BIANTARA SUNDA

BIANTARA SUNDA TENTANG KESEHATAN

BIANTARA SUNDA TENTANG KESEHATAN

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar BIANTARA SUNDA TENTANG KESEHATAN yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belaja
r
BIANTARA SUNDA TENTANG KESEHATAN.

CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)
CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)
CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)
CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)
CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)

BIANTARA SUNDA TENTANG KESEHATAN

Pamuda Hébat Anti Narkoba

Assalamu’alaikum wr. wb.
Sampurasun!

Puji teu kendat urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Puja salawasna urang sangggakeun ka Allah Nu Maha Kawasa. Solawat sinareng salam, mugi langgeng ngocor ngagolontor ka jungjunan alam, nabi anu mulya, Muhammad saw.

Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun réwu nuhun, réh tos dipasihan kasempetan kanggo ngadugikeun biantara di payuneun Bapa miwah Ibu, ogé sadérék sadayana. Dupi anu badé didugikeun dina biantara sim kuring téh nyaéta perkara “Pamuda Hébat Anti Narkoba”.

Hadirin hormateun sim kuring.
Nonoman, atanapi pamuda téh sok disebat generasi emas. Naon pangna disebat kitu? Margi nya pamuda anu bakal nuluykeun kahirupan ka payun, ngagentos generasi sepuh. Mangga émutan, saupama para pamudana ruksak, bakal kumaha bangsa urang pikahareupeunana?

Namung hanjakalna, kanyataanana seueur nonoman urang anu geus ruksak méméh anjeunna jadi déwasa. Lir kembang muguran saméméh mekar. Di antara anu jadi sababna, aranjeunna kajiret kana narkoba!

Numutkeun hasil survéy Badan Narkotika Nasional atanapi BNN, kiwari kacatet aya 921.695 urang, atawa 4,7% jumlah tina total pelajar jeung mahasiswa di Indonésia ngagunakeun narkoba. Padahal urang terang, sakali anjeunna kajiret ku narkoba, bakal hésé ngubaranana. Ku hal éta, taya jalan deui pikeun urang keur leupas tina jiret narkoba, lian ti ngajauhan nu disebut narkoba. Nu matak salempang ayana anggapan di lingkungan nonoman urang yén ngagunakeun narkoba téh bagian tina gaya hirup. Ngarasa yén ku cara kitu aranjeunna ‘gaol gitcuh lokh’. Padahal nu saéstuna, aranjeunna téh satemenna keur ngaruksak dirina sorangan.

Badan Pusat Statistik nyebatkeun yén rata-rata umur urang Indonésia téh 63 taun. Mun dina umur wewelasan atawa dua puluhan taun urang geus kajiret narkoba, hartina urang geus ngamubadirkeun hirup. Leuwihna ti éta, saenyana urang geus ngamubadirkeun kasempetan pikeun milu ngabagjakeun kulawarga, milu ngamajukeun bangsa, sarta milu nanjeurkeun agama. Sabalikna, lamun urang geus kajiret narkoba, teu kurang teu leuwih saenyana urang geus jadi runtah masarakat.

Ku hal éta, jelas yén pamuda anu hébat téh nyaéta pamuda anu anti narkoba. Lantaran pamuda anu anti narkoba, saéstuna pamuda anu sadar yén lalampahan hirupna panjang kénéh. Pamuda anu anti narkoba sadar yén dirina boga kasempetan pikeun ngamajukeun bangsana, jeung nanjeurkeun agamana. Pamuda anu anti narkoba, sadar embung jadi runtah masarakat. Pamuda anti narkoba, boga visi anu jelas keur pikahareupeun hirupna.

Hadirin hormateun sim kuring.
Di antara masalah nu disanghareupan ku urang téh nyaéta lobana gogoda ka nonoman nu antukna nonoman urang tigebrus kana narkoba. Di antarana dicontoan ku public figure atawa sélébriti nu ngagunakeun narkoba. Anjeunna siga teu sadar yéh posisi jeung kalakuanana minangka public figure bisa nimbulkeun balukar nu awon ka masarakat. Popularitas jeung harta, saolah-olah nutupan akal séhatna pikeun jauh tina narkoba.

Harepan urang taya lian, saha baé, boh institusi nagara boh masarakat biasa, kudu ngalawan usaha-usaha nu bakal ngaruksak nonoman akibat narkoba. Urang kudu perang! Nonoman kudu jadi garda panghareupna pikeun ngalawan bandar jeung nyebarna narkoba. Lantaran mun teu kitu, nonoman anu bakal jadi korban pangheulana!

Tuduhkeun, yén urang lain nonoman anu heureut pikir. Lain generasi anu teu boga visi, ogé lain generasi anu prustasi. Urang generasi anu sadar yén hirup kudu dieusi ku pikiran séhat, hirup kudu dieusi ku gawé rancagé, hirup kudu dieusi ku amal soléh, saméméh urang cumpon nyangking pancén jadi manusa di alam dunya minangka mahluk Alloh Swt.

Hayu! Hayu! Hayu! Perangan narkoba!

Sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya nu pondok nyogok panjang nyugak, bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahé carék, hapunten anu kasuhun, jembar pangampura anu diteda.
Wassalamu’alaikum wr. wb!

(BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA KELAS 10)

LKPD 1

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

NGAWUJUDKEUN KOTA BANDUNG ANU ENDAH TUR ASRI

Bismillahirohmanirohim!
Assalamu’alaikum wr. wb!

Sadaya puji mung kanggo Anjeunna, Gusti Alloh Anu Maha Kawasa. Salam kahormatan kasanggakeun ka jungjunan urang, Rosululloh Mu hammad SAW. Teu hilap ka kulawarga, parasohabat, sareng umatna, insya Alloh kalebet urang sadayana. Amin!

Hadirin anu sami linggih, utamina parapangajén anu ku sim kuring dipikahormat. Sampurasun!

Waktos sim kuring sakola di SD, kantos diajarkeun kawih, sanggian seniman Sunda nu tos teu bireuk deui, almarhum Mang Koko, judulna “Bandung”. Di antawis rumpakana, nya éta:

Di Bandung mungpung
jalma ti kampung
ngadon reureuh di kota
nyinglar kabingung
Bandung … Bandung … Bandung…
pangbeberah nu nandang wuyung

Duka taun sabaraha Mang Koko nyang gi éta kawih téh. Nu tangtos, ayeuna kajan tenan pisan. Kota Bandung leres-leres heu rin ku tangtung. Da upami anjeunna aya ké néh tangtos bakal kagét. Tina henteu nyang ka, pangeusi Kota Bandung dugi ka sakieu pasesedekna.

Numutkeun hasil sénsus taun 2010, pa ngeusi Kota Bandung téh jumlahna paran tos ampir opat juta jiwa. Kasebat jalmi, lian ti rupi-rupi kabutuhna, tangtos bénten-bén ten sipat sareng kalakuanana. Kanggo Pa maréntah Kota Bandung, ieu téh hiji pasual an klasik anu kalintang abotna.

Disebat klasik téh, ku margi tos lami janten masalah. Pamaréntah Kota Bandung, dina hal ieu Bapa Walikota, kalebet jajaranana, kénging disebatkeun ampir-ampiran taak. Kota Bandung anu tadina éndah, hawana seger, matak pikabetaheun, ayeuna mah parantos robih pisan.

Bandung ayeuna, nya éta Kota Bandung anu hawana henteu éléh panas ku Jakarta. Halodo saeutik langsung sesah cai. Padahal Kota Ban dung téh, dilingkung ku gunung sareng pasir. Bandung ayeuna, Bandung nu kotor. Malih teu acan lami, kénging landian anyar Kota Runtah.

Sok sanaos kitu, Pamaréntah Kota Bandung dipingpin ku Bapa Walikota, tetep ngabuleudkeun tékad, ngahijikeun niat. Teu weléh ngusahakeun, sangkan Kota Bandung tiasa beresih, éndah deui. sareng asri

Naha éta cita-cita téh kinten-kintenna bakal tiasa ngabukti? Waleran ana tangtos moal, upami ukur ngandelkeun Bapa Walikota katut réng rénganana. Pasualan Kota Bandung nu sakieu numpukna, moal tiasa dibébérés, upami warga kotana haré-haré. Kagungan anggapan tugas nga bebenah Kota Bandung, mung urusan Bapa Walikota sareng jajaranana.

Ku kituna hayu urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun, ngahijikeun tékad sareng léngkah, ngiring andil saluyu sareng kamampuhna masing masing. Hayu urang ngiring ngawangun Kota Bandung. Seueur pisan nu tiasa dilakukeun ku urang téh. Nu énténg-énténg baé, namung pasti ageung mangpaatna.

Contona, henteu ngiring ngoméan ogé, atuh ulah ngiring ngaruksak. Henteu ngiring beberesih ogé, atuh ulah pipilueun ngabala. Henteu ngi ring melak ogé, tatangkalan nu tos aya téh ulah ditaluaran. Henteu ngiring ngadamel taman ogé, atuh taman anu aya ulah dicurat-corét. Ngaraos pusing ningali padagang di sisi jalan minuhan trotoar, malih dugi ka tengah jalan, matak naon ulah digaleuhan. Sugan ku cara kitu, maranéhna jadi daraék diatur.

Naha ari urang Singapura tara baroga runtah? Piraku henteu. Na mung, aya kabiasaan saé di urang Singapura, utamina ibu-ibu rumah tanggana, anu wajib ditarurutan ku urang.

Di bumina masing-masing, maranéhna mah ngahaja nyayogikeun wadah runtah sapasang. Henteu hiji kawas di urang. Wadah nu hiji, pikeun runtah dapur nu gampil ancur. Upamana susasésa sayur, cangkang bungbuahan, atanapi kadaharan. Nu hiji deui pamiceunan runtah nu hésé ancur. Sapertos beling, pelastik, keretas, beusi, tulang-taléng, atanapi kaléng.

Ku cara kitu, kacida ngabantuna kana padamelan patugas kabersihan. Margi si runtah téh henteu kedah dipisah-pisah deui. Langsung diakut sareng diprosés. Nya éta nu disebat didaur ulang téa. Runtah téh enya enya jadi duit. Henteu kawas di urang, seuseueurna mah ukur ngotoran kota jeung nyocokan solokan, anu dina waktosna usum hujan ngalan tarankeun caah cileuncang.

Tina gambaran nu nembé, upami seug dijalankeun ku urang, tujuan ngawujudkeun Kota Bandung anu éndah tur asri, langsung tiasa dilaksanakeun. Janten kota nu beresih, ku margi moal aya runtah numpuk, malih tiasa langsung diolah. Didaur ulang atanapi dijadikeun kompos. Ngawitan taat dina miceun runtah, lami-lami taat sareng disiplin kana widang anu sanésna. Nya kitu deui udagan kota anu beresih, éndah tur asri. Ku bararesihna Kota Bandung, tangtos bakal beuki kaimpungan jalmi ti mana-mendi. Jadi tempat pangjugjugan paraturis, anu tangtosna baé baris ageung pangaruhna kana kahirupan ékonomi pangeusina.

Hadirin nu sami lenggah, parapangajén nu ku sim kuring dipika hormat. Kantenan seueur kénéh anu hoyong didugikeun téh. Namung, lian ti kawatesanan ku waktos, inggis tambih lami, kalah tambih ngaca pruk teu puguh.

Ku margi kitu, minangka panutup catur, bobo sapanon carang sapakan, tawakup anu kasuhun, sareng mugi-mugi aya mangpaatna. Amin!

Wassalamu’alaikum wr. wb.

(Cahara Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, penerbit Geger Sunten, medal taun 2017, Kaca 8-12)

 1. Naon hartina sampurasun téh? Kabisaan urang mana nu sok ngaguna keun salam sampurasun téh?
 1. Naon cenah hartina di Bandung mungpung, sarta heurin ku tangtung téh?
 2. Naon judulna biantara anu tadi dibaca ku hidep?
 3. Kumaha kaayaan Kota Bandung ayeuna? Sakanyaho hidep, kumaha
  ari saméméhna?
 4. Warga kota ulah haré-haré. Naon maksudna? Kudu kumaha alusna?
  6.Warga Kota Bandung, kudu milu ngoméan kaayaan kotana. Cik, téangan conto nu pangénténgna, lian ti nu geus disebutan dina bacaan!
 5. Naon nu bisa diconto tina kabiasaan sapopoé urang Singapura?
 6. Ari kabiasaan di urang umumna kumaha?
 7. Nurutkeun kamandang hidep, anu kumaha ari kota anu beresih, éndah tur asri téh?
 8. Caritakeun naon anu hayang ditepikeun ku nu biantara téh!

Lembur Kuring Hirup Kuring

Assalamualaikum wr. wb. Sampurasun,

Puji sinareng sukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Mahasuci, nu parantos maparin kani’matan ka urang sadayana, ni’mat séhat, dugi ka urang dina waktos ieu tiasa riung mungpulung, patepung lawung patepang raray. Solawat sinareng salam mugia salamina dikucurkeun ka Jungjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugia sing tumerus ka kulawargina, para karabatna, para sahabatna, para alim ulama, dugi ka urang sadayana salaku umatna, anu teu weleh mikacinta mantenna salalamina.

Hadirin sadaya,
Dina waktos ieu, sim kuring seja biantara ngadugikeun jejer “Lembur Kuring Hirup Kuring”. Pangapunten upami dina ieu kasempetan, sim kuring seja medar ieu jejer, sanés ku tiasa atanapi “kokolot begog”, namung bakal ku nyaah ka sarakan. leu jejer téh teu kinten abotna saleresna mah, mung sim kuring badé nyobi-nyobi sakamampuhna. leu mah itung-itung ngiring jabung tumalapung, ngiring ngareuah-reuah étang-étang dogdog pangréwong. Muga-muga wae sasieureun sabeunyeureun aya mangpaatna kanggo urang sadayana.

Hadiri anu sami linggih,
Lembur Kuring Hirup Kuring maksadna taya sanés tempat anu jadi padumukan sim kuring enggoning ngambah kahirupan, ti mimiti sim kuring gubrag ka alam dunya dugi ka wanci ayeuna. Tempat anu dicicingan téh kedah pikabetaheun supados hirup urang ngaraos lalugina, genah merenah tumaninah tur ayem tengtrem.

Kumaha carana sangkan tempat cicing urang pikabetaheun? Tangtos waé seueur carana, di antawisna, miara kaberesihan lingkungan. Ulah dugi ka lingkungan urang jadi kalotor sabab mun kalotor bakal nimbulkeun kasakit Atuh dicalikanana ogé moal raoseun.

Jaba ti éta, upami di sabudeureun padumukan urang masih aya lahan, tiasa dimangpaatkeun pikeun melak tutuwuhan sangkan lingkungan jadi héjo ngémploh. Unggal jeungkal tanah dipelakan ku tatangkalan nu ageung mangpaatna pikeun urang. Ku ayana tempat nu dilingkung ku tutuwuhan, bakal gedé pangaruhna kana kaséhatan urang.

Hadirin anu sami linggih,
Kapungkur mah lemah cai urang téh éndah, cai cur-cor ngagolontor teu saat-saat, lauk tinggudibeg barungah karokojayan di émpang nu caina canémbrang hérang, tatangkalan iuh linduh matak tumaninah, jalan-jalan raresik, teu baralan jeung teu réa kekebul lantaran katahan ku tatangkalan. Rahayatna sugih mukti, répéh rapih, teu aya nu kalaparan da sawah lega ngampar satungtung deuleu. Geuning aya kawih anu sabagian ungkarana kiểu

Lemah cai kuring,
nagri éndah asri, sugih cacah jiwa,
bahan lubak libuk.

Kumaha ari kiwari? Kiwari pamatuhan urang téh tos robih. Cai walungan kiruh lantaran seueur masarakat anu miceun runtah ka walungan sareng limbah pabrik. Lauk-lauk paraéh lantaran kakurangan cai beresih. Jalan barala lantaran kalakay nu marurag tina tatangkalan teu disapukeun. Hawa kotor lantaran dug-degna pabrik di mana-mana. Gunung-gunung garundul lantaran tatangkalan ditaluaran, pasir-pasir bulistir, sawah-sawah ngoléntrak kakurangan cai. Upami tos kaayaan kitu, kasakit téh gampang pisan tumerap jeung nerekabna. Eta sababna, kaberesihan téh peryogi dipiara. Ari sababna, kaberesihan téh mangrupa sabagian tina iman.

Lembur Kuring Hirup Kuring téh kudu beresih, ma’mur, taat, tur nyobat. Atuh urang anu maratuhna kedah “hadé tata hade basa, soméah hadé ka sémah”. Lamun lingkungan beresih, nu matuhna saréhat, kahirupan bakal genah tur tumaninah.

Mawa hateup ka Cikundul,
rasamala mani rea
Ulah ngantep gunung gundul, mamala ka balaréa
Hadirin nu sami linggih,

Rupina biantara ti sim kuring dicekapkeun sakitu baé. Mung sakitu anu kapihatur. Muga-muga aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Panutup catur, pamungkas carita. Tutus langkung képang halang, bobo sapanon carang sapakan, hapunten anu kasuhun.

Meuli ali mata opat,
Nu hiji matana inten.
Pamugi upami lepat,
Mugi kersa ngahapunten.

Wassalamualaikum wr. wb. Hurip Sunda!
(Simpay Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTs Kelas IX, penerbit Erlangga, medal taun 2017, Kaca 9-10)

Cai dina Angen-Angen Urang Sunda
Ku: Mila Patmatrati

Assalamualaikum Wr. Wb.
Sampurasun. Girang Pangajén anu ku sim kuring dipiajrih.
Hadirin anu sami rawuh, Réréncangan parapatandang pasanggiri anu sami hadir,

Langkung ti payun, mangga urang sami-sami mujasmédi nyanggakeun puji ka Gusti anu Maha Suci. Urang menekung neda papayung ka Gusti anu Maha Agung. Solawat miwah salam, urang sanggakeun ka Nabi pinup, Rosul jungjunan alam, Muhammad Sollallohu Alaihi Wasallam. Pamugi sadaya ajaranana sing natrat janten safaat keur umatna saampar jagat.

Girang Pangajén anu ku sim kuring dipiajrik,
Ibu/Bapa hadirin anu sami rawuh,

Luyu sareng ugeran ti panata calagara, wireh pasanggiri biantara ayeuna téh jejerna perkara lingkungan. Mung jalaran perkara lingkungan téh kacida lega ambahanana, sim kuring badé ngawatesanan waé perkara cai dina angen-angen urang Sunda.

Hadirin anu sami rawuit, Mun urang maca kamus basa Sansekerta, kacatet lémah Sunda téh hartina cai, ngagenclang, jeung hérang. Ieu bisa jadi bukti yén cai dianggap penting ku urang Sunda. Jadi bukti ogé yén kahirupan urang Sunda raket pisan jeung alam, pangpangna jeung cai. Memang keur kahirupan manusa, kaasup urang Sunda, cal téh dianggap kabutuh anu utama. Ku pentingna cai dina kahirupan urang Sunda, katitén tina ngaran patempatan atanapi toponimi anu salawasna nuduhkeun cai, atanapi sakurang-kurangna aya patalina jeung cai. Contona waé, Cinangka, Cicaheum, Cimahi, tiluanana gé dikawitan ku kecap ci. Atuh séképanjang, séképondok, dikawitan tina kecap sekė, nu hartosna hulu cai. Aya deui Balonggedé, Situaksan, Rancabolang sareng Leuwigajah. Apan kecap balang, situ. ranca, sareng leuwi téh sami nuduhkeun cai.

Ngan hanjakal ayeuna mah ngaran lembur téh dirobah bari teu neueul kana kasang tukang sajarah. Geura wé, Rancabolang, ayeuna mah salin rupa jadi Margahayu Indah, Cijaringao, dirobah jadi Antapani Indah? Padahal kecap indah dina basa Sunda, hartosna téh méncrét. Tangtos hal ieu kedah aya panitén ti parapengembang perumahan sareng pamaréntah, yén méré ngaran téh ulah sagawayah. Bisi jadi geuhgeuyan ahli basa jeung sajarah.

Hadirin anu sami rawuh,
Lain waé tina ngaran tempat, ku penting-pentingna cai dina kahirupan urang Sunda, aya tradisi dina perkara ngatur cai keur tatanén atawa ngebon. Di pilemburan, jalma nu gawéna ngatur cai teh disebutna ulu-ulu. Matak di lembur nu masih kénéh maké tradisi ulu-uilu, tara kacatur aya jalma parebut cai. Da cai téh diatur sakumaha mistina.

Salajengna perkara pentingna cai dina kahirupan urang Sunda, bisa kacukcruk ogé tina paribasa. Geuning aya paribasa anu unina kieu: Ka cai jadi saleutei, ka darat jadi salebak. leu paribasa téh hartina hirup kudu runtut raut sauyunan, sareundeuk saigel sabobot sapihanéan, hirup kudu sapapait-samamanis. Mung upami diguar langkung jembar deui, dina éta paribasa téh katitén aya angen-angen anu jero. Kecap leuwi, nuduhkeun tempat anu pangjerona dina walungan. Hartina moal aya leuwi, mun walunganana saat. Kecap darat gé ngantét jeung lebak. Moal aya lebak mun gawirna urug. Gawir urug biasana ku cai limpas ti walungan nu keur caah déngdéng atanapi aya cileuncang anu teu katadah ku kakaian. Ku kituna, mun disusud leuwih jero harti paribasa ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak téh lain ngan saukur nuduhkeun hirup sauyunan, tapi aya pandangan hirup nu ajeg kana lingkungan. Nuduhkeun kumaha raketna urang Sunda jeung lingkungan alam.

Hadirin anu sami rawuh, Salajengna, ku naon urang Sunda ngarasa penting ku cai? Dina kahirupan urang Sunda aya kacapangan mun leuweung dibukbak hirup bakal balangsak. Ieu ungkara téh mibanda harti anu lega. Ku naon ulah ngabukbak leuweung, lantaran di leuweung loba kakaian. Ari kai téh sumber cai. Jadi, mun kai dituaran, cai bakal ngorotan. Mun euweuh cai, apan hirup bakal balangsak. Contona, kamari ieu di rorompok teu aya cai. Pun bapa kapaksa muruhkeun ngebor dugi ka tilupuluh méter jerona, atuh waragadna gé dugi ka jutaan. Kapaksa mayar SPP ka sakola dianjuk heula.

Ngan cai gé bisa jadi lahan usaha. Geura, aya urang Wonosobo, jenenganana Tirto Utomo. Keur mayar SPP kuliah, anjeunna ngajualan cai hérang dikantongan. Ku babaturanana pada ngahina, majarkeun: “Ari manéh Tirto, katoas nu gélo, ngajualan cai hérang dikantongan. Yeuh, Tirto, batur gé nu ngajualan és krim, loba nu rugi!” Sakitu dipoyok, Pa Tirto téh henteu pundung. Malah beuki yakin kana usahana ngajualan cai. Sapuluh taun ti harita, Pa Tirto jadi milyarder cai. Buktina, cai dagangan Pa Tirto jadi kacapangan urang saréréa, usahana gé geus ngadunya, sohor maké mérk Aqua. Hadirin anu sami rawuh,

Cindekna, cai teh kacida pentingna keur kahirupan manusa, kaasup urang Sunda. Mun urang bisa miarana, cai téh loba pisan mangpaatna. Malah bisa dijadikeun lahan usaha. Nya, Aqua buktina. Ngan mun teu dipiroséa, cai gé bisa jadi mamala. Buktina caah téa.

Girang Pangajén anu ku sim kuring dipiajrih, Hadirin anu sami rawuh,
Kitu manawi angen-angen urang Sunda kalebet sim kuring ngeunaan kumaha penting

na cai keur kahirupan manusa. Tangtos eueur kénéh guareun ngeunaan cai téh, mung jalaran kauger ku waktos, sakieu anu tiasa didugikeun dina ieu biantara. Hapunten bilih kirang tata, da sanés sarjana ahli basa.

Beunteur désa kasorogok,
pelemna karasa baé.
Seueur basa anu nyogok,
tebih tina basa saé.

Moal seueur anu dicatur, mung sakieu anu tiasa kapihatur.
Cantigi di alun-alun, dicacar dapuranana.
Mugi agung cukup lumur, neda jembar hampurana.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Hurip Sunda!

(Panggelar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, penerbit Erlangga, medal taun 2017, Kaca 4-5)

Hidep geus maca jeung ngagalantangkeun biantara. Ayeuna hidep ngelompok opatan-opatan. Geus kitu, tuluy jawab pananya ieu di handap!

 1. Naon jejerna biantara nu judulna “Cai dina Angen-Angen Urang Sunda” téh?
 2. Naon hartina kecap Sunda dina éta biantara? Kumaha patalina jeung kahirupan urang Sunda?
 3. Naon buktina kahirupan urang Sunda raket patalina jeung alam? Naha cai bisa dijadikeun lahan usaha, kumaha maksudna?
 4. Naon pentingna cai keur kahirupan urang Sunda? Naon anu disebut ulu-ulu dina tradisi urang Sunda téh? Naon alesanana pangna leuweung ulah dibukbak?
 5. Naon hartina paribasa “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” téh?

SUMBER & REFERENSI

Dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai BIANTARA SUNDA TENTANG KESEHATAN lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biantara-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biantara/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, se Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PIDATO BAHASA SUNDA
A. PENGERTIAN PIDATO

Pidato adalah berbicara di depan orang banyak, dengan konten sesuai dengan tujuan yang ingin Anda sampaikan. Pidato biasanya menggunakan bahasa hormat karena itu menghormati audiens yang mengisap pidato

Itu termasuk pidato informal misalnya pidato ulang tahun, keramaian lembur, acara hiburan, dan rekan senegaranya. Hari meliputi pidato formal seperti pidato di rapat, rapat, upacara agung, dan acara resmi lainnya.

Metode atau teknik bicara yang harus diketahui meliputi,
1. Metode Penalaran atau metode menghafal, adalah ucapan yang dikirimkan sesuai dengan teks yang telah disiapkan sebelumnya. Tentu saja ucapan ditransmisikan atau dihafal setelah teks
2. Metode membaca teks, adalah pidato yang menggunakan teks dalam praktek, pidato membaca apa pun yang ada dalam teks
3. Metode pencatatan inti (extemporaneous), adalah pidato dengan catatan hal-hal penting yang ingin Anda sampaikan.
4. Metode langsung (impromtu), adalah pidato langsung tanpa menyiapkan teks. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah berhati-hati atau ahli dalam menyampaikan pidato

2. STRUKTUR TEKS PIDATO

Pidato memiliki struktur umum, terdiri dari bagian pengantar, konten dan penutup.
1. Bagian pengantar termasuk salam pengantar, kata pengantar (terutama untuk Muslim), salam hormat kepada audiens, dan terima kasih kepada penyelenggara acara yang telah memberikan kesempatan.
2. Bagian konten menjelaskan tujuan atau tujuan pidato, dan menyampaikan konten pidato.
3. Bagian penutup biasanya berisi kotak jika ada banyak kata yang salah atau tidak pantas selama percakapan, meringkas isi pidato, berdoa, dan mengakhiri pidato dengan salam penutup.

BIANTARA SUNDA TENTANG KESEHATAN

Assalamu’alaikum wr. wb.
Permisi!

Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Puja selalu kami dukung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salam dan salam, semoga Anda selamanya mengalir ke kemuliaan alam, nabi yang mulia, Muhammad saw.

Lebih dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk berbicara di depan Ayah dan Ibu, serta Anda semua. Apa yang akan disebutkan dalam pidato sim saya adalah masalah “Pemuda Anti Narkoba Hebat”.

Hadirin menghormati sim saya.

Remaja, atau remaja selalu disebut sebagai generasi emas. Disebut apakah itu? Margi adalah seorang pemuda yang akan melanjutkan hidup ke depan, menggantikan generasi yang lebih tua. Perlu diingat, jika pemuda rusak, bagaimana masa depan bangsa kita?

Sayangnya, pada kenyataannya banyak anak muda kita yang sudah rusak sebelum menjadi dewasa. Bunga lir mekar sebelum berbunga. Di antara penyebabnya, mereka kecanduan narkoba!

Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional atau BNN, saat ini terdapat 921.695 orang atau 4,7% dari jumlah pelajar di Indonesia yang menggunakan narkoba. Padahal kita tahu, sekali dia kecanduan narkoba, akan sulit untuk ditolerir. Dalam hal ini, tidak ada cara bagi kita untuk keluar dari perangkap narkoba, selain menghindari yang disebut narkoba. Yang menjadi perhatian adalah adanya anggapan di lingkungan remaja kita bahwa penggunaan narkoba adalah bagian dari gaya hidup. Saya merasa dengan cara ini mereka adalah ‘gaol gitcuh lokh’. Padahal memang begitu, mereka
memang untuk menyakiti diri sendiri.

Badan Pusat Statistik menyebutkan rata-rata usia penduduk Indonesia adalah 63 tahun. Jika di usia dua belas atau dua puluh tahun kita telah kecanduan narkoba, itu artinya kita telah mengubah hidup kita. Apalagi kita semua telah diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kebahagiaan keluarga, ikut memajukan bangsa, dan ikut memajukan agama. Sebaliknya jika kita telah kecanduan narkoba, tidak sedikit pula kita telah menjadi sampah masyarakat.

Dalam hal ini, jelaslah bahwa pemuda yang hebat adalah pemuda yang anti narkoba. Karena kaum muda anti narkoba, sungguh kaum muda sadar bahwa perjalanan hidup masih panjang. Pemuda anti-narkoba menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk mempromosikan bangsanya, dan untuk mempromosikan agamanya. Kaum muda yang anti narkoba, menyadari waduknya adalah sampah masyarakat. Remaja anti narkoba, memiliki visi yang jelas untuk masa depan hidupnya.

Hadirin menghormati sim saya.

Diantara masalah yang kita hadapi adalah banyaknya godaan kepada remaja yang semasa muda kita tigebrus untuk narkoba. Ini termasuk contoh tokoh masyarakat atau selebritas yang menggunakan narkoba. Ia sepertinya tidak menyadari bahwa posisi dan perilakunya sebagai publik figur dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Popularitas dan kekayaan, seakan menutupi akal sehat untuk menjauhi narkoba.

Harapan kami, tidak ada orang lain, baik lembaga negara maupun masyarakat biasa, yang menentang upaya yang akan menghancurkan pemuda akibat narkoba. Kita harus bertarung! Pemuda harus menjadi garda terdepan untuk memerangi kota dan penyebaran narkoba. Karena jika tidak, pemuda akan menjadi korban pertama!

Tunjukkan, bahwa kita bukanlah anak muda yang berpikiran sempit. Generasi lain yang tidak memiliki visi, juga generasi yang sejahtera. Kita adalah generasi yang menyadari bahwa hidup harus diisi dengan pikiran yang sehat, hidup harus diisi dengan pekerjaan yang terencana, hidup harus diisi dengan perbuatan baik, sebelum kita dapat mengemban tugas menjadi manusia di alam dunia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Datang! Datang! Datang! Perangi narkoba!

Terima kasih banyak, mohon maaf ada sogokan pendek potongan rambut gondrong bobo sapanon carang sapakan, lebih saya rasa mereka peduli, maaf kasuhun, maaf luas ditunda.
Wassalamu’alaikum wr. WB!

MENCIPTAKAN KOTA BANDUNG YANG INDAH DAN INDAH

Bismillahirohmanirohim!
Assalamu’alaikum wr. wb!

Segala puji hanya bagi-Nya, Tuhan Yang Maha Esa. Salam hormat untuk kami yang terhormat, Rasululloh Mu hammad SAW. Jangan lupa kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang, insya Allah termasuk kita semua. Amin!

Penonton yang sama duduk, terutama penghargaan yang oleh sim saya dihormati. Sampurasun!

Waktu sim saya di sekolah dasar, pernah mengajar kawih, sanggian artis R yang belum dipotong, almarhum Mang Koko, berjudul “Bandung”. Diantara rumus tersebut adalah :

Terakhir di Bandung
orang dari desa
jangan berlama-lama di kota
nyinglar kabingung
Bandung…Bandung…Bandung…
yang terburuk yang kamu punya

Tahun yang menyedihkan betapa malangnya Mang Koko nyang gi. Tentu saja, sekarang situasinya sangat bagus. Kota Bandung benar-benar tidak rin menurut definisi. Da jika dia ada di sana Anda pasti akan terkejut. Dari tidak mudik, penduduk kota Bandung sampai akhir pasesedekna.

Menurut hasil sensus 2010, kota Bandung berpenduduk hampir empat juta jiwa. Orang-orang ini, selain berbagai kebutuhan mereka, tentu berbeda dalam sifat dan tindakan mereka. Bagi Pa untuk menguasai kota Bandung, ini adalah kasus klasik yang sangat berat.

Yang disebut klasik, omong-omong, telah lama menjadi masalah. Pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini Walikota, termasuk jajarannya, bisa disebut nyaris celaka. Kota Bandung yang dulu asri, udaranya segar, menarik, sekarang sudah banyak berubah.

Bandung kini, memang kota Bandung yang cuacanya tak kalah panasnya dengan Jakarta. Sedikit kekeringan segera membuat sulit untuk air. Padahal Kota Ban adalah tahi, dikelilingi pegunungan dan pasir. Bandung sekarang, Bandung kotor. Lagi-lagi belum lama ini, untuk julukan baru Kota Sampah.

Namun terkadang Pemkot Bandung yang dipimpin Wali Kota tetap bersikukuh, menyatukan niat. Jangan ragu untuk mencoba, agar Bandung bisa bersih, asri kembali. dan cantik

Apakah cita-cita itu kemungkinan besar bisa dibuktikan? Jawabannya tentu tidak, jika hanya mengandalkan Walikota dan rombongan. Persoalan kota Bandung yang menumpuk tidak bisa diselesaikan jika warga kota khawatir. Dengan asumsi tugas membenahi Kota Bandung, hanya urusan Walikota dan jajarannya.

Maka mari bergandengan tangan, satukan tekad dan langkah, berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Mari membangun kota Bandung. Banyak yang bisa kita lakukan. Semakin ringan orangnya, semakin besar kemungkinannya.

Misalnya, jangan menyewa dengan baik, saya tidak menyewa kerusakan. Tidak menyewa pembersihan juga, saya tidak repot-repot repot. Jangan membunyikan tanaman juga, tanaman yang ada jangan sampai terbengkalai. Tidak menyewa untuk membuat taman dengan baik, saya membuat taman di sana untuk menghindari robekan. Merasa pusing melihat pedagang di pinggir jalan memenuhi trotoar, lagi-lagi naik ke tengah jalan, membuang apa yang tidak boleh dibeli. Mungkin omong-omong, mereka menjadi diatur.

Mengapa orang Singapura seperti sampah? Piraku tidak. Dan hanya saja, ada tata krama yang baik pada orang Singapura, terutama ibu rumah tangga, yang harus kita patuhi.

Di lahannya masing-masing, mereka tidak sengaja menyediakan sepasang wadah sampah. Tidak ada yang seperti kita. Wadah, untuk sampah dapur yang mudah hancur. Misalnya sayuran, kulit buah, atau makanan. Itu satu lagi tempat pembuangan sampah yang sulit dimusnahkan. Seperti pecahan, plastik, kertas, besi, tulang-kaleng, atau kaleng.

Omong-omong, sangat membantu pekerjaan petugas kebersihan. Agar sampah tidak dipilah lagi. Segera dikenali dan diproses. Ini adalah apa yang disebut teh daur ulang. Pemborosan ya ya jadi uang. Tidak seperti di kami, kebanyakan dari saya hanya mencemari kota dengan saluran pembuangan yang serasi, yang pada saat musim hujan menyebabkan banjir bandang.

Dari uraian terakhir, jika segmen tersebut dijalankan oleh kita, maka tujuan mewujudkan kota Bandung yang asri dan indah, dapat segera dilaksanakan. Untuk menjadi kota yang bersih, dengan cara tidak ada sampah yang menumpuk, apalagi bisa langsung diolah. Daur ulang atau kompos. Mulailah ketaatan dalam pembuangan sampah, ketaatan panjang dan disiplin ke bidang lainnya. Begitu pula lagi dengan target kota yang bersih, asri dan asri. Dengan kebersihan kota Bandung, tentunya akan lebih banyak lagi kebingungan masyarakat daripada kemana-mana. Menjadi tempat ziarah paraturist, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi penghuninya.

Penonton yang sama duduk, penghargaan oleh sim saya menerima rasa hormat. Masih banyak hal yang ingin disampaikan. Namun, selain dibatasi oleh waktu, semakin tinggi ketinggiannya, semakin banyak pula kerugian tawa pruk tidak malas.

Ngomong-ngomong, sebagai penutup catur, bobo sapanon carang sapakan, tawakup adalah kasuhun, dan semoga bermanfaat. Amin!

Wassalamu’alaikum wr. wb.

 1. Apa yang dimaksud dengan sampurasun? Kemampuan kita selalu seperti itu n

Lemburku Hidupku

Assalamu’alaikum wr. wb. Sampurasun,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan kani’matan kepada kita semua, nikmat sehat, hingga kita saat ini bisa berkumpul bersama, bertemu di balai bertemu muka. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW Jungjunan, dengan harapan senantiasa tercurah kepada keluarga, kerabat, sahabat, para ulama shalih, kepada kita semua sebagai umatnya, yang tidak mencintai mantenna selamanya.

Semua yang hadir,
Saat ini, sim saya sedang berbicara dengan topik “My Overtime My Life”. Mohon maaf jika pada kesempatan kali ini sim saya sudah mengedarkan topik ini, bukan dengan can atau “tua begog”, tapi akan hanya dengan nasehat saja. Topik leu tidak kinten berat saya yang sebenarnya, hanya sim saya akan bereksperimen sebaik mungkin. Leu mah itung-itung ngiring jabung tumalapung, ngiring ngareuah-reuah étang-étang dogdog pangréwong. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita semua.

Peserta duduk bersama,
Overtime My Life Maksud saya tidak ada tempat lain yang menjadi tempat tinggal sim saya yang memiliki jejak kehidupan, dari awal sim saya jatuh ke alam hingga saat ini. Tempat kita tinggal merupakan suatu kebutuhan agar hidup kita terasa nyaman, nyaman dan tentram.

Bagaimana cara membuat tempat yang kita butuhkan? Tentu ada banyak cara antara lain dengan menjaga kebersihan lingkungan. Jangan sampai lingkungan kita menjadi kotor karena jika kotor akan menimbulkan penyakit saya juga tidak keberatan.

Di luar itu, jika di sekitar tempat tinggal kita masih ada lahan, bisa kita manfaatkan untuk menanam tanaman agar lingkungan jadi hijau. Setiap jengkal tanah ditanami pohon yang sangat bermanfaat bagi kita. Dengan memiliki tempat yang dikelilingi oleh tanaman, maka akan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesehatan kita.

Penonton duduk bersama,
Di masa lalu, air kami indah, kadang-kadang air mengalir, ikan-ikan penuh kegembiraan di kolam, airnya berkilau, pohon-pohon goyang, jalanan bersih, jalanan bersih, dan tidak ada banyak orang yang kembung karena dipelihara pohon. . Orang-orang kaya, rapi, dan tidak ada kelaparan dari ladang luas yang terbentang di ujung sana. Tetapi ada beberapa yang bersalah dalam hal ini

Air saya rendah,
negeri yang indah, kaya akan jiwa,
bahan lubak libuk

Bagaimana sekarang? Sekarang kepatuhan kami berubah. Air sungai semrawut karena banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan limbah pabrik. Ikan-ikan tersebut mati karena kekurangan air bersih. Penghalang jalan karena orang jatuh dari pohon tidak dibersihkan. Udara kotor karena pabrik gali-degna dimana-mana. Pegunungannya terjal karena ditumbuhi pepohonan, pasir yang gundul, sawah karena kekurangan air. Jika Anda memiliki situasi seperti itu, penyakit ini sangat mudah untuk berkontraksi dan menyebar. Oleh karena itu, kebersihan merupakan hal yang perlu dijaga. Oleh karena itu hari ini, kebersihan adalah bagian dari iman.

Lembur Hidupku harus bersih, makmur, taat, dan berusaha. Saya pikir kita harus memiliki “perencanaan bahasa yang lebih baik, keramahan yang lebih baik kepada tamu”. Jika lingkungan bersih, ketaatan beristirahat, hidup akan nyaman dan damai.

Bawa atap ke Cikundul,
rasamala mani rea
Jangan biarkan gunung telanjang, mamalia ke keramaian
Penonton yang sama duduk,

Wajah pidato dari sim saya diucapkan begitu banyak. Itu saja yang saya syukuri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampul catur, akhir cerita. Tutus lagi jalinan kepang, bobo sapanon carang sapakan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Beli empat mata,
Itu mata berlian.
Sampai salah,
Saya ingin meminta maaf.

Wassalamualaikum wr. wb. Hurip Sunda!
(Simpay Basa Sunda Untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Erlangga, Terbit tahun 2017,

Air dalam Mimpi Kita
Oleh: Mila Patmatrati

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sampurasun. Senang penghargaan itu oleh sim aku takut.
Hadirin hadir, Sahabat kompetisi hadir,

Lebih dari sebelumnya, marilah kita semua bermeditasi dan memuji Tuhan Yang Mahakudus. Kami bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Shalawat dan salam, kami mendukung Nabi pinup, Nabi alam, Muhammad Sollallohu Alaihi Wasallam. Hingga semua ajarannya ditakdirkan menjadi berkah bagi umat di dunia.

Senang dengan award yang sim saya terima,
Ibu/Bapak hadirin yang hadir,

Sesuai dengan keinginan penyelenggara, ketakutan lomba pidato saat ini adalah masalah lingkungan. Hanya karena masalah lingkungan sangat luas cakupannya, sim saya akan membatasi masalah air dalam pikiran kita.

Yang hadir sama rawuit, Jika kita membaca kamus bahasa Sansekerta, mencatat R rendah adalah arti dari air, kilauan, dan kilauan. Ini mungkin bukti bahwa air dianggap penting oleh orang-orang. Jadi buktinya juga bahwa kehidupan kita sangat dekat dengan alam, terutama dengan air. Memang bagi kehidupan manusia, termasuk R, kal dianggap sebagai kebutuhan utama. Dengan pentingnya air dalam kehidupan kita, kepastian nama tempat atau toponim yang selalu mengacu pada air, atau setidaknya berhubungan dengan air. Misalnya Cinangka, Cicaheum, Cimahi, ketiganya diawali dengan kata ci. I séképanjang, séképondok, diawali dengan kata sek yang artinya hulu. Ada juga Balonggedé, Situaksan, Rancabolang dan Leuwigajah. Tapi kata balang, danau. ranca, dan yang sama untuk menunjukkan air.

Hanya sayangnya sekarang nama lembur saya diganti dengan tidak berpegang pada latar belakang sejarah. Sebentar kita Rancabolang, sekarang saya salin wajah ke Margahayu Indah, Cijaringao, diubah menjadi Antapani Indah? Meskipun kata itu indah dalam bahasa Inggris, itu berarti diare. Tentu dalam hal ini harus ada pengamat dari pengembang perumahan dan pemerintah, bahwa pemberian nama itu untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Jika Anda menjadi ahli bahasa dan sejarawan.

Penonton yang sama datang,
Selain nama tempat, dengan pentingnya air dalam kehidupan kita, ada tradisi dalam hal pengelolaan air untuk pertanian atau berkebun. Dalam pergaulan, orang yang bekerja mengelola air disebut ulu-ulu. Lembur yang masih menggunakan tradisi ulu-uilu, kecil kemungkinan ada orang yang ambil air. Air da diatur sesuai peruntukannya.

Selanjutnya soal pentingnya air dalam kehidupan kita, dapat disimpulkan dengan baik dari peribahasa. Ada pepatah yang berbunyi seperti ini: Ke air menjadi kering, ke tanah menjadi tandus. Pepatah leu artinya hidup harus sederet wajah yang tidak konsisten, menurunkan layar seperti mingguan, hidup harus sesuatu yang manis. Hanya jika diungkapkan lebih luas, dalam peribahasa itu dipastikan terdapat pemikiran yang mendalam. Kata lebih, mengacu pada tempat terdalam di sungai. Itu berarti tidak lebih, untuk saat ini. Kata tanah akan kita catat dan lembah. Tidak ada lembah hingga tebing longsor. Tebing longsor biasanya tersapu oleh air banjir atau longsor yang tidak tertutup puing-puing. Jadi, untuk menelusuri lebih dalam makna peribahasa sampai air berakhir, tanah menjadi tandus bukan hanya untuk menunjukkan kehidupan yang tidak sesuai, tetapi ada pandangan hidup yang mantap ke dalam lingkungan. Menunjukkan seberapa dekat kita dengan lingkungan alam.

Hadirin yang sama datang, Selanjutnya, dengan apa kita merasakan pentingnya air? Dalam hidup kita ada risiko bahwa hutan akan hancur dan kehidupan akan hancur. Kejahatan ini memiliki arti yang luas. Dengan apa tidak mengalahkan hutan, karena di hutan banyak hal. Kayu ari merupakan sumber air. Jadi, jika kayunya dipotong, airnya akan bersinar. Jika tidak ada air, kehidupan akan runtuh. Misalnya, kemarin di grup tidak ada air. Pun ayah harus membiarkan bor sedalam tiga puluh meter, saya akan menghabiskan biaya hingga jutaan. Harus membayar uang sekolah ke sekolah yang ditunjuk terlebih dahulu.

Hanya air yang akan menjadi lahan bisnis. Tak lama kemudian, ada Wonosobo, bernama Tirto Utomo. Untuk membayar biaya kuliah, dia menjual air soda dalam kantong. Dengan menghina teman-temannya, dia melanjutkan: “Ari, kamu lihat Tirto, seperti orang gila, menjual air soda dalam kantong. Hei, Tirto, ada yang akan menjual es krim, banyak kerugian!” Digoda Sakitu, Pa Tirto tidak patah semangat. Bahkan lebih percaya diri dalam bisnis penjualan air. Sepuluh tahun kemudian, Pa Tirto menjadi miliuner air. Buktinya, air dagangan Pa Tirto menjadi favorit semua orang, bisnis yang akan kita miliki, dirayakan dengan menggunakan merek Aqua. Penonton yang sama datang,

Yang pasti, air sangat penting bagi kehidupan manusia, termasuk kita. Jika kita bisa menjaganya, air sangat banyak manfaatnya. Bahkan bisa dijadikan lahan bisnis. Dia, bukti Aqua. Hanya jika tidak diolah, air akan menjadi mamalia. Bukti banjir.

Senangnya award diberikan oleh sim saya, penonton yang sama datang,
Jadi jika imajinasi kita R termasuk sim saya tentang betapa pentingnya

Hal 9-10)

error: Content is protected !!