CARITA WAYANG SUNDA,  MATERI CARITA WAYANG,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

CARITA WAYANG SUNDA

CARITA WAYANG SUNDA

CARITA WAYANG SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar CARITA WAYANG SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
CARITA WAYANG SUNDA.

CARITA WAYANG SUNDA
CARITA WAYANG SUNDA

CARITA WAYANG SUNDA

Nepi ka kiwari, teu saeutik jalma anu resep kana carita wayang. Malah mah carita wayang téh jadi inspirasi keur nyiptakeun karya-karya seni samodél arca (patung), ibing (tari), puisi atawa prosa, ogé lagu. Di urang apan aya lagu “Ceurik Rahwana”. Ari Rahwana apan salah sahiji tokoh dina pawayangan.

Naon pangna carita wayang sakitu populérna? Ari sababna mah carita wayang téh saéstuna ngandung rupa-rupa atikan jeung hikmah nu bisa dipaké eunteung kahirupan. Dina carita wayang nyampak kaarifan, kawijaksanaan, paripolah hadé goréng, sarta rupa-rupa pasipatan keur tuladeun.

Dina ieu pangajaran hidep bakal diwanohkeun kana unak-anik carita wayang sarta ahirna bisa ngaanalisis caritana.

A. Mikawanoh Carita Wayang

Di urang mah carita wayang téh umumna nyebar ngaliwatan pagelaran wayang golék. Papadaning kitu aya sawatara buku atawa karangan anu nuliskeun deui carita wayang, boh mangrupa novel, carita pondok, dangding boh wawacan, anu eusi caritana biasana mah sempalan tina carita wayang.

Aya hiji carita pondok anu ditulis ku Saléh Danasasmita, ngagambarkeun perang antara Aléngka nu dirajaan ku Rahwana jeung Kiskénda nu diluluguan ku Rama. Tapi éta karangan ngan ngagambarkeun sempalanana baé, nyaéta waktu Kumbakarna, adina Rahwana, maju ka medan perang kalawan maké carana sorangan. Gugurna Kumbakarna dina éta perang digambarkeun kalawan hadé ku Saléh Danasasmita dina karanganana.

B. Pedaran Carita Wayang

Carita Kumbakarna di luhur téh saenyana mah sempalan tina épik Ramayana, kitab nu nyaritakeun lalampahan Rama, raja Ayodya. Babad Ramayana téh karangan Walmiki ti India. Caritana panjang pisan, jeung réa babagianana. Ngawengku 7 kitab, 24.000 pada, jeung 500 sargah. Ari di Indiana, éta téh sasat jadi kitab suci umat Hindu.

Tingali baganna:

Salian ti épik Ramayana, aya deui épik Mahabarata nu dikarang ku Wiyasa. Sarua sohorna ieu gé. Malah teu kurang-kurang panjangna, jeung réa babagianana. Sarua deuih ieu gé ditulis di India jeung jadi kitab suci urang Hindu.

Épik Ramayana intina medar lalampahan Rama, Raja Ayodya, nu kawin ka Sinta. Hiji waktu, basa Rama, Sinta, dibaturan ku Lesmana keur araya di leuweung, datang Rahwana nyulik Sinta sarta diboyong ka Aléngka. Puguh baé Rama murka. Anjeunna ngutus Anoman ka Aléngka, tapi éta utusan Rama téh kalah ka dihukum. Anoman bisa kabur bari ngaduruk kota Aléngka.

Rahwana anu keukeuh peuteukeuh embung mulangkeun Sinta diperangan ku Rama. Dina éta perang, Rama dibantuan ku pasukan wanara (monyét) ti Kiskénda. Kabéh pangagung Aléngka palastra, kaasup Rahwana, rajana. Ngan Wibisana anu salamet téh lantaran manéhna mah biluk ka Rama. Sabada perang réngsé, Aléngka dipasrahkeun ka Wibisana. Rama jeung Sinta katut pangiringna balik deui ka Ayodya.

Ari Mahabarata mah nyaritakeun turunan Raja Barata nu kalibet perang sadulur. Ku lantaran éta épik Mahabarata sok disebut ogé Baratayuda atawa perang kulawarga Barata. Ari nu perangna nyaéta kulawarga Pandawa (rundayan ti Pandu), jeung kulawarga Kurawa (rundayan ti Déstarata). Alatanana mah parebut tahta karajaan warisan ti karuhunna. Karajaan téh kuduna lungsur ka Kurawa, da Déstarata téh putra cikal. Ngan lantaran Déstarata teu walagri, karajaan ahirna dipasihkeun ka Pandu nu terus diwariskeun deui ka Pandawa. Ku hal éta, Kurawa salilana ngakalakeun Pandawa, padahal karajaan gé geus dibagi dua. Hiji mangsa, ku kalicikan Kurawa, Pandawa diusir ti karaton lantaran éléh ngadu. Pandawa nu limaan téh kudu hirup sangsara mangtaun-taun. Waktu Pandawa nagih jangji, sangkan nagarana dipulangkeun, Kurawa ingkar tina jangjina. Ieu pacéngkadan téh ahirna diréngsékeun ku perang di Kurusétra.

Asupna épik Ramayana jeung Mahabarata ka urang téh bareng jeung nyebarna agama Hindu di Nusantara. Tapi waktu agama Islam nyebar di Nusantara, para wali ngamangpaatkeun éta épik keur syiar Islam maké média wayang. Nya ti dinya lahir pagelaran wayang nu dipirig ku gamelan, nu caritana nyokot tina sempalan Ramayana jeung Mahabarata. Nya ti dinya deuih carita wayang téh asal-usulna, nyaéta carita dina pagelaran wayang nu mangrupa sempalan-sempalan tina épik Ramayana jeung Mahabarata.

Di tatar Sunda, carita wayang téh umumna dipagelarkeun dina pintonan wayang golék. Aya deuih nu dipagelarkeun dina wayang kulit jeung wayang wong (wayang jelema) siga di Jawa. Tapi umumna mah mangrupa sempalan-sempalan téa, lain carita Ramayana atawa Mahabarata anu gembleng.

Titénan baganna:

Lian ti éta aya béda-bédana deuih. Geura titénan tabel ieu di handap, anu ngagambarkeun béda-bédana carita wayang di urang jeung carita aslina ti India.

Carita ti India                    Carita Wayang di Urang
Teu aya punakawan (Semar, Cépot, Dawala, Garéng)Aya punakawan (Semar, Cepot, Dawala, Garéng) anu tuhu ngabdi ka Pandawa. Dina lalakon wayang, Semar téh kacaritakeun sakti, leuwih sakti batan dununganana, malah leuwih sakti batan déwa. Semar ogé sok kacaturkeun bisa da’wah.
Dorna kacaritakeun jadi guru Pandawa jeung Kurawa anu boga sipat wijaksana jeung dipihormat.Dorna jadi tokoh anu boga sipat julig, réhé, jeung pikasebeleun, tur leuwih mihak ka Kurawa batan ka Pandawa.
Gatotgaca lain tokoh penting, tapi ukur dicaritakeun rék maotna, nyaéta basa jadi wadal sanjata Konta nu dileupaskeun ku Karna nu rék ditujulkeun ka Arjuna.Jadi tokoh penting jeung réa dicaritakeun. Malah aya carita-carita wayang anu husus ngalalakonkeun Gatotgaca siga dina carita Jabang Tutuka, Pergiwa- Pergiwati, jeung Brajamusti.
Srikandi lain awéwéSrikandi téh awéwé geulis anu jadi pamajikan kadua Arjuna.
Drupadi téh poliandri, nyaéta jadi pamajikan pandawa lima (Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, jeung Sadéwa).Drupadi ukur jadi pamajikan (praméswari) Yudistira.

Ka dieunakeun, épik Ramayana jeung Mahabarata téh réa ditulis deui Jadi buku maké basa Sunda. Aya nu ditulis dina wangun wawacan, novel, atawa carita barudak. Contona, R.A.A Martanagara nganggit Wawacan Batara Rama. Ahmad Bakri nyieun carita barudak Perang Barata. Hidayat Susanto ngarang buku Kurawa Pandawa, Sayémbara di Mantili, jeung sajaba ti éta.

Cindekna, dina kabudayaan Sunda mah bisa diterangkeun kieu:

• Carita wayang ukur pragmén tina Mahabarata atawa Ramayana. Upamana lalakon wayang Tégal Kurusétra, ukur nyaritakeun perangna antara Pandawa jeung Kurawa di Kurusétra.
• Dimodifikasi tina carita aslina.
• Dipintonkeun minangka media hiburan dina pintonan wayang golék, wayang kulit, atawa wayang orang.
• Geus kaserepan unsur Islam.
• Réa ditulis deui keur bahan bacaan.

C. Ngabédakeun Wayang jeung Dongéng

Boh dina carita wayang boh dina dongéng, sakapeung sok manggih hal-hal anu pamohalan atawa teu asup akal. Upamana loba tokoh carita wayang anu kacida saktina. Gatotgaca upamana bisa ngapung. Rama upamana boga kasaktian nyageurkeun jalma anu tatu. Loba tokoh wayang anu bisa ngéléhkeun déwa, jeung sajabana. Lian ti éta boh dina carita wayang boh dina dongéng sok kapanggih babagian carita anu alus pikeun pieunteungeun nu maca atawa nu ngadéngékeunana.

(Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, Penerbit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Medal Taun 2013, Kaca 84-88)

LATIHAN SOAL

  1. Naon anu disebut carita wayang téh?
  2. Naon anu disebut wayang téh?
  3. Naon anu jadi babon carita wayang téh? Ti mana deuih asalna?
  4. Saha anu nyekel kaadilan jeung nu murka, dina Ramayana jeung Mahabarata?
  5. Jéntrékeun naon nu dimaksud épik?
  6. Sebutkeun nu kaasup kana carita galur jeung carangan, dina dina Rama yana jeung Mahabarata!
  7. Sebutkeun dalang-dalang sohor anu nyebarkeun carita wayang ngali watan pagelaran wayang golék!
  8. Sebutkeun rupa-rupa pagelaran wayang!Jéntrékeun kalawan singget, ringkesan Ramayana jeung Mahabarata!
  9. Naon waé bédana carita wayang ti India jeung nu sumebar di Tatar Sunda?

KUNCI JAWABAN

CONTOH CARITA WAYANG


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CARITA WAYANG SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI CARITA WAYANG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-carita-wayang/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH CARITA WAYANG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/carita-wayang/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL CARITA WAYANG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, Perhatian! materi ini diter Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

CARITA WAYANG SUNDA

Hingga saat ini tidak sedikit orang yang tertarik dengan cerita wayang golek. Padahal, cerita wayang merupakan inspirasi untuk terciptanya karya seni seperti seni pahat (patung), ibing (tari), puisi atau prosa, serta lagu. Di apan kami ada lagu “Ceurik Rahwana”. Ari Rahwana apan salah satu tokoh wayang golek.

Cerita boneka apa yang paling populer? Hari ini mengapa cerita wayang saya benar-benar mengandung ragam pendidikan dan kearifan yang bisa dijadikan cermin kehidupan. Dalam cerita wayang terlihat hikmah, hikmah, tingkah laku buruk dan buruk, serta berbagai sifat misalnya.

Dalam pelajaran langsung ini akan dikenalkan rasa ingin tahu pada cerita wayang dan akhirnya bisa menganalisa cerita tersebut.

A. Mengenali Cerita Film

Menurut saya, cerita wayang umumnya disebarkan melalui pertunjukan wayang. Begitu pula ada beberapa buku atau karangan yang menulis ulang cerita wayang, baik itu novel, cerpen, puisi atau pidato, isi cerita biasanya bukan merupakan penggalan cerita wayang.

Ada sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Saléh Danasasmita yang menggambarkan perang antara Alengka yang diperintah oleh Rahwana dan Kiskenda yang dipimpin oleh Rama. Namun karangan itu hanya merepresentasikan penggalan orangnya saja, yakni saat Kumbakarna, adik Rahwana, maju ke medan pertempuran dengan menggunakan caranya sendiri. Jatuhnya Kumbakarna dalam perang itu paling baik dijelaskan oleh Saléh Danasasmita dalam komposisinya.

B. Deskripsi Cerita Film

Kisah Kumbakarna di atas sepenuhnya merupakan penggalan epos Ramayana, sebuah kitab yang menceritakan perjalanan Rama, raja Ayodya. Babad Ramayana adalah karangan Walmiki dari India. Ceritanya sangat panjang, dengan banyak bagian. Termasuk 7 buku, 24.000 halaman, dan 500 halaman. Sekarang di Indiana, itu langsung menjadi kitab suci Hindu.

Lihat juga:

Selain epos Ramayana, ada epos Mahabharata lainnya yang digubah oleh Wiyasa. Kehormatan yang sama ini saya akan. Bahkan tidak sedikit pun panjangnya, dan banyak bagiannya. Hal yang sama akan ditulis lagi di India dan menjadi kitab suci Hindu kita.

Epik Ramayana pada intinya mengedarkan perjalanan Rama, Raja Ayodya, yang menikah dengan Sinta. Suatu ketika, saat Rama, Sinta ditemani Lesmana sedang berkeliaran di hutan, Rahwana datang untuk menculik Sinta dan membawanya ke Aléngka. Ayah Malas marah. Dia mengirim Anoman ke Aléngka, tapi utusan Rama dikalahkan untuk dihukum. Anoman berhasil melarikan diri sambil membakar kota Aléngka.

Rahwana yang bersikeras memaksa waduk untuk memulihkan Sinta dilawan oleh Rama. Dalam pertempuran itu, Rama dibantu oleh pasukan wanara (monyet) dari Kiskenda. Semua penjaga Alengka palastra, termasuk Rahwana, sang raja. Satu-satunya Wibisana yang bertahan karena dia bukan biluk kepada Rama. Saat perang berakhir, Aléngka diserahkan ke Wibisana. Rama dan Sinta beserta teman-temannya kembali ke Ayodya.

Ari Mahabarata I menceritakan keturunan Raja Barata yang terlibat perang saudara. Karenanya epos Mahabharata kadang juga disebut perang keluarga Baratayuda atau Barata. Hari pertempuran itu adalah keluarga Pandava (bagian dari Pandu), dan keluarga Kurawa (bagian dari Déstarata). Karena saya mewarisi tahta kerajaan dari nenek moyang saya. Kerajaan seharusnya turun ke Kurawa, da Déstarata adalah putra sulung. Hanya karena Déstarata tidak menyesalinya, kerajaan akhirnya diberikan kepada Pandu yang terus diwariskan kembali ke Pandawa. Dalam hal itu, Kurawa saat kekalahan Pandawa, padahal kerajaan itu akan terbagi menjadi dua. Suatu hari, atas kelicikan Kurawa, para Pandawa diusir dari istana karena kehilangan lubang. Lima Pandawa harus menjalani kehidupan yang menyedihkan selama bertahun-tahun. Ketika Pandawa menuntut janji, agar negeri itu dikembalikan, Kurawa tidak menaati janji itu. Sengketa ini akhirnya diselesaikan oleh perang di Kurusetra.

Masuknya epik Ramayana dan Mahabharata kepada kita seiring dengan penyebaran agama Hindu di Nusantara. Namun ketika Islam menyebar di nusantara, para wali memanfaatkan epik untuk ajaran Islam dengan menggunakan media boneka. Dari sanalah lahir wayang golek diiringi gamelan yang mengambil cerita dari penggalan Ramayana dan Mahabharata. Dari sanalah asal muasal cerita wayang, cerita dalam wayang golek yang merupakan penggalan wiracarita Ramayana dan Mahabharata.

Di Tatar, cerita wayang umumnya dimainkan dalam pertunjukan wayang golek. Ada pula yang dimainkan dalam wayang kulit dan wayang wong (wayang jelema) seperti di Jawa. Tapi umumnya saya adalah penggalan dari thea, bukan cerita Ramayana atau Mahabharata secara keseluruhan.

Lihat grafiknya:

Sampai saat ini, epos Ramayana dan Mahabharata banyak ditulis ulang sebagai buku yang menggunakan bahasa tersebut. Ada yang ditulis dalam bentuk pidato, novel, atau cerita anak-anak. Misalnya R.A.A Martanagara mengutip pidato Batara Rama. Ahmad Bakri menciptakan kisah anak-anak Perang Barat. Hidayat Susanto menulis buku Kurawa Pandawa, Sayembara di Mantili, dan banyak lagi.

Yang pasti dalam budaya saya bisa dijelaskan sebagai berikut:

• Cerita wayang hanya bagian dari Mahabharata atau Ramayana. Misalnya wayang golek Tegal Kurusetra, hanya bercerita tentang pertempuran antara Pandawa dan Kurawa di Kurusetra.
• Diubah dari cerita aslinya.
• Ditampilkan sebagai media hiburan dalam pertunjukan wayang golek, wayang kulit, atau wayang orang.
• Itu telah menyerap unsur-unsur Islam.
• Banyak yang ditulis ulang untuk bahan bacaan.
C. Membedakan Kisah Wayang dan Dongeng
Baik dalam cerita wayang maupun dalam dongeng, terkadang Anda selalu menemukan hal-hal yang absurd atau tidak masuk akal. Misalnya, banyak tokoh cerita wayang yang sangat akurat. Gatotgaca misalnya bisa terbang. Ayah, misalnya, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan yang terluka. Banyak tokoh wayang yang mampu mengalahkan para dewa, dan lain sebagainya. Selain itu baik dalam cerita pewayangan maupun dalam dongeng selalu ditemukan bagian-bagian cerita yang baik untuk penilaian pembaca atau pendengarnya.

error: Content is protected !!