang untuk membuat bumi di sini. Sehari kita membutuhkan air di sini cukup untuk menggali sumur empat atau lima meter, sedangkan baleunghar mah brake jétpam yang dalamnya puluhan meter. Lebih baik Pa RW I walau kita disini asli juga kabedag pasang jétpam, bubuhan dia bisnis ke matrial. Hampir setiap orang yang terbangun dari kecanduan ini tidak tertarik dengan matrial dari Pa RW.

“Oded, ini kosong,” teriak Si Atun dari keran lebah Pa RW. Itu membuatku malu karena sebelumnya berdiri di depan rumah sambil memegang ember kosong.

“Ya Tun,” pok itu sambil tereleng mengalir di keran, lalu dibungkus, airnya disiram ke ember. Itu memiliki lima putaran, bak penuh. Ketika Anda berhenti sejenak untuk berkeringat, bungkus buku dan pulpen dengan tangan, lalu berhenti di depan, semoga menemukan inspirasi. Lomba ke Si Ipon, kemarin seret ke cuih ceritakan isi karyanya.

UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA

“Kakak saya memberi tahu Si Tetéh bahwa dia menjadi pramugari,” katanya. “Setiap hari saya terbang dengan pesawat terbang, senang bepergian ke luar negeri. Bahkan keluarga Ipon pernah dibawa ke Thailand, ke Brunei, dan ke Singapura, ”ujarnya.

Si Nisa sepertinya kehilangan bendungan, menyuruh Bibina menjadi Kepala. “Tante saya Nisa menurut pidatonya itu meni capetang dan kontradiktif,” ujarnya. Kebetulan itu saat luway- liwey gumeulis.

Nah, gadis-gadis saya selalu suka pamer. Tapi jadi malas ada pameran di sana. Apa kau harus memberitahu siapa aku? Jika Anda memberi tahu Si Ema, Anda tidak akan meninggalkan saya sendiri, bukan?

Sebelum ciri menulis, silangkan napas, mata tertutup. Mata gatal menatap pena yang menggigit bagian atas kertas.

Sebuah. Apa alasan Si Ganjil huleng jentul saja?
1) Karena saya merasa malu memiliki ibu yang bekerja untuk mencuci.
2) Karena kabita dengan cerita Ipon dari teman-teman sekolahnya tentang suguhan hidupnya yang enak.
3) Karena lelah mengangkut air ke ember setiap hari
4) Karena dibingungkan oleh guru bahasa sunda disuruh menulis karangan yang berhubungan dengan perempuan.

b. Siapa pemeran utama dalam cerita itu
pendek?
1) Emana Odéd
2) Oded
3) Simpan
4) Nisa

UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA

c. Apa kebiasaan Oded?
1) Banyak yang terpengaruh karena dirasa orang tidak punya tapi punya semangat yang lebih besar
2) Banyak yang terpengaruh karena merasa tidak dimiliki dan tidak ingin bergaul dengan orang lain
3) Banyak yang terpengaruh karena mereka merasa tidak dimiliki dan mereka marah
4) Banyak yang terpengaruh karena mereka merasa tidak dimiliki dan selalu iri pada orang lain

d. Dimana ceritanya berlangsung?
1) Di sekolah
2) Di rumah
3) Dekat rumah Pa RW
4) Semua jawaban di atas benar

e. Apa tema cerpennya?
1) Jangan selalu mendengarkan orang lain
2) Jangan gunakan pisau cukur untuk menjadi anak kaya
3) Jangan malu dengan situasi Anda sendiri, anggap diri Anda tak ternilai harganya
4). Jangan selalu mengeluh kepada orang tua sendiri

Jika kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tentunya kita akan bisa memahami isi cerpen secara keseluruhan yaitu:

 1. Alur cerpen adalah menceritakan Si Odéd yang merasa bingung karena oleh guru bahasanya dan disuruh membuat karangan yang berkaitan dengan seorang perempuan, dalam rangka memperingati hari lahir Rd. Dewi Sartika juga merupakan Hari Ibu. Selama dua minggu dia baik-baik saja, karena dia bingung dan harus memberitahu siapa pun. Jika menceritakan seorang wanita yang dekat dengan hidupnya (ibunya), merasa malu karena ibunya hanya tukang pijat dan buruh cuci dan setrika di lingkungan sekitar. Karena tidak menemukan bahan untuk diceritakan, Odéd Lahlahan hanya menceritakan tentang kondisi ibunya. Oleh Odéd diceritakan di sekitar ibunya yang seorang janda dan bekerja mengecilkan cadar untuk bisa membesarkan empat orang anak, bahkan ada yang harus menjadi sarjana manapun. Awalnya Oded merasa malu, takut menulis karena kehidupan ibunya sangat memprihatinkan. Tapi setelah membacanya, saya dipuji oleh semua orang.
 2. Aktor yang disebutkan dalam cerpen tadi adalah Oded, Ibunya, Ipon, Nisa, Teh Wiwin, Kang Iwan, Kang Jaka, Bu Guru, Ma Acih, Si Atun, dan Pa RW. Tapi ceritanya berfokus pada Si Odéd, yang lain tidak hanya bingung, bahkan ada yang saja. Jadi dapat disimpulkan, bahwa tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Si Odéd.
 3. Kebiasaan pelaku dapat tercermin dalam tindakan dan ucapannya. Misalnya kebiasaan Si Odéd yang memalukan, tapi dia tidak putus asa. Ipon dan Nisa, suka menghadapi keadaan, ibunda Oded penuh semangat, Teh Wiwin, Kang Iwan, dan Kang Jaka punya motor, Atun dan Pa RW punya karakter besar.
 4. Latar belakang / setting / adegan cerita di sekolah, di rumah Oded, dan di sumber air.
 5. Tema karyanya adalah jangan malu dengan situasinya sendiri, menganggap dirinya tak ternilai harganya.
 6. Amanat yang tertuang dalam carpon untuk tidak selalu mengabaikan keadaan yang belum tahu, harus percaya pada kemampuan sendiri.

Ibuku

Ibu saya telah menjalani kehidupan tunawisma untuk waktu yang lama, membantu keluarganya mencari nafkah dari mencuci dan menyetrika. Ibu Ayah meninggal, Kang Iwan kelas 3 SMP, Ceu Wiwin kelas 1 SMP, Kang Jaka kelas 5 SD, umur saya baru 3 tahun.

Kini, Kang Iwan sudah menjadi Sarjana, selalu membuat komik baca anak-anak dibantu oleh Kang Jaka yang baru saja menyelesaikan kuliahnya. Pak Wiwin lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, kini selalu membuat kue-kue anak, dititipkan di toko sekolah, saat bekerja di perguruan tinggi, adalah level dua. Saya tidak membawa kue saat saya sekolah, kemudian disimpan di toko, mencari selebihnya dan ladang saya selalu langsung dengan pak Wiwin.

Meski Kang Iwan dan Ceu Wiwin sudah bisa membantu mencarikan kipayah, ibu saya tidak berhenti bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, penghasilan Akang dan Euceu tidak bisa diandalkan. Bahkan saat di kampus untuk musim ujian, Ceu Wiwin selalu berhenti berdagang kue. Ada tiga keluarga yang selalu Anda beri cuci dan setrika untuk Ema ini. Jadi di siang hari Ema merangkak ke tiga rumah. Pergi pagi untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah, pulang ke rumah, sekitar tengah hari Asar. Di setiap hari Minggu, Ema selalu bekerja keras, karena selalu menghadiri acara di Masigit.

Suatu kali saat bertemu dengan Ua Emi, adik Ema dari lembur, saya menyaksikan percakapan tersebut. Ua menjelaskan mengapa Ema bisa menghidupi rumah tangga sambil membesarkan empat anak seorang diri. Sihoreng oleh majikannya yang ketiga Ema diberi kebebasan pasang radio, jadi selama bekerja Ema bisa mendengarkan radio. Ada radio rapuh yang kaya akan nasihat. Nasihatnya justru hal yang paling memberi kekuatan pada Ema ini, ucapnya. Jadi begitulah cerita tentang Ibu saya.

Selesai menulis, bernapas lagi. Pembacaan esai tidak membuat iri beberapa putaran. Periksa perasaan saya enak, tapi kenapa tidak memalukan? Jika Anda harus menulis ulang, silakan, dan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan.

UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA

Ah, apalagi mau di awasi juga, daripada harus menulis ulang karangan saya yang lain, itu susah.

Meski memakai baju saragem, keengganan ke sekolah tak mampu menahan wiwirang untuk karangan tentang penggeledahan.
“Selama Ari hanya mengomel, kamu bukan Oded. Anggurku segera habis, kalau-kalau ada yang terbuka, ”teriak Ema dari pintu dapur, saat dia mendekatiku untuk berpelukan di teras.
Tubuhnya bergoyang, berjalan seperti tak berdaya. Persiapkan permainan sekolah, seseorang meni cuih menceritakan kembali isi esai tersebut. Saya tidak sup ke kamar. Duduklah, lalu tarik napas dalam-dalam. Saat bel berbunyi, teman-temanku memasuki ruang kelas. Tidak ada serangan jantung yang tiba-tiba terserap. Bahkan ketika saya melihat Bu Guru memegang buku pelajaran bahasa Sunda, wajahnya penuh harapan.
“Cung siapa yang sudah jadi komposisi?” saur Bu guru.
Teman-teman hampir semua angkat tangan, biarkan tangan saya bertaruh dengan ragu-ragu, harapan yang ingin Anda goyangkan adalah.
“Oded?” Nyonya Guru tampak agak cekung.
“Pap…, par… parantos Bu,” pok itu sambil mengeluarkan kertas dari dalam tas. “Cingan….,” Bu Guru menghampiri. “Tuh geuning? Selalu membaca ke depan, ”katanya.
Meski merasa mengantuk, tubuh mendesah sambil berjalan.
“Lahaola,” katanya.
Tanpa disangka, ia berdiri di depan saya begitu teteg, esai dibaca rangkap dari awal sampai sesudah.
Nyonya Guru menggerutu sambil menunjuk ibu jarinya. Teman-teman ngadat. Sebelum kembali ke kursi, tarik napas dalam-dalam.
Plong ……… ..!

UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA

error: Content is protected !!