CONTOH BIOGRAFI BAHASA SUNDA
BIOGRAFI SUNDA

BIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA

BIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA

BIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar BIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
BIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA.

BIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA
BIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA

BIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA

BIOGRAFI 1:

Ti Kebon kana Carpon

Ngaran lengkepna Cécép Burdansyah. Nénéhna mah Cécép. Anjeunna lahir di Ciwidéy, tanggal 23 Séptémber 1963. Mimiti ngarang ti keur SMP kénéh. Karya-karyana anu mimiti dimuat dina mingguan Giwangkara jeung Mingguan Pelajar.

Tuluyna mah Cécép leuwih loba ngarang dina basa Sunda. Carponna anu mimiti dijudulan “Kaleleban’, dimuat dina majalah Manglé. Harita Cécép téh masih sakola di SMA.

Kungsi digawé di perkebunan téh Patuha, meunang opat taun. Salila digawé di perkebunan, Cécép tetep nulis carpon. Sakapeung-kapeungeun turun gunung ka Bandung, ruang-riung jeung papada pangarang Sunda.

Taun 1987, Cécép digawé di majalah Manglé. Meunang sapuluh taun. Undur ti dinya, anjeunna kungsi jadi wartawan di sababaraha surat kabar. Di antarana di majalah Tiras jeung tabloid Detak di Jakarta. Ayeuna Cécép jadi Wakil Pingpinan Rédaksi Koran Tribun Jabar.

Carita pondokna anu dijudulan “Bilatung” dilélér Hadiah Sastra Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS) taun 1990. Carpon séjénna anu kungsi dilélér hadiah LBSS nyaéta “Tilu Potrét Jalma dina Albeum Kuring”, “Nu Luncat tina Beus Maleman Taun Baru”, jeung “Sangkakala”.

(Dicutat jeung diropéa tina buku Anak Jadah, Penerbit Kiblat Buku Utama Bandung, 2002)

BIOGRAFI 2:

Antara Karir jeung Rumah Tangga

Nénéng SD-na di Wangisagara, SMP Muhammadiyah di Majalaya, neraskeun ka SMKI di Bandung lulus taun 1982. Sakola téh lancar, rupina kalebet golongan murid nu berpréstasi. Lebet ka SMKI – ku yasana Bapa Djudju Sa’in – bakat sareng karesep kana kasenian téh asa kasalurkeun. Malih tos ngawitan sering minton bari mitembeyan ningkatkeun diri dina widang galindeng. Asana harita tos ngawitan gaduh kelompok fans.

Teu heuleut sataun sabada lulus ti SMKI, sabada wangsul ti Thailand, aya nu daria ngalamar. Batu turun keusik naék, pruk baé nikah taun 1983. Seueur guru, réréncangan, para sepuh sareng wargi nu nganaha-naha, ku naon Nénéng buru-buru rumahtangga, padahal nuju ngawitan napak karir. “Si Nénéng mah gancang teuing payuna,” réréncangan ngagaronjak.

Nanging da tos jadi pilihan sareng putusan pribadi, teu tiasa dihalang-halang. Malah kalayan gedé haté diniatan badé janten ibu rumahtangga sagemblengna, satia manutan ka salaki, ngarojong karirna sareng jadi indung nu ngagolontorkeun kanyaah ka barudak. Kana seni gé cul baé dikantunkeun kawas nu pundung. Nu ngarajak manggung gé sering teu ditedunan. Aya opat taun lamina absén tina kasenian téh, katungkulkeun ku anteng ngurus rumahtangga. Nanging rupina ku kiatna bakat seni, taun 1987 mah ancrub deui ngagabung ka “Jugala” nyarengan Ibu Euis Komariah nu kaleresan Nénéng mah kapi bibi ka anjeunna téh.

(Dicutat tina buku Béntang Tembang, Fragmén Kahirupan Nénéng Dinar, disusun ku H.D. Bastaman, diterbitkeun ku Kiblat taun 2011, kaca 34-35)

BIOGRAFI 3:

Aris Nuryana: Rampus kana Kamus, Leukeun kana Maca

Aris Nuryana, lahir di Tasikmalaya, 11 Januari 2005. Anak nunggal ti pasangan Bapa Ahmad Kosasih sareng Susi Sunarti. Kungsi sakola di SD Negeri 4 Cilangkap jeung SMP Negeri 1 Manonjaya. Salila sakola di SMP, Aris kaitung aktif dina kagiatan ékstrakurikulér OSIS, Pra jeung Buletin Sakola. Ku lantaran aktif, Aris kungsi kapeto jadi Ketua Umum OSIS. Najan aktif dina ekstrakurikuler, Aris tetep némbongkeun kadariaan dina widang akademik. Ku kituna, ti mimiti kelas VII nepi ka kelas VIII, Aris réngking hiji waé. Waktu diumumkeun kalulusan, Aris gé jadi juara umum, lantaran peunteun UN

panggeudéna sa-SMP. Kiwari nuluykeun sakola di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Ku lantaran cita-citana hayang jadi manager bank, di SMA Aris asup ka peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Lian ti éta, dina neruskeun bakat jeung karesepna, Aris aktif dina kagiatan ekstrakurikuler Pramuka jeung OSIS. Malah geus diajam, rék milu pemilihan Ketua OSIS, sugan waé bisa kapilih kawas di SMP.

Sanajan di sakola aktif, pinter, jeung dipikaresep ku babaturanana, Aris teu weléh sopan jeung handap asor. Sapopoé nyarita maké basa Sunda. Unggal panggih jeung sasaha, teu weléh rengkuh. Tokoh nu jadi idola Aris téh Présidén Soekarno jeung aktor film laga Iko Uwais. Najan SMA kénéh, Aris mah geus ngawasa 3 basa: Sunda, Indonésia, jeung Inggris. Ceu Aris, mun hayang pinter kana basa kudu boga prinsip: “Rampus kana kamus, leukeun kana maca.”

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai BIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIOGRAFI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biografi-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIOGRAFI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biografi-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIOGRAFI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

BIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA

Dari Gardens ke Carpon
Nama lengkap Cécép Burdansyah. Dia bukan Cécép. Ia lahir di Ciwidey, pada tanggal 23 September 1963. Ia mulai mengaransemen dari SMP. Karya-karyanya pertama kali diterbitkan dalam mingguan Giwangkara dan Mingguan Mahasiswa.

Kemudian I Cécép lebih banyak menulis dalam bahasa Inggris. Carponna pertama kali berjudul ‘Kaleleban’, diterbitkan di majalah Manglé. Harita Cécép masih duduk di bangku SMA.

Pernah bekerja di perkebunan Taat, menang empat tahun. Saat bekerja di perkebunan, Cécép terus menulis carpon. Kadang turun gunung ke Bandung, sekamar-kamar dengan penulis.

Pada tahun 1987, Cécép bekerja untuk majalah Manglé. Dapatkan sepuluh tahun. Mundur dari sana, dia pernah menjadi jurnalis di beberapa surat kabar. Diantaranya majalah Tiras dan tabloid Detak di Jakarta. Dia saat ini adalah Wakil Pemimpin Redaksi Koran West Tribune.

Cerpennya yang berjudul “Bilatung” dianugerahi Penghargaan Sastra dari Lembaga Bahasa dan Sastra Indonesia (LBSS) pada tahun 1990. Lagu lain yang dianugerahi penghargaan LBSS adalah “Tiga Potret Orang dalam Albumku”, “Lompatan Orang Bus Malam Tahun Baru “, dan” Terompet ”.
(Dikutip dan diperbarui dari buku Anak Jadah,
Penerbit Kiblat Buku Utama Bandung, 2002)

Antara Karir dan Rumah Tangga
Ia bersekolah di sekolah dasar di Wangisagara, SMP Muhammadiyah
di Majalaya, melanjutkan ke SMKI di Bandung tahun kelulusan

  1. Sekolahnya mulus, rupanya milik kelompok siswa
    prestasi. Masuk SMKI – dibuat oleh Pastor Djudju Sa’in
  • Bakat dan minat seni semoga tersalurkan.
    Sekali lagi saya mulai sering minton saat memulai
    meningkatkan diri Anda di bidang galinding. Asana harita tos
    mulailah memiliki sekelompok penggemar.

Bukan setahun setelah lulus dari SMKI, seminggu
kembali dari Thailand, ada daria melamar. Rock down
pasir naik, pruk dinikahinya tahun 1983. Banyak guru,
Teman-teman, orang tua dan warga bertanya-tanya mengapa, dengan apa Néneng kesibukan rumah tangganya, meski menuju
memulai jalur karier. “Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu
maju, ”seru teman-temannya.

Tapi itu sudah menjadi pilihan dan keputusan pribadi,
tidak bisa dihalangi. Bahkan dengan hati yang besar
diniatan bakalan jadi ibu rumah tangga seutuhnya, setia
taat kepada suaminya, mendukung karirnya dan menjadi seorang ibu
yang menimbulkan cinta pada anak-anak. Kana seni gé
cul dia menyampaikan seperti itu putus asa. Itu mengarah
Pertunjukan tidak akan sering dibatalkan. Ada empat tahun lamina
Absennya seni, dibebani dengan perawatan yang santai
rumah tangga. Tapi sepertinya bakat artistik yang kuat, bertahun-tahun
1987 Saya ancrub kembali bergabung dengan “Jugala” bersama
Nyonya Euis Komariah adalah bibi dan paman saya yang sebenarnya
dia adalah.
(Dikutip dari buku Stars of the Song, Fragments
The Life of the Strong Dinar, disusun oleh H.D. Bastaman,
diterbitkan oleh Qibla pada 2011, halaman 34-35)

Aris Nuryana, lahir di Tasikmalaya, 11 Januari 2005. Anak tunggal dari pasangan Romo Ahmad Kosasih dan Susi Sunarti. Sekolah di SD Negeri 4 Cilangkap dan SMP Negeri 1 Manonjaya. Semasa SMP, Aris aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler OSIS, Pra dan Buletin Sekolah. Karena peran aktifnya, Aris diangkat sebagai Ketua Umum OSIS. Meski aktif di ekstrakurikuler, Aris tetap menunjukkan keunggulan di bidang akademik. Dengan demikian, dari awal kelas VII hingga kelas VIII, Aris hanya menduduki peringkat satu. Saat wisuda diumumkan, Aris akan menjadi juara umum karena nilai UN
sekolah menengah pertama. Sekarang melanjutkan sekolah di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Karena ambisinya menjadi pengelola bank, di SMA Aris ia masuk ke bidang Ilmu Sosial (IPS). Selain itu, dalam menekuni bakat dan minatnya, Aris aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan OSIS. Malah rencananya, mau ikut pemilihan Ketua OSIS, mungkin bisa terpilih seperti di SMP.
Meski di sekolah aktif, pintar, dan tertarik dengan teman-temannya, Aris tidak sopan dan rendah hati. Setiap hari saya berbicara dalam bahasa Inggris. Semua orang dan siapa pun, tidak ada kerutan. Idola Aris adalah Presiden Soekarno dan aktor film laga Iko Uwais. Meski masih SMA, Aris I sudah menguasai 3 bahasa: Sunda, Indonesia, dan Inggris. Pak Aris, jika ingin mahir bahasa harus memiliki prinsip: “Masuk ke kamus, mulailah membaca.”

error: Content is protected !!