MATERI DONGENG SUNDA KELAS 7
MATERI DONGENG SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7
MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7.

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7
MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

1. PERKARA DONGENG

Dongeng nyaéta carita rékaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebarna sacara lisan, nyaéta tatalépa ti hiji jalma ka jalma séjénna. Ku kituna, pangarangna tara ieuh kanyahoan, malah ti iraha mimiti sumebarna ogé tara kapaluruh, hésé ditéangan laratanana, alatan ukur dicaritakeun ti hiji riungan ka riungan séjénna. Ukuran carita dongéng ilaharna parondok, méh sarua jeung carpon, tapi dina dongéng mah aya unsur pamohalan nu teu kaharti ku akal.

2. CIRI-CIRI DONGENG

Tina katerangan di luhur bisa disebutkeun yén ciri-ciri dongéng téh, di antarana waé:
(1) sumebarna sacara lisan,
(2) teu kanyahoan saha nu ngarangna (anonim),
(3) ngagunakeun basa lancaran,
(4) eusi caritana mangrupa rékaan, malah réa anu pamohalan, jeung
(5) ukuranana ilaharna pondok

Lian ti éta, aya deui ciri dongéng anu séjénna nyaéta dongéng mah sok ngandung ajén atikan, pangpangna anu patali jeung akal budi. Nu deleka jeung culika, biasana sok cilaka. Ari nu sabar jeung tawekal, tinangtu pinanggih bagja.

3. PAPASINGAN DONGENG

Tina sajumlahing dongéng anu sumebar di masarakat, bisa dipasing pasing jadi sawatara bagian, nyaéta

a. Fabél atawa dongéng sasatoan, nyaéta dongéng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolahna saperti manusa. Upamana waé bisa nyarita jeung bisa mikir. Contona: dongéng “Gajah jeung Sireum”, “Gagak Hayang Jadi Merak”, “Keuyeup jeung Piteuk”, jeung Maung Sieuneun ku Tai Manuk”

b. Parabél atawa dongeng jalma biasa, nyaéta dongéng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa, anu sakapeung mah sok mahiwal, pikaseurieun, tapi lenyepaneun Contona: dongéng “Si Kabayan Ngadeupaan Lincar”, dongeng “Si Kabayan Ngala Nangka”

c. Legenda atawa dongéng sasakala, nyaéta dongéng nu eusina nyaritakeun kajadian atawa asal-muasal hiji hal, tempat, barang, sasatoan, atawa tutuwuhan. Contona: dongeng “Sangkuriang”, dongéng “Sasakala Uncal Tandukan”, “Sasakala Situ Paténggang”, “Sasakala Situ Bagendit”, “Sasakala Talaga Warna”, “Sasakala Cau Manggala”

d. Sagé atawa dongéng babad, nyaéta dongéng anu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa hiji jalma, anu aya patalina jeung sajarah Contona dongéng “Sangiang Borosngora”, dongeng Sunan Permana di Puntang”.

e. Mite atawa dongéng kapercayaan, nyaéta dongéng anu raket patalina jeung kapercayaan masarakat kana bangsa lelembut atawa perkara-perkara anu goib. Contona: dongéng “Nyi Roro Kidul jeung dongéng “Ngipri ka Siluman Oray”

4. RUPA-RUPA JUDUL DONGENG

Dongéng téh asalna sumebar sacara lisan, ngan ayeuna geus aya sawatara dongéng anu geus dibukukeun, upamana waé Dongéng- Dongéng Sasakala (Ki Umbara), Aker Dangsé (Wahyu Wibisana), Jurig Kabayan (Tini Kartini), Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet (Ami Raksanegara), jeung Salawé Dongéng-Dongéng Sunda (C.M. Playte).

Tina sajumlahing dongéng anu aya di Tatar Sunda, aya sawatara dongéng anu geus dipagelarkaeun dina wangun drama atawa teater, malah aya anu geus dijieun pilemna, contona dongeng “Sangkuriang” jeung Si Kabayan”

Conto dongeng-dongéng séjénna, upamana waé, kapanggih dina buku Dongéng-dongéng Sasakala (Ki Umbara, 2006). Eusina aya rupa rupa dongéng, nyaéta:

1) Banteng Tandukan
2) Biruang jadi Gagak
3) Bulu Lutung hideung
4) Cail Laut Asin
5) Cau Manggala Aya Sikian
6) Cika-cika
7) Gagak jadi Hideung
8) Hayam Kongkorok Subuh
9) Hileud
10) Japati Beureum Sukuna

5. UNSUR-UNSUR DONGENG BAHASA SUNDA

Di luhur disebutkeun yén éta dongéng téh direka dina basa lancaran Ku kituna, unsur pangrojongna ogé tangtu méh sarua jeung unsur sejenna anu direka dina basa lancaran, uparnana baé jeung carpon atawa novel. Unsur carita nu ngadeudeul dongéng saperti ieu di handap.

a. Jejer (tema)
Téma nyaéta idé, gagasan, atanapi pokok pikiran anu ngajiwaan carita. Upamana dongéng “Sasakala Tangkuban Parahu” témana teh perkara tetekon hirup atawa moral.

b. Latar (sétting)
Latar atawa setting nyaéta patempatan, waktu/mangsa, atawa suasana lumangsungna carita. Dina dongéng “Sasakala Tangkuban Parahu” nu jadi latar tempat nyaéta aya di leuweung, karaton, jeung ranggon. Latar waktu nyaéta jaman baheula, beurang, peuting, jeung janari. Ari suasanana aya nu geueuman aya nu pikasediheun.

c. Palaku (tokoh)
Palaku atawa tokoh nyaéta naon-naon (bisa jalma, sasatoan, tutuwuhan, atawa bangsa jin jeung siluman) anu ngalalakon tur dilalakonkeun dina carita. Saban palaku boga pasipatan atawa watek séwang-séwangan, naha sabar, gedé ambek, bageur, atawa angkara murka. Palaku dina dongéng “Sasakala Tangkuban Parahu” di luhur nyaéta raja, Wayungyang, Dayang Sumbi, Si Tumang, jeung Sangkuriang

d. Galur (alur)
Galur atawa alur nyaéta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur. Galur dina dongéng “Sasakala Tangkuban Parahu” di antarana kasang tukang pangaresepraja Karajaan Priangan anu resep moro, ditéma ku lahirna Dayang Sumbi, tuluy lahirna Sangkuriang, ditema deui ku pundungna Sangkuriang alatan ditakol ku sinduk ku Dayang Sumbi, Sangkuriang tepung deui jeung Dayang Sumbi tuluy ngajak kawin, niat Sangkuriang bolay, tug kajadian nalapung parahu nepi ka nangkub

e. Amanat (pesen)
Amanat atawa pesan nyaéta rupaning hal atawa perkara nu rék ditepikeun ku pangarang dina karyana. Amanat biasana raket patalina jeung téma. Amanat dina dongéng “Sasakala Tangkuban Parahu” di antara hirup téh kudu asak sasar jeung asak jeujeuhan, kudu panjang pikiran jeung ulah ukur tumamprak kana kaayaan tapi kudu dibarung ku dunga jeung usaha (ihtiar).

(SIMPAY BASA SUNDA KELAS 7)

LATIHAN 1
MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

 1. Naon ari dongéng téh?
 2. Kumaha sumebarna dongéng téh?
 3. Sebutkeun ciri-ciri dongéng?
 4. Sebutkeun papasingaan dongéng? Béré conto judul dongéngna
 5. Sebutkeun unsur-unsur anu aya dina dongéng?

KUNCI JAWABAN

NASKAH DONGENG

Sangkuriang

Rebuan taun ka tukang wewengkon Priangan dipingpin ku h raja arig kasohor adil palamarta Arn pangaresepna eta raja teh kana moro sato di leuweung. Sato sabangsa mencek, bagong, lutung. jeung sarupaning manuk mah saban miang moro ge tara nepi ka nyarnos

Dina hiji poe, waktu keur aya di jero leuweung, raja teu kiateun hoyong kahampangan Arn eta cai kahampanganana katandean ku batok urut duwegan Kabeneran sajungna raja ninggalkeun tempat urut kaharmpanganana téa, aya bagong bikang ngaliwat. Eta bagong nu ngaranna Wayungyang téh bangun halabhab naker, da barang nempo aya cai nguyumbang dina batok téh langsung diinum.

Anéhna, teu lila ti tas nginum cai dina batok anu taya lian cai kahampangan raja, Wayungyang langsung kakandungan Malah teu lila ti harita Wayungyang téh ngalahirkeun Anakna jelema, awewe. Ku saliwatan katénjo, pigeuliseun eta budak téh Bubuhan anak raja. Eta orok téh tuluy dirorok ku Wayungyang, tur dibéré ngaran Dayang Sumbi.

Kacaritakeun geus mangkat rumaja, Dayang Sumbi meredih ka Wayungyang malar ditepungkeun jeung nu jadi bapa. Teu hararésé, harita kénéh Dayang Sumbi dianteurkeun ka karaton Wayungyang bébéja ka raja, yén éta budak awéwé téh taya lian budakna raja, anu lahir tina cai kahampanganana waktu moro ka leuweung têa. Raja langsung percaya kana omongan Wayungyang. tur harita kénéh nitah Dayang Sumbi pikeun cicing di karaton. Ari Wayungyang mah mulang deul ka leuweung.

Sanggeus sababaraha waktu lilana cicing di karaton, Dayang Sumbi ngarasa sono ka indungna. Tuluy bébéja ka raja, maksudna rék nepungan Wayungyang di leuweung. Ngan sanepina di leuweung, nyicingan hiji ranggon. Ceuk pikirna sugan dina hiji poe mah bisa diparengkeun tepung. Tamba kesel, sapopoe Dayang Sumbi téh ninun di ranggonna

Hiji poé, sabot keur anterg ninun, pluk téh taropongna ragrag Mangkaning éta taropongna keur dipikabutuh pisan. Ngan ari rék turun, puguh matak capé turun unggah ranggon téh. Antukna Dayang Sumbi kedal ucap, sing saha anu bias nganteurkeun taropongna ka luhur, mun awéwé rék dijadikeun dulur, mun lalaki rek dijadikeun salaki.

Karék ge bérés cacarita, kurunyung aya anjing jalu nyampeurkeun ka saung ranggon tuluy nganteurkeun taropong ka luhur. Atuh kacida reuwasna Dayang Sunb teh Reuwas ku geus kalepasan ucap Ari rek nyulayaan jangjina, piraku des Antukna Dayang Sumbi kawin jeung éta anjing anu ngaran Si Tumang

Teu burung papanggih kabagjaan Dayang Sumbi jeung Si Tumang téh. Maranehna dibere turunan budak lalaki anu kasep tur gagah Eta budak téh dingaranan Sangkunang

Nincak rumaja, Sangkuriang mimiti resep moro Saban indit ka jero leuweung anu jauh ti pamatuhanana, Si Tumang tara tinggaleun maturan. Saban indit moro, témpona mulang téh tara nepi ka ngaligincing teu beubeunangan. Kituna mah aya turunan ti akina apan pinter moro téh.

Ngan dina hiji waktu mah, basa Sangkuriang indit moro, sasatoan téh kawas anu geus arapaleun mun Sangkuriang keur ngadodoho nyawa maranehna Da eta euweuh anu ngulampreng. Mangkaning garita téh dipesen ku Dayang Sumbi, cenah Sangkuriang kudu meunang haté mencek.

Sabot keur ngajentul ngarasakeun kabingung, teu sababaraha jauh ti tempatna Sangkuriang nangtung, témbong aya bagong ngaliwat. Harita keneh Sangkuriang nitah Si Tumang pikeun ngudag éta bagong. Ngan batan nyebrut ngudag bagong, Si Tumang teh kalah tulundan-télénden kana suku Sangkuriang bari ngépot-ngépot buntutna. Sangkuriang ambek Keur mah ti isuk-isuk can beubeunangan, ari ayeuna waktuna aya sato boroeun, Si Tumang anu dititah ngudag kalah cicing waé. Ari Si Tumang pangna teu daékkeun ngudag téh lantaran apaleun yén bagong anu ngaliwat téh mitohana, indungna Dayang Sumbi, Wayungyang tea

Bakating ku ambek, teu antaparah deui ngan gabres wae Si Tumang téh ditumbak, nepi ka paéhna. Inget kana pamenta indungna anu hayang hate mencek, teu mikir panjang deui Si Tumang dibelék diala haténa. Ceuk pikir Sangkuriang, haté Si Tumang gé teu béda jauh jeung hate mencek. Sangkuriang nepi ka luas maténi Si Tumang lantaran teu apaleun mun éta anjing anu satia maturan manéhna saban moro téh taya lian bapana pituin

Basa ieu hal kanyahoan ku Dayang Sumbi, yén Sangkuriang luas maténi Si Tumang, teu katahan deui ambekna Dayang Sumbi. Sirah Sangkuriang ditakol ku sinduk nepi ka boboloran getih. Sangkuriang pundung, miang ninggalkeun Dayang Sumbi anu keur ambek,

Ngan sabada Sangkuriang miang, Dayang Sumbi ngarasa hanjakal geus kalepasan. Tuluy bae Dayang Sumbi mujasmedi ka Hyang Widi sangkan manéhna dibéré awet ngora, nepi ka bisa tepung deui jeung Sangkuriang.

Sababaraha taun ti harita, hiji poe ka tempat pamatuhan Dayang Sumb aya saurang jajaka gagah datang Kacaritakeun eta lalaki téh langsung katarik ati ku kageulisan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kitu deui, kataji ku kasépan eta jajaka. Batu turun keusik naek, si jajaka purun Dayang Sumbi daek, eta dua nonoman téh paheut jadi bebéné-beubeureuh

Hiji poé, basa Dayang Sumbi keur nyiaran éta jajaka, Dayang Sumb natida reuwasna barang nempo aya tapak tatu sagede buleudan sinduk dina sirah éta jajaka Ras Dayang Sumbi téh ingeteun ka anakna, Sangkuriang an sababaraha taun ka tukang ditakol sirahna ku sinduk Atuh teg wae, Dayang Sumbi ngarasa yakin yen éta jajaka anu ayeuna keur disiaranana téh anake Sangkuriang téa Ngan barang éta hal ditepikeun ka Sangkuriang, mand teu percayaeun. Sangkuriang kalah boga pikiran goreng, éta mah ukur ales sangkan Dayang Sumbi teu jadi kawin jeung maneha.

Ku lantaran Sangkuriang keukeuh teu percayaeun upama Dayang Sumo téh indungna, malah kalah terus ngajak kawin. Dayang Sumbi teu beakeun akal. Heug cenah daék dikawin ku Sangkuriang saratna parahu keur lalayaran dina waktu panganténan. Pagawéan téh kudu réngsé waktu sapeuting

Ninggang di Sangkuriang anu gagah sakti, paménta Dayang Sumbi teh disanggupan. Kalawan mepek baladna ti bangsa jin jeung siluman, Sangkunang ngamimitian gawe. Méméh wanci balebat, ngabendung Sanghyang Tikoro jeung nyieun parahu téh geus méh beres.

Lantaran apal pagawéan Sangkuriang téréh réngsé, Dayang Sumbi usaha satékah polah pikeun ngagagalkeunana Dayang Sumbi meredih ka kabeh warga sangkan nutu pare jeung ngélébétkeun boeh rarang nepi ka hayam raong kongkorongok da disangkana geus datang waktu isuk-isuk, Nya hanta Dayang Surbi datang ka Sangkuriang nepikeun béja yén Sangkuriang geus gagal pikeun ngawin Dayang Sumbi.

Ku lantaran ambek jeung apal yén Dayang Sumbi geus ngagagalkeun rencanana, teu antaparah deui parahu anu geus méh rengse teh dita, on ku Sangkuriang nepi ka nagkubna. Éta parahu anu ditajong ku Sangkun nepi ka nangkub téh ayeuna katelah Gunung Tangkuban Parahu. Ari tungg tunggul kai anu dituaran ku Sangkuriang keur bahan nyieun parahu tea ayeuna katelah Bukit Tunggul. ***

LATIHAN 2
MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

 1. Naon jejer atawa téma dongéng di luhur?
 2. Naon wujudna Wayungyang téh?
 3. Sanggeus kumaha, Wayungyang kakandungan?
 4. Saha ari Sangkuriang téh?
 5. Ari Dayang Sumbi saha? Kumaha watekna?
 6. Ku naon pangna Sangkuriang sirahna ditakol sinduk ku Dayang Sumbi?
 7. Saha sabenerna ari Si Tumang?
 8. Naon sarat anu diajukeun ku Dayang Sumbi waktu diajak kawin ku Sangkuriang?
 9. Naon asalna anu jadi gunung Tangkuban Parahu téh?
 10. Naon amanat tina éta dongéng di luhur?

KUNCI JAWABAN


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-dongeng-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/dongeng/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DONGENG SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

SUMBER BUKU:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjung yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

1. DONGENG

Dongeng adalah cerita fiksi yang disusun dalam bentuk bahasa yang lancar dengan distribusi lisan, yaitu instruksi dari satu orang ke orang lain. Dengan demikian, penulis peer ini tidak diketahui, bahkan sejak pertama kali menyebar maupun pencarian rekan, sulit untuk menemukan lokasinya, karena hanya dinarasikan dari satu kerumunan ke kumpulan lainnya. Ukuran sebuah dongeng biasanya pendek, hampir sama dengan carpon, akan tetapi dalam dongeng saya ini ada unsur kebodohan yang tidak bisa dimengerti oleh indra.

2. CIRI DONGENG

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ciri-ciri dongeng antara lain hanya: (1) menyebar secara lisan, (2) tidak diketahui siapa yang bertempur (anonim), (3) menggunakan bahasa yang fasih, (4) isi cerita adalah desain , bahkan banyak yang dipertanyakan, dan (5) ukurannya biasanya pendek

Selain itu, ada ciri lain dari dongeng yaitu dongeng saya selalu mengandung nilai edukatif, paling berhubungan dengan akal sehat. Para deleka dan pezina, biasanya selalu merugikan. Hari kesabaran dan ketekunan, kebahagiaan tertentu yang ditemukan.

3. MACAM-MACAM DONGENG

Dari sejumlah dongeng yang tersebar di masyarakat, dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu

Sebuah. Fabel atau dongeng hewan, adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan dengan perilaku mirip manusia. Misalkan seseorang dapat berbicara dan dapat berpikir. Misalnya: “Gajah dan Semut”, “Gagak Ingin Menjadi Burung Merak”, “Kepiting dan Piteuk”, dan Maung Sieuneun karya Tai Manuk “

b. Perumpamaan atau dongeng orang biasa, adalah dongeng yang tidak menceritakan tingkah laku orang biasa, yang terkadang tidak biasa, lucu, tetapi berkesan Misalnya: Kisah “Si Kabayan Ngadeupaan Lincar”, kisah “Si Kabayan Ngala Nangka”

c. Legenda atau dongeng sejak awal, adalah cerita yang menceritakan kejadian atau asal mula suatu benda, tempat, benda, hewan, atau tumbuhan. Contoh: kisah “Sangkuriang”, kisah “Sasakala Uncal Tandukan”, “Sasakala Situ Patenggang”, “Sasakala Situ Bagendit”,

“Sasakala Talaga Warna”, “Sasakala Cau Manggala”

d. Sage atau chronicle tale, adalah dongeng yang menceritakan tentang suatu peristiwa atau seseorang yang berkaitan dengan sejarah. Misalnya dongeng “Sangiang Borosngora”, dongeng Sunan Permana di Puntang ”.

e. Dongeng atau dongeng kepercayaan, merupakan dongeng yang sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap bangsa yang lembut atau goib. Contoh: kisah “Nyi Roro Kidul dan kisah” Ngipri ka Siluman Oray “

4. CONTOH DONGENG

Kisah tersebut awalnya tersebar secara lisan, baru sekarang ada beberapa dongeng yang telah terekam, seperti Hikayat- Hikayat Sasakala (Ki Umbara), Aker Dangsé (Wahyu Wibisana), Jurig Kabayan (Tini Kartini), Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet (Ami Raksanegara). ), dan Salawe Dongeng-Dongeng Sunda (CM Playte).

Dari sekian banyak dongeng di Tatar Sunda, ada beberapa dongeng yang disajikan dalam bentuk drama atau teater, bahkan ada yang dibuat film, misalnya dongeng “Sangkuriang” dan Si Kabayan “

Contoh dongeng lain misalnya terdapat dalam buku Tales of Sasakala (Ki Umbara, 2006). Isinya bermacam-macam dongeng, yaitu:

1) Tanduk Banteng

2) Beruang menjadi Gagak

3) Bulu Monyet Hitam

4) Salt Sea Cail

5) Cau Manggala Aya Sikian

6) Cika-cika

7) Gagak Menjadi Hitam

8) Ayam Kongkorok Subuh

9) Cacing

10) Merpati Merah Sukuna

5. UNSUR-UNSUR DONGENG

Hal di atas menyatakan bahwa dongeng dirancang dalam bahasa yang fasih. Dengan demikian, unsur pendukungnya juga tentunya hampir sama dengan unsur lain yang dirancang dalam bahasa fasih, uparnana orang dan karangan atau novel. Unsur-unsur cerita yang membentuk dongeng tersebut adalah sebagai berikut. MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

Sebuah. Topik (tema)

Tema adalah ide, gagasan, atau subjek yang menginspirasi sebuah cerita. Misalnya, tema cerita “Sasakala Tangkuban Parahu” adalah soal hidup atau moralitas.

b. Latar belakang (pengaturan) MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

Setting atau setting adalah tempat, waktu / musim, atau suasana dimana cerita tersebut berlangsung. Dalam cerita “Sasakala Tangkuban Parahu” yang berlatar belakang tempat itu berada di hutan, keraton, dan ranggon. Waktu latar adalah lewat, siang, malam, dan janari. Hari ini suasananya bising ada yang sedih.

c. Kacang (angka)

Aktor atau figur adalah segala sesuatu (baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau bangsa jin dan siluman) yang bertindak dan dipertunjukkan dalam cerita. Setiap pelaku memiliki ciri atau kebiasaan masing-masing, baik yang sabar, pemarah, besar, atau pemarah. Tokoh-tokoh dalam cerita “Sasakala Tangkuban Parahu” di atas adalah raja, Wayungyang, Dayang Sumbi, Si Tumang, dan Sangkuriang. Raja Kerajaan Priangan yang suka berburu, bertema kelahiran Dayang Sumbi, lalu kelahiran Sangkuriang, bertema kembali punggung Sangkuriang karena diikat dengan dada oleh Dayang Sumbi, Sangkuriang makan lagi dengan Dayang Sumbi lalu diajak menikah, Sangkuriang bolay niat, kapal tunda Sangkub

e. Mandat (pesan)

Pesan atau pesan adalah suatu hal atau hal yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam karyanya. Amanat tersebut biasanya terkait erat dengan tema. Pesan dalam dongeng “Sasakala Tangkuban Parahu” antara hidup adalah menjadi dewasa dan dewasa, berakal panjang dan tidak hanya terjerumus ke dalam keadaan tetapi harus diiringi dengan doa dan usaha (ihtiar),

Soundgarden

Ribuan tahun yang lalu kawasan Priangan dipimpin oleh raja arig tamu adil terkenal Arn lebih suka raja berburu binatang di hutan. Pengecekan hewan nasional, baru, monyet. Dan burung-burung seperti itu, saya setiap berburu ge peer to nyarnosMATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

Pada suatu hari, saat berada di hutan, raja Arn tidak mau meringankan air katandean dengan bantuan cangkang bekas duwegan. Untunglah raja meninggalkan tempat bekas kaharmpangan thea, ada belalai betina yang lewat. Sebuah batang yang bernama Wayungyang mengeluarkan uap, dan barang yang melihat ada air yang menyumbang cangkang segera diminum.

Kini, tak lama dari kantung air minum dalam cangkangnya yang tak lain adalah air pertolongan raja, Wayungyang langsung hamil. Bahkan tak lama kemudian Wayungyang itu melahirkan putranya, seorang perempuan. Kebetulan, gadis cantik itu adalah Bubuhan putra raja. Bayi itu kemudian diadopsi oleh Wayungyang, dan diberi nama Dayang Sumbi.

Dikabarkan telah meninggal dunia saat remaja, Dayang Sumbi mengadu hingga Wayungyang terus menerus bertemu dengan ayahnya. Tanpa diduga, saat itu masih Dayang Sumbi yang diantar ke istana Wayungyang menceritakan kepada raja, bahwa gadis itu tak lain adalah putra raja, yang lahir dari air gampang saat berburu ke hutan teh. Raja segera mempercayai pembicaraan Wayungyang. dan kemudian tetap memerintahkan Dayang Sumbi untuk tinggal di istana. Ari Wayungyang I kembali ke hutan.

Setelah lama tinggal di istana, Dayang Sumbi merindukan ibunya. Kemudian dia memberi tahu raja, bahwa dia ingin bertemu Wayungyang di hutan. Hanya duduk di hutan, mendiami sebuah ruangan. Dia berpikir mungkin suatu hari nanti aku bisa makan bersama. Marah narkoba, sehari-hari Dayang Sumbi sedang menenun di kamar

Suatu saat, ketika anterg menenun, teropong pluk jatuh namun teropong sangat dibutuhkan. Tinggal turun aja, malas cor capek down upload ranggon nya. Sementara itu, Dayang Sumbi Kedal menuturkan, bahwa siapapun yang bias menyampaikan teropongnya, jika wanita ingin menjadi semua orang, jika pria ingin menjadi suami.

Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seekor anjing jantan mendekati tempat penampungan dan kemudian mengirimkan teropongnya ke atas. Aku sangat kaget Dayang Sunb Kaget dengan rilis kata Ari ingin memenuhi janjinya, berapa des Selama Dayang Sumbi menikah dengan seekor anjing bernama Si Tumang

Bukan burung untuk memenuhi kegembiraan Dayang Sumbi dan Si Tumang. Mereka mempersembahkan keturunan seorang anak laki-laki yang telat dan pemberani. Bocah itu bernama SangkunangMATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

Menendang seorang remaja, Sangkuriang mulai suka berburu Saban pergi ke hutan jauh dari kediamannya, ditinggal Si Tumang untuk mempersembahkan. Setiap kali saya pergi berburu, pemandangan kembali sama dengan gemetar, bukan lengan. Jadi kakek saya tidak ada keturunan apan pintar berburu ini.

Tepat pada suatu waktu, ketika Sangkuriang pergi berburu, hewan-hewan itu seperti mereka yang mengeluh kepada Sangkuriang karena nyawanya tidak ada yang berkeliaran. Namun, garita diperintahkan oleh Dayang Sumbi, katanya Sangkuriang harus memeriksakan hati.

Saat sedang asyik merasakan kebingungan, tak jauh dari tempat Sangkuriang berdiri, tampak sebuah batang pohon lewat. Kemudian Sangkuriang menyuruh Si Tumang mengejar bagong tersebut. Alih-alih mengejar bagong, Si Tumang kehilangan kesabaran karena kaki Sangkuriang menarik ekornya. Sangkuriang marah Bagiku dari pagi belum beubeunangan, ari sekarang waktunya ada binatang boroeun, Si Tumang yang disuruh mengejar kalah hidup saja. Ari Si Tumang pangna tidak mau mengejar karena teringat bagong yang lewat adalah ibunya, ibu Dayang Sumbi, teh Wayungyang.

Dipanggang dengan amarah, tidak antaparah lagi hanya gabres saja Si Tumang yang ditembak, sampai mati. Teringat permintaan ibunya yang ingin cek jantung, tidak berpikir panjang lagi Si Tumang dibelek memperoleh hatinya. Menurutnya Sangkuriang, hati Si Tumang tidak akan jauh berbeda dengan cek jantung. Sangkuriang sampai-sampai membunuh Si Tumang karena tidak ingat bahwa anjing yang setia menawarinya setiap perburuan tidak lain adalah ayah kandungnya. MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

BahasMATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7a ini tidak asing bagi Dayang Sumbi, bahwa Sangkuriang banyak membunuh Si Tumang, bukan menahan amarah Dayang Sumbi. Kepala Sangkuriang diikat dengan dada sampai berdarah. Sangkuriang putus asa, meninggalkan Dayang Sumbi yang marah,

Tepat ketika Sangkuriang pergi, Dayang Sumbi merasa tidak beruntung. Kemudian Dayang Sumbi berdoa kepada Hyang Widi agar diberi umur panjang, bisa makan lagi bersama Sangkuriang.

Beberapa tahun kemudian, suatu hari ketempat ketaatan Dayang Sumb ada seorang pemuda pemberani datang. Kabarnya pria tersebut langsung tertarik dengan keindahan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi jadi lagi-lagi tertarik dengan kesunyian anak laki-laki itu. Bebatuan runtuh dan pasir naik, Pemuda Dayang Sumbi rela, kedua pemuda itu sudah nyaris berwajah merah.

Suatu hari, saat Dayang Sumbi sedang mencari bocah itu, Dayang Sumb terkejut melihat ada bekas luka yang cukup besar

Kotak peti di kepala anak laki-laki Ras Dayang Sumbi adalah pengingat untuk anaknya, Sangkuriang beberapa tahun yang lalu mengikat kepalanya dengan peti yang saya tandai di suatu tempat, Dayang Sumbi merasa yakin bahwa anak laki-laki yang sedang disiarkan adalah anak dari Sangkuriang thea. Hanya ada sesuatu yang dikirimkan ke Sangkuriang. , mand tidak percaya. Sangkuriang gagal memiliki pikiran buruk, itu bukan hanya alasan membuat Dayang Sumbi tidak menikah dengannya.

Karena Sangkuriang bersikeras tidak percaya jika Dayang Sumo adalah ibunya, dia malah kalah dan mengajaknya menikah. Dayang Sumbi tidak masuk akal. Heug mengatakan dia bersedia menikahi Sangkuriang sebagai perahu untuk berlayar pada saat menikah. Pekerjaan harus diselesaikan dalam semalam MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

Ninggang di Sangkuriang pemberani, permintaan Dayang Sumbi dikabulkan. Dengan keluarnya baladanya dari bangsa jin dan siluman, Sangkunang mulai berkarya. Sebelum zaman balebat, bendungan Sanghyang Tikoro dan pembuatan perahu hampir selesai.

Karena pekerjaan Sangkuriang akan segera selesai, Dayang Sumbi mencoba serangkaian tindakan untuk menggagalkan Dayang Sumbi, mengimbau seluruh warga untuk menggigit pare dan memasukkan boeh rarang ke tenggorokan ayam jago dan seharusnya datang pagi hari, Hanta Dayang Surbi datang ke Sangkuriang untuk menginformasikan bahwa Sangkuriang telah gagal menikahi Dayang Sumbi.

Karena marah dan teringat bahwa Dayang Sumbi telah gagal merencanakan, belum lagi perahu yang hampir menyelesaikan dita, diangkut oleh Sangkuriang ke sampulnya. Perahu yang ditendang Sangkun ke Nangkub ini kini dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Parahu. Kayu Tunggul Ari Tunggul yang digunakan Sangkuriang untuk bahan pembuatan perahu teh kini dikenal dengan Bukit Tunggul. ***
MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

error: Content is protected !!