DONGENG SUNDA : CIRI-CIRI PAPASINGAN UNSUR & CONTO
MATERI DONGENG SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

DONGENG SUNDA : CIRI-CIRI PAPASINGAN UNSUR & CONTO

DONGENG SUNDA : CIRI-CIRI PAPASINGAN UNSUR & CONTO
DONGENG SUNDA : CIRI-CIRI PAPASINGAN UNSUR & CONTO

DONGENG SUNDA : CIRI-CIRI PAPASINGAN UNSUR & CONTO

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar DONGENG SUNDA : CIRI-CIRI PAPASINGAN UNSUR & CONTO yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
DONGENG SUNDA : CIRI-CIRI PAPASINGAN UNSUR & CONTO

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7
MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

DONGENG SUNDA : CIRI-CIRI PAPASINGAN UNSUR & CONTO

Méh unggal sélér (suku) bangsa nu aya di Indonésia mibanda dongéng. Sélér Sunda nya kitu deui, loba dongéng anu lain ngan sakadar “ngabobodo budak céngéng”, tapi dongéng anu gedé ajénna bekel keur kahirupan. Hanjakal tradisi ngadongéng kiwari geus mimiti jadi “barang langka”. Tradisi ngadongéng téh tradisi lisan. Kiwari lantaran kolot (pangpangna indung urang) geus langka ngadongéng, atuh taya salahna robah jadi tradisi maca, maca dongéng. Enya, apan ayeuna geus loba dongéng nu dituliskeun, nya hidep tinggal maca waé. Malah kamari-kamari mah dongéng osok ogé dibacakeun dina radio, ayeuna geus mimiti langka deui.

A. AJEN ATIKAN DINA DONGENG

Dongéng téh kaasup kana golongan carita, umumna carita anu parondok. Hiji hal anu ngabédakeun dongéng jeung golongan carita lianna pangpangna dina jalan caritana, palakuna, atawa waktu kajadianana loba anu teu katepi ku akal (pamohalan). Najan kitu, keur nu ngabandunganana pangpangna barudak tinangtu baris ngumbar pantasi anu pohara.

Dongéng jadi pohara dipikaresepna, pangpangna ku barudak. Ku ngabandungan dongéng sacara teu langsung budak diwawuhkeun jeung rupa-rupa atikan. Kituna téh lantaran dina dongéng mah leubeut naker ku ajén-ajén atikan. Nya ajén atikan pisan anu ngajadikeun ciri pangpentingna dina dongéng. Upamana baé, atikan kacerdasan, atikan kaéndahan, jeung atikan kasusilaan.

Pieunteungeun jeung picontoeun méh aya dina unggal dongéng,  komo dina dongéng kuya jeung monyét mah. Anu goréng niat, jail, jeung kaniaya diwakilan ku tokoh monyét, sedengkeun anu sabar jeung asakjeujeuhan diwakilan ku tokoh kuya. Dina ahir carita, nya monyét pisan anu cilaka. Ku ngabandungan polah monyét jeung kuya, budak bakal langsung ngabalad ka kuya sarta ngamusuh ka monyét. Dina harti séjén, mihak bebeneran sakaligus ngajauhan kadoliman.

Ajén kacerdasan atawa kapinteran biasana diwakilan ku tokoh peucang. Dina kaayaan keur sakumaha bahayana sarta kauger ku waktu anu pohara heureutna, peucang teu weléh bisa nyalametkeun diri ku pitulung akalna. Tétéla, kacerdasan téh pohara pentingna dina kahirupan.

Atikan anu ngébréhkeun pentingna silihpikanyaah jeung silihbélaan jeung dulur katangén dina dongéng “Budak Pahatu”. Ieu dongéng picontoeun téh nyaritakeun dua budak pahatu adi lanceuk. Waktu keur ngala kupa adina dilegleg oray, ku bélana nu jadi lanceuk sanggeus digeberan ku hihid kabuyutan adina jadi hirup deui. Kajadian séjénna waktu keur lalayaran, lanceukna aya nu ngabedil, ku bélana nu jadi adi éta layon téh digeberan ku hihid kabuyutan bisa hirup deui. Tétéla, dongéng pohara dipikaresepna ku barudak tug ka kiwari. Kitu deui dina dongéngdongéng Si Kabayan, najan katémbong leuwih nonjol unsur banyolna, tapi lamun seug enya-enya dipalu-ruh mah loba naker pieunteungeunana.

B. CIRI-CIRI DONGENG SUNDA

Tina katerangan di luhur bisa disebutkeun yén ciri-ciri dongéng téh, di antarana waé: (1) sumebarna sacara lisan, (2) teu kanyahoan saha nu ngarangna (anonim), (3) ngagunakeun basa lancaran, (4) eusi caritana mangrupa rékaan, malah réa anu pamohalan, jeung (5) ukuranana ilaharna pondok

C. PAPASINGAN DONGENG SUNDA

Ditilik tina eusi jeung palakuna, dongéng bisa dipasing-pasing jadi lima bagian, nyaéta (1) fabél, dongéng nu nyaritakeun kahirupan sastoan, (2) parabél, dongéng nu nyaritakeun kahirupan jalma biasa, (3) légenda, dongéng nu nyaritakeun asal-usul kajadian tempat, barang, sasatoan, jeung tutuwuhan, (4) mite, dongéng anu nyaritakeun mahluk ciciptaan bangsaning jurig jeung siluman, (5) sagé, dongéng anu nyaritakeun jelema atawa kajadian nu ngandung unsur sajarah, osok ogé disebut dongéng babad.

D. UNSUR-UNSUR DONGENG SUNDA

Kajaba ti papasingan dongéng saperti nu geus ditétélakeun di luhur, aya ogé unsur-unsur intrinsik/nu aya di jero dongéng, nya éta:

1. Téma
Téma/jejer carita atawa istilah séjénna puseur implengan, nya éta poko pasualan atawa idé nu hayang ditepikeun ku pangarang.

2. Galur
Galur nya éta runtuyan kajadian anu aya patalina antara kajadian nu hiji jeung kajadian nu séjén, ti mimiti nepi ka pungkasan carita. Upama dipasing-pasing galur bisa kabagi jadi galur mérélé, galur mobok tengah, jeung galur ti heula pandeuri. Galur mérélé téh carita dimimitian ku mangkat carita atawa carita ti mimiti lumangsungna carita (awal), maju ka tengah terus maju nepi ka dipungkas ku ahir carita. Galur mobok tengah nya éta carita anu umumna mah sok langsung nyaritakeun penggelan carita anu pangraména. Béda jeung galur mérélé, karangan anu maké galur mobok tengah mah tara kungsi ngawanohkeun kaayaan palaku jeung tempat lumangsungna kajadian sacara papanjangan. Galur ti heula pandeuri nya eta karangan anu ngamimitian carita tina “buntut”-na heula, tuluy maju ka tengah nepi ka pungkasanana. Jadi galur tiheula pandeuri mah sabalikna tina galur mérélé.

3. Palaku
nya éta pihak-pihak anu ngalalakon dina carita.

4. Latar
nya éta tempat jeung waktu lumangsungna kajadian dina hiji carita.

5. Amanat
nya éta jejer pikiran pangarang anu hayang ditepikeun ku pangarang ka nu maca ngaliwatan carita nu dikarangna.

LATIHAN 1

1. Naon anu ngabédakeun dongéng jeung carita lianna?
2. Ari ciri anu pangpentingna dina dongéng naon?
3. Naon sababna dongéng pohara dipikaresepna ku barudak?
4. Ajén atikan naon baé anu ngancik dina dongéng téh?

KUNCI JAWABAN

CONTOH DONGENG SI KABAYAN

Si Kabayan Marak

Si kabayan jeung mitohana rebun-rebun geus nagog sisi walungan. Teu lila burudul rahayat, maksudna rék marak walungan duméh bakal kasumpingan tamu agung ti dayeuh. Ari kasedepna tamu, ceuk kokolot désa, nyaéta lauk walungan.

Tah, poé ieu téh paratamu rék dibagéakeun goréng tawés, pais nilem, jeung beuleum kancra dicoélkeun kana sambel jahé ditinyuh kécap. Mangkaning ngahaja sanguna ogé paré anyar, nya bodas nya pulen. Leuh, piraku wé tamu henteu nimateun.

Nu méngkong walungan garetol naker. Si Kabayan ogé gadag-gidig manggulan batu jeung gebog cau keur méngkolkeun jalanna cai. Haneut poyan ogé cai téh geus orot, lauk nu galedé geus témbong tinggudibeg.

Kadewek Si Kabayan meunang tawés sagedé tampah. Barang rék diasupkeun kana korangna, kokolot ngomong, “Ulah dikanakorangkeun, éta mah keur sémah.”

Kedewek deui Si Kabayan meunang nilem sagedé dampal leungeun. Kakara gé diacungkeun geus gorowok kokolot, “Alungkeun kana cireung, keur sémah. Mangkaning kasedepna pais nilem. Hég baé beunteur jeung cingok mah asupkeun kana korang.”

“Ngeunah éhé teu ngeunah éon… aing nu bobolokot, sémah nu ngeunahna, bari jeung teu milu capé…,” Si Kabayan gegelendeng jero haténa.

Sabot kokolot keur bongoh, Si Kabayan meunang deui nilem gedé naker. Teu loba catur, sup baé diasupkeun kana korangna. Manéhna hanjat bari ngomong ka mitohana yén rék ngadurukan. Rék dahar heula jeung beuleum betok.

Brus nilem téh diasupkeun kana durukan, terus muka timbel bekelna. Kakara ogé beuleum nilem téh béak sapotong, ana gorowok téh Si Kabayan gegeroan ka mitohana.

“Abah, Abah, buru-buru ka dieu! Ieu kuring nyeri beuteung, peujit mani pupurilitan. Jeung teu puguh téténjoan!”

Mitohana reuwaseun nénjo Si Kabayan adug-songkol, bari mencétan beuteungna.

“Haduh, haduh ieu nyeri beuteung!” omong Si Kabayan. Panonna burial buncelik.

Nu araya di dinya ribut, ngariung-riung Si Kabayan.

“Ku naon? Ku naon? Na dahar naon manéh téh?”

“Teuing, da barang am dahar beuleum nilem, ana purilit téh peujit. Téténjoan teu paruguh. Haduh, haduh, ieu kuring sieun paéh! Lauk téh meureun aya racunan…” Nu araya nénjo beuleum lauk kari sapotong.  “Boa enya laukna aya racunan. Meureun di tonggoh aya nu keur nua ku tua leteng,” ceuk nu ngariung-riung Si Kabayan.

Si Kabayan adug lajer, terus nangkuban bari nungkup beungeutna. Lok, elak-elakanana dirojok ku curukna. Euweuh nu nangénan. Na ari borolo téh utah babalongkéngan.

“Enya, ieu mah karacunan. Geuning tuh utah-utahan,” ceuk kokolot, “Eureun wé euy, urang pindah ka béh tonggoh nu jauh ti lembur. Meungpeung isuk kénéh. Leupaskeun deui wé lauk nu dina cireung mah! Untung ninggang di Si Kabayan, kumaha teuing lamun sémah ti dayeuh nu karacunan…” omong kokolot deui.

Lauk dina cireung diborolokeun ka cai. Bring nu marak parindah. Kari Si Kabayan wé di sisi cai, ditungguan ku mitohana.

Barang nu mararak geus jauh, kuniang Si Kabayan hudang, tuluy lumpat ka tengah walungan nu caina masih kénéh orot. Bendungan can dibedahkeun, lauk-laukna tinggudibeg kénéh.

“Buru-buru téwakan, Abah! Bisi nu séjén baralik deui.”

Mitohana olohok, “Geus cageur manéh téh, Kabayan?”

“Har…da teu nanaon ti tadi gé. Keuheul tuda, néwak nilem keur sémah, meunang tawés gedé keur sémah. Meunang kancra, kasedepna. Ari keur urang nu bobolokotna, ngan ukur beunteur jeung bogo,” omomg Si Kabayan bari nyéréngéh. Si Kabayan milihan lauk nu galedéna, terusdigémbol ku sarungna. Manéhna jeung mitohana mah teu milu ka tonggoh jeung nu séjén.

“Enggeus waé, Bah, bisi teu kadahar!” omong Si Kabayan ka mitohana, ngajak balik bari ngagandong lauk ku sarungna.

LATIHAN 2

1. Rék naon Si Kabayan rebun-rebun geus nagog sisi walungan?
2. Naon alesanana pangna Si Kabayan ngarasa diteungteuinganan ku kokolot désa?
3. Rék disuguhan naon tamu ti dayeuh téh?
4. Tarékah naon nu dipilampah Si Kabayan pikeun males kateuadilan kokolot désa?
5. Lamun téa mah enyaan Si Kabayan téh gering, cing nurutkeun pamadegan hidep; naha ku alatan lauk nu ngandung racun? jéntrékeun sarta béré alesanana!
6. Saha baé nu jadi palaku dina éta dongéng téh?
7. Naon témana éta dongéng?
8. Naon deuih amanatna éta dongéng téh?
9. Cik terangkeun, kumaha pasipatan Si Kabayan téh?
10. Sajaba ti dongéng Si Kabayan Marak, pék sebutan deui dongéng Si Kabayan lianna anu hidep apal!

KUNCI JAWABAN


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai DONGENG SUNDA : CIRI-CIRI PAPASINGAN UNSUR & CONTO lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-dongeng-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/dongeng/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DONGENG SUNDA
LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

DONGENG SUNDA : CIRI-CIRI PAPASINGAN UNSUR & CONTO

Hampir setiap sel (suku) bangsa di Indonesia memiliki dongeng. Séler Sunda seperti itu lagi, banyak dongeng yang bukan sekedar “membodohi anak cengeng”, tapi dongeng yang bernilai tinggi bagi kehidupan. Sayangnya tradisi berbicara kini mulai menjadi “barang langka”. Tradisi bicara adalah tradisi lisan. Sekarang ini karena orang tua (sebagian besar ibu kita) sudah jarang bicara, dengan polosnya saya ubah menjadi tradisi membaca, membaca dongeng. Ya, tetapi sekarang setelah banyak cerita telah ditulis, itu masih harus dibaca. Bahkan kemarin dongeng saya juga dibacakan di radio, sekarang sudah mulai langka lagi.

A. DONGENG SUNDA

Dongeng termasuk dalam kategori cerita, umumnya cerita pendek. Satu hal yang membedakan dongeng dengan kelompok cerita lainnya adalah bahwa sebagian besar jalan cerita, tokoh utama, atau waktu dari banyak kejadian tidak tertutup oleh alasan (alasan). Namun, bagi mereka yang memiliki anak terbanyak khususnya akan menyelesaikan pantai dengan sangat baik.
Dongeng menjadi sangat menarik terutama oleh anak-anak. Dengan menghisap dongeng tersebut secara tidak langsung anak tersebut dikenalkan dengan berbagai pendidikan. Itu karena dalam cerita saya, saya terbebani oleh nilai pendidikan. Ini adalah nilai paling pendidikan yang menjadikannya fitur terpenting dalam dongeng. Misalnya pendidikan kecerdasan, pendidikan kecantikan, dan pendidikan moral.
Nilai dan contoh hadir di hampir setiap dongeng, bahkan di dongeng kura-kura dan monyet saya. Niat buruk, penjara, dan kesengsaraan diwakili oleh figur monyet, sedangkan pasien dan orang miskin diwakili oleh figur penyu. Di akhir cerita, monyet itu sendiri yang terluka. Dengan menghisap aksi kera dan penyu tersebut, anak laki-laki tersebut akan langsung menyerang penyu dan akan memusuhi monyet tersebut. Dengan kata lain, mencintai kebenaran sambil menghindari penindasan.
Nilai intelligence atau ingenuity biasanya diwakili oleh pembicara. Dalam situasi yang berbahaya dan menegangkan seperti waktu yang sangat singkat, pembicara tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan bantuan kecerdasannya. Ternyata, kecerdasan sangat penting dalam hidup.
Pendidikan menekankan pentingnya saling mencintai dan saling menghormati dengan setiap orang yang terlibat dalam cerita “Slave Boy”. Kisah teladan ini adalah kisah dua saudara laki-laki dan perempuan. Saatnya untuk meninggalkan dia dan melanjutkan hidup, dan kemudian dia akan bisa hidup kembali. Kejadian lain selama pelayaran, kakaknya tertembak, oleh pembelaan adiknya jenazah diancam dengan hihid kabuyutan bisa hidup kembali. Ternyata, dongeng tersebut sangat digemari oleh anak-anak tarik tambang hingga saat ini. Begitu lagi dalam cerita Si Kabayan, meski lebih mengedepankan unsur humor, tapi kalau iya-ya dipalu-ruh, saya punya rating naker banyak.

B. CIRI-CIRI DONGENG

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ciri-ciri dongeng antara lain hanya: (1) menyebar secara lisan, (2) tidak diketahui siapa yang bertempur (anonim), (3) menggunakan bahasa yang fasih, (4) isi cerita adalah desain , bahkan banyak yang dipertanyakan, dan (5) ukurannya biasanya pendek
Selain itu, ada ciri lain dari dongeng yaitu dongeng saya selalu mengandung nilai edukatif, paling berhubungan dengan akal sehat. Para deleka dan pezina, biasanya selalu merugikan. Di saat Anda sabar dan ulet, tentu Anda menemukan kebahagiaan.

C. MACAM-MACAM DONGENG

Dilihat dari isi dan tokohnya, dongeng dapat dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu (1) fabel, dongeng yang menceritakan kehidupan hewan, (2) perumpamaan, dongeng yang menceritakan kehidupan orang biasa, (3) legenda, dongeng yang menceritakan asal muasalnya terjadinya tempat, benda, hewan, dan tumbuhan, (4) tungau, dongeng yang menceritakan makhluk ciptaan masyarakat Jurig dan siluman, (5) Sage, dongeng yang menceritakan orang atau peristiwa yang mengandung unsur sejarah, disebut juga kronik.

D. UNSUR-UNSUR DONGENG

Selain penyajian dongeng seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat juga unsur intrinsik / yang terkandung di dalam dongeng tersebut, yaitu:

 1. Tema
  Tema / topik cerita atau istilah pusat fantasi lainnya, merupakan pokok bahasan atau gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis.
 2. Saring
  Garis merupakan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, dari awal hingga akhir cerita. Jika dipasangkan strainnya dapat dibagi menjadi strain merele, strain mobok tengah, dan strain dari yang pertama. Alur cerita adalah cerita yang diawali dengan kepergian cerita atau cerita dari awal cerita (awal), maju ke tengah lalu maju ke akhir cerita. Alunan mobok tengah adalah cerita yang umumnya saya selalu langsung menceritakan jalan cerita plotnya. Berbeda dengan galur merele, karangan yang menggunakan mobok galur tengah rekan I telah mengenalkan keadaan pelaku dan tempat terjadinya di ekstensi. Baris dari yang pertama ke berikutnya adalah esai yang memulai cerita dari “ekor” -nya terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke tengah sampai akhir. Jadi regangan pertama di punggung saya adalah kebalikan dari regangan merele.
 1. Palaku
  pihak-pihak yang berperan dalam cerita.
 2. Latar Belakang
  adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita.
 3. Amanat
  Subjek pemikiran pengaranglah yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang ia gubah.

E. CONTOH DONGENG

Kabayan Marak
Gulma si kabayan dan mitohana memiliki sisi sungai nagog. Segera orang-orang burudul, artinya mengembangbiakkan sungai sebelum kedatangan tamu-tamu besar dari kota. Hari favorit tamu, kata sesepuh desa, adalah ikan sungai.

Jadi, hari ini adalah hari bagi para tamu untuk berbagi tawes buruk, pai celup, dan celupan kancra yang dicelupkan ke dalam jahe yang direndam dalam kecap. Sanguna sengaja manganing juga pare baru, putih nya dermawan. Yah, setidaknya aku tidak menyerah tanpa menjelaskan diriku sendiri terlebih dahulu.

Lekukan sungai garetol naker. Si Kabayan juga berjongkok dengan bebatuan dan pisang untuk memutar air. Hangatnya sumur dan airnya sudah dangkal, ikan keras sudah nampak tinggi.

Kadewek Si Kabayan mendapat banyak sampah. Barang-barang akan segera dimasukkan ke dalam saku mereka, para tetua berkata, “Jangan khawatir, ini bukan untuk tamu.”

Sepi lagi Si Kabayan mendapat menyelam sebesar telapak tangan. Saat saya hendak diteriaki, orang tua itu berteriak, “Lemparkan ke dalam lubang, untuk para tamu. Namun, rasanya enak. Heg orang beunteur dan cingok saya masukkan menjadi korang. ”

Enak eeh gak enak eon … aing si bobolokot, tamunya enak, mumpung dan gak ikut capek …, “Si Kabayan menggelengkan hatinya.

Ketika orang tuanya kehilangan tempat tinggal, Si Kabayan mendapatkan kembali seekor ular besar. Tidak banyak catur, dia memasukkan sup ke dalam dirinya. Dia mengangguk sambil memberi tahu ibunya bahwa dia ingin terbakar. Anda ingin makan dulu dan menyelam.

Sikat celup dimasukkan ke dalam pembakaran, dan kemudian membuka suplai timbal. Persis saat penyelaman habis, ada teriakan Si Kabayan keributan kepada sang ibu.

“Abah, Abah, cepat kemari! Itu sakit perut saya, pupurilitan air mani usus. Dan jangan malas! ”

Mitohana mengejutkan mata-mata Si Kabayan adug-songkol, sambil menekan perutnya.

“Oh, oh ini sakit perut!” Kata Kabayan. Penguburan Panonna buncelik.

Jalan ke sana ribut, mengepung Si Kabayan.

“Naik apa? Naik apa? Dan apa yang kamu makan? ”

“Juga, da barang yang sedang makan menyelam, ada purilit usus. Penampakannya tidak ramah. Ups, oops, aku sangat ketakutan! Ikan itu mungkin beracun … ”Mata-mata itu menyelami potongan kari ikan. “Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu. Mungkin sementara itu ada yang sudah tua-tua, ”kata penonton Si Kabayan.

Kabayan mengulurkan tangan, terus memeluk sambil menutupi wajahnya. Lok, hindari serangan jatuh. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan kabel borolo adalah utah babalongkengan.

“Ya, ini tidak meracuni. Sebagian besar muntah, ”kata yang lebih tua,“ Hentikan saja, kami pindah untuk berhenti jauh dari waktu lembur. Ini masih pagi. Jatuhkan kembali ikan di mulutku! Beruntung bagi Si Kabayan, bagaimana kalau tamu dari kota diracuni … ”kata sesepuh itu lagi.

Ikan di dalam keramba dibenamkan ke dalam air. Bawa yang cantik. Kari Si Kabayan berada di tepi air, menunggu ibunya.

Barangnya jauh, Si Kabayan kuning terbangun, lalu lari ke tengah sungai yang airnya masih dangkal. Bendungan belum dibongkar, ikan masih bergerak.

“Cepatlah, Abah! Kalau begitu, berbaliklah. “

Mitohana olohok, “Apakah kamu baik-baik saja, Kabayan?”

“Har … da tidak melakukan apa-apa dari sebelumnya. Libran yang menyebalkan – selalu rasional, mudah terluka secara emosional, sangat bersemangat, dan mungkin sedikit terlalu intens. Kena kanker, manis. Hari ini bagi kami yang sedang hamil tinggal beunteur dan bogo saja, ”kata Si Kabayan sambil tertawa. Kabayan memilih ikan yang paling keras, lalu menutupinya dengan sarung tangan. Dia dan ibunya tidak ikut menunggu bersama.

“Lagipula, Bah, kalau-kalau kamu tidak makan!” Kata Si Kabayan kepada ibunya, mengajaknya kembali sambil memegangi ikan dengan sarung tangannya.

DONGENG SUNDA : CIRI-CIRI PAPASINGAN UNSUR & CONTO

LATIHAN 1

 1. Apa yang Anda inginkan agar gulma Si Kabayan ada nagog di tepi sungai?
 2. Apa yang membuat Si Kabayan kewalahan dengan sesepuh desa?
 3. Ingin disuguhi seperti apa tamu dari kota tersebut?
 4. Langkah apa yang dilakukan Si Kabayan untuk membalas ketidakadilan para tetua desa?
 5. Kalau menurut saya Si Kabayan sakit, menurut mereka yang hidup; kenapa karena ikan itu mengandung racun? jelaskan dan berikan alasannya!
 6. Siapa pelaku dalam dongeng tersebut?
 7. Apa tema dari dongeng tersebut?
 8. Apa pesan dari dongeng tersebut?
 9. Ibu menjelaskan, apa sih milik Si Kabayan?
 10. Selain kisah Si Kabayan Marak, sebut lagi kisah Si Kabayan yang Anda ingat!

LATIHAN 2

 1. Apa yang membedakan dongeng dengan cerita lain?
 2. Apa ciri-ciri terpenting dari dongeng?
 3. Apa yang membuat dongeng begitu menarik bagi anak-anak?
 4. Apa nilai pendidikan orang yang menyerahkan dongeng?
 5. Bagaimana monyet umumnya membenarkan perilaku mereka?
 6. Dalam dongeng kura-kura dan monyet biasanya anak-anak selalu berbicara dengan siapa? Apa alasannya?

DONGENG SUNDA : CIRI-CIRI PAPASINGAN UNSUR & CONTO

error: Content is protected !!