DONGENG SUNDA SMP KELAS 7
MATERI DONGENG SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

DONGENG SUNDA : FABEL SASAKALA SAGE & MITE

DONGENG SUNDA : FABEL SASAKALA SAGE & MITE

DONGENG SUNDA : FABEL SASAKALA SAGE & MITE

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar DONGENG SUNDA : FABEL SASAKALA SAGE & MITE yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
DONGENG SUNDA : FABEL SASAKALA SAGE & MITE.

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7
MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

DONGENG SUNDA : FABEL SASAKALA SAGE & MITE

Medar Ajén Atikan tina Dongéng

Dina dongéng téh sok aya pieunteungeunana sok aya ogé picontoeunana. Tah anu disebut picontoeun mah kalakuan hadé anu kudu diturutan, lantaran bakal mawa kahadéan boh keur dirina sorangan boh keur batur.

Tah ajén-ajén kahadean anu aya dina dongéng téh disebutna ajén atikan moral. Dongéng téh lain ngan sakadar keur hiburan, tapi ogé jadi bahan/alat pikeun nepikeun atikan. Dumasar kana eusina dongéng téh dibagi jadi genep golongan, nyaéta:

1. Dongéng sasatoan (fabel) nyaéta dongéng anu palakuna sasatoan sarta paripolahna dicaritakeun kawas jelema, upamana baé bisa nyarita jeung ngagunakeun akal pikiran Contona dongéng “Sakadang Kuya jeung Monyét”, dongéng “Sakadang Maung jeung Singa”, dongéng “Sakadang Peucang jeung Buaya”, jsb.

2. Dongéng sasakala atawa sok disebut ogé legénda nyaéta dongéng anu eusina nyaritakeun asal-muasal kajadian hiji tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Contona dongéng “Sasakala Situ Bagendit”, “Sasakala Talagawarna”, “Sasakala Gunung Tangkuban Parahu”, “Sasakala Hayam Kongkorok Subuh”, “Sasakala Kuya Ngagandong Imah”, jsb.

3. Dongéng babad (sage) nyaéta dongéng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah. Disebut dongéng anu ngandung unsur sajarah téh, upamana tempat jeung kajadianna aya dina sajarah, tapi palaku-palaku jeung eusi caritana ukur karangan, henteu aya dikieuna. Bisa ogé palakuna aya dina sajarah, tapi kajadian jeung eusi caritana ukur karangan Upamana “Dongéng Kéan Santang”, “Dongéng Séh Abdul Muhyi”, “Dongéng Prabu Siliwangi”, “Dongéng Dipati Imbanagara”, “Dongéng Syéh Quro”, “Dongéng Syeh Siti Jenar”, “Dongéng Sunan Gunung Jati”, jsb.

4. Dongéng jelema biasa (parabel) nyaéta dongéng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Conto dongéng parabel anu kamashur dina sastra Sunda nyaéta “Dongéng Si Kabayan”

5. Dongéng mite nyaéta carita tradisional anu palakuna mahluk supernatural kalawan maké latar tempat suci sarta latar waktu jaman purba. Biasana caritana aya patalina jeung mimiti dijieunna alam dunya katut eusina, parobahan dunya, jeung ancurna alam dunya Kajadianana anu dicaritakeunana ogé geus kacida heubeulna. Palakuna ogé biasana anu boga hubungan jeung dunya luhur (kahiangan) atawa jeung dunya handap (jero cai). Palakuna digambarkeun miboga kasaktian atawa kamampuh anu luar biasa, sarta bisa migawé pagawéan anu sarua luar biasana.

6. Dongéng pamuk nyaéta dongéng anu nyaritakeun kagagahan atawa kasaktian hiji jalma, sarta biasana aya patalina jeung tokoh atawa kajadian sajarah.

(RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA KELAS 7)

LATIHAN 1

  1. Naon ari dongéng téh?
  2. Pék jéntrékeun kunaon dongéng disebut sastra lisan?
  3. Naon ari anonim téh?
  4. Sebutkeun ciri-ciri dongéng?
  5. Kunanon dongéng ditepikeun sacara basajan jeung parondok?
  6. Naon anu dimaksud unsur atikan dina dongéng téh?
  7. Sebutkeun papasingaan dongéng? Béré conto judul dongéngna
  8. Sebutkeun unsur-unsur anu aya dina dongéng?

KUNCI JAWABAN

NASKAH DONGENG

Si Kabayan Marak

Si kabayan jeung mitohana rebun-rebun geus nagog sisi walungan. Teu lila burudul rahayat, maksudna rék marak walungan duméh bakal kasumpingan tamu agung ti dayeuh. Ari kasedepna tamu, ceuk kokolot désa, nyaéta lauk walungan.

Tah, poé ieu téh paratamu rék dibagéakeun goréng tawés, pais nilem, jeung beuleum kancra dicoélkeun kana sambel jahé ditinyuh kécap. Mangkaning ngahaja sanguna ogé paré anyar, nya bodas nya pulen. Leuh, piraku wé tamu henteu nimateun.

Nu méngkong walungan garetol naker. Si Kabayan ogé gadag-gidig manggulan batu jeung gebog cau keur méngkolkeun jalanna cai. Haneut poyan ogé cai téh geus orot, lauk nu galedé geus témbong tinggudibeg.

Kadewek Si Kabayan meunang tawés sagedé tampah. Barang rék diasupkeun kana korangna, kokolot ngomong, “Ulah dikanakorangkeun, éta mah keur sémah.”

Kedewek deui Si Kabayan meunang nilem sagedé dampal leungeun. Kakara gé diacungkeun geus gorowok kokolot, “Alungkeun kana cireung, keur sémah. Mangkaning kasedepna pais nilem. Hég baé beunteur jeung cingok mah asupkeun kana korang.”

“Ngeunah éhé teu ngeunah éon… aing nu bobolokot, sémah nu ngeunahna, bari jeung teu milu capé…,” Si Kabayan gegelendeng jero haténa.

Sabot kokolot keur bongoh, Si Kabayan meunang deui nilem gedé naker. Teu loba catur, sup baé diasupkeun kana korangna. Manéhna hanjat bari ngomong ka mitohana yén rék ngadurukan. Rék dahar heula jeung beuleum betok.

Brus nilem téh diasupkeun kana durukan, terus muka timbel bekelna. Kakara ogé beuleum nilem téh béak sapotong, ana gorowok téh Si Kabayan gegeroan ka mitohana.

“Abah, Abah, buru-buru ka dieu! Ieu kuring nyeri beuteung, peujit mani pupurilitan. Jeung teu puguh téténjoan!”

Mitohana reuwaseun nénjo Si Kabayan adug-songkol, bari mencétan beuteungna.

“Haduh, haduh ieu nyeri beuteung!” omong Si Kabayan. Panonna burial buncelik.

Nu araya di dinya ribut, ngariung-riung Si Kabayan.

“Ku naon? Ku naon? Na dahar naon manéh téh?”

“Teuing, da barang am dahar beuleum nilem, ana purilit téh peujit. Téténjoan teu paruguh. Haduh, haduh, ieu kuring sieun paéh! Lauk téh meureun aya racunan…” Nu araya nénjo beuleum lauk kari sapotong. “Boa enya laukna aya racunan. Meureun di tonggoh aya nu keur nua ku tua leteng,” ceuk nu ngariung-riung Si Kabayan.

Si Kabayan adug lajer, terus nangkuban bari nungkup beungeutna. Lok, elak-elakanana dirojok ku curukna. Euweuh nu nangénan. Na ari borolo téh utah babalongkéngan.

“Enya, ieu mah karacunan. Geuning tuh utah-utahan,” ceuk kokolot, “Eureun wé euy, urang pindah ka béh tonggoh nu jauh ti lembur. Meungpeung isuk kénéh. Leupaskeun deui wé lauk nu dina cireung mah! Untung ninggang di Si Kabayan, kumaha teuing lamun sémah ti dayeuh nu karacunan…” omong kokolot deui.

Lauk dina cireung diborolokeun ka cai. Bring nu marak parindah. Kari Si Kabayan wé di sisi cai, ditungguan ku mitohana.

Barang nu mararak geus jauh, kuniang Si Kabayan hudang, tuluy lumpat ka tengah walungan nu caina masih kénéh orot. Bendungan can dibedahkeun, lauk-laukna tinggudibeg kénéh.

“Buru-buru téwakan, Abah! Bisi nu séjén baralik deui.”

Mitohana olohok, “Geus cageur manéh téh, Kabayan?”

“Har…da teu nanaon ti tadi gé. Keuheul tuda, néwak nilem keur sémah, meunang tawés gedé keur sémah. Meunang kancra, kasedepna. Ari keur urang nu bobolokotna, ngan ukur beunteur jeung bogo,” omomg Si Kabayan bari nyéréngéh. Si Kabayan milihan lauk nu galedéna, terusdigémbol ku sarungna. Manéhna jeung mitohana mah teu milu ka tonggoh jeung nu séjén.

“Enggeus waé, Bah, bisi teu kadahar!” omong Si Kabayan ka mitohana, ngajak balik bari ngagandong lauk ku sarungna.

LATIHAN 2
DONGENG SUNDA : FABEL SASAKALA SAGE & MITE

1. Rék naon Si Kabayan rebun-rebun geus nagog sisi walungan?
2. Naon alesanana pangna Si Kabayan ngarasa diteungteuinganan ku kokolot désa?
3. Rék disuguhan naon tamu ti dayeuh téh?
4. Tarékah naon nu dipilampah Si Kabayan pikeun males kateuadilan kokolot désa?
5. Lamun téa mah enyaan Si Kabayan téh gering, cing nurutkeun pamadegan hidep; naha ku alatan lauk nu ngandung racun? jéntrékeun sarta béré alesanana!
6. Saha baé nu jadi palaku dina éta dongéng téh?
7. Naon témana éta dongéng?
8. Naon deuih amanatna éta dongéng téh?
9. Cik terangkeun, kumaha pasipatan Si Kabayan téh?
10. Sajaba ti dongéng Si Kabayan Marak, pék sebutan deui dongéng Si Kabayan lianna anu hidep apal!

KUNCI JAWABAN


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai DONGENG SUNDA FABEL SASAKALA SAGE MITE lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-dongeng-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/dongeng/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DONGENG SUNDA
LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

DONGENG SUNDA : FABEL SASAKALA SAGE & MITE

Nilai Pendidikan Medar dari Tales

Dalam dongeng selalu ada penilaian dan selalu ada contoh. Jadi yang disebut teladan adalah perilaku terbaik saya yang harus diikuti, karena akan membawa kebaikan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dalam cerita di atas, tidak ada tokoh yang diberitakan bisa menjadi contoh bagi kita.

Sehingga nilai kebaikan yang terkandung dalam dongeng tersebut disebut dengan nilai pendidikan moral. Dongeng tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai bahan / alat untuk menyampaikan pendidikan. Berdasarkan isi ceritanya dibedakan menjadi enam kelompok, yaitu:

Dongeng hewan (fabel) adalah dongeng yang tokoh-tokohnya dan tingkah lakunya diceritakan seperti manusia, misalnya bisa berbicara dan menggunakan akal sehat, misalnya dongeng “Sakadang Kuya dan Monyet”, dongeng “Sakadang Maung dan Singa”, Crocodiles “, dll.

Dongeng kuno atau kadang juga disebut legenda adalah dongeng yang tidak menceritakan asal mula terjadinya suatu tempat, benda, hewan atau tumbuhan. Misalnya cerita “Sasakala Situ Bagendit” yang sebelumnya dibaca oleh hidep, “Sasakala Talagawarna”, “Sasakala Gunung Tang kuban Parahu”, “Sasakala Hayam Kongkorok Subuh”, “Sasakala Kuya Ngagandong Imah”, dll.

Dongeng (sage) adalah dongeng yang isinya menceritakan tentang kejadian atau orang yang mengandung unsur sejarah. Yang disebut dongeng yang mengandung unsur sejarah misalnya adalah tempat dan peristiwa dalam sejarah, namun pelaku dan isi cerita tersebut hanya karangan, tidak hadir. Boleh jadi peristiwa sejarah, namun peristiwa dan isi ceritanya hanya karangan seperti “Dongeng Kéan Santang”, “Dongeng Seh Abdul Muhyi”, “Dongeng Prabu Siliwangi”, “Dongeng Dipati Imbanagara”, “Dongeng Sheikh Quro”, “Dongeng Sheikh Siti” Genre “,” Dongeng Sunan Gunung Jati “, dll.

Dongeng rakyat biasa (perumpamaan) adalah dongeng yang menceritakan kehidupan orang biasa. Contoh kisah perumpamaan yang terkenal dalam sastra Sunda adalah “Dongeng Si Kabayan”

Dongeng mistis adalah cerita tradisional yang memiliki efek supranatural dengan latar belakang tempat suci dan latar zaman kuno. Biasanya cerita tersebut berkaitan dengan awal penciptaan alam dan isinya, perubahan dunia, dan kehancuran alam dunia Peristiwa yang diceritakan juga sudah sangat tua. Palakuna juga biasanya dikaitkan dengan dunia atas (tempat tinggal) atau dengan dunia bawah (bawah air). Palakuna digambarkan memiliki kekuatan atau kemampuan yang luar biasa, dan dapat melakukan pekerjaan luar biasa yang sama.

Dongeng kapas adalah dongeng yang menceritakan tentang kekuatan atau kekuasaan seseorang, dan biasanya berkaitan dengan tokoh atau peristiwa sejarah.

Gulma si kabayan dan mitohana memiliki sisi sungai nagog. Segera orang-orang burudul, artinya mengembangbiakkan sungai sebelum kedatangan tamu-tamu besar dari kota. Hari favorit tamu, kata sesepuh desa, adalah ikan sungai.
Jadi, hari ini adalah hari bagi para tamu untuk berbagi tawes buruk, pai celup, dan celupan kancra yang dicelupkan ke dalam jahe yang direndam dalam kecap. Sanguna sengaja manganing juga pare baru, putih nya dermawan. Yah, setidaknya aku tidak menyerah tanpa menjelaskan diriku sendiri terlebih dahulu.
Lekukan sungai garetol naker. Si Kabayan juga berjongkok dengan bebatuan dan pisang untuk memutar air. Hangatnya sumur dan airnya sudah dangkal, ikan keras sudah nampak tinggi.
Kadewek Si Kabayan mendapat banyak sampah. Barang-barang akan segera dimasukkan ke dalam saku mereka, para tetua berkata, “Jangan khawatir, ini bukan untuk tamu.”
Sepi lagi Si Kabayan mendapat menyelam sebesar telapak tangan. Saat saya hendak diteriaki, orang tua itu berteriak, “Lemparkan ke dalam lubang, untuk para tamu. Namun, rasanya enak. Heg orang beunteur dan cingok saya masukkan menjadi korang. ”
“Enak éhé tidak enak éon… aing di bobolokot, tamu enak, sedangkan dan tidak ikut capek…,” Si Kabayan menggelengkan hatinya.
Ketika orang tuanya kehilangan tempat tinggal, Si Kabayan mendapatkan kembali seekor ular besar. Tidak banyak catur, dia memasukkan sup ke dalam dirinya. Dia mengangguk sambil memberi tahu ibunya bahwa dia ingin terbakar. Anda ingin makan dulu dan menyelam.
Sikat celup dimasukkan ke dalam pembakaran, dan kemudian membuka suplai timbal. Persis saat penyelaman habis, ada teriakan Si Kabayan keributan kepada sang ibu.
“Abah, Abah, cepat kemari! Itu sakit perut saya, pupurilitan air mani usus. Dan jangan malas! ”

Mitohana mengejutkan mata-mata Si Kabayan adug-songkol, sambil menekan perutnya.

“Oh, oh ini sakit perut!” Kata Kabayan. Penguburan Panonna buncelik.

Jalan ke sana ribut, mengepung Si Kabayan.

“Naik apa? Naik apa? Dan apa yang kamu makan? ”
“Juga, ada barang yang sedang makan menyelam, ada purilit usus. Penampakannya tidak ramah. Ups, oops, aku sangat ketakutan! Ikan itu mungkin beracun… ”Mata-mata itu menyelami potongan kari ikan. “Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu. Mungkin sementara itu ada yang sudah tua-tua, ”kata penonton Si Kabayan.
Kabayan mengulurkan tangan, terus memeluk sambil menutupi wajahnya. Lok, hindari serangan jatuh. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan kabel borolo adalah utah babalongkengan.
“Ya, ini tidak meracuni. Sebagian besar muntah, ”kata yang lebih tua,“ Hentikan saja, kami pindah untuk berhenti jauh dari waktu lembur. Ini masih pagi. Jatuhkan kembali ikan di mulutku! Selamat nyangrai di Si Kabayan, berapa kalau tamu dari kota diracun… ”kata sesepuh lagi.
Ikan di dalam keramba dibenamkan ke dalam air. Bawa yang cantik. Kari Si Kabayan berada di tepi air, menunggu ibunya.
Barangnya jauh, Si Kabayan kuning terbangun, lalu lari ke tengah sungai yang airnya masih dangkal. Bendungan belum dibongkar, ikan masih bergerak.
“Cepatlah, Abah! Kalau begitu, berbaliklah. “

Mitohana olohok, “Apakah kamu baik-baik saja, Kabayan?”
“Har… da tidak melakukan apa-apa dari sebelumnya. Libran yang menyebalkan – selalu rasional, mudah terluka secara emosional, sangat bersemangat, dan mungkin sedikit terlalu intens. Kena kanker, manis. Hari ini bagi kami yang sedang hamil tinggal beunteur dan bogo saja, ”kata Si Kabayan sambil tertawa. Kabayan memilih ikan yang paling keras, lalu menutupinya dengan sarung tangan. Dia dan ibunya tidak ikut menunggu bersama.
“Lagipula, Bah, kalau-kalau kamu tidak makan!” Kata Si Kabayan kepada ibunya, mengajaknya kembali sambil memegangi ikan dengan sarung tangannya.

error: Content is protected !!