CARITA WAYANG SUNDA

CARITA WAYANG JAJATEN ARJUNA BAHASA SUNDA

CARITA WAYANG JAJATEN ARJUNA BAHASA SUNDA

CARITA WAYANG JAJATEN ARJUNA BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar CARITA WAYANG JAJATEN ARJUNA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
CARITA WAYANG JAJATEN ARJUNA BAHASA SUNDA.

CARITA WAYANG JAJATEN ARJUNA BAHASA SUNDA
CARITA WAYANG JAJATEN ARJUNA BAHASA SUNDA

CARITA WAYANG JAJATEN ARJUNA BAHASA SUNDA

Kacaturkeun hiji peuting, Pandawa keur ngariung dahar. Heug téh damarna katebak angin, nepi ka pareumna. Atuh puguh baé kaayaan jadi poék meredong. Sabot damar tacan dihurungkeun deui, nu dalahar mah terus baé ngahuap. Arjuna ngagerentes dina jero haténa, cacakan poék, tapi ari dahar mah geuning henteu salah ngahuap. Boa-boa mentangkeun gondéwa ogé kitu. Rék caang, rék poék, ari bari dibarengan ku rasa mah jamparing anu dipentangkeun téh moal nyalahan kana tujuanana.

Tina éta pangalaman, Arjuna beuki soson-soson baé diajar manah. Di nu poék, di nu caang, jamparingna tara nyalahan. Sakali mentang gondéwa, taya hiji ogé jamparingna anu nyasab. Malah lila kalilaan mah geus teu ngawagu deui di nu poék ogé.

Éta kabéh katingali ku Resi Dorna, maha guru nu tara towong unggal poé ngawuruk Pandawa. Éta bagawan téh bungah kacida ningali kumaha keyengna Arjuna diajar. Pokna bari ngaléng Arjuna, “Kasép, mugi sing percaya ka Ama. Kabisa hidep dina mentangkeun gondéwa téh punjul ti batur. Moal aya saurang ogé nu bisa mapakan.”

Kocapkeun Maha Resi Dorna tuluy ngadeuheus ka Raja Astina, Prabu Déstarata. Maksudna unjukan hayang némbongkeun kabisa murid-muridna, nyatana Pandawa jeung Kurawa, di payuneun balaréa, sarta hayang kauninga ku pangeusi karaton. Raja Déstarata sasauran, “Kaula nganuhunkeun pisan kana jasa Maha Resi, nu geus ngatik ngadidik anak-anak kaula, para satria Astinapura. Hanjakal kaula teu bisa nyaksian ku panon sorangan, kumaha parigelna barudak.”

Cunduk kana waktuna, Pandawa jeung Kurawa, para satria Astina, asup ka alun-alun karajaan. Asupna tarunggang kuda. Papakéanana hurung-hérang, bari mawa pakarang andelanana séwang-séwangan. Para pangagung karajaan ogé tos lalinggih, sarta ngaraos suka ku kagagahan para satria. Nu lalajo mungguh ngaguruh kaleprok éak-éakan. Teu jauh ti papanggungan para pangagung, calik Begawan Dorna. Raksukanana singsarwa bodas. Sieup jeung dedeganana, matak ajrih nu ningali. Rambutna geus ngeplak bodas, ngarumbay patingselewir, katebak ku angin leutik. Janggot mayutmut lir kapuk.

Hiji-hiji, satria dipentés katiasana. Waktu kagiliran mentangkeun gondéwa, para satria dipiwarang nuliskeun ngaranna dina papan. Tapi lain nulis ku péna ieu mah. Ngaran kudu ditulis ku jamparing. Sagunduk jamparing nu dipentangkeun, kudu ngawangun rulisan dina papan. Taya hiji ogé satria nu teu bisa nuliskeun ngaranna. Kabéh papada tiasa sarta alus katempona. Anu surak mungguh ngaguruh.

Prabu Déstarata ngaraos suka ati, sanajan henteu tiasa ningal sapertos nu sanés. Giliran Pangéran Duryudana, anu dipintonkeun téh kaahlianana ngulinkeun gada. Layanna Pangéran Bima. Duanana puguh harelung jangkung, sarta katiasana ngulinkeun gada papada matak hélok nu lalajo. Der, tanding pahareup-hareup. Itu kuat ieu rikat. Itu bedas ieu linghas. Sora gada nu diadu jeung taméng waja, tingbelentrang buburinyayan.

Ari Duryudana jeung Bima salilana tara akur. Salila némbongkeun kamonésan téh bari dibarung napsu. Atuh matak cilaka mun teu awas waspada téh. Sarta mun teu gancang dipisah ku Aswatama nu dipiwarang ku Resi Dorna, boa duanana tuluy galungan taya reureuhna.

Bagawan Dorna teras ngadeg, sasauran agem pisan, “Mugi kauninga, aya murid kaula anu pangpunjulna dina mentangkeun gondéwa. Saha deui mun lain Arjuna, bébénténg Astinapura. Ku kaula ayeuna ngahaja rék dipentés katapisanana.” Ger nu surak ayeuh-ayeuhan. Nu di tukang ngangseg ka hareup, pasedek-sedek, papada hayang sidik ka putra panengah Pandawa. Arjuna asup ka pakalangan bari umat-imut. Budina teu weléh manis.

Tuluy nataharkeun gondéwa jeung jamparingna. Geus kitu, der mesat-mesatkeun jamparing. Bari nangtung, bari calik, atawa bari deku, jamparing taya nu nyalahan. Kitu deui bari lumpat bari cicing, bari noong atawa bari meléng, sarua matak hélok nu ningali. Begawan Dorna nyayagikeun babagongan tina perunggu, keur araheun arjuna ngajamparing. Ari belesat, sungut babagongan téh metet ku jamparing nu dilepas disakalikeun. Ku tarik-tarikna tanaga Arjuna, babagongan tina perunggu nepi ka parat ku jamparing.

Tuluy Maha Resi Dorna miwarang ngagantungkeun tanduk muding, nu diayunkeun gugulawingan. Maksadna, sangkan liang tanduk nu teu cicing téh, kudu dipinuhan ku jamparing Arjuna. Ahéng, henteu lila ti harita liang tanduk geus metet ku jamparing Arjuna. Teu kurang teu leuwih aya dua puluh hiji jamparing jumlahna.

Ibu Kunti nu nyaksian di papanggungan, teu kawawa merebey cisoca. Kagagas ku ningali ingkang putra nu sakitu parigelna. Teu ngabibisani, da puguh saha indung anu teu agul ku katiasa putra. Mungguh matak nalangsa.

(Dicutat sarta diropéa tina Kandaga, Buku Bacaan Basa Sunda susunan M.A. Salmun, penerbit Ganaco NV. taun 1956, kaca 81-83).

(Basa Sunda Urang Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, Penerbit Geger Sunten, Medal Taun 2017, Kaca 25-26)

LATIHAN SOAL

  1. Ceuk pamanggih hidep, naon hubunganana nu dahar dina kaayaan poék meredong jeung Arjuna diajar manah dina wacana di luhur? Pék jéntrékeun!
  2. “Tina éta pangalaman, Arjuna beuki soson-soson baé diajar manah” Naon sababna?
  3. Pék déskripsikeun kumaha pasipatan Arjuna dina wacana di luhur!
  4. Kumaha deui pasipatan Resi Dorna dina wacana di luhur?
  5. Jelaskeun gambaran pasipatan Ibu Kunti dina wacana di luhur!
  6. Tataan ku hidep pasipatan picontoeun nu kapanggih dina wacana!
  7. Kumaha carana Resi Dorna nguji jeung ngabuktikeun pangabisa Arjuna dina bab manah?
  8. Amanat naon anu kapanggih dina wacana di luhur? Hikmah naon anu bisa dicokot ku urang ngeunaan ayana ujian? Hubungkeun jeung ujian-ujian nu dilaksanakeun pikeun murid-murid di sakola.
  9. Getén tur soson-soson nalika diajar manah ngabalukarkeun kaparigelan Arjuna leuwih onjoy tibatan nu lianna. Hikmah naon anu bisa dicokot ku urang salaku peserta didik nu keur nyuprih élmu di sakola? Jelaskeun masing pertéla!
  10. Naon sababna Ibu Kunti teu kawawa bet merebey cisocana?

KUNCI JAWABAN


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CARITA WAYANG JAJATEN ARJUNA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI CARITA WAYANG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-carita-wayang/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH CARITA WAYANG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/carita-wayang/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL CARITA WAYANG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diter Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI CERITA WAYANG SUNDA
A. PENGERTIAN CERITA WAYANG

Wayang adalah kisah yang selalu ditampilkan dalam pertunjukan boneka, berasal dari India, dengan babonna (sumber) Ramayana oleh Walmiki dan Mahabarata oleh Wiyasa (Viyasa).

Menurut kamus Danadibrata, wayang adalah asal dari kata shadow (bayangan). Arti dari jalur imajiner (diperkirakan) dari fondasi orang-orang, baik kelahiran maupun batin, diwujudkan dalam peta boneka dan dilakukan oleh seorang dalang sambil diiringi oleh gamelan.

Berasal dari india. Masukkan kami bersama dengan masuknya agama Hindu. Oleh parawali digunakan media untuk menyebarkan Islam. Di Tatar, boneka pertama kali disebarkan secara lisan, dengan kecepatan penulisan dalam naskah kuno dan pidato. Pertama ada pertunjukan wayang kulit (pengaruh dari Jawa), kemudian kami menciptakan wayang golek (lingkaran) yang populer dan kemudian menikmatinya hingga hari ini.

JAJATEN ARJUNA

Bercampur suatu malam, Pandawa sedang makan bersama. Heug adalah damarna angin yang bisa ditebak, untuk mematikannya. Saya orang malas situasi mengerang begitu gelap. Saat resin belum dihidupkan lagi, dalahar I terus menguap. Arjuna menghela nafas dalam hati, matanya gelap, tapi aku tidak makan dengan baik. Boa-boa mendapatkan busurnya juga. Anda ingin menjadi cerah, Anda ingin menjadi gelap, tetap bersama sementara rasa kehalusan yang saya hadirkan tidak bertentangan dengan tujuan.

Dari pengalaman itu, Arjuna semakin mempelajari isi hatinya. Dalam gelap, terang, kelancaran pasangan. Setelah menentang haluan, tidak ada yang bahkan diratakan yang menyesatkan. Bahkan dahulu kala aku juga tidak bangun dalam kegelapan.

Semuanya terlihat oleh Resi Dorna, seorang guru penyayang yang selalu berbicara dengan Pandawa setiap hari. Rekan itu sangat antusias melihat betapa bersemangatnya Arjuna untuk belajar. Pokna sambil memandang Arjuna, “Sudah terlambat, kuharap kau percaya pada Ama. Kemampuan untuk hidup di busur lebih unggul dari yang lain. Tidak ada yang bisa ditemukan. ”

Ucapkan Maha Resi Dorna lalu tunduk pada Raja Astina, Raja Déstarata. Artinya, minuman itu ingin menunjukkan kemampuan para siswanya, ternyata Pandawa dan Kurawa, di depan orang banyak, dan ingin diketahui oleh penghuni keraton. Raja Déstarata berkata, “Saya sangat berterima kasih atas jasa Maha Resi yang telah mendidik anak-anak saya, para ksatria Astinapura. Sayangnya saya tidak bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, betapa hati-hati anak-anak. ”

Saat itu, para Pandawa dan Kurawa, para ksatria Astina, memasuki alun-alun kerajaan. Masukkan penunggang kuda. Pakaiannya bersinar, dan dia membawa senjatanya ke satu sama lain. Para penjaga kerajaan juga duduk, dan bersuka cita atas keberanian para ksatria. Arloji itu kemudian mengguncang eak-eak. Tak jauh dari belakang pengacara, Calik Begawan Dorna. Monster itu adalah singa putih. Diam dan tegak, menakutkan untuk dilihat. Rambutnya putih, bergelombang, bergoyang tertiup angin. Mayutmut jenggot lir kapuk.

Satu demi satu, kesatria itu dihargai karena integritasnya. Pada pergantian haluan, para ksatria diminta untuk menuliskan nama mereka di papan tulis. Tapi saya tidak menulis dengan pena ini. Nama harus dieja dengan benar. Untuk memaksimalkannya, Anda perlu membangun papan di papan. Tidak ada seorang ksatria yang tidak bisa memasukkan namanya. Segalanya mungkin dan bagus untuk dilihat. Sorakan masing-masing bergoyang.

Raja Déstarata senang, meskipun dia tidak bisa melihat yang lain. Giliran Pangeran Duryudana, yang ditampilkan adalah kepiawaiannya memainkan gada. Layani Tuan Bima. Mereka berdua berurusan dengan kepercayaan diri mereka saat mereka memilih untuk memulai aktivitas bermain mereka. Der, pertandingan berikutnya. Yang kuat itu rikat. Perbedaan itu adalah lingha. Suara gada diadu dengan perisai baju besi tingbelentrang buburinyayan.

Ari Duryudana dan Bima dalam kesepakatan tersebut. Selama pertunjukan, komisi disertai dengan nafsu makan. Saya merugikan jika Anda tidak berhati-hati dengan peringatan tersebut. Dan jika tidak cepat dipisahkan oleh Aswatama yang diajak oleh Resi Dorna, boa keduanya maka galungan tanpa batas.

Bagawan Dorna kemudian berdiri, berkata dengan sangat keras, “Saya harap Anda tahu, ada siswa yang paling baik dalam mendapatkan busur. Siapa lagi kalau bukan Arjuna, benteng Astinapura. Sekarang saya sengaja ingin diadili. ” Terima kasih banyak akhir-akhir ini. Yang di belakang depan, pasedek-sedek, papada ingin membekas ke tengah putra Pandawa. Arjuna masuk ke lemari sementara si kecil. Budina tidak manis.

Kemudian istirahatkan busur dan anak panah. Sudah, der mesat-mesatat jamparing. Saat berdiri, sambil calik, atau saat deku, tidak ada yang jamparing salah. Jadi sekali lagi sambil berlari sambil duduk, sambil menatap atau sambil menatap, hal yang sama mengerikan untuk dilihat. Begawan Dorna mengungkapkan kebanggaan perunggu, hingga arjuna mendatar. Pada malam hari, mulut orang lumpuh ditusuk dengan palu godam. Dengan daya tarik energi Arjuna, kebanggaan perunggu ke piring oleh kehalusannya.

Kemudian Maha Resi Dorna meminta untuk menggantung klakson lumpur, yang mengayunkan gulungan. Artinya, agar lubang tanduk yang tidak bertahan tersebut, harus diisi dengan kehalusan Arjuna. Anehnya, tak lama kemudian lubang tanduk itu dihantam benteng Arjuna. Tidak kurang dari dua puluh satu adalah totalnya.

Ibu Kunti yang menyaksikan dari belakang tidak mau ke Cisoca. Idenya adalah untuk memastikan bahwa putranya sangat berhati-hati. Tidak memungkinkan, da malas yang merupakan ibu yang tidak silet dengan menjadi seorang anak laki-laki. Ini menyebalkan.

error: Content is protected !!