BIANTARA SUNDA

15+ CONTOH NASKAH BIANTARA BAHASA SUNDA

15+ CONTOH NASKAH BIANTARA BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar 15+ CONTOH NASKAH BIANTARA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belaja
r
15+ CONTOH NASKAH BIANTARA BAHASA SUNDA.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

15+ CONTOH NASKAH BIANTARA BAHASA SUNDA

CONTOH NASKAH BIANTARA 1

Ngamumulé Bahasa katut Budaya Sunda

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Sugrining puji kalih syukur urang sanggakeun ka dzat Illahi Robbi, Alloh Subhanahuata’ala, anu parantos maparin taofik sareng hidayah ka urang sadaya, maparin nikmat alit ni’mat ageung nu taya kendatna dugi ka urang tiasa riung kempel di ieu tempat teu aya sanés anging ku kudrat sareng irodat ti manten-Na.

Ogé teu hilap solawat miwah salam mugia salamina ngocor ngagolontor ka paduka alam jungjungan urang sadaya, nyatana Habibana Wanabiyana Muhammad Saw., ka sadaya kulawargan, ka para sahabatna, tug tiasa dugi ka urang sadaya salaku umatna, mudah-mudahan kéngéng safatul uzma ti mantennta engké di yaumal zaja walhisab, amin ya robbal alamin.

Bapa miwah Ibu girang pangajén nu ku sim kuring dipihormat,       
Bapa pupuhu panata calagara katut réngrenganana anu ku sim kuring dipihormat,
Bapa miwah Ibu guru pangaping anu ku sim kuring dipihormat, Ogé teu hilap ka sadaya réréncangan para pamilon anu sami hadir anu ku sim kuring dipikaasih tur dipikahéman.

Dina ieu kasempetan, sim kuring badé ngadugikeun biantara anu ngabantun téma ‘ Ngamumulé Bahasa katut Budaya Sunda’ dina raraga pasanggiri biantara Basa Sunda tingkat SMP sakabupatén Garut.

Bapa miwah Ibu katut réréncangan sadayana, sakumaha anu parantos kauninga ku sadayana, dina alam nu modern ieu, alam téhnologi nu sarwa canggih, otak manusa parantos dilindih ku otak sarwa komputer, ngitung, nulis, balanja, jeung loba deui aktifitas séjén nu diganti ku kinerja komputer. Hal ieu mun ditilik tina sisi hemat energi mémang hémat, tapi balukar nu karandapan ku awak panyakit ngantri, panyawat ngantay paheula-heula narajang kana awak. Can deui balukar kana gawéna otak nu seueur reureuhna daya pamikiran teu kaasah nu akibatna panyakit poho jeung limpeuran teu mungguh di budak teu di kolot, nyimbutan tur ngalimpudan ingetan jeung pikiran manusa.

Ku ayana otak manusa kalindih ku komputerisasi, balukar séjén nu tumiba, basa katut budaya ogé ngilu ngarandapan jadi korban dunia maya. Sékésélér tuturunan Sunda geus loba nu teu wanoh kana basana sorangan, angot kana budayana. Urang Sunda geus teu apal naon hawu, naon dulang, naon aseupan. Nu apal téh méjikom, méjikjér, raiskuker jeung sajabana. Maun dina budaya geus teu wanoh kana calung, angklung, rénténg, réog, beluk, wawacan jeung sajabana. Nu apal téh brigdance, jes, roker, jeung musik-musik atah adol séjénna.

Ku ayana hal éta ka sadayana sékésélér Sunda hayu urang mumulé basa urang, ku urang da keur urang. Hayu urang piara budayana ku sadayana para wanoja, jajaka kalebet lansia, margi badé saha deui nu nyaah deudeuh kana basa katut budaya  Sunda iwal ti urang salaku masarakat Sunda pituin. Hayu urang ronjatkeun budaya urang sangkan nanjeur tur nyandang wibawa jeung komara.

Basa katut budaya Sunda mangrupa salah sahiji élémén nu ngawangun kana nanjeur jeung euyeubna budaya bangsa, moal aya budaya nasional mun teu dirojong ku budaya daérah. Budaya dérah mangrupa akarna budaya nasional, lamun akarna geus paregat jeung rarapuh tanwandé tangkalna bakal runtuh, dina hal ieu nu dimaksud tangkal nya éta budaya bangsa nu ngawujud jadi budaya nasional.

Para Bapa, Ibu, nu dipihormat miwah réréncangan sadaya nu dipiasih, sakali deui sim kuring umajak hayu urang mumulé basa katut budaya urang, margi moal aya deui nu baris nyaah tur deudeuh kana budayana iwal ti bangsana. Aya paribasa basa téh cicirén bangsa.

Rupina mung sakitu nu tiasa didugikeun ku sim kuring, bilih aya ungkara basa nu luhur saur bahé carék, bobo sapanon carang sapakan dina cumarios, ka sadayana neda tawakup anu kasuhun. Nyanggakeun sabrang salayan kalebet cabé mah henteu, nyanggakeun hatur lumayan kalebet saé mah henteu.

Amit mundur amit mungkur, wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

(PRASADA BASA SUNDA KELAS 8)

Latihan Soal & Kunci Jawaban

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

CONTOH NASKAH BIANTARA 2

Ngamumulé Basa Sunda di Lingkungan Sakola

Bismilahirohmanirohim
Assalamualaikum wr.wb
Bapa miwah ibu girang pangajén anu ku simkuring dipihormat, ogé hadirin sadaya anu sami hadir anu ku sim kuring dipihormat.
Alhamdulillah wa syukrulillah, dina danget ieu sim kuring baris ngadungikeun biantara anu jejerna “Ngamumulé Basa Sunda di Lingkungan Sakola”. Naon margina? Kumargi, basa Sunda téh basa daérah anu kaasup kana kabudayaan daérah. Basa Sunda téh basa anu diagungkeun ku urang Sunda. Jalaran urang sadaya putra daérah seuweu-siwi Pasundan, nu matak wajib ngamumulé basa Sunda dina kahirupan sapopoé. Namung, hanjakalna dina mangsa kiwari basa Sunda anu kasohor lemesna téh tos méh-méhan teu diadaban ku para nonoman. Tah, nilik kaayaan kitu, urang salaku bibit-buit Ki Sunda kedah kumaha atuh? Dina perkara ieu pisan, sim kuring baris babalagonjangan ngadugikeun pamadegan sim kuring.
Urang salaku seuweu-siwi Siliwangi kedah ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoé. Numatak ayeuna mah Kabupatén Cianjur tos ngarintis sadaya lembaga kaasup sakola, yén dina saminggu téh aya poé basa Sunda.
Dina lebah dieu pisan sim kuring umajak ka sadayana, hayu urang rojong ieu program téh, urang biasakeun nyarita ku basa Sunda. Da kapan, geuning tacan sakum sakola di Cianjur ngarojong kana ieu program, malihan, aya sakola teu teu apal-apal acan kana éta program téh.
Saupama sakumna sakola ngarojong tur ngalaksanakeun ieu program, tangtos baé tarékah miara jeung ngamumulé basa Sunda téh langkung ronjat.
Prak! Urang rampak gawé babarengan ngahudagkeun deui komara basa Sunda wewengkon Cianjur nu kasohor lemes basa lemes budi.
Saupama lain ku urang dipiara dimumulé, badé ku saha deui basa Sunda dijaga-diraksa? Naha urang téga jolédar ka basa indung urang sorangan? Saupama leungit basa Sunda, tangtu leungit ogé budaya jeung jati diri urang Sunda.
Ampun paralun teu pisan-pisan seja mapatahan ngojay ka meri, utamina ka para budayawan katut inohong basa Sunda, ieu mah pilakadar tawis asih ti nonoman nu buta tulang buta daging, nu ngaraos cinta tur reueus ka basa jeung lemah caina. Cag.
Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu’alaikum Wr. Wb.

(MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA)

Latihan Soal & Kunci Jawaban

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

CONTOH NASKAH BIANTARA 3

Basa Indung Alat Pangwaris Budaya

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Puji sinareng sukur teu kendat urang galindengkeun ka Alloh SWT, réhna ku panangtayungan Mantenna, urang tiasa miéling “Poé Basa Indung Internasional” tanggal 21 Pebruari 2007, kalayan téma “Basa Indung Alat Pangwaris Budaya”.

Jawa Barat boga udagan sangkan jadi “Daérah Budaya dan Daérah Tujuan Wisata Andalan Tahun 2010”, merenah pisan lantaran mibanda pirang-pirang poténsi warisan (pusaka) nu luhur ajénna.

Salasahiji pusaka budaya nu boga ajén penting keur masarakat Jawa Barat téh basa daérah; nyaéta basa Sunda, basa Cirebon jeung basa Melayu Betawi nu masih kénéh hirup tur mekar di masarakat Jawa Barat. Tarékah pikeun ngamumulé, ngamekarkeun jeung ngamangpaatkeun basa daérah-nu sok disebut basa indung téa-geus diatur dina Perda Jawa Barat No. 5 Taun 2003 ngeunaan “Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah”.

Basa indung, lain ukur pikeun alat komunikasi, tapi jadi alat pamekar jeung pangrojong katut alat rékam nu éféktif kana karancagéan budaya lokal (local genius). Eta téh salasahiji kakuatan jati diri jeung cicirén atawa idéntitas hiji bangsa.

Nya ku lantaran kalintang pentingna basa indung, nepi ka meunang panitén ti masarakat dunya. United Nations Education Scientific and Cultural Organication (UNESCO) ti taun 1951 geus ngarékomendasikeun basa indung jadi basa panganteur di dunya atikan. Dumasar kana panalungtikan UNESCO, nya ébréh katémbong yén basa indung di sakuliah dunya téh hiji mangsa mah baris musna atawa ilang lantaran ditaringgalkeun ku panyaturna. Salasahiji tarékah pikeun ngungkulanana, bulan November 1999 UNESCO geus netepkeun unggal tanggal 21 Pébruari dipiéling minangka “Poé Basa Indung Internasional”. Ti dinya aya tarékah mulangkeun deui kahéman jeung kanyaah masarakat dunya kana tatapakan budaya lokal. Nya indung pisan nu boga pancén awal ngajajapkeun bangsana kana kahirupan kasoléhan sosial nu luhung ajénna, bari napak kana agama jeung budaya daérah. Pangpangna di Jawa Barat, dipiharep baris kawangun masarakat nu rancagé (cageur, bageur, bener, pinter, singer, teger, pangger, wanter, cangker).

Sim kuring reueus pisan tur kalintang ngajénanana ka masarakat nu maké, miara jeung ngamumulé basa daérah. Tangtu nu jadi udagan téh, basa daérah bisa némbongkeun éksisténsina, bisa manjang hirup-hurip, terus mekar marengan jaman. Basa daérah teu kalindih, najan dina alam kasajagatan pirang-pirang basa ti mancanagara milu makalangan di sarakan urang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata gawé bareng deui jeung Paguyuban Pangarang Sastra Sunda (PP-SS) katut Universitas Padjadjaran pikeun miéling “Poé Basa Indung Internasional”. leu kagiatan nu kadua kalina acarana baris dipuseurkeun di Aula Unpad Bandung, 21 Pebruari 2007.

Pamungkas catur, sim kuring kalintang nganuhunkeunana ka sadaya pihak nu tos ngarojong acara miéling “Poé Basa Indung Internasional”. Mugia ieu kagiatan téh jadi motivasi pikeun ngahudangkeun deui masarakat panyatur basa indung di unggal wewengkon. Lian ti éta, sim kuring asmana Pamaréntah Jawa Barat umajak ka unggal Pamaréntah Kabupaten/Kota sa-Jawa Barat pikeun Mieling Poe Basa Indung Internasional (PBII) di saban daérah, ku cara ngayakeun pirang-pirang kagiatan nu patali jeung miara, ngamumulé, ngamekarkeun tur ngamangpaatkeun basa, sastra jeung aksara daérah.

Wilujeng Micling Poé Basa Indung Internasional, mugia urang sadaya teu kendat miara basa daérah (basa indung).

Dicutat tina Buklet Miéling PBII 21 Pébrurai 2007 di Aula Unpad (kaca: 7-8).
(Panggelar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, penerbit Erlangga, medal taun 2017, Kaca 10-11)

Latihan Soal & Kunci Jawaban

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

SUMBER & REFERENSI

Dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai 15+ CONTOH NASKAH BIANTARA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biantara-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biantara/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, se Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PIDATO BAHASA SUNDA
A. PENGERTIAN PIDATO

Pidato adalah berbicara di depan orang banyak, dengan konten sesuai dengan tujuan yang ingin Anda sampaikan. Pidato biasanya menggunakan bahasa hormat karena itu menghormati audiens yang mengisap pidato

Itu termasuk pidato informal misalnya pidato ulang tahun, keramaian lembur, acara hiburan, dan rekan senegaranya. Hari meliputi pidato formal seperti pidato di rapat, rapat, upacara agung, dan acara resmi lainnya.

Metode atau teknik bicara yang harus diketahui meliputi,
1. Metode Penalaran atau metode menghafal, adalah ucapan yang dikirimkan sesuai dengan teks yang telah disiapkan sebelumnya. Tentu saja ucapan ditransmisikan atau dihafal setelah teks
2. Metode membaca teks, adalah pidato yang menggunakan teks dalam praktek, pidato membaca apa pun yang ada dalam teks
3. Metode pencatatan inti (extemporaneous), adalah pidato dengan catatan hal-hal penting yang ingin Anda sampaikan.
4. Metode langsung (impromtu), adalah pidato langsung tanpa menyiapkan teks. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah berhati-hati atau ahli dalam menyampaikan pidato

2. STRUKTUR TEKS PIDATO

Pidato memiliki struktur umum, terdiri dari bagian pengantar, konten dan penutup.
1. Bagian pengantar termasuk salam pengantar, kata pengantar (terutama untuk Muslim), salam hormat kepada audiens, dan terima kasih kepada penyelenggara acara yang telah memberikan kesempatan.
2. Bagian konten menjelaskan tujuan atau tujuan pidato, dan menyampaikan konten pidato.
3. Bagian penutup biasanya berisi kotak jika ada banyak kata yang salah atau tidak pantas selama percakapan, meringkas isi pidato, berdoa, dan mengakhiri pidato dengan salam penutup.

3. MENYUSUN PIDATO

Berikut ini adalah metode atau langkah-langkah untuk menulis teks pidato

1. Topik saat ini
Topik atau tema pidato harus aktual, sesuai dengan situasi dan kondisi, yang sekarang didukung. Jangan membahas topik yang sudah ada untuk sementara waktu atau topik yang masih relevan
2. Rangkayna weweg
Buat rangaky berdasarkan pengantar, konten, dan sampul. Jangan lupa untuk menggunakan ejaan yang benar
3. Eusina mundel
Isi pidato harus sangat bermanfaat dan bermanfaat
4. Bahasa yang lebih baik
Bahasa yang digunakan harus kaya dan kaya nku bahasa mamanis. Itu dapat diperkaya dengan sindiran, ucapan dan peribahasa, membaca kutipan referensi atau kalimat yang dipilih (kata mutiara) yang disampaikan oleh karakter

4. MENYAMPAIKAN PIDATO

Untuk menyampaikan ucapan dan ketertiban yang lebih baik, ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu

 1. Suara (artikulasi)
  Suara harus berbeda dan berani. Bentes berbicara dengan lancar dan tidak banyak bicara
 2. Lambat (intonasi)
  Lentong harus nyaman, jangan menyampaikan bahasa RFA dengan lentong bahasa Indonesia
 3. Wirahma
  Terkait dengan kecepatan cantik atau tarik halona dalam ucapan. Jangan terburu-buru terlalu banyak jangan terbang terlalu banyak harus bisa mengatur lebah di tempat yang seharusnya cantik atau cepat, lebah harus menarik atau halon
 4. Nada
  Terkait dengan rasa isi pidato. Jika sukacita harus diungkapkan dengan nada bahagia, jika kesedihan harus diungkapkan dengan nada sedih
 5. Perumpamaan (ekspresi / mimikri)
  Perumpamaan atau perumpamaan berhubungan dengan nada suara, sesuai dengan isi pidato
 6. Pasang peta (gerakan)
  Gerakan tubuh yang efektif tidak berlebihan. Biasanya memposting peta mengikuti ritme dan nada pidato

Alat Warisan Budaya Bahasa Ibu

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat perlindungan Mantenna, kita dapat memperingati “Hari Bahasa Ibu Internasional” pada tanggal 21 Februari 2007, dengan tema “Alat Bahasa Ibu Cagar Budaya”.

Jawa Barat memiliki cita-cita menjadi “Kawasan Budaya dan Kawasan Destinasi Wisata Andalan Tahun 2010”, sangat nyaman karena memiliki banyak potensi pusaka (heritage) yang bernilai tinggi.

Salah satu warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Jawa Barat adalah bahasa daerah; adalah bahasa sunda, bahasa cirebon dan bahasa melayu betawi yang masih hidup dan berkembang di masyarakat jawa barat. Upaya pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa daerah—kadang disebut bahasa ibu—telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 tentang “Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah”.

Bahasa ibu, tidak hanya untuk alat komunikasi, tetapi sebagai alat untuk pengembang dan alat pendukung dan perekaman yang efektif dalam pengembangan budaya lokal (local genius). Hal tersebut merupakan salah satu kekuatan jati diri dan turunnya atau jati diri suatu bangsa.

Karena pentingnya bahasa ibu, untuk mendapatkan perhatian masyarakat dunia. United Nations Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sejak tahun 1951 telah merekomendasikan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Berdasarkan penelitian UNESCO, jelas bahwa bahasa ibu di seluruh dunia adalah musim yang akan hilang atau hilang karena ditinggalkan oleh penutur. Salah satu strategi untuk mengatasi hal tersebut, pada November 1999 UNESCO telah menetapkan setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai “Hari Bahasa Ibu Internasional”. Dari sana, terjadi proses mengembalikan rasa takut dan cinta masyarakat dunia terhadap budaya lokal. Dia adalah ibu yang memiliki tugas awal menjanjikan bangsanya untuk kehidupan kesalehan sosial yang dibanggakan nilainya, sambil melangkah ke agama dan budaya daerah. Sebagian besar di Jawa Barat diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tertata dengan baik (sehat, bahagia, taqwa, cerdas, penyanyi, teger, pangger, wanter, cangker).

Sim Saya sangat bangga dan sangat terhormat kepada masyarakat yang menggunakan, merawat dan memelihara bahasa daerah. Tentu saja targetnya, bahasa daerah bisa menunjukkan eksistensinya, bisa memperpanjang umur, dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Bahasa daerah tidak jarang, meski di jagat raya banyak bahasa dari luar negeri ikut serta dalam nasehat kami.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali bekerja sama dengan Perhimpunan Penulis Sastra Sunda (PP-SS) dan Universitas Padjadjaran dalam rangka memperingati “Hari Bahasa Ibu Internasional”. Kegiatan Leu untuk kedua kalinya ini akan dipusatkan di Aula Unpad Bandung, 21 Februari 2007.

Last but not least, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara peringatan “Hari Bahasa Ibu Internasional”. Semoga kegiatan ini menjadi motivasi untuk membangkitkan kembali komunitas penutur bahasa ibu di setiap daerah. Selain itu, saya Pemerintah Jawa Barat mengajak setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional (PBII) di masing-masing daerah, dengan mengadakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan merawat, membina, mengembangkan dan memanfaatkan bahasa. , sastra dan naskah daerah.

Selamat datang di Micling International Mother Language Day, semoga kita semua tidak peduli dengan bahasa daerah (bahasa ibu).

Dikutip dari Buku Mieling PBII 21 Februari 2007 di Aula Unpad (halaman 7-8).
(Presenter Bahasa Sunda Untuk Siswa Kelas XI SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Erlangga, Terbit Tahun 2017, Hal 10-11)

error: Content is protected !!