CONTOH NOVEL BAHASA SUNDA
NOVEL SUNDA

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA.

MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11
MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA

Kakarén Révolusi
(Tatang Sumarsono)

Pamolah urang gunung beuki ngagalaksak waé. Daratangna ka lembur mingkin kerep, abrul-abrulan – samagrang ku pakarang, laju barangpénta ka rahayat bari maksa.

Teu kaharti, ceuk pamikir Erom, ongkoh manéhna téh cenah bajuang make dadasar agama, tapi naha bet kitu peta. Keun ari ngaduruk balé désa, éta mah rada kaharti, da meureun wawangunan milik pamaréntah. Tapi ari masjid jeung pasantrén mah apan murni pikeun kapentingan agama. Kitu deui ku ayana ajengan atawa kiyai anu dipaténi, éstu matak jadi baluweng. Mun urang gunung ngabedil komandan tangsi, éta mah bisa kaharti, da apan aya dina posisi musuh.

Untungna téh lembur Erom mah tacan kungsi dinanaon. Salamet tina panggunasika jeung pangranjah gorombolan.

Puguh wé dianggap anéh. Komo sanggeus désa nu nampeu ka kacamatan, bari di dinya aya tangsi tentara diserang mah – ari lembur Erom mah diliwat kitu waé. Rasa héran lain waé nyangkaruk dina haté penduduk anu lemburna natangga, tapi deuih pikeun tentara gé jadi tanda tanya, naha aya naon?

“Kenapa, Pak Lurah, kampung ini tidak diserang gerombolan DI?” kitu pertanyaan anu kedal ti Kaptén Saragih ka bapana Erom.

“Ya, tidak tahu atuh, Pa Kaptén. Jawab bapana Erom. “Mungkin kampung saya ini dilindungi sama karuhun. Jadi urang gunung tidak ada yang berani datang ke sinih. Da ti jaman dulu ogé kampung ini mah tidak ada yang berani mengganggu.”

Kaptén Saragih unggut-unggutan, terus pok, “Oh, jadi ada karuhun yang menjadikekuatan di kampung ini? Hébat bener.” Bapana Erom unggut-unggutan.
“Atau mungkin karena warga di sini ada yang kerja sama dengan gorombolan, Pak Lurah,” omong Kaptén Saragih.
“Mungkin betul begitu, Komandan, orang sini ada yang berpihak kepada musuh kita.” Létnan Kandi nyambung omongan atasanana.
“Ah, tidak ada. Penduduk sinih mah tidak ada yang menyokong urang gunung dari dulu juga,” bapana Erom gancang némpas.
“Tapi mustahil, Pa Lurah, mun urang lembur ieu taya nu boga hubungan jeung DI mah. Mustahil. Sabab, geus pasti bakal anu kaasup pangheulana diserang,” omong Létnan Kandi.
“Teu aya, Pa Létnan. Mangga waé parios ku nyalira. Sok, ayeuna pangeusi ieu lembur ku abdi urang kumpulkeun. Pék taros hiji-hiji, pami Pa Létnan panasaran mah,” Bapana Erom keukeuh kana pamadeganana. Kaptén Saragih unggut-unggutan. “Ini mesti jadi catatan kita, Létnan.
Coba kamu selidiki, siapa di antara penduduk sini yang mencurigakan.”
“Tidak ada, Pa Kaptén, sing percaya sama sayah,” omong Bapana Erom, keukeuh ngabantah kacuriga tentara.
“Iya, ya. Menurut Bapak mémamg tidak ada. Tapi kami tidak bisa percaya begitu saja. Mungkin saja Bapak tidak tahu bahwa di antara penduduk di sini ada yang suka hubungan dengan DI.”
“Itu bisa berbahaya. Siapa tahu gorombolan mendapat info tentang kita dari orang yang bermuka dua,” ceuk Létnan Kandi
“Tepat. Itu yang ingin kita katakan. Makanya harus kamu selidiki.”
“Siap, Dan!”.

Sajeroning bapana cacarita jeung tentara, Erom mah ukur ngabandungan. Bet timbul pikiran goréng, kumaha lamun dirina anu engké dituding biuk ka urang gunung? Ras deui inget kana kajadian basa ngomékeun dawuan. Enya, apan manéhna harita tepung jeung Jamhur anu geus jelas jadi pamingpin gorombolan. Ceuk dina itungan Erom, henteu mustahil lembur manéhna diliwat ku gorombolan téh sabab aya paréntah ti Jumhur – yén sama sakali ulah aya anu wani ganggu. Apan kitu anu harita ditandeskeun ku Jamhur ka anak buahna téh.

Kumaha balukarna lamun tentara ahirna apaleun kana perkara éta? Beu, matak jadi barabé, sabab aing bisa dituding biluk ka urang gung. Naha mending nyarita satarabasna waé, kitu, yén aing wawuh ka pamingpin gorombolan? Tapi, mun tepi ka kitu, naha bakal alus balukarna?

Erom banget ngarasa bingung. Ras deui inget yén Jamhur sobatna, atawa sakurang-kurangna kungsi jadi sobat – lain waé dina mangsa perang révolusi, tapi deuih ti jaman keur budak kénéh.naha aing téga hianat ka manéhna? Erom tumanya ka dirina sorangan. Teu, teu manggih jawaban anu sakirana alus ka ditu, ngeunah ka dieu.

Kumaha deuih lamun hiji waktu tentara mariksa aing? Naha aing rék angger waé bungkem? Atawa kumaha mun anu giliran dipariksa téh Mang Suminta jeung Kang Udin, naha maranéhna bakal bisaeun ngemu rusiah anu salila ieu kacida disumput-sumputna?

Pertanyaan kawas kitu merul minuhan sirahna. Erom ngan bati bingung, sieun kitu salah kieu lain, anu antukna mawa cilaka ka diri sorangan. Keun lamun ukur semet tumiba ka dirina, tapi kumaha lamun aya pihak séjén anu dianggap kabaud – copélna bapana sorangan?

Geus pasti tentara moal cicingeun. Mana komo mun geus arapaleun yén aing kunsi jadi tentara mah. Aing tangtu dianggap sarwa nyaho kana kaayaan di sabudeureun ieu lembur. Teu mustahil deuih aing anu bakal pangmindengna diguliksek.

Dina ahirna, Erom milih indit ti lembur, pikeun nyingkahan rurubed – anu saenyana mah manéhna ngarasa teu mais teu meuleum. Kitu ceuk pertimbangan anu pangleitikna mawa résiko. Moal pihadéeun mun terus mangkuk di lembur, malah teu mustahil bakal matak cilaka ka saré réa. Mun ingkah ti lembur mah meureun moal katudingan biluk ka urang gunung.

Sawatara poé saentas pamajikanana ngalahirkeun, Erom amitan ka kolotna – yén rék nyoba-nyoba hirup deui di Bandung. Henteu diterangkeun ari alesan anu saenyana mah, anu salila ieu ngabangbaluhan pikiranana. Cukup ku nyebutkeun: di kota hayang néngan pakasaban anu kaitung merenah.

Indungna teu mampuh terus-terusan ngahulag, dan mémang alesan anu dikahareupkeun ku Erom pikahartieun. Geus kasawang deuih ku kolotna gé, mun Erom haben mangkuk baé di lembur tangtu bakal seuseut maju. Heueuh, da ngan ukur sakitu-kituna lahan gawé nu nyampak di lembur mah; ukur jejeblogan guyang leutak, bari hasilna tiba mahi, malah sakapeung mah kudu nombok.

(Basa Sunda Urang Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, Penerbit Geger Sunten, Medal Taun 2017, Kaca 114-118)


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-novel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/novel-bahasa-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

SEMPALAN NOVEL BASA SUNDA

Revolusi Terbaru
(Tatang Sumarsono)
Para petani gunung semakin berkembang. Tiba di lembur boleh sering, abrul-abrulan – dipersenjatai senjata, ngebut barang sampai memaksa orang.
Tidak dimengerti, kata pemikir Erom, sosok yang katanya berperang menggunakan alasan agama, tapi kenapa bertaruh jadi aksi. Keun tetap tinggal membakar balai desa, itu tidak bisa dimengerti, dan mungkin bangunan milik pemerintah. Namun menginap di masjid dan pesantren tidak semata-mata untuk kepentingan agama. Jadi lagi-lagi dengan hadirnya ajengan atau kiyai yang terbunuh, itu benar-benar mantera. Jika orang gunung menembakkan komandan tangsi, tidak bisa dimengerti, da apan berada di posisi musuh.
Untungnya itu adalah lembur Erom saya tidak pernah punya apa-apa. Selamat dari penggunaan dan invasi geng.
Malas dianggap aneh. Bahkan setelah desa menerima distrik, ketika ada tentara tangsi menyerang saya – lembur Erom saya berlalu begitu saja. Kejutan tidak hanya menjalar ke hati orang-orang yang bertetangga, tapi lagi-lagi bagi tentara akan menjadi tanda tanya, adakah?
“Kenapa Pak Lurah, desa ini tidak diserang komplotan DI?” Demikian pertanyaan dari Kapten Saragih kepada ayahnya Erom.
“Ya, saya tidak tahu, Kapten Pa. Ayah Erom menjawab. “Mungkin desa saya dilindungi oleh nenek moyang saya. Jadi orang gunung tidak ada yang berani datang ke sini. Sejak zaman kuno, tidak ada yang berani mengganggu desa ini. “
Kapten Saragih mengeluh dan melanjutkan, “Oh, jadi ada nenek moyang yang menjadi kekuatan di desa ini? Itu hebat. ” Ayah Erom mengeluh.
“Atau mungkin karena orang-orang di sini bekerja sama dengan komplotan Pak Lurah,” kata Kapten Saragih.
“Mungkin itu benar, Komandan, beberapa orang di sini ada di pihak musuh kita.” Letnan Kandi melanjutkan pembicaraannya.
“Ah tidak. Orang Sinih sejak awal tidak mendukung orang gunung, ”kata ayah Erom.
“Tapi tidak mungkin, Pa Lurah, kalau kita lembur tidak ada yang ada hubungannya dengan DI saya. Mustahil. Sebab, yang akan diserang pasti yang pertama, ”kata Letnan Kandi.
“Tidak, Letnan. Silahkan cek sendiri. Kadang, sekarang penghuni lembur menurut saya kita kumpulkan. Sentuh satu per satu, tapi letnan saya penasaran, ”ayah Erom berkeras. Keluh Kapten Saragih. “Ini pasti catatan kita, Letnan.
Coba cari tahu siapa di antara orang-orang di sini yang mencurigakan. “
“Tidak, Kapten, yang percaya pada relaksasi,” kata Pastor Erom, bersikeras untuk menyangkal kecurigaan tentara.
“Ya ya. Menurut Anda, hal seperti itu tidak ada. Tapi kami tidak bisa mempercayainya. Mungkin Anda tidak tahu bahwa beberapa orang di sini suka menjalin hubungan dengan DI. “
“Itu bisa berbahaya. Siapa tahu geng itu mendapat informasi tentang kami dari orang bermuka dua, ”kata Letnan Kandi
“Baik. Itulah yang ingin kami katakan. Itulah mengapa Anda harus menyelidiki. “
“Siap, Dan!”.
Selama obrolan ayahnya dengan tentara, Erom hanyalah seorang bayi. Taruhan pikiran buruk muncul, bagaimana jika dia kemudian dituduh menganiaya orang gunung? Race kembali mengingat peristiwa bahasa panggilan. Ya, tapi dia makan bersama Jamhur yang jelas-jelas menjadi pemimpin geng. Katanya dalam perhitungan Erom, bukan tidak mungkin lembur yang dilewatinya oleh geng itu karena ada perintah dari Jumhur – yang sama sekali tidak ada yang berani mengganggu. Namun hal itu dibenarkan Jamhur kepada anak buahnya.
Apa yang akan terjadi jika tentara akhirnya mengingat masalah tersebut? Beu, cast sebagai barabé, karena aing bisa menyalahkan biluk kita gung. Namun, apakah mending hanya berbicara dengan tetangganya bahwa saya kenal dengan pemimpin geng itu? Tetapi, jika demikian, mengapa hasilnya bagus?
Erom sangat bingung. Ras kembali ingat bahwa Jamhur adalah temannya, atau setidaknya pernah menjadi teman – tidak hanya selama perang revolusioner, tetapi juga sejak masa kanak-kanak. Mengapa saya mengkhianatinya? Erom bertanya pada dirinya sendiri. Tidak, saya tidak menemukan jawaban yang kira-kira enak di sana, enak di sini.
Bagaimana jika suatu saat tentara memeriksa es? Apakah Anda ingin diam? Atau bagaimana jika yang diperiksa adalah Mang Suminta dan Kang Udin, mengapa mereka memberitahu Anda untuk merahasiakan yang selama ini sangat tersembunyi?
Pertanyaan seperti itu mungkin memenuhi kepalanya. Erom hanya bingung, takut yang satu ini, yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Keun jika hanya semet jatuh ke dirinya, tapi bagaimana jika ada pihak lain yang dianggap kabaud – paling tidak ayahnya sendiri?
Sudah pasti tentara tidak akan diam. Di mana bahkan jika Anda mengeluh bahwa saya telah menjadi seorang tentara. Saya akan mempertimbangkan tuan rumah untuk mengetahui situasi seputar lembur ini. Es krim tidak mungkin dibalik.
Pada akhirnya, Erom memilih untuk pergi dari lembur, untuk menghindari rambut kusut – yang menurut saya dia tidak mais tidak terbakar. Meski begitu, pertimbangan terkecil membawa risiko. Tidak disarankan untuk menyimpan mangkuk terlalu lama, bahkan tidak mungkin mengganggu banyak tidur. Mun ingk

error: Content is protected !!