MATERI DONGENG SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10

DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10
DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10

DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10.

DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10
DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10

DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10

A. PERKARA DONGENG

Tradisi dongéng téh aya di mamana. Méh unggal bangsa boga dongéng séwang-séwangan. Éta dongéng téh diwariskeun turun-tumurun ti karuhun ka generasi nu leuwih ngora, mangtaun-taun, malah boa mangabad-abad. Kabiasaan ngadongéng lain baé jadi alat keur ngahibur atawa keur kalangenan, tapi nu utamana mah dongéng téh ngawariskeun ajén-inajén.

Dongéng biasana ngawariskeun hiji naséhat, malah mandar jadi eunteung dina kahirupan. Malah di sawatara wewengkon mah, dongéng téh ngahaja diciptakeun. Dijieun carita anyar atawa dijieun film. Ari maksudna mah sarua, ngajarkeun naséhat anu hadé. Dina pakumbuhan urang Sunda, ogé kapanggih rupa-rupa dongéng. Umumna éta dongéng téh nyebar sacara lisan ti generasi ka generasi. Lantaran éta dongéng anu warna-warni téh sok tuluy didongéngkeun deui, antukna sok muncul rupa-rupa vérsi. Contona baé, dongéng ngeunaan Prabu Siliwangi atawa ngeunaan Sangkuriang téh sok kapanggih di sawatara tempat. Biasana sok dipatalikeun jeung kaayaan atawa kabiasaan di hiji tempat.

Kadieunakeun aya nu pirajeunan nyatet-nyatetkeun dongéng, tuluy dikumpulkeun dina wangun buku. Tapi éta dongéng téh tetep hirup dina tradisi lisan. Sok dipasanggirikeun, atawa didongéngkeun deui ku indung atawa ku bapa, atawa ku Ibu jeung Bapa Guru, ka barudakna atawa ka siswa di sakola.

B. PAPASINGAN DONGENG

Dongéng téh sok dipasing-pasing. Yus Rusyana, ahli carita lisan, ngabagi-bagi dongéng téh kieu:

a. Dongéng nu nyaritakeun kahirupan jalma di masarakatna jeung dina sajarahna. Upamana dongéng para raja, para putri, para nabi, para wali, tukang tani, tukang dagang, jeung sajabana. Dongéng nu kieu sok disebut ogé parabel.

b. Dongéng anu nyaritakeun kahirupan sasatoan, saperti kuya, monyét, peucang, tutut, maung, séro, munding, manuk, jeung sajabana. Dongéng nu kieu sok disebut ogé fabel.

c. Dongéng anu nyaritakeun asal-usul kajadian tempat, barang, sasatoan, jeung tutuwuhan. Dongéng nu kieu disebutna dongéng sasakala atawa legénda.

d. Dongéng anu nyaritakeun mahluk ciciptan (hayalan), bangsaning jurig jeung siluman. Dongéng nu kieu sok disebut ogé dongéng mitos.

C. CIRI-CIRI DONGENG

a. Sakumaha umumna carita, dina éta dongéng téh aya tokohna, aya galur atawa jalan caritana, jeung aya kasang tempat jeung waktuna. Umumna carita dongéng mah parondok.

b. Dongéng téh henteu kapanggih saha nu ngarangna. Sanajan kungsi dibukukeun, saenyana nu nyieun buku mah ukur ngumpulkeun atawa ngadokuméntasikeun. Naon sababna, lantaran dongéng mah umumna nyebarna sacara lisan, nepi ka teu kapaluruh saha saenyana anu mimiti nyieun éta dongéng.

c. Dina dongéng sok kapanggih bagian-bagian anu teu kaharti ku akal. Contona, dina dongéng “Paménta Tilu Rupa” aya batu tilu siki anu bisa dipaké keur ménta naon baé mun dialungkeun. Atawa, timbul ceuli di sakujur awak tukang ngangon dina waktu nu sakedét nétra. Kitu deui dina dongéng “Manuk Titiran jeung Nyiruan”, bet aya sato bisa nyarita jeung ngagunakeun akal. Apan nu boga akal mah ukur manusa.

d. Tapi, lain soal teu kaharti ku akalna. Dongéng saenyana boga maksud nepikeun hiji naséhat anu hadé. Sanajan loba nu ahéngna, saenyana hayang nepikeun amanat yén kasenangan téh datangna lain tina harta banda atawa kakayaan. Tukang ngangon meunang kasenangan téh nu puguh mah tina kaberesihan haténa.

e. Dongéng téh sakapeung aya babandinganana jeung dongéng séjén di tempat séjén. Upamana dongéng-dongéng Si Kabayan méh sarua jeung dongéng Joko Dolog ti Jawa, atawa dongéng Abu Nawas ti Parsi. Dongéng Dalem Boncél nu doraka ka kolot, sarua jeung dongéng Malin Kundang ti Sumatra Barat, jeung dongéng Batu Menangis ti Kalimantan. Mitologi Sangkuriang méh sarua jeung Mitologi Oidipus ti Yunani.

Mun digambarkeun mah, ciri dongéng téh kieu:

D. NGADONGENG

Nepi ka kiwari urang sok nyaksian kénéh aya jalma anu sok ngadongéng. Boh keur tujuan lulucon, atawa keur kaperluan pasanggiri. Aya nu langsung di hareupeun balaréa, ngaliwatan radio atawa televisi, atawa dirékam jeung diunggah (up-load) kana internét. Éta téh cara-cara ngaéksprésikeun dongéng.

Dina ngaéksprésikeun dongéngna téh sakapeung bari dibarengan ku pepeta, lajag-léjég, atawa sok diémbohan ku gambar atawa bonéka jeung parabot séjénna. Urang nu ngabandunganana sok resep jeung kataji. Asa kahibur.

Nu matak urang jadi resep, lantaran nu maca atawa nu ngadongéng téh maké téhnik, nyaéta téhnik ngadongéng. Da sasat lamun ngadongéngna sajalantrahna, atawa ukur maca wungkul, tangtu moal pikaresepeun. Kumaha baé téhnik maca dongéng téh? Loba cara nu bisa ditempuh.

Ceuk Elin Sjamsuri dina buku Dongéng Aki Guru, sarat suksés ngadongéng téh di antarana:

a. Kudu apal kana lalakon. Sakapeung kudu tapis improvisasi lamun pareng poho kana lalakonna.

b. Kudu ngabogaan téhnik vokal anu hadé, utamana dina ngarobahrobah sora tokoh-tokoh dongéng.

c. Kudu apal suasana dongéng. Upamana suasana pilemburan, pileuweungan, karaton, jeung sajabana.

d. Kudu maké éksprési anu merenah, boh dina pasemon, lentong, peta, jeung réngka.

(PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA SMA)

LATIHAN 1
DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10

  1. Naon maksudna dongéng téh ngajarkeun naséhat anu hade?
  2. Sebutkeun papasingan dongéng?
  3. Sebutkeun ciri-ciri dongéng?
  4. Ceuk Elin Sjamsuri dina buku Dongéng Aki Guru, sarat suksés ngadongéng saperti kumaha?

KUNCI JAWABAN

CONTO NASKAH DONGENG

BUDAK PAHATU

Jaman baheula aya dua budak pahatu, lanceukna lalaki, ari adina awéwé. Ari imahna deukeut hiji leuweung nu loba tangkal bubuahan anu ngareunah, kayaning pari, kupa, huni, pining jeung salianna.

Dina hiji mangsa, barudak téh rék ngala buah kupa ka leuweung. Barang datang ka leuweung, ceuk lanceukna, “Nyai, Akang arék ngala bubuahan, ku nyai pulungan.”

“Heug Akang,” ceuk adina.

Térékél budak téh naék. Barang keur jongjon ngala kupa, léor aya oray sanca, nyampeurkeun adina anu keur diuk nyanghunjar lambar, nyarandé kana catang.

Gep ngégél oray téh kana sukuna. Budak téh hariring ngawih.

“Kang tulungan, Kang tulungan! Aya nu gagarayaman kana bitis jeung ngégélan cing geuwat kuring tulungan.”

“Usap baé, Nyai, meureun sireum,” ceuk lanceukna.
Budak awéwé téh, sapanjang bisa kénéh ngomong mah, teu eureun-eureun ngawih ménta tulung.

Tapi ku lanceukna teu ditolih, marukanana sireum baé.

Tungtungna leg baé budak téh diteureuy buleud, sarta orayna tuluy asup ka jero leuwi.

Lanceukna reuwaseun naker sabab adina répéh baé teu kecét-kecét. Tuluy turun. Barang datang ka handap, manéhna kagéteun pisan sarta ngira yén adina dihakan oray. Tuluy disusul tapak oray téh. Kabeneran barang nepi ka hiji tempat, orayna kapanggih keur gulang-guling baé, teu bisaeun indit. Budak lalaki ngadéngé manuk haur disada, pokna, “Cukrih, cukrih, turih ku pucuk eurih.”

Budak lalaki téh gancang ngala pucuk eurih sarta beuteung oray téh diturih. Goréhél adina kapanggih ti jero beuteung oray, tuluy dibawa balik. Barang datang sok digolérkeun di tengah imah sarta tuluy digeberan ku manéhna bari ngawih.

“Geber-geber hihid aing
hihid aing kabuyutan
titinggal nini awaking.”

Kerenyed suku budak téh usik. Pok deui lanceukna ngawih.
Kerenyed deui awakna usik, kitu baé satuluyna, nepi ka hirupna deui budak awéwé téh.

Gabrug dirontok ku lanceukna bari diciuman, tina sukuna sarta omongna,
“Nyai, tina manéh geus salamet deui, Akang boga pakaulan, rék lalayaran di leuwi cipatahunan.”

Sanggeus kitu, isukna tuluy baé éta budak téh nyieun rakit.Harita kénéh rakitna anggeus sarta tuluy dipaké lalayaran ku duaan di Cipatahunan.
Kocapkeun dina poe éta aya hiji raja eukeur bubujeng diiring ku pamatang-pamatang jeung balad-baladna.

Barang nepi ka lebah nu lalayaran téa, Si Léngsér nénjo nu dina rakit tuluy unjukan ka raja, yén aya budak awéwé dipaling ku bangsat dina rakit.

“Geuwat paéhan bangsatna, timbal raja.”

Tuluy budak lalaki téh dibaredil, datang ka maotna,tuluy bangkéna dialungkeun ka jero leuwi.

Ari adina lenggerek baé kapaéhan, ku raja tuluy dicandak mulih, kersana rék diangken putra.

Barang sumping ka karaton, budak téh inget deui. Ku raja budak téh dipariksa, ti mana asal-usulna, saha nya indung bapana, jeung saha lalaki nu tadi téa.

Jawabna, “Nun Gusti, abdi téh parantos teu indung teu bapa. Dupi ti rorompok mung duaan baé sareng pun lanceuk nu dipaéhan tadi di leuwi téa.”

Barang raja ngadangu piunjuk budak awéwé kitu, anjeunna hanjakaleun pisan, tuluy nimbalan ka Si Léngsér, “Léngsér, ayeuna sia indit ka alun-alun, takol bendé, béjakeun ka jalma-jalma, yén minggu hareup urang marak Leuwi Cipatahunan, tapi lain ngala laukna, saha-saha nu manggih tulang kudu dikumpulkeun.”Si Léngsér nyembah, tuluy indit, ngemban timbalan raja.

Dina poé jumaah, leuwi téh dipengkong. Tuluy sakur tulang nu kapanggih, dikumpulkeun sarta disanggakeun ka kangjeng raja.

Budak awéwé tuluy nyokot hihid. Tulang-tulang nu meunang ngumpulkeun téa digeberan ku manéhna bari ngawih.

“Geber-geber hihid aing
hihid aing kabuyutan
titinggal nini awaking.”

Kitu baé ngawihna nepi ka tujuh kali. Tulang téh ujug-ujug jleg baé jadi deui jalma sarta hirup. Barang rét nenjo ka adina, gabrug silih rangkul, silih cium. Sanggeus kitu raja mulih ti pamarakan, budak nu duaan téa dicandak ka nagara sarta diangken putra.

(dicutat tina Panyungsi Sastra kénging Prof. Dr. Yus Rusyana)

LATIHAN 2
DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10

  1. Naon jejer atawa téma dongéng di luhur?
  2. Sebutkeun tokoh anu aya dina éta dongéng? Watekna jiga kumaha?
  3. Kaasup kana wanda dongéng naon?
  4. Hal-hal pamohalan naon anu aya dina éta dongéng?
  5. Naon amanat tina éta dongéng di luhur?

KUNCI JAWABAN


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-dongeng-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/dongeng/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

DONGENG BASA SUNDA SMA KELAS 10

A. DONGENG BAHASA SUNDA

Tradisi dongeng ada dimana-mana. Hampir setiap bangsa memiliki ceritanya sendiri. Kisah itu diturunkan dari generasi ke generasi ke generasi muda, selama bertahun-tahun, bahkan selama berabad-abad. Kebiasaan bercerita bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan atau hobi, tetapi sangat penting untuk menceritakan sebuah cerita.

Dongeng biasanya mewarisi nasehat, bahkan mandar sebagai cermin kehidupan. Bahkan di beberapa daerah, dongeng sengaja dibuat. Membuat cerita baru atau membuat film. Ari maksud saya sama, ajarkan nasehat yang lebih baik. Di permukiman kami, juga ditemukan berbagai dongeng. Umumnya dongeng tersebut tersebar secara lisan dari generasi ke generasi. Karena dongeng warna-warni selalu diceritakan berulang kali, berbagai versi selalu bermunculan. Misalnya dongeng tentang Prabu Siliwangi atau tentang Sangkuriang yang selalu ditemukan di beberapa tempat. Biasanya selalu dikaitkan dengan situasi atau perilaku di suatu tempat.

Sejenak ada dorongan untuk menuliskan ceritanya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk buku. Namun kisah tersebut masih hidup dalam tradisi lisan. Kadang dipasangkan, atau diceritakan kembali oleh ibu atau ayah, atau oleh ibu dan ayah guru, kepada anak-anak atau siswa di sekolah.

Dalam pelajaran ini kita akan mengenal warna-warni dongeng, penyajian dongeng, menganalisis elemen dan karakteristik dongeng, dan mengungkapkan dongeng.

B. MACAM-MACAM DONGENG

cerita selalu dipasangkan. Yus Rusyana, seorang pendongeng lisan, membagi cerita tersebut sebagai berikut:

Sebuah. Dongeng yang menceritakan kehidupan masyarakat dan sejarah. Misalnya cerita tentang raja, putri, nabi, wali, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Kisah ini selalu disebut juga perumpamaan.

b. Dongeng yang menceritakan kehidupan hewan, seperti penyu, monyet, peucang, tutut, singa, sero, munding, burung, dan sebagainya. Dongeng ini selalu disebut juga dongeng.

c. Dongeng yang menceritakan asal mula tempat, benda, hewan, dan tumbuhan. Kisah ini disebut dongeng atau legenda.

d. Dongeng yang menceritakan tentang makhluk (khayalan), orang-orang dari okultisme dan yang tak terlihat. Dongeng ini selalu disebut juga dongeng mitos.

C. CIRI-CIRI DONGENG

Simak uraiannya di bawah ini!

Sebuah. Baik kisah “Tiga Jenis Permintaan” dan kisah “Burung dan Lebah”, keduanya akan menjadi cerita. Seperti umumnya kasus, dalam dongeng ada tokoh, ada ketegangan atau alur cerita, dan tidak ada tempat dan waktu. Biasanya dongeng saya pendek.

b. Kedua dongeng tersebut tidak ditemukan oleh siapapun yang bertarung. Meski sudah dipesan, sebagian besar buku yang saya buat hanya dikumpulkan atau didokumentasikan. Itu sebabnya, karena cerita saya umumnya tersebar secara lisan, untuk tidak mencari siapa pun yang pertama kali membuat dongeng tersebut.

c. Dalam dongeng selalu ditemukan bagian-bagian yang tidak bisa dimengerti oleh akal. Misal, di cerita “Three Macam Permintaan” ada tiga biji yang bisa digunakan untuk meminta apa saja untuk dibuang. Atau, telinga muncul di seluruh tubuh gembala dalam sekejap. Jadi sekali lagi dalam dongeng “Burung dan Lebah”, bertaruh ada hewan yang bisa berbicara dan menggunakan akal sehat. Tapi itu masuk akal saya hanya manusia.

d. Tapi, ini bukan masalah ketidaktahuan. Keseluruhan cerita bertujuan untuk menyampaikan nasihat yang lebih baik. Dalam kisah pertama, meski banyak yang aneh, semua orang ingin menyampaikan pesan bahwa kesenangan bukan berasal dari kekayaan atau kekayaan. Gembala untuk mendapatkan kesenangan adalah kemalasan kesucian hati saya.

e. Dongeng terkadang dibandingkan dengan dongeng lain di tempat lain. Misalnya dongeng Si Kabayan yang hampir sama dengan dongeng Joko Dolog dari Jawa, atau dongeng Abu Nawas dari Persia. Kisah Dalem Boncél adalah doraka bagi orang tua, mirip dengan kisah Malin Kundang dari Sumatera Barat, dan kisah Batu Menangis dari Kalimantan. Mitologi Sangkuriang hampir sama dengan Mitologi Oedipus dari Yunani.

Sebagai ilustrasi, ciri-ciri dongeng adalah sebagai berikut:

D. MENDONGENG

Sampai saat ini kita selalu menyaksikan masih ada orang yang selalu berbicara. Baik untuk tujuan bercanda, atau untuk tujuan kompetisi. Ada yang langsung di depan orang banyak, lewat radio atau televisi, atau direkam dan diunggah (up-load) ke internet. Begitulah cara mengungkapkan sebuah cerita.

Dalam mengungkapkan dongeng terkadang sambil diiringi dengan wayang, berjalan, atau terkadang dihiasi dengan gambar atau boneka dan alat lainnya. Kami anak-anak selalu tertarik dan penasaran. Asa kahibur.

Yang membuat kami sangat tertarik, karena pembaca atau pembicara menggunakan suatu teknik, yaitu teknik berbicara. Da sasat jika mendengarkan sajalantrahna, atau sekedar membaca saja, tentunya tidak akan menyenangkan. Teknik membaca cerita macam apa itu? Ada banyak cara untuk melakukannya.

Elin Sjamsuri mengatakan dalam bukunya Dongeng Aki Guru, syarat untuk sukses berbicara adalah:

a. Harus ingat jalannya. Terkadang membutuhkan improvisasi jika Anda tidak lupa berjalan.

b. Harus memiliki teknik vokal yang lebih baik, terutama dalam mengubah suara karakter dongeng.

c. Harus mengingat suasana dongeng tersebut. Misalnya suasana hutan, hutan, istana, dan lain sebagainya.

d. Harus menggunakan ungkapan yang sesuai, baik dalam perumpamaan, lentil, peta, dan bagan.

BUDAK PAHATU

Di masa lalu ada dua kerangka, seorang saudara laki-laki, seorang saudara perempuan. Rumahnya dekat hutan dimana banyak pohon buah-buahan yang nyaman, seperti padi, kupa, huni, pining dan lain-lain.

Suatu saat, anak-anak hendak menggali kupu-kupu ke dalam hutan. Barang datang ke hutan, kakaknya berkata, “Nyai, saya akan memanen buah, oleh nyai pulungan.”

“Aku tidak akan pergi,” kata saudara perempuannya.

Mobil anak laki-laki itu sudah habis. Benda untuk menunjang bukaan kupu-kupu, ada ular di sekujur tubuh, menyentuh adiknya yang sedang duduk di atas seprai, bersandar di dahan.

Ular segel Gep ini termasuk ke dalam suku Anak laki-laki itu hariring ngawih.

“Tolong tolong! Seseorang akan menggigit kumbang itu dan segera menggigitku untuk meminta bantuan. “

“Seka dia, Nyai, mungkin semut,” kata adiknya.
Gadis-gadis itu, sejauh yang saya tahu, tidak berhenti untuk meminta bantuan.

Tapi kakaknya tidak mengerti, apalagi semut.

Akhirnya kaki anak laki-laki itu membulat, dan ular itu masuk lebih dalam.

Kakaknya kaget karena adiknya sedang tidak enak badan. Lalu turun. Barang turun, dia sangat terkejut dan mengira bahwa adiknya memakan ular. Kemudian mengikuti jejak kaki ular itu. Untung barang sampai ke suatu tempat, ular ditemukan terguling, tidak disuruh pergi. Anak laki-laki itu mendengar ayam jantan berkokok sambil berkata, “Cukrih, cukrih, turih dengan pucuk eurih.”

Anak laki-laki itu dengan cepat menembak ular itu dan perut ular itu tertusuk. Sayang sekali adiknya ditemukan dari dalam perut ular, lalu dibawa kembali. Barang selalu dikemas di tengah rumah dan kemudian dikemas olehnya sambil memberi.

“Geber-geber hihid aing
hihid aing kabuyutan
Aku akan membuatmu terjaga. ”

Kaki anak laki-laki kerenyed sedang memeriksa. Pok kembali adiknya mengangguk.
Kerenyed kembali tubuh probe nya, jadi dia melanjutkan, sampai nyawanya kembali adalah gadis itu.

Gabrug dirobohkan oleh saudaranya saat dicium, dari suku dan berkata,
“Nyai, dari kamu selamat lagi, aku akan menjalin hubungan, kamu ingin berlayar lebih dari setahun.”

Setelah itu, keesokan paginya anak laki-laki itu membuat rakit. Harita yang masih rakit setelah itu digunakan untuk berlayar oleh keduanya di Cipatahunan.
Katakanlah pada hari itu ada seorang raja eukeur bubujeng diiringi oleh penonton dan baladanya.

Mengisi lebah yang mengarungi teh, Si Lèngsér memata-matai rakit dan kemudian menunjuk ke raja, bahwa ada seorang gadis yang dicuri oleh bajingan di rakit.

“Segera bunuh bajingan itu, pimpin raja.”

Kemudian anak laki-laki itu ditembak, sampai pada kematiannya, kemudian mayatnya dilempar lebih dalam.

Adiknya Ari terbunuh, dan raja membawanya pulang, ingin memiliki seorang putra.

Barang datang ke istana, bocah itu dikenang lagi. Oleh raja, anak laki-laki itu diperiksa, dari mana asalnya, siapa ibu ayahnya, dan siapa pria itu.

Dia menjawab, “Nun God, saya bukan ibu atau ayah. Apakah hanya mereka berdua dan saudara laki-laki yang terbunuh pada hari sebelumnya? “

Ketika raja mendengar instruksi gadis itu, dia sangat sedih, lalu dia berkata kepada Si Léngsér, , siapa pun yang menemukan tulangnya harus dikumpulkan. ”Lengser itu membungkuk, lalu pergi, membawa wakil raja.

Pada hari Jumat, yang bengkok. Kemudian setiap tulang ditemukan, dikumpulkan dan diberikan kepada raja.

Gadis itu kemudian mengambil hihid. Tulang-tulang yang terkumpul dimasukkan olehnya saat dia memasak.

“Geber-geber hihid aing
hihid aing kabuyutan
Aku akan membuatmu terjaga. ”

Jadi dia memberikannya sampai tujuh kali. Bone tiba-tiba menyentak orang menjadi lebih pribadi dan hidup. Hanya memata-matai adik, saling berpelukan, saling mencium. Setelah raja kembali dari pengasingan, kedua anak laki-laki itu dibawa ke negara tersebut dan mengadopsi seorang putra.

(Dikutip dari Penelusuran Sastra Prof. Dr. Yus Rusyana)


error: Content is protected !!