MATERI CARITA BABAD SUNDA
CARITA BABAD SUNDA,  MATERI CARITA BABAD,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI CARITA BABAD SUNDA

MATERI CARITA BABAD SUNDA
Materi Carita Babad Sunda

MATERI CARITA BABAD SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI CARITA BABAD SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI CARITA BABAD SUNDA.

MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA

MATERI CARITA BABAD SUNDA

A. MEDAR PERKARA CARITA BABAD

Dina kabeungharan pustaka sunda aya sawatara naskah buhun (manuscript, handscript) nu digolongkeun kana kelompok babad. Babad nyaéta wanda carira anu ngandung ajén sajarah atawa raket hubunganana jeung sajarah. Istilah babad dina pustaka Sunda téh asalna ti Jawa. Samémehna mah disebut carita baé. Upama carita Parahiyangan, carita Ratu Pakuan jeung carita Waruga Guru. Iwal ti éta istilah séjén nu dipaké dina pustaka Sunda téh sajarah, misalkan sajarah Sukapura.

Naskah Sunda kelompok babad nu geus kapaluruh téhjumlahna kawilang réa, nu ngawengku puluhan judul saperti nu bisa katéang dina katalog-katalog naskah Sunda nu geus medal. Sawatara naskah babad téh kiwari aya nu bisa ditéangan kalawan gampang, sawaréhna deui bisa ditéangan tapi teu gampang.

Numutkeun M.A Salmun (1963) babad téh sabangsa sajarah anu henteu teges historisna, henteu beunang dicekel deleg dokuméntasina, tampolana eusina sok dibauran ku saga (sage) légénda jeung mitos atawa fabél.

Eusi babad téh umumna mangrupa carita nu aya patalina jeung hiji patempatan sarta dipercaya minangka sajarah. babad réréana ditulis dina wangun wawacan sababaraha contona nyaéta Babad Banten, Babad Cerbon, Babad Galuh, Babad Pajajaran jrrd.

B. STRUKTUR CARITA BABAD

Babad téh kaasup karya aastra wangun wawacan. ari wawacan téh umumna nganogaan unsur struktur nu maneuh, nyaéta manggalasastra (alofon), eusi, jeung panutup atawa klofon.

a. Manggalasastra Eusina sanduk-sanduk atawa ménta widi ka Nu maha kawasa jeung karuhun, sastra ménta panghampura kana kahéngkéran nu nulis atawa nu nyusun éta wawacan. Pernahna manggalsastra téh biasana di bagian hareup atawa awal, saméméh ngamimitian carita. contona:

Kasmaran panganggit gending
Basa Sunda lumayanan
Kasar sakalangkang awon
Kirang tindak tatakrama
Ngarang kirang panalar
Ngan bawining tina maksud
Medarkeun pusaka rama

b. Eusi Nyaéta poko carita tina babad. dina ieu bagian dicaritakeun lalakon babad ti mimiti kajadian, lalampahan tokoh, jeung konflik. contona:

Pupuh Asmarandana

Ari anu jadi kawit, Sangyang Prabu Boros Ngora, Mangkon Panjalu karaton, ngalajengkeun ti ramana, éstu tanah pusaka, kasebat dayeuh Panjalu, nelah dumugi ayeuna.

Ti dinya ngabangun deui, damel situ gedé pisan, anu dinga ranan Léngkong, dikinten éta legana, satus pat puluh bata, étangan nu enggeus tangtu, sakitu anu gumelar.

Sareng aya hiji deui dina tengah situ éta, nusa basa jawa pulo, nu didamel padaleman, lir kuta saputerna, situ ngawengku kadatun, mungal waas nu ningalan.

Pinggir cai bumi mantri, kalér kidul kulon wétan, bérés parélé sakabéh, katampi ku paimahan, para abdi sadaya, katingalna surup payus, tur masih anyar babakan.

Eukeur musim sarwa jadi, pepelakan rupa-rupa, kadu manggu jeruk paséh, dukuh pisitan rambutan, jeruk bali jeung kalar, jeruk manis mipis purut, kadongdong jeung gandaria.

c. Klofon Pernahna dina ahir carita minangka panutup atawa pamungkas carita. Eusina titimangsa ditulis atawa disalina éta babad dina wangun pupuh. Dina ieu bagian nu nulis ménta panghampura kana sagala rupa kakurangannana, lantaran nu nulis ngarumasakeun kahéngkéran dirina dina nulis éta babad atawa wawacan. Contona:

titimangsa tamat abdi nulis,
nuju pasaran pon,
kaleresan siang poé Senén,
sasih Juli ping sapuluh yakin,
salapan ratus muni,
sareng lima éstu,

nuju kaping opat welas muni,
Désémber sayaktos,
tahun séwu dalapan ratus kénéh,
Kangjeng Srimaraja parantos masih,
sahiji medali
tanda satya tuhu

tawis rumah tangga sim abdi
désa nu kasohor
di Maparah lungguh kuwu kénéh
tawis Prajadinata pribadi
Sih pangaksa Gusti
Abdi kaulanun.

Kasambung ku para putra nu anom di dinya matuh.

(Dicutat tina Babad Panjalu, C.M. Pleyte, 1982, k. 129-130)

C. NGARINGKES CARITA BABAD

Carita babad téh naskah aslina mah kandel pisan. Umumna bisa nepi ka ratusan kaca. ku kituna perlu pisan dijieun ringkesanana aangkan leuwih gampang mikaharti eusi carita.

Dina prosés ngaringkes téh kudu tetep mertahankeun susunan eusi jeung poko pikiran anu nulisna. Aya dua hal anu kudu dipigawé dina nyieun ringkesan.

1. mampuh mahamkeun eusi bacaan nu rék diringkes kalawan daria.
2. mampuh nyusun deui idé-idéna, bari tetep kudu mertahankeun susunan eusi jeung poko pikiran nu nulisna.

D. LENGKAH-LENGKAH NYIEUN RINGKESAN

1. Maca naskah asli. lengkah ka hiji nyaéta maca naskah aslina sacara gembleng pikeun mikanyaho kesan umum jeung maksud pangarangna.

2. Nyatet gagasan utama. sakabéh gagasan utama atawa poko pikiran nu penting kudu dicatet atawa ditandaan.

3. Nuliskeun deui carita babad. carana nyieun kotretan ringkesan maké kalimah sorangan dimasar kana gagasan utama

4. Pariksa deui. maca deui kotrétan ringkesan baru dibebener deui upama aya kasalahan.

(RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA KELAS 10)

MATERI CARITA BABAD SUNDA
LATIHAN 1

 1. Naon ari babad téh?
 2. Naon ari eusi babad téh?
 3. Naon ari manggalasastra téh?
 4. Tuliskeun kalawan singget eusi atawa poko carita tina babad?
 5. Naon ari klofon téh?
 6. Aya dua hal anu kudu dipigawé dina nyieun ringkesan. Pék sebutkeun!
 7. Jéntrékeun lengkah-lengkah nyieun ringkesan!

CONTO CARITA BABAD

Ringkesan Babad Panjalu

Prabu Borosngora téh salah sahiji raja Panjalu. Kagungan putra dua, nyaéta Raden Aria Kuning sareng Radén Aria Kancana. Nalika ngarasa meujeuhna écag ngeureunan palay, marén muru ngabagawan, anjeun na milih Radén Aria Kuning pikeun nuluykeun, manjangkeun lalakon Panjalu. Sang Prabu mungkur tatan-tatan ngabagawan miang ka Jam pang kalih kulawarga, kalebet Radén Aria Kancana.

Raden Aria Kuning jeneng raja, mingpin rahayatna kalayan wijak sana. Panjalu tingtrim kertaraharja. Hiji waktu anjeunna aya karep pa lay ngabedahkeun Situ Léngkong, tuluy ngutus mantri pikeun ngangkir ramana ka Panjalu. Hanjakal Prabu Borosngora nu tos sepuh teu tiasa nyumponan pangangkir putrana. Prabu Borosngora laju ngutus Raden Aria Kancana pikeun ngawakilan anjeunna,

Sadugina di tapelwates dayeuh, Radén Aria Kancana katut pong gawa ngantos dipapagkeun ku rakana. Orokaya Raden Aria Kuning kalah sukan-sukan ngala lauk. Ningal polah rakana kitu, Raden Aria Kancana bendu tuluy ngaburak-barik dayeuh nepi ka antukna patelak pisan jeung rakana.

Éta kajadian téh dugi ka Prabu Borosngora. Satuluyna anjeunna ngutus Kampuh Jaya nu dipercaya bisa ngungkulanana. Antukna nu ngutus Kampuh Jaya nu dipercaya bisa ngungkulanana. Antukna nu paraséa téh alakur deui. Aria Kuning masrahkeun kalungguhan ka raina, Aria Kancana. Ti harita Aria Kancana ngadeg bupati ngagentos rakana.

Ti dinya Kampuh Jaya dipaparin jujuluk Sang Guru Haji. Satuluy na anjeunna diistrénan jadi patih di Panjalu, paheuyeuk-heuyeuk ngolah nagara sinareng sang raja Aria Kancana. Panjalu tinemu deui jeung katengtreman.

Aria Kancana digentos ku putrana nu cikal, Sanghiang Téko (Dalem Cilangkung). Panjalu saterusna dipingpin ku seuweu-siwi Dalem Cilangkung, kayaning Aria Kadali, Raden Marta Badadahin, Raden Marta Baya, Raden Aria Nati Baya, Dalem Sumalah, Aria Sacanata, Raden Wira Baya, Raden Wira Dipa, Raden Wira Praja, Cakranagara jeung saterusna.

MATERI CARITA BABAD SUNDA
LATIHAN 2

 1. Naon téma carita babad di luhur?
 2. Tataan para palaku, watek jeung peran atawa kalungguhanana!
 3. Dimana latar tempat jeung waktu, sarta kumaha sausanana?
 4. Make galur naon eta carita babad téh?
 5. Naon amanat anu aya dina carita babad di luhur?
 6. Teangan hubungan tokoh jeung kajadian ieu carita babad dina kanyataan ayeuna!


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH CARITA BABAD BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI CARITA BABAD SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-carita-babad/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH CARITA BABAD SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/carita-babad-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL CARITA BABAD SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA


GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MEDAR CERITA BABAD
Dalam kekayaan literatur ada beberapa manuskrip (manuskrip, handscript) yang termasuk dalam kelompok kronik. Kronik adalah gaya karira yang mengandung nilai historis atau berkaitan erat dengan sejarah. Istilah kronik dalam literatur adalah dari Jawa. Sebelumnya saya menyebut kisahnya. Jika kisah Parahiyangan, kisah Ratu Pakuan dan kisah Waruga Guru Kecuali bahwa istilah lain yang digunakan dalam literatur adalah sejarah, misalnya sejarah Sukapura.

Naskah-naskah kelompok kronik yang telah dicari jumlahnya relatif banyak, yang mencakup puluhan judul sebagaimana dapat ditemukan dalam katalog naskah yang telah diterbitkan. Beberapa kronik sekarang tersedia yang dapat dicari dengan mudah, beberapa dapat dicari tetapi tidak mudah.

Menurut M.A Salmon (1963) kronik adalah seorang sejarawan sejarah yang tidak signifikan secara historis, tidak diperbolehkan memegang dokumentasi pendelegasian, konten tampolana selalu dicampur dengan legenda (sage) legenda dan mitos atau dongeng atau dongeng.

Konten kronik umumnya adalah cerita yang terkait dengan suatu tempat dan diyakini historis. Babad rereana yang ditulis dalam bentuk beberapa pidato misalnya Babad Banten, Babad Cerbon, Babad Galuh, Babad Pajajaran jrrd.

STRUKTUR CERITA BABAD
Kronik ini termasuk karya sastra berupa wicara. Kabel ucapan pada umumnya mendukung unsur-unsur struktur permanen, yaitu sastra (alofon), konten, dan penutup atau chophone.
Sebuah. Manggalasastra
Apakah kotak-kotak atau meminta Tuhan untuk Yang Mahakuasa dan leluhur, sastra meminta pengampunan atas kebesaran penulis atau penyusun pidato. Pernah mangalastra biasanya di depan atau awal, sebelum memulai cerita.
b. volume
Adalah subjek dari kisah kronik. dalam bagian ini diceritakan kronik dari awal peristiwa, perjalanan tokoh, dan konflik.
c. alofon
Tidak pernah di akhir cerita sebagai sampul atau akhir cerita. Apakah tanggal ditulis atau disalin kronik dalam bentuk tongkat. Pada bagian ini penulis meminta maaf atas berbagai kekurangannya, karena penulis merasakan keunggulannya dalam menulis kronik atau pidato.

IKHTISAR BABAD
Kronik adalah naskah asli saya. Secara umum dapat mencapai ratusan halaman. jadi sangat perlu untuk membuat ringkasan untuk membuatnya lebih mudah untuk memahami isi cerita.

Dalam proses meringkas perlu untuk mempertahankan set konten dan materi pelajaran dari penulis. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam membuat ringkasan.

 1. Mampu memahami isi bacaan yang ingin Anda rangkum daria.
 2. Mampu mengatur ulang ide, sementara masih harus mempertahankan satu set konten dan subjek dari penulis.

LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT RINGKASAN

 1. Baca teks asli. Langkah pertama adalah membaca teks asli secara keseluruhan untuk memahami kesan umum dan maksud dari penulis.
 2. Catat ide utamanya. semua ide utama atau sudut pandang kunci harus dicatat atau dicatat.
 3. Tulis ulang kroniknya. cara membuat sketsa ringkasan menggunakan kalimat Anda sendiri yang dipasarkan dengan ide utama
 4. Periksa lagi. baca kembali ringkasan ringkasan kembali membenarkan jika ada kesalahan.

Bagaimana? Bisakah penjelasan materi di atas menginspirasi, atau menguntungkan Anda? Jika situs web ini bias memberikan banyak manfaat jangan lupa untuk mendukung situs web ini dengan menyukai, berkomentar, dan membaginya dengan teman-teman Anda.
Mari kita bangun situs web ini bersama-sama sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dan memberikan banyak pengetahuan yang berguna bagi Anda semua.
Terima kasih

Ringkasan Babad Panjalu

Raja Borosngora adalah salah satu raja di Panjalu. Mereka dikaruniai dua orang putra, yaitu Raden Aria Kuning dan Raden Aria Kancana. Bila Anda merasa perlu berhenti palay, maren muru carry, Anda dan pilih Raden Aria Kuning untuk melanjutkan, perpanjang jalur Panjalu. Raja menolak untuk mengambil pengaturan untuk pergi untuk jam kedua keluarga, termasuk Raden Aria Kancana.

Raden Aria Kuning adalah nama raja yang memimpin bangsanya dengan kebijaksanaan di sana. Panjalu tingtrim kertaraharja. Suatu saat ia rela membedah Danau Lengkong, kemudian mengutus seorang perawat untuk mengantar ayahnya ke Panjalu. Sayangnya, Raja Borosngora yang sudah tua tidak bisa menyelamatkan putranya. Raja Borosngora dengan cepat mengirim Raden Aria Kancana untuk mewakilinya,

Di perbatasan kota, Raden Aria Kancana dan pong dibawa untuk ditemani rekannya. Orokaya Raden Aria Kuning kalah dalam olahraga memancing. Melihat ulah kakaknya, bagaimanapun, Raden Aria Kancana menjadi marah dan menghamburkan kota hingga dia mendapat banyak masalah dengan kakaknya.

Insiden itu terserah Raja Borosngora. Ia lalu mengutus Kampuh Jaya yang diyakini bisa mengatasinya. Akhirnya pengirim Kampuh Jaya diyakini bisa mengatasinya. Akhirnya parasea menjadi alakur lagi. Aria Kuning menyerahkan timah hitam kepada ayahnya, Aria Kancana. Sejak saat itu Aria Kancana berdiri sebagai bupati menggantikan rekannya.

Dari situ Kampuh Jaya diberi julukan Sang Guru Haji. Kemudian ia diangkat menjadi Adipati Panjalu, bekerja keras untuk memerintah negara bersama raja Aria Kancana. Pengemis itu menemukannya lagi dengan damai.
Aria Kancana digantikan oleh putra tertuanya, Sanghiang Téko (Dalem Cilangkung). Panjalu kemudian dipimpin oleh lebih banyak Dalem C, seperti Aria Kadali, Raden Marta Badadahin, Raden Marta Baya, Raden Aria Nati Baya, Dalem Sumalah, Aria Sacanata, Raden Wira Baya, Raden Wira Dipa, Raden Wira Praja, Cakranagara dan sebagainya.

error: Content is protected !!