MATERI GUGURITAN SUNDA
GUGURITAN SUNDA,  MATERI GUGURITAN SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8
MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8.

GUGURITAN PUPUH SINOM BAHASA SUNDA
GUGURITAN PUPUH SINOM BAHASA SUNDA

MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

1. PERKARA GUGURITAN

Guguritan téh sok disebut ogé dangding nyaéta karangan wangun ugeran (puisi) anu pondok dina wangun pupuh. Disebut pondok sotéh mun seug dibandingkeun jeung wawacan, anu sarua ditulis dina wangun pupuh. Eusina ogé biasana mangrupa hiji kajadian, kaayaan, atawa poko pikiran. Ku lantaran pondok téa, umumna pupuh dina guguritan mah henteu gunta-ganti. Sakapeung ngaran pupuhna ogé sok diterapkeun dina judul éta guguritan, saperti “Asmarandana Lahir Batin” beunang R.A. Bratadiwijaya, “Kinanti jeung Indung Turun” beunang Kalipah Apo.

2. SAJARAH GUGURITAN

Nurutkeun para ahli, guguritan téh mangrupa pangaruh tina sastra Jawa. Asupna ka urang dina mangsa Tatar Sunda kaeréh ku Mataram (Islam). Asupna mareng jeung karya sastra winangun pupuh séjénna nyaéta wawacan. Sanajan kitu, dina mangsa mah guguritan téh kungsi jadi karya sastra anu kacida populérna di urang. Ti mimiti serat-sinerat nepi kana laporan ngeunaan hiji kajadian, ditulis dina wangun guguritan.

Kabéhdieunakeun, utamana upama nilik kana diksina, muncul kawinan wanda guguritan jeung sajak, seperti nu katembong dina karya-karya Dian Hendrayana, Dédy Windyagiri jeung Yus Rusyana Pangarang séjén nu mindeng nulis guguritan nu sok diadumaniskeun jeung sajak, di antarana baė: R.A.F., Wahyu Wibisana, Apung s Wiratmadja, Hidayat Suryalaga, jeung Hasan Wahyu Atmakusumah

Guguritan téh dibacana biasana bari dihariringkeun maké lalaguan anu geus matok pikeun éta pupuh. Atawa, ngahaja dijadikeun rumpaka dina tembang Cianjuran. Umumna eusina ogé diluyukeun jeung watek pupuhna

3. PAPASINGAN GUGURITAN

Dumasar kana eusina, guguritan téh bisa dipasing-pasing jadi sababaraha golongan, di antarana:
(1) piwulang,
(2) kakelar,
(3) pangalaman batin,
(4) kajadian, jeung
(5) surat, biantara, sawer, jeung buka pintu.

Guguritan Piwulang: “Wulang Krama”, “Wulang Murid”, “Wulang Guru” karangan R. Haji Muhamad Musa; “Asmarandana Lahir Batin” karangan R.A. Bratadiwijaya. Di handap aya cutatan guguritan “Asmarandana Lahir Batin”, beunang R.A. Bratadiwijaya. Guguritan Kakelar (rasa waas): “Dangdanggula Laut Kidul“ beunang Kalipah Apo, “Ngalayung di Tungtung Lembur” beunang M.A. Salmun, “Di jalan Tasik-Garut” beunang R. Méméd Sastrahadiprawira. Pangalaman Kabatinan: Guguritan-guguritan Haji Hasan Mustapa, Yus Rusyana, jeung Hasan Wahyu Atmakusumah. Guguritan Kajadian: “Kiamat Leutik” karangan Tubagus Jayadilaga, “Tuan Holle Pupus” dina Mitra nu Tani XII, “Konfrénsi Asia-Afrika” rumpaka dina tembang (pupuh sinom), jsté.

4. PUPUH MINANGKA DASAR GUGURITAN

Guguritan mangrupa karangan pondok wangun ugeran anu disusun ku hiji wanda pupuh. Upamana waé, “Guguritan Laut Kidul” beunang Kalipah Apo disusun dina pupuh Dangdanggula.

Aya 17 pupuh anu dipaké pikeun dadasar nyusun guguritan, nyaéta 4 sekar ageung (Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdanggula [disingget KSAD] jeung 13 sekar alit (Balakbak, Durma, Gambuh, Gurisa, Jurudemung, Ladrang, Lambang, Magatru, Maskumambang, Mijil, Pangkur, Pucung, Wirangrong). Tiap pupuh ngabogaan watek, guru wilangan, jeung guru lagu masing-masing.

a) Asmarandana: 8-i, 8-a, 8-é/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a.
b) Balakbak: 15-é, 15-é, 15-é.
c) Dangdanggula: 10-i, 10-a, 8-é/o, 7-u, 9-1, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a.
d) Jurudemung: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-1.
e) Durma: 12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i.
f) Gambuh: 7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o.
g) Gurisa: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a.
h) Kinanti: 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i.
i) Ladrang: 10-i, 4-a, 10-i, 4-a, 8-i, 12-a.
j) Lambang: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a.
k) Magatru: 12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o. I)
l) Maskumambang: 12-i, 6-a, 8-i, 8a.
m) Mijil: 10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u.
n) Pangkur: 8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-i.
o) Pucung: 12-u, 6-a, 8-é/o, 12-a.
p) Sinom: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a.
q) Wirangrong: 8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a.

NOPUPUHWATEKNA
1.Asmarandana  silih asih, silih pikanyaah, atawa mepelingan  
2.Balakbakpikaseurieun atawa banyol  
3.Dangdanggulabungah atawa agung  
4.Jurudemung  kaduhung atawa hanjakal  
5.Durma  heuras, panceg, atawa siap rék tarung  
6.Gambuh  bingung, samar polah  
7.Gurisa  pangangguran, lulucon atawa tamba kesel  
8.Kinanti  miharep atawa prihatin  
9.Ladrang  banyol atawa pikaseurieun  
10.Lambang  suka bungah, senang-senang, banyol, atawa pikaseurieun  
11.Magatru  lulucon deukeut kana prihatin  
12.Maskumambang  prihatin, sasambat, atawa nalangsa  
13.Mijil  sedih, susah, atawa cilaka  
14.Pangkur  napsu, lumampah atawa sadia rék perang  
15.Pucung  piwuruk, wawaran, atawa mépélingan  
16.Sinom  gumbira  
17.Wirangrong  éra atawa wirang  

5. TEMBANG

Tembang téh sok disebut ogé mamaos, cianjuran, tembang Sunda atawa tembang Sunda cianjuran. Ngan ilaharna mah sok disebutna tembang wungkul. Istilah tembang téh mimiti dipiwanoh kira-kira dina taun 1932-an. Tembang téh kaasup kana seni swara. Biasana nu nembang téh sok dipirig ku kacapi jeung suling,

Tembang téh mibanda sawatara lagam anu nuduhkeun tempat gelarna, upamana:
(1) Lagam Cianjuran lantaran gelarna di Cianjur,
(2) Lagam Ciawian lantaran gelarna di Ciawi, jeung;
(3) Lagam Cigawiran lantaran gelarna di Cigawir.

Malah kabéhdieunakeun aya nu disebut tembang bandungan, lantaran mimiti diwanohkeunana di Bandung.

Dina tembang cianjuran, unggal lagam ngabogaan sawatara wanda, di antarana: papantunan, jejemplangan, rarancagan, jeung dedegungan. Malah aya ogé nu disebut wanda kakawen. Ari larasna, aya nu disebut pélog, saléndro, jeung sorog. Aya ogé nu disebut laras mandalungan

Dina ulikan sastra, tembang téh kaasupna kana sastra lagu, lantaran ditulisna dina wangun rumpaka puisi anu husus pikeun dihaleuangkeun. Ari rumpaka tembang biasana sok ngagunakeun wangun ugeran sisindiran, guguritan, jeung rajah tina carita pantun. Nepi ka kiwari, tembang téh dianggap seni swara asli urang Sunda. Malah aya sawatara ahli karawitan nu nyebutkeun yén tembang téh salasahiji karya seni urang Sunda nu pangleubeutna ku ajén-inajén kahirupan. Di antara inohong tembang téh: Dalem Pancaniti, Haji Palil, Mang Bakang. R. Acé Hasan Su eb, jeung Apung S.W.

Ku lantaran tembang téh rumpakana sok ditulis dina wangun ugeran guguritan, tangtu wé dina cara nyieun (nganggit) rumpakana kudu nyoko kana aturan nulis guguritan. Ari guguritan téh ditulisna maké patokan pupuh, nyaéta puisi anu kauger (boga patokan; katangtuan) ku guru lagu, guru wilangan, jeung jumlah padalisan dina sapadana. Ari guru lagu téh nyaéta sora (vokal) dina engang panungtung kecap unggal padalisan. Ari guru wilangan nyaéta jumlah lobana engang dina unggal padalisan.

Dina sastra Sunda, pupuh téh sok dipaké ngarang guguritan jeung wawacan. Nilik kana wangunna, jumlah pupuh téh aya 17. Pupuh anu pangmindengna dipaké ngarang guguritan téh di antarana Kinanti. Sinom, Asmarandana, jeung Dangdanggula. Sok disingget jadi KSAD. ku kituna, éta opat pupuh téh sok disebut Sekar Ageung, ari sésana sok disebut Sekar Alit. Ungal pupuh mibanda watek jeung patokan anu beda-beda anu diluyukeun jeung cara ngahariringkeunana.

(SIMPAY BASA SUNDA KELAS 8)

LATIHAN 1
MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA

 1. Naon ari guguritan téh?
 2. Naon ari eusi gugritan téh?
 3. Kumaha mimitina asup guguritan ka tatar Sunda?
 4. Kumaha cara maca guguritan téh?
 5. Dumasar kana eusina, guguritan téh bisa dipasing-pasing jadi sababaraha golongan?
 6. Aya 17 pupuh anu dipaké pikeun dadasar nyusun guguritan, pék tataan hiji-hiji!
 7. Tiap pupuh ngabogaan watek, guru wilangan, jeung guru lagu masing-masing. pék tataan hiji-hiji!
 8. Naon ari tembang téh?
 9. Tembang téh mibanda sawatara lagam anu nuduhkeun tempat gelarna, pék sebutkeun!

CONTO GUGURITAN

Pupuh Durma

Lemah Cai

Moal ngejat sanajan ukur satapak, geus dipasti ku jangji.
mun tacan laksana, numpes musuh sarakah
heunteu niat seja balik,
najan palastra,
mati di medan jurit.

Nagri urang katelah Indonesia,
diriksa tur dijaring, sumirat komarana,
berkahna Pancasila,
ageman eusining nagri,
yu sauyunan,
ngawangun lemah cai.

(https://sundapura.wordpress.com/2011/09/27/pupuh-durma)

Pupuh Durma

Tatar Sunda

Tatar Sunda katelahna Parahyangan,
tanah éndah tur asri,
sarakan urang Sunda, titinggal Pajajaran,
pangwaris ti Siliwangi,
pasundan jaya,
bihari ka kiwari.

Tatar Sunda beunghar ku kabudayaan,
mupusti tali paranti,
agama darigama,
mumulé tur piara,
warisan ti nini aki,
manggapulia,
tur tetep répéh rapih.

Pupuh Mijil

Mesat ngapung putra Sang Arimbi,
jeung méga geus awor,
beuki lila beuki luhur baé, larak-lirik ninggali ka bumi,
milari sang rai,
Pangeran Bimanyu.

LATIHAN 2
MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA

 1. Ditulis dina wangun pupuh naon éta guguritan téh?
 2. Kumaha watekna éta guguritan téh?
 3. Naon témana éta guguritan téh?
 4. Naon deuih amanatna tina éta guguritan téh?
 5. Analisis guru lagu jeung guru wilangan?
 6. Naon sababna moal ngejat najan satapak?
 7. Moal balik najan nepi ka kumaha?
 8. Nagri Indonesia alus komarana ku ayana naon?
 9. Pupuh “Lemah Cai” téh ngajak naon ka urang?
 10. Naon katelahna Tatar Sunda téh?
 11. Kudu dikumahakeun budaya Sunda téh?
 12. Hidep apal, saha putra Sang Arimbi téh?
 13. Saha raina putra Sang Arimbi téh?

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI GUGURITAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-guguritan-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH GUGURITAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/guguritan-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL GUGURITAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

 1. GUGURITAN

Guguritan kadang juga disebut dangding adalah karangan pendek yang berbentuk puisi. Disebut sotéh pendek menjadi segu dibandingkan dengan tuturan, yang sama ditulis dalam bentuk tongkat. Biasanya juga merupakan peristiwa, situasi, atau subjek pemikiran. Karena perawakannya yang pendek, umumnya dada di tengkorak saya tidak berubah. Terkadang nama pupuh juga selalu digunakan dalam judul puisi, seperti “Asmarandana Lahir Batin” oleh R.A. Bratadiwijaya, “Kinanti dan Indung Turun” atas izin Kalipah Apo.

 1. SEJARAH GUGURITAN

Menurut para ahli, guguritan merupakan pengaruh dari kesusastraan Jawa. Masuklah kami selama pemerintahan Tatar Mataram (Islam). Entri bersama dengan karya sastra lain dari kanon adalah ceramah. Namun, selama saya mengajar menjadi karya sastra yang sangat populer di kami. Dari awal surat hingga laporan suatu peristiwa, ditulis dalam bentuk sketsa.

Akhir-akhir ini, apalagi jika melihat kamus, ada pernikahan dan puisi, seperti yang terlihat pada karya Dian Hendrayana, Dédy Windyagiri dan Yus Rusyana Penulis lain yang sering menulis puisi yang selalu dilestarikan dengan puisi, antara lain: , Apung s Wiratmadja, Hidayat Suryalaga, dan Hasan Wahyu Atmakusumah

Guguritan biasanya dibacakan sambil dijaring menggunakan lagu yang dikhususkan untuk pupuh. Atau, sengaja digunakan sebagai pantun di lagu Cianjuran. Umumnya kandungan tersebut disesuaikan dengan baik dengan kebiasaan menyusui

 1. MACAM-MACAM GUGURITAN

Berdasarkan isinya, puisi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, antara lain, (1) pelajaran, (2) keterampilan, (3) pengalaman batin, (4) peristiwa, dan (5) huruf, pidato, penggergaji, dan pembukaan. pintu. Guguritan Piwulang: “Wulang Krama”, “Wulang Murid”, “Wulang Guru” oleh R. Haji Muhamad Musa; “Asmarandana Lahir Batin” oleh R.A. Bratadiwijaya. Di bawah ini adalah kutipan dari puisi “Asmarandana Lahir Batin”, atas izin R.A. Bratadiwijaya. Guguritan Kakelar (rasa humor): “Dangdanggula Laut Kidul” oleh Kalipah Apo, “Ngalayung di Tungtung Lembur” oleh MA Salmun, “Melalui Jalan Tasik-Garut” oleh R. Memed Sastrahadiprawira. Pengalaman Mistik: Guguritan oleh Haji Hasan Mustapa, Yus Rusia, dan Hasan Wahyu Atmakusumah.

 1. PUPUH ADALAH DASAR GUGURITAN

Guguritan adalah karangan pendek berupa puisi gubahan gaya pupuh. Misalnya, “Guguritan Laut Kidul” milik Kalipah Apo yang ditata di dada Dangdanggula.

Ada 17 batang yang digunakan sebagai dasar penyusunan guguritan, yaitu 4 sekar besar (Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdanggula [disingkat KSAD]) dan 13 sekar kecil (Balakbak, Durma, Gambuh, Gurisa, Jurudemung, Ladrang, Lambang, Magatru, Maskumambang, Mijil, Pangkur, Pucung, Wirangrong). Setiap kanopi memiliki karakter, guru nomor, dan guru nyanyiannya sendiri-sendiri.
a) Asmarandana: 8-i, 8-a, 8-é / o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a.
b) Balakbak: 15-é, 15-é, 15-é.
c) Dangdanggula: 10-i, 10-a, 8-é / o, 7-u, 9-1, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a.
d) Jurudemung: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-1.
e) Durma: 12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i.
f) Gambuh: 7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o.
g) Gurisa: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a.
h) Kinanti: 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i.
i) Ladrang: 10-i, 4-a, 10-i, 4-a, 8-i, 12-a.
j) Simbol: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a.
k) Magatru: 12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o. SAYA)
l) Maskumambang: 12-i, 6-a, 8-i, 8a.
m) Mijil: 10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u.
n) Pangkur: 8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-i.
o) Pucung: 12-u, 6-a, 8-é / o, 12-a.
p) Sinom: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a.
q) Wirangrong: 8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a.

TIDAK ADA PUPUH yang diamati

 1. Asmarandana saling mencintai, saling mencintai, atau mepelingan
 2. Lelucon lucu atau lucu
 3. Dangdanggula senang atau hebat
 4. Menyesal atau tidak beruntung
 5. Tidur nyenyak, mantap, atau siap bertempur
 6. Gambuh bingung, kelakuannya kabur
 7. Gurisa pengangguran, bercanda atau menyembuhkan kepenatan
 8. Kinanti harapan atau perhatian
 9. Ladrang lucu atau lucu
 10. Simbol kegembiraan, kesenangan, humor, atau humor
 11. Magatru lelucon yang dekat dengan perhatian
 12. Para neo-hippies yang peduli dan pemanasan global mereka, saya beritahu Anda
 13. Mijil sedih, sedih, atau terluka
 14. Pangkur nafsu makan, berjalan atau siap berperang
 15. Pucung nasihat, tawaran, atau pengingat
 16. Sinom gumbira
 17. Malu malu atau malu
 1. TEMBANG

Lagu tersebut kadang juga disebut mamaos, cianjuran, tembang sunda atau tembang sunda cianjuran. Cuma biasanya aku selalu menyebutnya lagu saja. Istilah lagu pertama kali dikenal sekitar tahun 1932-an. Lagu termasuk dalam seni suara. Biasanya nyanyian selalu diiringi dengan kecapi dan suling,

Ada beberapa lagu yang menunjukkan tempat judulnya, seperti: (1) Lagam Cianjuran karena judulnya di Cianjur, (2) Lagam Ciawian karena judulnya di Ciawi, dan; (3) Lagam Cigawiran karena gelar sarjana di Cigawir. Bahkan seringkali ada yang disebut lagu bandungan, karena pertama kali diperkenalkan di Bandung
Dalam lagu cianjuran, setiap lagu memiliki beberapa mood, antara lain: petunjuk, jejemplangan, rarancagan, dan dedegungan. Bahkan ada yang disebut mood pernikahan. Saat ini, ada yang disebut pelog, salendro, dan sorog. Ada juga yang disebut mandalungan laras

Dalam kajian sastra lagu termasuk dalam karya sastra lagu, karena ditulis dalam bentuk puisi yang khusus untuk dinyanyikan. Ari rumpaka tembang biasanya selalu menggunakan bentuk ugeran sisindiran, guguritan, dan rajah dari cerita puisi. Sampai hari ini, lagu dianggap sebagai seni suara asli R&B. Bahkan ada sebagian musisi yang mengatakan bahwa lagu adalah salah satu karya seni R terindah dengan nilai-nilai kehidupan. Diantara tokoh-tokoh lagu tersebut adalah: Dalem Pancaniti, Haji Palil, Mang Bakang. R. Ace Hasan Su eb, dan Apung S.W.
Karena lagu selalu ditulis dalam bentuk puisi, tentunya kita dalam cara membuat (mengarang) puisi tersebut harus mengadopsi kaidah penulisan puisi. Ari guguritan ditulis dengan menggunakan standar pupuh, yaitu puisi yang bersifat kauger (memiliki kriteria; kepastian) oleh guru nyanyian, jumlah guru, dan jumlah padalisan yang sederajat. Lagu guru Ari adalah bunyi (vokal) pada suku kata terakhir dari setiap kata padalisan. Nomor hari guru adalah jumlah engang di setiap padalisan.
Dalam sastra R, pupuh selalu digunakan untuk menggubah puisi dan pidato. Dilihat dari bentuknya, jumlah tongkatnya adalah 17 buah. Sinom, Asmarandana, dan Dangdanggula. Terkadang disingkat KSAD. Oleh karena itu keempat tongkat selalu disebut Sekar Ageung, selebihnya selalu disebut Sekar Alit. Setiap rotan memiliki kebiasaan dan kriteria berbeda yang disesuaikan dengan cara penanganannya.

 1. Apakah tarik-menarik itu?
 2. Apa isi gugritan?
 3. Bagaimana Anda pertama kali memasuki kapal tunda ke Tatar R?
 4. Bagaimana cara membaca puisi tersebut?
 5. Berdasarkan isinya, apakah kapal tunda dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok?
 6. Ada 17 tongkat yang digunakan untuk dasar-dasar menyusun kapal tunda, kemas satu per satu!
 7. Setiap kantin memiliki karakter, guru bilangan, dan guru nyanyian masing-masing. , kemasi satu per satu!
 8. Lagu apa saja?
 9. Lagu memiliki ritme yang menunjukkan tempat judul, peck say!
  CONTOH GUGURITAN
  Pupuh Durma

Air Lemah

Tidak akan menguap meski hanya berupa jejak, dijamin dengan janji.
jika tidak, hancurkan musuh yang rakus
tidak ada niat untuk kembali,
najan palastra,
meninggal di bidang jurit.

Negara kita dikenal sebagai Indonesia,
diperiksa dan terjaring, sumirat komarana,
berkahna Pancasila,
ageman eusining nagri,
yu sauyunan,
membangun air tanah.

(Https://sundapura.wordpress.com/2011/09/27/pupuh-durma)
Pupuh Durma

Tatar Sunda

Tatar Sunda dikenal sebagai Parahyangan,
tanah yang indah dan indah,
sarakan urang Sunda, titinggal Pajajaran,
pewaris Siliwangi,
pasundan jaya,
bihari ka kiwari.

Tatar Sunda kaya akan budaya,
lepaskan talinya,
agama agama,
mumule dan hewan peliharaan,
diwarisi dari nenek aki,
manggapulia,
dan menjaganya tetap rapi dan rapi.
Pupuh Mijil

Mesat menerbangkan putra Sang Arimbi,
dan awannya tebal,
semakin lama semakin tinggi orangnya, lirik liris meninggalkan bumi,
mencari wajah,
Pangeran Bimanyu.
LATIHAN 2
MATERI GUGURITAN BAHASA SUNDA

 1. Ditulis dalam bentuk tongkat tarikan itu apa?
 2. Apa sifat lemparan?
 3. Apa tema lemparan?
 4. Apa amanat lempar?
 5. Analisis guru lagu dan jumlah guru?
 6. Mengapa tidak menguap melalui jalan setapak?
 7. Tidak akan kembali meskipun sampai bagaimana?
 8. Nagri Indonesia alus komarana ku ayana naon?
 9. Apa arti “Air Rendah” bagi kita?
 10. Apa yang dikenal sebagai Tatar R?
 11. Bagaimana seharusnya budaya R?
 12. Ingat, siapakah anak Sang Arimbi?
 13. Siapakah putra Sang Arimbi?

error: Content is protected !!