CARITA BABAD SUNDA

15+ CONTOH CARITA BABAD BAHASA SUNDA

CONTOH CARITA BABAD BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar CONTOH CARITA BABAD BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
CONTOH CARITA BABAD BAHASA SUNDA

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

CONTOH CARITA BABAD BAHASA SUNDA

CONTOH CARITA BABAD SUNDA 1:

Sunan Gunung Jati

Anu mimiti ngawuruk agama Islam di Cirebon, jenenganana geus kakoncara ka mana-mana, nyaéta Syéh Murdin Ibrahim Ibnu Maulana Israil, anu sok disebut ogé Syéh Maulana Hidayatulloh. Ari nelahna ayeuna wawangina Sunan Gunung Jati.

Nurutkeun Babad Cirebon, ibuna Sunan Gunung Jati téh turunan Raja Pajajaran. Kieu dongéngna.
Raja Pajajaran kagungan prameswari, putri asal ti tanah sabrang. Ti éta putri Raja Pajajaran téh gaduh putra tilu. Cikalna jenenganana Raja Cakra Buana. Nu panengah jujulukna Raja Lengara. Ari nu bungsuna wawangina Nyi Dalem Santang, ibuna Sunan Gunung Jati téa.

Dina hiji mangsa Nyi Dalem Santang téh dicandak jarah ku rakana anu cikal ka pajaratan Kangjeng Nabi di Madinah. Ti dinya tuluy ka Mekah. Barang sumping ka Mekah, Nyi Putri téh katingali ku Raja Baniisrail, tuluy dipundut rék didamel prameswari. Nyi Dalem Santang kersaeun, tapi aya pamundutna…
BACA SALENGKEPNA

CONTOH CARITA BABAD SUNDA 2:

RINGKESAN BABAD PANJALU

Prabu Borosngora téh salah sahiji raja Panjalu. Kagungan putra dua, nyaéta Raden Aria Kuning sareng Radén Aria Kancana. Nalika ngarasa meujeuhna écag ngeureunan palay, marén muru ngabagawan, anjeun na milih Radén Aria Kuning pikeun nuluykeun, manjangkeun lalakon Panjalu. Sang Prabu mungkur tatan-tatan ngabagawan miang ka Jam pang kalih kulawarga, kalebet Radén Aria Kancana.

Raden Aria Kuning jeneng raja, mingpin rahayatna kalayan wijak sana. Panjalu tingtrim kertaraharja. Hiji waktu anjeunna aya karep pa lay ngabedahkeun Situ Léngkong, tuluy ngutus mantri pikeun ngangkir ramana ka Panjalu. Hanjakal Prabu Borosngora nu tos sepuh teu tiasa nyumponan pangangkir putrana. Prabu Borosngora laju ngutus Raden Aria Kancana pikeun ngawakilan anjeunna,

Sadugina di tapelwates dayeuh, Radén Aria Kancana katut pong gawa ngantos dipapagkeun ku rakana. Orokaya Raden Aria Kuning kalah sukan-sukan ngala lauk. Ningal polah rakana kitu, Raden Aria Kancana bendu tuluy ngaburak-barik dayeuh nepi ka antukna patelak pisan jeung rakana…
BACA SALENGKEPNA

CONTOH CARITA BABAD SUNDA 3:

CARITA BABAD SUMUR BANDUNG

Sumur Bandung. Sumur Karahayuan

Sumur Bandung mère karulaynan ka rahayat Bandung
Sumur Banding mere kitraluruuan ku Dayeulh Bandung
Sumur Bandung rahayuning Dayeuh Bandung

(Bandung 25 MM 1811, Radin Adipati Wiranatakusumah 11)

Kawasna teu loba anu apal kana tulisan di luhur Éta tulisan téh mangrupa prasasti nu jadi titimangsa ayana sumur Bandung Dina éta prasasti jelas pisan ditulis Sumur Bandung mere karahayuan ka rahayat Bandung.

Sumur Bandung téh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna Kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakalna, ayana Sumur Bandung téh teu loba dipikanyaho boh ku urang Bandungna sorangan boh ku urang ti luar Bandung. Padahal, lamun ditilik tina sajarahna, Sumur Bandung téh perenahna di puseur Kota Bandung….
BACA SALENGKEPNA

CONTOH CARITA BABAD SUNDA 4:

Babad Sumedang
Pupuh Sinom

leu carita dikarang, dianggit dijicun dangding, carita tanah Sumedang, jaman baheula bihari, tapi éstu saperti, tutur anu tanpa dapur, ngan urutkeun caritana, kolot-kolot nu bihari, anu asli bibit-buitna Sumedang.

Turun manurun carila, anu tepi ka kiwari, meh sarupa caritana, kolot-kolot ménak kuring, anu jadi bibit buit, kasebut nagara Galuh, kaganti ku Pajajaran, sanga parubi Siliwangi, nu kasebut mencarkeun satanah Jawa.

Ratu-ratu sunan-sunan, nu jadi pangagung nagri, sesebutan nu baheula, cara ayeuna bupati, ngaran pangagung nagri, ratu atawana perbu, ari ayeuna nu kocap, tedak Perbu Siliwangi, tina wates sanga Perbu Linggahiang.

Jadi ratu di Sumedang, bibit tedak Siliwangi, dikebatkeun caritana, jadi ratu nu diganti, ku putra anu kakasih, sanga Perbu Linggawastu, gancangna kacarita, putra na ngan hiji istri, jeung panungtung ratu nu agama Budha….

BACA SALENGKEPNA

CARITA BABAD SUNDA 5:

BABAD CIJULANG

Kanggo urang Cijulang pituin mah, ngadangu istilah sajarah cijulang tantos émutan téh ngalayang kana “Sajarah Cijulang” anu sok diaos waktos “Ngabukutaun”. Numutkeun “Sajarah Cijulang” mah, linggihna di Ta’al, gaduh putra sapuluh, genep anu tumetep di Cijulang nyaéta Sabarudin, Karangmawangsa, Sukamawangsa, Parajasinga, Martadimangsa, sareng Ayuwetan.

Ari Aki jeung Nini Gede anu ngalalakon dina “Sajarah Cijulang”, lanceuk pangedena Jang Langas, urang Kedungrandu, ayeuna eta tempat aya keneh, jadi ngaran hiji desa di Kacamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Ari nu jadi cukang lantaran Aki Gede abur-aburan, kusabab kahayang Kenjeng Sinuwun nu jadi panguasa di Banyuwas ngawin anak awewe Aki Gede teu disaluyuan.

Inggis ku bendu Sinuwun jeung ngadenge beja rek dirurugan, Aki jeung Nini Gede sabondoroyot dibaturan ku sawidak kuren terus mentas di Jaranmaganti (Cimanganti)…
BACA SALENGKEPNA

CARITA BABAD SUNDA 6:

Babad MAJA KIDUL, DALEM SUKAHURANG Cirebon

Kira-kira dina abad ka-16 Maséhi di wéwéngkon Maja Kidul aya hiji pilemburan dekeut sisi walungan Cilongkrang. Harita mah walungan Cilongkrang téh estu jadi tempat pangjugjugan balaréa, sabab salian ti caina canembrang herang turta beresih ogé kasohor loba laukan, kayaning lauk beunteur, tawés, jeung pangpangna panglobana mah nyaéta lauk hurang.

Ari anu mingpin éta kampung téh nyaéta hiji jalma anu luhung ku élmu jembar ku pangabisa, nu asalna ti Cirebon. Jenenganana Syekh Abdul Jalil. Anjeunna diutus pikeun nyebarkeun agama Islam di wéwéngkon pakidulan.

Kusabab anjeunna reseup tuang jeung hurang, nya ti harita katelah ngarana jadi “Dalem Sukahurang” nu ayeuna makamna aya di Blok Salasa Desa Maja Selatan. Dina mancen tugasna, Dalem Sukahurang téh dibaturan ku réncangna nya éta Bapa Kelindur. Ari Bapa Kelindur téh nyaéta muridna Pangeran Cakrabuana ti Cirebon….

BACA SALENGKEPNA

CARITA BABAD SUNDA 7:

Hanjuang Beureum di Kutamaya: Sempalan Babad Sumedang

Kacaturkeun Karajaan Sumedang téh dirurug ku pasukan Karajaan Cirebon Ari sababna, Pangeran Geusan Ulun (Raja Sumedang), ngiwat Ratu Harisbaya, istri Pangeran Girilaya (Raja Cirebon). Méméh ngarurug Sumedang, pasukan ti Cirebon teh ngaraso heula, ngarumpul di hiji tempat anu tiiseun. Maksudna mah bari rék ngatur siasat.

Kacaturkeun Aki Sayang Hawu, patih Karajaan Sumedang. Lar ngaliwat katempat panyumputan pasukan Cirebon téa, kacida reuwaseunana. Tuluy baé Aki Sayang Hawu téh atuh nyamar jadi aki-aki baramaén, leumpangna ogé jajarigjeugan bari mawa iteuk. Tuluy ngadeukeutan pasukan Cirebon téa. “leu téh pasukan ti mana? Naha nyarumput di dieu?”

“Lamun Aki hayang nyaho, kami téh ti Cirebon. Arék ngarurug Sumedang. Arék maéhan Prabu Geusan Ulun,” ceuk salasaurang prajurit.

Ngadéngé jawaban kitu, geuwat Aki Sayang Hawu indit. Kituna téh tetep wé nyamar jadi aki-aki baramaén. Sanggeus jauh ti nu ngumpul téa, leumpangna ngabe lesat kawas kilat. Maksudna rék geuwat bébéja ka Prabu Geusan Ulun…
BACA SALENGKEPNA

SUMBER & REFERENSI
Dirangkum dari beberapa buku:

Sudaryat, Yayat. Spk. 2017. Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Erlangga

Héndrayana, Dian. 2016. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X). Bandung: Pustaka Jaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH CARITA BABAD BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

CONTOH CARITA BABAD BAHASA SUNDA

Ringkasan Babad Panjalu

Raja Borosngora adalah salah satu raja di Panjalu. Mereka dikaruniai dua orang putra, yaitu Raden Aria Kuning dan Raden Aria Kancana. Bila Anda merasa perlu berhenti palay, maren muru carry, Anda dan pilih Raden Aria Kuning untuk melanjutkan, perpanjang jalur Panjalu. Raja menolak untuk mengambil pengaturan untuk pergi untuk jam kedua keluarga, termasuk Raden Aria Kancana.

Raden Aria Kuning adalah nama raja yang memimpin bangsanya dengan kebijaksanaan di sana. Panjalu tingtrim kertaraharja. Suatu saat ia rela membedah Danau Lengkong, kemudian mengutus seorang perawat untuk mengantar ayahnya ke Panjalu. Sayangnya, Raja Borosngora yang sudah tua tidak bisa menyelamatkan putranya. Raja Borosngora dengan cepat mengirim Raden Aria Kancana untuk mewakilinya,

Di perbatasan kota, Raden Aria Kancana dan pong dibawa untuk ditemani rekannya. Orokaya Raden Aria Kuning kalah dalam olahraga memancing. Melihat ulah kakaknya, bagaimanapun, Raden Aria Kancana menjadi marah dan menghamburkan kota hingga dia mendapat banyak masalah dengan kakaknya.

Insiden itu terserah Raja Borosngora. Ia lalu mengutus Kampuh Jaya yang diyakini bisa mengatasinya. Akhirnya pengirim Kampuh Jaya diyakini bisa mengatasinya. Akhirnya parasea menjadi alakur lagi. Aria Kuning menyerahkan timah hitam kepada ayahnya, Aria Kancana. Sejak saat itu Aria Kancana berdiri sebagai bupati menggantikan rekannya.

Dari situ Kampuh Jaya diberi julukan Sang Guru Haji. Kemudian ia diangkat menjadi Adipati Panjalu, bekerja keras untuk memerintah negara bersama raja Aria Kancana. Pengemis itu menemukannya lagi dengan damai.
Aria Kancana digantikan oleh putra tertuanya, Sanghiang Téko (Dalem Cilangkung). Panjalu kemudian dipimpin oleh lebih banyak Dalem C, seperti Aria Kadali, Raden Marta Badadahin, Raden Marta Baya, Raden Aria Nati Baya, Dalem Sumalah, Aria Sacanata, Raden Wira Baya, Raden Wira Dipa, Raden Wira Praja, Cakranagara dan sebagainya.

CONTO CARITA BABAD SUMUR BANDUNG

Nah Bandung. Sumur Perdamaian

Nah Bandung mère karulaynan kepada masyarakat Bandung
Sumur Banding memberikan kitraluruuan oleh Dayeulh Bandung
Sumur Bandung memberkati Kota Bandung

(Bandung 25 MM 1811, Radin Adipati Wiranatakusumah 11)

Berbeda dengan tidak banyak yang mengingat tulisan diatas Bahwa tulisan tersebut merupakan Prasasti yang menjadi tanggal keberadaan Sumur Bandung Dalam Prasasti yang sangat jelas tertulis Sumur Bandung memberikan ketenangan bagi masyarakat Bandung.

Nah Bandung inilah benih yang akan lahir dan mendirikan kota Bandung sampai sekarang. Sayangnya keberadaan Sumur Bandung belum banyak diketahui baik oleh masyarakat Bandung sendiri maupun oleh masyarakat luar Bandung. Padahal jika dilihat dari sejarahnya, Sumur Bandung berada di tengah kota Bandung.

Sumur Bandung dibuat oleh Adipati Wiranatakusumah Il pada tanggal 25 Mei 1811. Tak jauh dari tempat itu juga dibangun Masjid Agung. Balai Bupati, dan alun-alun Kiwari, Sumur Bandung terletak di belakang Kantor PLN Cabang Jabar-Banten, JIn. Cikapundung Timur Bandung atau kurang lebih 100 meter sebelah timur Alun-alun Bandung dan gedung-gedung dengan Jin. Asia Afrika Bandung Letaknya cukup jauh, karena terhalang oleh Gedung PLN, walaupun jika sudah jugjug mah Sumur Bandung terletak di bagian belakang gedung PLN.

Pa Engkus Kusnadi, yang besar di Sumur Bandung saat menjadi seorang kench pada tahun 2005, harus menceritakan sejarahnya. Katanya begini: Simak ceritanya, Sumur Bandung dibuat oleh Bupati ke 2 Bandung. Raden Adipati Wiranatakusumah IL Harita, aslinya dari Subang ditemani Raden Adipati Wiranataku sumah II reus buatan di dalam hutan. Makna hutan di pos ini adalah bahwa tempat yang sekarang menjadi Sumur Bandung adalah Bakat oleh nahnay, adat telah muncul dari suatu tempat yang jauh, Raden Adipati Wiranatakusumah II menyarankan salinannya ke sebuah pohon besar. Tekanan diambil, diikat ke tanah. Kemudian dia malas menunggu pengrajin yang setia.

Kira-kira mendapatkan penyewa, Raden Adipati Wiranatakusumah II merebahkan diri, berdiri, lalu dilepas tekanan dari tekanan Item disingkirkan, dari bekas tekanan teh hingga mengubur air. Dia bercerita, salah satu orangtua tiruannya: “Deskripsi, sebagian besar bekas tekanan keluar air, apa itu air?”

“Iya… itu air Sumur Bandung. Air pagi jagal ghetto tidak akan terlihat dan damai bagi masyarakat Bandung,” jawab Raden Adipati Wiranatakusumah I.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan kekuatan Raden Adipati Wiranatakusumah yang jelas lienteu samanen, dalam satu malam bekas tekanan tch itu dibuat menjadi sumur. Tidak ada yang tahu pasti seberapa dalam sumur itu. Yang pasti, keindahan Sumur Bandung dari dulu hingga sekarang belum pernah dan tidak terpengaruh oleh air drainase Cikapundung yang berada di sebelah timur dan dibatasi oleh dinding Gedung PLN. Air Sumur Bandung berkilau. Selain itu, pengambilan air dari Sumur Bandung juga tidak mudah, harus dipesan dan dikumpulkan oleh orang-orang yang dipercaya oleh para sesepuh (kemudian teh Pa Engkus Kusnadi) atau orang yang sudah tidak asing lagi. Sebuah ember ember kecil dihubungkan dengan tali rapi sepanjang sekitar satu setengah meter.

Ada prosedur yang harus diterapkan bagi siapa saja yang ingin datang ke Sumur Bandung. Jenazah harus dalam kondisi bersih atau berwudhu. Untuk jaman almarhum Pa Engkus Kusnadi, jika ada tamu yang sengaja pergi ke Sumur Bandung dan tidak bisa melihat ke air, mereka selalu disuruh berwudhu dulu. Ari Kaharti demikian saya, karena masyarakat yang datang ke Sumur Bandung biasanya selalu mengeluh. Jadi sudah sepatutnya kita harus berwudhu juga. Selain itu, selama berada di kawasan Sumur Bandung jangan sampai panas, berisik dan tidak basah. Jika roboh, katanya tinggal menunggu akibatnya.

Sekarang Sumur Bandung sudah termasuk dalam situs yang ada di Bandung. Tentu saja kita perlu diasuh, diasuh, dan diperkenalkan pada balarea. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003, tentang “Nilai Sejarah dan Benda Purbakala”. Tapi apa buktinya? Tidak semua orang Bandung ingat ketika di sekitar Gedung PLN dekat alun-alun Bandung terdapat situs yang berisi tentang agen sejarah Kota Bandung. Sedihnya bagaimana nasib jika Sumur Bandung berada di luar gedung PLN dan tidak diurus oleh pekerja kantoran PLN? Boa-boa akan menjadi situs yang tidak sopan.

Dari hasil wawancara dengan Romo E. Kusnadi (Pegawai PLN Distribusi Jabar – Banten sekaligus sesepuh Sumur Bandung) tahun 2005.

error: Content is protected !!