CONTOH NOVEL BAHASA SUNDA
NOVEL SUNDA

NOVEL BASA SUNDA PIKEUN BARUDAK

NOVEL BASA SUNDA PIKEUN BARUDAK

NOVEL BASA SUNDA PIKEUN BARUDAK

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar NOVEL BASA SUNDA PIKEUN BARUDAK yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
NOVEL BASA SUNDA PIKEUN BARUDAK.

MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11
MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

NOVEL BASA SUNDA PIKEUN BARUDAK

Kabandang ku Kuda Lumping:
Teu Siga Mapatahan
Kategori: Novel Sunda Barudak

JANG Udin nutur-nutur kuda lumping tepi ka poho balik. Duit titipan keur indungna leungit di panglalajoan. Ukur bisa ngahinghing ceurik. Rék balik sieun dicarékan. Komo apan cék bapana, budak bangor mah rék dikirim ka Tangerang, dikerem di jero bui. Bakating baluweng, basa aya jalma ngajak indit, milu waéh. Teu apal ka mana nu rék dijugjug. Tungtungna kadungsang-dungsang di lembur batur.

Kitu ku kira-kira mah ringkesan buku Kabandang ku Kuda Lumping (KKL) beunang Ahmad Bakri téh. Bisi pondok teuing, nya urang caritakeun wé saeutik mah kahirupan Jang Udin anu kabandang ku kuda lumping téh. Cenah, cék nu ngarangna, Jang Udin téh budak bangor. Lamun ulin sok kamalinaan, tara inget ka waktuna balik. Atuh ku Jurutulis, bapana, mindeng pisan diseukseukan. Malah hiji mangsa mah disingsieunan: upama bangor waé, rék dikirim ka Tangerang.

Dasar budak atuh. Papagah kolot téh ukur sakeudeung napelna. Basa hiji mangsa ku indungna dititah nyokot duit ka Mang Mita, kalah élodan. Pareng aya raraméan, kuda lumping téa. Terus baé lalajo.

Tah, ari kadungsang-dungsang di lembur baturna mah henteu lila, ukur sababaraha poé baé. Sigana mah pangarangna gé karunyaeun ka Jang Udin, anu ngadon gering di imah deungeundeungeun. Jol Mang Emod, batur salembur Jang Udin. Atuh salamet Jang Udin téh, bisa balik deui ka lemburna.

Basajan pisan KKL téh. Komo apan, anu dicaritakeunana gé kahirupan barudak di pilemburan. Katémbong pangarangna imeut pisan lebah nyaritakeun kahirupan barudak lembur mah. Sakumaha dina karangan séjénna, Ahmad Bakri bisa pisan ngahirupkeun carita ku ngolah basa anu spontan. Asli bogana urang lembur. Henteu dirautan ku kecap-kecap nu puitis, sumawonna diémbohan ku nu liris ngagalindeng mah. Éstuning saujratna, saayana, luyu kana réalitasna. Malah sakapeung mah, blég baé wangkongan urang lembur anu direkam, terus dipindahkeun kana tulisan.

Parandéné kitu, lain hartina Ahmad Bakri samakbruk dina merenahkeun kekecapan. Keukeuh wé ari palanggeran basa Sunda mah dicekel pageuh. Angot aya kasebutna, Ahmad Bakri téh tapis pisan dina ngulinkeun basa Sunda mah, sahanteuna atuh da guru basa Sunda.

Asana teu salah-salah teuing mun aya nu nyarita, “Upama hayang mulangkeun panineungan ka pilemburan, baca atuh karangan Ahmad Bakri!”

Terus ayeuna mah diémbohan deui, “Mun hayang nginget-nginget deui mangsa budak (pangpangna palebah bangorna), baca atuh Kabandang ku Kuda Lumping!”

Ahmad Bakri téh pangarang populér. Réréana mah nulis carita pondok jeung novél. Ari KKL mah carita anu dihususkeun keur barudak (ngan cék nu medalkeunana, “keur kolot gé hadé”). Duka tah, naha aya deui buku bacaeun barudak karangan Ahmad Bakri nu séjénna, sajaba ti KKL, da kuring mah henteu kungsi manggihan.

Balik deui kana kuda lumping. Ceuk Hawé Setiawan, KKL téh bagian tina panineungan mangsa budak anu hésé dipopohokeunana. Ngan palebah Kang Hawé ngaharib-harib kana tokoh Jang Udin mah, kuring teu apal. Nu écés, KKL mangrupa gambaran kabangoran barudak lembur. Ari nu bangor téa, apan sok aya mamalana. Cara Jang Udin. Teu nurut ka kolot, béhna kadungsang-dungsang.

Ngajugjugan KKL ditilik tina élmuning sastra nu leuwih jembar, komo mun diajén maké téori-téori sastra kontemporér, asana kamalinaan teuing. Atuh dina ieu tulisan, kuring teu boga niat ngajén KKL maké élmuning sastra (da tuna kénéh élmuna ogé). Ampun paralun, sieun terus sasab kawas Jang Udin. Nya urang padungdengan papada urang baé. Ongkoh apan Ahmad Bakrina ku anjeun, ceuk Abdullah Mustappa basa ngariung di Panglawungan Girimukti sawatara waktu ka tukang, teu kersaeun upami karya-karyana disebut sastra.

Cék pangrasa, ieu buku anu ditulis taun 1967 téh henteu laas pikaresepeunana. Éta wé, sajeroning maca téh, bet asa ngabandungan nu keur ngawangkong. Basa kuring maca éta buku di tengah imah, naha da rarasaan téh aya Aki Uda keur ngadongéng di dapur.

Éta sigana mah kaunggulan Ahmad Bakri téh, bisa mincut nu maca sangkan ulah eureun maca bukuna. Ahmad Bakri henteu mentingkeun teuing leunjeuran carita, ngan kumaha carana sangkan carita téh bisa hirup jeung komunikatif. Da lamun ditulisna dina basa Indonésia mah can tangtu aya “sarian” karya-karya Ahmad Bakri téh.

Sajaba ti ngandung “peupeujeuh” ka barudak, sangkan ulah bangor kawas Jang Udin, KKL ogé méré gambaran kahirupan barudak mangsa harita. Boa ayeuna mah kari waasna ngala piit di sampalan teh. Boa ayeuna mah piitna oge geus areuweuh.

Karakter Jang Udin anu dicaritakeun dina KKL apan ukur injeuman pangarang, da dina enas-enasna mah mapagahan barudak sangkan ulah bangor. Ahmad Bakri pinter pisan ngatur komposisi carita, nepi ka nu maca téh henteu ngarasa keur dipapagahan. Umumna, dina buku-buku bacaeun barudak béh ditunakeun, aya kalana urang sok kerung. Remen pahili antara buku nu ngandung leunjeureun carita jeung buku panungtun budi pekerti.

Unggal nu maca, bisa jadi béda-béda pamanggihna sanggeusna maca buku téh. Ngan keur kuring sakuringeun, aya nu matak gereget dina KKL téh. Éta, Jang Udin diwarahna ku pangarang mani sakeudeung pisan, ukur méakeun sababaraha kaca. Mun Jang Udin téh ulah waka aya nu nulungan. Da éta wé, basa Jang Udin keur leumpang di nu poék bari diguyur hujan, hég aya mobil ngarandeg, maké jeung rada hanjelu. Aéh, kétang, da apan anu rék macana ogé barudak, tangtu karunyaeun maca Jang Udin “disangsarakeun” ku pangarang téh.

Ngan cék kitu cék kieu ogé, kuring milu muji kana katapisan Ahmad Bakri.
(Dadan Sutisna)

(Basa Sunda Urang Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, Penerbit Geger Sunten, Medal Taun 2017, Kaca 120-122)


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai NOVEL BASA SUNDA PIKEUN BARUDAK lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-novel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/novel-bahasa-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

NOVEL BASA SUNDA PIKEUN BARUDAK

Kabandang ku Kuda Lumping:
Sepertinya tidak dipertahankan
Kategori: Novel Sunda Barudak

JANG Udin mengatakan kuda lumping pinggir untuk melupakan kembali. Uang simpanan untuk ibunya hilang dalam tahanan. Itu hanya bisa membuatmu menangis. Anda ingin kembali karena takut tercabik-cabik. Kalaupun ayahnya diperiksa, anak nakal saya itu ingin dikirim ke Tangerang, dipenjara di dalam penjara. Bakating baluweng, kalau ada orang diajak pergi, ikut. Anda tidak tahu kemana tujuan Anda. Akhirnya lahir di lembur orang lain.

Jadi saya kira ringkasan buku Kabandang ku Kuda Lumping (KKL) karya Ahmad Bakri ini. Kalau terlalu singkat, kami akan ceritakan sedikit tentang kehidupan Jang Udin yang ditunggangi kuda lumping. Katanya, periksa pertarungannya, Jang Udin adalah anak yang nakal. Jika Anda selalu memainkan permainan, ingatlah untuk kembali ke masa lalu. Berkat Penulis, ayahnya, sangat sering tersedot. Malah satu musim saya takut: kalau kesal mau dikirim ke Tangerang.

Pada dasarnya anak laki-laki saya. Bimbingan orang tua hanya dilampirkan sebentar. Ketika suatu hari ibunya menyuruhnya untuk membawa uang itu ke Mang Mita, dia marah. Ada keributan, kuda lumping. Lalu dia memperhatikan.

Nah, hari saya lahir di teman saya lembur itu tidak lama, hanya beberapa hari. Sepertinya penulis akan berbaik hati kepada Jang Udin yang sedang sakit di rumah di dekatnya. Jol Mang Emod, seseorang setelah Jang Udin. Aku selamat dari Jang Udin, bisa kembali ke lemburna.

KKL yang sangat sederhana. Meski begitu, memiliki satu masih di luar jangkauan orang kebanyakan. Penulis tampaknya menyedot banyak lebah menceritakan kehidupan anak lembur saya. Seperti dalam esai lainnya, Ahmad Bakri dapat menghidupkan cerita dengan mengolah bahasanya secara spontan. Asli memiliki lembur kami. Tidak dibarengi dengan kata-kata puitis, apalagi diiringi lirik lirik saya. Semuanya, tentu saja, cocok dengan kenyataan. Bahkan, terkadang saya, orang yang kata-kata lemburnya direkam, lalu tergerak untuk menulis.

Parandene, bagaimanapun, tidak berarti bahwa Ahmad Bakri pingsan karena fasih berbicara. Saya berharap saya menjaga bahasa saya tetap kuat. Seperti yang disebutkan, Ahmad Bakri sangat halus dalam mendengarkan bahasa saya, setidaknya saya dari seorang guru bahasa.

Asana bukanlah salah satu dari orang-orang yang berkata, “Jika Anda ingin memulihkan imajinasi Anda, bacalah saya oleh Ahmad Bakri!”

Dan sekarang saya katakan lagi, “Kalau mau mengenang masa kecil (lebah yang paling menyebalkan), bacakan Kabandang by Kuda Lumping!”

Ahmad Bakri adalah seorang penulis populer. Kebanyakan saya menulis cerita pendek dan novel. Saat ini KKL adalah sebuah cerita yang didedikasikan untuk anak-anak (lihat saja, “untuk orang tua kamu akan menjadi lebih baik”). Sayangnya, apakah ada buku bacaan anak-anak lain yang ditulis Ahmad Bakri, selain KKL, yang tidak saya temukan.

Kembali ke kuda lumping. Menurut Hawe Setiawan, KKL merupakan bagian dari observasi masa kecil yang sulit untuk dilupakan. Hanya lebah kang hawe yang mengintai sosok Jang Udin ku, aku tidak ingat. Tentunya, KKL adalah cerminan rasa frustasi anak lembur. Hari itu menyebalkan, tapi selalu ada mamalia. Cara Jang Udin. Tidak patuh kepada orang tua, lahir baik.

Pengkritik KKL dinilai dari ilmu sastra yang lebih luas, dan bahkan jika dinilai dengan teori sastra kontemporer, masih terlalu tidak akurat. Berkat postingan ini, saya tidak ada niat untuk menghormati KKL menggunakan ilmu sastra (da tuna masih ilmu juga). Mohon maafkan saya, saya khawatir saya akan terus seperti Jang Udin. Dia adalah teman kita. Ongkoh apan Ahmad Bakrina by Anda, kata Abdullah Mustappa saat berkumpul di Forum Girimukti beberapa waktu lalu, tidak suka jika karyanya disebut sastra.

Periksa perasaannya, buku yang ditulis tahun 1967 ini sangat tidak menyenangkan. Itu wee, selama membaca adalah, bertaruh harapan payah bahwa Anda sedang berbicara. Ketika saya membaca buku di tengah rumah, mengapa da merasa ada Aki Uda untuk berbicara di dapur.

Yang sepertinya menjadi kelebihan Ahmad Bakri adalah, bisa mincut pembaca jadi tidak berhenti membaca bukunya. Ahmad Bakri tidak terlalu memperdulikan solusi ceritanya, hanya bagaimana membuat ceritanya hidup dan komunikatif. Da kalau ditulis dalam bahasa Indonesia saya bisa tentunya ada “sarian” karya Ahmad Bakri.

Selain berisi “peupeujeuh” kepada anak, agar tidak mengganggu seperti Jang Udin, KKL juga memberikan gambaran tentang kehidupan anak di masa lalu. Boa sekarang aku curry waasna dig piit di tambalan. Boa sekarang penjara saya juga hilang.

Karakter Jang Udin diceritakan di KKL tetapi hanya pinjaman dari penulis, dan dalam panas saya menyarankan anak-anak untuk tidak kesal. Ahmad Bakri pandai menata komposisi ceritanya, hingga pembacanya tidak merasa terpanggil. Umumnya dalam buku bacaan anak, terkadang kita selalu hampa. Sering terjadi perlombaan antara buku-buku yang berisi dongeng dan buku panduan karakter.

Setiap pembaca, mungkin memiliki pendapat yang berbeda-beda setelah membaca buku tersebut. Hanya untuk saya di sekitar, ada nu menaruh dendam pada KKL ini. Artinya, Jang Udin diberitahu oleh penulis semen dengan sangat singkat, hanya sampai menghabiskan beberapa halaman. Jika Jang Udin tidak waka ada bantuan. Da it wee, saat Jang Udin berjalan di kegelapan saat hujan, heg ada mobil yang terasa, aus dan cukup sedih. Wah borgol, da apan yang mau baca juga anak-anak, tentu saja kebaikan membaca Jang Udin yang “menderita” menurut penulisnya adalah.

Cek saja ya cek ini juga, saya ikut memuji penyaringan Ahmad Bakri.
(Dadan Sutisna)

error: Content is protected !!