NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN
MATERI NOVEL SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN

NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN
NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN

NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN.

MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11
MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN

A. WANGENAN NOVEL

Novel téh nyaéta carita rékaan anu méré kesan lir enya-enya kajadian tur ukuranana panjang. Kajadian anu dicaritakeunana ogé loba deuih. Malah aya sababaraha kajadian anu sambung sinambung. Latarna, boh latar waktu boh latar tempat, tangtuna ogé leuwih jembar deuih. Palakuna, lian ti palaku utama téh aya palaku panglengkep jeung figuran (palaku panambah). Najan henteu mutlak kitu. Anu jelas, dina novel mah leuwih laluasa nyaritakeun pasipatan jeung paripolah palakuna téh.

B. UNSUR NOVEL

Upama hidep maca novel bakal manggihan nu disebut téma, galur, palaku, latar, judul, point of view, jeung gaya basa. Nu kitu téh disebutna unsur atawa struktur intrinsik nu aya novel.

Téma nyaéta nu ngatur arah unsur séjénna dina hiji carita. Téma mah loba rupana, tapi téma biasana moal jauh tina kahirupan nyata. Ku kituna sangkan nyaho téma naon nu aya dina carita, urang kudu paham heula kana eusi, tokoh, watek, situasi, jeung galur caritana. Teu kabéh pangarang nembrakkeun téma sacara langsung dina karyana.

Galur kaasup unsur anu penting dina hiji carita. Lantaran dina galur aya runtuyan kajadian, méré arah atawa ngatur kajadian naon waé anu kudu diheulakeun atawa dipandeurikeun, sarta nu némbongkeun sabab-akibat kajadian dina carita. Dina galur atawa alur téh aya nu disebut Konflik, nyaéta interaksi antara dua karakter atawa leuwih, atawa interaksi hiji karakter jeung lingkungan sabudeurna. Upama éta konflik geus nepi kana puncakna disebutna téh Klimaks.

Palaku nyaéta tokoh nu ngalalakon dina hiji carita. Nilik Jenisna mah aya nu disebut palaku utama jeung palaku tambahan. Dina guluyuran carita sok ditémbongkeun ogé watek atawa pasipatan palaku. Aya palaku nu watekna angger, aya ogé nu robah-robah tina alus jadi goréng atawa sabalikna.

Latar nyaéta lingkungan sabudeureun kajadian nu lumangsung dina hiji carita. Latar téh aya dua rupa nyaéta latar tempat jeung latar waktu. Latar tempat ngagambarkeun di mana kajadian dina carita lumangsung, sedengkeun latar waktu mangrupa waktu iraha kajadian dina carita lumangsung.

Puseur sawangan atawa point of view ngandung harti (ku saha) dicaritakeunana éta karangan atawa titik caturan. Aya dua cara nu biasa digunakeun dina fiksi saperti novel, nyaéta (1) caturan jalma katilu, nyaéta pangarang aya di luareun carita, para palaku disebut ngaranna, atawa ngagunakeun kecap sulur “manéhna”, “maranéhna”; (2) caturan jalma kahiji nyaéta juru catur aya di jero carita, sok jadi palaku carita, ngagunakeun kecap sulur “kuring”.

Gaya basa nyaéta cara ngungkapkeun pikiran ngaliwatan atawa maké basa nu has anu némbongkeun pribadi pangarang. Pangarang mindeng maké gaya basa dina karyana sangkan karasa leuwih éndah.

C. SAJARAH NOVEL

Asupna novel kana sastra Sunda téh pangaruh sastra barat, utamana Walanda. Novel munggaran dina sastra Sunda nyaéta Baruang ka nu Ngarora karangan Daéng Kanduruan Ardiwinata (D.K. Ardiwinata), terbit taun 1914. Upama dibandingkeun jeung novel munggaran dina sastra Indonesia, Azab dan Sengsara karangan Merari Siregar, anu terbit 1920, leuwih ti heula genep taun. Jadi kurang mérénah upama novel dina sastra Sunda téh mangrupa pangaruh tina sastra Indonesia.

D. PAPASINGAN NOVEL

Novel Barudak
Novel barudak nyaéta novel anu diajangkeun pikeun bacaeun barudak. Masalah anu dicaritakeunana, masalah anu raket patalina jeung kahirupan barudak. Kitu deui dina cara nyanghareupan jeung ngaréngsékeun éta masalah, luyu jeung pikiran katut jiwa barudak. Palaku utamana ogé barudak deuih.

Umumna novel barudak dina sastra Sunda, ngan palaku utama jeung masalahna anu “barudak” téh. Tapi dina lebah cara mikir jeung cara ngaréngsékeun masalahna, sacara kajiwaan, henteu cara umumna barudak. Lebah dinyana mah ibarat jalma déwasa maké awak budak. Novel barudak jeung pangarangna dina sastra Sunda, di antarana:
• Samsudi: Budak Teuneung, Budak Minggat.
• Tatang Sumarsono: Miang jeung Kaludeung, Si Paser.
• Hidayat Soesanto: Guha Karang Legok Sari, Bima Rengkung, jeung seri carita wayang tina Mahabarata, jrrd.
• Dian Hendrayana: Béntang Hariring

Novel Rumaja
Novel rumaja nyaéta novel anu eusina nyaritakeun masalah-masalah rumaja. Kitu deui palaku utamana ogé pararumaja. Di urang novel rumaja téh henteu loba. Sawatara conto novel rumaja nyaéta Cinta Pabaliut karangan Éddy D. Iskandar, Rini karangan Yoséph Iskandar, jeung Lalangsé karangan Aam Amilia.

Novel Déwasa
Novel déwasa tangtu baé diajangkeun pikeun bacaeun anu geus déwasa (sawawa). Eusina nyaritakeun masalah-masalah jalma anu geus déwasa. Kitu deui jeung palaku utama. Dina sawatara novel aya bagian-bagian anu kurang mérénah upama dibaca ku barudak. Upama baé bagian anu nyaritakeun peuting munggaran Karnadi jeung Eulis Awang dina novel Rusiah nu Goréng Patut beunang Yuhana jeung Sukria; adegan oconna Néng Éha jeung Kosim di jalan sepi dina novel Lain Éta karangan Moh. Ambri.

Dumasar témana jeung masalah anu dicaritakeunana
Novel Sunda bisa dipasing-pasing jadi:

(a) Novel Cinta
Novel cinta nyaéta novel anu eusina nyaritakeun cinta silih asih (asmara) palaku utamana. Contona: Lain Éta karangan Moh. Ambri, Cinta Pabaliut karangan Éddy D. Iskandar, Lalangsé karangan Aam Amilia, Mikung karangan Abdullah Mustappa, jeung Manéhna karangan Syarif Amin.

(b) Novel Psikologi
Novel jiwa nyaéta novel anu eusina nyaritakeun hal-hal anu patali jeung jiwa palaku utamana. Contona: Arca beunang Ningrum Julaéha.

(c) Novel Misteri
Novel misteri nyaéta novel anu eusina nyaritakeun hal-hal anu ngandung rusiah, anu biasana kabuki dina ahir éta novel. Upamana baé nyaritakeun néangan palaku rajapati atawa palaku kajahatan séjénna. Contona: Laleur Bodas karangan Samsu (Sambas jeung Susangka), Si Bedog Panjang karangan Ki Umbara, Rajapati di Pananjung, jeung Bedog Si Rajapati karangan Ahmad Bakri, Rusiah Geulang Rantay beunang Margasulaksana, jeung Kalajéngking karangan Anna Mustikaati (sandiasmana Aam Amilia), jrrd.

(d) Novel Sajarah
Novel sajarah nyaéta novel anu eusina ngandung unsur-unsur sajarah. Boh palaku utamana boh kajadianana nyoko kana sajarah. Contona: Pangéran Kornél jeung Mantri Jero karangan R. Méméd Sastrahadiprawira, Perang Bubat, Tanjeur di Juritan Jaya di Buana, jeung Putri Subanglarang beunang Yoséph Iskandar.

(e) Novel Sosial
Novel sosial nyaéta novel anu eusina nyoko kana masalah sosial, saperti kateuadilan, kateureugeujeungan, atawa gejolak sosial dina hiji mangsa. Si palaku bisa jadi mangrupa subyék, korban, atawa saksi éta kaayaan. Contona: Lembur Singkur karangan Abdullah Mustappa.

E. Nulis Tingkesan jeung Resensi Novel

a. Nulis Tingkesan Novel
Nyutat bagian carita nu dianggap penting sarta jadi kapanasaran nu maca. Hasil pagawéan ku cara nu kitu téh disebut sempalan atawa cutatan.

Upama hidep rék nulis tingkesan kudu merhatikeun sababaraha aspék. Saméméh prak, hidep kudu nuliskeun rarancang carita nu geus dibaca. Éta rarancang téh ngawengku judul, tokoh jeung pawatekanana, latar atawa kasang tukang, masalah atawa konflik, jeung runtuyan peristiwa nu aya dina carita nu geus dibaca téa.

Léngkah-léngkah nyusunna nyaéta :
(1) maca novel kalawan gemet/imeut,
(2) nyangkem eusi novel,
(3) nangtukeun rarancang novel,
(4) nataan sakur peristiwa nu penting,
(5) susun runtuyan peristiwa atawa kajadian dina éta novel ku basa sorangan.

Tingkesan nu ditulis ku hidep ulah nepi ka ngarobah eusi carita, tokoh, latar, atawa téma. Sinopsis bisa ditulis singget jeung bisa ditulis nepi ka ahir (ending) kalawan detil.

b. Nulis Resénsi Novel
Ari resénsi téh nyaéta tulisan atawa pedaran ngeunaan hadé goréngna ajén hiji karya atawa buku. Demi tujuan resénsi téh pangpangna nepikeun ka nu maca, naha éta karya atawa buku téh payus meunang pangbagéa ti masarakat atawa henteu. Pikeun méré tinimbangan atawa ajén sacara objéktif kana hiji karya atawa buku, nu nulis resénsi diperedih kudu merhatikeun dua aspék. Kahiji; nu nulis resénsi kudu weruh kalayan gembleng maksud jeung tujuan pangarang aslina; kadua, nu nulis resénsi kudu sadar jeung apal maksud nyieun éta resénsi. Singgetna mah, nu nulis resénsi anu alus mah kudu bener-bener nohonan kawajiban ka nu maca jeung ngajén kana éta buku.

Mun urang nulis resénsi novel, bisa dimimitian ku cara ngébréhkeun heula téma karangan (novel), terus ébréhkeun naon nu hayang ditepikeun ku pangarang ngaliwatan éta novel. Téma éta novel téh bakal leuwih karasa jeung leuwih nonggérak mun dilengkepan ku deskripsi ngeunaan eusi novel katut unsur-unsur intrinsikna (galur, latar, penokohan) sagemblengna. Geura ieu di handap kapidangkeun conto cara-cara nulis resénsi novel.

Jadi cindekna mah sagala unak-anik nu patali jeung kasang tukang éta novel téh nu maca kudu nyaho. Kaasup kana golongan naon ieu novel téh kakolomkeunana? Naha téndénsius atawa kasajarahan jsté. Urang ogé baris meunang kesan sabada ku nu nulis resénsi ditembrakkeun boh kaunggulan atawa onjoyna boh kahéngkéran éta novel.

(BASA SUNDA URANG KELAS 11)

LATIHAN 1

  1. Naon ari novel téh?
  2. Upama hidep maca novel bakal manggihan nu disebut téma, galur, palaku, latar, judul, point of view, jeung gaya basa. Pék jéntrékeun hiji-hijina!
  3. Kumaha mimiti asupna novel kana sastra Sunda?
  4. Naon bédana novel barudak, novel rumaja, jeung novel dewasa?
  5. Naon bédana nocel cinta, novel psikologi, novel misteri, novel sajarah, novel sosial?
  6. Kumaha léngkah-léngkah nulis tingkesan novel?
  7. Naon ari résénsi téh?

CONTO NOVEL
NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN

Sempalan Novel
………
Misteri keur urang mah, Li, nimu orok téh! Kawas nu ngahaja ngagantian nu geus leungit, Li! Enya, orok téh rejeki!

Tapi, Li! Aya kapeurih séjén na haté urang ayeuna. Kalakuan Si Aa bet kawas awéwé! Ayeuna si Aa geus embung sakola deui. Padahal ukur sababaraha bulan deui ka ujian. Tungtungna mah si Aa kaluar ti sakolana, bari teu boga ijazah SMA!

Kasedih teu aya Mamah, tepi ka poé ieu, can lipur kénéh. Salilana, urang ngarasa lalewang jeung karareueung. Keur aya Mamah mah, ari poé Minggu kieu téh sok barungah, ngariung sakulawarga. Rapékan Mamah mah. Aya naon waé sok diolah, diasakan. Sampeu jadi combro. Hui jadi gegetuk. Tarigu jadi bala-bala. Naon waé, ku Mamah mah pasti jadi kadaharan anu ngeunah.

Kawas poé ayeuna, Li! Urang ngalangeu di buruan, bari ngangais Ila. Panonpoé keur meujeuhna haneut moyan. Ila ngageubra dina aisan, bangun ni’mat naker. Urang hulang-huleng teu puguh.

Teuing naon nu memetot rarasaan téh. Ujug-ujug jorojoy, asa hayang ka kuburan Mamah bari mawa Ila. Hayang nembongkeun Ila ka Mamah. Léos, ninggalkeun buruan.

“Badé dicandak ka mana, Néng?” Teu didéngé Ceu Amah gegeroan ogé. Urang noyod ka tonggohkeun, rék ka kuburan Mamah.

Hareupeun imah manéh, Li, urang ngajanteng heula. Cakueum imah téh ari teu dieusian mah. Baheula mah, imah téh hégar pikabetaheun. Tah, dina tangkal jambu nu éta manéh labuh téh, nya, Li! Untung teu kapaéhan ogé! Teu karasa urang nyéréngéh sorangan. Anéh, ari manéh, jadi lalaki téh bet borangan. Teu bisa naék-naék acan.

Inget teu, Li? Urang jeung manéh sok bebekelan di dinya dina téras? Angger wé manéh mah, deungeun sangu téh sok goréng endog waé. Mamahna teu masak, ceuk manéh bari bebelewekan. Paribasa!

Basa anyaran Mamah manéh maot, sok sapopoé urang maturan manéh di dieu. Nu tadina nguluwut téh, ari datang urang mah sok ngadak-ngadak jigrah. Urang bungah pisan nempo manéh kitu téh. Tapi ari ayeuna, waktu urang ditinggalkeun maot ku Mamah, manéh teu aya di dieu, Li!

Teu karasa cipanon ngembeng. Urang sono ka manéh, Li!

Teu jauh leumpang ti imah manéh téh, urang geus datang ka kuburan. Gog, urang cingogo deukeut tetengger Mamah. Ila ngulisik, teu genaheun meureun diajak nagog kieu mah. Urang ngendoran samping aisan dina taktak. Kakara dua bulan, kuburan téh geus barala deui. Urang nyabutan jukut nu dareu-keut. Pok gegerendengan sorangan.

“Mah, Réré gaduh orok gegentos si Adé! Réré teu terang, ieu téh putra saha? Tapi duka ku naon, tibarang Réré ningal orok ieu, haté Réré ujug-ujug nyaah, asa ka si Adé wé, Mah! Namina Ila Aina Nur Inten. Saé, nya, Mah! Kénging nganamian Abu!”

Urang neuteup Ila nu ngabelengéh, keur ngimpi sigana mah.

Keur kitu aya sora nu babatukan di tukangeun. Gebeg! Ila gé tepi ka ngarénjag dina aisan. Kaoyagkeun ku awak urang. Dilieuk téh Mang Mimid, tatangga, keur anteng ngaritan jukut nu ngabadeg sisi-sisi kuburan batur.

“Tos bala, nya Néng?” cenah bari nyampeurkeun.
“Keun engké ku Mamang urang beresihan!”
Urang unggeuk bari nganuhunkeun. Gura-giru balik, éra, bisi aya nu nganyahoankeun deui, mamawa orok ka kuburan.Aya nu anéh di si Aa téh, Li! Kakara eungeuh ayeuna, urang ogé.

Poé ieu urang merego si Aa, keur anteng di kamar urut Mamah. Urang ngajenghok, bari rada ngelokkeun awak tukangeun témbokan. Leungeun nyekelan hordéng kamar. Dipéléngékeun saeutik. Panon mencrong ka si Aa nu keur ngajaran erok si Mamah. Gulak-gilek, dangdakdéngdék hareupeun eunteung. Horéng aya kénéh baju anu teu kabagikeun téh, da disumputkeun ku si Aa.

Bakat ku reuwas, tuur ngadadak nyorodcod. Brek wé diuk dina téhel. Tapi panon mah tetep mencrong ka jero kamar. Kasono jeung kareuwas pagalo jeroeun dada. Naha si Aa bet ngajaran baju Mamah?

Nempo baju éta téh, bet asa bréh-bréhan deui Mamah ngajanteng hareupeun. Matak deungdeuleueun puguh, diacuk éta téh raray Mamah beuki cahayaan. Erok buludru hideung. Dadana rada ngaliglag, panjangna satuur. Ngepas pisan di Mamah mah, bubuhan dada jeung imbitna ngareusi. Ari di si Aa. Ih, ngéwa pisan! Lebah dada jeung bujurna teu kaeusian, da puguh lalaki si Aa mah.

Urang istigpar bari ngusap beungeut sababaraha kali. Raray Mamah kokolébatan. Urang ngedeprek, nukangan kamar si Aa. Késang renung dina tarang. Awak ngadadak ramohpoy. Hayang jejeritan satakerna, tapi buru-buru ditungkup ku leungeun duanana. Cipanon murubut teu kaampeuh. Urang maksakeun cengkat. Blus ka kamar. Cetrék, ngerem manéh. Gauk wé ceurik bari nanangkeup bantal.

Ti saprak kajadian si Aa ngajaran baju si Mamah, haté urang mindeng seseblakan, Li. Urang watir ka si Aa. Komo ayeuna mah si Aa kaluar ti sakolana. Era ku babaturanana, nyaritana mah. Sok dipoyokan, cenah, ngaranna kawas awéwé.

Ti keur SD kenéh ogé si Aa sok mindeng ngangluh ka Bapa, majarkeun téh bet méré ngaran awéwé, “Susan Basari”. Mamah nu sok ngupahan téh. Henteu kawas istri, da aya ‘Basari’-an, ceuk Mamah. ‘Basari’ téh ngalambangkeun lalaki anu gagah. Tapi si Aa keukeuh henteu narima.

Urang jeung si Aa mah tibalik nya, Li! Si Aa siga awéwé, ari urang siga lalaki. Tapi béda kétang. Luarna wungkul siga lalaki téh. Da haté urang mah, tetep haté awéwé!

Manéh ogé pan apal, urang mah jalingkak. Pakéan hayang kawas lalaki waé. Buuk pondok. Kana tataékan satérékél-satérékél. Teu kawas si Aa. Naékan tangkal jambu nu pendék ogé teu bisaeun. Sarua, jeung manéh, Li!

Beuki dieu, si Aa beuki rapékan. Ti mimiti ngamandian Ila, ngistrika, ngepél, nyeuseuh, nepi ka masak, kabéh ditangkes ku sorangan. Komo ayeuna mah geus teu sakola kapan. Beuki suhud wé barang-gawéna téh. Éta ogé sok dicaram ku Ceu Amah. Ceuk Ceu Amah, padamelan istri ieu mah, sanés padamelan pameget. Tapi si Aa sok pundung dikitukeun téh. Ceu Amah surti kadieunakeun mah tara daékeun curam-caram deui.

(Dicutat tina novel Catetan Poéan Réré, karangan Ai Koraliati)

LATIHAN 2
NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN

1. Saha waé nu jadi palaku dina éta novel?
2. Kumaha watek unggal palaku dina éta novel?
3. Kumaha hubungan antara palaku dina éta novel?
4. Dimana éta kajadian lumangsungna?
5. Iraha kajadianana?
6. Kumaha suasana?
7. Alur naon nu dipaké ku pangarang dina nyaritakeun éta novel?
8. Téma naon nu dicaritakeun dina éta novel?
9. Amanat naon anu hayang ditepikeun ku éta pangarang novel?
10. Kecap-kecap naon waé anu teu kaharti dina éta novel. Pék tuliskeun ku hidep sarta paluruh hartina dina kamus


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-novel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/novel-bahasa-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN

(1) Novel Kebangkitan
Novel merupakan kisah fiksi yang memberikan kesan peristiwa liris ya-ya dan ukurannya yang panjang. Peristiwa yang dinarasikan juga banyak lagi. Nyatanya, ada beberapa insiden yang sedang berlangsung. Latar belakang, baik latar waktu maupun latar tempat, tentunya juga jauh lebih luas. Palakuna, selain pemeran utama adalah aktor terlengkap dan figuran (pemeran tambahan). Meski tidak sepenuhnya demikian. Tentunya, dalam novel saya lebih banyak menceritakan tentang sifat dan perilaku pelaku tersebut.

UNSUR NOVEL

Jika Anda membaca novel, Anda akan menemukan apa yang disebut tema, alunan, aktor, latar belakang, judul, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang disebut elemen atau struktur intrinsik dari novel.

Tema adalah tema yang mengarahkan arah elemen lain dalam sebuah cerita. Temanya banyak wajah, tapi biasanya temanya tidak jauh dari kehidupan nyata. Jadi untuk mengetahui tema apa yang ada dalam cerita tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu isi, tokoh, kebiasaan, situasi, dan alur cerita. Tidak semua penulis menerapkan tema tersebut secara langsung dalam karya mereka.

Ketegangan mencakup elemen penting dalam sebuah cerita. Karena di dalam regangan terdapat urutan kejadian, memberi arahan atau menyusun kejadian apa saja yang harus didahului atau diikuti, dan yang menunjukkan sebab dan akibat kejadian dalam cerita. Dalam suatu regangan atau alur terdapat yang dinamakan Konflik, yaitu interaksi antara dua karakter atau lebih, atau interaksi satu karakter dengan lingkungan sekitarnya. Jika konflik sudah mencapai puncaknya maka dinamakan Climax.

Aktor adalah tokoh yang berperan dalam sebuah cerita. Melihat tipe saya ada yang disebut aktor utama dan aktor tambahan. Dalam scrolling cerita selalu ditampilkan pula kebiasaan atau sifat pelakunya. Ada pelaku yang memiliki karakter biasa, ada juga yang berubah dari baik menjadi buruk atau sebaliknya. Latar belakang adalah lingkungan sekitar peristiwa yang berlangsung dalam sebuah cerita. Latar ada dua macam yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar belakang tempat merepresentasikan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, sedangkan latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut.

Pusat adegan atau sudut pandang berarti (oleh siapa) narasi esai atau sudut pandang. Ada dua cara yang umum digunakan dalam fiksi seperti novel, yaitu (1) catur orang ketiga, yaitu pengarang berada di luar cerita, aktor dipanggil dengan namanya, atau menggunakan akhiran “dia”, “mereka”; (2) Catur orang pertama adalah pecatur dalam cerita, selalu menjadi pelaku cerita, menggunakan akhiran “saya”.

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui atau menggunakan bahasa khas yang mencerminkan kepribadian pengarang. Penulis sering menggunakan gaya bahasa dalam karyanya untuk membuatnya lebih indah.

Masuknya novel ke dalam sastra R merupakan pengaruh sastra barat khususnya Belanda. Novel pertama dalam sastra Sunda adalah Baruang ka nu Ngarora karya Daeng Kanduruan Ardiwinata (D.K. Ardiwinata), terbit tahun 1914. Dibandingkan dengan novel sastra Indonesia pertama, Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, terbit 1920, lebih dari enam tahun pertama. Sehingga kurang nyaman jika novel dalam sastra R merupakan pengaruh sastra Indonesia.

(2) Pencocokan Novel

Novel Barudak
Novel anak-anak adalah novel yang ditujukan untuk dibaca anak-anak. Masalah yang diceritakan, merupakan masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan anak. Begitu lagi dalam cara menghadapi dan memecahkan masalah, sesuai dengan budi dan jiwa anak. Kacang-kacangan apalagi anak-anak baik lagi.

Pada umumnya novel anak-anak dalam sastra R, hanya pemeran utamanya dan masalahnya yang “anak-anak” saja. Tetapi pada lebah cara berpikir dan cara memecahkan masalah, dengan belajar, bukanlah cara umum anak-anak. Lebah tidak seperti orang dewasa yang memakai tubuh anak laki-laki. Novel anak-anak dan penulis dalam literatur R, termasuk:
• Samsudi: Teuneung Boy, Escape Boy.
• Tatang Sumarsono: Miang dan Kaludeung, Si Paser.
• Hidayat Soesanto: Guha Karang Legok Sari, Bima Rengkung, dan rangkaian cerita wayang dari Mahabharata, dll.
• Dian Hendrayana: Bintang Hariring

Novel remaja
Novel remaja adalah novel yang tidak membahas masalah remaja. Begitu pula para pelakunya terutama para remaja. Dalam novel remaja kita tidak banyak. Beberapa contoh novel remaja adalah Cinta Pabaliut karya Eddy D. Iskandar, Rini karya Yoséph Iskandar, dan Lalangsé karya Aam Amilia.

Novel Dewasa
Novel dewasa tertentu ditujukan untuk pembaca dewasa (dewasa). Jangan membicarakan masalah orang dewasa. Begitu pula dengan pelaku utamanya. Dalam beberapa novel terdapat bagian yang kurang nyaman jika dibaca oleh anak-anak. Jika bagian yang bercerita tentang malam pertama Karnadi dan Eulis Awang dalam novel Rahasia Orang Miskin Harus Diijinkan oleh Yuhana dan Sukria; Adegan oconna Neng Eha dan Kosim di jalanan sepi dalam novel Lain It karangan Moh. Ambri.

(3) Berdasarkan tema dan masalah
dicaritakeunana
Novel Sunda dapat dikelompokkan menjadi:

A. NOVEL WANGENAN
Novel adalah cerita desain yang memberi kesan li

r ya-ya terjadi dan ukurannya panjang. Peristiwa yang dinarasikan juga banyak lagi. Nyatanya, ada beberapa insiden yang sedang berlangsung. Latar belakang, baik latar waktu maupun latar tempat, tentunya juga jauh lebih luas. Palakuna, selain pemeran utama adalah aktor terlengkap dan figuran (pemeran tambahan). Meski tidak sepenuhnya demikian. Tentunya, dalam novel saya lebih banyak menceritakan tentang sifat dan perilaku pelaku tersebut.
B. ELEMEN NOVEL
Jika Anda membaca novel, Anda akan menemukan apa yang disebut tema, alunan, aktor, latar belakang, judul, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang disebut elemen atau struktur intrinsik dari novel.

Tema adalah tema yang mengarahkan arah elemen lain dalam sebuah cerita. Temanya banyak wajah, tapi biasanya temanya tidak jauh dari kehidupan nyata. Jadi untuk mengetahui tema apa yang ada dalam cerita tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu isi, tokoh, kebiasaan, situasi, dan alur cerita. Tidak semua penulis menerapkan tema tersebut secara langsung dalam karya mereka.

Ketegangan mencakup elemen penting dalam sebuah cerita. Karena di dalam regangan terdapat urutan kejadian, memberi arahan atau menyusun kejadian apa saja yang harus didahului atau diikuti, dan yang menunjukkan sebab dan akibat kejadian dalam cerita. Dalam suatu regangan atau alur terdapat yang dinamakan Konflik, yaitu interaksi antara dua karakter atau lebih, atau interaksi satu karakter dengan lingkungan sekitarnya. Jika konflik sudah mencapai puncaknya maka dinamakan Climax.

Aktor adalah tokoh yang berperan dalam sebuah cerita. Melihat tipe saya ada yang disebut aktor utama dan aktor tambahan. Dalam scrolling cerita selalu ditampilkan pula kebiasaan atau sifat pelakunya. Ada pelaku yang memiliki karakter biasa, ada juga yang berubah dari baik menjadi buruk atau sebaliknya. Latar belakang adalah lingkungan sekitar peristiwa yang berlangsung dalam sebuah cerita. Latar ada dua macam yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar belakang tempat merepresentasikan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, sedangkan latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut.

Pusat adegan atau sudut pandang berarti (oleh siapa) narasi esai atau sudut pandang. Ada dua cara yang umum digunakan dalam fiksi seperti novel, yaitu (1) catur orang ketiga, yaitu pengarang berada di luar cerita, aktor dipanggil dengan namanya, atau menggunakan akhiran “dia”, “mereka”; (2) Catur orang pertama adalah pecatur dalam cerita, selalu menjadi pelaku cerita, menggunakan akhiran “saya”.

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui atau menggunakan bahasa khas yang mencerminkan kepribadian pengarang. Penulis sering menggunakan gaya bahasa dalam karyanya untuk membuatnya lebih indah.
C. SEJARAH NOVEL
Masuknya novel ke dalam sastra R merupakan pengaruh sastra barat khususnya Belanda. Novel pertama dalam sastra Sunda adalah Baruang ka nu Ngarora karya Daeng Kanduruan Ardiwinata (D.K. Ardiwinata), terbit tahun 1914. Dibandingkan dengan novel sastra Indonesia pertama, Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, terbit 1920, lebih dari enam tahun pertama. Sehingga kurang nyaman jika novel dalam sastra R merupakan pengaruh sastra Indonesia.
D. NOVEL PAPASINGAN
Novel Barudak
Novel anak-anak adalah novel yang ditujukan untuk dibaca anak-anak. Masalah yang diceritakan, merupakan masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan anak. Begitu lagi dalam cara menghadapi dan memecahkan masalah, sesuai dengan budi dan jiwa anak. Kacang-kacangan apalagi anak-anak baik lagi.

Pada umumnya novel anak-anak dalam sastra R, hanya pemeran utamanya dan masalahnya yang “anak-anak” saja. Tetapi pada lebah cara berpikir dan cara memecahkan masalah, dengan belajar, bukanlah cara umum anak-anak. Lebah tidak seperti orang dewasa yang memakai tubuh anak laki-laki. Novel anak-anak dan penulis dalam literatur R, termasuk:

NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN
• Samsudi: Teuneung Boy, Escape Boy.
• Tatang Sumarsono: Miang dan Kaludeung, Si Paser.
• Hidayat Soesanto: Guha Karang Legok Sari, Bima Rengkung, dan rangkaian cerita wayang dari Mahabharata, dll.
• Dian Hendrayana: Bintang Hariring

Novel remaja
Novel remaja adalah novel yang tidak membahas masalah remaja. Begitu pula para pelakunya terutama para remaja. Dalam novel remaja kita tidak banyak. Beberapa contoh novel remaja adalah Cinta Pabaliut karya Eddy D. Iskandar, Rini karya Yoséph Iskandar, dan Lalangsé karya Aam Amilia.

Novel Dewasa
Novel dewasa tertentu ditujukan untuk pembaca dewasa (dewasa). Jangan membicarakan masalah orang dewasa. Begitu pula dengan pelaku utamanya. Dalam beberapa novel terdapat bagian yang kurang nyaman jika dibaca oleh anak-anak. Jika bagian yang bercerita tentang malam pertama Karnadi dan Eulis Awang dalam novel Rahasia Orang Miskin Harus Diijinkan oleh Yuhana dan Sukria; Adegan oconna Neng Eha dan Kosim di jalanan sepi dalam novel Lain It karangan Moh. Ambri.
Berdasarkan tema dan masalah yang ditangani
Novel Sunda dapat dikelompokkan menjadi:
(a) Novel Cinta
Novel cinta merupakan novel yang menceritakan cinta satu sama lain (romansa) pelaku utamanya. Misalnya: Kartu Lain Itu

angan Moh. Ambri, Cinta Pabaliut oleh Eddy D. Iskandar, Lalangsé oleh Aam Amilia, Mikung oleh Abdullah Mustappa, dan She oleh Syarif Amin.

(b) Novel Psikologis
Novel jiwa adalah novel yang menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan jiwa pelaku utamanya. Contoh: Patung milik Ningrum Julaéha.

(c) Novel Misteri
Novel misteri adalah novel yang menceritakan hal-hal yang mengandung rahasia, yang biasanya dibahas di bagian akhir novel. Misalkan dia menyuruh Anda mencari pembunuh atau penjahat lain. Misalnya: Lalat Putih karya Samsu (Sambas dan Susangka), Si Bedog Panjang karya Ki Umbara, Pembunuhan di Pananjung, dan Bedog Si Rajapati karya Ahmad Bakri, Rusiah Geulang Rantay beunang Margasulaksana, dan Scorpion karya Anna Mustikaati (sandiasmana Aam Amilia), jrrd.

(d) Novel Sejarah
Novel sejarah adalah novel yang mengandung unsur sejarah. Kedua pelaku adopsi tersebut terlebih keduanya menjadi sejarah. Contoh: Prince Cornel dan Deep Nurse karya R. Memed Sastrahadiprawira, Bubat War, Tanjeur di Juritan Jaya di Buana, dan Putri Subanglarang atas kebaikan Yoséph Iskandar.

(e) Novel Sosial
Novel sosial adalah novel yang tidak mengangkat masalah-masalah sosial, seperti ketidakadilan, ketimpangan, atau keresahan sosial dalam suatu musim. Pelaku bisa jadi subjek, korban, atau saksi dari situasi tersebut. Contoh: Lembur Singkur karya Abdullah Mustappa.
E. Menulis Ringkasan dan Review Novel
Sebuah. Tulis Ringkasan Novel
Tuliskan bagian-bagian cerita yang dianggap penting dan buat pembaca penasaran. Hasil dari pekerjaan tersebut disebut fragmentasi atau kutipan.
Jika ingin menulis ringkasan perlu memperhatikan beberapa aspek. Sebelum berlatih, hidep sebaiknya menuliskan story plan yang sudah Anda baca. Desainnya meliputi judul, karakter dan karakter, latar belakang atau latar belakang, masalah atau konflik, dan rangkaian peristiwa
yang dalam cerita Anda telah membaca thea.

Langkah-langkah penyiapannya adalah:
(1) membaca novel dengan gentar,
(2) menangkap isi novel,
(3) menentukan desain novel,
(4) buat daftar peristiwa penting,

NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN
(5) Susun rangkaian peristiwa atau kejadian dalam novel dalam bahasa mereka sendiri.

Ide yang ditulis dengan huruf tebal tidak mengubah isi cerita, tokoh, latar, atau tema. Sinopsis bisa ditulis secara ringkas dan bisa ditulis sampai akhir (ending) secara detail.
b. Tulis Review Novel
Review day adalah tulisan atau deskripsi tentang nilai baik atau buruk dari sebuah karya atau buku. Untuk maksud review inilah yang paling penting untuk disampaikan kepada pembaca, apakah karya atau buku tersebut mendapatkan bayaran yang sebesar-besarnya dari masyarakat atau tidak. Untuk memberikan pertimbangan yang obyektif atau obyektif terhadap sebuah karya atau buku, penulis review disertasi harus memperhatikan dua aspek. Pertama; pengulas harus mengetahui dengan maksud dan tujuan penuh penulis asli; kedua, peninjau harus menyadari dan mengingat tujuan pembuatan tinjauan. Singkatnya, untuk menulis review yang baik saya harus benar-benar memenuhi kewajiban kepada pembaca dan menghormati buku.
Saat kita menulis sebuah novel review, kita bisa memulainya dengan menjelaskan terlebih dahulu tema karangan (novel) tersebut, kemudian membahas apa yang ingin penulis sampaikan melalui novel tersebut. Tema novel yang lebih intens dan mengharukan dilengkapi dengan deskripsi isi novel dan unsur intrinsiknya (regangan, latar belakang, penokohan) secara keseluruhan. Berikut adalah contoh bagaimana menulis review novel. Pastikan Anda menyimpan konten yang bagus! Oleh kami juga jol karasa, reviewer sudah memperkenalkan siapa pengarangnya: namanya, karakternya di bidang apa, karya yang dia hasilkan atau apa alasan pengarangnya bertaruh untuk menulis novel dll.
Jadi saya yakin semua hal menarik yang berhubungan dengan latar novel ini harus diketahui oleh pembaca. Novel ini termasuk dalam kelompok apa? Apakah jsté tentatif atau historis. Kami juga akan mendapatkan kesan bahwa dengan menulis ulasan, manfaat atau kesenangan atau kehebatan novel tersebut.

NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESANIde yang ditulis dengan huruf tebal tidak mengubah isi cerita, tokoh, latar, atau tema. Sinopsis bisa ditulis secara ringkas dan bisa ditulis sampai akhir (ending) secara detail.
b. Tulis Review Novel
Review day adalah tulisan atau deskripsi tentang nilai baik atau buruk dari sebuah karya atau buku. Untuk maksud review inilah yang paling penting untuk disampaikan kepada pembaca, apakah karya atau buku tersebut mendapatkan bayaran yang sebesar-besarnya dari masyarakat atau tidak. Untuk memberikan pertimbangan yang obyektif atau obyektif terhadap sebuah karya atau buku, penulis review disertasi harus memperhatikan dua aspek. Pertama; pengulas harus mengetahui dengan maksud dan tujuan penuh penulis asli; kedua, peninjau harus menyadari dan mengingat tujuan pembuatan tinjauan. Singkatnya, untuk menulis review yang baik saya harus benar-benar memenuhi kewajiban kepada pembaca dan menghormati buku.
Saat kita menulis sebuah novel review, kita bisa memulainya dengan menjelaskan terlebih dahulu tema karangan (novel) tersebut, kemudian membahas apa yang ingin penulis sampaikan melalui novel tersebut. Tema novel yang lebih intens dan mengharukan dilengkapi dengan deskripsi isi novel dan unsur intrinsiknya (regangan, latar belakang, penokohan) secara keseluruhan. Berikut adalah contoh bagaimana menulis review novel. Pastikan Anda menyimpan konten yang bagus! Oleh kami juga jol karasa, reviewer sudah memperkenalkan siapa pengarangnya: namanya, karakternya di bidang apa, karya yang dia hasilkan atau apa alasan pengarangnya bertaruh untuk menulis novel dll.
Jadi saya yakin semua hal menarik yang berhubungan dengan latar novel ini harus diketahui oleh pembaca. Novel ini termasuk dalam kelompok apa? Apakah jsté tentatif atau historis. Kami juga akan mendapatkan kesan bahwa dengan menulis ulasan, manfaat atau kesenangan atau kehebatan novel tersebut.

Sempalan Novel 2
………
Misteri bagi bangsaku, Li, temukan bayinya! Seperti kamu tidak sengaja mengganti yang hilang, Li! Ya, sayang adalah keberuntungan!

NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN

Tapi, Li! Ada lagi kesedihan di hati kita sekarang. Si Aa bet bertingkah seperti wanita! Sekarang Aa kembali bersekolah. Padahal hanya beberapa bulan kembali ke ujian. Akhirnya, Aa keluar dari sekolah, padahal tidak punya ijazah SMA!

Sayangnya tidak ada Mamah, sampai hari ini, namun tetap nyaman. Selama ini, kami merasa tidak berdaya dan tidak berdaya. Bagi Mamah saya, hari Minggu ini selalu menjadi kegembiraan, waktu untuk keluarga. Rapékan Mamah mah. Selalu ada sesuatu yang diproses, disiapkan. Ini menjadi combro. Hui menjadi gugup. Tarigu menjadi bola. Bagaimanapun, setidaknya aku tidak menyerah tanpa menjelaskan diriku sendiri terlebih dahulu.

Seperti hari ini, Li! Kami berhenti dalam permainan, sambil menjelajahi Ila. Matahari cukup hangat untuk sang ibu. Ila menghela nafas lega, bangun dengan kagum. Kami hulang-huleng tidak malas.

Terlalu banyak yang menarik perasaan itu. Tiba-tiba jorojoy nekat pergi ke kuburan Mamah sambil menggendong Ila. Ingin menunjukkan Ila ke Mamah. Leo, tinggalkan game ini.

“Mau kemana, Neng?” Ceu Amah tidak mendengar keributan dengan baik. Kami berhenti, pergi ke kuburan Mamah.

Di depan rumah Anda lihat, Li, kami berdiri lebih dulu. Rumah Cakueum adalah tempat tinggal saya yang kosong. Di masa lalu, rumah sangat membutuhkan. Jadi, di pohon jambu yang Anda lihat jalannya adalah, dia, Li! Untungnya, tidak ada salahnya juga! Rasanya kita tidak menyalahkan diri sendiri. Anehnya, Anda tahu, jadi manusia adalah taruhan borangan. Belum bisa naik.

Ingat tidak, Li? Kami dan Anda selalu menyediakan di sana di teras? Sejauh yang saya tahu, tunjangan luar negeri selalu hanya telur buruk. Mamahna tidak memasak, katanya sambil berbisik. Pepatah!

Bahasa baru Mamah melihatmu mati, selalu setiap hari kami persembahkan di sini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah, pengunjung kita selalu mendadak jigrah. Kami sangat senang melihat Anda begitu. Tapi tinggallah sekarang, waktu kami ditinggal mati oleh Mamah, kamu tidak ada di sini, Li!

Saya tidak merasakan air mata. Kami merindukanmu, Li!

Tidak jauh jalan kaki dari rumah Anda, kami sudah sampai di kuburan. Astaga, kami bersiul di dekat penunjuk Mamah. Ila menyeringai, mungkin tidak nyaman berbicara dengan cerewetku. Kami bersandar di lorong di bahu kami. Baru dua bulan, kuburan sudah kosong kembali. Kami menghilangkan gulma. Pok mendengus sendiri.

“Mah, Réré punya bayi di depan Adé! Anda tidak tahu, ini anak siapa? Namun sedih dengan apa, setiap kali Réré melihat bayi ini, hati Réré tiba-tiba sakit, berharap Adé kami, Mah! Namina Ila Aina Nur Inten. Nah, dia, mah! Untuk menamai Abu! “

Kami melihat Ila yang sedang tidur, untuk mimpi sepertinya.

Karena begitu ada suara bentrok di belakang. Anonim Ila akan mendarat di lorong. Terguncang oleh tubuh kita. Dilieuk adalah Mang Mimid, seorang tetangga yang dengan tenang sedang memotong rumput yang membentuk sisi kuburan orang lain.

“Tos bala, nya Neng?” katanya sambil menyela.
“Biar nanti Paman bersih-bersih!”
Kami mengangguk sambil menelepon. Segera kembali, malu, jika ada orang yang tidak dikenal lagi, bawa bayi itu ke kuburan.

NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN


Ada yang aneh dengan Aa, Li! Lihat saja sekarang, kami juga.

Hari-hari ini kami peduli dengan Aa, bersantai di kamar bekas Mamah. Kami mengangguk, sambil sedikit menekuk tubuh di balik tembok. Tangan memegang tirai kamar. Sedikit teringat. Mata tertuju pada Aa yang sedang mengajari erok Mamah. Gulak-gilek, dangdakdéngdek di depan cermin. Tidak, masih ada pakaian yang tidak dibagikan, disembunyikan oleh Aa.

Bakat karena terkejut, tiba-tiba berlutut nyorodcod. Remnya menginjak rem. Tapi mataku terus menatap ke dalam ruangan. Kepala seperti itu dan terkejut di dalam dada. Kenapa Aa bertaruh untuk mengajari baju mamah?

Melihat baju itu, saya yakin enak rasanya bisa kembali berdiri di depan Mamah. Singkirkan malas, campurlah wajah Mamah yang lebih ringan. Rok beludru hitam. Dadanya sedikit bergoyang, panjangnya satu. Sangat pas di mamah saya, berisi saku dada dan bokong. Ari di si Aa. Oh, maaf sekali! Dada lebah dan garis bujur tidak penuh, da pria malas si Aa mah.

Kami istigpar sambil menyeka wajah beberapa kali. Wajah Mamah berbinar. Kami bergidik, di belakang kamar Aa. Berkeringat bermeditasi pada terang. Tubuh tiba-tiba ramohpoy. Ingin berteriak hampir, tapi buru-buru ditutup dengan kedua tangan. Air mata mengalir tak terkendali. Kami memaksa cengkat tersebut. Blus ke kamar. Cetrék, rem lagi. Gauk menangis sambil memegang bantal.
Karena Aa kebetulan mengajari baju Mamah, hati kami sering patah, Li. Kami watir ke Aa. Bahkan sekarang saya adalah Aa dari sekolah. Era oleh teman-temannya, kataku. Terkadang disembunyikan, katanya, dinamai seperti wanita.

Dari masih SD masih saja Aa sering komplain ke bapak, apalagi bertaruh untuk memberi nama perempuan itu, “Susan Basari”. Mamah selalu dipekerjakan. Berbeda dengan istrinya, ada ‘Basari’-an, kata Mamah. ‘Basari’ adalah simbol pria pemberani. Namun Aa bersikeras untuk tidak menerima.

Kami dan Aa-ku berseberangan dengannya, Li! Si Aa terlihat seperti perempuan, ari urang siga lalaki. Tapi pegangannya berbeda. Secara lahiriah hanya sebagai seorang pria. Dari hati kami, jaga hati para wanita!

Anda juga ingat, kami bukan jalingkak. Gaun itu ingin terlihat seperti pria saja. Rambut pendek. Kana tataékan satérékél-satérékél. Berbeda dengan Aa. Memelihara pohon jambu biji pendek juga tidak memberi tahu. Sama, dan kamu lihat, Li!

Semakin banyak di sini, semakin rapi Aa. Mulai dari mandi ila, menyetrika, mengepel, mencuci, hingga memasak, semuanya dikerjakan sendiri. Bahkan sekarang saya belum pernah ke sekolah. Semakin tinggi suhu barang tersebut. Mereka juga selalu dilarang oleh Ceu Amah. Pak Amah bilang, ini pekerjaan istriku, bukan pekerjaan janda. Tapi Aa selalu putus asa diberikan. Ceu Amah yakin nanti saya mau terjal lagi.


(Dikutip dari novel Catatan Harian, oleh Ai Koraliati)

NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN

error: Content is protected !!