BIANTARA SUNDA

CONTOH BIANTARA SUNDA

CONTO TEKS BIANTARA BASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar CONTO TEKS BIANTARA BASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belaja
r
CONTO TEKS BIANTARA BASA SUNDA.

CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)
CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)
CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)
CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)
CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)

CONTOH BIANTARA SUNDA

Biantara Laporan Ketua Panitia
dina Bubuka Pasanggiri

Assalamu’alaykum Warahmatullahi wabarakaatuh

Para wargi anu sami-sami linggih, anu dipihormat.

Puji sinareng sukur, mangga urang sanggakeun ka Alloh

Subhanallahu wa Ta’ala, anu parantos maparinan kaséhatan ka urang sadaya dugi ka tiasa kempel di ieu rohangan kalayan aya dina kaayaan séhat wal’afiat.

Solawat sinareng salam mugia salamina nganteng ka jungjunan alam Nabi Muhammad Shallalahu ‘alaihi wassalam.

Hadirin anu dipihormat, sateuacan sim kuring neraskeun sasanggem, langkung ti payun seja ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo nyanggem dina ieu mimbar.

Teu hilap, abdi ogé ngahaturkeun nuhun ka Bapa Kepala Sakola, Bapa sareng Ibu Guru, ogé ka réréncangan sadaya anu parantos ngabantos sareng ngarojong kana ieu kagiatan.Salajengna, sim kuring neda widi seja ngalaporkeun sawatara hal anu aya patalina sareng ieu kagiatan anu badé dilaksanakeun.

Hadirin, kanggo ngareuah-reuah milangkala ieu sakola anu ku urang sadaya pada mikacinta, réngréngan pangurus OSIS badé ngayakeun kagiatan Pasanggiri Biantara dina Basa Sunda. Ngabantun ieu kagiatan téh ku margi langka, basa sunda dianggap teu modéren sareng tinggaleun jaman ku masarakat umumna. Nanging kanggo OSIS di urang mah, ti ngawitan danget ayeuna, ieu kagiatan téh kedah janten primadona sakola anu diantianti ku sakur siswa di ieu sakola. Malih taun payun mah kedah ngulem pamilon pasanggiri ti sakola sanés. Urang buktoskeun ka balaréa yén sakola urang téh sajabi ti janten sakola unggulan dina widang akademik sareng olahraga, ogé janten sakola anu teu lali ka purwadaksi, anu mikacinta sareng mikahéman basa katut budayana.

Alhamdulillah, ieu kagiatan kénging pangbagéa anu kalintang saéna ti sadaya siswa. Kabuktosan, geuning unggal kelas, ti kawit kelas X dugi ka KELAS XI ngintunkeun wawakilna. Jejer biantara anu dipasanggirikeun téh aya dua rupi, nya éta perkawis 1) “Miara Lingkungan Sabagian tina Iman sareng 2) “Tarékah Ngamumulé Basa Sunda di Sakola”

Tujuan dilaksanakeunana ieu acara téh taya sanés kanggo ngaronjatkeun kacinta katut kareueus para siswa kana basa katut budaya Sunda. Sajabi ti éta, kanggo ngamalirkeun minat sareng bakat siswa SMA urang dina widang kaparigelan nyarita. Dipiharep, saréngséna ieu kagiatan lumangsung baris aya siswa di sakola urang anu parigel nyarita dina basa Sunda. Tangtos urang reueus saupami aya siswa réréncangan urang anu mahér ngagunakeun basa Sunda, sajaba ti mahér basa Indonésia, basa Inggris atanapi basa asing séjénna.

Peryogi kauninga, para pamilon dina ieu pasanggiri antar kelas téh sadayana aya tilu puluh genep urang. Pamilon pameget aya dalapan belas urang, pamilon istri aya dalapan belas urang. Éta para pamilon téh utusan ti kelas X aya dua belas urang, kelas XI aya dua belas urang, sareng KELAS XI aya dua belas urang. Ku seueurna pamilon sareng ayana wawakil ti unggal kelas ieu téh cicirén yén basa Sunda dugi ka kiwari masih kénéh dimumulé ku siswa di sakola urang.

Hadirin, ieu kagiatan téh baris lumangsung dua dinten. Dinten ieu kanggo kelompok pameget, dinten énjing kanggo kelompok istri. Para piunggul baris ditangtukeun ku Girang Pangajén. Kaleresan anu jadi jurina téh Ibu Bapa Guru anu ngawulang basa Sunda tur anu dipikareueus ku urang sadayana. Simkring ngahaturkeun nuhun ka Ibu Bapa Guru anu parantos sayogi janten girang pangajén ieu pasanggiri biantara.

Kanggo para piunggul boh pameget boh istri, masing-masing baris dilélér hadiah tropi sareng beasiswa ti Bapa Kapala Sakola.

Ku margi kitu, abdi ngahaturkeun wilujeng tandang ka para pamilon Pasanggiri Biantara Basa Sunda. Hayu urang mumulé basa sareng budaya Sunda ku urang sadayana.

Rupina laporan anu tiasa didugikeun ku sim kuring salaku pupuhu panitia dicekapkeun sakieu. Tangtos waé lancarna ieu acara teu leupas tina bantosan sareng pangrojong Bapa miwah Ibu Guru, sareng réréncangan sadayana. Ku margi kitu, sakali deui sim kuring ngahaturkeun réwu-réwu nuhun, sareng mugia janten amal ibadah anu baris kenging ganjaran ku rupi-rupi kasaéan ti Alloh Subhanallahu wa Ta’ala.

Pamungkas, sim kuring seja nyuhunkeun dihapunten bilih salami tatahar sareng ngalaksanakeun ieu kagiatan masih kénéh katawis aya kakirangan sareng kalepatan. Ku margi kitu sim kuring miharep saran sinareng pangajarna ti Bapa atanapi Ibu Guru.

Kalih ti éta, sim kuring seja agung nya paralun neda jembar pangaksami saupami salami sasanggem ngadugikeun laporan aya tata titi tindak tanduk anu kirang sapagodos, aya saur anu teu kaukur aya sabda anu teu kaungang, sareng tutus langkung képang halang mugia kersa ngahapunten.

Sakitu anu kapihatur.

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh

(BUKU BASA SUNDA URANG KELAS 11)

LKPD 1

 1. Naon tujuanana dilaksanakeun pasanggiri biantara téh?
 2. Naon jejer biantara anu dipasanggirikeun téh?
 3. Naha pangurus OSIS di éta sakola bet milih kagiatan pasanggiri biantara?
 4. Naon anu dipiharep ku panitia tina hasil éta kagiatan anu dilaksanakeun téh?
 5. Tétélakeun mangpaatna tina diayakeun eta pasanggiri biantara téh?
 6. Tataan kauntunganana saupama urang parigel nyarita dina basa Sunda?
 7. Naon sababna urang kudu ngarasa reueus kana basa jeung budaya Sunda?
 8. Naha urang bet kudu ngamumulé basa katut budaya Sunda?
 9. Kumaha koméntar hidep kana eusi laporan di luhur?
 10. Kecap-kecap naon anu teu kaharti ku hidep dina bacaan di luhur? Tuliskeun sarta paluruh hartina dina kamus!

BIANTARA KETUA OSIS

Assalamu’alaikum Warrahmatullohi Wabarrakatuuh.

Sampurasun!

Bapa Kapala Sakola anu ku sim kuring dipihormat, Bapa kalih Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat, Sareng réréncangan sadaya anu ku sim kuring dipikanyaah.

Puja sareng puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, solawat sareng salam mugi ngocor ka jungjunan alam Nabi Muhammad Saw. Ku kersa Mantenna, dinten ieu urang tiasa kumpul ngariung dina acara bubuka Pekan Kreativitas Siswa (PKS) semester hiji.

Bapa sareng Ibu Guru hormateun sim kuring, ogé réréncangan sadaya,
Dinten ieu téh mangrupi dinten ngawitan kagiatan Pekan Kréativitas Siswa anu dilaksanakeun saseméster sakali. Salami saminggu ka payun, urang sadaya bakal ningalikeun sagala katiasa payuneun Bapa sareng Ibu Guru, boh dina widang akademik, olahraga, boh dina widang kasenian. Kitu deui sadaya organisasi sareng ékstrakurikulér, bakal mintonkeun hasil diajarna salami ngiringan éta kagiatan.

Husus dinten ieu, saparantosna acara dibuka ku Bapa Kapala Sakola, anu ditandaan ku nakol goong sareng ngaleupaskeun balon, bakal diteraskeun ku paradeu atanapi pawéy ti unggal ékstrakurikulér. Éta paradeu bakal dipingpin ku tim marching band, dituturkeun ku anggota Pasus Paskibra, teras PMR, Pramuka, IRMA, éskul kasenian, olah raga, KIR (Karya Ilmiah Remaja), sarta ditutup ku anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Tangtos baé sadayana bari mintonkeun kaparigelanana.

Bapa kalih Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat, ogé réréncangan sadaya,
Ieu kagiatan téh mangrupi kasempetan pikeun urang sadaya némbongkeun kréativitas hasil diajar salami ieu. Anu resep kana kasenian, aya lomba tari, ngawih, marawis, sareng dangdutan. Anu resep olah raga, aya putsal, voli, catur, bulu tangkis, sareng ténis méja. Anu resep kana diajar, apan aya cerdas cermat sareng réngking satu. Kitu deui dina widang kaagamaan aya MTQ sareng adan. Dina widang basa ogé henteu kakantun. Pikeun basa Sunda, aya pasanggiri ngadongéng sareng pupuh, basa Indonésia aya nyerat cerpen sareng maca puisi, sareng basa Inggrisna aya story telling. Atuh anu resep kana fashion, kapan aya lomba putra putri batik. Pokona lengkep pisan. Unggal kelas wajib ngintunkeun wawakilna. Anu janten pinunjul, kin bakal diutus ngawakilan sakola pikeun ngiringan lomba di tingkat kabupatén. Ku kituna, sim kuring miharep ka sadayana, sangkan enya-enya dina némbongkeun pangabisa, ulah dianggo heureuy. Komo upami janten papaséaan di antara urang mah, kacida dipahingna. Témbongkeun sportivitas dina lomba, témbongkeun mun hasil didikan guru-guru urang sadaya téh a aya hasilna.

Hadirin anu sami linggih,
Rupina mung sakieu pamapag anu ku sim kuring didugikeun, mugi mugi salami ngalaksanakeun Pekan Kréativitas Siswa ieu urang dipaparin kaséhatan sareng kakiatan ku Allah Swt. Atuh kagiatan ogé tiasa dilaksa nakeun kalawan lungsur-langsar. Aamiin ya Robbal alamin. Hapunten bilih aya kalepatan atanapi ucap anu kirang merenah kadanguna.

Billahitaufikwal hidayah, wassalamu’alaikum warrahmatullahiwa barrakatuh.
(Rancage Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTs Kelas IX, penerbit Pustaka Jaya, medal taun 2017, Kaca 18-20)

Latihan 1

 1. Ngeunaan naon biantara di luhur téh?
 2. Saha anu biantarana?
 3. Kagiatan naon waé anu diayakeun dina acara bubuka kagiatan?
 4. Naon waé widang lomba anu bakal diayakeun?
 5. Eusi biantarana aya dina alinéa ka sabaraha?
 6. Téangan kecap-kecap asing anu aya dina naskah biantara sarta téangan hartina dina basa Sunda!
 7. Asupkeun babagian biantarana kana tabél di handap!
 8. Téangan kecap-kecap anu murwakanti!
 9. Téangan kecap-kecap anu teu kaharti, tuluy téangan hartina dina kamus!

SUMBER & REFERENSI

Dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA) BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biantara-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biantara/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, se Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PIDATO BAHASA SUNDA
A. PENGERTIAN PIDATO

Pidato adalah berbicara di depan orang banyak, dengan konten sesuai dengan tujuan yang ingin Anda sampaikan. Pidato biasanya menggunakan bahasa hormat karena itu menghormati audiens yang mengisap pidato

Itu termasuk pidato informal misalnya pidato ulang tahun, keramaian lembur, acara hiburan, dan rekan senegaranya. Hari meliputi pidato formal seperti pidato di rapat, rapat, upacara agung, dan acara resmi lainnya.

Metode atau teknik bicara yang harus diketahui meliputi,
1. Metode Penalaran atau metode menghafal, adalah ucapan yang dikirimkan sesuai dengan teks yang telah disiapkan sebelumnya. Tentu saja ucapan ditransmisikan atau dihafal setelah teks
2. Metode membaca teks, adalah pidato yang menggunakan teks dalam praktek, pidato membaca apa pun yang ada dalam teks
3. Metode pencatatan inti (extemporaneous), adalah pidato dengan catatan hal-hal penting yang ingin Anda sampaikan.
4. Metode langsung (impromtu), adalah pidato langsung tanpa menyiapkan teks. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah berhati-hati atau ahli dalam menyampaikan pidato

2. STRUKTUR TEKS PIDATO

Pidato memiliki struktur umum, terdiri dari bagian pengantar, konten dan penutup.
1. Bagian pengantar termasuk salam pengantar, kata pengantar (terutama untuk Muslim), salam hormat kepada audiens, dan terima kasih kepada penyelenggara acara yang telah memberikan kesempatan.
2. Bagian konten menjelaskan tujuan atau tujuan pidato, dan menyampaikan konten pidato.
3. Bagian penutup biasanya berisi kotak jika ada banyak kata yang salah atau tidak pantas selama percakapan, meringkas isi pidato, berdoa, dan mengakhiri pidato dengan salam penutup.

3. MENYUSUN PIDATO

Berikut ini adalah metode atau langkah-langkah untuk menulis teks pidato

1. Topik saat ini
Topik atau tema pidato harus aktual, sesuai dengan situasi dan kondisi, yang sekarang didukung. Jangan membahas topik yang sudah ada untuk sementara waktu atau topik yang masih relevan
2. Rangkayna weweg
Buat rangaky berdasarkan pengantar, konten, dan sampul. Jangan lupa untuk menggunakan ejaan yang benar
3. Eusina mundel
Isi pidato harus sangat bermanfaat dan bermanfaat
4. Bahasa yang lebih baik
Bahasa yang digunakan harus kaya dan kaya nku bahasa mamanis. Itu dapat diperkaya dengan sindiran, ucapan dan peribahasa, membaca kutipan referensi atau kalimat yang dipilih (kata mutiara) yang disampaikan oleh karakter

4. MENYAMPAIKAN PIDATO

Untuk menyampaikan ucapan dan ketertiban yang lebih baik, ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu

 1. Suara (artikulasi)
  Suara harus berbeda dan berani. Bentes berbicara dengan lancar dan tidak banyak bicara
 2. Lambat (intonasi)
  Lentong harus nyaman, jangan menyampaikan bahasa RFA dengan lentong bahasa Indonesia
 3. Wirahma
  Terkait dengan kecepatan cantik atau tarik halona dalam ucapan. Jangan terburu-buru terlalu banyak jangan terbang terlalu banyak harus bisa mengatur lebah di tempat yang seharusnya cantik atau cepat, lebah harus menarik atau halon
 4. Nada
  Terkait dengan rasa isi pidato. Jika sukacita harus diungkapkan dengan nada bahagia, jika kesedihan harus diungkapkan dengan nada sedih
 5. Perumpamaan (ekspresi / mimikri)
  Perumpamaan atau perumpamaan berhubungan dengan nada suara, sesuai dengan isi pidato
 6. Pasang peta (gerakan)
  Gerakan tubuh yang efektif tidak berlebihan. Biasanya memposting peta mengikuti ritme dan nada pidato

Pidato KEPALA MAHASISWA

Assalamu’alaikum Warrahmatullohi Wabarrakatuuh.

Sampurasun!

Ayah Kepala Sekolah yang oleh sim saya dihormati, Ayah dari dua Ibu Guru yang oleh sim saya dihormati, Dan semua teman yang oleh sim saya dicintai.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, shalawat dan salam semoga tercurah untuk keagungan fitrah Nabi Muhammad SAW. Atas kehendak Mantenna, hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara pembukaan Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) semester satu.

Ayah dan Ibu menghormati sim saya, serta semua teman,
Hari ini merupakan hari dimulainya kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa yang dilaksanakan satu kali dalam satu semester. Selama minggu depan, kita semua akan menunjukkan semua kemampuan di depan Ayah dan Ibu, baik di bidang akademik, olahraga, atau di bidang seni. Demikian juga semua organisasi dan ekstrakurikuler, akan menampilkan hasil belajar selama mengikuti kegiatan.

Khusus hari ini, setelah acara dibuka oleh Kepala Sekolah yang ditandai dengan pelepasan goong dan balon, akan dilanjutkan dengan pawai atau tugas dari masing-masing ekstrakurikuler. Pawai akan dipimpin oleh tim marching band, diikuti oleh anggota Pasus Paskibra, kemudian PMR, Pramuka, IRMA, sekolah seni, olahraga, KIR (Karya Ilmiah Pemuda), dan ditutup oleh anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Tentu saja dia semua sambil menunjukkan perhatian.

Bapak dan Ibu di hormati oleh sim saya, begitu juga teman-teman semua,
Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk menunjukkan kreativitas hasil belajar selama ini. Bagi yang tertarik dengan seni, ada lomba tari, ngawih, marawis, dan dangdut. Yang suka olahraga ada putsal, voli, catur, bulu tangkis, dan tenis meja. Siapa yang suka belajar, tapi ada kecerdasan yang cermat dan peringkat satu. Jadi lagi-lagi di bidang agama ada MTQ dan adan. Di bidang bahasa juga tidak ketinggalan. Untuk bahasa Sunda ada lomba berbicara dengan pupuh, untuk bahasa Indonesia ada lomba menulis cerpen dan membaca puisi, dan dalam bahasa Inggris ada story telling. Saya tertarik dengan fashion, setiap ada lomba batik putra putri. Pohonnya sangat lengkap. Setiap kelas harus mengirimkan perwakilan. Yang berprestasi, sanak saudara akan ditugaskan mewakili sekolah untuk mendampingi lomba di tingkat kabupaten. Jadi, sim saya berharap untuk semua, jadi ya-ya dalam menunjukkan kemampuan, jangan bekerja keras. Bahkan jika ada perselisihan di antara kami, itu sangat sulit. Tunjukkan sportivitas dalam perlombaan, tunjukkan kepada guru hasil pendidikan semua tidak ada hasilnya.

Penonton duduk bersama,
Sepertinya hanya itu yang saya sebutkan, semoga selama kita menyelenggarakan Pekan Kreativitas Mahasiswa ini, kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT. Aktivitas yang saya lakukan juga bisa dilakukan dengan drop-down. Aamiin dari Robbal alamin. Saya menyesal mendengar bahwa Anda melakukan kesalahan atau mengatakan sesuatu yang tidak pantas.

Billahitaufikwal hidayah, wassalamu’alaikum warrahmatullahiwa barrakatuh.
(Rancage Belajar Bahasa Sunda Untuk Siswa Kelas IX SMP/MTs, penerbit Pustaka Jaya, terbitan 2017, Hal 18-20)

Latihan 1

 1. Pernyataan di atas tentang apa?
 2. Siapa pembicaranya?
 3. Kegiatan apa saja yang diadakan pada acara pembukaan kegiatan tersebut?
 4. Balapan lapangan apa yang akan diadakan?
 5. Berapa isi pidatonya dalam paragraf?
 6. Cari kata-kata asing dalam teks pidato dan cari artinya dalam bahasa Inggris!
 7. Masukkan bagian-bagian pidato ke dalam tabel di bawah ini!
 8. Temukan kata-kata yang murwakanti!
 9. Cari kata-kata yang tidak kamu mengerti, lalu cari artinya di kamus!
error: Content is protected !!