MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  SISINDIRAN

SISINDIRAN SUNDA NYAETA?

SISINDIRAN SUNDA NYAETA

SISINDIRAN SUNDA NYAETA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar SISINDIRAN SUNDA NYAETA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
SISINDIRAN SUNDA NYAETA.

SISINDIRAN SUNDA NYAETA
SISINDIRAN SUNDA NYAETA

SISINDIRAN SUNDA NYAETA

Dina jaman kiwari, ana nyarita urang Sunda téh resep togmol. Langsung kana bukur caturna. béda jeung baheula. Dina kahirupan karuhun urang baheula kapanggih paribasa “malapah gedang”. Hartina, saméméh nyaritakeun maksud nu saenyana, nyaritakeun heula perkara séjén minangka bubukana, supaya nu ngadéngékeun ulah reuwas atawa leutik haté (Satjadibrata, 2005).

Hartina, nyarita téh kudu aya senina. Nu sok kapanggih téh lain baé kabiasaan malapah gedang, urang Sunda ogé boga kabiasaankabiasaan séjén nu patali jeung seni nyarita atawa seni komunikasi. Di antarana baé seni nyarita téh diébréhkeun dina sisindiran. Ngan baé, sisindiran urang Sunda baheula mah lain sisindiran siga jaman ayeuna nu sakapeung ngahaja dijieun keur kaperluan pagelaran. Sisindiran jaman baheula éstuning dalit jeung kahirupan sapopoé, biasa digunakeun dina komunikasi sapopoé, malah antukna jadi idiom.

Dina ieu pangajaran hidep bakal diwanohkeun kana rupa-rupa wangun sisindiran, nyangkem padika-padikana, nganalisis wangun puisi sisindiran jeung eusina

A. Mikawanoh Sisindiran

Ieu di handap aya conto-conto sisindiran anu populér di masarakat Sunda. Pék baca!

 1. Aya lumut dina batu,
  aya kuya di muara.
  Kedah tumut kana waktu,
  di dunya urang ngumbara.
 2. Sing getol nginum jajamu,
  nu guna nguatkeun urat.
  Sing getol néangan élmu,
  nu guna dunya ahérat.
 3. Sapanjang jalan soréang,
  moal weléh diaspalan.
  Sapanjang tacan kasorang,
  moal weléh diakalan.
 4. Ti soréang ka Garunggang,
  mésér béngsin satalénan.
  Sanaos arang patepang,
  batin tetep sasarengan.
 5. Tikukur macokan kupat,
  kecok deui kecok deui.
  Dipupur reujeung disipat
  dekok deui dekok deui.
 6. Cau naon cau naon,
  cau kulutuk dihuru.
  Bau naon bau naon,
  bau hitut nu di juru.

  (Dicutat tina rupa-rupa sumber)

B. Nyangkem Sisindiran

Pikeun urang Sunda mah sisindiran téh lain baé jadi kalangenan atawa hiburan, tapi sok dalit dina omongan sapopoé. Buktina, dina omongan baheula atawa dina karya sastra sok kapanggih sisindiran keur ngedalkeun hiji maksud. Malah mah nu dikedalkeun téh rajeun tara lengkep cangkang jeung eusina, tapi cukup cangkangna baé. papadaning kitu nu diajak nyarita atawa anu maca geus surti kana naon hartina.

Dina novel Manéhna karangan Sarif Amien (terbit munggaran taun 1965), upamana aya omongan kieu: “Malah peutingna indit mah, siga aya leuwihna. Maké aya sari-sari ‘leumeung teundeut cocongoan’ rék papisah téh”. Leumeung teundeut cocongoan téh apan cangkang sisindiran. Lengkepna kieu:

Leumeung teundeut cocongoan
dibawa ka Rajagaluh
meungpeung deukeut sosonoan
jaga mah urang pajauh.

Tapi anu disebutkeunana téh ukur sajajar, jajaran cangkangna téa. Tapi jalma jaman baheula mah bakal ngarti deui lamun aya anu nyarita kitu téh. Ngarti yén éta téh keur nuduhkeun anu keur sosonoan. Ahirna sisindiran téh jadi idiom anu pihartieunana geus papada apal.

Ungkara samodél kitu kapanggih ogé dina carita pondok “Apun Gencay” karangan Yus Rusyana (ditulis taun 1973). Kieu unina: “Kapan Akang ogé tara bosen ka Cikembar, pagar gorék-gorék manuk tuweuw, disada dina taweuran”. Ungkara gorék-gorék manuk tuweuw disada dina taweuran téh apan sisindiran kénéh, ngan anu dilisankeunana téh cangkangna wungkul. Lengkepna kieu:

Gorék-gorék manuk tuweuw,
disada dina taweuran.
Poék-poék abdi ludeung,
ngabélaan kasukaan.

Mun dipikiran ku jalma ayeuna mah tangtu pada nganggap teu efektif, da nyarita téh siga loba disumputkeun maksudna. Ari jalma ayeuna mun nyarita téh apan sok hayang togmol, teu dipindingan atawa tara didingding kelir.

Sisindiran téh kagolong kana puisi, nyaéta wangun sastra anu boga ugeran atawa patokan-patokan. Sisindiran boga ciri-ciri kieu. Sapadana diwangun

• ku opat jajar.
• Unggal jajaranana diwangun ku dalapan engang.
• Jajaran kahiji jeung kadua disebutna cangkang.
• Jajaran katilu jeung kaopat disebutna eusi. Sora vokal dina tungtung jajaran cangkang, murwakanti
• (sasora) jeung vokal dina tungtung jajaran eusi.

Titénan geura!


Ceuk M.A. Salmun, eusi sisindiran téh aya tilu rupa. Aya nu ngandung piwuruk (naséhat), aya sésébréd (heureuy/pikaseurieun), aya ogé nu silih asih. Tengetan geura conto-contona:

Ceuk M.A. Salmun kénéh, ditilik tina wangunna sisindiran téh kabagi dua. Aya paparikan jeung aya rarakitan. Nu ngabédakeunana téh dina rarakitan mah sok aya kecap-kecap (boh sakecap, boh dua kecap) dina jajaran cangkang nu dibalikan deui dina jajaran eusi. Contona:

Lian ti paparikan jeung rarakitan, aya deui nu disebut wawangsalan. Sarua baé ieu gé baheulana mah sok biasa dilisankeun dina omongan sapopoé urang Sunda. Ngan unikna téh wawangsalan mah cangkang jeung eusina téh diwangun ku dua jajar baé. Sajajar cangkang jeung sajajar eusi. Nu sok dilisankeun téh sakapeung cangkangna wungkul, da eusina mah papada kaharti ku balaréa.

Ceuk Ajip Rosidi (1995) wawangsalan téh sabangsa kamonésan basa ku jalan nyebut hiji maksud henteu langsung ku kecapna anu paranti, tapi kalah ka nyebut kecap séjén anu salah sahiji engangna atawa leuwih, dalah sok sagemblengna pisan, murwakanti jeung kecap anu dimaksud téa. Ku sabab kitu, dina wawangsalan mah siga tatarucingan, kecap nu dimaksud téh disumputkeun tur kudu ditéangan dina cangkangna, nu sorana deukeut atawa murwakanti jeung kecap nu dimaksud téa.

Jadi, dina wawangsalan mah copelna aya tilu unsur nu kudu dicangkem ku urang. Éta tilu unsur téh ngawengku:


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai SISINDIRAN SUNDA NYAETA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI SISINDIRAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-sisindiran-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH SISINDIRAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/sisindiran/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

SISINDIRAN SUNDA NYAETA

SISINDIRAN SUNDA NYAETA

Saat ini, ada pembicaraan bahwa kita R itu seperti togmol. Lompat ke papan catur. berbeda dari sebelumnya. Dalam kehidupan nenek moyang kita di masa lalu ditemukan pepatah “daun jawawut”. Artinya, sebelum menceritakan tujuan yang dimaksudkan, terlebih dahulu menceritakan hal lain sebagai pendahuluan, agar pendengar tidak heran atau putus asa (Satjadibrata, 2005).

Artinya, berbicara adalah suatu keharusan pada hari Senin. Yang selalu ditemukan tidak hanya perilaku bilah jawawut, kita juga punya kebiasaan lain yang berhubungan dengan seni berbicara atau seni komunikasi. Diantaranya adalah seni berbicara yang larut dalam sindiran. Cuma itu, sindiran R lamaku bukanlah sindiran seperti present tense yang terkadang sengaja dibuat untuk keperluan performance. Sindiran masa lalu éstuning keakraban dengan kehidupan sehari-hari, yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari, bahkan akhirnya menjadi ungkapan.

Dalam pelajaran ini hidep akan dikenalkan dengan berbagai bentuk sindiran, cara memahami, menganalisis bentuk puisi sindiran beserta isinya.

A. Mengenali Sindiran

Di bawah ini adalah contoh sindiran yang populer di masyarakat R. Teruskan membaca!

 1. Ada lumut di bebatuan,
  ada penyu di muara.
  Itu pasti butuh waktu,
  di dunia tempat kita bepergian.
 2. Mereka yang rajin meminum makanan Anda,
  untuk memperkuat vena.
  Mereka yang rajin mencari ilmu,
  tujuan ahérat dunia.
 3. Sepanjang jalan,
  tidak akan diaspal.
  Selama tidak ada,
  tidak akan tertangkap.
 4. Dari sore ke Garunggang,
  beli bensin asli.
  Meski jarang bertemu,
  pikiran tetap bersama.
 5. Pisau cukur,
  dicambuk lagi dicambuk lagi.
  Dipupur reujeu disipat
  rebusan lagi rebusan lagi.
 6. Cau naon cau naon,
  Pisang kulutuk dihuru.
  Bau apa yang berbau,
  Bau hidung di sudut.

(Dikutip dari berbagai sumber)

B. Merangkul Sindiran tersebut

Bagi saya, sindiran saya bukanlah seseorang untuk dihibur atau dihibur, tetapi selalu akrab dalam pembicaraan sehari-hari. Buktinya, dalam perbincangan lama atau dalam karya sastra selalu ditemukan sindiran untuk mengungkapkan suatu niat. Sebenarnya yang diungkapkan adalah penenunan cangkang lengkap dan isinya, tetapi cukup orangnya. Kesamaan pembicara atau pembaca tidak pasti apa artinya.

Dalam novelnya Sarif Amien (terbit pertama tahun 1965), misalnya ada yang mengatakan: “Bahkan malam saya pergi, seolah masih ada lagi. Menggunakan intisari dari ‘leumeung teundeut cocongoan’ yang ingin dipisahkan adalah ”. Leumeung teundeut cocongoan adalah sindiran cangkang apan. Baca lebih lajut:

Leumeung teundeut cocongoan
dibawa ke Rajagaluh
blok di dekat sosonoan
Perawatan saya jauh sekali.

Tapi itu dikatakan hanya paralel, barisan terkuat dari thea. Tapi orang masa lalu saya akan mengerti lagi jika ada yang berkata begitu. Pahami bahwa itu untuk menunjukkan siapa itu sosonoan. Terakhir, sindiran adalah ungkapan yang artinya sudah dihafal.

Kejahatan tersebut juga ditemukan dalam cerpen “Apun Gencay” karya Yus Rusyana (ditulis tahun 1973). Inilah unina-nya: “Saat saya juga akan bosan ke Cikembar, pagar burung pemangsa, dibunyikan di dalam hutan”. Kejahatan burung pemangsa di darat masih menyindir, hanya yang diucapkanlah yang terkuat. Baca lebih lajut:

Burung dari bulu berkumpul bersama,
terdengar di hutan.
Kegelapan saya gelap,
membela kesenangan.

Kalau dipikir orang sekarang saya anggap tidak efektif, da bicara itu seperti banyak makna yang tersembunyi. Hari ini orang-orang berbicara apan selalu ingin beralih, tidak tertutup atau bahkan warna dinding.

Sindiran tergolong puisi, merupakan bentuk sastra yang memiliki rima atau kriteria. Sindiran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sama-sama dibangun

• dengan empat baris.
• Setiap baris terdiri dari delapan dering.
• Baris pertama dan kedua disebut shell.
• Baris ketiga dan keempat disebut konten. Bunyi vokal di ujung baris cangkang, murwakanti
• (suara) dan vokal di akhir rentang konten.

Lihat segera!

Kata M.A. Salmon, isi sindiran ada tiga macam. Terjadi kesalahan! Nama file tidak ditentukan. Segera perhatikan contohnya:

Kata M.A. Ikan salmon sih, kalau dilihat dari bentuk sindirannya terbagi dua. Ada pembicaraan dan ada pertemuan. Perbedaannya adalah bahwa di majelis saya selalu ada kata-kata (baik satu kata, atau dua kata) di baris shell yang dibalik di baris konten. Sebagai contoh:

Selain paparikan dan rarakitan, ada yang disebut wawangsalan. Orang yang sama ini sebelumnya selalu saya ajak bicara dalam pembicaraan sehari-hari. Satu-satunya keunikan saya adalah pantulan cangkang dan isinya terdiri dari dua baris orang. Cangkang paralel dan konten paralel. Apa yang selalu diucapkan terkadang menjadi satu-satunya hal, dan isinya tidak dipahami oleh orang banyak.

Ajip Rosidi (1995) mengatakan wawangsalan adalah bahasa komunikasi masyarakat dengan mengucapkan suatu maksud secara tidak langsung dengan kata yang menjadi alatnya, tetapi gagal mengucapkan kata lain yang merupakan salah satu engangna tersebut.

s dipesan.

Hingga tahun 2013, tidak kurang dari 10 judul buku fiksi R telah diterbitkan. Singhoreng, kesalahan menulis dan membaca fiksi tidak terjadi pada manusia. Dibandingkan, fiksi populer di mana-mana, termasuk di luar negeri. Rupanya bentuk fiksi ini cocok untuk kehidupan manusia jaman sekarang yang pembawa acara sibuk dan pembawa acara mau singkat.
G. Menulis Karangan atau Fiksi
Ketika Anda membaca beberapa judul karangan dan fiksi, serta menganalisis isinya, tentunya Anda menjadi lebih sadar akan apa itu cerita pendek atau fiksi. Sekarang cobalah menulis cerita pendek atau fiksi. Sebagai karya yang ingin Anda buat, Anda berdua akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita memilih carpon, keuntungannya sebagian besar untuk merefleksikan atau mengedarkan ceritanya, sedangkan dalam fiksi mini tanah saya sangat sempit. Sebaliknya, dengan sempitnya lahan fiksi, kita bisa membuat cerita sampah atau membuat plot.

Baik penulis carpon dan penulis fiksi adalah sama. Ini adalah di antara metode untuk membuat karpon atau fiksi.

 1. Tema karpon atau fiksi kita bisa apa saja. Bisa berupa keluarga, sosial, agama, cinta, ketidakadilan, dan sebagainya.
 2. Jangan memulai seperti dongeng. Artinya, jangan gunakan frase “past tense” atau “keraguan disana….”. Kita bisa mulai mengarang carpon dengan mengecat suasana, mengedarkan sifat-sifat karakter, atau mendeskripsikan apa yang terjadi. Misalnya, “Dangdaunan itu aralum, seperti hati di hari kamu bersedih… ..”, dan seterusnya. Atau, “Tak disangka kejadian tersebut adalah suatu keharusan yang dialami olehnya…,” dan seterusnya.
 3. Di carpon saya melakukan semua yang diberitahu. Orang utama, atau pentingnya orang tersebut. Ingat, lahan carpon saya sempit. Peristiwa harus tunggal dan konfliknya juga harus sederhana. Demikian pula, masalah saya bisa jadi lebih besar atau lebih buruk.
 4. Sulit untuk mulai menulis? Tidak ada inspirasi? Dia mengatakan bahan untuk carpon kami adalah pengalaman yang paling pribadi. Namun bukan berarti hanya sekedar catatan harian atau suka menulis di buku harian. Karunia saya – bahkan jika itu adalah materi dari apa yang kita lihat, alami, atau rasakan oleh kita – harus selalu dibangun kembali sebagai fiksi (khayalan).
 5. Agar carpon atau fiksi kita tidak monoton, selapan dengan dialog antar tokoh. Dialog juga melibatkan orang yang membutuhkannya.
 6. Hindari unsur ketidakpercayaan seperti dalam dongeng. Karangan atau fiksi saya harus realistis.
 7. Judul esai kita masing-masing bagus dan judul tersebut mampu membangkitkan rasa penasaran orang lain untuk membaca esai kita.
 8. Ada nasehat Barnéji, seorang penulis terkenal dari India, katanya “api itu lahir dari api, tidak mungkin kita mau menyalakan obor dengan mengubah obor menjadi debu dingin”. Artinya, untuk dapat mengarang sebuah cerita yang hebat, kita harus membaca banyak sekali karya-karya hebat. Nah, sebelum mengarang dengan baik, saya baca dulu carpon-carpon atau fiksi hebat itu.

error: Content is protected !!